Sunteți pe pagina 1din 17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”


BAIA MARE
și

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA”


BAIA MARE

în colaborare cu

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMUREȘ

derulează

Proiectul educațional
interjudețean
„Tous pour le français”

Ediția a IV- a

2020

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Vizat,
Inspector școlar general
Prof. dr. Anca Minodora Costin Hendea
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș
Baia Mare, str. Petőfi Sandor, nr. 10-14
Tel. 0262 – 212.114
E-mail: isjmm@isjmm.ro
Nr. înregistrare. .................../....................

Vizat,
Inspector școlar general adjunct
Prof. dr. Ciprian- Marius Cucuiat

Vizat,
Inspector școlar pentru limbi moderne
Prof. Sonia-Nicoleta Hozan

Aprobat,
Director, Prof. Adina Iuliana Cosma
Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare
Str. Pășunii, nr. 2A
Tel. 0262 – 278.881
E-mail: scoalanr5bm@yahoo.com
Nr. înregistrare ______/________

Aprobat,
Director, Prof. Ramona – Ana Dabija
Școala Gimnazială „Octavian Goga” Baia Mare
Str. Vasile Lucaciu nr. 56
Tel: 0262 – 213.689
E-mail:scoalagoga@yahoo.com
Nr. înregistrare______/________

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Proiectul educațional „Tous pour le français” este inclus in CAERI, cf. Anexei 2 la
OMEC nr.5597/2019, pozitia nr. 1189 cf. CAERI 2020 /nr.26149 din 12.02.2020.
Proiectul cuprinde două secțiuni :
1. Concursul județean de limba franceză ”Trophées des collégiens” ediția a IV-a
adresat elevilor de gimnaziu,
2. Simpozionul interjudețean „Partageons ! Partagez ! Pratiques de classes” ediția
a III-a, adresat cadrelor didactice de limba franceză din țară.
Inițiatorii proiectului:
 Profesor de limba franceză Muraru Camelia - Școala Gimnazială ”Vasile
Alecsandri” Baia Mare
 Profesor de limba franceză Cuciureanu Mihaela - Școala Gimnazială ”Octavian
Goga” Baia Mare

Organizatorii proiectului:
 Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare, reprezentată prin director,
prof. COSMA ADINA IULIANA, care va fi şi gazda desfășurării Concursului
județean.

Partenerii proiectului:
 Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, reprezentat prin prof. HOZAN
SONIA – NICOLETA, inspector școlar pentru limbi moderne;
 Alte instituții partenere dornice să se alăture acestui proiect și să încheie acorduri
de parteneriat cu organizatorii.

Echipa de proiect:

Coordonatori:

 Prof. HOZAN SONIA - NICOLETA - Inspector școlar pentru limbi moderne, ISJMM
 Prof. COSMA Adina Iuliana - Director Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare
 Prof. CONȚ Laura – Director adj. Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare
 Prof. limba franceză Muraru Camelia - Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare
 Prof. limba franceză Cuciureanu Mihaela - Școala Gimnazială ”Octavian Goga” Baia Mare

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Durata desfășurării proiectului:

Proiectul își propune desfășurarea de activități care să promoveze limba franceză,


cultura și civilizația din spațiul francez și francofon, pe o durată de 4 ani, în perioada
anilor școlari 2016 – 2020.

Diseminarea proiectului se va realiza prin :

1. Rapoarte scurte de activitate prezentate în cadrul comisiilor metodice din școală și în


cadrul consiliului profesoral;
2. Rapoarte de diseminare prezentate în cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de
limbi străine;
3. Informări pe blogul concursului și pe site-urile instituțiilor organizatoare;
4. Informare via e-mail pentru persoanele interesate asupra desfășurării activităților din
cadrul proiectului;
5. Articole în presă.

Monitorizareașievaluareaproiectului are învedere :

1. Fișe de activitate pentru fiecare activitate desfășurată;


2. Chestionare tematice si discuții cu membrii grupului țintă;
3. Raportare instituțională (rapoarte de activitate).

Prezentul proiect conține următoarele anexe:


 Anexa 1 – Acord de parteneriat
 Anexa 2 – Tabel pentru înscrierea elevilor la concursul județean
 Anexa 3 – Fișă de înscriere pentru participare la simpozionul

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

SECȚIUNEA I
Concursul județean de limba franceză
”Trophées des collégiens” ediția a III-a

Argument:

Ȋntr-o lume în continuă mişcareşi transformare, o lume în care nevoia de


comunicare într-o limbă străină a devenit vitală pentru a stabili legături între oameni de
diferite naţionalităţi și care descoperă că au interese comune, considerăm că orele de
limba franceză sunt în măsură să le ofere elevilor competențele de comunicare care să le
permită să împărtășească idei, sentimente și, de ce nu, cunoștințe cu semenii lor francezi
și francofoni. Într-un cuvânt să fie “vorbitori” avizați ai acestei limbi. Pentru a deveni un
vorbitor de limbă franceză bine instruit, este necesar ca elevul de gimnaziu să
stăpânească deopotrivă competența de ascultare a unui text audiat, precum și competența
de lectură și de redactare.
Sala de clasă devine astfel locul în care, în timpul orelor de limba franceză, profesorul și
elevii, într-o relație de parteneriat, desfășoară activități asemănătoare cu cele trăite de
elevi în viaţa de zi cu zi şi pentru care elevii trebuie să fie pregătiți să-şi mobilizeze toate
cunoştinţele lexicale, gramaticale şi lingvistice achiziţionate implicit.
Prin intermediul acestui proiect, ne-am propus aşadar să valorizăm cunoştinţele de
limba franceză ale elevilor de gimnaziu într-un cadru competiţional adecvat în care
fiecare participant să poată demonstra nivelul de cunoaștere a limbii franceze, să se simtă
confortabil cu ceea ce ştieşi să aibă satisfacţia propriei sale valori.

Scopul

Proiectul își propune antrenarea elevilor de gimnaziu într-o competiție lingvistică


şi culturală care să pună în valoare munca și prestigiul tuturor celor ce îndrăgesc aceasta
limbă, profesori şi elevi deopotrivă.
Organizatorii urmăresc evidențierea importanței studiului limbii franceze ca limbă
internațională de comunicare precum și stimularea interesului față de acestă limbă în
scopul formării la elevi a unei personalități lingvistice francofone.

Obiectivele generale :
1. Creşterea motivaţiei elevilor din ciclul gimnazial pentru studiul aprofundat al
limbii franceze, al culturii și civilizației francofone;
2. Ȋncurajarea profesorilor de limba franceză în susţinereaşi implicarea elevilor în
competiții care să ofere tuturor participanţilor șanse egale.
3. Valorificarea cunoștințelor în vederea participării la examenele de tip DELF.
Obiectivele specifice:
ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A
Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

A. Destinate elevilor
1. Stimularea spiritului competitiv al elevilor și a egalității de șanse;
2. Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba franceză și de colaborare
între elevii participanți.

B. Destinate profesorilor
1. Motivarea profesorilor de limba franceză în vederea împărtășirii experienței
pedagogice şi metodice în ceea ce privește evaluarea transparentă a elevilor;
2. Promovarea schimbului de idei și perfecționarea muncii în echipă.

Grupul țintă al acestui proiectsunt elevi din clasele V – VIII care doresc să își testeze
cunoștințele de limba franceză, cadrele didactice (profesori de limba franceză), părinții
elevilor.

Ediția a IV-a a concursului județean ”Trophées des collégiens” se va desfășura în data


de 9 mai 2020
Locul de desfășurare a concursului : Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia
Mare
Pagina de internet a concursului este : http://tropheesdescollegiensbm.blogspot.ro

Regulamentul
ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A
Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Concursului Județean de limba franceză


„Trophées des collégiens”, ediția a III-a

Capitolul I
Cadrul general

Art. 1. Prezentul regulament definește cadrul specific de organizare și desfășurare a


Concursului Județean de limba franceză ”Trophées des collégiens” și este elaborat
conform Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare,
aprobata prin OM nr. 3035/ 10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare,
introduse prin OMEN nr. 4203/30.07.2018 și OMEN nr. 3015/2019, numită în
continuare Metodologie – cadru.

Art. 2. Concursul Județean de limba franceză se adresează elevilor claselor V –


VIII (L1 și L2) din învățământul de stat și cel particular din județul Maramureș (Elevii
vor fi selectați în prealabil de către profesori pe baza rezultatelor la clasă).

Art. 3. Standardele de performanță ale concursului reflectă standardele Uniunii


Europene înscrise în Cadrul European Comun de referință pentru Limbi (CECRL) după
cum urmează :
Clasa a V-a – nivel A1 prim
Clasa a VI-a – nivel A1
Clasa a VII-a – nivel A1+
Clasa a VIII-a – nivel A2

Art. 4. Concursul urmărește să evalueze deprinderi de receptare a mesajelor scrise


precum și competențe lingvistice și gramaticale prevăzute în programele școlare la limba
franceză L1 și L2 (MECI /2009 cf. OM nr. 5097 / 09.09.2009 șiPrograma școlară clasa
a V-a L.1 / L.2 MEN/2017 cf. OM nr. 3393 / 28.02.2017).

Capitolul II
Organizarea și desfășurarea concursului

Art. 5. Responsabilitatea organizării și desfășurarii concursului revine instituției


inițiatoare a proiectului, respectiv Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Baia Mare, cu
avizul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș reprezentat de către doamna Inspector
de limba franceză, prof. Sonia - Nicoleta Hozan.

Art. 6. Locul de desfășurare al concursului este Școala Gimnazială ”Vasile


Alecsandri” Baia Mare, str. Pășunii nr.2A.

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Art. 7. Perioada de înscriere este 1 aprilie – 30 aprilie. Listele cu elevii


participanți pe nivele de studiu vor fi trimise până la data de 30 aprilie pe adresa de e-
mail a concursului tropheesdescollegiens@gmail.com

Capitolul III
Probele

Art. 8. Probele susținute de concurenți în cadrul concursului sunt probe


individuale, obligatorii pentru limba franceză.

Art. 9. Probele sunt structurate astfel :


Proba A – receptarea de mesaje scrise
Proba B – exerciții care vizează competențele lexicale
Proba C – exerciții care vizează competențele gramaticale

Art. 10. La alcătuirea subiectelor se va avea în vedere curriculumul școlar pentru


clasele V – VIII limba franceză.

Art. 11. Timpul de lucru pentru cele 3 probe este de :


 60 de minute pentru clasa a V-a și a VI-a
 90 de minute – pentru clasa a VII-a și clasa a VIII-a.

Structura subiectelor

I. Înțelegerea textului scris – 30p

În funcție de nivelul de studiu textele propuse vor avea între :


 80 – 120 cuvinte / clasele V – VI
 150 – 230 cuvinte / clasele VII – VIII

Tipuri de texte :
Texte informative scurte și simple cu titlu și/sau imagini, afișe publicitare,
cărți poștale, vederi, anunțuri, e-mailuri, afișe publicitare, benzi desenate,
articole de presă informative (fapt divers), scrisori personale, scirsori
standard uzuale (informații, comenzi, confirmări).

Tipuri de itemi :
- Exerciții cu alegere multiplă,
- Exerciții de tip adevărat/fals,
- Exerciții de identificare a intrusului,

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

- Exerciții de alegere a variantei de răspuns corecte (din mai multe


posibile)
- Exerciții de rearanjare a unor propoziții din text în funcție de logica
acestuia.

II. Structuri lexicale – 30p

Tipuri de exerciții lexicale


- Exerciții cu alegere multiplă
- Exerciții de asociere (a imaginii cu acțiunea corespunzătoare)
- Exerciții de identificare a intrusului
- Exerciții de completare a spațiilor libere cu cuvinte date
- Exerciții de ordonare a cuvintelor în frază
- Exerciții de identificare a unor structuri lexicale
- Exerciții de corespondență la nivel de propoziție (de exemplu : leagă
cele două coloane pentru a forma propoziții)
- Text lacunar

III. Structuri gramaticale – 40p

Tipuri de exerciții gramaticale


- Exerciții de alcătuire de propoziții
- Exerciții de identificare a unor structuri gramaticale
- Exerciții de reformulare a unor structuri gramaticale
- Exerciții de corespondență la nivel de propoziție (de exemplu : leagă
cele două coloane pentru a forma propoziții)
- Exerciții de transformare
- Exerciții de ordonare a cuvintelor în frază

Art. 12. Subiectele concursului vor fi elaborate de către o comisie de cadre


didactice de limba franceză din învațământul gimnazial desemnate de către Inspectorul
școlar de specialitate.

Subiectele concursului vor fi publicate pe blogul proiectului la secțiunea RED.

Capitolul IV
Evaluarea

Art. 13. Organizarea și desfășurarea probelor de evaluare respectă prevederile


Secțiunii B din OM nr. 3035/10.01.2012, respectiv prevederile Capitolului III Secțiunea
2 din OMEN nr. 4203 / 30.07.2018 - Metodologia cadru.
ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A
Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Art. 14. Evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de specialitate
din învățământul preuniversitar, desemnați prin decizie de către Inspectorul de
specilitate.

Art. 15. Evaluarea se face cu respectarea baremului de evaluare.

Art. 16. Rezultatele finale ale probelor Concursului Județean se apreciază cu


punctaje cuprinse între 0 și 100 de puncte. Punctajul final al fiecărei lucrări constând în
suma punctajelor acordate pentru fiecare subiect.

Art. 17. Profesorii evaluatori vor marca greșelile prin sublinierea acestora cu altă
culoare decât cea albastră.

Art. 18. Rezultatele Concursului Județean se comunică, prin afișarea acestora pe


site-ul concursului și la școala organizatoare, în ordinea descrescătoare a punctajelor
obținute de candidați.

Art. 19. Rezultatele obținute de concurenți nu pot fi contestate. Toți itemii


prevăzuți în prezentul concurs sunt itemi obiectivi.

Art. 20. Rezultatele finale se comunică în cel mult 24 de ore de la încheierea


probelor concursului.

Capitolul V
Premiile

Art. 21. Ierarhia se stabilește în ordine descrescătoare a punctajelor obținute


Premiile vor fi acordate după cum urmează :
 Premiul I 100 – 95 puncte
 Premiul II 95 – 90 puncte
 Premiul III 90 – 85 puncte
 Mențiune 85 – 80 puncte

Art. 23. Se vor acorda premii speciale pentru fiecare competență în parte pentru
cele mai bune rezultate pe fiecare clasă, dar nu mai puțin de 80% din punctajul probei.

Art. 24. Profesorilor implicați în concurs li se vor acorda diplome de


participare, adeverințe de îndrumător, adeverințe de evaluator și de propunător de
subiecte.

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Capitolul VI
Dispoziții tranzitorii şi finale

Art. 25. Un profesor poate înscrie un numar de maxim 5 elevi per nivel.

Art. 26. Toate informațiile privitoare la organizarea și desfășurarea Concursului


vor fi făcute publice numai de către președintele comisiei.

Art. 27. Elevii participanți la concursul județean se vor prezenta la concurs având
asupra lor carnetul de elev cu fotografie, ştampilat pentru anul școlar în curs, sau cartea
de identitate, ca document necesar profesorilor asistenți pentru verificarea identității
concurenților.

Art. 28. Toți elevii participanți vor primi diplomă de participare, concepută și
realizată de către Comisia de organizare.

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

SECȚIUNEA a II-a

Simpozionul Interjudețean”Partageons! Partagez! - Pratiques de classe” ediția


a III-a, cu participare indirectă

ARGUMENT
Prezentul simpozion are drept scop reunirea cadrelor didactice de limba franceză
într-un cadru prielnic dialogului, schimbului de idei și de experiențe didactice, metodice
și pedagogice, concretizate în lucrări metodico - științifice care să se constituie într-un
suport real pentru profesorii debutanți și pentru cei mai experimentați.
Lucrările cadrelor didactice vor avea în vedere exemple de bună practică în
aplicarea la clasă a metodelor moderne și activ - participative, actualizarea unor aspecte
clasice ale predării limbii franceze, rolul formativ și eficientizarea utilizării materialelor
didactice în derularea diferitelor tipuri de activități la limba franceză, relevanța pentru
viața cotidiană a conținuturilor și activităților școlare și extrașcolare, precum și a celor
achiziționate de profesori în urma participării acestora la cursuri de formare, toate
acestea vizând formarea la elevi a deprinderilor și competențelor de comunicare în limba
franceză.

OBIECTIVELE GENERALE se referă la:


 Promovarea dialogului între profesorii de limba franceză din județul Maramureș în
vederea asigurării eficiente și calitative a procesului instructiv- educativ.
 Prezentarea unor metode, strategii și tehnici inovatoare – moderne în predarea
limbii franceze.

PERIOADA DESFĂȘURĂRII SIMPOZIONULUI : aprilie – iunie 2020


GRUPUL ȚINTĂ:
Profesori de limba franceză din învățământul gimnazial și liceal din țară.

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE:

a) Înscrierea participanților și trimiterea lucrărilor


Înscrierea se va face prin completarea fișei de înscriere (conform anexei 3) și
trimiterea acesteia până la data de 1 iunie 2020 pe adresa de mail a concursului
tropheesdescollegiens@gmail.com cu mențiunea Simpozion limba franceză.
Lucrările cadrelor didactice, în format electronic, vor fi trimise până la data de 1
iunie 2020 pe adresa de mail a concursului tropheesdescollegiens@gmail.com .

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

b) Cerințele pentru redactarea lucrărilor

Participarea la simpozion presupune redactarea unei lucrări științifice pe baza


experienței în predarea limbilor străine, experiență dobândită la catedră sau cu ocazia
participării la stagii și cursuri de formare (de pildă. : prezentarea de tehnici și procedee
inovatoare în predarea limbii franceze, realizarea de proiecte de lecție / secvențe
didactice, fișe de lucru, organizarea și coordonarea de proiecte educaționale interșcolare/
interjudețene/ naționale din sfera culturii și civilizației franceze, redactarea și utilizarea
de instrumente de evaluare a competențelor orale și scrise, exploatarea unor documente
autentice, considerații personale asupra noilor tendințe în predarea limbii franceze etc.).
Lucrarea va pune accent pe aspectele practice și va conține de preferință 1/3
noțiuni teoretice și 2/3 informații practice:
Se vor respecta următoarele cerințe :
 Respectarea tematicii simpozionului
 Originalitatea lucrărilor științifice prezentate.
 Coerența și coeziunea textului.
 Corectitudinea exprimării în limba franceză.

MODALITATEA DE REDACTARE A LUCRĂRILOR :

În vederea publicării lucrărilor în volumul cu ISSN al simpozionului, acestea vor fi


ține cont de următoarele cerințe:

1. Lucrările vor fi redactate în format A4 și vor avea maxim 4-5 pagini;


2. Titlul va fi scris cu majuscule TNR 14 pt, bold, centrat;
3. La două rânduri, aliniat dreapta cu caractere TNR 12pt, vor fi trecute numele și
prenumele cadrului didactic, specialitatea și instituția de învățământ unde își
desfășoară activitatea;
4. Textul lucrării se va scrie la două rânduri de numele autorului, cu caractere TNR
12pt, distanța între rânduri de 1pt, aliniat „justify”, margini de 2;
5. Lucrarea va conține semnele diacritice specifice limbii franceze;
6. Referințele bibliografice și adresele site-urilor se vor consemna la sfârșitul lucrării
după următorul model: nume și prenume autor, titlul lucrării, editura, orașul, anul,
pagina;
7. Responsabilitatea pentru conținutul și corectitudinea științifică a lucrărilor revine
exclusiv autorilor acestora.

NU se percepe taxă de participare !

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Cadrele didactice din țară care doresc să semneze acord de parteneriat în


cadrul proiectului vor completa documentul (anexa 1) și îl vor trimite sub formă
scanată la adresa de mail a proeictului : tropheesdescollegiens@gmail.com

PRODUSE FINALE ALE SIMPOZIONULUI:

Cadrele didactice participante la Simpozionul Interjudețean ”Partageons!


Partagez! Pratiques de classe” vor primi Diplomă de participare și volumul cu ISSN al
Lucrărilor Simpozionului, cuprinse în Numărul 3, Ediția a III-a / 2020. Aceste
documentevor fi trimise participanților în format electronic, prin e-mail, la adresele
indicate în fișa de înscriere.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta astfel:

Prof. Camelia Muraru Prof. Mihaela Cuciureanu


tel. 0758383855 Tel. 0758958849
e-mail camimuraru@yahoo.com e-mail: cuciureanum@yahoo.com

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Anexa 1
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Școala Gimnazială „Octavian Goga” Unitatea școlară
Baia Mare, jud. Maramureș Baia Mare, jud. Maramureș Localitatea / Județul
Str. Pășunii nr.2A Str. Vasile Lucaciu nr. 56 Adresa
Nr. înregistrare _____/_______ Nr. înregistrare _____/_______ Nr. înregistrare _____/_______

ACORD DE PARTENERIAT
PROIECTUL EDUCAŢIONAL INTERJUDEȚEAN
”Tous pour le français”

Încheiat astăzi, _____________ între:

1. Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare reprezentată de prof. Cosma Adina
Iuliana, în calitate de director şi organizatoral proiectului.

2. Școala Gimnazială „Octavian Goga” Baia Mare, reprezentată de prof. Dabija Ramona - Ana,
în calitate de director și organizator în cadrul proiectului

şi
3. Școala ________________________________________, reprezentată de prof. _____________
______________în calitate de director şi prof. _______________________________ în calitate
de colaborator în cadrul proiectului.

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului școlar 2018 - 2019.

Instituțiile organizatoare se obligă:


- să mediatizeze proiectul;
- să desfășoare activitățile propuse în proiect conform calendarului elaborat;
- să implice comunitatea locală și pe toți cei interesați în realizarea cu succes a proiectului;
- să mediatizeze rezultatele proiectului.

Instituția colaboratoare se obligă:


- să respecte calendarul activităților;
- să se implice în desfășurarea activităților;
- să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.

Prezentul Acord de parteneriat se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Școala Gim. „V. Alecsandri” Baia Mare Școala Gim. „O. Goga” Baia Mare
Director, Director,
Prof. Cosma Adina Iuliana Prof. Dabija Ramona – Ana

Unitatea școlară _________________________________


Director,
Prof. __________________________________________

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Anexa 2

Tabel nominal cuprinzând elevii participanți la Concursul Județean


”Trophées des collégiens”
Ediția a IV-a

Nr. Numele și prenumele Unitatea școlară de Clasa Numele și


crt. elevilor proveniență prenumele
profesorului
îndrumător
1.

2.

3.

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,VASILE ALECSANDRI”
BAIA MARE

Anexa 3

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION INTERJUDEȚEAN
„PARTAGEONS ! PARTAGEZ ! PRATIQUES DES CLASSES”
EDIȚIA a III-a
aprilie - iunie 2020

Numele și prenumele cadrului didactic:

_______________________________________________________________________

Specialitatea:____________________________________________________________

Unitatea de învățământ:

_______________________________________________________________________

Localitatea : ____________________________________________________________

Județul : _______________________________________________________________

Titlul lucrării:

_______________________________________________________________________

Telefon: _____________________________

E-mail (la care vor fi trimise diploma și celelalte documente în format electronic)

_______________________________________________________________________

ROMÂNIA, Maramureş - Baia Mare, Str. Păşunii nr.2A


Tel/Fax: 0262.278881
scoalanr5bm@yahoo.com
www.scalecsandribm.ro