Sunteți pe pagina 1din 1

Sima Vlad Marius

Student masterand, Administrație Publică, An 2, FR

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

LUCRARE 2

1. Problema în urma că reia s-a generat nevoia privind dezvoltarea proiectului

Problema pe care încercă m să o rezolvă m este cea a copiilor cu vâ rsta cuprinsă


între 0-3 ani, pentru care la nivelul orașului Baia Sprie nu există o unitate de învă ță mâ nt
adaptată lor, respectiv o creșă .

2. Ideea de proiect

Avâ nd în vedere faptul că o creșă este locul primului contact al copiilor cu


educația formală , se consideră această investiție ca fiind esențială în localitate. Pentru a
asigura un start adaptat necesită ților acestora si pentru desfasurarea unui proces
didactic de calitate, instituția în cauză trebuie să dețina dotă ri specifice, în conformitate
cu normele în vigoare. Astfel, construcția este prevazută cu dormitoare în care se vor
respecta normele cu privire la spațiul aferent fiecă rui copil si cu grupuri sanitare pentru
module cu câ te doua dormitoare, pentru cabinet medical, pentru izolator, pentru
vestiar, pentru fiecare nucleu de grupă . Alte încă peri ale cladirii vor avea urmatoarele
destinații: cabinet medical, izolator, vestiare, zone de joacă , spațiu de acces, zone de
depozitare, spă lă torie, bucă tă rie, spații administrative. În ceea ce priveste adaptarea
clă dirii la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilită ți, aceasta este prevazută cu
rampe pentru facilitarea accesului. De asemenea, pe suprafața nivelelor nu vor exista
denivelă ri care ar putea cauza împiedicarea sau ră nirea persoanelor care utilizează
clă direa si toate spațiile de acces public vor fi prevazute cu indicator pentru persoane cu
deficienâ ă vizuala de tip Braille. Mai mult, investiția propusă asigură accesibilitatea
populației, faă ră niciun fel de discriminare.

2.1 Cuvinte cheie