Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA EDUCAȚIE, DROCHIA

IP GIMNAZIUL ,, ION CREANGĂ”, S. ȚARIGRAD

Proiect didactic la matematică


Subiectul lecției: Mulțimea numerelor naturale. Oră de sinteză

Profesor: Doschinescu Cristina

Țarigrad, 2020
Proiect de lecție:
Profesor: Doschinescu Cristina
Disciplina de învățământ: matematica
Clasa: a V-a
Data: 17.11.2020
Numărul lecției în sistemul de lecții: 44
Numărul lecției conform orarului: 4
Durata lecției: 45 min.
Capitolul: Mulțimea numerelor naturale
Subiectul lecției: Oră de sinteză
Unitățile de competență:
1.1. Identificarea și aplicarea în situații reale și/sau modelate a terminologiei aferente noțiunii
de număr, mulțime, divizibilitate.
1.2. Identificarea, scrierea, citirea numerelor naturale în contexte variate.
1.4. Aplicarea algoritmilor, a proprietăților operațiilor, pentru efectuarea și optimizarea
calculelor cu numere naturale.
1.6. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate în limbaj matematic, rezolvarea
problemei obținute și interpretarea rezultatului, utilizând calculul cu numere naturale,
mulțimile și divizibilitatea.
1.7. Utilizarea criteriilor de divizibilitate cu 10, 2 și 5 în rezolvarea problemelor.
1.8. Justificarea și argumentarea rezultatelor obținute cu numere naturale.
Obiectivele lecției: La finele lecției, fiecare elev va fi capabil:
O1: să determine divizorii și multiplii unui număr natural dat.
O2: să stabilească valoarea de adevăr a unei propoziții matematice.
O3: să reprezinte mulțimile în diverse moduri: prin enumerarea elementelor, prin enunțarea
proprietăților caracteristice, prin intermediul digramei Venn-Euler.
O4: să determine cardinalul unei mulțimi finite.
O5: să aplice criteriile de divizibilitate cu 2, 5 și 10 la rezolvarea exercițiilor, problemelor.
O6: să argumenteze rezultatele obținute recurgând la justificări.
O7: să aplice cunoștințele dobândite la rezolvarea exercițiilor și problemelor simple
(adăugător obiectiv pentru elevii cu CES)
Tipul lecției: de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor.
Tehnologii didactice:
a) Forme: frontală, individuală
b) Metode: exercițiul, diagrama Venn, brainstorming
c) Mijloace de învățământ:
- I. Achiri, A. Braicov, O. Șpuntenco. Matematică. Manual. Clasa a V-a. Ed. Prut Internațional.
Chișinău, 2010;
- Prezentarea Power Point (PPT);
- Notebook;
- Proiectorul;
- Fișe de lucru.
Evaluarea:
a) Tipul evaluării: formative fără note, autoevaluarea.
b) Forme, metode, tehnici de evaluare; produse: problemă rezolvată, răspuns oral, exercițiu
rezolvat; fișa de lucru rezolvată, fișă de autoevaluare.
Scenariul lecției:
Nr. Etapele lecției Timp Obiectivele Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluarea
crt. lecției (de proces)
1 Momentul 1 Salutul. Verificarea pregătirii elevilor pentru Salută profesorul Vizual
organizatoric min lecție.
2 Verificarea temei 2-3 – Care a fost tema pentru acasă? - De rezolvat ex. Evauare
pentru acasă min – Ce întrebări sunt la tema pentru acasă? - Dacă este cazul, elevii orală
Dacă sunt neclariăți se rezolvă tema pentru formulează întrebări.
acasă.
3 Analiza-sinteza 5 Propun să se completeze rebusul , (anexa 1, Răspund la întrebările propuse: Întrebări
materiei teoretice min slide 5). Rezolvând corect rebusul pe verticala orale
studiate AB veți descoperi subiectul lecției de azi
1. Stabiliți valoare de adevăr a propoziției
matematice: ,, Mulțimile se notează cu
literele mici ale alfabetului latin”
2. Cum se numesc numerele care nu se 1. Falsă
O2 divid cu 2? 2. Impare
O6 3. Cum este mulțimea multiplilor unui 3. Infinită
număr natural nenul? 4. Multiplu
4. Cum se numește numărul natural b din 5. Pare

notația: ? 6. Divizor
7. Vidă
5. Cum se numesc numerele divizibile cu
2?
6. Cum se numește numărul natural b din

notația

7. Cum se numește mulțimea fără nici un


element?
Se anunță subiectul și obiectivele lecției – se
Elevii deschid caietele și notează
proiectează pe ecran prezentarea PPT (Slide 2-
data, „Tema în clasă“ și subiectul
4)
lecției: Oră de sinteză la capitolul
mulțimea numerelor naturale.
4 Analiza-sinteza 15 Se vor propune următoarele sarcini de lucru: Vor răspunde/rezolva sarcinile Întrebări
metodelor de min propuse de profesor: orale și în
rezolvare studiate O2 1. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor scris
-La nivel productiv O1 matematice (slide 8) 1. A, F, F, A, F
O6 a) ; b) ; c) ;
d) 90 este multiplu al lui 15;
e) 12 este divizor al lui 100.
2. Utilizând notaţiile ⋮ , ⁝ , | , ∤ alegeţi semnul 2. Plasează semnele
corect între fiecare două numere , pentru a corespunzătoare pentru a
obţine o propoziţie adevărată. (slide 9) obține propoziții adevărate,
3. Să se determine elementele mulțimilor: anexa 2.
O1 (slide 12) 3. a) .
O6
a) . Și cardinalul mulțimii date Card
O1
O4 b) . Și cardinalul mulțimii date b) .

O3
c) Primele 5 elemente ale mulțimii Card

d) Primele 5 elemente ale mulțimii c)

d)
4. Fie date numerele: 22, 95, 55, 100, 77, 44,
35, 12, 50, 43, 96. Plasați numerele date
4. Plasează numerele
corespunzător: (slide 15)
O5 corespunzător criteriilor
O6 studiate
O3

5. Determinați toate numerele de forma: (slide


16) 5. Determină numerele:
O6
a) a) 230, 232, 234, 236, 238
O5
b) 20, 25
b) c) 110, 210, 310, 410,
510, 610, 710, 810, 910
c)
d) 200, 222, 244, 266, 288
d) e) 7855
6. Reprezintă elementele
e)
O3 mulțimii prin enumerarea
O5 elementelor și prin intermediul
O1 6. Reprezentați prin două moduri elemente diagramei Venn-Euler
următoarelor mulțimi: (slide 17)
,

5 Analiza-sinteza 8-9 7. Rezolvați problemele argumentând 7. Întrebări


metodelor de min O6 răspunsul: (slide 18-19) orale și în
rezolvare studiate O5 a) Stabilește dacă 4972 kg de făină pot fi a) Nu, deoarece 5972 nu se divide scris
-La nivel creativ O1 depozitate în saci de 5 kg? cu 5
b) La un atelier s-au fabricat 197 de cercei de b) nu, deoarece 197 nu se divide
același fel. Se pot forma un număr natural cu 2
de perechi de cercei? c) nu, deoarece nu au același
c) Două numere se numesc prietene dacă au număr de divizori.
același număr de divizori. Stabilește dacă .
12 și 45 sunt prietene.
d) Numărul de elevi dintr-o clasă poate varia .

între 14 și 34. Câți elevi pot fi în clasa a V- d)Numărul elevilor poate fi: 15,
a, dacă ei pot fi așezați câte trei în bănci? 18, 21, 24, 27, 30, 33.
6 Evaluarea 3-4 O1 Se propune spre rezolvare fișa de lucru ( anexa Rezolvă fișa de lucru Lucrare
formativă min O4 3). Fiecare elev o completează independent. independen
O3 Evaluare rezultatelor se face frontală tă
O5
O7
7 Bilanțul lecției 2-3 Propun elevilor să completeze fișa de Apreciază rezultatele și autoevalua
min autoevaluare ( anexa 3). performanțele atinse în cadrul orei, rea
Efectuăm bilanțul orei prin verificarea atingerii completând fișa de autoevaluare
tuturor obiectivelor propuse
8 Anunțarea temei 1-2 De recapitulate capitolul I: Numere naturale. Își notează în agende tema pentru
pentru acasă min De rezolvat ex: 3, pag. 82 acasă

Mulțumesc pentru lecție.


La revedere!
Anexa 1. Rebus matematic

Întrebările:

1. Stabiliți valoare de adevăr a propoziției


matematice: ,, Mulțimile se notează cu literele mici
ale alfabetului latin”
2. Cum se numesc numerele care nu se divid cu 2?
3. Cum este mulțimea multiplilor unui număr natural
nenul?

4. Cum se numește numărul natural b din notația

5. Cum se numesc numerele divizibile cu 2?

6. Cum se numește numărul natural b ddin notația

7. Cum este mulțimea divizorilor unui număr natural


nenul?

https://www.didactic.ro/r/pobw5u
Anexa 2. Sarcina de lucru completată
Anexa 3. Fișă de lucru
Numele/prenumele elevului:______________________________
1. Reprezentați mulțimea în 3 moduri.

I. Mod

II. Mod

III. Mod

2. Determinați cardinalul mulțimii .

3. Determinați elementele mulțimii:

Fișă de autoevaluare
După realizarea sarcinii propuse și verificarea frontală a exercițiilor, fiecare elev apreciază rezultatul
obținut punând bifa în celula corespunzătoare succeselor obținute.
Criteriile de succes
Numărul sarcinii din fișa de Am lucrat Am lucrat Am rezolvat
lucru independent, fără independent, fără ghidat de
ajutor, rezolvând ajutor cu mici profesor, cu
totul corect greșeli greșeli mai multe
1
2
3
Cum apreciați activitatea
Suficient, trebuie
voastră in cadrul întregii
Foarte bine bine să lucrez mai
lecții? Încercuiți celula
intensiv
corespunzătoare
Completează enunțul. Pentru a îmbunătăți rezultatele obținute trebuie să:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Fișă de lucru pentru elevii cu CES

Numele/prenumele elevului_________________________________________________

1. Completați șirul cu numerele care lipsesc:


a) 231, 232, ......... , .......... , .........
b) 10, 12, 14 ............., .............. , ..............
c) 1, 3 , 5 ............., .............. , ..............
2. Aflați:
 Numărul cu 65 mai mic decât 275;

 De 2 ori mai mare decât numărul 9.

 Suma numerelor 678 și 55

 diferența numerelor 999 cu 578

3. selectați din lista de numere: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 30, 32, 35.
a) numerele care se împart exact la 2:___________________________________________.
b) numerele care se împart exact la 5:___________________________________________.
c) numerele care se împart exact la 10:___________________________________________.

S-ar putea să vă placă și