Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE


Faza naţională – 30.IV.2008
Profil: TEHNIC
Calificarea: TEHNICIAN MECATRONIST
Clasa: a XI- a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte
1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: (10p.)
1. Comanda care are rolul de “a tăia părţi” din segmente de dreaptă, arcuri, cercuri,
elipse, poligoane, linii infinite este comanda:
a. STRETCH;
b. BREAK;
c. LENGTHEN;
d. STATUS;
e. DIVIDE.
2. Senzorii de proximitate inductivi funcţionează pe baza:
a. variaţiei tensiunii de alimentare;
b. variaţiei capacităţii unui condensator prin modificarea suprafeţei de
suprapunere;
c. variaţiei intensităţii unui semnal luminos;
d. variaţiei capacităţii unui condensator prin modificarea distanţei între plăci;
e. variaţiei inductivităţii unei bobine.
3. Ca organ de siguranţă, pentru a preveni autodeşurubarea, se foloseşte:
a. piuliţa cu guler;
b. şurubul cu ochi;
c. şaiba Grower;
d. bucşa filetată;
e. dornul.
4. Maşina de curent continuu care transformă energia mecanică în energie electrică
se numeşte:
a. motor;
b. generator;
c. traductor;
d. convertizor;
e. redresor.
5. Se aplică metode de măsurare indirecte, în cazul :
a. manometrului cu element elastic;
b. balanţei cu braţe egale;
c. măsurarea volumului cu rigla;
d. optimetrelor;
e. apometrelor.
6. Balanţa hidrostatică se foloseşte pentru măsurarea:
a. masei;
b. densităţii;
c. greutăţii;
d. volumului;
e. debitului.
7. Multiplicarea unui obiect pe 3 linii şi 3 coloane se face cu comanda:
a. ARRAY;
b. MIRROR;
c. SCALE;
d. COPY;
e. STRETCH.
8. Fenomenul de alunecare elastică (patinare) apare la:

Profil: TEHNIC – clasa a XI-a 1


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

a. transmisia prin roţi dinţate;


b. transmisia prin curele;
c. cuplajul cu flanşe;
d. transmisia prin lanţuri;
e. ambreiajul cu gheare.
9. Valoarea caracteristică senzorului, pentru care nu se iau în considerare abaterile
date de temperatura şi tensiunea de alimentare, se numeşte:
a. distanţa de comutare reală;
b. distanţa de comutare utilă;
c. distanţa de comutare sigură;
d. distanţa de comutare nominală;
e. distanţa de comutare impusă.
10. Diferenţa dintre dimensiunile limită sau dintre abaterile limită ale unei dimensiuni,
se numeşte :
a. toleranţă;
b. abatere efectivă;
c. precizie dimensională;
d. dimensiune limită;
e. joc radial.
2.Transcrieţi, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e)
şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă
apreciaţi că enunţul este fals. (5p.)
a. La sudarea cu arc electric sursele de curent şi masa de lucru trebuie să fie legate
la pământ.
b. Funcţionarea unui senzor de proximitate capacitiv se bazează pe evaluarea
rezistenţei electrice a unui condensator dintr-un circuit rezonant.
c. Metoda ajustării ca metodă de asamblare, asigură precizia dimensiunii de
închidere la toate lanţurile de dimensiuni, prin reglarea dimensiunii unor compensatoare
d. Ambreiajele permit cuplarea şi decuplarea celor doi arbori în gol sau sub sarcină,
fără a fi necesară demontarea.
e. Motoarele pas cu pas transformă impulsurile electrice în deplasări liniare sau
unghiulare discrete, respectiv paşi.
3. În coloana A, sunt indicate Asamblări demontabile, iar în coloana B, Modul de
montare. Scrieţi, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre fiecare cifră din
coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. (5p.)
A. Asamblări demontabile B. Modul de montare
1. cu pană longitudinală de strângere a. cu chei şi şurubelniţe
2. prin caneluri, îmbinări fixe b. cu lovituri uşoare de ciocan
3. cu şuruburi şi piuliţe c. prin încălzirea piesei cuprinzătoare la 80-1200 C
4. cu ştifturi cilindrice sau conice d. lovire cu ciocanul în zona bazei mari
5. cu arcuri e. prin presare sau batere
6. cu pene transversale

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte


1. Completaţi spaţiile libere. (10p)
a. Stroboscopul este o .............(1)............ de tip .........(2)............, care produce
impulsuri luminoase cu frecvenţă reglabilă.
b. Colectorul unui motor de c.c. are rol de .........(3).............. şi este format
din ...............(4)................
c. Comanda FILLET realizează ......(5)........... la un …………(6)……….
d. Maşina de curent continuu fie ca este motor sau…(7)……. , are statorul ……(8)
……… şi rotorul……(9)……
e. Metoda interschimbabilităţii totale asigură ………..(10)………. componentelor fără
să fie necesară o prelucrare sau o ajustare suplimentară.
2. Indicaţi cinci tipuri de fusuri. (5p)
3. Precizaţi 6 mijloace pentru măsurarea lungimilor. (6p)
a)…………………………………………………………………
Profil: TEHNIC – clasa a XI-a 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

b)…………………………………………………………………
c)…………………………………………………………………
d)…………………………………………………………………
e)…………………………………………………………………
f)…………………………………............................................
4. În figura următoare, este reprezentată o asamblare. (5p)

a. Denumiţi asamblarea din figură.


b. Precizaţi elementele notate cu 1 şi 2 în figură.
c. Indicaţi materialele utilizate la confecţionarea organelor de asamblare prezentate
în figură.
5. Enumeraţi părţile componente ale rulmenţilor axiali. (4p)
1-
2-
3-
4-

Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte


1. Se consideră schema instalaţiei de măsurare. (20puncte)

Aparat auxiliar

Wa

Xi Captor Sm Adaptor Se Emiţător


C m A m E Xe
C A E

a. Definiţi „instalaţiile - sistemele de măsurare”.


Profil: TEHNIC – clasa a XI-a 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

b. Enumeraţi funcţiunile adaptorului.


c. Prezentaţi rolul unui emiţător direct şi enumeraţi cu exemple, câteva astfel de
aparate mai importante.
d. Comparaţi captorul activ şi captorul pasiv, cu precizarea elementului comun,
sensibil.
2. Se prezintă schema asamblării prin nituire. (20 puncte)

Răspundeţi următoarelor cerinţe.


a. Definirea nituirii.
b. Enumerarea fazelor nituirii manuale.
c. Identificarea elementelor notate cu 1, 2, 3, 4, 5, pe schema de mai sus.
d. Reprezentarea asamblării cap la cap cu o eclisă.

Profil: TEHNIC – clasa a XI-a 4


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE


Faza naţională – 30.IV.2008
Profil: TEHNIC
Calificarea: TEHNICIAN MECATRONIST
Clasa: a XI- a

Barem de corectare şi notare


 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte


1. 1.b. 2.e. 3.c . 4.b. 5.c. 6.b. 7.a. 8.b. 9.d. 10.a. (10p.)
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.
2. a. – A; b. – F; c. – F; d. – A; e. – A. (5p.)
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.
3. 1. - b 2.- c 3.- a 4.- e 5.- 6.- d. (5p.)
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

Subiectul. II. TOTAL: 30 puncte


1. (10p)
1 – lampă electronică
2 – fulger
3 – redresor
4 – lamele colectoare
5 – racordarea
6 – unghi precizat
7 – generator
8 – inductor
9 – indus
10 – îmbinarea
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.
2. Tipuri de fusuri: (5p)
a. După poziţia fusului în lagăr pot fi:
- frontale (de capăt)
- intermediare
b. După direcţia forţei principale de acţiune faţă de axa piesei pot fi:
- radiale
- axiale
- radial – axial
c. După formă:
- tronconice
- cilindrice
- sferice, etc.
Pentru oricare cinci răspunsuri corecte din lista de mai sus, se acordă câte 1p; pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
3. Mijloace pentru măsurarea lungimilor: (6p)
- lamele plan paralele
- calele plan-paralele

Profil: TEHNIC – clasa a XI-a 5


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

- calibrele
- lerele
- sferele
- metrul
- riglele
- ruletele
- panglicile de măsurare
- clupele
- zoometrele
- şublerul
- micrometrul etc.
Pentru oricare şase răspunsuri corecte din lista de mai sus, se acordă câte 1p;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
4. (5p)
a. Asamblări demontabile prin ştifturi. (2p)
Pentru răspuns corect, se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
b. (2p)
1- piese asamblate
2- ştift cilindric teşit pentru fixare şi centrare
Pentru fiecare răspuns corect, se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.
c. oţeluri tratate termic (1p)
Pentru răspuns corect, se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
5. (4p)
1 - inel inferior
2 – inel superior
3 – corp de rulare
4 – colivie
Pentru fiecare răspuns corect din lista de mai sus se acordă câte 1p (4 1 4p);
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
Subiectul. III. TOTAL: 40 puncte
1. 20 puncte
a. (4p)
Înstalaţiile-sistemele de măsurare reprezintă un mijloc de măsurare constituit din mai
multe aparate de măsurat sau auxiliare, necesare pentru captarea şi adaptarea unui
semnal de măsurare şi pentru emiterea valorii măsurate, ca „imagine” a mărimii de măsurat.
sau
Înstalaţiile-sistemele de măsurare reprezintă un ansamblu complet de mijloace de
măsurare şi alte echipamente, reunite pentru efectuarea unor măsurări specificate.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p; pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
b. Funcţiunile adaptorului pot fi: ] (6p)
- amplificator de măsurare
- traductor de măsurare
- calculator
Pentru fiecare răspuns corect din lista de mai sus se acordă câte 2p (3 2 6p);
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
c. Emiţătorul direct livrează (emite) valoarea măsurată a mărimii de măsurat într-o
formă direct inteligibilă pentru observator. (2p)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
Cele mai importante emiţătoare directe sunt: (3p)
- indicatoarele
- înregistratoarele
- numărătoarele
Profil: TEHNIC – clasa a XI-a 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

Pentru fiecare dintre cele trei răspunsuri corecte şi complete din lista de mai sus, cu
câte un exemplu se acordă câte 1p (3 1 3p); pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
d. Captorul este activ atunci când energia semnalului de măsurare este luată direct
de la măsurand, iar atunci când mărimea de măsurat comandă o energie auxiliară, livrată
de o sursă auxiliară captorul este pasiv. (4p)
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p; pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 2p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
Senzorul sau sonda. (1p)
Pentru răspuns corect se acordă 1p, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
2. (20 puncte)
a. (2p)
Nituirea este procedeul tehnologic de îmbinare/asamblare nedemontabilă a două sau
mai multe piese, cu ajutorul niturilor.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns parţial corect 1p;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
b. (7p)
Fazele nituirii manuale sunt:
- Pregătirea nituirii;
- Trasarea centrelor găurilor;
- Găurirea tablelor;
- Montarea pieselor pentru nituire şi centrare;
- Nituirea propriu-zisă;
- Debavurarea (dacă este cazul);
- Ştemuirea.
Pentru fiecare fază enumerată se acordă câte 1p (7 1 7p); pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. Elementele notate pe schema de mai sus sunt: (5p)


1 - piese pentru nituit; 2 – nit; 3 - trăgător; 4 – contracăpuitor; 5 – diferite forme de
căpuitoare.
Pentru fiecare răspuns corect din lista de mai sus se acordă câte 1p (5 1 5p);
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
d. Schema asamblării cap la cap cu o eclisă. (6p)
În figura de mai jos este reprezentată asamblarea nituită cap la cap cu o eclisă.

Profil: TEHNIC – clasa a XI-a 7


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 30 APRILIE 2008

Pentru reprezentare corectă se acordă 6p; pentru reprezentare parţial corectă se


acordă 3p; pentru reprezentare incorectă sau lipsa acesteia, 0p

Profil: TEHNIC – clasa a XI-a 8

S-ar putea să vă placă și