Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Sarichioi, judeţul Tulcea

TEZĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul II, anul şcolar 2009-2010
clasa a VIII-a Varianta A (2 ore)

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Soluţia reală a ecuaţiei x  3  10 este egală cu ……
 x y 7
5p 2. Dacă 2 x  y  2 atunci x = …

5p 3. Valoarea de adevăr a propoziţiei ,,În mulţimea N, soluţia inecuaţiei x  3  2 , este x  0 ” este…..
5p 4. Dacă f : R  R, f ( x )  x  2 , atunci f (3)  .....
5p 5. Volumul unui cub cu muchia de 4 cm este egal cu …….cm3.
5p 6. Aria unei sfere cu raza de 5 cm este egală cu ……cm2.

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de teză, un con circular drept.
5p 2. Verificaţi dacă una din soluţiile ecuaţiei x 2  5 x  6  0 , este egală cu  2 .
3. Fie funcţia f : R  R, f ( x )  x  2 .
5p a) Construiţi în sistemul ortogonal xOy graficul funcţiei f ( x ) .
5p b) Dacă A(m; 3m) aparţine graficului funcţiei f ( x ) , aflaţi m  R.
5p 4. Aflaţi numărul real dacă suma dintre dublul său şi o treime din acesta este egală cu 14.
5p 5. În clasa a VIII-a sunt 21 de elevi, băieţi şi fete. Dacă pleacă 2 băieţi şi mai vin 5 fete, atunci
numărul fetelor va fi de trei ori mai mare decât cel al băieţilor. Să se afle numărul iniţial de
băieţi din clasa a VIII-a.

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. Un bazin plin cu apă, în formă de paralelipiped dreptunghic ABCDABCD, are următoarele
dimensiuni: AB = 5 m, BC = 4 m şi AA = 3 m.
5p a) Aflaţi volumul bazinului.
5p b) Acest bazin este golit prin patru ţevi cu robinete, fiecare cu un debit de 10 litri/secundă. În câte
minute este golit bazinul ?
5p c) Să se demonstreze că o vergea de 7 m poate să încapă în bazin.

2. În figura alăturată aveţi o piramidă patrulateră


regulată VABCD cu feţele laterale triunghiuri
echilaterale. Dacă AB  12cm , se cere:
5p a) Reproduceţi pe foaia de teză desenul alăturat
şi completaţi figura cu apotema piramidei.
5p b) Aflaţi aria totală a piramidei.
5p c) La ce distanţă de vârful piramidei se duce un
plan paralel cu baza astfel încât volumul
trunchiului de piramidă să fie 87,5% din
volumul piramidei date.

Şcoala Sarichioi, judeţul Tulcea


TEZĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul II, anul şcolar 2009-2010
clasa a VIII-a Varianta B (2 ore)

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Dacă soluţia reală a ecuaţiei mx  5  m, m  R * , este x  2 , atunci m = ……
 3 x  2 y  5
5p 2. Dacă  3x  y  1 atunci y = …

5p 3. Valoarea de adevăr a propoziţiei ,,În mulţimea R, soluţia
ecuaţiei 4 x  5  2 x  7 , este x  1 ” este…..
5p 4. Urmăriţi desenul din figura 1. Coodonatele punctului A
din figură sunt A(.....;.....).
5p 5. Volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile
de 5 cm, 4 cm şi 3 cm este egal cu …….cm3.
5p 6. Aria laterală a unui con circular drept cu raza de 4 cm şi
generatoarea de 5 cm este egală cu ……cm2.

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de teză, un paralelipiped dreptunghic ABCDABCD.
x x 1
5p 2. Rezolvaţi în R ecuaţia:   2.
2 3
x6
3. Fie funcţia f : R  R, f ( x )  .
2
5p a) Construiţi în sistemul ortogonal xOy graficul funcţiei f ( x ) .
5p b) Aflaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f ( x ) şi cele două axe ale sistemului
ortogonal xOy.
5p 4. Fie ecuaţia 4 x 2  mx  9  0, m  R . Aflaţi valoarea numărului real m astfel încât ecuaţia să
admită două soluţii reale identice.
5p 5. Un grup de copii şi-a propus să cumpere o minge. Dacă participă fiecare cu 4 lei se constată
că nu-i ajung 3 lei pentru a cumpăra mingea. Dacă participă fiecare cu 5 lei atunci mai rămân
2 lei după cumpărarea mingii. Aflaţi numărul de copii din grup şi preţul mingii.

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. Diagonala unui cub ABCDABCD este egală cu 6 cm.
5p a) Să se arate că aria totală a cubului este egală cu 72 cm2.
5p b) Calculaţi aria triunghiului ACB.

2. În figura 2 aveţi reprezentată desfăşurata unei piramide


patrulatere regulate VABCD cu următoarele dimensiuni:
AB  6cm, CV  3 5cm. , se cere:
5p a) Desenaţi pe foaia de teză o piramidă patrulateră
regulată VABCD şi completaţi figura cu apotema
bazei.
5p b) Aflaţi aria laterală a piramidei.
5p c) Aflaţi volumul piramidei VABCD.
5p d) Aflaţi lungimea minimă a laturii unui pătrat în care
este înscris desenul din figura alăturată.

Şcoala Sarichioi, judeţul Tulcea


TEZĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul II, anul şcolar 2009-2010
clasa a VIII-a Varianta C (2 ore)

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Valoarea de adevăr a propoziţiei ,,În mulţimea R, una din soluţiile ecuaţiei x 2  4 x  2  0 ,
este x1  2  2 ” este…..
0,4 x  0,3 y  0,2
5p 2. Dacă  x  3 y  3 atunci x = …

5p 3. Soluţiile reale ale ecuaţiei x  2  1 , sunt egale cu …….şi ……..
5p 4. Urmăriţi desenul din figura 1. În sistemul xOy dreapta ce trece prin
punctele de coordonate (0; 4) şi (2; 0) reprezintă graficul funcţiei
a  ....
f : R  R, f ( x )  ax  b . Atunci 
b  ....
5p 5. Volumul unei prisme patrulatere regulate cu muchia bazei de 4 cm şi muchia laterală egală
cu 5 cm, este egal cu …….cm3.
5p 6. Aria unei sfere cu raza de 3 cm este egală cu ……cm2.

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de teză, o piramidă patrulateră regulată VABCD.
5p 2. Rezolvaţi în R ecuaţia: x  2 x  3x  ...  2010 x  4042110 .
3. Fie funcţia f : R  R, f ( x )  x 3  3 3 .
5p a) Dacă punctul A( m;6)  G f ( x ) , să se demonstreze că m  2 3  3 .
5p b) Aflaţi lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei triunghiului determinat de graficul
funcţiei f ( x ) şi cele două axe ale sistemului ortogonal xOy.
x 1
x 1
 2
5p 4. Să se demonstreze că soluţia ecuaţiei 2 3  4 , x  1 , este x  2011 .
x 1 3
2
5p 5. O florăreasă vinde buchete de trei lalele cu 4,50 lei şi buchete de 5 garoafe cu 7 lei. Aflaţi preţul
unui buchet format din trei garoafe şi cinci lalele.

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 2 aveţi reprezentată desfăşurata suprafeţei laterale
a unui con circular drept cu generatoarea VA  10cm şi măsura
unghiului la centru al sectorului de cerc egală cu 216.
5p a) Desenaţi pe foaia de teză un con circular drept.
5p b) Să se arate că raza conului circular drept este egală cu 6 cm.
5p c) Să se afle volumul conului.
5p d) Aflaţi sinusul unghiului dintre două generatoare diametral opuse.

3. O piramidă triunghiulară regulată VABC are aria laterală egală cu 108 cm2 şi aria totală egală
cu 363  3  cm2.
5p a) Arătaţi că muchia bazei este egală cu 12 cm.
5p b) Să se demonstreze că VA  (VBC ) .

Şcoala Sarichioi, judeţul Tulcea


TEZĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul II, anul şcolar 2009-2010
clasa a VIII-a Varianta D (2 ore)

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)


5p 1. Ecuaţia x  10  10  0 are soluţia x  .....
5p 2. Elementele mulţimii A   x  Z x  1 sunt …..
5p 3. Urmăriţi figura 1. Simetricul punctului A faţă de O este punctul de
coordonate x = …… şi y = ……
5p 4. Valoarea de adevăr a propoziţiei ,,În mulţimea R, una din
soluţiile ecuaţiei x  2  x  10 , este x1  6 ” este…..
5p 5. Diagonala unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 4 cm,
3 5 cm şi respectiv 2 5 cm, este egală cu …….cm.
5p 6. Volumul unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 4 cm,
3 5 cm şi respectiv 2 5 cm, este egal cu …….cm3.

SUBIECTUL al II-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de teză, o prismă patrulateră regulată ABCDABCD.
5p 2. Suma a trei numere naturale consecutive este egală cu 2010. Aflaţi pe cel mai mare număr
dintre cele trei numere naturale.
3. Fie funcţia f : R  R, f ( x )  ax  b .
5p a) Dacă punctele A( 2;3) şi B ( 4;4) aparţin graficului funcţiei f, determinaţi funcţia dată.
5p b) Construiţi graficul funcţiei g : R  R, g ( x )  x  2 în sistemul ortogonal xOy.
1
5p c) Dacă f ( x )   x  2 , aflaţi coordonatele punctului de intersecţie al graficelor funcţiilor f şi g.
2
1 1 7
 x  y  12
5p 4. Rezolvaţi sistemul de ecuaţii:  4 3 , x  0; y  0 .
  2
 x y

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 2 este reprezentată suprafaţa desfăşurată a unei
piramide triunghiulare regulate VABC cu AB  12cm
şi VE  4 3cm.
5p a) Desenaţi, pe foaia de teză, piramida triunghiulară regulată VABC.
5p b) Să se calculeze aria totală a piramidei.
5p c) Arătaţi că volumul piramidei este egal cu 72 3 cm3.
5p d) Calculaţi distanţa de la punctul A la planul (VBC).

2. Un vas în formă de trunchi de con circular drept are R = 9 cm, r = 4 cm şi G = 13 cm.


5p a) Să se arate că în vas poate să încapă cantitatea de 1,6 litri de apă.
5p b) Arătaţi că înălţimea conului din care provine trunchiul de con este egală cu 21,6 cm.