Sunteți pe pagina 1din 9

Dosarul nr. 4r-741/20 Judecătoria Chişinău, sed.

Ciocana
4-20042395-02-4r-21042020 Judecător: Veaceslav Martînenco
D E C I Z I E
În numele legii
(dispozitiv)
21 aprilie 2020 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, în componenţa:


Preşedintele de şedinţă Negru Maria
Judecătorii Diaconu Mihail și Morozan Ghenadie
Cu participarea:
Contravenientului *****
Agentului constatator Bolduratu Ion

Judecând în şedinţa de judecată publică, în ordine de recurs, recursul


contravenientului ***** împotriva hotărârii Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana)
din 18 aprilie 2020, prin care a fost respinsă ca fiind neîntemeiată contestaţia
înaintată de *****, împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.
MAI ***** din 13.04.2020, încheiat de către IP Botanica al Inspectoratului
General al Poliţiei, prin care a fost găsit vinovat de comiterea contravenţiei
prevăzute de art. 761 alin. (1) Cod Contravenţional, şi a deciziei de aplicare a
sancţiunii contravenţionale.

Conducându-se de prevederile art. 473 alin.(1) pct.1) lit. c), 474 Cod
contravențional, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău, -

D E C I D E:

Respinge ca nefondat recursul contravenientului ***** şi menține fără


modificări hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 18 aprilie 2020,
prin care a fost respinsă ca fiind neîntemeiată contestaţia înaintată de *****,
împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie seria/nr. MAI ***** din
13.04.2020, încheiat de către IP Botanica al Inspectoratului General al Poliţiei, prin
care a fost găsit vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 761 alin. (1)
Cod Contravenţional, şi a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.
Decizia este irevocabilă.

Preşedintele şedinţei Negru Maria

Judecătorii Diaconu Mihail


Morozan Ghenadie

Dosarul nr. 4r-741/20 Judecătoria Chişinău, sed. Ciocana


4-20042395-02-4r-21042020 Judecător: Veaceslav Martînenco
D E C I Z I E
În numele legii

21 aprilie 2020 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, în componenţa:


Preşedintele de şedinţă Negru Maria
Judecătorii Diaconu Mihail și Morozan Ghenadie
Cu participarea:
Contravenientului *****
Agentului constatator Bolduratu Ion

Judecând în şedinţa de judecată publică, în ordine de recurs, recursul


contravenientului ***** împotriva hotărârii Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana)
din 18 aprilie 2020, prin care a fost respinsă ca fiind neîntemeiată contestaţia
înaintată de *****, împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.
MAI ***** din 13.04.2020, încheiat de către IP Botanica al Inspectoratului
General al Poliţiei, prin care a fost găsit vinovat de comiterea contravenţiei
prevăzute de art. 761 alin. (1) Cod Contravenţional, şi a deciziei de aplicare a
sancţiunii contravenţionale.
Procedura citării fiind legal îndeplinită.
Contravenientul ***** a solicitat admiterea cererii de recurs în sensul
declarat.
Agentul constatator din cadrul IP Botanica al Inspectoratului General al
Poliţiei, Bolduratu Ion, a pledat pentru respingerea cererii de recurs, cu menținerea
hotărârii primei instanțe fără modificări.
Verificând legalitatea hotărârii atacate, pe baza materialelor din dosar, în
contextul motivelor invocate de recurent, Colegiul penal al Curţii de Apel
Chişinău,-

A C O N S T A T A T:
1. La 13.04.2020, agentul constatator din cadrul IP Botanica al Inspectoratului
General al Poliţiei, a întocmit un proces-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.
MAI *****, prin care ***** a fost sancţionat cu amendă în mărime de 450 unităţi
convenţionale, ceea ce constituie 22 500 lei, în baza art. 761 alin. (1) Cod
contravenţional, fiind reţinut în sarcina acestuia că, la 13.04.2020, în jurul orei
13:35, se afla în parcul ”Muzeul Satului” din mun.Chişinău, bd. Dacia nr. 56, astfel
încălcând dispoziţiile deciziei Comisiei Situaţii Excepţionale nr.3 din 23.03.2020.
2. La data de 13 aprilie 2020, *****, a depus o contestaţie împotriva
procesului- verbal cu privire la contravenţie seria/nr. MAI ***** din 13.04.2020.
În motivarea contestaţiei a indicat că, cu referire la procesul-verbal cu privire la
contravenţie seria MAI ***** din 13.04.2020, precum şi cu decizia privind
aplicarea sancţiunii contravenţionale, nu este de acord, deoarece nu a comis nici o
contravenţie, nu a cunoscut că se plimbă în parc deoarece în preajmă nu se aflau
indicatoare corespunzătoare, pe larg motivele fiind expuse în contestaţia anexată la
cauza contravenţională..
3. Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 18 aprilie 2020, a
fost respinsă ca fiind neîntemeiată contestaţia înaintată de *****, împotriva
procesului-verbal cu privire la contravenţie seria/nr. MAI ***** din 13.04.2020,
încheiat de către IP Botanica al Inspectoratului General al Poliţiei, prin care a fost
găsit vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 761 alin. (1) Cod
Contravenţional, şi a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.
4. Nefiind de acord cu hotărârea nominalizată, recurs în termen a declarat
contravenientul ***** care solicită admiterea recursului, casarea integrală a
hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 18 aprilie 2020, cu încetarea
procesului contravențional intentat în privința sa.
5. În motivarea recursului se invocă că, prima instanță nu a ţinut cont că
agentul constatator Bolduratu Ion, indică asupra comiterii contravenţiei prevăzute
de art. 761 alin(1) CC RM, un articol care nu există în Codul Contravenţional al
RM , şi tot el, adică agentul constatator, la descrierea faptei indică că ***** a
încălcat prevederile alin. 2 al Dispoziţiei CSE nr.3 din 23.03.2020 „ Se interzice,
începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spaţii publice: parcuri,
păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu toate că, conform
Dispoziţiei CSE nr.6 din 26.03.2020: „ Se interzice începând cu 22 martie 2020
aflarea, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane", iar ***** la data de
13.04.2020 în spaţiul public se afla singur, deci este vorba de 1 persoana, astfel
aflarea sa în spaţiul public de unul singur nu întruneşte elementele unei
componente de contravenţie.
6. Menţionează ca Preşedintele Republicii Moldova, ***** răspunzând în
direct Online la data de 17.04.2020 în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde” a
menţionat: "...Nu au fost interzise ieşirile din case. ...la noi nu-i interzis să ieşi în
parc, să te duci afară, nu-i nici o interzicere.”
7. Instanţa a mai ignorat şi faptul că asemenea modalitate de întocmire a
procesului verbal cu privire la comiterea contravenției, este inadmisibilă, agentul
constatator interpretînd şi calificînd abuziv fapta săvârşită de ***** ori
contravenția trebuie să fie clară şi înţeleasă, în caz contrar procesul verbal
contravine prevederilor art.443 lit. e) CC al RM şi prin urmare este nul, deoarece,
contrar art.443 lit. f) CC KM nu i-au fost explicate drepturile şi obligaţiunile în
calitate de contravenient. A aflat despre drepturile şi obligaţiunile sale prevăzute de
art.384 abia după ce a fost silit să semneze procesul verbal contravenţional. Prin
urmare, agentul constatator i-a încălcat dreptul prevăzut la art. 443 lit. f) CC RM şi
nu i-a explicat drepturile şi obligaţiunile sale, nu i-a adus la cunoştinţă despre
făptul că poate fi asistat de un avocat şi despre dreptul la prezumţia nevinovăției.
Totodată agentul constatator nu i-a comunicat că poate să administreze careva
probe şi să facă obiecţii în apărarea sa, aşa cum este stipulat la art. 443, lit.g CC
RM. La fel, agentul constatator, nu a prezentat nici o probă, pertinentă, care ar
dovedi comiterea de către ***** a infracţiunii contravenţionale.
8. Mai mult decît atît, atrage atenţia că procesul-verbal a fost scris de agentul
constatator, şi ***** a semnat procesul-verbal în mîna agentului constatator.
Deoarece agentul constatator nu purta mască, a semnat rapid din cauza fricii
molipsirii de COVID-19 de la poliţist (care nu era echipat corespunzător cu mască)
şi în cîmpurile indicate de agentul constatator, fără a atrage atenţia la descrierea
lor. Cu toate acestea a făcut însemnare în procesul-verbal că nu este de acord cu
acesta.
9. Mai mult decît atît, cu toate că în conformitate cu art. 443 alin.(7) CC RM
„În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul
necesităţii unor astfel de acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face
consemnarea respectivă.” Cu toate acestea, instanţa de fond a trecut cu vederea
faptul că Agentul constatator Bolduratu Ion şi-a permis să facă rectificări în rubrica
pct.6 a procesului verbal cu privire la contravenţie, indicîd neclar numărul lunii a
Dispoziţiei nr.3 spre care a făcut trimitere, admiţînd astfel rectificarea acesteia,
contrar art.443 alin.(7) CCRM. La fel, nu este clar ce fel de articol este art. 761 al.1
al CCRM, conform procesului-verbal întocmit.
10. Instanţa de fond a trecut cu vederea că învinuirea în săvîrşirirea
contravenţiei, (nu este clară care contravenţie) stipulată în procesul -verbal
contestat în instanţa de fond a fost formulată cu încălcarea drepturilor şi garanţiilor
procesuale ale contravenientului prevăzute în art. 5, 7, 375, 381, 384, 390 şi 425
Cod contravenţional al RM.
11. Deliberând asupra motivelor invocate în recurs, verificând legalitatea şi
temeinicia hotărârii atacate, pe baza probelor administrate şi cercetate de prima
instanţă, Colegiul penal ajunge la concluzia de a respinge ca fiind nefondat,
recursul declarat pentru motivele expuse mai jos.
12. În conformitate cu prevederile art. 473 alin.(1), pct. 1), lit. c) Cod
contravențional, după examinarea recursului, instanţa de recurs adoptă una dintre
următoarele decizii: respinge recursul şi menţine hotărârea atacată dacă recursul
este nefondat.
13. Este de menţionat că, la judecarea cauzei instanţa de fond a ţinut cont de
cerinţele art. 458 Cod contravenţional, care prevede că ”La examinarea cauzei
contravenţionale instanţa de judecată este obligată să determine caracterul veridic
al contravenţiei imputate, existenţa cauzelor care înlătură caracterul
contravenţional al faptei, vinovăţia persoanei precum şi alte circumstanţe ce au
importanţă la examinarea cauzei, adică să examineze cauza sub toate aspectele,
complet şi obiectiv cu respectarea dreptului la un proces echitabil şi la apărare”.
14. Colegiul menţionează că, judecarea cauzei în instanţă s-a desfăşurat cu
respectarea prevederilor normelor contravenționale ce reglementează procedura
respectivă.
15. Hotărârea judecătorească cuprinde, circumstanţele constatate, probele pe
care se întemeiază concluzia, norma contravenţională în baza căreia este adoptată
soluţia, astfel fiind dată în conformitate cu prevederile articolului 462 Cod
contravenţional.
16. În speță s-a constatat cert că la 13.04.2020, agentul constatator din cadrul IP
Botanica al Inspectoratului General al Poliţiei, Bolduratu Ion, a întocmit un proces-
verbal cu privire la contravenţie seria/nr. MAI *****, prin care ***** a fost
sancţionat cu amendă în mărime de 450 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 22
500 lei, în baza art. 761 alin. (1) Cod contravenţional, fiind reţinut în sarcina
acestuia că, la 13.04.2020, în jurul orei 13:35, se afla în parcul ”Muzeul Satului”
din mun.Chişinău, bd. Dacia nr. 56, astfel încălcând dispoziţiile deciziei Comisiei
Situaţii Excepţionale nr.3 din 23.03.2020.
17. În conformitate cu art. 442 alin. (1) Cod contravenţional, procesul-verbal cu
privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se
identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza
constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în
absenţa lui.
18. Conform art. 440 alin. (1) Cod contravenţional, constatarea faptei
contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de
colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere
a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii
contravenţionale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcţionarului abilitat să
examineze cauza contravenţională, din cadrul autorităţii din care face parte agentul
constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.
19. Se atestă cu certitudine că, procesul-verbal a fost semnat de către persoana
sancţionată, indicîndu-se dezacordul cu acţiunile agentului, însă fără specificarea
acestora în procesul-verbal.
20. Din aceste considerente, se reține cu referire la legalitatea procesului-verbal
cu privire la contravenţie, că dispoziţiile legale în materie au fost respectate. Astfel,
procesul-verbal cuprinde toate menţiunile prevăzute de art.443 din Codul
contravenţional, sub sancţiunea nulităţii absolute, descrierea faptei fiind suficientă
şi clară, cu arătarea împrejurărilor în care contravenţia a fost săvârşită, precum şi a
numelui şi datelor de identitate (IDNP) ale petentului, fiind indicat locul săvârşirii
acesteia, figurând şi semnătura agentului constatator.
21. Dispoziţiile legale pertinente au fost corect menţionate de către agentul
constatator, sancţiunea fiind aplicată cu respectarea prevederilor legale referitoare
la cuantumul minim şi maxim al amenzii.
22. Potrivit prevederilor art.761 alin.(1) din Codul contravenţional, nerespectarea
măsurilor de profilaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă
aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancţionează cu amendă de la 450 la
500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la
1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
23. Conform art. 425 alin. (1) Cod contravenţional, probele sînt elemente de
fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea
existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la
constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa
soluţionare a cauzei.
24. În continuare, analizînd cumulul de probe a materialului contravențional,
prin prisma prevederilor legale, Colegiul penal conchide că, concluziile agentului
constatator aferent vinovăţiei lui ***** în comiterea încălcării prevederilor art.761
alin.(1) din Codul contravenţional, sunt întemeiate și au un suport probant.
25. Ori, încadrarea juridică a faptei a efectuată corect, fiind indicată, norma
materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale
contravenţiei, deci ***** a încălcat dispoziţiile deciziei Comisiei Situaţii
Excepţionale nr.3 din 23.03.2020 (emisă în conformitate cu art. 22 din Legea nr.
212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din
Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, punctele
6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova) care prevede, că se interzice, începând
cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor în spatii publice: parcuri, păduri,
terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.
26. Prin urmare, fapta reţinută de către agentul constatator prin procesul-verbal
cu privire la contravenţie contestat, întruneşte elementele constitutive ale
contravenţiei prevăzute la art.761 alin.(1) din Codul contravenţional.
27. Mai mult, la examinarea cauzei contravenţionale, agentul constatator a ţinut
cont în deplină măsură de prevederile legale, a determinat caracterul veridic al
contravenţiei imputate, existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional
al faptei, vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul
contravenţional, existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante, necesitatea
sancţionării cet. *****.
28. În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal, Colegiul constată că
procesul-verbal cu privire la contravenţie este încheiat cu respectarea dispoziţiilor
legale, acesta cuprinzînd menţiunile obligatorii prevăzute de legea contravenţională
sub sancţiunea nulităţii absolute şi nefiind afectat de alte vicii de natură să ducă la
anularea sa.
29. În această ordine de idei, agentul constatator a făcut dovadă stării de fapt,
fiind stabilit cu certitudine faptul încălcării prevederilor art.761 alin.(1) din Codul
contravenţional iar, în cazul dat, instanţa reţine că încheierea procesului-verbal este
temeinică. Sub acest aspect, Colegiul conchide că, faţă de probele administrate în
cauză, prezumţia de legalitate a actului administrativ, din care decurge prezumţia
de autenticitate şi prezumţia de veridicitate nu au fost răsturnate în cazul de faţă, în
condiţiile în care săvîrşirea faptei contravenţionale a fost stabilită pe baza
constatărilor personale a agentului constatator şi a probelor acumulate, iar
contravenientului *****, i-a fost acordată posibilitatea de a face dovada contrarie
celor consemnate în procesul-verbal, însă nu a reuşit nici prin contestaţie să
răstoarne prezumţia de legalitate, valabilitate şi autenticitate de care se bucură
actele contestate.
30. În asemenea circumstanțe, careva temeiuri de declarare a nulităţi procesului
verbal cu privire la contravenţie, în conformitate cu prevederile art. 443, 445 Cod
contravenţional, Colegiul nu a stabilit, din care motiv argumentele invocate de
recurent sunt respinse integral.
31. Instanţa de recurs reiterează faptul că, prezumţia de legalitate a procesului-
verbal cu privire la contravenţie, a fost supusă atenţiei Curţii Europene a
Drepturilor Omului (cauza Anghel contra României din 04 octombrie 2007) cauză
în care Curtea, prin hotărârea din data de 4 octombrie 2007 îşi exprimă în mod
foarte clar punctul de vedere cu privire la acest aspect. Curtea este de părere că,
dacă scoaterea contravenţiei în afara legii penale nu ridică probleme în sine,
nerespectarea garanţiilor fundamentale, printre care şi prezumţia de nevinovăţie,
care protejează cetăţenii împotriva unor posibile abuzuri din partea autorităţilor,
reprezintă un aspect ce trebuie examinat în temeiul articolului 6 din convenţie.
Reiterînd importanţa, în cadrul unei proceduri ce poate fi calificată drept “penală”,
a unei astfel de garanţii, destinată să restabilească echilibrul dintre presupuşii
autori ai faptelor ilegale şi autorităţile chemate să îi urmărească şi pedepsească,
Curtea consideră că asemenea cazuri urmează a fi judecate echitabil, după cum
prevede art. 6 din CEDO.
32. În această ordine de idei, Colegiul reţine că în procesul contravenţional vizat
au fost administrate suficiente probe, verificate sub aspectul pertinenţei,
concludenţei, utilităţii şi veridicităţii fiecăreia, iar în ansamblu - din punct de
vedere al coroborării lor, care în raport cu circumstanţele cauzei dovedesc
vinovăţia contravenientului *****.
33. Astfel, instanţa de recurs relevă că, agentul constatator la examinarea cauzei
a clarificat împrejurările cauzei obiectiv şi a adoptat decizia de sancţionare a lui
***** în baza unor probe pertinente şi concludente, cauza a fost examinată
complet, fiind stabilit cert faptul că în acţiunile acestuia sunt prezente elementele
contravenţiei prevăzute de art.761 alin.(1) din Codul contravenţional.
34. În atare circumstanțe Colegiul, reţine că, instanţa de fond a pronunţat o
hotărâre legală, întemeiată şi motivată, iar în situația în care instanţa de fond şi-a
motivat decizia luată, arătând în mod concret la împrejurările care infirmă/afirmă
acuzaţia, permiţând părţilor să utilizeze eficient orice drept de recurs eventual, o
curte de apel poate, în principiu, să se mulțumească de a relua motivele jurisdicției
de primă instanță (Hotărârea CtEDO Garcia Ruis versus Spania).
35. De asemenea Colegiul penal reţine că, recursul înaintat nu conţine nici unul
din temeiurile prevăzute de art.466 Cod contravenţional pentru atacarea hotărârilor
cu recurs, pentru a se repara erorile de drept, fiind indicat dezacordul cu hotărârea
contestată fără a fi invocate careva argumente plauzibile, fapt ce constituie temei
de respingere a recursului ca fiind nefondat.
36. Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, prima instanţă a
dat o apreciere corectă probelor administrate şi a adoptat o hotărâre întemeiată, iar
cererea de recurs este neîntemeiată, Colegiul penal ajunge la concluzia de a
respinge recursul declarat şi a menţine hotărârea contestată fără modificări.
37. Conducându-se de prevederile art. 473 alin.(1) pct.1) lit. c), 474 Cod
contravențional, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău, -

D E C I D E:

Respinge ca nefondat recursul contravenientului ***** şi menține fără


modificări hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 18 aprilie 2020,
prin care a fost respinsă ca fiind neîntemeiată contestaţia înaintată de *****,
împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie seria/nr. MAI ***** din
13.04.2020, încheiat de către IP Botanica al Inspectoratului General al Poliţiei, prin
care a fost găsit vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 761 alin. (1)
Cod Contravenţional, şi a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.
Decizia este irevocabilă.

Preşedintele şedinţei Negru Maria

Judecătorii Diaconu Mihail

Morozan Ghenadie