Sunteți pe pagina 1din 40

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr. 15.225 din 13.05.2019


INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN CONSTANŢA

A N U N Ţ
privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în
instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunile 2019 şi ianuarie 2020

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sediul în Municipiul Constanţa,


Bulevardul MAMAIA, nr. 106, (lângă SPITALUL MILITAR) recrutează candidaţi pentru
admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului
pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunile 2019 şi ianuarie 2020, în
raport de locul de domiciliu/reşedinţă, înscris/ă în cartea de identitate a candidaţilor, potrivit
opţiunii acestora;

Cererile tip de înscriere, prevăzute în anexe se depun de către candidaţi, la sediul


Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, Bld.
Mamaia nr. 106, judeţul Constanţa, Serviciul Resurse Umane de luni până vineri, în
intervalul 09.00-15.00, astfel:
a) până la data de 24 mai 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în
sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la
instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura
MApN și SRI);
b) până la data de 15 noiembrie 2019 - pentru concursurile de admitere organizate
în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale MAI;

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0241/502115, 0241/502038 sau pe site-ul


I.P.J.Constanţa www.ct.politiaromana.ro, secţiunea carieră admitere 2019 – ianuarie
2020.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc


personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de
structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de
concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice,
existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării
aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor
aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în
care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu
diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de
bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de
poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să
nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare adică să nu aibă calitatea de
membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
m) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de
admitere, pentru candidaţii pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ militare;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu
excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre
ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior şi au mai urmat o


formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat trebuie să
respecte prevederile art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii
la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de
un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face
dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ
o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat
pentru un alt program de studii universitare de licenţă.
Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2019 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să
rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de
studii universitare de licenţă.
Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să
candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii, trebuie să îndeplinească cumulativ
inclusiv condițiile de recrutare și selecționare ale Serviciului Român de Informații:
1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba
română;
3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se
constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare
psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în
care participă la concursul de admitere;
6. să aibă vârsta de până la 23 ani împliniți în anul 2019;
7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care
atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2019;
8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de
poliţist;
9. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
10. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
11. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
12. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
13. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
14. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii
se realizează cu ocazia examinării medicale);
15. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu
excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre
ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
17. nu au repetat în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive
imputabile;
18. nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă
pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca
urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
19. în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare
în scris că odată declarați ADMIS vor renunța la calitatea de membru al acestora;
20. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea
unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că, odată declarați
ADMIS, vor renunţa la aceste calităţi;
21. să fie dispuși ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii
universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul” să
îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior,
în raport de nevoile M.A.I.;
22. să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea
exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în
vigoare;
23. să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum
şi verificările de securitate, prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la
informaţii secrete de stat;
24. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu
suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6), alin. (61) -
(63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor
achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de
la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se
realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu
ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”,
candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor
de şcolarizare.
Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de
bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta la înscriere, dovada
echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii.
De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să
candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii nu se acordă derogări.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de


Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii:

a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc
respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de
păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea
profesiei de militar;
c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al
unui ofiţer de informaţii.
d) tinerii care anterior şcolarizării au consumat sau desfăşurat operaţiuni cu plante,
substanţe sau amestecuri de substanţe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte
psihoactive, aflate sub control naţional o ri prevăzute în convenţiile internaţionale la care
România este parte.

Documentele cuprinse în dosarul de recrutare (dosarul plic) al candidaţilor pentru


instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării
Naţionale sunt:
a) cererea de înscriere
b) cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată Rectorului Academiei
Naționale de Informații ”Mihai Viteazul”
c) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
d) C.V – model Europass
e) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite (pentru
candidaţii care provin din promoţiile anterioare), respectiv copie a diplomei de
bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta şi a foii matricole sau adeverinţa eliberată
de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat, în care se
menţionează notele obţinute le probele de examen, media generală de bacalaureat,
mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată
diploma, precum şi copie după foaia matricolă.
f) dovada echivalării acestor studii de către Centrul Național de Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale, în condițiile legii, în
situația în care candidații au absolvit, anterior,studii liceale în instituții de învățământ
preuniversitar acreditate din strîinătate
g) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare
și/sau a altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă, și dacă este cazul,
ale livretului militar
h) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești, privind starea
civilă
i) autobiografia și tabelul cu rudele candidatului și soțului/soției candidatului
j) extras de cazier judiciar/certificat de cazier judiciar
k) o fotografie color 9 x 12 cm
l) trei fotografii color 3 x 4 cm
m) fișă medicală-tip, de încadrare în M.A.I
n) avizul psihologic
o) dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 100 lei, prin virament bancar, în
contul RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1
București, beneficiar UM 0418 București, cu mențiunea Taxă înscriere licență pentru
numele și prenumele candidatului sau, după caz, adeverință/notiță scrisă din care să
rezulte că sunt îndeplinite condițiile de exceptare de la plata taxei (situațiile acceptate
pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt stipulate la art. 9 alin. (4) din Metodologia
de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nr. 111307 din 01.04.2019, postată pe
site-ul instituției de învățământ superior);
p) un dosar plic.

În situaţia în care până la data stabilită pentru completarea dosarului, candidaţii nu pot
intra în posesia adeverinţei sus-menţionate, vor depune la dosar o adeverinţă ( din care să
reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2019).

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României , cu diplomă de


bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
- atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
- foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

La înscriere, candidaţii vor prezenta în original actul de identitate şi documentele


care atestă nivelul şi specializarea studiilor (diplome de studii şi foi matricole), în
vederea certificării pentru conformitate a copiilor acestora, în prezenţa candidatului,
originalul fiindu-i restituit pe loc. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de
studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
c) copii ale: actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului
militar;
d) copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a
certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
f) 3 fotografii tip buletin de identitate 3x4 cm şi o fotografie 9x12 cm;
g) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
h) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Suplimentar documentelor prevăzute mai sus, candidaţii etnici/minoritari care se


înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă
din partea unei organizaţii etnice/minoritare, constituite potrivit legii, care să ateste
apartenenţa la etnie, respectiv la minoritate.
Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de
actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau
şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate
de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni vor constitui dosare de recrutare distincte
pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat. În cazul acestora, fişa
medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie certificată pentru
conformitate cu originalul, prin parafa şi semnătura medicului.

A. Examinarea medicală
Examinarea medicală va fi efectuată numai de către Cabinetul Medical al
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa situat în municipiul Constanţa, bld. Mamaia
nr. 106, judeţul Constanţa, în baza fişei medicale eliberate de Centrul Medical Judeţean
Constanţa al M.A.I. conform adresei întocmite de Serviciul Resurse Umane.

B. Evaluarea psihologică
Examinarea psihologică se va realiza de către specialiştii din cadrul Centrului de
Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii recrutaţi urmând a se
informa asupra locului, datei şi orei la care se va susţine evaluarea psihologică, pe site-
ul www.ct.politiaromana.ro, secţiunea carieră admitere 2019 - ianuarie 2020 sau
telefonic (0241502115 şi 0241502038).

Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare


documentele necesare pentru finalizarea acestuia este :
- 14.06.2019, orele 14.00 pentru instituţiile de învăţământ superior şi pentru şcolile
postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale,
- 05.12.2019 pentru pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne
sesiunea ianuarie 2020.

Organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie a candidaţilor


- învăţământ cu frecvenţă-

A. Înscrierea candidaţilor la sediul instituţiilor de învăţământ


Înscrierea la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale MAI a
candidaţilor care au fost declaraţi „apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se
realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere
stabilit de fiecare instituţie de învăţământ.
În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele
documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
b) diploma de bacalaureat sau adeverinţa eliberată de liceu, cu precizarea mediei
generale şi a notelor obţinute la examenul de bacalaureat, mediilor obţinute în anii de
studiu, termenului de valabilitate a adeverinţei şi a faptului că nu a fost eliberată diploma,
precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copii legalizate (numai pentru
absolvenţii promoţiei anului în curs);
c) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere (ex: acte
de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru
candidaţii la Academia de Poliţie şi la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri
aprobate, etc.)
Candidaţii de la învăţământul cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă care au
fost declaraţi „apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se vor prezenta pentru
înscriere în zilele de 22-23 iulie, între orele 08.00 – 14.00 la sediul Academiei de Poliţie,
după cum urmează:
a. Candidaţii de la Facultatea de Poliţie, precum şi cei de la O.S.P. – frecvenţă
redusă, în ziua de 22.07.2019, orele 08.00-14.00;
b. Candidaţii de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea
„Drept” în ziua de 23.07.2019, orele 08.00-14.00.
Candidaţii care au fost declaraţi „apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se
vor prezenta în perioada 10-11.01.2020 pentru sesiunea ianuarie 2020, la sediul Şcolilor
de Agenţi de Poliţie din cadrul Poliţiei Române pentru care au optat, în vederea înscrierii şi
achitării taxei de participare la concurs (după caz) şi pentru eliberarea legitimaţiilor de
concurs.
Candidaţii Ministerului Afacerilor Interne pentru admiterea la instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii
care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se înscriu la
sediul acestor unităţi de învăţământ, potrivit calendarului de admitere stabilit de către
fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi
participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor
de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ.

B. Perioada de desfăşurare a etapei a II-a de selecţie în cadrul instituţiilor de


învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne
Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
respectiv concursul de admitere, se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru
fiecare facultate, în perioada 22 iulie – 13 august 2019.
În vederea participării la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza”, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă de înscriere la concurs, în valoare de
380 lei. Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul
Academiei, în vederea înscrierii la concursul de admitere.
Sunt scutiţi de plata taxei, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin din casele de copii sau din plasament familial;
c) sunt copii ai personalului didactic sau didactic auxiliar în activitate sau pensionaţi;
d) sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate sau pensionat;
e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la
specializarea Penitenciare).
Candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă nu beneficiază de scutire de plată
a taxei de înscriere.
Taxa de înscriere la concurs nu se restituie.

Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la şcolile postliceale ale MAI, respectiv


concursul de admitere, se desfăşoară în perioada, 10-23 ianuarie 2020 pentru sesiunea
ianuarie 2020, conform graficelor stabilite de către unităţile de învăţământ.
Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la alte instituţii de
învăţământ pe locurile MAI sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.
Şcolile de Agenţi de Poliţie ale Poliţiei Române, la sediul fiecărei instituții, vor
organiza probele concursului de admitere, după următorul calendar:
a) în perioada 12–17 ianuarie 2020: probele eliminatorii - contravizita medicală şi
verificarea aptitudinilor fizice pentru sesiunea ianuarie 2020;
b) în data de 19 ianuarie 2020 – proba de verificare a cunoștințelor, constând într-un
test –grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză,
potrivit opţiunii la înscriere), pentru sesiunea ianuarie 2020.

Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere se regăsesc pe site-ul


fiecărei instituţii de învăţământ.

C. Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice


Contravizita medicală a candidaţilor se realizează la sediul instituţiilor de
învăţământ, de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor, pe
baza fişei medicale tip MAI şi se finalizează prin emiterea unui aviz medical de tipul „apt”/
„inapt”, după caz, verificarea îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa
semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de
vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi „promovat” sau, după caz, „nepromovat”.
Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI,
(cu excepţia candidaţilor la Facultatea de Arhivistică care nu susţin această probă) şi pentru
locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN, se realizează conform probelor şi
baremelor prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul anunţ.
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor recrutaţi
pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile alocate
Ministerului Afacerilor Interne şi pentru Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul” Bucureşti se realizează în mod centralizat în zilele de 10-14 iulie, ora 07.00, la
sediul central al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, str. Aleea Privighetorilor nr.
1A, sector 1, Bucureşti.
În vederea susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii vor avea
asupra lor echipamentul sportiv adecvat.
La probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice - nu
se admit contestaţii.
Candidaţii care optează pentru Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul” Bucureşti, se înscriu la sediul acesteia şi participă la proba eliminatorie –
stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză/franceză/germană/rusă) la
data de 22 iulie 2019, precum şi la probele scrise în datele de 24 şi 25 iulie 2019 la
disciplinele stabilite pentru fiecare specializare.

D. Probele de verificare a cunoştinţelor


Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la facultăţile Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se stabilesc prin Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019 şi constau într-un test grilă la
următoarele discipline:
- istorie, limba română, limba străină - engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă -
pentru admiterea la Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
specializarea “Drept”;
Proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile postliceale ale MAI se
organizează cu respectarea metodologiei de admitere şi constă într-un test grilă la
disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză.
Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se postează pe site-ul
fiecărei instituţii de învăţământ.

Organizarea şi desfăşurarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru admiterea la


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - învăţământ cu frecvenţă redusă

Recrutarea personalului MAI pentru admiterea la forma de învăţământ cu frecvenţă


redusă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”,
organizat de Facultatea de Poliţie a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, se
realizează cu respectarea condiţiilor legale şi criteriilor specifice de recrutare a candidaţilor
prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi
psihică prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) din ordinul anterior invocat, precum şi
următoarele criterii specifice de recrutare:
a) să fie declaraţi „apt” medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de
structurile de specialitate ale M.A.I. / comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a
examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei
semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor
fizice şi respectiv evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
b) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, în calitate de agent de poliţie, respectiv subofiţer sau maistru militar;
c) au obţinut calificativul de cel puţin “bine” la ultima evaluare anuală;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21
alin. 2 sau ale art. 27^25, lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
Pentru locurile repartizate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se pot
înscrie exclusiv candidaţi care deţin statutul de subofiţer sau maistru militar în MAI, iar
pentru locurile repartizate Inspectoratului General al Poliţiei Române sau Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră, exclusiv candidaţi care deţin statutul de agent de poliţie.
Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la alin.
8, lit. c) şi d) înmatricularea nu se realizează.
În vederea participării la concursul de admitere la programul de studii universitare de
licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, candidaţii se
adresează structurilor care realizează recrutarea din judeţul de domiciliu/reşedinţă şi
completează cererea de participare al cărei model îl anexăm.
Candidaţii pentru locurile la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă susţin
contravizita medicală, proba de evaluare a performanţei fizice şi proba de verificare a
cunoştinţelor în aceleaşi condiţii stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a
programului de studii universitare de licenţă ,,Ordine şi Siguranţă Publică”, Facultatea de
Poliţie.
Dosarele candidaţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă cuprind
următoarele documente:
- raport aprobat de conducerea unităţii, conform modelului din Anexa 8;
- cererea-tip de înscriere la concursul de admitere;
- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate cu
originalul de către lucrătorul de resurse umane;
- copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele - copie
legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
- copii după certificatul de naştere;
- copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în
urma căsătoriei);
- 2 fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ţinută civilă). Pe verso se înscriu cu
majuscule de către cel care a efectuat recrutarea: numele, prenumele tatălui, prenumele
candidatului, precum şi codul numeric personal al acestuia;
- fişa medicală tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu
avizul „Apt pentru Academia de Poliţie”;
- avizul psihologic;
- adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare şi selecţie, eliberată
de structurile de resurse umane ale unităţilor unde sunt încadraţi candidaţii;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

Candidaţii pentru locurile la forma cu frecvenţă redusă susţin examinarea medicală şi


evaluarea psihologică la structurile teritoriale, iar proba de verificare a cunoştinţelor, la
instituţia de învăţământ, în aceleaşi condiţii, la aceleaşi date şi potrivit aceloraşi criterii
aplicate candidaţilor înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de
licenţă „Ordine şi siguranţă publică”.

În vederea înscrierii la concursul de admitere, la sediul Academiei de Poliţie, în zilele


de 22-23 iulie 2019, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
b) contravaloarea taxei de înscriere.
Candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă nu beneficiază de scutire de plată
a taxelor, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” în anul 2019.

Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor


răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a
copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori,
după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un
accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii
personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz,
decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii
într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, pot solicita
în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în
anul I de studii/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a
cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014, respectiv ale
Ordinului m.a.i. nr. 108/2014.
Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un
accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, respectiv în
întreţinerea personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după
caz, decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a
rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, se
înţelege, potrivit art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, copilul minor, precum şi copilul devenit major, dacă
se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de
ani. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-
un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că
este în continuarea studiilor. Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a
candidaţilor sunt cele prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
Candidaţii care au fost declaraţi „apt” şi „promovat” la contravizita medicală urmare a
verificării şi a observării directe a existenţei unor semne particulare sau tatuaje neacoperite
de vestimentaţie, în ţinuta de vară şi care au promovat proba de evaluare a aptitudinilor
fizice sunt declaraţi „admis” la instituţia de învăţământ a MAI/programul de studii la care
au solicitat înmatricularea.
În situaţia în care solicitanţii îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice,
respectiv au dosarul de recrutare complet constituit, au fost declaraţi “apt” din punct de
vedere medical şi psihologic, “promovat” la proba de evaluare a aptitudinilor fizice şi la
observarea directă a existenţei unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de
vestimentaţie, în ţinuta de vară, sunt declaraţi “admis” în Academia de Poliţie, în Şcoala
de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu
Mureşan” Cluj-Napoca, conform opţiunii la înscriere.
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la
începerea anului şcolar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la
care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original,
din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.
Examinarea medicală, evaluarea psihologică şi contravizita medicală sunt gratuite,
conform reglementărilor legale în vigoare.
Graficele de desfăşurare a concursului, numărul de locuri, probele şi baremele pentru
verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor, tematica şi bibliografia recomandată
pentru concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal aflate în subordinea
I.G.P.R - sesiunea ianuarie 2020 constituie anexe la prezentul anunţ, iar Regulamentul
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere al Academiei de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 2019, tematica şi bibliografia se regăsesc la adresa
www.academiadepolitie.ro.
Modelul de cerere şi celelalte tipizate necesare constituirii dosarului (tabel rude,
îndrumar de întocmire a autobiografiei, CV) sunt anexate prezentului anunț în anexele 6-14.

Anexa 1
GRAFICUL
ACTIVITĂŢILOR DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE
pentru admiterea la ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
Termenul limită de depunere a cererilor de înscriere: 24.05.2019
Termenul limită pentru finalizarea dosarelor candidaţilor înscrişi este 14.06.2019
1. TESTAREA PSIHOLOGICĂ
Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra datei şi orei la care au fost planificaţi pentru susţinerea
testării psihologice, documentele şi materialele necesare, telefonic la numărul de telefon 0241/502115,
0241/502038 sau pe site-ul de internet www.ct.politiaromana.ro, secţiunea carieră admitere 2019 şi
ianuarie 2020.
2. VERIFICĂRILE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE MEDICALĂ, se
vor efectua numai de către Cabinetul Medical al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa situat în
municipiul Constanţa, bld. Mamaia nr. 106, judeţul Constanţa, în baza fişei medicale eliberate de Centrul
Medical Judeţean Constanţa al M.A.I. conform adresei întocmite de Serviciul Resurse Umane.

Pentru candidatii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declarati "inapt
medical", nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

3. ETAPELE CONCURSULUI DE ADMITERE


Concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se organizează şi se
desfăşoară la sediul institutiei de învatamânt, în perioada 22.07.-13.08.2019, conform graficului postat pe
site-ul de internet al instituţiei www.academiadepolitie.ro.

Candidaţii pentru Academia de Poliţie care au finalizat dosarul de recrutare se vor prezenta la sediul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a achita taxa de participare la concurs şi eliberarea
legitimaţiei de concurs, după cum urmează:
a. Candidaţii de la Facultatea de Poliţie, precum şi cei de la OSP-Frecvenţă redusă, în ziua de 22.07.2019;
b. Candidaţii de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept” în ziua de
23.07.2019.

Cu această ocazie vor avea asupra lor următoarele documente:


a) cartea de identitate sau paşaportul, în termen de valabilitate;
b) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original/copie legalizată; absolvenţii promoţiei
2019 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat prezintă adeverinţă eliberată de liceu, cu precizarea
mediei generale şi a notelor obţinute la examenul de bacalaureat, mediilor obţinute în anii de studiu,
termenului de valabilitate a adeverinţei şi a faptului că nu a fost eliberată diploma;
c) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere,
acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentele/metodologiile de admitere
proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior pentru anul 2019;

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau
echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;
c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, precum şi probele de verificare a
cunoştinţelor (care constau într-un test grilă la disciplinele istorie, limba română şi limba străină –
engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă) vor avea loc la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”.

Anexa 2

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE


pentru admiterea la ŞCOLILE DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA ŞI
„SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA, sesiunea ianuarie 2020
Termenul de depunere a cererilor de înscriere: 19.08.2019 - 15.11.2019
Termenul limită pentru finalizarea dosarelor candidaţilor înscrişi este 05.12.2019

1. TESTAREA PSIHOLOGICĂ
Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra datei şi orei la care au fost planificaţi pentru susţinerea
testării psihologice, documentele şi materialele necesare, telefonic la nr. de telefon 0241.502115 sau
0241.502038 sau pe site-ul de internet www.ct.politiaromana.ro, secţiunea carieră.

2. VERIFICĂRILE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE MEDICALĂ, se vor


efectua numai de către Cabinetul Medical al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa situat în
municipiul Constanţa, bld. Mamaia nr. 106, judeţul Constanţa, în baza fişei medicale eliberate de Centrul
Medical Judeţean Constanţa al M.A.I. conform adresei întocmite de Serviciul Resurse Umane.

Pentru candidatii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declarati


"inapt medical", nu se mai întocmesc dosare de recrutare.

3. ETAPELE CONCURSULUI DE ADMITERE

Candidaţii care au fost declaraţi „apt” psihologic şi medical se vor prezenta la


sediul Şcolilor de Agenţi de Poliţie din cadrul Poliţiei Române pentru care au optat, în
vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs (după caz) şi pentru eliberarea
legitimaţiilor de concurs, în perioada 10-11.01.2020.
Concursul de admitere se organizează şi se defăşoară în două sesiuni, la sediul
instituţiei de învăţământ, conform graficului stabilit de comisiile de admitere ale şcolilor de
agenţi de poliţie, în următoarele etape:
a) Etapa I – eliminatorie se desfăşoară la sediul instituţiei de învăţământ, în perioada
12-17 ianuarie 2020, conform graficului stabilit şi cuprinde:
1. contravizita medicală;
2. verificarea aptitudinilor fizice;
La probele eliminatorii nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
b) Etapa a II- a - proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară conform graficului
stabilit, respectiv la data de 19 ianuarie 2019, sub formă de test-grilă la:
1. limba română;
2. limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere).
Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor se formuleaza din tematicile de
concurs comunicate.
La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere, participă
candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi „apt
medical”.
Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ din structura
Ministerului Afacerilor Interne, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de
fiecare instituţie de învăţământ.
Cu această ocazie vor avea asupra lor următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul;


b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu,
numai pentru absolvenţii promoţiei 2019, în care se menţionează media generală de la
bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a
fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere;
Anexa 3

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” - studii universitare de licenţă

Programul de Nr. locuri  


studii Din care
universitare de
Durata

Alte mi n.
Facultatea / Domeniul de licenţă licenţă/ Nr. locuri/
studiilor TOTAL

Magii
Romi
specializarea/ beneficiar
Forma de
învăţământ
210 IGPR 8 6 4
Ordine şi 15 DGA
siguranţa 20 DGPI
3 ani 290
publică - -
Ştiinţe 15 SIE
frecvenţă
FACULTATEA DE militare, 40 ANP
POLIŢIE informaţii şi
- frecvenţă
ordine publică
redusă (personal 50*
MAI 3 ani - 50
agenţi/subofiţeri,
maiştri militari)
Drept Drept - frecvenţă 4 ani 115** - 115
FACULTATEA DE
Drept -
ŞTIINŢE JURIDICE
Drept distanţă 4 ani 100 taxă - 100
ŞI
(personal MAI)
ADMINISTRATIVE

La specializarea ordine şi siguranţa publică, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, locurile sunt
repartizate astfel: 36 IGPR, 7 IGPF, 7 IGJR
** La specializarea DREPT, forma de învăţământ cu frecvenţă, locurile sunt repartizate astfel: 60 IGPR, 12
IGPF, 1 DGL, 1 DEPABD, 2 DRPCIV, 6 IGJR, 2 IGSU, 5 DGPI, 4 IGI, 2 IGAv, 2 DGCTI, 1 DGF, 2
DGA, 5 SIE, 15 MApN

ŞCOLI POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE învăţământ


postliceal pentru formarea agenţilor de poliţie sesiunea IANUARIE 2020
Nr. locuri
Specialitatea / Nr. total
Unitatea de învăţământ Nr. locuri / Din care
calificarea locuri
beneficiar Romi Minorităţi
700 IGPR
Şcoala de Agenţi de Poliţie Agent de 22 10
765
„Vasile Lascăr” - Câmpina poliţie
Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan”- Cluj- 162 150 IGPR 3 3
Napoca

Anexa 4
PROBA, NORMELE ŞI BAREMELE

    pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la admiterea 


    în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, 
    precum şi ale candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante

    I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei fizice 


    1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
    2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni
scurţi sau trening).
    3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25’’.
Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat“, „nepromovat“) se consemnează în
tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.
    4. Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 
    5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din
concurs şi declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră
abandon
    6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau
de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de
semnătură.
    7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, datorate
nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite.
    8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară
individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei.
    9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele,
modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare. 
    10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de
nevoie este obligatorie şi se asigură gratuit.
    11. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.
    NOTĂ: 
    ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIŢIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A PERFORMANŢEI FIZICE (PE TIMPUL
PLOILOR TORENŢIALE, PE TIMP DE CEAŢĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU SUB
0°C ORI ÎN ALTE CONDIŢII DE NATURĂ SĂ FAVORIZEZE PRODUCEREA DE ACCIDENTE),
ACESTEA SE DESFĂŞOARĂ ÎN SALA DE SPORT. 
    DESFĂŞURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL
PREŞEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂŞURA ÎN
CONDIŢII NORMALE. CANDIDAŢII VOR FI ANUNŢAŢI DE MODIFICĂRILE CARE POT SĂ
APARĂ.

    II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI „TRASEU PRACTIC-APLICATIV“

    A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ

    1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să
abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei*) de mai jos.
Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a
candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi
adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat
„nepromovat“.

    2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a
traseelor practic-aplicative vor fi identice.
    3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori. 
    B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a
odului de evaluare a execuţiei:
1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):
    De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în
spaţiul delimitat. În situaţia în care se calcă linia de start, se depăşeşte lateral spaţiul delimitat sau nu este
îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care
candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat“. 
Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.
2. Alergare 18 metri
 3. Ocolire jalon
4. Alergare 8 metri
5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2):

    După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea
prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situaţia în care, pe timpul alergării,
se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză
să execute săritura sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
    Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm.
    6. Alergare 10 metri
    7. Ocolire jalon
    8. Alergare 4 metri
    9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):
    Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, pe timpul
execuţiei, se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În
situaţia în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocoleşte obstacolul este declarat
„nepromovat“.

    Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m.


    10. Alergare 5 metri

    11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 4):
    Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de
gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al
greutăţilor, coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul
atinge solul, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care
candidatul refuză executarea deplasării sau transportul de greutăţi pe tot parcursul este declarat
„nepromovat“.
    Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de la sol în
partea superioară = 0,30 m.
    12. Alergare 2 metri
    13. Ocolire jalon
    14. Alergare 20 de metri
    15. Ocolire jalon
    16. Deplasare între şicane (obstacolul nr. 5):
    Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe timpul
execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia
în care candidatul refuză să parcurgă distanţa precizată este declarat „nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane
tip con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât
candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
    17. Ocolire jalon
    18. Alergare 10 metri
    19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):
    Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini şi
săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puţin urcarea
pe aparat, traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât
cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză
parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m.
La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.
    20. Alergare 2 metri
    21. Ocolire jalon
    22. Alergare 2 metri
    23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):
    Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la ieşire.
Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului.
În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat
„nepromovat“.
    Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m. 
    24. Alergare 4 metri 
    25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):
    Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare,
printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3
(trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte
obstacolul este declarat „nepromovat“.
    Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 0,40 m,
înălţime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice şi saltele de gimnastică.
    26. Alergare 4 metri
    27. Ocolire jalon
    28. Alergare 10 metri
    29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):
    Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul
manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în
mod obligatoriu linia de sosire. În situaţia în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este
declarat „nepromovat“.
    Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 1,60 m,
lăţimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.
    30. Ocolire jalon

    31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă (obstacolul nr. 10):


    Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor arunca la ţinta
aflată la 7 (şapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal
avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins
solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în
situaţia în care prima aruncare este nereuşită. În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta,
atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depăşirea pragului care delimitează sectorul
de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are
dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea încercare va repeta una din situaţiile prevăzute anterior,
candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului
sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
    Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta este dispusă la o
distanţă de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 m, lăţimea = 1
m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).
    Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.
    32. Alergare 20 metri
    33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):
    Din alergare, candidatul ridică un jalon şi aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanţă,
depune jalonul şi preia un alt jalon de culoare diferită şi revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5
cicluri dus-întors.
    În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua
parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei
distanţe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.
În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanţa precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este
declarat „nepromovat“.
    Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con,
din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (de exemplu, 5 de culoare roşie, 5 de culoare
verde), distribuite câte 5 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată
lungimea şi lăţimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga
distanţă.
    Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidaţi, obstacolul nr. 11 se amenajează de
două ori, pe două culoare distincte.
    34. Sosire.
Anexa 5

ANEXA la Dispoziţia Președintelui Comisiei de admitere a inspectoratului general nr. 362783 din
09.05.2019
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandată pentru concursul de admitere în unităţile de învăţământ postliceal
aflate în subordinea I.G.P.R - sesiunea ianuarie 2020
 I. TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS
 1. LIMBA ROMÂNĂ
 LEXIC:
 - Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului
 - Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază
şi secundar) şi sensul figurat
 - Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii
gramaticale (conversiunea). Familia lexicală și câmpul lexical
 - Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele
 - Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele
 - Regionalismele. Arhaismele
 - Cuvintele polisemantice
 - Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii)
 - Pleonasmul
 NOŢIUNI DE FONETICĂ:
 - Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul
 - Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe
 - Folosirea corectă a accentului în limba română
 MORFOSINTAXA:
 - Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv).
Locuţiunile. Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de
comparaţie). Funcţii sintactice
 - Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile.
Funcţii sintactice (adverb, interjecţie)
 NOŢIUNI DE SINTAXĂ:
 - Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt
 - Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor
 - Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a
relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi
pauza
 - Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia
regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent
 - Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie
 SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI:
 - Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă
 - Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă
 - Atributul şi propoziţia subordonată atributivă
 --Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale
de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi
indirect
 - Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Propoziţiile
subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate
circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. Expansiunea şi contragerea
 - Acordul
 SCRIEREA FUNCŢIONALĂ:
 -Tipuri de scrisori
 -Cererea
 -Procesul-verbal
 -Curriculum vitae (în format european)
 -Invitaţia
 ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA:
 - Semnele de punctuaţie : virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia
de pauză
 - Semnele ortografice : cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic
 2. LIMBA ENGLEZĂ
 MORFOLOGIA
 VERBUL:
 - Categoriile gramaticale ale verbului
 - Timpul : PRESENT, TRECUT, PREZENT PERFECT, TRECUT PERFECT, VIITOR
 - Aspectul simplu şi continuu, perfect
 - Diateza: Activă, Pasivă, Verbe cauzative (have, get)
 - Persoana şi numărul
 - Formele nepersonale ale verbului
 - Expresii impersonale
 - Verbele auxiliare
 - Verbele modale
 - Construcții cu subjonctivul
 - Verbe cu prepoziții obligatorii
 - Verbe frazale
 SUBSTANTIVUL:
 - Numărul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor
 - Substantive numărabile & Substantive nenumărabile
 ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI:
 - Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul zero. Omisiunea articolului
 - Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotărât
 NUMERALUL:
 - Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracţionar. Numeralul colectiv. Numeralul
multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial
 PRONUMELE:
 - Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele
relativ. Pronumele nehotărât. Pronumele negativ
 ADJECTIVUL:
 - Comparaţia adjectivelor. Formarea comparativului şi superlativului. Comparaţia neregulată a
adjectivului. Locul adjectivului în propoziţie
 ADVERBUL:
 - Comparaţia adverbului
 PREPOZIŢIA
 SINTAXA
 - Acordul
 - Ordinea cuvintelor în propoziţie
 - Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.)
 - Propoziţii condiţionale (I, II, III); Propoziţii condiţionale mixte
 - Corespondenţa timpurilor
 - Vorbirea directă şi indirectă
 - Întrebări disjunctive
 - Propoziția temporală
 3. LIMBA FRANCEZĂ
 MORFOLOGIA
 ARTICOLUL:
 - Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv
 - Omisiunea articolului
 SUBSTANTIVUL:
 - Genul substantivelor.
 - Femininul și pluralul substantivelor neregulate.
 - Substantive cu două genuri
 ADJECTIVUL:
 - Locul adjectivului calificativ. Adjective care îşi schimbă sensul după loc
 - Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ
 - Acordul adjectivului calificativ
 - Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotărât
 PRONUMELE
 - Pronumele personal (aton, tonic), il – cu valoare de pronume neutru, pronumele personal complement,
pronumele demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale – en, y,
pronumele relativ, pronumele nehotărât
 VERBUL
 - Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale
 - Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu
avoir, cu verbele reflexive)
 - Moduri verbale: indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu
 - Timpuri verbale: simple şi compuse
 - Diatezele: activă, pasivă, reflexivă
 - Verbele impersonale
 - Concordanţa timpurilor la modul indicativ
 - Si condiţional, Si dubitativ
 ADVERBUL
 - Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative)
 - Formarea adverbelor de mod. Poziţia adverbelor negative. Ne expletiv
 - Adverbe la comparativ şi superlativ
 CUVINTE DE LEGĂTURĂ
 - Prepoziţia (principalele prepoziţii, forme, loc, repetare, omisiune, întrebuinţare), locuţiuni
prepoziţionale. Conjuncţia (coordonatoare, subordonatoare)
 SINTAXA
 - Sintaxa propoziţiei : exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei
 - Întrebuinţarea negaţiei ne. Suprimarea negaţiei pas. Interogaţia totală, parţială
 Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstanţiale
cauzale, concesive, consecutive, de scop
 - Discursul raportat
 LEXIC
 - Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte
 II. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE
 Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului
Educaţiei Naționale şi aflate în vigoare în anul şcolar 2018 – 2019, din materia cărora se stabilesc
subiectele de concurs.
 Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, ediția a-II-a.

ŞEFUL SERVICIULUI
Comisar-şef de poliţie,
ALEXANDRU DUMITRU-DIDEL
Anexa 6
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA
Nr._____________din ___________________

APROB ,
ŞEFUL INSPECTORATULUI
DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisar-șef de poliție
DANCU CONSTANTIN

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, învăţământ cu
frecvenţă
DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul(a): _______________________________________________________ fiul (fiica) lui


______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în
localitatea _________________, judeţul/sectorul _____________ , posesor al cărţii de identitate seria
____, nr. ________, eliberată de _______________________, la data de __________, CNP
__________________, cetăţenia ________________ naţionalitatea __________, etnia ____________ cu
domiciliul în localitatea _____________________________, str.________________________, nr.___,
bl.______, ap.___, judeţul/sectorul _________________, telefon ______________, e-mail
______________________________ şi reşedinţa în
__________________________________________________________________________,
absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al (a) liceului _____________________________________________,
sesiunea_________________; de profesie ___________________, salariat(ă) la ____________________
____________________, starea civilă _____________________, cu serviciul militar _________________,
la arma _____________________, trecut în rezervă cu gradul ___________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2019 la (1):

FACULTATEA DE POLIŢIE
Specializarea/ Programul de studii
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ □
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru romi □
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru maghiari □
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru alte minorităţi □

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE


Specializarea/ Programul de studii : DREPT □
Limba străină pentru care optez la examenul de admitere:
□ Engleză □ Franceză □ Germană □ Rusă □ Spaniolă
Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de
obligativitatea prezentării la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la data înscrierii, a
următoarelor:
* cartea de identitate sau paşaportul, în original;
* diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele
obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor
liceale, în original sau copie legalizată (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);
* contravaloarea taxei de înscriere la concurs, iar pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de
înscriere, acte doveditoare că se află în una dintre situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea
și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza”.
Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarat „admis”
am obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la
concursul de admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile
angajamentului pe care urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”.
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului
unor drepturi şi libertăţi.
Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6)-(6 3) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase la
concursul de admitere sunt bugetate.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor
rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor
efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a
adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte
conform legii.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor).
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maximum 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la serviciul resurse umane din cadrul
structurii unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele solicitate.

Data ______________ Semnătura,

(1) Candidaţii optează pentru o singură facultate şi specializare, fără a exista posibilitatea admiterii prin
alunecare de la o facultate la alta sau de la o specializare la alta.
Notă: Candidaţii concurează pe locurile aprobate, iar pe parcursul anilor de studii, în funcţie de criteriile
beneficiarilor, în ordinea strict descrescătoare a mediei generale calculate pe baza mediilor obţinute în anii de studii şi pe
baza opţiunilor studenţilor, se constituie grupe de studiu pe arme/specialităţi conform nevoilor de încadrare ale M.A.I. şi
ale celorlalţi beneficiari.

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016
Anexa 7

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA
Nr._____________din ___________________

APROB ,
ŞEFUL INSPECTORATULUI
DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisar-șef de poliție
DANCU CONSTANTIN

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
învăţământ cu frecvenţă redusă

DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul(a): _______________________________________________________ fiul (fiica) lui


______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ___________, în localitatea
_______________, judeţul/sectorul ____________ , posesor al cărţii de identitate seria ____,
nr.________,eliberată de__________________,la data de __________, CNP __________________,
cetăţenia __________ naţionalitatea __________, etnia ____________ cu domiciliul în localitatea
________________,str.________________________,nr.___,bl.____,ap.__,judeţul/sectorul_____________
,telefon______________, e-mail _____________________________ şi reşedinţa în
__________________________________________________________________________, absolvent(ă)
al (a) liceului___________________________________________________, sesiunea________________,
încadrat la _________________________________________, în funcţia de ______________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Poliţie, programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi
siguranţă publică” - forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, sesiunea 2019 pe locurile (1) :

INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

Limba străină pentru care optez la examenul de admitere: ____________________

Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de


obligativitatea prezentării la instituţia de învăţământ, la data înscrierii, a următoarelor documente:
 cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 contravaloarea taxei de înscriere la concurs.

Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarat „admis”,
am obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la
concursul de admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile
angajamentului pe care urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”.
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului
unor drepturi şi libertăţi.
Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase la
concursul de admitere sunt bugetate.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor
rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor
efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a
adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte
conform legii.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor).
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maxim 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la Serviciul Resurse Umane din cadrul
structurii unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele solicitate.

Data ______________ Semnătura,

(1) Se poate face o singură opţiune, prin bifarea unei singure variante
DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 2016/679
(Anexa 8)

ANEXA nr. 1
la Dispoziţia I.G.P.R. nr. 42 / 13.05.2019
ROMÂNIA NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Bucureşti

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE/DGPMB/IPJ/ŞCOALA/CENTRUL_____ Nr. _________ din __________


DIRECŢIA/BRIGADA/SERVICIUL/STRUCTURA_______ (Înregistrat la unitatea de provenienţă a candidatului)
Gradul profesional, numele şi prenumele candidatului Ex. unic

APROB,
ŞEFUL UNITĂŢII*
Gradul profesional, numele şi prenumele şi semnătura

ROG APROBAŢI,
Gradul profesional, numele şi prenumele şi semnătura şefului direct

RAPORT
privind solicitarea de înscriere - pe locurile IGPR - la concursul de admitere la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Poliţie, programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi
siguranţă publică” - forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, sesiunea 2019

CONŢINUT APROBĂRI
Am onoarea să raportez:
În temeiul art. 17 şi art. 19 alin. (2) din H.G nr.
1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are
dreptul la concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri DE ACORD
plătite, concedii fără plata, bilete de odihna, tratament şi Gradul profesional, numele şi
recuperare, în conformitate cu prevederile Dispoziţiei- prenumele, semnătura şefului
cadru a directorului general al Direcției Generale nemijlocit și data
Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019
privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în
instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne, ale Dispoziției
directorului general al Direcției Generale Management
Resurse Umane nr. II/17954 din 06.05.2019 privind
recrutarea candidaților pentru participarea la sesiunile de
admitere organizate în 2019 și ianuarie 2020 în instituțiile
de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile
Ministerului Afacerilor Interne şi ale Dispoziţiei
inspectorului general al Poliţiei Române nr. ___ din
___.___.2019 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor
pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care
realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile
Ministerului Afacerilor Interne, sesiunile 2019 și ianuarie
2020, vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul de
admitere organizat, în sesiunea 2019, de Facultatea de
Poliţie din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
pentru programul de studii universitare de
licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, forma de
învăţământ cu frecvenţă redusă, pe locurile I.G.P.R.
Menționez faptul că, în prezent, sunt încadrat pe funcţia
de agent _______________________________________
în cadrul ______________________________________
(unitatea-structura), iar parcurgerea programului de
studii universitare de licenţă/specializării „Ordine şi
siguranţă publică” asigură specializarea/pregătirea
potrivit nevoilor unităţii, contribuind la dezvoltarea
carierei profesionale.
Am luat la cunoştinţă prevederile H.G nr. 1.578/2002
privind condiţiile în baza cărora politistul are dreptul la
concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite,
concedii fără plata, bilete de odihna, tratament şi
recuperare, precum şi cele ale Ordinului Ministrului de
Interne nr.438/21.04.2003 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru aplicarea HGR nr.1578/2002.
Totodată, declar pe proprie răspundere, că este/nu
este prima instituţie de învăţământ superior pe care o
frecventez de la dobândirea statutului de personal al
Ministerului Afacerilor Interne.
În situaţia în care voi fi declarat „ADMIS” la
Facultatea de Poliţie din Academia de Poliţie ,,Alexandru
Ioan Cuza”, programul de studii universitare de
licenţă/specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, forma
de învăţământ cu frecvenţă redusă, pe locurile I.G.P.R. şi
am mai beneficiat gratuit de un program de studii
universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau
parţial, în conformitate cu prevedereile art.142 alin.6, alin
61-63 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu
modificările şi copletările ulterioare, pentru a fi
înmatriculat în anul I de studii la instituţia de învăţământ
superior, voi depune la secreatriatul instituţiei de
învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare,
dovada că am efectuat/efectuez plata sumei reprezentând
contravaloarea serviciilor de şcolarizare la instituţia de
învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea, sau,
după caz, voi depune la Academia de Poliţie ,,Alexandru
Ioan Cuza” o declaraţie din care să rezulte că nu am mai
beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt
program de studii universitare de licenţă sau echivalent
(ciclu complet de studii superioare de lungă durată, studii
universitare de licenţă sau o perioadă de studii).

Faţă de cele raportate, vă rog dispuneţi.

DATA SEMNĂTURA CANDIDATULUI


_______________________________ __________________________________
Notă privind aprobarea raportului:
1. personalul din structurile centrale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române solicită aprobare inspectorului general, prin
D.M.R.U-I.G.P.R, după ce a obţinut avizul şefului nemijlocit și al șefului direct.
2. personalul din D.G.P.M.B/I.P.J/ŞCOLI DE AGENŢI/CENTRE DE PERFECŢIONARE solicită aprobare directorului general
al D.G.P.M.B/inspectorului şef/directorului şcolii/directorului centrului, prin serviciul/biroul de resurse umane, după ce a obţinut
avizul şefului nemijlocit și al șefului direct.
3. personalul din B.C.C.O, S.C.C.O.P.M, B.O.S, U.T.A.I, B.A., S.I.R.M.S, Serviciul de Poliție ”Delta Dunării”, Serviciul
Administrativ, Biroul Pază Instituţională şi Control Acces solicită aprobare inspectorului general, prin D.M.R.U - I.G.P.R, după
ce a obţinut avizul şefului nemijlocit și al șefului direct.
4. personalul din S.R.P.T, S.P.T.M solicită aprobare inspectorului şef, prin serviciul de resurse umane, după ce a obţinut avizul
şefului nemijlocit și al șefului direct.
Anexa 9

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA
Nr._____________din ___________________

APROB ,
ŞEFUL INSPECTORATULUI
DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisar-șef de poliție
DANCU CONSTANTIN

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 1


1 Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât Academia de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza”

DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul(a): _______________________________________________________ fiul (fiica) lui


______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în localitatea
_________________, judeţul/sectorul _____________ , posesor al cărţii de identitate seria ____, nr. ________,
eliberată de _______________________, la data de __________, CNP __________________, cetăţenia
________________ naţionalitatea __________, etnia ____________ cu domiciliul în localitatea
_____________________________, str.________________________, nr.___, bl.______, ap.___,
judeţul/sectorul _________________, telefon ______________, e-mail ______________________________ şi
reşedinţa în __________________________________________________________________________,
absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului ________________________________________________,
sesiunea_________________; de profesie ___________________, salariat(ă) la ____________________
____________________, starea civilă _____________________, cu serviciul militar _________________, la
arma _____________________, trecut în rezervă cu gradul ___________________.
LIMBA STRĂINĂ LA ADMITERE: ________________
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de instituţia/unitatea de învăţământ
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Sesiunea ________________

LOCURI PENTRU ROMI : DA □ NU □


LOCURI PENTRU ALTE MINORITĂŢI : DA □ NU □

Am absolvit Facultatea /sunt student în anul______de/la __________________________________________


________________________________________________________________________________________
forma de învăţământ______ specializarea __________________fără taxă anul_____ cu taxă anul ______.

Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de


obligativitatea prezentării la instituţia de învăţământ, la data înscrierii, a următoarelor:
* cartea de identitate sau paşaportul, în original;
* diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obținute
la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau
copie legalizată (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);
* alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere;
Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarat „admis” am
obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concursul de
admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile angajamentului pe care
urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”.
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi
libertăţi.
Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase la concursul de admitere
sunt bugetate2.
2 Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ universitar
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta
aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi
înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis acest fapt. Dacă o asemenea
situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor
de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a adevărului,
dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal și sunt
de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maximum 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la serviciul resurse umane din cadrul
structurii unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal
datele solicitate.

Data ______________ Semnătura,

NOTĂ:
- candidaţii care optează pentru locurile minorităţilor naţionale vor face dovada apartenenţei la respectiva
etnie/minoritate naţională;
- datele personale se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X
DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016
Anexa 10
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII
„MIHAI VITEAZUL”

la concursul de admitere la studii universitare de licenţă


Facultatea ____________________________
specializarea _______________________________________________
sesiunea _______________
Domnule rector,
Subsemnatul(a)_____________________________________________________

fiul/fiica lui ___________________ şi ____________________ născut(ă) în anul _______,

luna ____, ziua____, în localitatea _____________________, judeţul ______________________,


posesor al cărţii de identitate seria _______, nr. _________, eliberat(ă) de ________________________,

la data de _____________________, CNP □□□□□□□□□□□□□


de naţionalitate ________________________
şi cetăţenie ____________________________
(se va preciza dacă mai are şi o altă cetăţenie decât cea română)
cu domiciliul stabil în _____________________________________________________,
(localitatea, strada, nr., bl., sc., etaj, ap., judeţ/sector, nr. telefon)
şi reşedinţa în ___________________________________________________________
(localitatea, strada, nr., bl., sc., etaj, ap., judeţ/sector, nr. telefon)
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă specializarea
________________________________________, organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul”, la Facultatea____________________________, în sesiunea _________________.
Studii ____________________________________________________________.
(studii absolvite sau clasa în curs de absolvire şi şcoala)
Doresc să susţin proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine la limba
_____________________.
Starea civilă ______________________________________________________
Am/nu am fost arestat(ă) sau condamnat(ă): __________________________________________
______________________________________________________________________.
(când şi motivul)
Declar că fac/nu fac parte din vreun partid sau organizaţie cu caracter politic
_______________________________________________________________________ (partidul sau
organizaţia politică) şi mă angajez să renunţ la acesta (aceasta), după admiterea la facultate.
Declar că sunt/nu sunt asociat unic ori administrator al unor organizaţii sau societăţi comerciale şi
mă oblig ca după admiterea la facultate să renunţ la această calitate.
Declar că nu fac parte din grupări sau organizaţii aflate în afara legii.
Am luat la cunoştinţă şi de celelalte dispoziţii ale Legii nr. 80/1995 referitoare la prevederile
privind interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi. Îmi asum răspunderea să semnez
angajamentul prin care mă oblig ca, dacă voi fi declarat(ă) admis(ă), după finalizarea programului studii
universitare de licenţă în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să-mi desfăşor
activitatea, în calitate de ofiţer, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor
______________________________________________________________________
(Serviciului Român de Informaţii sau instituţiei beneficiare, după caz).
Sunt de acord cu efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului meu, precum şi,
potrivit legii, cu efectuarea de verificări de securitate.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Data Semnătura

_____________________
1 pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI
2 director general/director/inspector şef, după caz
Anexa 11

Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile
de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și
acordul pentru efectuarea verificărilor specifice1

DOMNULE INSPECTOR ȘEF,

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui


______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea ____________________, judeţul/sectorul _______________ CNP__________________
posesor (posesoare) al (a) C.I. seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de
____________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de admitere la
_____________________________________________________________________________,
organizat de _________________________________________, sesiunea (data)________________,
(instituţia de învăţământ /unitatea)

declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condițiile legale și criteriile specifice de
recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ, precum și despre condițiile de
organizare a concursului.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare, interzise de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi fi
declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor).
Menționez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
securitate naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare)
şi mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în rezervă _________ (se scrie motivul – la cerere,
demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor
rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor
efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe juridice,
constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoștință de întregul conținut și am completat personal
datele din prezenta declaraţie.

Data _____________ Semnătura ______________

1 pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI
2 director general/director/inspector şef, după caz
Anexa nr. 12

Nota  : Autobiografia va fi intocmita


olograf, citet si cursiv de catre candidat,
cu cerneala sau cu pasta de culoare
albastra. Scrisul va fi lizibil, fara
stersaturi sau prescurtari.

Atentie  :Documentele de concurs vor fi depuse in dosarele de recrutare (dosar plic)

AUTOBIOGRAFIE

Ma numesc …..…………………………(fosta…………….), (C.N.P.-( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ),


nascuta la data de …...... in localitatea………., , judetul ………, (se va indica denumirea actuala a
localitatii) fiica lui (numele si prenumele parintilor) POPESCU ION si IONESCU MARIA-ELENA,
domiciliata in localitatea ……….., sat …….., Judetul …………..şi reşedinţa în __________, cetatenie
romana, etnia ______ , religie ______, casatorita, am un copil, elevă/absolventa a Grupului Scolar
"Voievodul Mircea" Targoviste, cunosc limba franceza la nivel de bine, , studenta la Facultatea de Stiinte
Juridice, Sociale si Politice-profilul Stiinte Juridice din cadrul Universitatii "YYYYYY " (profesia de baza,
locul de munca şi funcţia), telefon de acasă şi de la serviciu _______.
NOTA: Se va arata cronologic si detaliat activitatea desfasurata pe perioade, incepand cu ciclul
gimnazial si pana in prezent (scoli, cursuri, locuri de munca,) inclusiv intreruperile si motivele,
mentionandu-se functiile indeplinite, titulatura completa a unitatilor/institutiilor in care si-a desfasurat
activitatea, precizand adresa acestora.
Cu privire la indeplinirea serviciului militar(activ, alternativsau in rezerva) se va evidentia perioada,
arma si specialitatea militara, indicativul, resedinta unitatii si gradul pe care il au in rezerva.
Pentru fiecare perioada descrisa vor fi indicate 2-3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat , judecat sau condamnat , ori în curs de urmarire
penala, judecare sau in executarea unei sanctiuni penale prezentând detaliat în ce au constat faptele,
când s-au produs şi când s-a luat hotarârea în cauză. Aceleasi mentiuni vor fi facute si cu privire la
sot/sotie şi parinti.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau
personal în ce ţări, perioada.
Exemplu:
In perioada 1999-2003, am urmat cursurile Scolii generale nr….., din localitatea…………., judetul
………..
Din aceasta perioada imi cunosc activitatea urmatoarele persoane:
-doamna ………….-invatatoare;
-domnul …………..-profesor de matematica.
In perioada 2003-2007, am fost eleva la Grupul Scolar " aaaaa"
Din aceasta perioada imi cunosc activitatea urmatoarele persoane:
-doamna ……………-profesor de fizica, diriginte;
-domnul ……………..-profesor de istorie.
Ex. In anul 2007 am fost admisa la Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice-profilul Stiinte
Juridice din cadrul Universitatii "xxxxxxx”,pe care am absolvit-o cu diploma de licenta in anul _____
Din anul ____ si pana in prezent sunt incadrata la__________ in functia______________
Din aceaste perioade imi cunosc activitatea urmatoarele persoane:
-doamna X - secretar sef de facultate;
-domnul Y - lector.
Domnul____________-administrator societate comerciala
Candidatul va menţiona: Ex.. Am fost/Nu am fost arestata, judecata sau condamnata, nu sunt/am
fost in curs de urmarire penala, judecare sau in executarea unei sanctiuni penale (daca a fost se va arata
detaliat in ce au constat faptele, cand s-au produs si cand s-a luat hotararea).
Se vor arată deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul-in interes de serviciu sau personal-
in ce tari, cu respectarea obligatorie a urmatoarelor precizari:
a) dacă au lucrat în strainatate (perioadele);
b) dacă au avut contract de munca legal incheiat;
c) dacă au depăşit termenul legal stabilit de 3 luni de zile sau returnaţi din străinătate (motivele ce
au determinat aceasta situatie);
d) dacă au fost sancţionaţi pentru încălcarea unor norme internaţionale sau interne.
În cazul în care nu au fost facute deplasari în strainatate, se va specifica acest lucru.

RUDE APROPIATE
Tata: ................, nascut la data de ……….. in localitatea ……, judetul ……….. fiul lui …….. si
……., de cetatenie romana, absolvent al Liceului industrial nr. ….., lacatus-mecanic la S.C.AAAAAA
S.A. Constanta , domiciliat in …………., telefon…………….
Nu a fost arestat, judecat sau condamnat, nu este in curs de urmarire penala, judecata sau in
executarea unei sanctiuni penale (daca a fost se va arata detaliat in ce au constat faptele, cand s-au produs si
cand s-a luat hotararea)
Mama: ………… (fosta ……….), nascuta la data de …….. in localitatea ……..., judetul ……….,
fiica lui …… si ……….., de cetatenie romana, absolventa a Liceului industrial nr. 4 Targoviste, laborant
la S.C………….S.A. Constanta, domiciliat in ……………., judetul Constanta, telefon_____.
Nu a fost arestata, judecata sau condamnata, nu este in curs de urmarire penala, judecata sau in
executarea unei sanctiuni penale (daca a fost se va arata detaliat in ce au constat faptele, cand s-au produs si
cand s-a luat hotararea).

In continuare vor fi trecuti, in ordine: fratii, surorile,sotul/sotia, copii, parintii sotului/sotiei, fratii si
surorile sotului/sotiei.
Se vor arata aceleasi date ca pentru persoanele mentionate mai sus, copii, fratii/surorile, vor fi trecuti

in ordinea varstei, iar unde este cazul se va mentiona numele purtat anterior.

În încheierea autobiografiei se va menţiona: "Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor


furnizate în prezenta autobiografie și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE
2016/679) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare."

Semnatura_______ Data________
Anexa 13
TABEL NOMINAL CU RUDELE ŞI SOŢUL/SOŢIA CANDIDATULUI
1
Nr. crt. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul (a se Consimt
(nume purtat anterior) de naşterii părinţilor Profesia/ (adresă/telefon) completa corect şi complet) la prelucrarea
rudenie datelor
Funcţia
cu caracter
personal potrivit
Regulamentului
UE 2016/679, cu
modificările
şi completările
ulterioare.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________
judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________ Judeţ(sector)……………………………
judet (sector )

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
mama___________
*C.N.P. judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________
judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________
judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

Data__________________________ Semnătura_________________
1
În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE 2016/679. În situaţia în care rudele menţionate din tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima
consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.
Anexa 14

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefon(-oane)
E-mail

Nationalitate

Data naşterii

Sex

Locul de muncă vizat

Experienţa
profesională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Educaţie şi formare
Perioada

Numele şi tipul instituţiei


de învăţământ

Nivelul in clasificarea
naţionala

Perioada
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională

Limbi străine
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participar Discurs Exprimare
e la orale scrisă
conversaţ
ie
ENGLEZĂ
FRANCEZĂ
GERMANĂ

Competente şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe
de utilizare a
calculatorului

Permis de conducere

Informaţii Sunt o persoană dinamică, iubesc muntele, cu tot ceea


suplimentare ce inseamnă el.
Data: Semnătura: