Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2013 – 2014

Matematică Simulare – iunie 2014 ©MATEPOP2013

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Numărul de 6 ori mai mare decât jumătatea lui 10 este egal cu … .

5p 2. Dacă x = 3, atunci 2x – 1 este egal cu … .

5p 3. Cel mai mic număr natural prim de două cifre este egal cu … .

5p 4. Dreptunghiul ABCD are AB = 8 cm şi BC = 6 cm. Distanţa BD este egală cu … cm.

5p 5. În figura 1 este reprezentat paralelipipedul dreptunghic ABCDEFGH cu AB = 12 cm, BC = 4


cm şi BH = 13 cm. Volumul paralelipipedului ABCDEFGH este egal cu … cm3.

Figura 1

5p 6. În tabelul de mai jos este reprezentată o dependenţă funcţională.

x 0 a 2
y=x–3 -3 -2 -1
Numărul real a este egal cu … .

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1. Desenaţi pe foaia de examen o prismă triunghiulară regulată ABCDEF.

5p 2. Arătaţi că ( √3 + 1 )(√3 – 1) + ( √3 – 1 )2 + 2√3 = 6

5p 3. Un turist a parcurs un drum în 2 zile. În prima zi a parcurs 40% din lungimea drumului iar în a
doua zi restul de 24 km. Aflaţi lungimea drumului.

4. Se consideră funcţia f: R→ R, f(x) = x – 2

5p a) Calculaţi f(2) – f(1).

1
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de coordonate xOy.

5p 5. Se consideră expresia . Arătaţi că E(a) = 2 pentru orice număr real


a,a≠0.

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. În Figura 2 este reprezentată o grădină în formă de romb ABCD cu AC = 8 m şi BD = 6 m .


Mijloacele laturilor rombului sunt vârfurile patrulaterului MNPQ. Suprafaţa reprezentată hașurat
este plantată cu flori, iar restul suprafeţei grădinii ABCD este acoperită cu gazon.

Figura 2
5p a) Calculați perimetrul grădinii ABCD .
5p b) Arătaţi că aria suprafeţei acoperite cu gazon reprezintă jumătate din aria suprafeţei grădinii.
5p c) Pe fiecare metru pătrat al suprafeţei MNPQ s-au plantat câte 15 flori. Determinaţi
suma cheltuită pentru cumpărarea florilor plantate în grădină, ştiind că o floare costă 3,5 lei.
2. Se construieşte din lemn piramida patrulateră regulată VABCD, reprezentată schematic în
Figura 3. Piramida are înălţimea de 8 dm , iar baza ABCD are latura AB = 12 dm.

Figura 3

5p a) Calculaţi aria bazei piramidei VABCD.


5p b) Feţele piramidei se vopsesc. Arătați că aria suprafeţei vopsite este egală cu 384 dm2.
5p c) Piramida se introduce într-o cutie de forma unei prisme drepte cu baza ABCD şi înălţimea de
8 dm. Determinați cât la sută din volumul cutiei reprezintă volumul piramidei.

2
Barem de evaluare şi de notare

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 30 5p
2. 5 5p
3. 11 5p
4. 10 5p
5. 144 5p
6. 1 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Desenează prisma 4p
Notează prisma 1p
(√3 + 1)(√3 – 1) = 2
2. Notează 3p
prisma
2
(√3 – 1) = 4 - 2√3
Finalizare 2p

3. x = lungimea drumului 2p
100% din x – 40% din x = 60% din x
3p
60% din x = 24

x = 40

4. a) f(2) = 0 şi f(1) = -1 3p

f(2) - f(1) = 1 2p

b) Reprezentarea corectă a unui punct care aparţine graficului funcţiei 2p

Reprezentarea corectă a altui punct care aparţine graficului funcţiei 2p


Trasarea graficului funcţiei 1p

5. 3p

Finalizare 2p

3
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a) AB = 10 m 3p
PABCD = 4AB = 40 m 2p

b) MNPQ = dreptunghi MN = 4 m MQ = 3 m 2p
AMNPQ = MN ∙ MQ = 12 AABCD = 24 Agazon = AABCD - AMNPQ = 12 3p
Agazon = ½ AABCD

c) AMNPQ = MN ∙ MQ = 12 m2 2p
12 ∙ 15 = 180 flori 3p
180 ∙ 3,5 = 630 lei

2. a) AABCD = AB2 2p
2.
AABCD = 144 dm2 3p

b) Apotema piramidei este ap = 10 dm 2p


Alaterala = (Pbazei ∙ ap) : 2 = 240 dm2 3p
Atotala = Alaterala + AABCD = 384 dm2

c) Vprismă = 3∙Vpiramidă ⇒ Vprismă = Abazei ∙ h = 1152 dm3 ; Vpiramidă = 384 dm3 3p


Vpiramidă/ Vprismă = p/100 p% = 33,(3)% 2p

©MATEPOP2013