Sunteți pe pagina 1din 10
PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICA Evaluarea Nationa pentru absolventii clasei a VIll-a este un examen netional gi reprezintit modalitatea de evaluare exten’ sumativi a competentelor dobandite pe pareursul invétiméntului gimnazial, In cedral Eveluirii Nationale pentru absolventii elasei » Vill-a Matematica are statut de disciplini obligstorie Programa de examen este realizati in conformitate en prevederile programei scolare in vigoare Subiectele pentrm Evaluarea National penta ebsolvenfii clasei a Vill-a evaluei competentele formate/dezvoltate pe parcursul invitiméntului gimnazial gi se elaboreazt in baza prezent2! programe, COMPETENTE GENERALE ALE DISCIPLINEI 1. Identificarea unor date si relafii matematice si coreleres lor in functie de contextul in care eu fost definite 2, Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuj:*inse in enunfuri matematice situaii concrete Utitizarea algoritmilor gi 2 conceptelor matematice pentru caracteri.urea local sau global 2 unei 4. Exprimarea catacteristicilor matematice cantitative sau calita,tve ale unei situalii concrete si algoritmilor de prelucrare a acestora S. Analizarea si interpretarea caracteristicilor matematice ale uel sitnafii-problemé 6. Modelarea matematic’ a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostinjelor din diferite domenii COMPETENTE DE EVALUAT St CONTINUTURIE CLASA a Vi. Competente specifice Z Confinuturi 1. Identificarea caracteristicilor _numerelor | Nemere naturale naturale gia formei de seriere & unui numir }e Scrieres si citirea numerelor naturale in sistemul de natural in contexte variate nomerajie zecimal; girul numerelor naturale. 2 Utitizaren operafiilor aritmetice sia] — Reprezentarea numerelor naturale pe axa proprietifilor acestora in caleule eu nurave | nomerelor. Comparatea, aproximarea gi ordonarea naturale numerelor naturale; probleme de estimare 3. Selectarea si utilizarea de elgoritm: pentru |» Adnnarea numerelor naturale; proprietifi. Seaderea efectuarea operatiilor cu numere rturale si | numerelor naturale pentru divizibilitatea eu 10, 2 gi 5 + Jamnitirea numerelor naturale: proprietati. Factor 4. Exprimarea, in tezolvarea sav compunerea | comun, Ordinea efectuérii operatiilor; utilizarea unr probleme, @ solutiilor nor eenatii de | parantezelor lipu: xta—b: atx=b) tab (a#0,) 4 Ridicarea Ia putere cu exponent natural a unui a divizor al lui b); x:a=4 (a 40); aix=b numir natural; compararea puterilor care au (0, b divizor al [ni 4) gia unor inecuatii | sceeagi baz sau acelagi exponent de tipul: xta); £b (24>), cu @+0, unde a gi 6 sunt numere naturale sau fractii zecimale finite Interpretarea matemalicd a unor probleme preetice prin utilizarea opera}ior cu fraetii zecimale si a ordinii efectug! operatiilor ‘Transpunerea unei situsjii-problemi in limbaj matematic, re“ ivarea_ problemei objinute (otilizind eovsfii sau inecuafii) gi interpretarea rezultatuiai ‘Numere rationale ma, sari sau egale cu 0, Q, Fraetii ordinare © Fracfii echiunit.re, subunitare, supraunitare Aflarea une’ *racjii dintr-un numar natural; procent Fractii ecu~alente. Amplificarea si simplificarea fractile * Adurarea si scderes unor frac}ii ondinare care au ace’.gi numitor * Piprezentarea pe axa numerelor a unei fracfii crdinare Fesetii zecimale 4 Sctigrea fractiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub forma de fracfii zecimale. Transformarea unei fiac(ii zecimale, en un numir finit de zecimnale nenule, intr-o fracfie ordinaré * Aproxim’ri 1a ordinul — zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea si reprezentarea pe axa numerelor a fractiilor zecimale * Adunarea gi sclideres fraepiilor zecimale care au un numir finit de zecimale nenule + fnmutjiree fractiilor zecimale care au un tune finit de zecimale nenule * Ridicarea Ia putere cu exponent natural a unei fractii zecimale care are un numar finit de zecimale nenule © Ordinea efectudrii operafiilor eu f finite ¢ Impirirea 2 dou’ numere naturale cu rezultat fractie zecimali, Transformarea unei_fraefi ordinare intr-o fractie zecimala, Periodicitate @ — mpirjirea unei fracfii zecimale finite la un numir natural nenul, Imparfires unni numar natural tao fractie zecimalé finita. imparjirea a doud fractii zecimale finite © Transformarea unei fraefii zecimale intr-o fracfie ordinara Ordinea efeetuiirii operatiilor Media aritmetica a doud fractii zecimale finite zecimale ci ‘* Ecuajii si ineeuatii; probleme care se rezolva cu ajutorul ecuaiiilor 1. Adentificarea unor elemente de geometric sia unor unitati de mésura in diferite contexte Caracterizarea prin descriere gi desen a unei configuratii geometrice date Determinarea perimetrelor, « ariilor (patrat, dreptunghi) si 2 volumelor (cub, paralelipiped dreptunghic) si exprimatea acestora in unititi de masura corespunzitoare ‘Transpunerea in limbaj specific geometriei = unor probleme practice referitoare la perimetre, aii, volume, _atiliziind transformarea convenabilé a unitétilor de misuré Tnterpretarea unei configurafii geometrice in sensul recunoasterii elementelor ei si a relafiondrii cu unitajile de mésura studiate Analizarea si interpretarea rezultatelor obfinute prin rezolvarea unor probleme practice cn referire la fignrile geometrice gi la Elemente de geometric si unitati de masura, © Dreapta, segmentul de dreapti, miisumrea unui segment de dreapti © Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin deseriere si desen; recunoasterea elementelor Jor. laturi, unghiuri, diagonale, centrul si raza cereului * Simetria, axa de simetrie si trars'atia: prezentsre intuitive, exemplificare in triungii, cere, patrulater © Cubul, paralelipipedal drepti ghie: prezentare prin desen si desfagurare; recucoasteréa elementelor lor: varfari, muchii, feje © Unitafi de _masuré nesta Inngime; perimetre; transforméri © Unitifi de misura sentra erie; aria pitratalui si & dreptunghiului; ‘.asforméri © Uniti de mis pentru volum; volumol cubului si el perelelispedului dreptunghie; transform t . tru capacitate; transformiri tfile de miisuri studiat ou entru capacitate; Genie ce TESurA eet atG © Unit&fi de m&suri pentra mast; transforméti © Unites te mzsura pentru timp; transforma © Units monetare; transformét CLASAa Vi-a Competenfe specific ey Continuturi Identificarea in exemple, in exercitii san in] ALGEBRA probleme a nofiunilor: divizor, multiple, nomere prime, numere compuse, em de, cammem.c Aplicarea criteriilor de divizibilitate (cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea sumerelor naturale in produs de puteri de nur‘ re prime Utilizarea algoritmilor pentru. determinarea cammede, e.m.mm.c a dou sa mai multor numere naturale rea unor caractevisiici ale relafiei de fate in multime! numerelor naturale, in exercitii gi prok!.ne care se rezolvi folosind divizibilitatea Deducerea unor reguli de calcul cu puteri gi a unor proptietiti ale divizibilititii in mulfimea numerelor naturale, in exercitii si probleme Transpunerea unei _situafii-problem& in limbajul divizibilitatii in multimea numerelor naturale, rezolvarea problemei objinute gi interpretarea rezultatului ‘Muntimea numerelor naturale © Operatii cu numere naturale; reguli de ealeul eu puteri * Divizor, multiplu. Criteriile de divizibilitate cu 10,2, 5,39 © Numere prime gi numere compnse © Descompunerea numerelor naturale in produs de puteri de numere prime «© Proprietiti ale relatiei de divizibilitate in NV: | pentru orice ae Ny ab si bla a=, pentrnorice a,b alk-b, pentru orice a.,ke alb gi ale=>al(b-tc), pent orice ab,ceN © Divizori comuni a dou sau mai mmultor numere naturale; ¢.rn.m.d.c.; numere prime intre ele © Maltipli comuni a douk sau mai multor numere naturale; commm.c.; relatia dinte cmmde. gi ommme, Probleme simple care se rezolvi folosind divizibilitatea Recunoasterea fractiilor echivalente, a fruotiilor ireductibile gi a formelor de seriere unui numar rafional ‘Muitimea numerelor rationale pozitive « Fracfii echivalente; fracjie ireductibil& notiunea de numir rational; forme de seriere a unui numér rational: No@

S-ar putea să vă placă și