Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA: Colegiul Tehnic „Mediensis”, Medias


CLASA: a-X-a
DATA: 17.10.2018
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Religie
LECŢIA: Legea morală a Vechiului Testament: Decalogul
TIPUL DE LECŢIE: însușire de cunoștințe
DURATA : 50 min
PROFESOR: Savin Vasile Valer
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă
COMPETENŢE GENERALE:
Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.
COMPETENŢE SPECIFICE:
Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor morale creştine în contextul lumii contemporane;
Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă;
Analiza consecinţelor negative a comportamentului care încalcă morala creştină.
CONCEPTE OPERAŢIONALE:
1. COGNITIVE: O1 - identificarea cerinţelor fiecărei porunci, observarea directă asupra unor situaţii concrete de viaţă, fiind capabili să
observe consecinţele respectării / nerespectării poruncilor;
2. FORMATIVE ŞI ATITUDINALE: O2 - Analiza unor situaţii particulare de viaţă, vizând formarea atitudinilor moral – religioase
adecvate.

EVALUARE: să opereze corect cu noţiunile acumulate în diferite contexte.

VALORI ŞI ATITUDINI VIZATE:


 Relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cu Dumnezeu;
 Atitudine flexibilă faţă de omul căzut în păcat.

PRINCIPII DIDACTICE:
 Principiul eclesiologic
 Principiul însușirii conștiente și active a cunoștințelor
 Principiul accesibilității, al respectării particularităților individuale ale elevilor
 Principiul conexiunii inverse
STRATEGIA DIDACTICĂ: explicativ – conversativă, inductiv – deductivă.
METODE:
 Expozitiv – Euristice: M1: conversativ – euristică; M2: explicaţia; M3: lectura biblică; M4: exegeza; M5: lectura textului din prezentarea power
point;
 Interactive: M6: problematizarea; M7: jocul didactic;
 Bazate pe limbajul intern: M8: reflecția personală, M9: rugăciunea;
 De explorare a realității: M10: observarea directă a realității religioase
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Sfânta Scriptură, planșe, fișe de lucru, videoproiector
INSTRUMENTE DE EVALUARE: verificarea frontală – orală, observarea sistematică, fişe de lucru
FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontală, individuală
RESURSE:
o UMANE: 10 elevi;
o DE TIMP: 50 minute;
o MATERIALE: Sfânta Scriptură, programa şcolară; planşe; videoproiector
o BIBLIOGRAFIE: - Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 2002;
- Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia XV, colecţia P.S.B. 23
- Cucoş Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
- Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a IV-a, Edit. Sf. Mina, Iaşi, 2009;
- Şebu Sebastian, Metodica predării religiei, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
Etapele lecţiei C.S Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi
procedee
1. Moment 3' Salutul; Salutul;
organizatoric Rugăciunea Tatăl nostru Rugăciunea;
Notarea absenţelor;
Pregătirea pentru începerea lecţiei. Pregătirea pentru începerea lecţiei.
2.Captarea 5' - Se prezintă elevilor Sfânta Scriptură, cartea de temelie a
atenției creștinului, în care găsim Cuvântul lui Dumnezeu. Tot aici
Pregătirea regăsim și poruncile divine – care reprezintă expresia iubirii Elevii ascultă cu atenţie Conversaţia
elevilor lui Dumnezeu pentru om.
pentru Prin poruncile divine, Dumnezeu face cunoscută oamenilor Elevii urmăresc cu atenție Explicaţia
receptarea voia Sa referitoare la drumul pe care aceștia trebuie să-l
noilor parcurgă spre desăvârșire.
cunoştinţe -Se prezintă elevilor imaginea cu Moise și tablele legii

3. Precizarea 2' Se anunţă şi se notează pe tablă titlul lecţiei: Legea morală Elevii notează în caiete data şi titlul lecţiei. Explicaţia
şi explicarea a Vechiului Testament - Decalogul Ascultă cu atenţie.
titlului şi a Se precizează competenţele specifice.
obiectivelor
C1 Când evreii au ajuns la Muntele Sinai, Domnul l-a chemat
4. 20' numai pe Moise să se urce pe munte şi să stea de vorbă cu
Comunicarea El. Moise a primit atunci Cele Zece Porunci (Decalogul), Elevii ascultă cu atenţie.
noilor C2 pentru ca poporul evreu să le păzească şi să nu greşească
cunoştinţe înaintea lui Dumnezeu. Primele patru porunci arată datoriile Povestirea
către Dumnezeu, iar următoarele şase arată datoriile faţă de
C3 aproapele nostru. Elevii notează în caiete.
(Decalog = zece porunci; „deca" = zece; „logos" = lege,
poruncă, cuvânt.)
Dumnezeu Însuşi a scris aceste porunci cu degetul Său, pe Problematizare
două table de piatră (Tablele Legii). Dar cât a stat Moise pe a
munte, evreii şi-au făcut un viţel de aur şi s-au închinat lui
ca unui dumnezeu. La coborârea de pe munte, supărat,
Moise a spart Tablele Legii, dar Dumnezeu a iertat poporul
şi Moise a scris alte table. După aceea, evreii au ajuns la
intrarea în ţara promisă de Dumnezeu. Însă acolo ei au
început să se teamă de cei ce locuiau în acea ţară. De aceea,
Dumnezeu s-a supărat pe necredinţa lor şi i-a lăsat să Elevii urmăresc prezentarea power-point Prezentare
rătăcească prin pustiu timp de patruzeci de ani, abia apoi power-point
lăsându-i să intre în Ţara Făgăduinţei.
- Dar să ne întoarcem la poruncile date de Dumnezeu. Ele
sunt folositoare nu numai pentru evrei, ci şi pentru noi,
creştinii de astăzi. Elevii interpretează planșele
Se utilizează videoproiector și planșe cu imagini sugestive.

- Prima poruncă este: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să


nu ai alţi dumnezei în afară de Mine." Această poruncă ne
arată că este un singur Dumnezeu adevărat, şi numai Lui
trebuie să ne închinăm.
Ne putem închina lui Dumnezeu prin rugăciunea noastră
zilnică şi prin participarea noastră la slujbele Bisericii.
Împotriva acestei porunci greşesc mai întâi ateii, adică cei
care cred că nu există Dumnezeu; apoi cei care se închină la
zei mincinoşi (la idoli); cei care cred altfel decât ne învaţă Conversația
Biserica Ortodoxă; cei care iubesc altceva mai mult decât pe
Dumnezeu. De exemplu, omul îngâmfat se crede pe sine
mai important decât Însuşi Domnul; zgârcitul iubeşte mai
mult banii decât pe Dumnezeu; iar lacomul iubeşte mai mult Elevii ascultă cu atenţie. Lectura biblică
mâncarea şi băutura.
- A doua poruncă este: „Să nu-ţi faci chip cioplit!" Aceasta
se adresează celor ce se închină la idoli. Mai sunt şi azi
câteva ţări în care oamenii se închină la pietre sau la alte Elevii notează în caiete. Explicația
obiecte făcute de ei.
Noi, creştinii, nu ne închinăm la lemnul şi la vopseaua din
care se fac icoanele, ci la persoanele sfinte care sunt
înfăţişate în icoane. Deci icoanele nu sunt idoli, ci „ferestre"
către Dumnezeu şi către Sfinţii Săi, cum este şi icoana din Problematizare
imagine. a
- Porunca a treia este: „Să nu iei numele Domnului
Dumnezeului tău în deşert." Înseamnă că nu avem voie să
necinstim numele Domnului. Îl necinstesc cei care îl rostesc
în glumă sau cu mânie, care se jură fals, care îl folosesc la
înjurături, blesteme, în bătaie de joc. Elevii urmăresc prezentarea power-point Prezentare
- A patra poruncă este: „Adu-ţi aminte de ziua a şaptea, ca power-point
s-o sfinţeşti. Şase zile lucrează şi-ţi fă tot lucrul, iar în ziua
a şaptea să nu faci nici un lucru." Pentru evrei, ziua de Elevii interpretează planșele
sărbătoare era sâmbăta, fiindcă atunci au fost eliberaţi din
robia egipteană. Pentru creştini este Duminica, pentru că
atunci a înviat din morţi Domnul nostru Iisus Hristos şi ne-a
scos din robia morţii şi a păcatului. Noi, creştinii, cinstim
Duminica prin: participare la slujba Liturghiei, citire de cărţi Conversația
folositoare pentru suflet, fapte bune, oprirea muncii
obişnuite.
- A cincea poruncă este: ”Cinstește pe tatăl tău și pe mama
ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe Lectura biblică
care Domnul Dumnezeul tău ți-l dă ție” . Cinstirea
părinților este oglinda cinstirii lui Dumnezeu, iar atunci
când omul nu își cinstește părinții, nu Îl cinsteșye nici pe
Dumnezeu. Explicația
- A șasea poruncă este: ”Să nu ucizi!”. Viața este bunul cel
mai de preț dăruit omului de către Dumnezeu, iar crima este
considerată un păcat. De asemenea, aici intră și sinuciderea,
avortul și eutanasia.
- A șaptea poruncă este: ”Să nu fii desfrânat!”. Această Problematizare
poruncă protejează familia, condamnând păcatul a
infidelității. Legătura trupească între bărbat și femeie este
permisă numai în cadrul căsătoriei.
- A opta poruncă este: ”Să nu furi!”. Prin însușirea
nedreaptă a muncii aproapelui se săvârșește un păcat.
Această poruncă interzice atât furtul bunurilor aparținând Prezentare
altor persoane, cât și efortul de a face un scop în sine din power-point
dobândirea bunurilor necesare vieții: ”Nu vă adunați comori
pe pământ ... ci adunați-vă comori în cer”
- A noua poruncă este: ”Să nu mărturisești strâmb
împotriva aproapelui tău!”. Prin această poruncă se
interzice mărturia mincinoasă împotriva aproapelui,
deoarece aceasta îi poate aduce o suferință nedreaptă.
Minciuna, sub toate formele afectează în mod grav
comuniunea și încrederea dintre oameni și, prin aceasta,
comuniunea cu Dumnezeu.
- A zecea poruncă este: ”Să nu dorești casa aproapelui
tău...și nimic din câte are aproapele tău”. Prin această
poruncă, omul este chemat să se împotrivească gândului de
a-și dori ceva din ce are aproapele său, căci aceasta ar arăta
faptul că sufletul lui este cuprins de pofte.

Împlinirea poruncilor nu îngrădește libertatea omului, ci îl


îndrumă pe calea mântuirii și îl ajută să trăiască în armonie
cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu.
5. Fixarea şi C1 10' Se cere elevilor să recunoască personajul biblic din Elevii privesc imaginea cu atenţie şi dau Observarea
sistematizare C2 imaginea cu primirea celor zece porunci, apoi să diverse rãspunsuri, apoi completează fişa dirijată
a C3 completeze fişa de lucru pe care o primesc de la profesor. oferită de către profesor. Exerciţiul
cunoştinţelor Se cere elevilor să enumere cele 10 porunci. Elevii răspund.
De ce cinstim ziua Duminicii? Conversaţia

6. Asocierea 5' - Se adresează elevilor întrebări pentru a se putea vedea Elevii formulează şi scriu pe caiete
şi C1 învăţăturile desprinse din lecţie. Şi se notează învăţăturile învăţăturile: Conversaţia
generalizarea C2 pe tablă. 1.Să ne închinăm lui Dumnezeu!
C3 2. Să nu ne facem idoli! Icoanele nu sunt
idoli!
3. Să-L cinstim pe Dumnezeu!
4. Să cinstim ziua de Duminicã!
Se solicită elevii să mediteze. Conversaţia
- Care dintre porunci vi se pare cea mai grea? De ce? Studiu de caz
- Aţi văzut oameni încălcând una dintre porunci. 

7. Aprecierea 2' Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât Elevii ascultă aprecierile profesorului. Explicaţia
activităţii pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea în predarea
elevilor noilor cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat la lecţie.

8. Precizarea 2' Se anunţă şi se explică tema.


şi explicarea . Continuaţi compunerea de mai jos cu ceea credeţi că vi s-
temei ar putea întâmpla vouă:
„Mâine este Duminică. Mă gândesc să mă scol devreme, să
mă îmbrac cu ce am mai frumos şi să mă duc la biserică.
Prietenii mei vin şi ei! Dar... ..."
9. Încheierea 1' Rugăciunea Tatăl nostru Rugăciunea
activităţii Salutul. Salutul
Fișă de lucru

1. Uniţi prin săgeţi enunţurile celor douã coloane:

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău numele Domnului în deşert!

Să nu-ţi faci chip cioplit ca să o sfinţeşti!

Să nu iei să nu ai alţi Dumnezei în afară de Mine!

Adu-ţi aminte de ziua Domnului să nu te închini lor, nici să le slujeşti!

Cinstește ucizi / furi / fii desfrânat!

Să nu ... din ce are aproapele tău!

Să nu mărturisești strâmb... pe tatăl tău și pe mama ta !

Să nu dorești nimic... împotriva aproapelui tău!

2. Încercuiţi litera corespunzãtoare rãspunsului corect:

A. Decalogul cuprinde: a.) 4 porunci; b.) 6 porunci; c.) 10 porunci.

B. Care profet a primit tablele legii pe Muntele Sinai: a.) Avraam b.) Moise c.) Ioan Botezătorul

C. Decalogul a fost dat oamenilor pentru: a.) a cunoaşte voia lui Dumnezeu; b) a avea cât mai multe reguli; c.) a şti cum se poate ajunge în Împãrãţia
cereascã.

Tema pentru acasã

Continuaţi compunerea de mai jos cu ceea credeţi că vi s-ar putea întâmpla vouă:
„Mâine este Duminică. Mă gândesc să mă scol devreme, să mă îmbrac cu ce am mai frumos şi să mă duc la biserică. Prietenii mei vin şi ei! Dar... ..."

DECALOGUL SAU CELE ZECE PORUNCI

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!

2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici altă asemãnare, nici să te închini lor!

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert!

4. Adu-ţi aminte de ziua a şaptea, ca s-o sfinţeşti! Şase zile lucrează şi-ţi fă tot lucrul, iar în ziua a şaptea să nu faci nici un lucru!

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie bine şi mulţi ani să trăieşti pe pământ!

6. Să nu ucizi!

7. Să nu fii desfrânat!

8. Să nu furi!

9. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău!

10.Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău!

S-ar putea să vă placă și