Sunteți pe pagina 1din 240

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie Nr. 4c-10/43/ 3 martie 2020

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor


în România trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa
nr. Plx. 399/2017 din 30 octombrie 2017.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Conf. Dr. Florin Buicu


Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie Nr. 4c-10/43/ 3 martie 2020

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor în România

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege privind vaccinarea
persoanelor în România a fost trimis Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa Plx. 399/2017 din data de 30 octombrie 2017
în vederea examinării și întocmirii unui raport.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 23 octombrie 2017.

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere :


- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ (nr.654/ 10.08.2017);

2
- avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților
naționale ( 4c-5/476/8 noiembrie 2017);
- avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport (4c-9/301 din 28 noiembrie 2017);
- avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-6/369 din 22 noiembrie
2017);
- punctul de vedere al Colegiului Medicilor din România nr.10018 din 7.12.2017.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea activității de vaccinare în scopul prevenirii și limitării transmiterii bolilor.
Statul român finanțează activitatea de vaccinare și asigură vaccinuri sigure și eficace. Se instituie obligația vaccinării copiilor cu
vaccinurile prevăzute în Calendarul Național de Vaccinare.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat
iniţiativa legislativă, în şedinţa din 2 martie 2020. La votul final asupra proiectului au participat 19 deputaţi din totalul de 19
membri. Din partea Ministerului Sănătății a participat domnul Romică-Andrei Baciu, secretar de stat. În raport cu obiectul şi
conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru adoptare, 1
împotrivă și o abținere), să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor
în România ( Plx.399/2017), cu amendamentele admise prezentate în anexă.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Conf. Dr. Florin Buicu Dr. Vass Levente

Întocmit,
Dr.Florin Danciu – consilier parlamentar
3
ANEXA

I. Amendamente admise

Nr. Text Motivarea


crt. Adoptat de Senat Amendamente amendamentelor propuse
(autorul amendamentului)
1. Titlul legii
Nemodificat
Lege privind vaccinarea persoanelor în
România

2. Capitolul I Nemodificat
Dispoziţii generale

3. Art.1.-(1) Obiectul prezentei legi îl Nemodificat


constituie reglementarea activităţii de
vaccinare a copiilor şi a adulţilor, pe durata
vieţii, în vederea prevenirii şi limitării
răspândirii bolilor transmisibile care pot fi
prevenite prin vaccinarea populaţiei în
România.
(2) Prezenta lege garantează şi promovează
dreptul persoanelor, în particular dreptul
copilului, de a se bucura de bună stare de
sănătate prin implementarea măsurilor
profilactice de vaccinare.
4
(3) Prezenta lege se aplică cetăţenilor
români, precum şi cetăţenilor străini şi
apatrizilor care locuiesc în România.

4. Art.2.-Acronimele utilizate în prezenta lege Nemodificat


au următoarea semnificaţie:
a) CMR, CMDR, CFR şi a) CMR, CMSR, CFR şi OAMGMAMR - CMDR a devenit CMSR
OAMGMAMR - Colegiile profesionale ale Colegiile profesionale ale medicilor, medicilor
medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor şi stomatologi, farmaciştilor şi
asistenţilor/moaşelor din România; asistenţilor/moaşelor din România;
Autor: Comisia pentru sănătate și familie

b) CNAS - Casa Naţională Nemodificat


de Asigurări de Sănătate;
c) FNUASS - Fondul Nemodificat
Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de
Sănătate;
d) INSP - Institutul
Naţional de Sănătate Publică și CNSCBT - Nemodificat
Centrul naţional de Supraveghere şi Control
al Bolilor Transmisibile din structura
INSP;
e) DSP - Direcţia de
Sănătate Publică Judeţeană/a municipiului Nemodificat
Bucureşti;
f) PNV - Programul
Naţional de Vaccinare; Nemodificat
g) CNV - Calendarul
Nemodificat
Naţional de Vaccinare;
h) RENV - Registrul
5
Electronic Naţional de Vaccinare; Nemodificat
i) RAPI - Reacţii Adverse
Postvaccinale Indezirabile; Nemodificat
j) GTCAV - Grupul Tehnic
de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare; Nemodificat
k) CJV - Comisia Judeţeană
de Vaccinare. Nemodificat

5. Art.3.- În înţelesul prezentei legi, termenii şi Nemodificat


noţiunile folosite se definesc după cum
urmează:
a) acoperire vaccinală - Nemodificat
proporția persoanelor vaccinate din totalul
persoanelor care ar fi trebuit să fie vaccinate;
b) antigen-antigen vaccinal Nemodificat
- substanță biologic activă, care introdusă în
organism provoacă un răspuns imun specific
din partea organismului prin care se asigură
o protecție specifică față de o boală
infecțioasă;
c) boli care pot fi prevenite
prin vaccinare - boli infecțioase care pot fi Nemodificat
evitate prin instalarea imunității față de
acestea în urma vaccinării;
d) colectivitate - grup de d) colectivitate - grup de copii care, după Termenul de colectivitate nu
copii care, după caz, frecventează cursurile caz, frecventează cursurile unei instituții de trebuie să includă referirea la
unei instituții de învățământ de stat, învățământ în România, inclusiv cele ale unei învățământul particular.
particular sau confesional în România, instituții din învățământul special, precum și
inclusiv cele ale unei instituții din orice instituție/unitate de asistență socială în
învățământul special, precum și orice care se asigură servicii sociale cu cazare, pe
6
instituție/unitate de asistență socială în care perioadă determinată sau nedeterminată, ori în
se asigură servicii sociale cu cazare, pe servicii sociale fără cazare pentru copii și
perioadă determinată sau nedeterminată, ori familii cu copii;
în servicii sociale fără cazare pentru copii și
familii cu copii; Autor: Comisia pentru sănătate și familie

e) efecte adverse - efecte


secundare efectului dorit în urma actului Nemodificat
medical;
f) furnizori de servicii
medicale de vaccinare - unități sanitare cu Nemodificat
paturi și ambulatorii de specialitate, publice
sau private, cabinete medicale organizate
conform legii ale medicilor de familie,
medicilor epidemiologi, medicilor pediatri,
medicilor specialiști de boli infecțioase,
neonatologi, alți medici care au atribuția
legală de a vaccina, care sunt stabiliți prin
ordin al ministrului sănătății, organizați
conform legii și înregistrați în RENV;
g) imunogenitatea unui Nemodificat
vaccin - abilitatea unui vaccin de a induce un
răspuns imun specific;
h) reactogenitate - Nemodificat
proprietatea unui vaccin de a produce reacţii
aşteptate şi comune ca urmare a instalării
unui răspuns imun ce poate fi asociat cu
anumite semne şi simptome de durată scurtă,
precum febră, durere la locul injecţiei etc;
i) reacţie adversă i) reacţie adversă postvaccinală indezirabilă - Se solicita modificarea
7
postvaccinală indezirabilă - orice reacţie orice reacţie nedorită apărută în urma definiției reacției adverse
nedorită apărută în urma vaccinării, care se vaccinării, care se poate datora vaccinului, postvaccinale, astfel încât
poate datora vaccinului, actului medical sau actului medical, particularităţilor răspunsului s ă c u p r i n d ă toate
particularităţilor răspunsului persoanei persoanei vaccinate; motivele pentru care se
vaccinate; o reacţie adversă nu este Autor: Comisia pentru sănătate și familie + poate produce: substanța
totdeauna un efect advers; Comisia pentru drepturile omului, culte și inoculată, adjuvanții,
problemele minorităților naționale d o z a, m o d u l d e
administrare, modul de
transport,saualte
condiții ce țin de actul
medical sau de persoana
căreia i s-a administrat
vaccinul, în conformitate
cu definiț ia clasică a
reacțieiadversedin
literatura medicală de
specialitate. În forma
propussa definiția reacției
adverse lipsește practic de
conț inut obl igaț i a de
despăgubire a efectelor
adverse postvaccinale.
Reacţia adversă reprezintă,
după Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, orice reacţie
dăunătoare ce apare
întâmplător în cursul unui
tratament cu medicamentul
respectiv administrat în doza
obişnuită folosită de om.
8
O reacţie adversă este “un
răspuns dăunător şi
neintenţionat, care apare la
doze utilizate în mod normal
la om, pentru profilaxia,
diagnosticul sau tratamentul
bolii sau pentru modificarea
unor funcţii fiziologie”.
Un eveniment advers
implică “orice incident
medical care poate să apară
în timpul unui tratament cu
un produs medicamentos,
dar care nu are neapărat o
relaţie de cauzalitate cu acest
tratament”.
Termenul de eveniment
advers este vast, cuprinzând
orice reacţie nefavorabilă şi
neaşteptată, inclusiv date de
laborator, simptome sau boli
temporar associate cu
utililzarea unui medicament,
fie că sunt sau nu sunt
cauzate de acesta.
j) lanț de frig - reprezintă continuitatea Nemodificat
mijloacelor utilizate succesiv în vederea
asigurării temperaturilor indicate în vederea
păstrării în condiții de siguranță a
vaccinurilor, de la locul de producere până la
9
locul de administrare;
k) seroprevalenţa - Nemodificat
proporția persoanelor dintr-o populație care,
în urma testării de laborator, au un titru de
anticorpi prezenți față de antigenul specific;
l) unități de învățământ - Nemodificat
toate categoriile de unități de învățământ
prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, inclusiv nivelele antepreşcolar (0-
3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani);
m) centre de vaccinare fixe Nemodificat
sau mobile - puncte de vaccinare organizate
de către DSP, pentru intervenții de vaccinare
în comunități vulnerabile sau greu accesibile
sau în situaţii epidemiologice speciale;
n) vaccin - medicament n) vaccin - medicament imunologic care Se dorește includerea tuturor
imunologic care conţine microorganisme vii conţine microorganisme vii atenuate sau categoriilor de vaccin.
atenuate sau inactivate, fragmente antigenice inactivate, fragmente antigenice purificate de Vaccinul este un produs
purificate de bacterii sau virusuri, inclusiv bacterii sau virusuri, inclusiv obţinute prin complex. Există vaccinuri
obţinute prin inginerie genetică, care după inginerie genetică, la care se pot adăuga sau nu care conțin unul sau mai
administrare produc o reacţie de apărare unul sau mai mulți adjuvanți, care după mulți adjuvanți sau vaccinuri
specifică a organismului, fără să producă administrare produc o reacţie de apărare care nu conțin nici-un
îmbolnăvirea; specifică a organismului, fără să producă adjuvant.
îmbolnăvirea;
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
o) vaccinare - este un act
medical de administrare a unui vaccin; Nemodificat
p) vaccinologie - termen
generic care include totalitatea informaţiilor Nemodificat
10
ştiinţifice referitoare la întregul proces de
preparare și administrare a vaccinurilor,
începând de la cercetare, rezultatele studiilor
clinice, aprobarea utilizării la oameni,
compoziţie, modul de utilizare, populaţia
căreia se adresează, nivel de eficacitate şi
eficiență, imunogenicitate, reactogenitate;

q) neglijarea medicală - Se elimină Nu poate fi pus un semn de


refuzul repetat al părintelui de a face Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte egalitate între neglijarea
demersuri în vederea administrării şi problemele minorităţilor naţionale + Deputat copilului și dreptul părintelui
vaccinurilor obligatorii stabilite prin PNL Matei-Adrian Dobrovie de a alege pentru copilul său
Calendarul Național de Vaccinare pentru un serviciu medical sau un
copii. altul.
Atât timp cât vor exista
efecte adverse și numeroase
cazuri de copii afectați de
vaccinare, poziționarea
părinților împotriva
vaccinării rămâne o opțiune
justificată.
Vaccinarea are un rol
preventiv. Refuzul unui
tratament medical cu
potenţial benefic, fără a
prezenta garanţii, şi care, ca
orice medicament are şi
riscuri, nu poate fi încadrat
la neglijarea medicală a
copilului.
11
6. Art.4.- (1) Scopul activității de Nemodificat
vaccinare a populației este asigurarea
dreptului la sănătate individuală și colectivă,
prin eliminarea sau reducerea morbidității,
invalidității şi a mortalității prin boli
transmisibile prevenibile prin vaccinare.
(2) Activitatea de vaccinare
este o componentă principală și prioritară a
sistemului de sănătate publică prin care se
urmărește asigurarea sănătății indivizilor în
cadrul unor comunități sănătoase.

7. Art.5.- Principalele obiective ale Nemodificat


activității de vaccinare sunt următoarele:
a) controlul bolilor
prevenibile prin vaccinare şi eliminarea lor
prin consolidarea vaccinărilor de rutină care
să asigure o rată a acoperirii vaccinale, cu
antigenele din Calendarul Național de
Vaccinare, pentru copii de cel puțin 95%, și
o rată a acoperirii vaccinale cu antigenele din
vaccinurile opționale la grupurile la risc
incluse în PNV de cel puțin 50%;
b) asigurarea continuă a
sănătății publice, prin revizuirea constantă a
PNV conform dovezilor ştiinţifice privind
situaţia epidemiologică în context teritorial şi
internaţional;
c) asigurarea accesului egal
si echitabil la aceleași servicii, de calitate și
12
inovative, pe întregul teritoriu al României și
pentru întreaga populație;
d) creșterea gradului de
conștientizare a importanței vaccinării în
rândul populației, prin informarea corectă cu
privire la modalitățile de prevenție prin
vaccinare și prin utilizarea unor instrumente
și metode adaptate dezvoltării tehnologice.

8. Art.6.- (1) Vaccinarea copiilor cu Art.6.- (1) Vaccinarea copiilor cu Aprobarea CNV prin HG
vaccinurile prevăzute în CNV, aprobat prin vaccinurile prevăzute în CNV, aprobat prin conferă forță juridică
ordin al ministrului sănătăţii, precum şi cu hotărâre a Guvernului, precum şi cu cele superioară normelor juridice
cele administrate în situaţii epidemiologice administrate în situaţii epidemiologice speciale adoptate.
speciale întregii populaţii ori unor grupuri de întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie
populaţie este obligatorie. este obligatorie.

(2) Situațiile epidemiologice speciale și (2) Situațiile epidemiologice speciale și


grupurile de populație ce urmează să fie grupurile de populație ce urmează să fie supuse
supuse vaccinărilor obligatorii în aceste vaccinărilor obligatorii în aceste situații se
situații se stabilesc prin ordin al ministrului stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la
sănătății, la propunerea GTCAV şi/sau la propunerea GTCAV şi/sau la recomandarea
recomandarea OMS. OMS.
Autor: Comisia pentru sănătate și familie

9. Art.7.- Statul român, prin Ministerul Art.7.- Statul român, prin Ministerul Ministerul Educaţiei
Sănătăţii şi prin Ministerul Educaţiei Sănătăţii şi prin Ministerul Educaţiei și Naţionale este înlocuit de
Naţionale, asigură pregătirea studenţilor Cercetării, asigură pregătirea studenţilor Ministerul Educaţiei și
facultăţilor de medicină, a medicilor facultăţilor de medicină, a medicilor rezidenţi Cercetării
rezidenţi în specialităţile medicină de în specialităţile medicină de familie, pediatrie,

13
familie, pediatrie, boli infecţioase, boli infecţioase, epidemiologie, microbiologie
epidemiologie, microbiologie medicală, medicală, medicina muncii, precum şi a
medicina muncii, precum şi a asistenţilor asistenţilor medicali, în însuşirea noţiunilor de
medicali, în însuşirea noţiunilor de vaccinologie.
vaccinologie. Autor: Comisia pentru sănătate și familie

10. Art.8.- (1) Statul român, prin Nemodificat


Ministerul Sănătății, CNAS și ministerele şi
instituţiile cu reţea sanitară proprie
finanțează și organizează activitatea de
vaccinare conform normativelor Programelor
Naţionale de Sănătate din România. Această
activitate se desfășoară prin unitățile
medicale organizate ca furnizori de servicii
medicale de vaccinare, constituite şi
organizate conform legislației în vigoare.
(2) În situații
epidemiologice speciale se pot organiza
activități de vaccinare și în alte tipuri de
unități medicale, precum și în centre de
vaccinare, fixe sau mobile, în afara celor
menționate la art. 3 lit. f). Aceste unități vor
fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

11. Art.9.- Statul român asigură Nemodificat


vaccinuri eficace şi sigure, autorizate în mod
corespunzător, conform legii.

12. Art.10.- (1) Statul român, prin Nemodificat


Ministerul Sănătăţii, asigură condiţiile pentru
14
diagnosticul şi tratamentul optim al oricăror
reacţii adverse ale vaccinării precum şi
compensarea oricăror efecte de durată, dacă
sunt dovedite relaţiile de cauzalitate.
(2) Tipurile de reacţii
adverse postvaccinare şi măsurile
compensatorii se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
(3) Confirmarea reacţiilor
adverse şi a relaţiei de cauzalitate se face de
către GTCAV.
(4) În situaţia în care
reacţiile adverse sunt datorate unor deficienţe
imputabile producătorului vaccinului,
Ministerul Sănătăţii va urmări recuperarea
contravalorii plătită ca măsură
compensatorie.
13. Art.11.- (1) Societățile comerciale Art.11.- (1) Ministerul Sănătății derulează Pentru a nu exclude ONG-
producătoare şi cele distribuitoare de campanii de informare a populației cu privire la urile din campaniile de
vaccinuri pot să deruleze campanii de efectele vaccinării, singur sau în parteneriat cu informare a populației.
informare a populației cu privire la efectele societățile comerciale producătoare,
vaccinării, singure sau în parteneriat cu distribuitoare de vaccinuri, asociații sau
Ministerul Sănătății, în condiţiile legii. fundații.
Autor: Comisia pentru sănătate și familie

(2) Campaniile organizate și Nemodificat


derulate exclusiv de către unul sau mai mulți
producători şi distribuitori de vaccinuri se
vor aviza în prealabil de către Ministerul
Sănătății.
15
14. Art.12.- (1) Serviciul medical de Nemodificat
vaccinare include:
a) evaluarea Nemodificat
contextului epidemiologic, după caz;
b) anamneză în vederea Nemodificat
stabilirii situaţiilor medicale care
contraindică temporar sau definitiv
vaccinarea;

c) examenul obiectiv pe Nemodificat


aparate şi sisteme;
d) informarea şi d) informarea şi consilierea
consilierea părinţilor/reprezentantului legal părinţilor/reprezentantului legal cu privire la
cu privire la reacţiile postvaccinale şi rolul vaccinului, toate riscurile asociate
atitudinea terapeutică în cazul apariţiei lor; administrării, reacţiile postvaccinale şi
atitudinea terapeutică în cazul apariţiei lor,
consecințele refuzului administrării;

Autor: Comisia pentru sănătate și familie

e) inocularea; Nemodificat
f) urmărirea apariţiei Nemodificat
RAPI;
g) înregistrarea Nemodificat
inoculării şi a eventualelor RAPI, în RENV.
(2) Toate consultaţiile (2) Toate consultaţiile acordate pentru Pentru indicarea explicită a
acordate pentru efectuarea serviciului efectuarea serviciului medical de vaccinare sursei de finanțare.
medical de vaccinare prevăzut la alin.(1) nu prevăzut la alin.(1) se suportă din bugetul de
fac obiectul contractelor de furnizare de stat și nu fac obiectul contractelor de furnizare
servicii medicale încheiate de furnizorii de de servicii medicale încheiate de furnizorii de
16
servicii medicale cu casele de asigurări de servicii medicale cu casele de asigurări de
sănătate. sănătate.
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
15. CAPITOLUL II Nemodificat
Regimul juridic al vaccinării

16. Art.13.- Categoriile de vaccinări obligatorii Nemodificat


sunt următoarele:
a) vaccinările stabilite prin
Calendarul Naţional de Vaccinare pentru
copii, potrivit prevederilor art.6;
b) vaccinările impuse de
situaţii epidemiologice, care implică
vaccinarea ca măsură de intervenţie, în
vederea limitării bolilor care pot fi prevenite
prin vaccinare;
c) vaccinările pentru
personalul medico-sanitar din unităţile
sanitare publice şi private;
d) vaccinările pentru alt
personal din unităţile publice şi private care,
prin natura atribuţiilor, sunt expuse
suplimentar la boli infecţioase sau pot
reprezenta surse de infecţie care ar putea
pune în pericol sănătatea publică, stabilite
prin hotărâre a Guvernului.

17. Art.14.- Categoriile de vaccinări Nemodificat


recomandate sunt următoarele:
a) vaccinările opţionale din
17
afara Calendarului Naţional de Vaccinare
pentru copii;
b) vaccinările stabilite prin
Calendarul Naţional de Vaccinare al
adultului;
c) vaccinarea persoanelor
care prezintă afecţiuni cronice şi la care
apariţia bolilor infecţioase, care pot fi
prevenite prin vaccinare, ar putea duce la
decompensarea acestora şi le-ar pune în
pericol viaţa; lista privind categoriile de boli
cronice, vaccinurile recomandate şi modul de
calcul al preţurilor care urmează a fi
decontate se aprobă prin ordin comun al
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
CNAS;
d) vaccinarea persoanelor
din categoriile de vârstă care prezintă un risc
crescut de apariţie a anumitor boli
infecţioase;
e) vaccinarea femeilor
gravide.

18. Art.15.- Categoriile de vaccinări Nemodificat


opţionale sunt următoarele:
a) vaccinările recomandate
de medic din afara Calendarului Naţional de
Vaccinare pentru copii;
b) vaccinările stabilite prin
Calendarul Naţional de Vaccinare al
18
adultului şi alte vaccinuri din afara CNV,
recomandate de medic;
c) vaccinarea persoanelor
care prezintă afecţiuni cronice şi la care
apariţia bolilor infecţioase, care pot fi
prevenite prin vaccinare, ar putea duce la
decompensarea acestora şi le-ar pune în
pericol viaţa; lista privind categoriile de boli
cronice, vaccinurile recomandate şi modul de
calcul al preţurilor care urmează a fi
decontate se aprobă prin ordin comun al
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
CNAS;
d) vaccinarea persoanelor
din categoriile de vârstă care prezintă un risc
crescut de apariţie a anumitor boli
infecţioase care pot fi evitate prin vaccinare
specifică.

19. Art.16.- Calendarul Naţional de Art.16.- Calendarul Naţional de Pentru sporirea forței
Vaccinare pentru copii şi Calendarul Vaccinare pentru copii şi Calendarul Naţional juridice a CNV-urilor.
Naţional de Vaccinare pentru adulţi sunt de Vaccinare pentru adulţi sunt elaborate şi
elaborate şi propuse de GTCAV şi se aprobă propuse de GTCAV şi se aprobă prin hotărâre a
prin ordin al ministrului sănătăţii. Guvernului.
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
20. Art.17.- Administrarea vaccinurilor va Nemodificat
fi realizată de către:
a) unităţile medicale
furnizoare de servicii medicale de vaccinare
prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii
19
pentru aprobarea CNV, care au contracte
încheiate, în condiţiile legii, pentru a
desfăşura activitatea de vaccinare. Condiţiile
care trebuie îndeplinite pentru contractarea
furnizării de servicii de vaccinare, potrivit
CNV, vor fi stabilite prin ordin al ministrului
sănătăţii;
b) personalul medical din
direcţiile de sănătate publică, din unităţile
sanitare publice sau din cadrul autorităţilor
publice locale, desemnat de către direcţia de
sănătate publică judeţeană respectiv de către
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti pentru intervenţii de vaccinare în
comunităţile vulnerabile sau greu accesibile,
unde vaccinarea se face prin centre de
vaccinare fixe sau mobile;
c) structuri sanitare din
subordinea ministerelor cu reţea sanitară
proprie, desemnate de direcţiile medicale
proprii, pentru vaccinarea personalului
propriu participant la misiuni în afara
teritoriului naţional şi pentru alte activităţi
specifice.

21. Art.18.- (1) RENV constituie unicul Nemodificat


instrument de înregistrare a furnizorilor de
servicii medicale care furnizează servicii de
vaccinare, a serviciilor de vaccinare şi
vaccinurilor furnizate, respectiv administrate
20
persoanelor.
(2) Toţi furnizorii de servicii
medicale care prestează servicii medicale de
vaccinare sunt obligaţi să se înregistreze ca
furnizori de servicii medicale de vaccinare în
RENV şi să înregistreze vaccinările şi
vaccinurile efectuate, precum şi eventualele
RAPI constatate.
(3) Datele privind
vaccinările şi vaccinurile administrate în
România se centralizează în RENV.
(4) Raportarea şi validarea
serviciilor de vaccinare în vederea decontării
acestora se va face exclusiv în mod
electronic, folosind RENV şi softurile
furnizorilor de servicii medicale de
vaccinare, compatibile cu acesta.
(5) Prin excepţie de la
alin.(2) şi (3), vaccinările efectuate conform
art.17 lit.c) nu se vor raporta în RENV,
urmând să fie înregistrate într-o bază de date
proprie.

22. Art.19.- Prin excepţie de la art.18, în Art.19.- Prin excepţie de la art.18, în Forță juridică superioară
situaţiile epidemiologice speciale, prin ordin situaţiile epidemiologice speciale, prin hotărâre dacă alt sistem de raportare
al ministrului sănătăţii, se poate aproba şi alt a Guvernului, se poate aproba şi alt sistem sau este aprobat prin HG și nu
sistem sau mod de raportare şi înregistrare a mod de raportare şi înregistrare a vaccinărilor prin ordin de ministru.
vaccinărilor şi vaccinurilor efectuate. şi vaccinurilor efectuate.
Autor: Comisia pentru sănătate și familie

21
23. Art.20.- În scopul furnizării de servicii Nemodificat
medicale complete, profilactice și curative,
unitățile medicale cu responsabilități stabilite
în cadrul CNV vor fi înregistrate de către
DSP în RENV ca furnizori de servicii
medicale de vaccinare.
24. Art.21.- (1) Răspunderea privind Nemodificat
prezentarea copilului la vaccinare revine
părinţilor, reprezentantului legal sau, după
caz, a persoanei care se ocupă de creşterea şi
îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de
protecţie specială, stabilită în condiţiile legii,
cu acordul reprezentantului legal.

(2) Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul Nemodificat


de servicii medicale de vaccinare, care are în
evidența sa sau este solicitat pentru
vaccinarea unui copil, are obligația de a
informa conform art. 56 persoanele
prevăzute la alin. (1) cu privire la CNV.

(3) În cazul vaccinărilor obligatorii, (3) În cazul vaccinărilor obligatorii, la


consimțământul pentru vaccinare se prezumă înregistrarea administrării vaccinului, medicul
ca fiind dat. La înregistrarea administrării vaccinator menţionează în fişa copilului
vaccinului, medicul vaccinator menţionează prezenţa reprezentantului legal.
în fişa copilului prezenţa reprezentantului Autor: Comisia pentru sănătate și familie
legal.

(4) Constituie excepție de la alin.(3) situația (4) Modelele de formulare privind acceptul sau
în care persoanele prevăzute la alin. (1)
22
refuză în scris vaccinarea copilului atunci refuzul vor fi aprobate prin ordin al Ministrului
când medicul indică administrarea Sănătății.
vaccinului. Formularul de refuz se va aproba Autor: Comisia pentru sănătate și familie
prin norme.

25. Art.22.- (1) Părintele sau Nemodificat


reprezentantul legal sau după caz, persoana
care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui
copil în baza unei măsuri de protecţie
specială, stabilită în condiţiile legii, este
scutit de obligaţia prezentării acestuia la
vaccinare, dacă acesta are o contraindicație
definitivă la un anumit vaccin sau la toate
vaccinurile, în situaţia în care prezintă
medicului care are în evidenţa sa copilul o
certificare a situaţiei invocate.
(2) Certificarea contraindicației definitive (2) Constatarea contraindicaţiei de vaccinare a Copilul trebuie să
de vaccinare a copilului se realizează de copilului se realizează de către medicul beneficieze de o protecție
către direcţiile de sănătate publică județene specialist în domeniul în care se manifestă suplimentară, concretizată
sau a municipiului București, la propunerea riscul sau intoleranța, la solicitarea părintelui într-o adeverință de
comisiei județene de vaccinare din județul de sau a reprezentantului legal. Certificarea contraindicație definitivă la
domiciliu al copilului, la solicitarea contraindicației definitive de vaccinare a anumite vaccinuri sau la
persoanelor menționate la alin.(1) și în baza copilului se realizează de către direcţiile de toate vaccinurile.
dovezilor medicale prezentate. sănătate publică județene sau a municipiului
București, la propunerea comisiei județene de
vaccinare din județul de domiciliu al copilului,
la solicitarea persoanelor menționate la alin.(1)
și în baza dovezilor medicale prezentate.
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian Dobrovie +

23
Comisia pentru sănătate și familie
26. Art.23.- La data înscrierii copiilor într- Art.23. - La data înscrierii copiilor într-o Prin mo d i f i c a r e a
o colectivitate, așa cum este definită de colectivitate, aşa cum este definită de prezenta articolului se asigură
prezenta lege, instituția are obligația de a lege, instituţia are obligaţia de a solicita respectarea dreptului
solicita prezentarea unei adeverințe, emise de prezentarea unei adeverinţe, emise de către constituţional la educaţie, şi
către medicul de familie care are în evidența medicul de familie care are în evidenţa sa eliminarea oricărui risc de
sa persoana respectivă, care să ateste persoana respectivă, care să ateste efectuarea, discriminare a vreunui copil
efectuarea, respectiv neefectuarea respectiv neefectuarea vaccinărilor obligatorii, pe motive legate de
vaccinărilor obligatorii. În cazul în care acest document neputând împiedica accesul la vaccinarea sa.
antecedentele vaccinale sunt incomplete, educație sau în instituțiile de învățământ. În
instituţia are obligaţia de a solicita si cazul în care antecedentele vaccinale sunt
documentele prevăzute la art.24 alin.(1). incomplete, instituţia are obligaţia de a solicita
si documentele prevăzute la art.24 alin.(1).
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
27. Art.24.-(1) În cazul în care vaccinările Nemodificat
obligatorii nu au fost efectuate până la data
prevăzută la art.23, părintele, reprezentantul
legal, persoana care se ocupă de creșterea și
îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de
protecție specială, stabilită în condițiile legii
sau, după caz, persoana prevăzută la art.69,
are obligația prezentării, până la intrarea în
colectivitate, a unuia dintre următoarele
documente eliberate de către comisia
județeană de vaccinare sau a municipiului
București:
a) calendarul de recuperare pentru
antigenele vaccinale obligatorii eliberat de
către comisia județeană de vaccinare sau a

24
municipiului București;
b) adeverința contraindicațiilor medicale
definitive pentru anumite vaccinări eliberate
de către direcţiile de sănătate publică
județene sau a municipiului București.
(2) În cazul prezentării unui calendar de Nemodificat
recuperare a antigenelor vaccinale
obligatorii, schema de vaccinare propusă
trebuie să fie completată în termen de un an
de la data admiterii în colectivitate.

(3) În cazul neprezentării unuia dintre Nemodificat


documentele prevăzute la alin.(1) lit.a) sau
b), reprezentantul legal al colectivităţii are
obligaţia de a sesiza comisia judeţeană de
vaccinare sau a municipiului Bucureşti în
termen de maximum 30 de zile de la data
intrării în colectivitate.

(4) Prevederile alin.(1) - (3) se aplică şi în Nemodificat


cazul admiterii copiilor în colectivităţi,
conform art.3 lit.d).

(5) În cazul nerespectării calendarului de Nemodificat


recuperare pentru antigenele vaccinale
obligatorii prevăzut la alin.(1) lit.a) cu
schema de vaccinare propusă completată, în
termen de un an de la data admiterii în
colectivitate, comisia judeţeană de vaccinare
sau a municipiului București are obligaţia de
25
a notifica inspectoratul şcolar judeţean
respectiv Inspectoratul Şcolar al
Municipiului București.
(6) Măsurile luate de inspectoratul școlar Respectarea prevederilor
județean, respectiv Inspectoratul Școlar al constituționale și a
Municipiului București urmăresc finalizarea principiilor pedagogice ale
calendarului de recuperare a antigenelor educației și egalității de
vaccinale obligatorii fără a afecta dreptul șanse.
copiilor și al elevilor la învățătură și accesul
acestora la educație.
Autor: Comisia pentru învățământ, tineret și
sport
28. Art.25.- (1) În cazul copiilor pentru Nemodificat
care a fost instituită o măsură de protecţie
specială în condiţiile legii şi care nu
frecventează o unitate de învăţământ,
documentul care atestă vaccinările
obligatorii, calendarul de recuperare sau
adeverinţa contraindicaţiilor medicale sunt
obţinute de managerul de caz al copilului.
(2) Obţinerea documentului prevăzut la
alin.(1) se va face în cel mai scurt timp de la
admitere, dar nu mai târziu de 3 luni de la
instituirea măsurii de protecţie specială.

29. Art.26.- Antigenele vaccinale Nemodificat


obligatorii la intrarea în colectivitate a
copiilor sunt cele împotriva difteriei,
tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei,
rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.
26
30. CAPITOLUL III Nemodificat
Finanţarea activităţii de vaccinare

31. Art.27.- (1) Finanţarea din fonduri Nemodificat


publice a activităţii de vaccinare se
realizează de către Ministerul Sănătăţii şi
CNAS, potrivit legii.
(2) Ministerele cu reţea
sanitară proprie asigură finanţarea
activităţilor de vaccinare pentru personalul
propriu.

32. Art.28.- Ministerul Sănătăţii, prin Nemodificat


fonduri de la bugetul de stat şi /sau veniturile
proprii alocate PNV, asigură:
a) sumele pentru Nemodificat
achiziţionarea vaccinurilor din Calendarul
Naţional de Vaccinare a copiilor şi din alte
programe naţionale de sănătate ale
Ministerului Sănătăţii ori a celor necesare în
cazul unor situaţii epidemiologice speciale;
b) sumele necesare Nemodificat
asigurării continuităţii lanţului de frig de la
preluarea vaccinurilor de la producător,
stocarea acestora, transportul până la
furnizorul de servicii medicale de vaccinare;
c) sumele aferente Nemodificat
vaccinurilor la furnizorii de servicii medicale
de vaccinare, care au în structură personal
nominalizat, şi a serviciilor de administrare a
27
vaccinurilor pentru persoanele cu boli
cronice aflate la risc, cu excepţia celor
menţionate la art.30 alin.(1);
d) sumele necesare Nemodificat
funcţionării GTCAV şi a comisiilor judeţene
de vaccinare, precum şi a comisiei de
vaccinare a municipiului Bucureşti;
e) sumele necesare Nemodificat
pregătirii şi desfăşurării cursurilor pentru
personalul furnizorilor de servicii medicale
de vaccinare cu atribuţii în activitatea de
vaccinare;
f) sumele necesare Nemodificat
desfăşurării studiilor de seroprevalenţă,
sociologice şi campaniilor de informare;
g) sumele necesare Nemodificat
dezvoltării, întreţinerii şi îmbunătăţii RENV.

h) sumele necesare pentru tratamentele Aceste sume trebuie


medicale, internările și despăgubirea previzionate, pentru
persoanelor vătămate de vaccinare. realizarea scopurilor
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian Dobrovie declarate ale legii, pentru
predictibilitate bugetară și
întărirea încrederii
populației.
33. Art.29.- (1) Costurile generate de Nemodificat
vaccinările obligatorii efectuate în situaţii
epidemiologice speciale se suportă de către
statul român prin Ministerul Sănătăţii, din
fondurile alocate anual cu această destinaţie.
28
(2) Ministerul Sănătăţii
elaborează Planul naţional de pregătire şi
intervenție în situaţii epidemiologice
speciale, care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.

34. Art.30.- (1) CNAS asigură din Nemodificat


FNUASS fondurile necesare pentru
decontarea vaccinurilor necesare pentru
profilaxia plăgii cu risc tetanigen şi
profilaxia postexpunere a rabiei, precum şi a
costurilor generate de administrarea acestora
în unităţile sanitare cu paturi.
(2) CNAS, prin transferuri
către bugetul FNUASS de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Sănătăţii, asigură
decontarea vaccinurilor adresate persoanelor
cu boli cronice sau care prezintă un risc
pentru boli care pot fi prevenite prin
vaccinare, prescrise în tratament ambulatoriu
corespunzător DCI-urilor aprobate în cadrul
listei cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală,
pe bază de prescripţie medicală, în sistemul
de asigurări sociale de sănătate aprobate prin
hotărâre a Guvernului.
(3) Contravaloarea
vaccinurilor prevăzute la alin.(1) şi (2) se
29
stabileşte în funcţie de preţul maximal de
vânzare cu amănuntul cu TVA, aprobat prin
ordin al ministrului sănătăţii.

35. Art.31.- Achiziţionarea vaccinurilor Nemodificat


recomandate şi a altor vaccinuri cu excepţia
celor prevăzute la art.28 lit.a), art.29 alin.(1),
art.30, nu se suportă din bugetul de stat şi
FNUASS.
36. Art.32.- În procesul de gestionare a Nemodificat
vaccinurilor din cadrul PNV se acceptă
următoarele pierderi, în funcţie de forma de
prezentare, după cum urmează:
a) 5%, în cazul vaccinurilor
monodoză;
b) 10%, în cazul
vaccinurilor liofilizate sau lichide care conţin
2-6 doze;
c) 25%, în cazul
vaccinurilor lichide care conţin 10-20 doze;
d) 50%, în cazul
vaccinurilor liofilizate care conţin 10-20
doze.

37. Art.33.- Prin Ministerul Sănătăţii, Nemodificat


statul român poate participa, în calitate de
beneficiar al achiziţiei, la licitaţiile
centralizate organizate la nivelul Comisiei
Europene, pentru achiziţia de vaccinuri
necesare pentru CNV sau pentru situaţii
30
epidemiologice speciale.
38. Art.34.- Pentru realizarea atribuţiilor Nemodificat
GTCAV şi a comisiilor judeţene de
vaccinare/a municipiului Bucureşti,
Ministerul Sănătăţii şi DSP pun în aplicare
prevederile art.57 alin.(6) din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, încheind în acest
sens contracte individuale de muncă pe
perioadă determinată, contracte de prestări
servicii sau contracte de antrepriză, în
temeiul Codului civil sau legislaţiei privind
achiziţiile publice, după caz.
39. Art.35.- (1) Angajatorii, persoane Nemodificat
fizice sau juridice, suportă, din bugetul
propriu, costurile pentru vaccinurile și
administrarea acestora personalului propriu
care, prin natura profesiei sau a formării pe
care o urmează, este expus la riscul de
infectare sau poate reprezenta o sursă de
infecție, care ar putea pune în pericol
sănătatea publică, ori a cărui vaccinare,
potrivit legii, este obligatorie.
(2) Costurile prevăzute la
alin.(1) sunt deductibile fiscal.

40. Art.36.- Acoperirea ori, după caz, Nemodificat


finanţarea costurilor legate de achiziţia şi
administrarea vaccinurilor, poate fi făcută şi
31
din donaţii, sponsorizări, fonduri speciale
naţionale şi internaţionale, asigurări de
sănătate complementare şi voluntare.

41. CAPITOLUL IV Nemodificat


Grupul Tehnic de Coordonare a
Activităţilor de Vaccinare (GTCAV)

42. Art.37.- (1) Se înfiinţează, se Nemodificat


organizează şi funcţionează GTCAV,
comisie consultativă a Ministerului Sănătăţii,
cu următoarea componenţă:
a) câte un medic din a) câte un medic din specialităţile Este necesar ca din GTCAV
specialităţile epidemiologie, microbiologie, epidemiologie, microbiologie, pediatrie, boli să facă parte și un medic
pediatrie, boli infecţioase, medicină de infecţioase, medicină de familie, neonatologie, specialist în sănătate publică.
familie, neonatologie, desemnaţi de comisiile sănătate publică desemnaţi de comisiile de
de specialitate ale CMR, cu o vechime specialitate ale CMR, cu o vechime
profesională efectivă şi neîntreruptă de cel profesională efectivă şi neîntreruptă de cel
puţin 7 ani înaintea desemnării; puţin 7 ani înaintea desemnării;
b) un membru Nemodificat
desemnat de către OAMGMAMR ;
c) un membru Nemodificat
desemnat de către Ministerul Sănătăţii;
d) un membru Nemodificat
desemnat al CNSCBT, din cadrul INSP;

e) un membru Nemodificat
desemnat de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
32
f) un membru f) un membru desemnat de Ministerul
desemnat de Ministerul Educaţiei Naţionale; Educaţiei și Cercetării;
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
g) un membru g) un membru desemnat de Agenţia
desemnat de Agenţia Naţională a Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România;
Medicale; Autor: Comisia pentru sănătate și familie

h) un membru desemnat Nemodificat


de INSP, care asigură secretariatul GTCAV;

i) câte un membru Nemodificat


desemnat de ministerele cu reţea sanitară
proprie.
(2) Activitatea GTCAV este Nemodificat
finanţată din fondurile alocate PNV.

(3) Desemnarea membrilor Nemodificat


titulari, precum şi a câte unui membru
supleant în GTCAV se face de către
autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin.(1)
în termen de maximum 3 luni de la data
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(4) Regulamentul de (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare
organizare şi funcţionare a GTCAV, precum a GTCAV, precum şi a comisiilor prevăzute la
şi a comisiilor prevăzute la art.39, se aprobă art.39, se aprobă prin ordin al ministrului
prin ordin al ministrului sănătăţii. sănătăţii în termen de 45 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei legi.
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
33
43. Art.38.- GTCAV are următoarele Nemodificat
atribuţii:
a) elaborează şi participă la
implementarea strategiilor de vaccinare;
b) furnizează detaliile
tehnice necesare coordonatorilor naţionali şi
judeţeni ai PNV pentru activitatea de
vaccinare;
c) oferă consultanţă
Ministerului Sănătăţii cu privire la CNV,
precum şi vaccinurile recomandate pentru
grupele populaţionale la risc;
d) oferă consultanță
Ministerului Sănătății pentru revizuirea
Calendarului Național de Vaccinare pentru
copii și a Calendarului Național de
Vaccinare pentru adulți, ţinând cont de
contextul epidemiologic și de recomandările
naționale și internaționale;
e) oferă consultanţă
Ministerului Sănătăţii cu privire la
vaccinurile opţionale şi schemele de
vaccinare pentru copii şi adulţi, ţinând cont
de contextul epidemiologic şi de
recomandările naţionale şi internaţionale;
f) analizează politicile de
sănătate naţionale şi internaţionale şi
recomandă politici naţionale de imunizare
optime;
g) recomandă Ministerului
34
Sănătăţii metode de monitorizare a activităţii
de vaccinare astfel încât impactul să poată fi
măsurat şi cuantificat;
h) asigură suport
Ministerului Sănătăţii şi altor instituţii
implicate în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, în cazul apariţiei unei situaţii
epidemiologice speciale;
i) identifică necesitatea
obţinerii de date suplimentare pentru
elaborarea de politici de vaccinare;
j) colaborează cu
organismele similare din alte ţări pentru a
elabora cele mai bune decizii adaptate
contextului epidemiologic regional;
k) acordă sprijin
profesional ştiinţific şi colaborează cu
comisiile judeţene de vaccinare şi cea a
municipiului București;
l) avizează componenţa
comisiilor judeţene de vaccinare, precum şi a
Comisiei de Vaccinare a Municipiului
Bucureşti, la propunerea DSP;
m) propune soluţii pentru
buna funcţionare a comisiilor judeţene de
vaccinare şi a celei a municipiului Bucureşti,
adresate atât Ministerului Sănătăţii, cât şi
Comisiilor, după caz;
n) propune Ministerului
Sănătăţii soluţii pentru buna funcţionare a
35
activităţii de vaccinare;
o) contribuie la informarea
populaţiei privind informaţiile de interes
public legate de activitatea de vaccinare la
nivel naţional şi măsurile de prevenire prin
vaccinare;
p) întocmeşte rapoarte
trimestriale şi anuale, cu privire la activitatea
depusă şi le transmite Ministerului Sănătăţii;
q) evaluează informaţiile
apărate în spaţiul public legate de activitatea
de vaccinare şi colaborează cu mass-media
pentru o corectă informare a opiniei publice;
r) propune Ministerului
Sănătăţii campanii de informare, educare,
comunicare referitoare la vaccinare, precum
şi un pachet informaţional standardizat în
vederea consilierii părinţilor de către
furnizorii de servicii medicale;
s) analizează datele oficiale
puse la dispoziţie de către instituţiile statului
român care sunt implicate în procesul de
vaccinare;
ş) sesizează organele
competente în legătură cu nerespectarea
atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute la art.42-
49;
t) sesizează alte instituţii
abilitate cu privire la alte încălcări ale
cadrului legislativ în vigoare.
36
44. CAPITOLUL V Nemodificat
Comisiile judeţene de vaccinare şi Comisia
de Vaccinare
a Municipiului Bucureşti

45. Art.39.- (1) Pe lângă fiecare direcţie Nemodificat


de sănătate publică judeţeană, respectiv pe
lângă Direcţia de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti se înfiinţează, se
organizează şi funcţionează, în coordonarea
GTCAV, comisia judeţeană de vaccinare,
respectiv Comisia de Vaccinare a
Municipiului Bucureşti, fără personalitate
juridică, cu următoarea componenţă:
a) câte un medic din a) câte un medic din specialităţile Este necesar să facă parte și
specialităţile epidemiologie, microbiologie,epidemiologie, microbiologie, pediatrie, boli un medic specialist în
pediatrie, boli infecţioase, medicină de infecţioase, medicină de familie, neonatologie, sănătate publică. La nivel
familie, neonatologie, desemnaţi de Colegiulsănătate publică desemnaţi de colegiul teritorial județean, medicii fac parte
Medicilor Judeţean; al medicilor; din colegiile teritoriale
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
b) un epidemiolog Nemodificat
desemnat de DSP;
c) un psiholog Nemodificat
desemnat de Colegiul Psihologilor din
România;
d) un reprezentant Nemodificat
desemnat de OAMGMAMR;
e) un reprezentant al Nemodificat
direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului de la nivelul judeţului,
37
respectiv, un reprezentant de la nivelul
direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti;
f) un secretar, Nemodificat
desemnat de către direcţia de sănătate
publică respectivă;
g) un reprezentant al Nemodificat
inspectoratului judeţean şcolar, respectiv al
Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucureşti.
(2) Componenţa comisiei se Nemodificat
aprobă prin decizia conducerii direcţiei de
sănătate publică judeţene, respectiv a
Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti, pe baza propunerilor scrise făcute
de instituţiile prevăzute la alin.(1).
(3) Prin excepție de la Nemodificat
structura prevăzută la alin.(1), în județele în
care nu pot fi desemnați medici din
specialitățile menționate sau psihologi,
GTCAV va permite funcționarea într-o altă
formulă funcțională cu cel puțin 7 membri.
(4) Activitatea comisiilor de Nemodificat
vaccinare judeţene/a municipiului Bucureşti
este finanţată din fondurile alocate PNV.

46. Art.40.- Comisiile judeţene de Nemodificat


vaccinare, precum şi Comisia de Vaccinare a
Municipiului Bucureşti, au următoarele
38
atribuţii:
a) analizează la nivel Nemodificat
judeţean activitatea de vaccinare, identifică
disfuncţionalităţile întâlnite şi propune
măsuri de remediere;
b) contribuie la informarea Nemodificat
populaţiei cu privire la activitatea de
vaccinare la nivel judeţean şi de măsurile de
prevenire prin vaccinare a răspândirii unor
boli astfel prevenibile;
c) analizează cauzele de Nemodificat
nevaccinare şi elaborează recomandări către
furnizorii de servicii de vaccinare şi DSP;
d) convoacă persoanele Nemodificat
care răspund de vaccinarea copilului şi care
nu se prezintă cu copilul la vaccinare sau
care refuză vaccinarea copilului, în vederea
consilierii. Convocarea se face în baza
sesizării formulate de furnizorii de servicii
medicale de vaccinare, de către DSP sau
colectivităţile de învăţământ, ori din sistemul
de protecţie a drepturilor copilului;
e) înregistrează în evidenţa Nemodificat
proprie copilul nevaccinat, consiliază cel
puţin o dată la 3 luni persoanele care răspund
de vaccinarea copiilor care trebuie vaccinaţi,
până la acceptarea planului de recuperare;
f) stabilesc un plan de Nemodificat
recuperare pentru antigenele obligatorii
posibil a fi administrate în conformitate cu
39
vârsta şi monitorizează cazul până la
administrarea tuturor vaccinurilor
corespunzătoare vârstei;
g) informează furnizorii de Nemodificat
servicii medicale de vaccinare privind
acţiunile întreprinse pentru persoanele de pe
lista acestora;
h) analizează,
Nemodificat
investighează şi certifică contraindicaţiile
medicale definitive prin eliberarea unei
adeverinţe al cărei model va fi stabilit prin
ordin al ministrului sănătăţii;
i) analizează şi certifică Nemodificat
cazurile de reacţii adverse postvaccinale şi le
înaintează Ministerului Sănătăţii pentru
dispunerea măsurilor compensatorii;
j) sesizează inspecţia de Nemodificat
stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică
privind nerespectarea de către părinţi, sau de
către reprezentanţii legali, a obligaţiilor
prevăzute la art.68 şi 69;
k) sesizează asistentul
medical comunitar şi/sau mediatorul sanitar, Nemodificat
sau în lipsa acestuia Serviciul Public de
Asistenţă Socială sau, după caz, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului pentru a identifica piedicile
întâmpinate în calea vaccinării şi a oferi
consiliere în cazul minorului care împlineşte
vârsta de 3 ani şi nu a început sau a întrerupt
40
schema privind vaccinurile obligatorii,
precum şi în cazul copilului înscris într-o
colectivitate de învăţământ care nu a încheiat
schema de recuperare propusă în termen de
un an;
l) sesizează Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia l) sesizează Direcţia Generală de Asistenţă Modificare determinată de
Copilului cu privire la existenţa unei Socială şi Protecţia Copilului cu privire la eliminarea noțiunii de
suspiciuni de neglijare medicală sau existenţa unei suspiciuni de încălcare a neglijare medicală.
încălcare a dreptului copilului la sănătate de dreptului copilului la sănătate de către părinţi
către părinţi sau reprezentanţii legali, în sau reprezentanţii legali în cazul minorului care
cazul minorului care împlineşte 18 luni de la împlineşte 18 luni de la înscrierea într-o
înscrierea într-o colectivitate şi nu a început colectivitate şi nu a început sau a întrerupt
sau a întrerupt schema privind vaccinurile schema privind vaccinurile obligatorii în
obligatorii în conformitate cu prevederile conformitate cu prevederile lit.f);
lit.f); Autor: Comisia pentru sănătate și familie

m) eliberează adeverinţa
Nemodificat
necesară înscrierii în colectivitate, conform
art.24 alin.(1) lit.b);

n) se autosesizează, n) se autosesizează, răspunde la sesizări, CMDR înlocuit de CMSR


răspunde la sesizări, analizează şi, atunci analizează şi, atunci când este cazul, sesizează
când este cazul, sesizează CMR, CMDR, CMR, CMSR, OAMGMAMR, CFR, precum şi
OAMGMAMR, CFR, precum şi alte alte organisme abilitate, dacă se constată fapte
organisme abilitate, dacă se constată fapte săvârşite de către membri cu drept de liberă
săvârşite de către membri cu drept de liberă practică, precum participarea la acţiuni
practică, precum participarea la acţiuni antivaccinare, transmiterea de informaţii
antivaccinare, transmiterea de informaţii incorecte sau nedovedite ştiinţific, acţiuni sau
incorecte sau nedovedite ştiinţific, acţiuni
41
sau manifestări care pun în pericol sănătatea manifestări care pun în pericol sănătatea
publică; publică;
Autor: Comisia pentru sănătate și familie

o) analizează situaţia furnizorilor de Nemodificat


servicii medicale înregistraţi în RENV,
monitorizează respectarea de către aceştia a
condiţiilor necesare desfăşurării activităţii ca
furnizor de servicii medicale de vaccinare, îi
informează privind expirarea documentelor
necesare înregistrării;
p) consultă şi colaborează Nemodificat
cu organizaţiile non-guvernamentale, în
scopul informării corecte a populaţiei cu
privire la beneficiile vaccinării;
q) elaborează trimestrial, Nemodificat
respectiv anual, rapoarte de activitate pe care
le înaintează prin direcţiile de sănătate
publică județene şi a municipiului Bucureşti
la GTCAV;
r) sesizează GTCAV cu Nemodificat
privire la nerespectarea atribuţiilor prevăzute
la art.48.
47. CAPITOLUL VI Nemodificat
Responsabilităţile şi obligaţiile
autorităţilor şi instituţiilor publice,
precum şi ale altor persoane implicate în
activitatea de vaccinare

48. Art.41.- În activitatea de vaccinare, au Nemodificat


42
responsabilităţi şi obligaţii, autorităţile,
instituţiile publice şi persoanele implicate în
activitatea de vaccinare, astfel:
a) Ministerul Sănătăţii, în Nemodificat
calitate de autoritate competentă de decizie
în domeniul vaccinării;
b) Institutul Naţional de Nemodificat
Sănătate Publică;
c) direcţiile de sănătate Nemodificat
publică judeţene şi cea a municipiului
Bucureşti;
d) Casa Naţională de Nemodificat
Asigurări de Sănătate;
e) Ministerul Educaţiei e) Ministerul Educaţiei și Cercetării;
Naţionale; Autor: Comisia pentru sănătate și familie
f) inspectoratele şcolare Nemodificat
judeţene şi unităţile de învăţământ;
g) autorităţile administraţiei Nemodificat
publice locale;
h) direcţiile generale de Nemodificat
asistenţă socială şi protecţia copilului;
i) Colegiul Medicilor din Nemodificat
România;
j) Ordinul Asistenţilor Nemodificat
Medicali din România;
k) Colegiul Farmaciştilor Nemodificat
din România;
l) Colegiul Medicilor l) Colegiul Medicilor Stomatologi din
Dentişti din România; România;
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
43
m) furnizorii de servicii Nemodificat
medicale de vaccinare;
n) părinţii sau Nemodificat
reprezentanţii legali ai minorilor, precum şi
persoanele fizice cu vârste mai mari de 18
ani, eligibile la vaccinare;
o) comisiile de vaccinare Nemodificat
judeţene şi, respectiv, a municipiului
Bucureşti;
p) GTCAV; Nemodificat
q) ministerele cu reţele Nemodificat
sanitare proprii.

49. Art.42.- Ministerul Sănătăţii are Nemodificat


următoarele atribuţii:
a) asigură cu prioritate şi la Nemodificat
timp toate resursele financiare necesare
pentru desfăşurarea activităţii de vaccinare,
precum achiziţia vaccinurilor, a seringilor,
transportul acestora până la furnizorul de
servicii medicale de vaccinare;
b) asigură cu prioritate şi la Nemodificat
timp toate celelalte costuri legate de
administrarea vaccinurilor, precum şi
resursele financiare pentru contravaloarea
administrării vaccinurilor în unităţi private şi
de stat prevăzute în calendar;
c) aprobă introducerea în Nemodificat
lista cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare
44
medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală,
pe bază de prescripţie medicală, în sistemul
de asigurări sociale de sănătate, precum şi
denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor care se
acordă în cadrul programelor naţionale de
sănătate a vaccinurilor pentru grupele
populaţionale la risc;
d) asigură şi menţine Nemodificat
permanent un stoc de rezervă de vaccinuri şi
consumabile cel puţin egal cu necesarul
anual, cu termen de valabilitate de minimum
18 luni; în caz de situaţii epidemiologice
speciale, vaccinul necesar se va folosi din
stocul de rezervă cu obligaţia reîntregirii
acestuia în termen de 6 luni;
e) asigură informarea Nemodificat
populaţiei şi a furnizorilor de servicii
medicale de vaccinare cu privire la apariţia
modificărilor în CNV cu cel puţin 6 luni
înainte de implementarea acestuia;
f) asigură şi răspunde Nemodificat
pentru alocarea fondurilor necesare pentru
menţinerea şi înlocuirea camerelor frigorifice
la nivelul depozitelor judeţene;
g) asigură și răspunde de Nemodificat
implementarea unui sistem informatic
național de monitorizare a lanțului de frig, în
cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a
45
prezentei legi;
h) asigură şi răspunde de Nemodificat
alocarea fondurilor necesare pentru
organizarea sesiunilor de instruire periodică
a personalului furnizorilor de servicii
medicale de vaccinare;
i) asigură şi răspunde de Nemodificat
alocarea fondurilor necesare pentru
administrarea şi dezvoltarea RENV şi a unui
site informativ pentru informarea şi
comunicarea către populaţie;
j) asigură dezvoltarea de Nemodificat
programe de informare pentru promovarea
vaccinării;
k) coordonează distribuţia Nemodificat
vaccinurilor din CNV;
l) ia măsuri de evitare a Nemodificat
schimbărilor frecvente a producătorilor de
vaccinuri, în scopul facilitării monitorizării
imunogenităţii şi reactogenităţii fiecărui
produs;
m) asigură, după aprobarea Nemodificat
sa, implementarea Strategiei Naţionale de
Vaccinare propusă de GTCAV;
n) asigură fondurile Nemodificat
necesare pentru evaluarea sistematică, cel
puţin o dată la 3 ani, a nivelului acoperirii
vaccinale a populaţiei prin studii de
seroprevalenţă;
o) elaborează, împreună cu Nemodificat
46
CMR şi OAMGMAMR, programele şi
structura cursurilor de pregătire a medicilor,
care au atribuţia legală de a vaccina şi a altor
categorii de personal şi de obţinere a
certificării acestora;
p) împreună cu Ministerul p) împreună cu Ministerul Educaţiei și
Educaţiei Naţionale se asigură de Cercetării se asigură de introducerea în
introducerea în programa de pregătire a programa de pregătire a asistenţilor medicali şi
asistenţilor medicali şi a studenţilor la a studenţilor la medicină a modulelor de
medicină a modulelor de vaccinologie şi a vaccinologie şi a unor noţiuni fundamentale de
unor noţiuni fundamentale de vaccinare vaccinare pentru asistenţii sociali;
pentru asistenţii sociali; Autor: Comisia pentru sănătate și familie
q) elaborează anual şi Nemodificat
multianual graficul de procurare a
necesarului de vaccinuri şi consumabile
pentru administrarea acestora; achiziţia
acestora se face cu prioritate faţă de alte
achiziţii publice;
r) asigură resursele Nemodificat
financiare necesare pentru funcţionarea
GTCAV şi a comisiilor judeţene de
vaccinare, respectiv a Comisiei de Vaccinare
a Municipiului Bucureşti;
s) garantează respectarea s) garantează respectarea standardelor
standardelor impuse pentru vaccinuri în impuse pentru vaccinuri în vederea autorizării
vederea autorizării pentru punere pe piaţă a pentru punere pe piaţă a eficacităţii acestora şi
eficacităţii acestora şi a unui grad acceptabil a unui grad acceptabil de siguranţă, prin
de siguranţă, prin Agenţia Naţională a Agenţia Naţională a Medicamentului şi
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; Dispozitivelor Medicale din România;
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
47
ş) asigură implementarea şi Nemodificat
menţinerea, pe baza RENV, a unui sistem de
management al stocurilor de vaccinuri;
t) asigură tipărirea Nemodificat
pachetului informaţional standardizat propus
de GTCAV şi aprovizionarea furnizorilor de
servicii medicale de vaccinare cu acesta.
50. Art.43.- Ministerul Sănătăţii Art.43.- La propunerea Ministerului
elaborează şi aprobă prin ordin al ministrului Sănătăţii, în urma consultării cu reprezentanţii
sănătăţii, în urma consultării cu furnizorilor de servicii medicale de vaccinare
reprezentanţii furnizorilor de servicii prevăzuţi în CNV, prin hotărâre a Guvernului
medicale de vaccinare prevăzuţi în CNV, se aprobă normele privind activitatea de
normele privind activitatea de vaccinare, vaccinare, potrivit prezentei legi, cu privire la:
potrivit prezentei legi, cu privire la: Autor: Comisia pentru sănătate și familie

a) tipurile de reacţii Nemodificat


adverse postvaccinale şi măsurile
compensatorii aplicabile;
b) condiţiile necesare Nemodificat
pentru contractarea furnizorilor de servicii
medicale de vaccinare;
c) modelul adeverinţei ce Nemodificat
atestă contraindicaţiile medicale definitive
ale vaccinurilor;
d) modelul adeverinţei ce Nemodificat
atestă antecedentele vaccinale ale copilului,
respectiv fişa de vaccinări;
e) orice alte aspecte ce Nemodificat
vizează aplicarea prezentei legi.
51. Art.44.- (1) Situaţiile epidemiologice Art.44.- (1) Situaţiile epidemiologice Se asigură o stabilitate
48
speciale se declară prin ordin al ministrului speciale se declară prin hotărâre a Guvernului. superioară măsurilor
sănătăţii. (2) Prin hotărâre a Guvernului declarate prin HG.
(2) Prin ordinul ministrului de declarare a situaţiei epidemiologice speciale
sănătăţii de declarare a situaţiei se pot dispune măsurile necesare privind
epidemiologice speciale se pot dispune contracararea efectelor negative şi alocarea
măsurile necesare privind contracararea resurselor financiare necesare, din bugetul de
efectelor negative şi alocarea resurselor stat.
financiare necesare, din bugetul Ministerului Autor: Comisia pentru sănătate și familie
Sănătăţii.
52. Art.45.- Ministrul Sănătății analizează Nemodificat
semestrial îndeplinirea sarcinilor prevăzute
în prezenta lege, iar în caz de constatare a
unor deficiențe, stabilește măsuri de
remediere a acestora.

53. Art.46.- (1) Achiziţia vaccinurilor Nemodificat


din cadrul PNV se realizează centralizat de
către Ministerul Sănătăţii, conform
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea
Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii
publice centralizată, aprobată cu completări
prin Legea nr.184/2013, cu modificările
ulterioare, în vederea acoperirii necesarului
la nivel naţional ori teritorial, respectiv
pentru una sau mai multe unităţi
administrativ teritoriale, în funcţie de PNV
ori de situaţiile şi nevoile apărute.
(2) Anterior declanşării
procedurii de achiziţie publică a vaccinurilor,
49
Ministerul Sănătăţii poate iniţia şi organiza
consultări ale pieţei cu producătorii şi
distribuitorii de vaccinuri, în condiţiile
art.139 din Legea nr.98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Cu excepţia situaţiilor de
urgenţă ori neprevăzute, Ministerul Sănătăţii,
în temeiul bugetelor şi a planurilor
multianuale, va finaliza procedura publică de
achiziţie şi atribuire a acordului-cadru pentru
achiziţia vaccinurilor cu cel puţin 18 luni
înaintea perioadei de administrare a
respectivelor vaccinuri.

54. Art.47.- Institutul Naţional de Nemodificat


Sănătate Publică are următoarele atribuţii:
a) desemnează un
reprezentant al CNSCBT în cadrul GTCAV
şi pune la dispoziţia acestuia spaţiul şi
dotările necesare funcţionării şi se asigură de
buna funcţionare a GTCAV din fondurile
alocate de Ministerul Sănătăţii;
b) participă la dezvoltarea
de programe de informare pentru
promovarea vaccinărilor pentru populaţie şi
furnizorii de servicii medicale de vaccinare;
c) participă la elaborarea
actelor normative necesare bunei organizări a
activităţii de vaccinare;
50
d) organizează şi
coordonează studii de seroprevalenţă şi de
evaluare a nivelului acceptării vaccinurilor în
vederea evaluării nivelului acoperirii
vaccinale a populaţiei;
e) asigură coordonarea
tehnică şi oferă consultanţă de specialitate
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti;
f) constată şi propune
Ministerului Sănătăţii declararea situaţiei
epidemiologice speciale;
g) asigură administrarea
RENV şi a site-urilor informative;
h) organizează, împreună
cu societăți profesionale medicale, cursuri
acreditate sau sesiuni de reactualizare a
cunoştinţelor şi practicilor personalului ce
prestează servicii medicale de vaccinare, o
dată la 5 ani, precum şi în caz de necesitate;
i) participă la elaborarea
programei de instruire universitară şi
postuniversitară a medicilor de familie şi
asistentelor medicale în domeniul
imunizărilor;
j) asigură spaţiul,
secretariatul şi toate dotările necesare
organizării şi funcţionării GTCAV;
k) elaborează metodologia
de raportare în RENV a cazurilor de RAPI şi
51
publică un raport anual al reacţiilor adverse
observate.
55. Art.48.- Direcțiile de sănătate publică Nemodificat
județene, Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, prin
Compartimentul de supraveghere și control
boli transmisibile, precum și ministerele şi
instituţiile cu reţea sanitară proprie au
următoarele atribuții:
a) verifică modul de
desfăşurare a activităţii de vaccinat
personalul instruit în domeniu;
b) asigură consultanţă în
ceea ce priveşte modul de utilizare a RENV
de către furnizorii de servicii medicale de
vaccinare;
c) asigură verificarea şi
validarea datelor introduse în RENV de către
aceştia;
d) participă la studiile de
seroprevalenţă organizate de INSP;
e) contractează activitatea
de vaccinare în condiţiile legii cu
reprezentanţii legali ai furnizorilor de servicii
medicale de vaccinare prevăzuţi în CNV;
f) verifică efectuarea
imunizărilor numai în unităţi sanitare
înregistrate în RENV, sub rezerva
dispoziţiilor art.6 alin.(2);
g) asigură întreţinerea în
52
stare funcţională şi mentenanţa
echipamentului frigorific pentru păstrarea
vaccinurilor;
h) asigură transportul
vaccinurilor achiziţionate către sediul de
depozitare şi vaccinare indicat de furnizorii
de servicii medicale de vaccinare, utilizând
mijloace proprii sau servicii de transport
autorizat, contractate conform legislaţiei în
domeniul achiziţiilor publice. Pentru
realizarea acestui obiectiv, direcţiile de
sănătate publică judeţene precum şi Direcţia
de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti
nu necesită autorizare specială;
i) propune GTCAV
componenţa nominală a comisiei judeţene de
vaccinare şi Comisiei de Vaccinare a
Municipiului Bucureşti şi asigură
funcţionarea acestora cu finanţarea din
fondurile alocate programului;
j) asigură spaţiul,
secretariatul şi toate dotările necesare
organizării şi funcţionării comisiilor de
vaccinare judeţene, respectiv a Comisiei de
Vaccinare a Municipiului Bucureşti şi pune
la dispoziţia acestora datele şi informaţiile
necesare analizei şi deciziei;
k) asigură informarea
populaţiei cu privire la activităţile de
vaccinare realizate la nivel local;
53
l) asigură consultanţa
tehnică de specialitate furnizorilor de servicii
medicale de vaccinare;
m) organizează la nivel
local activitatea de vaccinare în situaţii
epidemiologice speciale, din proprie
iniţiativă şi/sau la recomandarea INSP, cu
informarea GTCAV şi Ministerului
Sănătăţii;
n) asigură înregistrarea în
RENV, la cerere, a altor furnizori de servicii
medicale care devin furnizori de servicii
medicale de vaccinare;
o) actualizează
înregistrarea în RENV a tuturor furnizorilor
de servicii medicale de vaccinare;
p) informează CMR
privind lista medicilor care prestează servicii
medicale de vaccinare şi sunt înregistraţi în
RENV;
q) sesizează comisia
judeţeană în cazul copiilor neînscrişi la
medicul de familie şi nevaccinaţi mai mult
de 3 luni de la vârsta eligibilă;
r) notifică furnizorilor de
servicii medicale, autorităţilor locale şi
naţionale, instituţiilor de învăţământ şi mass-
mediei situaţiile epidemiologice din teritoriul
deservit;
s) eliberează adeverința
54
prevăzută la art.40 lit.h).

56. Art.49.- CNAS are următoarele Nemodificat


responsabilităţi şi obligaţii:
a) asigură decontarea din
FNUASS a costurilor generate de
administrarea vaccinurilor prevăzute la art.30
alin.(1) în unităţile sanitare cu paturi;
b) asigură decontarea
vaccinurilor adresate persoanelor cu boli
cronice sau aflate la risc pentru boli care pot
fi prevenite prin vaccinare, conform
prevederilor art.30 alin.(2).

57. Art.50.- Furnizorii de servicii Nemodificat


medicale de vaccinare au următoarele
obligaţii:
a) să transmită, în procesul
de comunicare cu populaţia privind
activitatea de vaccinare, informaţii corecte şi
complete, dovedite ştiinţific;
b) să presteze servicii
medicale de vaccinare dacă au atribuţii în
CNV cu obligativitatea înregistrării în RENV
de către direcţiile de sănătate publică
județene și a municipiului București;
c) asigură raportarea în
RENV a tuturor cazurilor de RAPI, conform
metodologiei elaborate de INSP;
d) asigură păstrarea în
55
condiţii adecvate a vaccinurilor;
e) asigură dotarea cu
medicamente şi instrucţiuni pentru conduita
adecvată în cazurile de reacţii adverse
postvaccinale imediate;
f) asigură informarea
permanentă a persoanelor cărora li se acordă
servicii medicale cu privire la beneficiile şi
riscurile vaccinării;
g) furnizorul de servicii
medicale de vaccinare asigură acoperirea
vaccinală optimală în rândul persoanelor
cărora le acordă servicii medicale cu
excepţia situaţiilor justificate;
h) trimit către comisia
judeţeană de vaccinare sau a municipiului
Bucureşti, pentru analiză şi luare în evidenţă,
lista cazurilor care prezintă contraindicaţii
definitive, lista refuzurilor la vaccinare
consemnate prin semnarea formularului de
refuz, precum şi lista copiilor care nu s-au
prezentat la vaccinare sau ai căror părinţi au
refuzat semnarea formularului de refuz, după
depăşirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite
în calendar pentru vaccinurile obligatorii.

58. Art.51.- Personalul medical al Nemodificat


furnizorilor de servicii medicale de vaccinare
înregistraţi în RENV are obligaţia să
efectueze cursurile de vaccinologie
56
organizate de INSP împreună cu societăţile
profesionale medicale sau să realizeze un
număr minim de credite de educaţie
medicală continuă din programe de formare
în vaccinologie.

59. Art.52.- Personalul medico-sanitar din Nemodificat


toate unităţile sanitare participă la sesiunile
de vaccinare organizate de Ministerul
Sănătăţii în situaţii epidemiologice speciale,
potrivit dispoziţiilor prevăzute în ordinul
ministrului sănătăţii de declarare a situaţiei
epidemiologice specială.

60. Art.53.- Personalul medico-sanitar al Nemodificat


furnizorilor care nu sunt înregistraţi în
RENV, dar care administrează vaccinuri în
situaţii epidemiologice speciale persoanelor
care nu se află în lista proprie, are obligaţia
să informeze medicul de familie al acestora
prin completarea adeverinţei de vaccinare şi
prin transmiterea unei scrisori medicale,
inclusiv în format electronic, ori în altă
modalitate stabilită prin ordin al ministrului
sănătăţii.

61. Art.54.- Medicii, indiferent de forma Nemodificat


de organizare a asistenţei medicale în cadrul
sistemului public sau privat şi indiferent de
casa de asigurări sociale de sănătate cu care
57
au încheiat contract de furnizare de servicii
medicale, au obligaţia de a asigura
vaccinarea corectă a copiilor şi de a
introduce în RENV datele privind vaccinările
efectuate conform CNV.

62. Art.55.- Medicii de familie au Nemodificat


următoarele obligaţii:

a) cu excepţia situaţiilor
prevăzute de lege ori dacă interesul copilului
prevalează, să asigure confidenţialitatea
datelor privind antecedentele vaccinale ale
copilului, atât ale vaccinurilor efectuate în
cabinet, cât şi a celor efectuate la alţi
furnizori de servicii medicale de vaccinare;

b) să pună la dispoziţia
pacientului sau, după caz, a persoanei
responsabile cu creşterea şi educarea
copilului minor, la cerere, antecedentele
vaccinale ale copilului, sub forma unei
adeverinţe sau a unui alt document
formalizat;

c) să informeze persoanele
care răspund de vaccinare asupra drepturilor
şi obligaţiilor prevăzute la art.67 şi 68 la
înscrierea copilului pe lista proprie;

d) la stabilirea calendarului
58
de vaccinări, la cererea părinţilor sau a
reprezentantului legal, după caz,
înregistrează persoana desemnată să
însoţească copilul la vaccinare conform
art.68;
e) să comunice Serviciului
Public de Asistenţă Socială, respectiv
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, cazurile în care părinţii
sau persoana responsabilă, după caz, nu
desemnează persoana care va însoţi copilul .
la vaccinare;

f) să informeze gravida în
ultimul trimestru de sarcină privind
vaccinările care urmează să fie administrate
nou-născutului la maternitate.

63. Art.56.- (1) La luarea în evidenţă a Nemodificat


nou-născutului, medicul de familie are
obligaţia să informeze părinţii sau, după caz,
persoana responsabilă despre utilitatea
administrării vaccinurilor din CNV.
(2) La examenul de bilanţ
de la vârsta de o lună, medicul de familie
stabileşte calendarul de vaccinare al copilului
conform Calendarului Naţional de Vaccinare
pentru copii şi înmânează o copie părintelui
sau reprezentantului legal şi informează

59
despre posibilitatea de a suplimenta schema
naţională cu vaccinurile recomandate.

64. Art.57.- (1) Eliberarea documentului Nemodificat


necesar înscrierii copilului sau a adultului
într-o colectivitate, potrivit art.23, se face de
către medicul de familie în baza analizării
antecedentelor vaccinale ale copilului pentru
care se solicită înscrierea în colectivitate
aflate în posesia sa ori în posesia altor
furnizori de servicii medicale.
(2) Obligaţia de a colecta şi
a pune la dispoziţia medicului de familie a
dovezii efectuării unor vaccinuri de către alţi
furnizori de servicii medicale revine
părintelui sau, după caz, persoanei
responsabile de creşterea şi educarea
copilului.
(3) În raport de datele şi
informaţiile deţinute sau puse la dispoziţie
potrivit alin.(2), medicul de familie va
consemna în documentul eliberat pentru
înscrierea în colectivitate „antecedente
vaccinale complete corespunzătoare vârstei”
sau „antecedente vaccinale incomplete
corespunzător vârstei” sau sintagma
„nevaccinat”.

65. Art.58.- (1) Cu excepţia situaţiilor Nemodificat


epidemiologice speciale, declarate prin
60
ordinul ministrului sănătăţii, este interzisă
desfăşurarea de servicii medicale de
vaccinare de către cadre medicale
neorganizate ca furnizori de servicii
medicale de vaccinare, conform prevederilor
legale.
(2) Pentru situaţii
epidemiologice speciale sau în alte situaţii în
care vaccinarea nu poate fi efectuată aceasta
se poate efectua prin intermediul centrelor de
vaccinare fixe sau mobile. Condiţiile privind
organizarea şi funcţionarea centrelor de
vaccinare fixe sau mobile, precum şi de
stabilire a situaţiilor în care vaccinarea nu se
poate realiza prin unităţile medicale
existente, se aprobă prin ordin al ministrului
sănătăţii.

66. Art.59.- Personalul medico-sanitar şi Nemodificat


farmaceutic cu drept de liberă practică,
indiferent de specialitate, are următoarele
obligaţii:
a) să nu furnizeze a) să furnizeze informaţii corecte, dovedite Medicii trebuie să fie absolut
informaţii eronate, nedovedite ştiinţific, ştiinţific, legate de vaccinuri şi a c t i v i t a t e a de liberi să îşi spună liber
părtinitoare, legate de vaccinuri şi activitatea vaccinare. părerea despre vaccinuri,
de vaccinare; Autor: Comisia pentru sănătate și familie inclusiv să studieze, solicite
şi primească informaţii, în
conformitate exclusiv cu
normele deontologice
profesionale şi cu propria
61
conştiinţă.
b) să prescrie vaccinarea pentru pacienţii Nemodificat
din grupe de risc, dacă este cazul, care sunt
în monitorizarea lor clinică.
Având în vedere importanța
c) raportează în RENV cazurile de RAPI, susținerii de către personalul
conform metodologiei elaborate de INSP. medical, a tuturor
Autor: Deputat UDMR Vass Levente activităților legate de
vaccinările obligatorii,
precum și faptul că ei sunt
singurii care pot argumenta
cu date bazate pe evidențe
medicale, considerăm
oportună introducerea unor
avertismente sau chiar
amenzi în cazul în care, un
cadru medical nu ia în
considerare aceste
informații. În aceeași
măsură, împreună cu
furnizorii medicali,
personalul medico-sanitar și
farmaceutic cu drept de
liberă practică, indiferent de
specialitate, trebuie să aibă
obligația raportării în RENV
cazurile de RAPI, conform
metodologiei elaborate de
INSP.

62
67. Art.60.- CMR, OAMGMAMR, Art.60.- CMR, OAMGMAMR, CMSR CMDR a fost înlocuită de
CMDR şi CFR au următoarele atribuţii, în şi CFR au următoarele atribuţii, în funcţie de CMSR
funcţie de domeniul propriu de activitate: domeniul propriu de activitate:
a) asigură acreditarea Nemodificat
cursurilor de instruire a personalului
furnizorilor de servicii medicale de
vaccinare, organizate de către INSP
împreună cu alte societăţi profesionale
medicale sau alţi furnizori de educaţie
medicală continuă;
b) cercetează, se Nemodificat
autosesizează şi sancţionează cazurile în care
medicii, asistenţii, farmaciştii şi/sau medicii
dentişti încalcă prevederile prezentei legi, în
sensul celor prevăzute la art.50 lit.a) şi art.59
lit.a).

68. Art.61.- (1) Toate cursurile de Art.61.- (1) Toate cursurile de instruire, CMDR a fost înlocuită de
instruire, pregătire ori de educaţie medicală pregătire ori de educaţie medicală continuă în CMSR
continuă în materie de vaccinare vor fi materie de vaccinare vor fi acreditate şi
acreditate şi punctate, după caz, de către punctate, după caz, de către CMR, CFR,
CMR, CFR, CMDR sau OAMGMAMR CMSR sau OAMGMAMR potrivit normelor
potrivit normelor proprii, conform legii. stabilite de Ministerul Sănătății.
(2) CMR verifică la un Nemodificat
interval de 5 ani îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art.51 de către medicii
comunicaţi de către DSP şi eliberează avizul
doar dacă acestea sunt îndeplinite.

69. Art.62.- Unităţile de învăţământ, Nemodificat


63
precum şi alte instituţii în care sunt
colectivităţi de copii, au următoarele
obligaţii potrivit prezentei legi:
a) să efectueze informarea
copiilor şi părinţilor, după caz cu privire la
vaccinare;
b) să solicite documentele
prevăzute la art. 23-24 şi art.25 alin.(1);
c) să transmită comisiei
judeţene de vaccinare şi celei a Municipiului
Bucureşti din cadrul DSP o listă privind
copiii care nu au fost vaccinaţi conform
CNV;
d) să ofere părinţilor sau
altor reprezentanţi legali, după caz, la cerere
sau în mod public, o statistică privind
numărul de copii nevaccinaţi din cadrul
şcolii.

70. Art.63.- Informarea prevăzută la art.62. lit.a) Nemodificat


se va efectua cu implicarea cadrelor
medicale din unităţile de învăţământ, ale
medicilor de familie sau medicilor şcolari,
după caz, ale medicilor din direcţiile de
sănătate publică județene şi a municipiului
București în cadrul unor activități curriculare
și extracurriculare, în cadrul unor discipline
din planul de învățământ care permit
abordarea acestui subiect: biologie,
anatomie, cultură civică, educație pentru
64
sănătate, dirigenție.

71. Art.64.- (1) Pe perioada existenței Nemodificat


unor epidemii declarate în baza notificării
transmise de către direcția de sănătate
publică în raza teritorială a căreia
funcționează, instituția de învățământ
suspendă participarea la cursuri sau la alte
forme de participare colectivă a copiilor care
nu sunt vaccinați potrivit CNV.
(2) Suspendarea se va face (2) Suspendarea se va face numai în cazul în Eliminare eroare materială.
numai în cazul în care între epidemia care epidemia declarată vizează boala pentru
declarată vizează boala pentru care copilul care copilul este neprotejat.
este neprotejat. Autor: Comisia pentru sănătate și familie

(3) Instituţiile de învăţământ (3) Instituțiile de învățământ vor stabili Respectarea prevederilor
vor stabili modalităţile de recuperare a modalitățile de recuperare a programei școlare constituționale și a
programei şcolare de către copiii a căror de către copiii/elevii a căror prezență la cursuri principiilor pedagogice ale
prezenţă la cursuri a fost suspendată. a fost suspendată, cu respectarea prevederilor educației și egalității de
art. 24 alin. (6). șanse.
Autor: Comisia pentru învățământ, tineret și
sport
72. Art.65.- Autorităţile administraţiei Nemodificat
publice locale au următoarele atribuţii:
a) să solicite documentele
prevăzute la art.23, 24 şi art.25 alin.(1), după Nemodificat
caz, pentru copiii care nu frecventează o
unitate de învăţământ, la admiterea şi
menţinerea copiilor într-un serviciu social
fără cazare pentru copii şi familii cu copii;
65
b) să comunice comisiei
judeţene de vaccinare şi Comisiei de Nemodificat
Vaccinare a Municipiului Bucureşti din
cadrul direcţiei de sănătate publică județeană
şi a municipiului Bucureşti, lista copiilor
care nu au fost vaccinaţi conform CNV;
c) evaluarea iniţială a Se elimină Urmare a eliminării noțiunii
situaţiilor de încălcare a drepturilor copilului Autor: Comisia pentru sănătate și familie de neglijare medicală.
şi de neglijare medicală cu privire la
vaccinare;
d) să ofere servicii de Nemodificat devine litera c)
consiliere pentru familie, precum şi alte
servicii sociale în legătură cu vaccinarea în
funcţie de nevoile identificate;
e) să colaboreze cu Nemodificat devine litera d)
organizaţiile civice organizate legal, în
vederea informării corecte a populaţiei
privind beneficiile vaccinării;
f) să asigure prin serviciile Nemodificat devine litera e)
publice de asistenţă socială, decontarea
cheltuielilor de transport necesare prezentării
copilului la medic în vederea vaccinării,
pentru familiile fără venituri sau beneficiare
de venit minim garantat;
g) să verifice şi să Nemodificat devine litera f)
soluţioneze sesizările primite conform
prevederilor art.40 lit.k).

73. Art.66.- Direcţiile generale de Nemodificat


asistenţă socială şi protecţia copilului au
66
următoarele atribuţii:
a) să ia măsurile necesare Nemodificat
astfel încât dosarul copilului din sistemul de
protecţie specială să conţină documentele
prevăzute la art.23, 24 şi art.25 alin.(1), după
caz;
b) să ia măsurile necesare Nemodificat
informării copiilor din sistemul de protecţie
specială cu privire la vaccinare, în colaborare
cu direcţiile de sănătate publică județene;
c) să identifice, la Se elimină Urmare a eliminării
solicitarea comisiei judeţene de vaccinare Autor: Comisia pentru sănătate și familie + dispozițiilor referitoare la
sau a Comisiei de Vaccinare a Municipiului Deputat PNL Matei-Adrian Dobrovie neglijarea medicală.
Bucureşti, piedicile întâmpinate de către
părinţi sau reprezentanţii legali, în calea
vaccinării, şi să ofere consiliere acestora;
d) să transmită trimestrial Nemodificat devine litera c).
Comisiei Judeţene de Vaccinare şi Comisiei
de Vaccinare a Municipiului Bucureşti din
cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene
şi a municipiului Bucureşti, situaţia copiilor
din sistemul de protecţie specială, care nu
frecventează o unitate de învăţământ şi nu au
fost vaccinaţi conform CNV;
e) să verifice şi să Se elimină Urmare a eliminării
soluţioneze sesizările primite conform Autor: Comisia pentru sănătate și familie + dispozițiilor referitoare la
prevederilor art.40 lit.l) privind posibila Deputat PNL Matei-Adrian Dobrovie neglijarea medicală.
neglijare medicală a copilului.

74. Art.67.- Părinţii şi reprezentanţii Nemodificat


67
legali, precum şi persoanele eligibile la
vaccinare, cu vârste mai mari de 18 ani, au
următoarele drepturi:
a) să fie informaţi privind Nemodificat
beneficiile vaccinării, siguranţa, calitatea şi
posibilele reacţii adverse în caz de vaccinare;
b) să fie informaţi la timp Nemodificat
privind utilitatea administrării vaccinurilor
din CNV, dar şi despre posibilitatea de a
suplimenta schema naţională cu vaccinurile
recomandate, pentru a obţine maximul de
beneficiu pentru starea de sănătate a
copilului aflat în îngrijire;
c) să primească vaccinuri Nemodificat
sigure, de calitate şi eficacitate
corespunzătoare, autorizate conform legii;
d) să fie asistaţi de către d) să fie asistaţi de către intituţiile statului în Termenul „severe” va fi
instituţiile statului în caz de RAPI severe, în
caz de RAPI. eliminat deoarece reacţiile
condiţiile art.8 alin.(1). Autor: Comisia pentru sănătate și familie adverse sunt diverse şi se pot
agrava în mod subit dacă nu
sunt tratate şi
nesupraveghete de către
specialişti.
75. Art.68.- Părinţii şi celelalte persoane Nemodificat
responsabile de creşterea şi educarea
copilului au următoarele obligaţii:
a) să asigure prezentarea
copilului la medicul de familie/furnizorul de
servicii medicale de vaccinare pentru
informarea privind vaccinările obligatorii;
68
b) să asigure prezentarea
copilului la medicul de familie/furnizorul de
servicii medicale de vaccinare pentru
realizarea vaccinărilor complete
corespunzătoare vârstei, în cazul vaccinărilor
obligatorii;
c) să se prezinte în cazul în
care sunt convocaţi de comisia judeţeană de
vaccinare sau a cea a municipiului Bucureşti.

76. Art.69.- (1) Persoana desemnată să Nemodificat


asigure creşterea şi îngrijirea copiilor în
cazul părinţilor care sunt plecaţi din ţară va
asigura şi însoţirea copilului la vaccinare.
(2) În acest sens, părinţii
sunt obligaţi să notifice în scris medicului de
familie numele persoanei prevăzute la
alin.(1), în termen de 15 zile de la data
primirii informării din partea medicului de
familie, potrivit art.55 lit.c) şi d).
(3) În cazul copiilor aflaţi în
sistemul de protecție a statului,
reprezentantul legal poate desemna persoana
care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui
copil în baza unei măsuri de protecţie
specială, stabilită în condiţiile legii în
vederea însoţirii copilului la vaccinare, caz în
care dispoziţiile alin.(2) rămân aplicabile.

77. Art.70.- Persoanele cu vârsta de peste Nemodificat


69
18 ani, au obligaţia prezentării în vederea
consilierii pentru vaccinare, pentru tipurile
de vaccinări stabilite în Calendarul naţional
al adultului, în cazul convocării acestora de
către furnizorul de servicii medicale de
vaccinare.

78. CAPITOLUL VII Nemodificat


Sancţiuni
79. Art.71.- (1) Nerespectarea Art.71.- (1) Nerespectarea obligaţiilor CMDR înlocuit cu CMSR
obligaţiilor prevăzute la art. 59 constituie prevăzute la art. 59 constituie abatere
abatere disciplinară gravă şi se sancţionează disciplinară gravă şi se sancţionează de către
de către CMR, OAMGMAMR, CFR şi CMR, OAMGMAMR, CFR şi CMSR.
CMDR. Autor: Comisia pentru sănătate și familie

(2) Nerespectarea Nemodificat


atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de
prezenta lege, de către reprezentanţii legali ai
autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi
preşedinţii comisiilor, prevăzute la art.41,
constituie abatere disciplinară gravă şi se
sancţionează conform legii.
(3) Constituie contravenţii, Nemodificat
dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii, să fie considerate
infracţiuni, şi se sancţionează după cum
urmează:
a) cu avertisment, a) cu avertisment, nerespectarea obligaţiilor Având în vedere importanța
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.35 prevăzute la art.35 alin.(1), art. 50 lit. b)-e) şi susținerii de către personalul
alin.(1), art. 50 lit. b)-e) şi h), art.53, art.54, h), art.53, art.54, art.55 lit.b) şi e), art.56, art.57 medical, a tuturor
70
art.55 lit.b) şi e), art.56, art.57 alin.(1), alin.(1), art.58 alin.(1), art.59, art.62, art.63, activităților legate de
art.58 alin.(1), art.62, art.63, art.64 alin.(1), art.64 alin.(1), art.65 lit.a)-c), art.66, precum şi vaccinările obligatorii,
art.65 lit.a), b) şi d), art.66, precum şi la la art.68 lit.a) și c), la prima constatare a precum și faptul că ei sunt
art.68 lit.a) și c), la prima constatare a contravenţiei; singurii care pot argumenta
contravenţiei; Autor: Deputat UDMR Dr. Vass Levente + cu date bazate pe evidențe
Comisia pentru sănătate și familie medicale, considerăm
oportună introducerea unor
b) cu amendă de la 500 b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, avertismente sau chiar
lei la 1.000 lei, nerespectarea obligaţiilor nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.35 amenzi în cazul în care, un
prevăzute la art.35 alin.(1), art.50 lit.b)-e) şi alin.(1), art.50 lit.b)-e) şi h), art.53, art.54, cadru medical nu ia în
h), art.53, art.54, art.55 lit.b) şi e), art.56, art.55 lit.b) şi e), art.56, art.57 alin.(1), art.58 considerare aceste
art.57 alin.(1), art.58 alin.(1), art.63, art.65 alin.(1), art.59, art.63 precum şi la art.65 lit.c) informații. În aceeași
lit.d), precum şi la art.66 lit.c) la a doua la a doua constatare a contravenţiei, efectuată măsură, împreună cu
constatare a contravenţiei, efectuată în în termen de maximum 6 luni de la aplicarea furnizorii medicali,
termen de maximum 6 luni de la aplicarea sancțiunii prevăzute la lit.a); personalul medico-sanitar și
sancțiunii prevăzute la lit.a); Autor: Deputat UDMR Dr. Vass Levente + farmaceutic cu drept de
Comisia pentru sănătate și familie liberă practică, indiferent de
specialitate, trebuie să aibă
obligația raportării în RENV
cazurile de RAPI, conform
metodologiei elaborate de
INSP. În același timp
modificarea se impune și
datorită eliminării literei c)
a art.65 și a literei c) a
art.66 din forma adoptată
de Senat.

c) cu amendă de la 1.000 c) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, Prin eliminarea de la art.66 a
lei la 2.500 lei, nerespectarea obligaţiilor nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art.35 literei c), litera d) a devenit
71
prevăzute la art.35 alin.(1), art.62, art.64 alin.(1), art.62, art.64 alin.(1), art.65 lit.a) şi b), litera c).
alin.(1), art.65 lit.a) şi b), art.66 lit.d), art.66 lit.c), precum și art.68 lit.a) și c),
precum și art.68 lit.a) și c), începând cu a începând cu a doua constatare a contravenţiei;
doua constatare a contravenţiei; Autor: Comisia pentru sănătate și familie

d) cu amendă de la Nemodificat
2.500 lei la 5.000 lei, nerespectarea
obligaţiilor prevăzute la art.35 alin.(1), art.66
lit.a) şi b), începând cu a doua constatare a
contravenţiei;
e) cu amendă de la Nemodificat
5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea
obligaţiilor prevăzute la:
1. art.35 alin.(1),
art.50 literele b)-e) şi h), art.53, art.54, art.55
lit.b) şi e), art.56, art.57 alin.(1), precum şi la
art.58 alin.(1) la a treia constatare a
contravenţiei, efectuată în termen de
maximum 6 luni de la aplicarea sancțiunii
prevăzute la lit. b);
2. art.35 alin.(1),
art.57 alin.(2) şi art.68 lit.a)-c), la prima și
următoarele constatări ale contravenţiei, în
cazul în care s-au aplicat măsurile prevăzute
la art.40 lit.e) și f).
(4) Constatarea Nemodificat
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac
de către inspectorii sanitari de stat şi
asistenţii inspectori sanitari din cadrul
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a
72
municipiului Bucureşti, prin consemnarea
acestora într-un registru special constituit în
acest scop.
(5) GTCAV şi comisia de Nemodificat
vaccinare judeţeană sau a municipiului
Bucureşti sesizează autorităţile publice
competente cu privire la nerespectarea
prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru
eventuale fapte de natură penală, în legătură
cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în
prezenta lege.

80. Art.72.- Contravenţiilor prevăzute de Art.72.- Contravenţiilor prevăzute de Tehnică legislativă


prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
cu modificări şi completări prin Legea modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările nr.180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi dispoziţiile Capitolului ulterioare, precum şi dispoziţiile Capitolului
IV din Titlul I „Sănătatea publică” din Legea IV din Titlul I „Sănătatea publică” din Legea
nr.95/2006, republicată, cu modificările şi nr.95/2006 privind reforma în domeniul
completările ulterioare. sănătății, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
81. Art.73.- Nerespectarea prevederilor Se elimină. Evitarea paralelismelor
prezentei legi care au drept consecință Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte legislative.
punerea în primejdie a sănătății, vătămarea şi problemele minorităţilor naţionale + Comisia
corporală sau decesul copilului, precum și pentru sănătate și familie
favorizarea răspândirii unor boli
infectocontagioase prevenibile prin
73
vaccinare, se pedepseşte conform legii.

82. CAPITOLUL VIII Nemodificat


Dispoziţii tranzitorii şi finale

83. Art.74.- În termen de 12 luni de la Nemodificat devine Art.73 Renumerotare ca urmare a


data intrării în vigoare a prezentei legi, eliminării articolului 73.
Ministerul Sănătăţii va emite norme specifice
de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi,
aprobate prin hotărâre a Guvernului.

84. Art.75.- Furnizorii de servicii Art.74.- Furnizorii de servicii medicale de Pentru respectarea normelor
medicale de vaccinare care funcţionează la vaccinare care funcţionează la data intrării în de tehnică legislativă
data publicării prezentei legi au obligaţia vigoare a prezentei legi au obligaţia de a se
de a se înregistra în RENV într-un interval înregistra în RENV într-un interval de 12 luni.
de 12 luni de la data intrării în vigoare a Autor: Comisia pentru sănătate și familie
legii.
85. Art.76.- Ministerul Sănătăţii şi Nemodificat devine Art.75 Renumerotare ca urmare a
celelalte autorităţi şi instituţii publice eliminării articolului 73.
prevăzute de prezenta lege vor adopta şi
implementa, potrivit atribuţiilor lor specifice,
toate măsurile necesare pentru ca prevederile
prezentei legi să fie aplicabile de la data
intrării în vigoare a legii.

86. Art.77.- Furnizorii de servicii media Art.76.- Furnizorii de servicii media


audiovizuale au obligaţia să promoveze audiovizuale au obligaţia să promoveze gratuit
gratuit campaniile de vaccinare ale campaniile Ministerului Sănătății de informare
Ministerului Sănătății. privind vaccinarea.
Autor: Comisia pentru sănătate și familie
74
87. Art.78.- La data intrării în vigoare a Nemodificat devine Art.77 Renumerotare ca urmare a
prezentei legi se abrogă Ordonanţa eliminării articolului 73.
Guvernului nr.53/2000 privind
obligativitatea raportării bolilor şi a
efectuării vaccinărilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.42 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu
modificări prin Legea nr.649/2001.

75
II. AMENDAMENTE RESPINSE

Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră


crt. acestuia decizională
0. 2. 3. 4. 5.
1. Art.1.-(1) Obiectul prezentei legi îl Alin. (1) și (2) ale art.1 se modifică și În lipsa unor dovezi Camera
constituie reglementarea activităţii de vor avea următorul cuprins: științifice, bazate pe Deputaților
vaccinare a copiilor şi a adulţilor, pe durata (1) Obiectul prezentei legi îl constituie surse primare, care
vieţii, în vederea prevenirii şi limitării reglementarea activităţii de vaccinare a să ateste faptul că
răspândirii bolilor transmisibile care pot fi persoanelor care optează pentru vaccinarea previne
prevenite prin vaccinarea populaţiei în vaccinare, ca modalitate de prevenire categoric boli
România. a unor boli transmisibile. transmisibile,
(2) Prezenta lege garantează şi (2) Prezenta lege garantează şi această activitate
promovează dreptul persoanelor, în promovează dreptul persoanelor de a se trebuie să rămână o
particular dreptul copilului, de a se bucura bucura de cea mai bună stare de opțiune personală,
de bună stare de sănătate prin sănătate. iar nu o obligație.
implementarea măsurilor profilactice de Autor: Deputat PNL Matei-Adrian Statul are obligația
vaccinare. Dobrovie de a asigura cadrul
(3) Prezenta lege se aplică necesar pentru
cetăţenilor români, precum şi cetăţenilor respectarea
străini şi apatrizilor care locuiesc în dreptului la sănătate
România. al persoanelor de pe
teritoriul său. În
funcție de serviciile
de sănătate oferite,
cetățeanul are
dreptul de a face
anumite alegeri, în
acord cu propriile
principii, credințe.
76
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională

11 Art.1.-(1) Obiectul prezentei legi îl Art.1.-(1)Obiectul prezentei legi îl Statul trebuie să Camera
constituie reglementarea activităţii de constituie reglementarea activităţii de asigure Deputaților
vaccinare a copiilor şi a adulţilor, pe durata vaccinare a copiilor şi a adulţilor, pe dreptul la sănătate
vieţii, în vederea prevenirii şi limitării durata vieţii, în vederea prevenirii şi al
răspândirii bolilor transmisibile care pot fi limitării răspândirii bolilor transmisibile cetățenilor p
prevenite prin vaccinarea populaţiei în care pot fi prevenite și prin vaccinarea rin
populaţiei, în România.
România. facilitarea unor
(2) Prezenta lege garantează şi (2 (2)Prezenta lege garantează şi servicii
promovează dreptul persoanelor, în promovează dreptul persoanelor de a se de sănătate optime.
particular dreptul copilului, de a se bucura bucura de cea mai bună stare de Vaccinarea nu este
de bună stare de sănătate prin sănătate, prin facilitarea unor servicii de singura
implementarea măsurilor profilactice de sănătate optime, la standarde modalitate de a
vaccinare. internaţionale, inclusiv prin preveni și limita
implementarea masurilor profilactice de răspândirea bolilor
vaccinare. transmisibile.

2. Se propune modificarea şi completarea Vaccinarea nu este Camera


art.1, după cum urmează: singura modalitate Deputaților
“Art.1 de a preveni şi
Art.1.-(1) Obiectul prezentei legi îl (1) Obiectul prezentei legi îl constituie limita răspândirea
constituie reglementarea activităţii de reglementarea activităţii de vaccinare a bolilor
vaccinare a copiilor şi a adulţilor, pe durata copiilor şi adulţilor, pe durata vieţii, în transmisibile.
vieţii, în vederea prevenirii şi limitării vederea prevenirii şi limitării răspândirii
răspândirii bolilor transmisibile care pot fi bolilor transmisibile care pot fi
prevenite prin vaccinarea populaţiei în prevenite şi prin vaccinarea populaţiei
România. în România.
(2) Prezenta lege garantează şi (2) Prezenta lege garantează şi
77
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
promovează dreptul persoanelor, în promovează dreptul persoanelor, în
particular dreptul copilului, de a se bucura particular dreptul copilului, de a se
de bună stare de sănătate prin bucura de cea mai bună stare de
implementarea măsurilor profilactice de sănătate prin facilitarea unor servicii
vaccinare. de sănătate optime, la standard
(3) Prezenta lege se aplică internaţionale, inclusiv prin
cetăţenilor români, precum şi cetăţenilor implementarea măsurilor profilactice
străini şi apatrizilor care locuiesc în de vaccinare.
România. …………………………………………
………….”.
Autor: Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale

3. Se propune eliminarea literei j) a GTCAV este o Camera


articolului 2. structură paralelă cu Deputaților
j) GTCAV - Grupul Tehnic de Autor: Comisia pentru drepturile cele deja existente –
Coordonare a Activităţilor de Vaccinare; omului, culte şi problemele DSP şi nu este
minorităţilor naţionale necesară, fiind şi în
conflict de interese
în ceea ce priveşte
atribuţiile prevăzute
de proiectul de lege.
Ar fi o cheltuială
inutilă de la bugetul
de stat. Numărul
epidemiologilor şi

78
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
ingineriştilor este
extreme de redus,
iar un GTCAV care
să nu aibă aceşti
specialişti în
componenţa sa nu
îşi are rostul.
România are din ce
în ce mai puţini
specialişti în
profilaxie.
4. n) vaccin - medicament imunologic care La art. 3, lit. n) se modifică și va avea Este necesară o Camera
conţine microorganisme vii atenuate sau următorul cuprins: completare în Deputaților
inactivate, fragmente antigenice purificate n) vaccin - medicament care conține definiția vaccinului
de bacterii sau virusuri, inclusiv obţinute virusuri sau bacterii vii atenuate sau prin includerea
prin inginerie genetică, care după inactivate, fragmente antigenice de adjuvanților.
administrare produc o reacţie de apărare virusuri, bacterii sau obţinute prin Prezența
specifică a organismului, fără să producă inginerie genetică precum și unul sau adjuvanților este
îmbolnăvirea; mai mulți adjuvanți care sunt considerată a fi
adăugați în compoziția serului cu principalul motiv
intenția de a genera în organismul pentru producerea
vaccinat un răspuns imun mai reacțiilor adverse.
puternic decât cel care ar fi fost
generat doar prin injectarea
fragmentelor de viruși/bacterii,
existând posibilitatea de a declanșa
boala împotriva căreia se vaccinează,
dar, presupus, într-o formă mai
79
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
ușoară.
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
Dobrovie

5. Se propune modificarea şi completarea Camera


art.3, lit.n), după cum urmează: Deputaților
“Art.3
În înţelesul prezentei legi, termenii şi
noţiunile folosite se definesc după cum
urmează:
n) vaccin - medicament imunologic care ………………………………………… Ingineria genetică
conţine microorganisme vii atenuate sau …………… nu este menţionată
inactivate, fragmente antigenice purificate n) vaccinul este un medicament în definiţia
de bacterii sau virusuri, inclusiv obţinute imunologic care conţine virusuri sau vaccinului dată de
prin inginerie genetică, care după bacterii vii atenuate sau inactivate, către Organizaţia
administrare produc o reacţie de apărare fragmente antigenice de bacterii, Mondială a
specifică a organismului, fără să producă virusuri şi unul sau mai mulţi Sănătăţii.
îmbolnăvirea; adjuvanţi care sunt adăugaţi în
compoziţia serului cu intenţia de a
potenţa răspunsul imum în
organismul vaccinat, fără să producă
îmbolnăvirea ”.
Autor: Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale
51 n) vaccin - medicament imunologic care n) vaccin - medicament imunologic Pentru o definiție Camera
conţine microorganisme vii atenuate sau care conţine microorganisme vii corectă și detaliată Deputaților
a vaccinului și
80
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
inactivate, fragmente antigenice purificate atenuate sau inactivate, fragmente compoziției sale.
de bacterii sau virusuri, inclusiv obţinute antigenice purificate de bacterii sau Adjuvanții sunt
prin inginerie genetică, care după virusuri, inclusiv obţinute prin inginerie adăugați în
administrare produc o reacţie de apărare genetica, precum unul sau mai mulți compoziția serului
specifică a organismului, fără să producă adjuvanți; cu intenția de a
îmbolnăvirea; Autor: Grup parlamentar PSD genera în
organismul
vaccinat un
răspuns imun mai
puternic decât cel
care ar fi fost
generat doar prin
injectarea
fragmentelor de
viruși/bacterii.
http://www.who.in
t/topics/vaccines/e
n/

6. p) vaccinologie - termen generic care p) vaccinologie-termen generic care p) Termenul Camera


include totalitatea informaţiilor ştiinţifice include totaliatea informatiilor practice înseamnă Deputaților
referitoare la întregul proces de preparare și stiintifice și practice referitoare la colectarea de date
administrare a vaccinurilor, începând de la întregul proces de preparare și prin
cercetare, rezultatele studiilor clinice, administrare a vaccinurilor, începând farmacovigilenta.
aprobarea utilizării la oameni, compoziţie, de la cercetare, rezultatele studiilor
modul de utilizare, populaţia căreia se clinice, aprobarea utilizării la oameni,
adresează, nivel de eficacitate şi eficiență, compoziție, modul de utilizare,
imunogenicitate, reactogenitate; populația căreia i se adresează, nivel de
eficacitate și eficiență, imunogenicitate,
81
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
reactogenitate;
Autor: Grup parlamentar PSD
61 Art.6.- (1) Vaccinarea copiilor cu Alin. (1) și (2) ale art. 6 se modifică și În Germania, Camera
vaccinurile prevăzute în CNV, aprobat prin vor avea următorul cuprins: Austria, Marea Deputaților
ordin al ministrului sănătăţii, precum şi cu Britanie, Olanda,
cele administrate în situaţii epidemiologice Art.6. -(1) Vaccinarea copiilor cu Danemarca,
speciale întregii populaţii ori unor grupuri vaccinurile prevăzute în Calendarul Elveția, Suedia,
de populaţie este obligatorie. Național de Vaccinare, aprobat prin Norvegia,
(2) Situațiile Finlanda, Irlanda,
Ordin al ministrului sănătății, precum și
epidemiologice speciale și grupurile de Spania, vaccinarea
populație ce urmează să fie supuse cu cele care ar putea fi administrate în este opțională.
vaccinărilor obligatorii în aceste situații se situații epidemiologice speciale întregii Suedia chiar a
stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, populații ori unor grupuri de populație respins recent o
la propunerea GTCAV şi/sau la este opțională. inițiativă de
recomandarea OMS. introducere a
(2) Situațiile epidemiologice speciale și vaccinării
obligatorii.
grupurile de populație ce s-ar putea
Japonia, după o
vaccina în aceste situații se stabilesc analiză aprofundată
prin Ordin al ministrului sănătății, la asupra efectelor
propunerea GTCAV și/sau la adverse post-
recomandarea OMS. vaccinale, a
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian renunțat la
Dobrovie obligativitate.
În Franța sunt
obligatorii 3
vaccinuri (difterie,
tetanus și polio),
82
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
însă există o masivă
opoziție a
populației, întrucât
nu există doze de
vaccin tri-valente
(care să conțină
doar aceste trei
tulpini). Portugalia
are obligatorii doar
vaccinurile contra
difteriei și
poliomielitei, iar
Belgia doar pe cel
contra poliomielitei.
În Statele Unite ale
Americii, noua
administrație a
început în mod
hotărât să
chestioneze
siguranța schemei
actuale de vaccinare
și siguranța
vaccinurilor în
genere.
7. Art. 9 – (1) Statul român asigură Am adăugat aceste Camera
vaccinuri eficace şi sigure, autorizate în trei aliniate la lege, Deputaților
ce prevăd
83
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
mod corespunzător, conform legii. introducerea unui
examen medical
(2) Statul român, prin Ministerul obligatoriu pentru
Sănătății, se obligă să supună pacienți înainte de
beneficiarii serviciilor medicale de orice vaccinare.
Consider necesară
vaccinare unui examen medical introducerea acestei
prealabil fiecărei injectări, care să testări de către
includă teste de alergie la substanțele statul Român pentru
din compoziția vaccinului. a diminua cazurile
care prezintă reacții
Acest examen poate să fie efectuat la adverse post-
inițiativa familiei, de către un cadru vaccinale.
medical abilitat la alegere, în cele
patruzeci și opt de ore precedente Mi-au fost sesizate
vaccinarii, în acest caz fiind emis un nenumărate astfel
certificat medical, în atenția medicului de cazuri, în special
la copii, deaceea
abilitat, cu care familia sau
consider că este
reprezentantul legal al beneficiarului se absolut necesar să
va prezenta în momentul injectării. fie prevăzute măsuri
concrete la această
Dacă acest examen medical nu a avut
problemă.
loc, el este realizat de către medicul
care efectuează vaccinarea sau de un Sunt de părere că
alt cadru medical abilitat. este mult mai ușor
pentru sistemul
medical să aplice
84
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
(3) Certificatul medical menționat la măsuri de prevenție
alin.(2) concluzionează, excluzând orice în ceea ce privește
altă indicație medicală, capacitatea sau RAPI (Reacții
Adverse
incapacitatea subiectului să urmeze
Postvaccinale
tratamentul de vaccinare. În cazul Inderizabile), decât
incapacității, certificatul precizează să tratăm apoi
caracterul temporar sau durabil al aceste reacții
contraindicației și dacă aceasta este adverse ce pot
temporară sau permanentă. cauza diverse
complicații.
Fără a aduce atingere dispozitiilor
alineatului precedent, medicul care
efectuează vaccinarea poate cere
efectuarea tuturor examenelor de
control pe care le consideră utile.

(4) Examenul medical menționat la alin.


(2) va cuprinde un set complet de
investigații medicale de prevenție ale
posibilelor reacții adverse. Aceste
investigații medicale se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.
Autor: Deputat Pro Europa Nicolae
Bănicioiu

85
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
8. Art.10.- (1) Statul român, prin Art. 10 se modifică si va avea următorul (1)Această măsură Camera
cuprins: este necesară în Deputaților
Ministerul Sănătăţii, asigură condiţiile (1)Statul român, prin Ministerul
pentru diagnosticul şi tratamentul optim al mod simetric cu
Sănătăţii, asigură condiţiile pentru afirmaţia că
oricăror reacţii adverse ale vaccinării diagnosticul şi tratamentul optim al
precum şi compensarea oricăror efecte de vaccinurile sunt
oricăror reacţii adverse ale vaccinării “eficace si sigure”,
durată, dacă sunt dovedite relaţiile de precum şi compensarea oricăror efecte „autorizate în mod
cauzalitate. adverse provocate de vaccin, daca este corespunzător”,
(2) Tipurile de reacţii dovedită probabilitatea cetăţenii având
adverse postvaccinare şi măsurile preponderentă. dreptul la „cea mai
compensatorii se stabilesc prin hotărâre(1)a (2) Reacţiile adverse postvaccinare sunt bună stare de
Guvernului. cele stabilite de către medicul care sănătate”.În
(3) Confirmarea reacţiilor consultă pacientul afectat, pe baza general, cele mai
adverse şi a relaţiei de cauzalitate se face declaraţiilor acestuia si a consultului multe sisteme de
de către GTCAV. medical de specialitate, nefiind compensare au o
necesară nicio confirmare
(4) În situaţia în care abordare mai
suplimentară; măsurile liberală a
reacţiile adverse sunt datorate unor compensatorii trebuie stabilite prin
deficienţe imputabile producătorului standardelor de
act normativ. probare decât
vaccinului, Ministerul Sănătăţii va urmări(2) Alin. (3) se abrogă norma juridică. De
recuperarea contravalorii plătită ca măsură Autor: Grup parlamentar PSD exemplu, sistemul
compensatorie. suedez de
compensare a
prejudiciilor
produse de
medicamente
necesită o
"probabilitate
preponderentă"
ceea ce este
86
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
interpretat ca fiind
"ceva mai mult de
50%.
(2)Reacţiile adverse
trebuie stabilite de
medicul specialist în
urma consultului de
specialitate, iar nu
de Guvern sau alt
organism. De
asemenea, din
considerente de
predictibilitate
bugetară, precum şi
în scopul întăririi
încrederii populaţiei
şi al limitării
impedimentelor
procedurale, este
necesar ca măsurile
compensatorii să fie
de asemenea
stabilite prin act
normativ. Atunci
când se înființează
fondul de
despăgubire ar
trebuie aprobate
87
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
prin lege și măsurile
compensatorii.

81 Art.10.- (1) Statul român, prin Art.10.- (1) Statul român, prin Camera
Ministerul Sănătăţii, asigură condiţiile Ministerul Sănătăţii, asigură gratuit Deputaților
pentru diagnosticul şi tratamentul optim al condiţiile pentru diagnosticul şi
oricăror reacţii adverse ale vaccinării tratamentul optim al oricăror reacţii
precum şi compensarea oricăror efecte de adverse ale vaccinării precum şi
durată, dacă sunt dovedite relaţiile de compensarea oricăror efecte de durată,
cauzalitate. dacă sunt dovedite relaţiile de
cauzalitate.
Autor: deputat Petru Movilă (grup
PMP)
9. Art.10.- (1) Statul român, prin Se propune modificarea şi completarea În general, cele mai Camera
Ministerul Sănătăţii, asigură condiţiile art.10, după cum urmează: multe sisteme de Deputaților
pentru diagnosticul şi tratamentul optim al “Art.10 compensare au o
oricăror reacţii adverse ale vaccinării (1) Statul român, prin Ministerul abordare mai liberal
precum şi compensarea oricăror efecte de Sănătăţii, asigură condiţiile pentru a standardelor de
durată, dacă sunt dovedite relaţiile de diagnosticul şi tratamentul optim al probare decât norma
cauzalitate. oricăror reacţii adverse ale vaccinării, juridică. De
(2) Tipurile de reacţii precum şi compensarea oricăror efecte exemplu, sistemul
adverse postvaccinare şi măsurile de durată, dacă este dovedită suedez de
compensatorii se stabilesc prin hotărâre a probabilitatea preponderentă. compensare a
Guvernului. (2) Reacţiile adverse postvaccinare prejudiciilor
(3) Confirmarea reacţiilor sunt cele stabilite de către medicul produse se
adverse şi a relaţiei de cauzalitate se face care consultă pacientul afectat, pe medicamente
de către GTCAV. baza declaraţiilor acestuia şi a necesită o
(4) În situaţia în care controlului medical de specialitate, “probabilitate
88
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
reacţiile adverse sunt datorate unor nefiind necesară nicio confirmare preponderentă”,
deficienţe imputabile producătorului suplimentară”. ceea ce este
vaccinului, Ministerul Sănătăţii va urmări Alin. (3) Se elimină. interpretat ca fiind
recuperarea contravalorii plătită ca măsură Autor: Comisia pentru drepturile ceva mai mult de
compensatorie. omului, culte şi problemele minorităţilor 50%.
naţionale Reacţiile adverse
trebuie stabilite de
medicul specialist în
urma consultului de
specialitate, iar nu
de Guvern sau alt
organism.
Din considerente de
predictibilitate
bugetară, precum şi
în scopul întăririi
încrederii populaţiei
şi al limitării
impedimentelor
procedurale, este
necesar ca măsurile
compensatorii să
fie, de asemenea,
stabilite prin act
normative.

10 Art.11.- (1) Societățile comerciale Art.11 se elimină. Companiile Camera


producătoare şi cele distribuitoare de Autor: Deputat USR Matei-Adrian producătoare si cele Deputaților
89
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
vaccinuri pot să deruleze campanii de Dobrovie distribuitoare nu au
informare a populației cu privire la efectele trebui să poată
vaccinării, singure sau în parteneriat cu derula direct către
Ministerul Sănătății, în condiţiile legii. populație campanii
(2) Campaniile organizate de informare
și derulate exclusiv de către unul sau mai privind numai
mulți producători şi distribuitori de efectele pozitive ale
vaccinuri se vor aviza în prealabil de către vaccinurilor,
Ministerul Sănătății. întrucât ar fi vorba
doar despre simple
campanii de
promovare a unor
produse
farmaceutice.
11. Art.12.- (1) Serviciul medical de La art. 12, alin. (1) lit. b) și d) și alin. Anamneza efectuată Camera
vaccinare include: (2) se modifică și vor avea următorul anterior vaccinării Deputaților
a) evaluarea cuprins: trebuie să fie una
contextului epidemiologic, după caz; (1) Serviciul medical de vaccinare detaliată, incluzând
b) anamneză în include: o evaluare a
vederea stabilirii situaţiilor medicale care b) anamneza în vederea stabilirii persoanei supuse
contraindică temporar sau definitiv situaţiilor medicale care contraindică vaccinării și din
vaccinarea; temporar sau definitiv vaccinarea, punct de vedere
c) examenul obiectiv inclusiv în conformitate cu alergologic,
pe aparate şi sisteme; contraindicațiile menționate în imunologic şi
d) informarea şi sumarul caracteristicilor produsului, genetic, chiar și
consilierea părinţilor/reprezentantului legal inclusiv în cazurile în care medicul referitor la familia
cu privire la reacţiile postvaccinale şi vaccinator apreciază ca fiind acesteia, dacă
atitudinea terapeutică în cazul apariţiei lor; medicul consideră
90
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
e) inocularea; necesară efectuarea de analize necesar acest lucru.
f) urmărirea apariţiei alergologice, genetice, imunologice, Informare completă
RAPI; neurologice și altele asemenea, astfel și corectă cu privire
g) înregistrarea încât să fie eliminat orice risc de la toate aspectele ce
inoculării şi a eventualelor RAPI, în reacții adverse; țin de procedura de
RENV. d) informarea și consilierea părinților/ vaccinare și de
(2) Toate consultaţiile reprezentantului legal cu privire la efectele acesteia.
acordate pentru efectuarea serviciului compoziția completă și rolul vaccinului,
medical de vaccinare prevăzut la alin.(1) nu toate riscurile asociate administrării, Statul afirmă că
fac obiectul contractelor de furnizare de reacțiile postvaccinale și atitudinea pune la dispoziția
servicii medicale încheiate de furnizorii de terapeutică în cazul apariției lor, populației vaccinuri
servicii medicale cu casele de asigurări de alternativele la procedura propusă, sigure și eficiente și
sănătate. consecințele refuzului administrării; că scopul activității
de vaccinare este
(2) Toate consultaţiile acordate pentru „asigurarea
efectuarea serviciului medical de continuă a sănătății
vaccinare prevăzut la alin. (1), inclusiv publice” și a
analizele și investigațiile recomandate „dreptului la
de medic în scopul de a decide dacă sănătate individuală
un anumit pacient este sau nu apt și colectivă”. În
pentru vaccinare, se suportă din acest context, statul
bugetul de stat, urmând a face trebuie să preia
obiectul contractelor de furnizare de costurile necesare
servicii medicale încheiate de atingerii și
furnizorii de servicii medicale cu garantării acestor
casele de asigurări de sănătate. obiective.

Autor: Deputat PNL Matei-Adrian


91
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Dobrovie
12. b) anamneză în vederea stabilirii Se propune modificarea şi completarea ex: Există părinți cu Camera
situaţiilor medicale care contraindică art.12 lit.b), după cum urmează: boli autoimune ( Deputaților
temporar sau definitiv vaccinarea; “Art.12 slceroza multiplă,
(1) Serviciul medical de vaccinare tiroida autoimună,
include: lupus...) ai căror
………………………………………… copii pot moșteni
fondul parental și de
………….. aceea sunt necesare
b) anamnează şi investigaţii medicale ulterioare
în vederea stabilirii situaţiilor medicale investigații
care contraindică temporar sau medicale.
definitive vaccinarea;” pacientul/reprezenta
Autor: Comisia pentru drepturile ntul legal trebuie
omului, culte şi problemele minorităţilor informat corect și
naţionale complet asupra
rolului oricărui
medicament
administrat.
pentru monitorizare
în timp util( optim
medical) a datelor
legate de
administrarea
loturilor de
vaccinuri și posibile
reacții adverse.
Exemplu: pot exista
loturi care din
diverse motive să
92
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
producă mai multe
efecte adverse. (vezi
lot 2011 BCG
Danemarca).
Există părinţi cu
boli autoimmune
(scleroză multiplă,
tiroidă autoimună,
lupus etc.) ai căror
copii pot moşteni
fondul parental şi,
de aceea, sunt
necesare investigaţii
medicale.

13. d) informarea şi consilierea Se propune modificarea şi completarea Pacientul/reprezenta Camera


părinţilor/reprezentantului legal cu privire art.12 lit.d), după cum urmează: ntul legal trebuie Deputaților
la reacţiile postvaccinale şi atitudinea “Art.12 informat corect şi
terapeutică în cazul apariţiei lor; (1) Serviciul medical de vaccinare complet asupra
include: compoziţiei oricărui
………………………………………… medicament
………….. administrat.
d) informarea şi consilierea
părinţilor/reprezentantului legal cu
privire la compoziţia completă şi rolul
vaccinului, reacţiile postvaccinale şi
atitudinea terapeutică în cazul apariţiei
lor;”
93
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Autor: Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale

14. f) urmărirea apariţiei RAPI; Se propune modificarea şi completarea Pentru monitorizare


art.12 lit.f), după cum urmează: în timp util (optim
“Art.12 medical) a datelor
(1) Serviciul medical de vaccinare legate de
include: administrarea
………………………………………… loturilor de
………….. vaccinuri şi posibile
f) urmărirea apariţiei RAPI şi efecte adverse.
raportarea obligatorie la DSP;”
Autor: Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale

15. Art.12.- (1) Serviciul medical de Art. 12 alin.1 Am introdus în Camera


vaccinare include: (1) Serviciul medical de vaccinare serviciul medical de Deputaților
a) evaluarea include: vaccinare și acest
contextului epidemiologic, după caz; examen medical
a) evaluarea contextului
b) anamneză în care stabilește dacă
vederea stabilirii situaţiilor medicale care epidemiologic, după caz; există
contraindică temporar sau definitiv b) examenul medical prealabil contraindicații
vaccinarea; fiecărei vaccinări care stabilește dacă privind injectarea
c) examenul obiectiv există contraindicații temporare sau sau nu.
pe aparate şi sisteme; definitive privind vaccinarea;
d) informarea şi c) examenul obiectiv pe aparate şi Acestă modificare
94
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
consilierea părinţilor/reprezentantului legal sisteme; are legătură cu
cu privire la reacţiile postvaccinale şi d) informarea şi consilierea amendamentul
atitudinea terapeutică în cazul apariţiei lor; părinţilor/reprezentantului legal cu precedent (art. 9) și
e) inocularea; are aceeași
privire la reacţiile postvaccinale şi
f) urmărirea apariţiei motivare.
RAPI; atitudinea terapeutică în cazul apariţiei
g) înregistrarea lor;
inoculării şi a eventualelor RAPI, în e) inocularea;
RENV. f) urmărirea apariţiei RAPI;
g) înregistrarea inoculării şi a
eventualelor RAPI, în RENV.
Autor: Deputat Pro Europa Nicolae
Bănicioiu

16. (2) Toate consultaţiile acordate pentru Alin (2) - Art. 12 se modifică şi va avea Statul afirmă că Camera
efectuarea serviciului medical de vaccinare următorul cuprins: pune la dispoziţia Deputaților
prevăzut la alin.(1) nu fac obiectul populaţiei vaccinuri
contractelor de furnizare de servicii (2) Toate consultaţiile acordate pentru sigure şi eficiente,
efectuarea serviciului medical de
medicale încheiate de furnizorii de servicii autorizate în mod
vaccinare prevăzut la alin. (1) inclusiv
medicale cu casele de asigurări de sănătate. analizele şi toate investigaţiile corespunzător, şi
recomandate de medic în scopul de a totodată că scopul
decide dacă un anumit pacient este sau activităţii de
nu apt pentru vaccinare se suportă din vaccinare este
bugetul de stat, urmând a face obiectul „asigurarea
contractelor de furnizare de continuă a sănătăţii
s e r v i c i i me d i c a l e încheiate de publice” şi a
furnizorii de servicii medicale asigurări „dreptului la
95
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
de sănătate.” sănătate individuală
şi colectivă”, ca
Autor: Grup parlamentar PSD atare trebuie,
corelativ, să preia
costurile măsurilor
necesare atingerii şi
garantării acestor
obiective.

17. (2) Toate consultaţiile acordate pentru Se propune modificarea şi completarea În condiţiile în care
efectuarea serviciului medical de vaccinare art.12 alin.(2), după cum urmează: statul afirmă că
prevăzut la alin.(1) nu fac obiectul “Art.12 pune la dispoziţia
contractelor de furnizare de servicii ………………………………………… populaţiei vaccinuri
medicale încheiate de furnizorii de servicii ………….. sigure şi eficiente,
medicale cu casele de asigurări de sănătate. (2) Toate consultaţiile acordate pentru autorizate în mod
efectuarea serviciului medical de corespunzător,
vaccinare prevăzut la alin.(1), inclusiv corelativ, trebuie să
analizele şi toate investigaţiile preia şi costurile
recomandate de medic în scopul de a măsurilor necesare
decide dacă un anumit pacient este atingerii şi
sau nu apt pentru vaccinare, se garantării acestor
suportă din bugetul de stat, urmând a obiective.
face obiectul contractelor de furnizare
de servicii medicale încheiate de
furnizorii de servicii medicale cu casele
de asigurări de sănătate”.
Autor: Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor
96
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
naţionale

18. Se propune introducerea, după art.12 Pentru a evita Camera


alin.(2), a unui nou alineat, alin.(21), cu exsangvinarea unui Deputaților
următorul text: copil foarte mic şi
“Art.12 supunerea copilului
(21) Este la latitudinea medicului de sau adultului unor
familie de a recomanda doar teste teste care nu au
imunologice, pentru a nu se supune relevanţă pentru
copilul/adultul unor teste inutile, care eventualele reacţii
nu au relevanţă pentru suspiciunea de adverse şi efecte
diagnostic de boală autoimună”. secundare ale
Autor: Comisia pentru drepturile vaccinării, precum
omului, culte şi problemele minorităţilor şi a eventualelor
naţionale reacţii locale sau
complicaţii legate
de tehnica
administrării
vaccinului.

19. Art.13.- Categoriile de vaccinări obligatorii Art. 13 se modifică și va avea Vaccinurile sunt și Camera
sunt următoarele: următorul cuprins: trebuie să rămână o Deputaților
a) vaccinările stabilite Categoriile de vaccinări recomandate procedură medicală
prin Calendarul Naţional de Vaccinare sunt următoarele: opțională, pe care
pentru copii, potrivit prevederilor art.6; a) vaccinările stabilite prin Calendarul cetățeanul o
b) vaccinările impuse de Național de Vaccinare pentru copii; accesează dacă
situaţii epidemiologice, care implică b) vaccinările ce se pot realiza în dorește.
vaccinarea ca măsură de intervenţie, în situații epidemiologice;
97
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
vederea limitării bolilor care pot fi c) vaccinările pentru personalul medico-
prevenite prin vaccinare; sanitar din unitățile sanitare publice și
c) vaccinările pentru private;
personalul medico-sanitar din unităţile d) vaccinările pentru alt personal din
sanitare publice şi private; unitățile publice și private care, prin
d) vaccinările pentru alt natura atribuțiilor, sunt expuse
personal din unităţile publice şi private suplimentar la boli infecțioase sau pot
care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse reprezenta surse de infecție care ar
suplimentar la boli infecţioase sau pot putea pune în pericol sănătatea publică,
reprezenta surse de infecţie care ar putea stabilite prin Hotărâre a Guvernului;
pune în pericol sănătatea publică, stabilite e) vaccinările opționale din afara
prin hotărâre a Guvernului. Calendarului Național de Vaccinare
pentru copii;
f) vaccinările stabilite prin
Calendarul Național de Vaccinare al
adultului;
g) vaccinarea persoanelor care
prezintă afecțiuni cronice și la care
apariția bolilor infecțioase, care pot fi
prevenite prin vaccinare, ar putea
duce la decompensarea acestora și le-
ar pune în pericol viața; lista privind
categoriile de boli cronice, vaccinurile
recomandate și modul de calcul al
prețurilor care urmează a fi
decontate se aprobă prin ordin
comun al ministrului sănătății și al
președintelui CNAS;
98
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
h) vaccinarea persoanelor din
categoriile de vârstă care prezintă un
risc crescut de apariție a anumitor
boli infecțioase;
i) vaccinarea femeilor gravide.
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
Dobrovie
20. d) vaccinările pentru alt personal din Art. 13 se modifică și va avea următorul Vaccinurile sunt şi Camera
unităţile publice şi private care, prin natura cuprins: trebuie să rămână o Deputaților
atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli Litera d) art. 13 se elimină procedură medicală
infecţioase sau pot reprezenta surse de Autor: Grup parlamentar PSD opţională, pe care
infecţie care ar putea pune în pericol cetăţeanul o
sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a accesează dacă
Guvernului. doreşte.

21. d) vaccinările pentru alt personal din Se propune eliminarea literei d) a Vaccinurile sunt şi
unităţile publice şi private care, prin natura articolului 13. trebuie să rămână o
atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli Autor: Comisia pentru drepturile procedură medical
infecţioase sau pot reprezenta surse de omului, culte şi problemele minorităţilor opţională, pe care
infecţie care ar putea pune în pericol naţionale cetăţeanul o
sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a accesează dacă
doreşte.
Guvernului.

22. Art.14.- Categoriile de vaccinări Art. 14 se elimină. Aceste vaccinări au Camera


recomandate sunt următoarele: Autor: Deputat PNL Matei-Adrian fost incluse în Deputaților
a) vaccinările opţionale Dobrovie cuprinsul art. 13.
din afara Calendarului Naţional de
Vaccinare pentru copii;
99
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
b) vaccinările stabilite
prin Calendarul Naţional de Vaccinare al
adultului;
c) vaccinarea persoanelor
care prezintă afecţiuni cronice şi la care
apariţia bolilor infecţioase, care pot fi
prevenite prin vaccinare, ar putea duce la
decompensarea acestora şi le-ar pune în
pericol viaţa; lista privind categoriile de
boli cronice, vaccinurile recomandate şi
modul de calcul al preţurilor care urmează
a fi decontate se aprobă prin ordin comun
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
CNAS;
d) vaccinarea persoanelor
din categoriile de vârstă care prezintă un
risc crescut de apariţie a anumitor boli
infecţioase;
e) vaccinarea femeilor
gravide.

23. (2) Pentru vaccinările obligatorii, Art. 21 se modifică și va avea Camera


furnizorul de servicii medicale de următorul cuprins: Deputaților
vaccinare, care are în evidența sa sau este (2) Furnizorul de servicii medicale de
solicitat pentru vaccinarea unui copil, are vaccinare, care are în evidența sa sau
obligația de a informa conform art. 56 este solicitat pentru vaccinarea unui
persoanele prevăzute la alin. (1) cu privire
copil, are obligația de a informa
la CNV.
100
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
(3) În cazul vaccinărilor persoanele menționate la alin. (1) cu
obligatorii, consimțământul pentru privire la vaccinurile prevăzute la art.
vaccinare se prezumă ca fiind dat. La 13 lit. a) și e).
înregistrarea administrării vaccinului,
(3) Toate vaccinările adresate copiilor
medicul vaccinator menţionează în fişa
copilului prezenţa reprezentantului legal. sau adulților se efectuează numai în
(4) Constituie excepție de baza acordului expres și prealabil al
la alin.(3) situația în care persoanele pacientului sau, după caz, al
prevăzute la alin. (1) refuză în scris reprezentantului legal, liber
vaccinarea copilului atunci când medicul exprimat, neviciat, dat în scris, după
indică administrarea vaccinului . o informare prealabilă completă și
Formularul de refuz se va aproba prin
corectă privind vaccinul respectiv,
norme
procesul de vaccinare și efectele
vaccinării. La înregistrarea
administrării vaccinului, medicul
vaccinator menționează în fișa copilului
prezența reprezentantului legal.
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
Dobrovie

24. Art.21.- (1) Răspunderea privind Art. 21 se modifică şi va avea următorul Acest articol încalcă Camera
prezentarea copilului la vaccinare revine cuprins: drepturile părinteşti, Deputaților
părinţilor, reprezentantului legal sau, după (1) Prezentarea copilului la vaccinare garantate prin art.
caz, a persoanei care se ocupă de creşterea revine părinţilor, reprezentantului legal 487 şi 488 din
şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri sau după caz persoanei care se ocupă Codul Civil şi
de protecţie specială, stabilită în condiţiile de creşterea şi îngrijirea unui copil în reduce dreptul de
baza unei măsuri de protecţie specială, decizie şi
101
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
legii, cu acordul reprezentantului legal. stabilită în condiţiile legii, cu acordul responsabilitatea
(2) Pentru vaccinările reprezentantului legal părintelui în ceea ce
obligatorii, furnizorul de servicii medicale (2) Nemodificat priveşte asigurarea
de vaccinare, care are în evidența sa sau (3) Toate v a c c i n ă r i le efectuate stării de sănătate a
este solicitat pentru vaccinarea unui copil, adulţilor si copiilor se fac doar în baza copilului la
are obligația de a informa conform art. 56 acordului expres si prealabil al obligaţia sa de a
pacientului sau al reprezentantului permite
persoanele prevăzute la alin. (1) cu privire legal. personalului
la CNV. Autor: Grup parlamentar PSD medical realizarea
(3) În cazul vaccinărilor cu forţa a unui act
obligatorii, consimțământul pentru medical.
vaccinare se prezumă ca fiind dat. La (3)Orice act medical
înregistrarea administrării vaccinului, necesita acordul
medicul vaccinator menţionează în fişa pacientului sau
copilului prezenţa reprezentantului legal. reprezentantului
(4) Constituie excepție de legal. Vaccinarea,
la alin.(3) situația în care persoanele ca orice act medical,
prevăzute la alin. (1) refuză în scris trebuie să respecte
vaccinarea copilului atunci când medicul dispozițiile
indică administrarea vaccinului . Constituției
Formularul de refuz se va aproba prin României și legilor
norme. în vigoare.

25. Art.21.- (1) Răspunderea privind Se propune modificarea art.21 alin.(1), Răspunderea Camera
prezentarea copilului la vaccinare revine după cum urmează: părintelui sau Deputaților
părinţilor, reprezentantului legal sau, după “Art.21 reprezentantului
caz, a persoanei care se ocupă de creşterea (1) Prezentarea copilului la vaccinare legal în context

102
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri revine părinţilor, reprezentantului legal anulează dreptul
de protecţie specială, stabilită în condiţiile sau, după caz, a persoanei care se ocupă acestuia de decizie
legii, cu acordul reprezentantului legal. de creşterea şi îngrijirea unui copil în cu privire la starea
baza unei măsuri de protecţie special, de sănătate a
stabilită în condiţiile legii, cu acordul copilului, încălcând
reprezentantului legal”. grav art.487 şi 488
Autor: Comisia pentru drepturile Cod civil, şi
omului, culte şi problemele minorităţilor permitând
naţionale personalului
medical realizarea
cu forţa a unui act
medical.

251 Art.21.- (1) Răspunderea privind Art.21.- (1) Decizia privind prezentareaConsimțământul Camera
prezentarea copilului la vaccinare revine copilului la vaccinare revine părinților,
pentru orice Deputaților
părinţilor, reprezentantului legal sau, după reprezentantului legal sau, după caz, tratament medical
caz, a persoanei care se ocupă de creşterea persoanei care se ocupă de creșterea și nu poate fi
şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri îngrijirea unui copil în baza unei măsuri
prezumat, ci trebuie
de protecţie specială, stabilită în condiţiile de protecție specială, stabilită în să fie un
legii, cu acordul reprezentantului legal. condițiile legii, cu acordul
consimțământ
reprezentantului legal. informat, exprimat
în prealabil, expres
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian și neechivoc,
Dobrovie supunându-se
prevederilor legale
referitoare la
drepturile
103
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
pacientului.
26. (3) În cazul vaccinărilor obligatorii, Se propune modificarea art.21 alin.(3), Orice act medical Camera
consimțământul pentru vaccinare se după cum urmează: necesită acordul Deputaților
prezumă ca fiind dat. La înregistrarea “Art.21 pacientului sau al
administrării vaccinului, medicul (3) Toate vaccinările efectuate reprezentantului
vaccinator menţionează în fişa copilului adulţilor şi copiilor se fac doar în legal.
prezenţa reprezentantului legal. baza acordului expres şi prealabil al
pacientului sau al reprezentantului
legal”.
Autor: Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale

27. Art.22.- (1) Părintele sau Art. 22 se modifică și va avea Copilul ce prezintă Camera
reprezentantul legal sau după caz, persoana următorul cuprins: anumite Deputaților
care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui (1) Părintele sau reprezentantul legal particularități
copil în baza unei măsuri de protecţie sau după caz, persoana care se ocupă de incompatibile cu
specială, stabilită în condiţiile legii, este creşterea şi îngrijirea unui copil în baza anumite vaccinări
scutit de obligaţia prezentării acestuia la sau cu toate
unei măsuri de protecţie specială,
vaccinare, dacă acesta are o contraindicație vaccinările trebuie
definitivă la un anumit vaccin sau la toate stabilită în condiţiile legii, este sprijinit să beneficieze de o
vaccinurile, în situaţia în care prezintă să obțină, în scopul protejării protecție
medicului care are în evidenţa sa copilul o copilului de orice vaccinare suplimentară,
certificare a situaţiei invocate. accidentală, o adeverință de transpusă într-o
contraindicație definitivă la anumite adeverință de
vaccinuri sau la toate vaccinurile. contraindicație
definitivă la
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
anumite vaccinuri
104
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Dobrovie sau la toate
vaccinurile.

28. Art.23.- La data înscrierii copiilor Art. 23 se modifică și va avea Dreptul la educație Camera
într-o colectivitate, așa cum este definită de următorul cuprins: nu trebuie să fie Deputaților
prezenta lege, instituția are obligația de a La data înscrierii copiilor într-o condiționat de
solicita prezentarea unei adeverințe, emise colectivitate, așa cum este definită de efectuarea sau nu a
de către medicul de familie care are în prezenta lege, instituția are obligația de unor vaccinări,
evidența sa persoana respectivă, care să a solicita prezentarea unei adeverințe, importantă fiind
ateste efectuarea, respectiv neefectuarea emise de către medicul de familie care doar starea de
vaccinărilor obligatorii. În cazul în care are în evidența sa persoana respectivă, sănătate a copilului
antecedentele vaccinale sunt incomplete, care să ateste starea de sănătate a la momentul intrării
instituţia are obligaţia de a solicita si copilului, cu includerea unor în colectivitate.
documentele prevăzute la art.24 alin.(1). mențiuni cu privire la vaccinările
efectuate până la acea dată, dacă
acestea există. În cazul în care a fost
eliberată o adeverință de
contraindicație definitivă la anumite
vaccinuri sau la toate vaccinurile, se
face mențiune și cu privire la această
situație.
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
Dobrovie

29. Art.23.- La data înscrierii copiilor Se propune modificarea şi completarea Prin modificarea Camera
într-o colectivitate, așa cum este definită de art.23, după cum urmează: articolului se Deputaților

105
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
prezenta lege, instituția are obligația de a “Art.23 asigură respectarea
solicita prezentarea unei adeverințe, emise La data înscrierii copiilor într-o
dreptului
de către medicul de familie care are în colectivitate, aşa cum este definită de
constituţional la
evidența sa persoana respectivă, care să prezenta lege, instituţia are obligaţia de
educaţie şi
ateste efectuarea, respectiv neefectuarea a solicita prezentarea unei adeverinţe,
eliminarea oricărui
vaccinărilor obligatorii. În cazul în care emise de către medicul de familie care
risc de discriminare
antecedentele vaccinale sunt incomplete, are în evidenţa sa persoana respectivă,
a vreunui copil pe
instituţia are obligaţia de a solicita si care să ateste starea de sănătate a
motive legate de
documentele prevăzute la art.24 alin.(1). copilului, inclusiv situaţia
vaccinarea sa.
vaccinărilor sau motivaţia
Pentru copiii
nevaccinaţi, pentru
neefectuării acestora, semnată şi
asumată de medicul de familie”. protejarea lor,
Autor: Comisia pentru drepturileatunci când intră
omului, culte şi problemele minorităţilor
într-o comunitate de
naţionale copii vaccinaţi
trebuie să se ştie
riscul la care se
expun atunci când
există suspiciunile
unei epidemii în
colectivitate.
30. Art.24.- (1) În cazul în care Art. 24 se elimină. Actul medical al Camera
vaccinările obligatorii nu au fost efectuate Autor: Deputat PNL Matei-Adrian vaccinării nu este și Deputaților
până la data prevăzută la art.23, părintele, Dobrovie nu trebuie să devină
reprezentantul legal, persoana care se obligatoriu. Cu
ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în recenta excepție a
baza unei măsuri de protecție specială, Italiei, în nicio țară
stabilită în condițiile legii sau, după caz, civilizată accesul
106
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
persoana prevăzută la art.69, are obligația copiilor în diverse
prezentării, până la intrarea în colectivitate, instituții de
a unuia dintre următoarele documente învățământ nu este
eliberate de către comisia județeană de condiționat de
vaccinare sau a municipiului București: vaccinare, iar
a) calendarul de părinții ce nu își
recuperare pentru antigenele vaccinale vaccinează copiii nu
obligatorii eliberat de către comisia sunt nici
județeană de vaccinare sau a municipiului sancționați, nici
București; discriminați.
b) adeverința
contraindicațiilor medicale definitive
pentru anumite vaccinări eliberate de către
direcţiile de sănătate publică județene sau a
municipiului București.
(2) În cazul prezentării
unui calendar de recuperare a antigenelor
vaccinale obligatorii, schema de vaccinare
propusă trebuie să fie completată în termen
de un an de la data admiterii în
colectivitate.

(3) În cazul neprezentării


unuia dintre documentele prevăzute la
alin.(1) lit.a) sau b), reprezentantul legal al
colectivităţii are obligaţia de a sesiza
comisia judeţeană de vaccinare sau a
municipiului Bucureşti în termen de
107
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
maximum 30 de zile de la data intrării în
colectivitate.
(4) Prevederile alin.(1) -
(3) se aplică şi în cazul admiterii copiilor în
colectivităţi, conform art.3 lit.d).
(5) În cazul nerespectării
calendarului de recuperare pentru
antigenele vaccinale obligatorii prevăzut la
alin.(1) lit.a) cu schema de vaccinare
propusă completată, în termen de un an de
la data admiterii în colectivitate, comisia
judeţeană de vaccinare sau a municipiului
București are obligaţia de a notifica
inspectoratul şcolar judeţean respectiv
Inspectoratul Şcolar al Municipiului
București.

31. Art.25.- (1) În cazul copiilor pentru Art. 25 se elimină. Actul medical al Camera
care a fost instituită o măsură de protecţie Autor: Deputat PNL Matei-Adrian vaccinării nu este și Deputaților
specială în condiţiile legii şi care nu Dobrovie nu trebuie să devină
frecventează o unitate de învăţământ, obligatoriu.
documentul care atestă vaccinările
obligatorii, calendarul de recuperare sau
adeverinţa contraindicaţiilor medicale sunt
obţinute de managerul de caz al copilului.
(2) Obţinerea
documentului prevăzut la alin.(1) se va face
în cel mai scurt timp de la admitere, dar nu
108
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
mai târziu de 3 luni de la instituirea măsurii
de protecţie specială.

32. Art.26.- Antigenele vaccinale Art. 26 se elimină. Actul medical al Camera


obligatorii la intrarea în colectivitate a Autor: Deputat PNL Matei-Adrian vaccinării nu este și Deputaților
copiilor sunt cele împotriva difteriei, Dobrovie nu trebuie să devină
tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, obligatoriu.
rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

33. d) sumele necesare funcţionării GTCAV Lit. d) a art. 28 se modifică și va avea Nu suntem de acord Camera
şi a comisiilor judeţene de vaccinare, următorul cuprins: cu înființarea Deputaților
precum şi a comisiei de vaccinare a d) sumele necesare funcționării comisiilor județene
municipiului Bucureşti; GTCAV; de vaccinare.
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
Dobrovie

34. După litera g) a art.28, se introduce Aceste sume trebuie Camera


litera, lit. h) care va avea următorul previzionate, pentru Deputaților
cuprins: realizarea scopurilor
declarate ale legii,
h) sumele necesare realizării
pentru
investigațiilor și analizelor obligatoriu predictibilitate
de efectuat în prealabil față de actul bugetară și întărirea
vaccinării, în baza recomandării încrederii
medicului pediatru sau de familie; populației.
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
Dobrovie

109
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională

35. Art. 28 se modifică şi se completează şi h) i) Statul afirmă Camera


va avea următorul cuprins: că pune la dispoziţia Deputaților
A După litera g) a Art.28, se introduc două populaţiei vaccinuri
noi litere, literele h) şi i), care vor avea
următorul cuprins: sigure şi eficiente,
h) h ) s u me l e necesare realizării autorizate în mod
investigaţiilor şi analizelor de corespunzător, şi
e f e c t u a t în vederea vaccinării, în baza totodată că scopul
solicitării medicului pediatru sau de activităţii de
familie; vaccinare este
i) i ) s u me l e necesare pentru „asigurarea
despăgubirea p e r s o a n e l or continuă a sănătăţii
v ă t ă ma t e d e v a c c i n a r e ş i publice” şi a
t r a t a me n t e l e me d i c a l e şi „dreptului la
internările pacienţilor care sănătate individuală
necesită aceste lucruri. şi colectivă”, ca
Autor: Grup parlamentar PSD atare trebuie,
corelativ, să preia
costurile măsurilor
necesare atingerii şi
garantării acestor
obiective.

36. Art.28.- Ministerul Sănătăţii, prin Art. 28 -Ministerul Sănătăţii, prin Această testare va fi Camera
fonduri de la bugetul de stat şi /sau fonduri de la bugetul de stat şi /sau suportată de la Deputaților
veniturile proprii alocate PNV, asigură: veniturile proprii alocate PNV, asigură: bugetul de stat.
a) sumele pentru
a) sumele pentru achiziţionarea
achiziţionarea vaccinurilor din Calendarul Modificarea acestui
110
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Naţional de Vaccinare a copiilor şi din alte vaccinurilor din Calendarul articol are legătură
programe naţionale de sănătate ale Naţional de Vaccinare a copiilor cu amendamentele
Ministerului Sănătăţii ori a celor necesare şi din alte programe naţionale de precedente și are
în cazul unor situaţii epidemiologice aceeași motivare.
sănătate ale Ministerului Sănătăţii
speciale;
b) sumele necesare ori a celor necesare în cazul unor
asigurării continuităţii lanţului de frig de la situaţii epidemiologice speciale;
preluarea vaccinurilor de la producător, b) sumele necesare asigurării
stocarea acestora, transportul până la
continuităţii lanţului de frig de la
furnizorul de servicii medicale de
vaccinare; preluarea vaccinurilor de la
c) sumele aferente producător, stocarea acestora,
vaccinurilor la furnizorii de servicii transportul până la furnizorul de
medicale de vaccinare, care au în structură servicii medicale de vaccinare;
personal nominalizat, şi a serviciilor de
administrare a vaccinurilor pentru c) sumele aferente vaccinurilor la
persoanele cu boli cronice aflate la risc, cu furnizorii de servicii medicale de
excepţia celor menţionate la art.30 alin.(1); vaccinare, care au în structură
d) sumele necesare personal nominalizat, şi a
funcţionării GTCAV şi a comisiilor serviciilor de administrare a
judeţene de vaccinare, precum şi a comisiei
vaccinurilor pentru persoanele cu
de vaccinare a municipiului Bucureşti;
e) sumele necesare boli cronice aflate la risc, cu
pregătirii şi desfăşurării cursurilor pentru excepţia celor menţionate la
personalul furnizorilor de servicii medicale art.30 alin.(l);
de vaccinare cu atribuţii în activitatea de
vaccinare; d) sumele necesare funcţionării
f) sumele necesare GTCAV şi a comisiilor judeţene
111
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
desfăşurării studiilor de seroprevalenţă, de vaccinare, precum şi a
sociologice şi campaniilor de informare; comisiei de vaccinare a
g) sumele necesare municipiului Bucureşti;
dezvoltării, întreţinerii şi îmbunătăţii
RENV. e) sumele necesare pregătirii şi
desfăşurării cursurilor pentru
personalul furnizorilor de servicii
medicale de vaccinare cu atribuţii
în activitatea de vaccinare;
f) sumele necesare desfăşurării
studiilor de seroprevalenţă,
sociologice şi campaniilor de
informare;
g) sumele necesare dezvoltării,
întreţinerii şi îmbunătăţii RENV;
h) sumele necesare efectuării
examenului medical prealabil
fiecărei vaccinări, care stabilește
dacă există contraindicații
privind injectarea.
Autor: Deputat Pro Europa Nicolae
Bănicioiu
361 Art.28 Există riscul pentru Camera

112
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
h) sumele necesare realizării
persoanele Deputaților
investigaţiilor şi analizelor obligatoriu neasigurate care
de efectuat în prealabil faţă de actul doresc să fie
vaccinării, în baza recomandării vaccinate şi care
medicului pediatru sau de familie, sunt informate
asiguratului sau neasiguratului; asupra posibilelor
reacţii secundare ale
Autor: Comisia pentru drepturile vaccinării, dar dacă
omului, culte şi problemele minorităţilor situaţia o impune
naţionale (epidemii de gripă
sau alte boli infecto-
contagioase), să se
efectueze teste
imunologice
înaintea vaccinării
şi, eventual, să se
asigure spitalizare
dacă apar efecte
adverse datorate
vaccinului în sine
sau tehnicii de
administrare a
vaccinului.

37. Art.35.- (1) Angajatorii, persoane Art. 35 se elimină. Multe firme mici și Camera
fizice sau juridice, suportă, din bugetul Autor: Deputat PNL Matei-Adrian chiar medii nu au Deputaților
propriu, costurile pentru vaccinurile și Dobrovie posibilitatea
administrarea acestora personalului propriu financiară de a
113
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
care, prin natura profesiei sau a formării pe susține cheltuieli
care o urmează, este expus la riscul de suplimentare, cum
infectare sau poate reprezenta o sursă de ar fi cea cu
infecție, care ar putea pune în pericol vaccinurile. Aceste
sănătatea publică, ori a cărui vaccinare, firme vor avea două
potrivit legii, este obligatorie. opțiuni: fie vor
(2) Costurile prevăzute la renunța la o parte
alin.(1) sunt deductibile fiscal din personal,
procesul de
productie urmând a
fi perturbat, fie pur
si simplu vor
închide.
38. Art.37.- (1) Se înfiinţează, se Art. 37 se elimină A se elimina pentru Camera
organizează şi funcţionează GTCAV, Autor: Grup parlamentar PSD că este un organism Deputaților
comisie consultativă a Ministerului paralel.
Sănătăţii, cu următoarea componenţă:
a) câte un medic din
specialităţile epidemiologie, microbiologie,
pediatrie, boli infecţioase, medicină de
familie, neonatologie, desemnaţi de
comisiile de specialitate ale CMR, cu o
vechime profesională efectivă şi
neîntreruptă de cel puţin 7 ani înaintea
desemnării;
b) un membru
desemnat de către OAMGMAMR ;
c) un membru
114
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
desemnat de către Ministerul Sănătăţii;
d) un membru
desemnat al CNSCBT, din cadrul INSP;
e) un membru
desemnat de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
f) un membru
desemnat de Ministerul Educaţiei
Naţionale;
g) un membru
desemnat de Agenţia Naţională a
Medicamentului şi a Dispozitivelor
Medicale;
h) un membru
desemnat de INSP, care asigură
secretariatul GTCAV;
i) câte un membru
desemnat de ministerele cu reţea sanitară
proprie.
(2) Activitatea GTCAV
este finanţată din fondurile alocate PNV.

(3) Desemnarea membrilor


titulari, precum şi a câte unui membru
supleant în GTCAV se face de către
autorităţile şi instituţiile prevăzute la
alin.(1) în termen de maximum 3 luni de la
data publicării prezentei legi în Monitorul
115
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Oficial al României, Partea I.
(4) Regulamentul de
organizare şi funcţionare a GTCAV,
precum şi a comisiilor prevăzute la art.39,
se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

39. Art.37.- (1) Se înfiinţează, se Se propune eliminarea articolului 37. Se propune Camera
organizează şi funcţionează GTCAV, Autor: Comisia pentru drepturile eliminarea GTCAV Deputaților
comisie consultativă a Ministerului omului, culte şi problemele minorităţilor – Grupul Tehnic de
Sănătăţii, cu următoarea componenţă: naţionale Coordonare a
a) câte un medic din Activităţilor de
specialităţile epidemiologie, microbiologie, Vaccinare, deoarece
pediatrie, boli infecţioase, medicină de este un organism
familie, neonatologie, desemnaţi de paralel.
comisiile de specialitate ale CMR, cu o
vechime profesională efectivă şi
neîntreruptă de cel puţin 7 ani înaintea
desemnării;
b) un membru
desemnat de către OAMGMAMR ;
c) un membru
desemnat de către Ministerul Sănătăţii;
d) un membru
desemnat al CNSCBT, din cadrul INSP;
e) un membru
desemnat de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
f) un membru
116
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
desemnat de Ministerul Educaţiei
Naţionale;
g) un membru
desemnat de Agenţia Naţională a
Medicamentului şi a Dispozitivelor
Medicale;
h) un membru
desemnat de INSP, care asigură
secretariatul GTCAV;
i) câte un membru
desemnat de ministerele cu reţea sanitară
proprie.
(2) Activitatea GTCAV
este finanţată din fondurile alocate PNV.

(3) Desemnarea membrilor


titulari, precum şi a câte unui membru
supleant în GTCAV se face de către
autorităţile şi instituţiile prevăzute la
alin.(1) în termen de maximum 3 luni de la
data publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(4) Regulamentul de
organizare şi funcţionare a GTCAV,
precum şi a comisiilor prevăzute la art.39,
se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

40. Art.38.- GTCAV are următoarele Articolul 38 se elimină A se elimina pentru Camera
117
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
atribuţii: Autor: Grup parlamentar PSD că este un organism Deputaților
a) elaborează şi participă paralel.
la implementarea strategiilor de vaccinare;
b) furnizează detaliile
tehnice necesare coordonatorilor naţionali
şi judeţeni ai PNV pentru activitatea de
vaccinare;
c) oferă consultanţă
Ministerului Sănătăţii cu privire la CNV,
precum şi vaccinurile recomandate pentru
grupele populaţionale la risc;
d) oferă consultanță
Ministerului Sănătății pentru revizuirea
Calendarului Național de Vaccinare pentru
copii și a Calendarului Național de
Vaccinare pentru adulți, ţinând cont de
contextul epidemiologic și de
recomandările naționale și internaționale;
e) oferă consultanţă
Ministerului Sănătăţii cu privire la
vaccinurile opţionale şi schemele de
vaccinare pentru copii şi adulţi, ţinând
cont de contextul epidemiologic şi de
recomandările naţionale şi internaţionale;
f) analizează politicile de
sănătate naţionale şi internaţionale şi
recomandă politici naţionale de imunizare
optime;
118
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
g) recomandă
Ministerului Sănătăţii metode de
monitorizare a activităţii de vaccinare astfel
încât impactul să poată fi măsurat şi
cuantificat;
h) asigură suport
Ministerului Sănătăţii şi altor instituţii
implicate în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, în cazul apariţiei unei situaţii
epidemiologice speciale;
i) identifică necesitatea
obţinerii de date suplimentare pentru
elaborarea de politici de vaccinare;
j) colaborează cu
organismele similare din alte ţări pentru a
elabora cele mai bune decizii adaptate
contextului epidemiologic regional;
k) acordă sprijin
profesional ştiinţific şi colaborează cu
comisiile judeţene de vaccinare şi cea a
municipiului București;
l) avizează componenţa
comisiilor judeţene de vaccinare, precum şi
a Comisiei de Vaccinare a Municipiului
Bucureşti, la propunerea DSP;
m) propune soluţii pentru
buna funcţionare a comisiilor judeţene de
vaccinare şi a celei a municipiului
119
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Bucureşti, adresate atât Ministerului
Sănătăţii, cât şi Comisiilor, după caz;
n) propune Ministerului
Sănătăţii soluţii pentru buna funcţionare a
activităţii de vaccinare;
o) contribuie la
informarea populaţiei privind informaţiile
de interes public legate de activitatea de
vaccinare la nivel naţional şi măsurile de
prevenire prin vaccinare;
p) întocmeşte rapoarte
trimestriale şi anuale, cu privire la
activitatea depusă şi le transmite
Ministerului Sănătăţii;
q) evaluează informaţiile
apărate în spaţiul public legate de
activitatea de vaccinare şi colaborează cu
mass-media pentru o corectă informare a
opiniei publice;
r) propune Ministerului
Sănătăţii campanii de informare, educare,
comunicare referitoare la vaccinare,
precum şi un pachet informaţional
standardizat în vederea consilierii părinţilor
de către furnizorii de servicii medicale;
s) analizează datele
oficiale puse la dispoziţie de către
instituţiile statului român care sunt
120
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
implicate în procesul de vaccinare;
ş) sesizează organele
competente în legătură cu nerespectarea
atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute la
art.42-49;
t) sesizează alte instituţii
abilitate cu privire la alte încălcări ale
cadrului legislativ în vigoare.

41. Art.38.- GTCAV are următoarele Se propune eliminarea articolului 38. Se propune Camera
atribuţii: Autor: Comisia pentru drepturile eliminarea ca o Deputaților
a) elaborează şi participă omului, culte şi problemele minorităţilor consecinţă logică a
la implementarea strategiilor de vaccinare; naţionale eliminării art.37.
b) furnizează detaliile
tehnice necesare coordonatorilor naţionali
şi judeţeni ai PNV pentru activitatea de
vaccinare;
c) oferă consultanţă
Ministerului Sănătăţii cu privire la CNV,
precum şi vaccinurile recomandate pentru
grupele populaţionale la risc;
d) oferă consultanță
Ministerului Sănătății pentru revizuirea
Calendarului Național de Vaccinare pentru
copii și a Calendarului Național de
Vaccinare pentru adulți, ţinând cont de
contextul epidemiologic și de
recomandările naționale și internaționale;
121
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
e) oferă consultanţă
Ministerului Sănătăţii cu privire la
vaccinurile opţionale şi schemele de
vaccinare pentru copii şi adulţi, ţinând
cont de contextul epidemiologic şi de
recomandările naţionale şi internaţionale;
f) analizează politicile de
sănătate naţionale şi internaţionale şi
recomandă politici naţionale de imunizare
optime;
g) recomandă
Ministerului Sănătăţii metode de
monitorizare a activităţii de vaccinare astfel
încât impactul să poată fi măsurat şi
cuantificat;
h) asigură suport
Ministerului Sănătăţii şi altor instituţii
implicate în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, în cazul apariţiei unei situaţii
epidemiologice speciale;
i) identifică necesitatea
obţinerii de date suplimentare pentru
elaborarea de politici de vaccinare;
j) colaborează cu
organismele similare din alte ţări pentru a
elabora cele mai bune decizii adaptate
contextului epidemiologic regional;
k) acordă sprijin
122
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
profesional ştiinţific şi colaborează cu
comisiile judeţene de vaccinare şi cea a
municipiului București;
l) avizează componenţa
comisiilor judeţene de vaccinare, precum şi
a Comisiei de Vaccinare a Municipiului
Bucureşti, la propunerea DSP;
m) propune soluţii pentru
buna funcţionare a comisiilor judeţene de
vaccinare şi a celei a municipiului
Bucureşti, adresate atât Ministerului
Sănătăţii, cât şi Comisiilor, după caz;
n) propune Ministerului
Sănătăţii soluţii pentru buna funcţionare a
activităţii de vaccinare;
o) contribuie la
informarea populaţiei privind informaţiile
de interes public legate de activitatea de
vaccinare la nivel naţional şi măsurile de
prevenire prin vaccinare;
p) întocmeşte rapoarte
trimestriale şi anuale, cu privire la
activitatea depusă şi le transmite
Ministerului Sănătăţii;
q) evaluează informaţiile
apărate în spaţiul public legate de
activitatea de vaccinare şi colaborează cu
mass-media pentru o corectă informare a
123
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
opiniei publice;
r) propune Ministerului
Sănătăţii campanii de informare, educare,
comunicare referitoare la vaccinare,
precum şi un pachet informaţional
standardizat în vederea consilierii părinţilor
de către furnizorii de servicii medicale;
s) analizează datele
oficiale puse la dispoziţie de către
instituţiile statului român care sunt
implicate în procesul de vaccinare;
ş) sesizează organele
competente în legătură cu nerespectarea
atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute la
art.42-49;
t) sesizează alte instituţii
abilitate cu privire la alte încălcări ale
cadrului legislativ în vigoare.
42. g) recomandă Ministerului Sănătăţii Articolul 38 alin. (1) se completează cu Camera
metode de monitorizare a activităţii de un nou punct g), următoarele puncte Deputaților
vaccinare astfel încât impactul să poată fi fiind renumerotate corespunzător, după
măsurat şi cuantificat; cum urmează:
„g) emite, în termen de maximum 30 de
zile de la sesizare un raport, conform
art. 46 alin. (2) din prezenta lege;”
Autor: Deputat PSD Conf. Univ. Dr.
Corneliu Florin Buicu
43. Se introduce un nou alin. (2) la finalul Camera
124
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
articolului 38, având următorul cuprins: Deputaților
„(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor
prevăzute la alin. (1) lit. g) de mai sus,
ministrul sănătății va aproba prin ordin
criteriile și metodologia de evaluare a
vaccinurilor, a instrumentelor
metodologice utilizate în procesul de
evaluare privind stabilirea vaccinurilor
disponibile pe piața din România şi care
răspund necesităților de asigurare a
sănătății publice, ținând cont de
contextul epidemiologic național
specific, precum şi de recomandările
naționale şi internaționale de
specialitate, în termen de maximum 30
de zile de la data publicării prezentei
legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I. Până la aprobarea ordinului,
GTCAV va duce la îndeplinire
atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. g) în
baza unei proceduri proprii, în
conformitate cu principiile şi etica
medicală.”
Autor: Deputat PSD Conf. Univ. Dr.
Corneliu Florin Buicu

44. Art.39.- (1) Pe lângă fiecare Art. 39 se elimină. Este un organism Camera
direcţie de sănătate publică judeţeană, Autor: Deputat PNL Matei-Adrian care nu este necesar. Deputaților
125
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
respectiv pe lângă Direcţia de Sănătate Dobrovie
Publică a Municipiului Bucureşti se
înfiinţează, se organizează şi funcţionează,
în coordonarea GTCAV, comisia judeţeană
de vaccinare, respectiv Comisia de
Vaccinare a Municipiului Bucureşti, fără
personalitate juridică, cu următoarea
componenţă:
a) câte un medic din
specialităţile epidemiologie, microbiologie,
pediatrie, boli infecţioase, medicină de
familie, neonatologie, desemnaţi de
Colegiul Medicilor Judeţean;
b) un epidemiolog
desemnat de DSP;
c) un psiholog
desemnat de Colegiul Psihologilor din
România;
d) un reprezentant
desemnat de OAMGMAMR;
e) un reprezentant al
direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului de la nivelul judeţului,
respectiv, un reprezentant de la nivelul
direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti;
f) un secretar,
126
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
desemnat de către direcţia de sănătate
publică respectivă;
g) un reprezentant al
inspectoratului judeţean şcolar, respectiv al
Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucureşti.
(2) Componenţa comisiei
se aprobă prin decizia conducerii direcţiei
de sănătate publică judeţene, respectiv a
Direcţiei de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti, pe baza
propunerilor scrise făcute de instituţiile
prevăzute la alin.(1).
(3) Prin excepție de la
structura prevăzută la alin.(1), în județele în
care nu pot fi desemnați medici din
specialitățile menționate sau psihologi,
GTCAV va permite funcționarea într-o altă
formulă funcțională cu cel puțin 7 membri.
(4) Activitatea comisiilor
de vaccinare judeţene/a municipiului
Bucureşti este finanţată din fondurile
alocate PNV.
45. Art.39.- (1) Pe lângă fiecare Art. 39 se elimină Este un organism
direcţie de sănătate publică judeţeană, Autor: Grup parlamentar PSD care nu este necesar.
respectiv pe lângă Direcţia de Sănătate
Publică a Municipiului Bucureşti se
înfiinţează, se organizează şi funcţionează,
127
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
în coordonarea GTCAV, comisia judeţeană
de vaccinare, respectiv Comisia de
Vaccinare a Municipiului Bucureşti, fără
personalitate juridică, cu următoarea
componenţă:
a) câte un medic din
specialităţile epidemiologie, microbiologie,
pediatrie, boli infecţioase, medicină de
familie, neonatologie, desemnaţi de
Colegiul Medicilor Judeţean;
b) un epidemiolog
desemnat de DSP;
c) un psiholog
desemnat de Colegiul Psihologilor din
România;
d) un reprezentant
desemnat de OAMGMAMR;
e) un reprezentant al
direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului de la nivelul judeţului,
respectiv, un reprezentant de la nivelul
direcţiilor generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti;
f) un secretar,
desemnat de către direcţia de sănătate
publică respectivă;
g) un reprezentant al
128
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
inspectoratului judeţean şcolar, respectiv al
Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucureşti.
(2) Componenţa comisiei
se aprobă prin decizia conducerii direcţiei
de sănătate publică judeţene, respectiv a
Direcţiei de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti, pe baza
propunerilor scrise făcute de instituţiile
prevăzute la alin.(1).
(3) Prin excepție de la
structura prevăzută la alin.(1), în județele în
care nu pot fi desemnați medici din
specialitățile menționate sau psihologi,
GTCAV va permite funcționarea într-o altă
formulă funcțională cu cel puțin 7 membri.
(4) Activitatea comisiilor
de vaccinare judeţene/a municipiului
Bucureşti este finanţată din fondurile
alocate PNV.
46. Art.40.- Comisiile judeţene de Art. 40 se elimină. Nu este necesară Camera
vaccinare, precum şi Comisia de Vaccinare Autor: Deputat PNL Matei-Adrian existenţa Comisiilor Deputaților
a Municipiului Bucureşti, au următoarele Dobrovie Judeţene de
atribuţii: vaccinare, acestea
a) analizează la nivel fiind prevăzute de
judeţean activitatea de vaccinare, identifică lege în scopul
disfuncţionalităţile întâlnite şi propune identificării,
măsuri de remediere; raportării şi
129
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
b) contribuie la sancţionării celor ce
informarea populaţiei cu privire la refuză vaccinarea.
activitatea de vaccinare la nivel judeţean şi
de măsurile de prevenire prin vaccinare a
răspândirii unor boli astfel prevenibile;
c) analizează cauzele de
nevaccinare şi elaborează recomandări
către furnizorii de servicii de vaccinare şi
DSP;
d) convoacă persoanele
care răspund de vaccinarea copilului şi care
nu se prezintă cu copilul la vaccinare sau
care refuză vaccinarea copilului, în vederea
consilierii. Convocarea se face în baza
sesizării formulate de furnizorii de servicii
medicale de vaccinare, de către DSP sau
colectivităţile de învăţământ, ori din
sistemul de protecţie a drepturilor
copilului;
e) înregistrează în
evidenţa proprie copilul nevaccinat,
consiliază cel puţin o dată la 3 luni
persoanele care răspund de vaccinarea
copiilor care trebuie vaccinaţi, până la
acceptarea planului de recuperare;
f) stabilesc un plan de
recuperare pentru antigenele obligatorii
posibil a fi administrate în conformitate cu
130
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
vârsta şi monitorizează cazul până la
administrarea tuturor vaccinurilor
corespunzătoare vârstei;
g) informează furnizorii
de servicii medicale de vaccinare privind
acţiunile întreprinse pentru persoanele de
pe lista acestora;
h) analizează,
investighează şi certifică contraindicaţiile
medicale definitive prin eliberarea unei
adeverinţe al cărei model va fi stabilit prin
ordin al ministrului sănătăţii;
i) analizează şi certifică
cazurile de reacţii adverse postvaccinale şi
le înaintează Ministerului Sănătăţii pentru
dispunerea măsurilor compensatorii;
j) sesizează inspecţia de
stat din cadrul direcţiilor de sănătate
publică privind nerespectarea de către
părinţi, sau de către reprezentanţii legali, a
obligaţiilor prevăzute la art.68 şi 69;
k) sesizează asistentul
medical comunitar şi/sau mediatorul
sanitar, sau în lipsa acestuia Serviciul
Public de Asistenţă Socială sau, după caz,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului pentru a identifica
piedicile întâmpinate în calea vaccinării şi a
131
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
oferi consiliere în cazul minorului care
împlineşte vârsta de 3 ani şi nu a început
sau a întrerupt schema privind vaccinurile
obligatorii, precum şi în cazul copilului
înscris într-o colectivitate de învăţământ
care nu a încheiat schema de recuperare
propusă în termen de un an;
l) sesizează Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului cu privire la existenţa unei
suspiciuni de neglijare medicală sau
încălcare a dreptului copilului la sănătate
de către părinţi sau reprezentanţii legali, în
cazul minorului care împlineşte 18 luni de
la înscrierea într-o colectivitate şi nu a
început sau a întrerupt schema privind
vaccinurile obligatorii în conformitate cu
prevederile lit.f);
m) eliberează adeverinţa
necesară înscrierii în colectivitate, conform
art.24 alin.(1) lit.b);
n) se autosesizează,
răspunde la sesizări, analizează şi, atunci
când este cazul, sesizează CMR, CMDR,
OAMGMAMR, CFR, precum şi alte
organisme abilitate, dacă se constată fapte
săvârşite de către membri cu drept de liberă
practică, precum participarea la acţiuni
132
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
antivaccinare, transmiterea de informaţii
incorecte sau nedovedite ştiinţific, acţiuni
sau manifestări care pun în pericol
sănătatea publică;
o) analizează situaţia
furnizorilor de servicii medicale înregistraţi
în RENV, monitorizează respectarea de
către aceştia a condiţiilor necesare
desfăşurării activităţii ca furnizor de
servicii medicale de vaccinare, îi
informează privind expirarea documentelor
necesare înregistrării;
p) consultă şi colaborează
cu organizaţiile non-guvernamentale, în
scopul informării corecte a populaţiei cu
privire la beneficiile vaccinării;
q) elaborează trimestrial,
respectiv anual, rapoarte de activitate pe
care le înaintează prin direcţiile de sănătate
publică județene şi a municipiului
Bucureşti la GTCAV;
r) sesizează GTCAV cu
privire la nerespectarea atribuţiilor
prevăzute la art.48.

133
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
47. Art.40.- Comisiile judeţene de e)Dorim ca acest Camera
vaccinare, precum şi Comisia de Vaccinare articol să aibă o Deputaților
a Municipiului Bucureşti, au următoarele definiție clară
atribuţii: pentru a nu lăsa loc
a) analizează la nivel de abuzuri și
judeţean activitatea de vaccinare, identifică hărțuiri ale
părinților/reprezenta
disfuncţionalităţile întâlnite şi propune nților legali, pe
măsuri de remediere; termen nelimitat.
b) contribuie la a)-d), f)-r)Definiția
informarea populaţiei cu privire la neglijării medicale
activitatea de vaccinare la nivel judeţean şi ca refuzul vaccinării
de măsurile de prevenire prin vaccinare a și sesizarea
răspândirii unor boli astfel prevenibile; DGASPC în cazul
c) analizează cauzele de copiilor nevaccinați,
nevaccinare şi elaborează recomandări conduc la o masură
către furnizorii de servicii de vaccinare şi abuzivă de decădere
DSP;
Art.40 se elimină până la litera e) care din drepturi a
d) convoacă persoanele va avea următorul cuprins:. tutorelui legal. O
care răspund de vaccinarea copilului şi care măsură exagerată
nu se prezintă cu copilul la vaccinare sau atunci când vorbim
care refuză vaccinarea copilului, în vederea de un tratament
consilierii. Convocarea se face în baza medical cu rol
sesizării formulate de furnizorii de servicii preventiv, cu
medicale de vaccinare, de către DSP sau e) înregistrează în evidenţa proprie potențiale beneficii
colectivităţile de învăţământ, ori din copilul nevaccinat, consiliază o dată la 3
luni persoanele care răspund de dar și riscuri. Avem
sistemul de protecţie a drepturilor încredere în cadrele
copilului; vaccinarea copiilor care trebuie
medicale să
e) înregistrează în
134
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
evidenţa proprie copilul nevaccinat, vaccinaţi timp de 12 luni administreze, sa
consiliază cel puţin o dată la 3 luni monitorizeze și să
persoanele care răspund de vaccinarea intervină în mod
copiilor care trebuie vaccinaţi, până la eficient și corect in
Aliniatele f)-r) se elimină
acceptarea planului de recuperare; procesul de
Autor: Grup parlamentar PSD
f) stabilesc un plan de vaccinare. De aceea,
recuperare pentru antigenele obligatorii și nu numai, trebuie
posibil a fi administrate în conformitate cu să le respectam
vârsta şi monitorizează cazul până la dreptul și
administrarea tuturor vaccinurilor capacitatea de a
corespunzătoare vârstei; avea și o altă părere
g) informează furnizorii decât cea general
de servicii medicale de vaccinare privind acceptată. Medicii
acţiunile întreprinse pentru persoanele de trebuie să fie
pe lista acestora; absolut liberi să îşi
h) analizează, spună liber părerea
investighează şi certifică contraindicaţiile despre vaccinuri,
medicale definitive prin eliberarea unei inclusiv să studieze,
adeverinţe al cărei model va fi stabilit prin solicite şi primească
ordin al ministrului sănătăţii; informaţii, în
i) analizează şi certifică conformitate
cazurile de reacţii adverse postvaccinale şi exclusiv cu normele
le înaintează Ministerului Sănătăţii pentru deontologice
dispunerea măsurilor compensatorii; profesionale şi cu
j) sesizează inspecţia de propria conştiinţă.
stat din cadrul direcţiilor de sănătate
publică privind nerespectarea de către
părinţi, sau de către reprezentanţii legali, a
135
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
obligaţiilor prevăzute la art.68 şi 69;
k) sesizează asistentul
medical comunitar şi/sau mediatorul
sanitar, sau în lipsa acestuia Serviciul
Public de Asistenţă Socială sau, după caz,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului pentru a identifica
piedicile întâmpinate în calea vaccinării şi a
oferi consiliere în cazul minorului care
împlineşte vârsta de 3 ani şi nu a început
sau a întrerupt schema privind vaccinurile
obligatorii, precum şi în cazul copilului
înscris într-o colectivitate de învăţământ
care nu a încheiat schema de recuperare
propusă în termen de un an;
l) sesizează Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului cu privire la existenţa unei
suspiciuni de neglijare medicală sau
încălcare a dreptului copilului la sănătate
de către părinţi sau reprezentanţii legali, în
cazul minorului care împlineşte 18 luni de
la înscrierea într-o colectivitate şi nu a
început sau a întrerupt schema privind
vaccinurile obligatorii în conformitate cu
prevederile lit.f);
m) eliberează adeverinţa
necesară înscrierii în colectivitate, conform
136
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
art.24 alin.(1) lit.b);
n) se autosesizează,
răspunde la sesizări, analizează şi, atunci
când este cazul, sesizează CMR, CMDR,
OAMGMAMR, CFR, precum şi alte
organisme abilitate, dacă se constată fapte
săvârşite de către membri cu drept de liberă
practică, precum participarea la acţiuni
antivaccinare, transmiterea de informaţii
incorecte sau nedovedite ştiinţific, acţiuni
sau manifestări care pun în pericol
sănătatea publică;
o) analizează situaţia
furnizorilor de servicii medicale înregistraţi
în RENV, monitorizează respectarea de
către aceştia a condiţiilor necesare
desfăşurării activităţii ca furnizor de
servicii medicale de vaccinare, îi
informează privind expirarea documentelor
necesare înregistrării;
p) consultă şi colaborează
cu organizaţiile non-guvernamentale, în
scopul informării corecte a populaţiei cu
privire la beneficiile vaccinării;
q) elaborează trimestrial,
respectiv anual, rapoarte de activitate pe
care le înaintează prin direcţiile de sănătate
publică județene şi a municipiului
137
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Bucureşti la GTCAV;
r) sesizează GTCAV cu
privire la nerespectarea atribuţiilor
prevăzute la art.48.

48. Art.40.- Comisiile judeţene de Se propune modificarea şi completarea Definiţia neglijîării Camera
vaccinare, precum şi Comisia de Vaccinare art.40, după cum urmează: medicale ca refuzul Deputaților
a Municipiului Bucureşti, au următoarele „Art.40 vaccinării şi
atribuţii: Comisiile județene de vaccinare, sesizarea DGASPC
a) analizează la nivel precum și Comisia de Vaccinare a în cazul copiilor
judeţean activitatea de vaccinare, identifică Municipiului București, au atribuţia de a nevaccinaţi, conduc
disfuncţionalităţile întâlnite şi propune înregistra în evidenţa proprie copilul la o măsură abuzivă,
măsuri de remediere; nevaccinat, consiliază o dată la 3 luni de decădere din
b) contribuie la persoanele care răspund de vaccinarea drepturi a tutorelui
informarea populaţiei cu privire la copiilor care trebuie vaccinaţi, timp de legal..
activitatea de vaccinare la nivel judeţean şi 12 luni”. De asemenea,
de măsurile de prevenire prin vaccinare a Autor: Comisia pentru drepturile aticolul încalcă
răspândirii unor boli astfel prevenibile; omului, culte şi problemele minorităţilor dreptul cadrelor
c) analizează cauzele de naţionale medicale de a
nevaccinare şi elaborează recomandări decide liber asupra
către furnizorii de servicii de vaccinare şi procedurilor
DSP; medicale, inclusiv a
d) convoacă persoanele celor referitoare la
care răspund de vaccinarea copilului şi care vaccinare.
nu se prezintă cu copilul la vaccinare sau
care refuză vaccinarea copilului, în vederea
consilierii. Convocarea se face în baza
sesizării formulate de furnizorii de servicii
138
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
medicale de vaccinare, de către DSP sau
colectivităţile de învăţământ, ori din
sistemul de protecţie a drepturilor
copilului;
e) înregistrează în
evidenţa proprie copilul nevaccinat,
consiliază cel puţin o dată la 3 luni
persoanele care răspund de vaccinarea
copiilor care trebuie vaccinaţi, până la
acceptarea planului de recuperare;
f) stabilesc un plan de
recuperare pentru antigenele obligatorii
posibil a fi administrate în conformitate cu
vârsta şi monitorizează cazul până la
administrarea tuturor vaccinurilor
corespunzătoare vârstei;
g) informează furnizorii
de servicii medicale de vaccinare privind
acţiunile întreprinse pentru persoanele de
pe lista acestora;
h) analizează,
investighează şi certifică contraindicaţiile
medicale definitive prin eliberarea unei
adeverinţe al cărei model va fi stabilit prin
ordin al ministrului sănătăţii;
i) analizează şi certifică
cazurile de reacţii adverse postvaccinale şi
le înaintează Ministerului Sănătăţii pentru
139
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
dispunerea măsurilor compensatorii;
j) sesizează inspecţia de
stat din cadrul direcţiilor de sănătate
publică privind nerespectarea de către
părinţi, sau de către reprezentanţii legali, a
obligaţiilor prevăzute la art.68 şi 69;
k) sesizează asistentul
medical comunitar şi/sau mediatorul
sanitar, sau în lipsa acestuia Serviciul
Public de Asistenţă Socială sau, după caz,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului pentru a identifica
piedicile întâmpinate în calea vaccinării şi a
oferi consiliere în cazul minorului care
împlineşte vârsta de 3 ani şi nu a început
sau a întrerupt schema privind vaccinurile
obligatorii, precum şi în cazul copilului
înscris într-o colectivitate de învăţământ
care nu a încheiat schema de recuperare
propusă în termen de un an;
l) sesizează Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului cu privire la existenţa unei
suspiciuni de neglijare medicală sau
încălcare a dreptului copilului la sănătate
de către părinţi sau reprezentanţii legali, în
cazul minorului care împlineşte 18 luni de
la înscrierea într-o colectivitate şi nu a
140
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
început sau a întrerupt schema privind
vaccinurile obligatorii în conformitate cu
prevederile lit.f);
m) eliberează adeverinţa
necesară înscrierii în colectivitate, conform
art.24 alin.(1) lit.b);
n) se autosesizează,
răspunde la sesizări, analizează şi, atunci
când este cazul, sesizează CMR, CMDR,
OAMGMAMR, CFR, precum şi alte
organisme abilitate, dacă se constată fapte
săvârşite de către membri cu drept de liberă
practică, precum participarea la acţiuni
antivaccinare, transmiterea de informaţii
incorecte sau nedovedite ştiinţific, acţiuni
sau manifestări care pun în pericol
sănătatea publică;
o) analizează situaţia
furnizorilor de servicii medicale înregistraţi
în RENV, monitorizează respectarea de
către aceştia a condiţiilor necesare
desfăşurării activităţii ca furnizor de
servicii medicale de vaccinare, îi
informează privind expirarea documentelor
necesare înregistrării;
p) consultă şi colaborează
cu organizaţiile non-guvernamentale, în
scopul informării corecte a populaţiei cu
141
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
privire la beneficiile vaccinării;
q) elaborează trimestrial,
respectiv anual, rapoarte de activitate pe
care le înaintează prin direcţiile de sănătate
publică județene şi a municipiului
Bucureşti la GTCAV;
r) sesizează GTCAV cu
privire la nerespectarea atribuţiilor
prevăzute la art.48.

49. Art.42.- Ministerul Sănătăţii are Literele a)- k) rămân nemodificate și Achiziţia de Camera
următoarele atribuţii: Litera l) a art. 42 se elimină vaccinuri trebuie Deputaților
a) asigură cu prioritate şi Literele m) – t) rămân nemodificate. făcută strict
la timp toate resursele financiare necesare Autor: Grup parlamentar PSD conform criteriilor
pentru desfăşurarea activităţii de vaccinare, prescrise de
precum achiziţia vaccinurilor, a seringilor, legislaţia achiziţiilor
transportul acestora până la furnizorul de publice, în condiţii
servicii medicale de vaccinare; de transparenţă şi
b) asigură cu prioritate şi control.
la timp toate celelalte costuri legate de
administrarea vaccinurilor, precum şi
resursele financiare pentru contravaloarea
administrării vaccinurilor în unităţi private
şi de stat prevăzute în calendar;
c) aprobă introducerea în
lista cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază
142
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală,
pe bază de prescripţie medicală, în sistemul
de asigurări sociale de sănătate, precum şi
denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor care se
acordă în cadrul programelor naţionale de
sănătate a vaccinurilor pentru grupele
populaţionale la risc;
d) asigură şi menţine
permanent un stoc de rezervă de vaccinuri
şi consumabile cel puţin egal cu necesarul
anual, cu termen de valabilitate de
minimum 18 luni; în caz de situaţii
epidemiologice speciale, vaccinul necesar
se va folosi din stocul de rezervă cu
obligaţia reîntregirii acestuia în termen de 6
luni;
e) asigură informarea
populaţiei şi a furnizorilor de servicii
medicale de vaccinare cu privire la apariţia
modificărilor în CNV cu cel puţin 6 luni
înainte de implementarea acestuia;
f) asigură şi răspunde
pentru alocarea fondurilor necesare pentru
menţinerea şi înlocuirea camerelor
frigorifice la nivelul depozitelor judeţene;
g) asigură și răspunde de
implementarea unui sistem informatic
143
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
național de monitorizare a lanțului de frig,
în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei legi;
h) asigură şi răspunde de
alocarea fondurilor necesare pentru
organizarea sesiunilor de instruire periodică
a personalului furnizorilor de servicii
medicale de vaccinare;
i) asigură şi răspunde de
alocarea fondurilor necesare pentru
administrarea şi dezvoltarea RENV şi a
unui site informativ pentru informarea şi
comunicarea către populaţie;
j) asigură dezvoltarea de
programe de informare pentru promovarea
vaccinării;
k) coordonează distribuţia
vaccinurilor din CNV;
l) ia măsuri de evitare a
schimbărilor frecvente a producătorilor de
vaccinuri, în scopul facilitării monitorizării
imunogenităţii şi reactogenităţii fiecărui
produs;
m) asigură, după
aprobarea sa, implementarea Strategiei
Naţionale de Vaccinare propusă de
GTCAV;
n) asigură fondurile
144
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
necesare pentru evaluarea sistematică, cel
puţin o dată la 3 ani, a nivelului acoperirii
vaccinale a populaţiei prin studii de
seroprevalenţă;
o) elaborează, împreună
cu CMR şi OAMGMAMR, programele şi
structura cursurilor de pregătire a
medicilor, care au atribuţia legală de a
vaccina şi a altor categorii de personal şi de
obţinere a certificării acestora;
p) împreună cu Ministerul
Educaţiei Naţionale se asigură de
introducerea în programa de pregătire a
asistenţilor medicali şi a studenţilor la
medicină a modulelor de vaccinologie şi a
unor noţiuni fundamentale de vaccinare
pentru asistenţii sociali;
q) elaborează anual şi
multianual graficul de procurare a
necesarului de vaccinuri şi consumabile
pentru administrarea acestora; achiziţia
acestora se face cu prioritate faţă de alte
achiziţii publice;
r) asigură resursele
financiare necesare pentru funcţionarea
GTCAV şi a comisiilor judeţene de
vaccinare, respectiv a Comisiei de
Vaccinare a Municipiului Bucureşti;
145
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
s) garantează respectarea
standardelor impuse pentru vaccinuri în
vederea autorizării pentru punere pe piaţă a
eficacităţii acestora şi a unui grad
acceptabil de siguranţă, prin Agenţia
Naţională a Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale;
ş) asigură implementarea
şi menţinerea, pe baza RENV, a unui
sistem de management al stocurilor de
vaccinuri;
t) asigură tipărirea
pachetului informaţional standardizat
propus de GTCAV şi aprovizionarea
furnizorilor de servicii medicale de
vaccinare cu acesta.
50. l) ia măsuri de evitare a schimbărilor Achiziţia
Se propune eliminarea literei l) a art.42. de Camera
frecvente a producătorilor de vaccinuri, în Autor: Comisia pentru drepturile vaccinuri trebuie Deputaților
scopul facilitării monitorizării omului, culte şi problemele minorităţilor
făcută strict
imunogenităţii şi reactogenităţii fiecărui naţionale conform criteriilor
produs; prescrise de
legislaţia achiziţiilor
publice, în condiţii
de transparenţă şi
control.
51. (2) Anterior declanşării procedurii de Se va introduce un nou alin. (2) în Camera
achiziţie publică a vaccinurilor, Ministerul cuprinsul articolului 46, următoarele Deputaților
Sănătăţii poate iniţia şi organiza consultări alineate fiind renumerotate
146
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
ale pieţei cu producătorii şi distribuitorii de corespunzător, având următorul cuprins:
vaccinuri, în condiţiile art.139 din Legea „(2) Anterior declanșării procedurii de
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu achiziție publică a vaccinurilor,
modificările şi completările ulterioare. Ministerul Sănătății va sesiza GTCAV
în vederea emiterii unui raport referitor
la vaccinurile disponibile pe piața din
România şi care, ținând cont de
contextul epidemiologic național
specific, precum şi de recomandările
naționale şi internaționale de
specialitate, în opinia GTCAV,
corespund necesităților de asigurare a
sănătății publice din România şi pot fi
achiziționate în vederea ducerii la
îndeplinire a PNV. Prin raportul său,
GTCAV va indica şi urgența
achiziționării vaccinului / vaccinurilor
identificat(e), după caz. La stabilirea
procedurii potrivite de achiziție publică,
precum şi la stabilirea specificațiilor
tehnice din cuprinsul caietului de
sarcini, Ministerul Sănătății va avea în
vedere concluziile raportului GTCAV,
în caz contrar fiind necesară întocmirea
unui memoriu justificativ prin care
Ministerul Sănătății să motiveze decizia
de îndepărtare de la concluziile
GTCAV.
147
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Autor: Deputat PSD Conf. Univ. Dr.
Corneliu Florin Buicu

52. h) trimit către comisia judeţeană de Art. 50 lit. h) se elimină. Vaccinarea nu este Camera
vaccinare sau a municipiului Bucureşti, Autor: Deputat PNL Matei-Adrian și nu trebuie să fie Deputaților
pentru analiză şi luare în evidenţă, lista Dobrovie obligatorie. Nu sunt
cazurilor care prezintă contraindicaţii necesare obligații și
definitive, lista refuzurilor la vaccinare organisme cu
consemnate prin semnarea formularului de atribuții de
refuz, precum şi lista copiilor care nu s-au identificare și
prezentat la vaccinare sau ai căror părinţi raportare a cazurilor
au refuzat semnarea formularului de refuz, de refuz.
după depăşirea cu 3 luni a vârstei eligibile
stabilite în calendar pentru vaccinurile
obligatorii.
53. e) să comunice Serviciului Public de Art. 55 se modifică și va avea următorul Vaccinarea trebuie Camera
Asistenţă Socială, respectiv Direcţiei conținut: să rămână o Deputaților
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Medicii de familie au următoarele opțiune, iar nu o
Copilului, cazurile în care părinţii sau obligații: obligație
persoana responsabilă, după caz, nu e) se elimină.
desemnează persoana care va însoţi copilul f) să informeze gravida în ultimul
la vaccinare; trimestru de sarcină privind vaccinările
care ar putea fi administrate nou-
f) să informeze gravida în născutului în maternitate;
ultimul trimestru de sarcină privind Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
vaccinările care urmează să fie administrate Dobrovie
nou-născutului la maternitate.
54. Art.56.- (1) La luarea în evidenţă a Art. 56 se modifică și va avea Informarea Camera
148
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
nou-născutului, medicul de familie are următorul cuprins: completă și corectă Deputaților
obligaţia să informeze părinţii sau, după (1) La luarea în evidență a nou- trebuie să fie
caz, persoana responsabilă despre utilitatea născutului, medicul de familie are întotdeauna
administrării vaccinurilor din CNV. obligația să prezinte părinților sau, anterioară
(2) La examenul de bilanţ vaccinării.
după caz, persoanei responsabile
de la vârsta de o lună, medicul de familie
stabileşte calendarul de vaccinare al informaţii corecte şi complete despre
copilului conform Calendarului Naţional de vaccinuri.
Vaccinare pentru copii şi înmânează o (2) La examenul de bilanț de la vârsta
copie părintelui sau reprezentantului legal de o lună, medicul de familie poate
şi informează despre posibilitatea de a stabili, la cererea părinților sau, după
suplimenta schema naţională cu vaccinurile caz, a persoanei responsabile, Această dispoziție
recomandate. are în vedere
calendarul de vaccinare al copilului
situația în care
conform Calendarului Național de părinții doresc să își
Vaccinare pentru copii, înmânează o vaccineze copilul,
copie părintelui sau reprezentantului medicul de familie
legal și informează despre posibilitatea urmând să pună la
de a suplimenta schema națională cu dispoziția acestora
alte vaccinuri. un calendar de
vaccinare după care
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
părinții se pot
Dobrovie
orienta.
55. Art.59.- Personalul medico-sanitar şi Art.59 se elimină. Medicii trebuie să Camera
farmaceutic cu drept de liberă practică, Autor: Deputat PNL Matei-Adrian fie absolut liberi să Deputaților
indiferent de specialitate, are următoarele Dobrovie își spună liber
obligaţii: părerea despre
149
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
a) să nu furnizeze vaccinuri, inclusiv
informaţii eronate, nedovedite ştiinţific, să studieze, să
părtinitoare, legate de vaccinuri şi solicite și să
activitatea de vaccinare; primească
b) să prescrie vaccinarea informații, în
pentru pacienţii din grupe de risc, dacă este conformitate cu
cazul, care sunt în monitorizarea lor clinică. normele
deontologice
profesionale și cu
propria conștiință.

56. Art.59.- Personalul medico-sanitar şi Se propune modificarea şi completarea Medicii trebuie să Camera
farmaceutic cu drept de liberă practică, art.59 lit.a), după cum urmează: respecte etica şi Deputaților
indiferent de specialitate, are următoarele “Art.59 deontologia
obligaţii: Personalul medico-sanitar şi profesională.
a) să nu furnizeze farmaceutic cu drept de liberă practică,
informaţii eronate, nedovedite ştiinţific, indifferent de specialitate, are
părtinitoare, legate de vaccinuri şi următoarele obligaţii:
activitatea de vaccinare; a) să furnizeze informaţii corecte,
b) să prescrie vaccinarea dovedite ştiinţific, legate de vaccinuri
pentru pacienţii din grupe de risc, dacă este şi activitatea de vaccinare, precum şi să
cazul, care sunt în monitorizarea lor clinică furnizeze informaţii corecte asupra
bolilor prevenite prin actul vaccinării.
Părinţii şi aparţinătorii legali să
semneze că au luat la cunoştinţă, fără
să fie afectate de viciu de
consimţământ, asupra
recomandărilor legate de informaţiile
150
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
primate”.
Autor: Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale

57. Art.60.- CMR, OAMGMAMR, Lit. b) a art. 60 se elimină. Medicii nu trebuie Camera
CMDR şi CFR au următoarele atribuţii, în Autor: Deputat PNL Matei-Adrian sancționați pe motiv Deputaților
funcţie de domeniul propriu de activitate: Dobrovie că își exprimă
a) asigură acreditarea anumite rezerve față
cursurilor de instruire a personalului de procedura
furnizorilor de servicii medicale de vaccinării.
vaccinare, organizate de către INSP
împreună cu alte societăţi profesionale
medicale sau alţi furnizori de educaţie
medicală continuă;
b) cercetează, se
autosesizează şi sancţionează cazurile în
care medicii, asistenţii, farmaciştii şi/sau
medicii dentişti încalcă prevederile
prezentei legi, în sensul celor prevăzute la
art.50 lit.a) şi art.59 lit.a).

58. Art.62.- Unităţile de învăţământ, Art.62 lit. b) se modifică, iar lit. c) se Situaţia vaccinală Camera
precum şi alte instituţii în care sunt elimină. nu poate condiţiona Deputaților
colectivităţi de copii, au următoarele Unitățile de învățământ, precum și alte accesul copilului la
obligaţii potrivit prezentei legi: sistemul de
instituții în care sunt colectivități de
a) să efectueze învăţământ.
informarea copiilor şi părinţilor, după caz copii au următoarele obligații potrivit
151
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
cu privire la vaccinare; prezentei legi:
b) să solicite documentele b) să solicite documentul prevăzut la
prevăzute la art. 23-24 şi art.25 alin.(1); art.23;
c) să transmită comisiei
c) se elimină.
judeţene de vaccinare şi celei a
Municipiului Bucureşti din cadrul DSP o Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
listă privind copiii care nu au fost vaccinaţi Dobrovie
conform CNV;
d) să ofere părinţilor sau
altor reprezentanţi legali, după caz, la
cerere sau în mod public, o statistică
privind numărul de copii nevaccinaţi din
cadrul şcolii.

59. Art.64.- (1) Pe perioada existenței Art. 64 se elimină. Aceste prevederi, Camera
unor epidemii declarate în baza notificării Autor: Deputat PNL Matei-Adrian care reglementează Deputaților
transmise de către direcția de sănătate Dobrovie raportarea copiilor
publică în raza teritorială a căreia nevaccinaţi, pot
funcționează, instituția de învățământ genera
suspendă participarea la cursuri sau la alte discriminarea
forme de participare colectivă a copiilor acestora în
care nu sunt vaccinați potrivit CNV. colectivitate.
(2) Suspendarea se va face Situaţia vaccinală
numai în cazul în care între epidemia nu poate condiţiona
declarată vizează boala pentru care copilul accesul copilului la
este neprotejat. sistemul de
(3) Instituţiile de învăţământ.
învăţământ vor stabili modalităţile de
152
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
recuperare a programei şcolare de către
copiii a căror prezenţă la cursuri a fost
suspendată.

60. Art.65.- Autorităţile administraţiei La art, 65, lit. a) și e) se modifică, iar lit. Situaţia vaccinală Camera
publice locale au următoarele atribuţii: b), c) și g) se elimină. nu poate condiţiona Deputaților
a) să solicite documentele a) să solicite documentul prevăzut la accesul copilului la
prevăzute la art.23, 24 şi art.25 alin.(1), art. 23; sistemul de
după caz, pentru copiii care nu b) se elimină. învăţământ.
frecventează o unitate de învăţământ, la c) se elimină. Vaccinarea, ca orice
admiterea şi menţinerea copiilor într-un e) să colaboreze cu organizațiile civice alt tratament
serviciu social fără cazare pentru copii şi organizate legal, în vederea informării medical, nu este şi
familii cu copii; corecte a populației privind vaccinarea; nu poate fi
b) să comunice comisiei g) se elimină. obligatorie.
judeţene de vaccinare şi Comisiei de Autor: Deputat PNL Matei-Adrian Nu putem vorbi
Vaccinare a Municipiului Bucureşti din Dobrovie despre o neglijare
cadrul direcţiei de sănătate publică medicală dacă
județeană şi a municipiului Bucureşti, lista părinții aleg să nu
copiilor care nu au fost vaccinaţi conform își vaccineze
CNV; copilul.
c) evaluarea iniţială a Informarea trebuie
situaţiilor de încălcare a drepturilor să privească atât
copilului şi de neglijare medicală cu privire avantajele, cât și
la vaccinare; dezavantajele
d) să ofere servicii de vaccinării.
consiliere pentru familie, precum şi alte
servicii sociale în legătură cu vaccinarea în
funcţie de nevoile identificate;
153
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
e) să colaboreze cu
organizaţiile civice organizate legal, în
vederea informării corecte a populaţiei
privind beneficiile vaccinării;
f) să asigure prin
serviciile publice de asistenţă socială,
decontarea cheltuielilor de transport
necesare prezentării copilului la medic în
vederea vaccinării, pentru familiile fără
venituri sau beneficiare de venit minim
garantat;
g) să verifice şi să
soluţioneze sesizările primite conform
prevederilor art.40 lit.k).

61. Art.66.- Direcţiile generale de Art. 66 lit. a) se modifică, iar lit. c), d) Vaccinarea nu este Camera
asistenţă socială şi protecţia copilului au și e) se elimină. şi nu poate fi Deputaților
următoarele atribuţii: Direcțiile Generale de Asistență Socială obligatorie.
a) să ia măsurile necesare și Protecția Copilului au următoarele Nu putem vorbi
astfel încât dosarul copilului din sistemul atribuții: despre o neglijare
de protecţie specială să conţină medicală dacă
a) să ia măsurile necesare astfel încât
documentele prevăzute la art.23, 24 şi părinții aleg să nu
dosarul copilului din sistemul de
art.25 alin.(1), după caz; își vaccineze
protecție specială să conțină
b) să ia măsurile necesare copilul.
documentul prevăzut la art. 23.
informării copiilor din sistemul de protecţie
c) se elimină.
specială cu privire la vaccinare, în
d) se elimină.
colaborare cu direcţiile de sănătate publică
e) se elimină.
județene;
154
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
c) să identifice, la Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
solicitarea comisiei judeţene de vaccinare Dobrovie
sau a Comisiei de Vaccinare a
Municipiului Bucureşti, piedicile
întâmpinate de către părinţi sau
reprezentanţii legali, în calea vaccinării, şi
să ofere consiliere acestora;
d) să transmită trimestrial
Comisiei Judeţene de Vaccinare şi
Comisiei de Vaccinare a Municipiului
Bucureşti din cadrul direcţiei de sănătate
publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, situaţia copiilor din sistemul de
protecţie specială, care nu frecventează o
unitate de învăţământ şi nu au fost
vaccinaţi conform CNV;
e) să verifice şi să
soluţioneze sesizările primite conform
prevederilor art.40 lit.l) privind posibila
neglijare medicală a copilului.
62. c) să primească vaccinuri sigure, de Lit. c) a art. 67 se modifică și va avea Asistarea trebuie Camera
calitate şi eficacitate corespunzătoare, următorul cuprins: acordată în orice Deputaților
autorizate conform legii; c) să fie asistați de către instituțiile caz de RAPI, nu
statului în caz de RAPI în condițiile art. doar cele severe.
8 alin. (1).
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
Dobrovie
63. Art.68.- Părinţii şi celelalte persoane Art. 68 se modifică și va avea Vaccinarea nu este Camera
155
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
responsabile de creşterea şi educarea următorul cuprins: şi nu poate fi Deputaților
copilului au următoarele obligaţii: Părinții și celelalte persoane obligatorie.
a) să asigure prezentarea responsabile de creșterea și educarea
copilului la medicul de familie/furnizorul copilului vor asigura prezentarea
de servicii medicale de vaccinare pentru copilului la medicul de
informarea privind vaccinările obligatorii; familie/furnizorul de servicii medicale
b) să asigure prezentarea de vaccinare pentru realizarea
copilului la medicul de familie/furnizorul vaccinărilor corespunzătoare vârstei,
de servicii medicale de vaccinare pentru dacă au optat pentru vaccinare.
realizarea vaccinărilor complete Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
corespunzătoare vârstei, în cazul Dobrovie
vaccinărilor obligatorii;
c) să se prezinte în cazul
în care sunt convocaţi de comisia judeţeană
de vaccinare sau a cea a municipiului
Bucureşti.

64. Art.69.- (1) Persoana desemnată să Alin. (1) și (3) ale art.69 se modifică și Desemnarea Camera
asigure creşterea şi îngrijirea copiilor în vor avea următorul cuprins: persoanei care Deputaților
cazul părinţilor care sunt plecaţi din ţară va (1) Persoana desemnată să asigure urmează să asigure
asigura şi însoţirea copilului la vaccinare. prezentarea
creșterea și îngrijirea copiilor în cazul
copilului la
(3) În cazul copiilor aflaţi părinților care sunt plecați din țară va vaccinare se va face
în sistemul de protecție a statului, asigura și însoțirea copilului la numai în cazul în
reprezentantul legal poate desemna vaccinare, dacă se optează pentru care se optează
persoana care se ocupă de creşterea şi vaccinare. pentru vaccinare.
îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de (3) În cazul copiilor aflați în sistemul
protecţie specială, stabilită în condiţiile
156
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
legii în vederea însoţirii copilului la de protecție a statului, reprezentantul
vaccinare, caz în care dispoziţiile alin.(2) legal poate desemna persoana care se
rămân aplicabile. ocupă de creșterea și îngrijirea unui
copil în baza unei măsuri de protecție
specială, stabilită în condițiile legii în
vederea însoțirii copilului la vaccinare,
dacă se optează pentru vaccinare, caz
în care dispozițiile alin. (2) rămân
aplicabile.
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
Dobrovie

65. Art.71.- (1) Nerespectarea Alin. (1), (3) și (5) ale art. 71 se Medicii nu pot fi Camera
obligaţiilor prevăzute la art. 59 constituie modifică și vor avea următorul sancționați pentru Deputaților
abatere disciplinară gravă şi se cuprins: opiniile medicale pe
sancţionează de către CMR, care le exprimă.
OAMGMAMR, CFR şi CMDR. (1) se elimină. Nesancționarea
(2) Nerespectarea (3) Constituie contravenţii, dacă nu au părinților care aleg
atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de fost săvârşite în astfel de condiţii încât, să nu își vaccineze
prezenta lege, de către reprezentanţii legali potrivit legii, să fie considerate copilul.
ai autorităţilor şi instituţiilor publice, infracțiuni, și se sancționează după cum
precum şi preşedinţii comisiilor, prevăzute urmează:
la art.41, constituie abatere disciplinară a) cu avertisment nerespectarea
gravă şi se sancţionează conform legii. obligaţiilor prevăzute la art. 50 lit. b)-
(3) Constituie contravenţii, e), art 53, art. 54, art.55 lit. b), art. 56,
dacă nu au fost săvârşite în astfel de
art 57 alin (1), art.58 alin. (1), art. 62,
condiţii încât, potrivit legii, să fie
considerate infracţiuni, şi se sancţionează art. 63, art.65 lit a) si d) , art 66 la prima
157
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
după cum urmează: constatare a contraventiei;
a) cu avertisment, b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei,
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la nerespectarea obligaţiilor prevăzute la
art.35 alin.(1), art. 50 lit. b)-e) şi h), art.53,
art. 50 lit. b)-e), art 53, art. 54, art. 55
art.54, art.55 lit.b) şi e), art.56, art.57
alin.(1), art.58 alin.(1), art.62, art.63, art.64 lit. b), art. 56, art 57 alin. (1), art. 58
alin.(1), art.65 lit.a), b) şi d), art.66, precum alin. (1),art 63, art 65 lit. d) la a doua
şi la art.68 lit.a) și c), la prima constatare a constatare a contraventiei, efectuata in
contravenţiei; termen de maxim 6 luni de la aplicarea
b) cu amendă de la sanctiunii prevazute la lit a);
500 lei la 1.000 lei, nerespectarea c) cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei,
obligaţiilor prevăzute la art.35 alin.(1),
nerespectarea obligatiilor prevazute la
art.50 lit.b)-e) şi h), art.53, art.54, art.55
lit.b) şi e), art.56, art.57 alin.(1), art.58 art 62, art. 65 lit a), începand cu a doua
alin.(1), art.63, art.65 lit.d), precum şi la constatare a contraventiei
art.66 lit.c) la a doua constatare a d) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000
contravenţiei, efectuată în termen de lei, nerespectarea obligatiilor prevazute
maximum 6 luni de la aplicarea sancțiunii la art. 62, art 65 lit. a) incepand cu a
prevăzute la lit.a); doua constatare a contraventiei;
c) cu amendă de la
e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000
1.000 lei la 2.500 lei, nerespectarea
obligaţiilor prevăzute la art.35 alin.(1), lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute
art.62, art.64 alin.(1), art.65 lit.a) şi b), la:
art.66 lit.d), precum și art.68 lit.a) și c), 1. art. 50 literele b)- e), art. 53, art. 54,
începând cu a doua constatare a art.55 lit. b), art. 56, art. 57 alin. (1)
contravenţiei; precum si la art. 58 alin (1) la a treia
d) cu amendă de la
constatare a contraventiei, efectuata in
2.500 lei la 5.000 lei, nerespectarea
158
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
obligaţiilor prevăzute la art.35 alin.(1), termen de maxim 6 luni de la aplicarea
art.66 lit.a) şi b), începând cu a doua sanctiunii prevazute la lit. b);
constatare a contravenţiei; 2. se elimină.
e) cu amendă de la
(5) GTCAV sesizează autoritățile
5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea
obligaţiilor prevăzute la: publice competente cu privire la
1. art.35 alin.(1), nerespectarea prevederilor prezentei
art.50 literele b)-e) şi h), art.53, art.54, legi, inclusiv pentru eventuale fapte de
art.55 lit.b) şi e), art.56, art.57 alin.(1), natură penală, în legătură cu
precum şi la art.58 alin.(1) la a treia nerespectarea obligațiilor prevăzute în
constatare a contravenţiei, efectuată în prezenta lege.
termen de maximum 6 luni de la aplicarea
Autor: Deputat PNL Matei-Adrian
sancțiunii prevăzute la lit. b);
Dobrovie
2. art.35 alin.(1),
art.57 alin.(2) şi art.68 lit.a)-c), la prima și
următoarele constatări ale contravenţiei, în
cazul în care s-au aplicat măsurile
prevăzute la art.40 lit.e) și f).
(4) Constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se
fac de către inspectorii sanitari de stat şi
asistenţii inspectori sanitari din cadrul
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, prin consemnarea
acestora într-un registru special constituit
în acest scop.
(5) GTCAV şi comisia de
vaccinare judeţeană sau a municipiului
159
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
Bucureşti sesizează autorităţile publice
competente cu privire la nerespectarea
prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru
eventuale fapte de natură penală, în
legătură cu nerespectarea obligaţiilor
prevăzute în prezenta lege.
66. După art. 72 , se introduce un nou Textul noii Camera
articol 721 care va avea următorul infracţiuni propuse Deputaților
cuprins : este corelat cu
Art. 72/1 (1) Neasigurarea la timp, în pedepsele prevăzute
cantitate suficientă şi de calitate în Codul penal
corespunzătoare a vaccinurilor pentru infracţiuni
obligatorii, nerespectarea procedurilor similare. Din acest
stabilite pentru efectuarea serviciului motiv, în caz de
medical de vaccinare,precum şi refuzul deces al copilului,
vaccinării obligatorii, fără certificarea pedeapsa ar trebui
contraindicaţiei de să ajungă până la 25
vaccinare prevăzută în art. 22, dacă ani, de exemplu. De
fapta a avut ca urmare punerea în asemenea, precizăm
primejdie gravă a dezvoltării fizice, că pedepse mai mici
intelectuale sau morale ori vătămarea nu ar putea fi
corporală a copilului sau răspândirea prevăzute, deoarece
unei boli infectocontagioase, se s-ar încălca regulă
pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 din art. 199 Cod
ani şi interzicerea exercitării unor penal, care măreşte
drepturi. cu 1/4 pedepsele
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. 1 a obişnuite în cazul în
avut ca urmare moartea copilului, care victima e un
160
Nr. Text Senat Amendamentul propus şi autorul Motivare Cameră
crt. acestuia decizională
pedeapsa este închisoarea de la 12 la 25 membru al familiei
ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(3) Fapta prevăzută în alin. 1 săvârşită
din culpă se pedepseşte cu închisoarea
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(4) Fapta prevăzută în alin. 2 săvârşită
din culpă se pedepseşte cu închisoarea
de la 3 la 10 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.”
Autor: Deputat PNL Adriana Saftoiu
67. Se elimină în tot cuprinsul legii Camera
sintagma "Grupul Tehnic de Deputaților
Coordonare a Activităţilor de
Vaccinare - GTCAV" şi sintagma
"Comisia Judeţeană de Vaccinare -
CJV".
Autor: Comisia pentru administrație
publică și amenajarea teritoriului.

161
Alte AMENDAMENTE respinse de către Comisia pentru sănătate și familie și care au fost depuse de către domnul
senator Cristian LUNGU (Grup PMP) în data de 2 martie 2020, ora 11.18.

Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră


decizională
Art.1 Art. 1 se modifică astfel: Nu au fost furnizate, ca fundament Camera
1) Obiectul prezentei legi îl constituie 1) Obiectul prezentei legi al legii, dovezi științifice, bazate Deputaților
reglementarea activității de vaccinare a îl constituie reglementarea pe surse primare, care să ateste
copiilor și a adulților, pe durata vieții, în activității de vaccinare a faptul că vaccinarea previne
vederea prevenirii și limitării răspândirii persoanelor din categoric boli transmisibile, iar
bolilor transmisibile care pot fi prevenite prin România. vaccinarea este și trebuie să
vaccinarea populației, în România. rămână o opțiune personală, nu
2) Prezenta lege o obligație.
2) Prezenta lege garantează și promovează garantează şi promovează
dreptul persoanelor, in particular dreptul dreptul cetățenilor Statul trebuie să asigure dreptul
copilului, de a se bucura de cea mai bună României de a se bucura la sănătate al oamenilor prin
stare de sănătate prin implementarea de cea mai bună stare de facilitarea unor servicii de
măsurilor profilactice de vaccinare. sănătate, prin facilitarea sănătate optime, nu prin
unor servicii de sănătate obligarea cetățenilor de a le
optime, accesibile și accesa. Cetățeanul are
adecvate nevoilor și DREPTUL, nu obligația, să
3) Prezenta lege se aplică cetățenilor români, particularităților fiecărei acceseze serviciile puse la
precum și cetățenilor străini și apatrizilor, persoane, la standarde dispoziție de stat, în vreme ce
care locuiesc în România. internaționale. statul are OBLIGAȚIA de a le
furniza și de a oferi acces
Art.2
cetățenilor la aceste servicii, în
Acronimele utilizate în prezenta lege au nemodificat schimbul contribuțiilor plătite
următoarea semnificație: de aceștia la bugetul de
sănătate.

162
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
Art. 2
Acronimele utilizate în
j) GTCAV - Grupul Tehnic de Coordonare a
prezenta lege au
Activităților de Vaccinare;
următoarea semnificație:

Se elimină structura denumită


m) RAPI - Reacții Adverse Postvaccinale
Se elimină. GTCAV – Grupul Tehnic de
Indezirabile; Coordonare a Activităților de
Art.3 Vaccinare.
Nu se justifică o astfel de
În înțelesul prezentei legi, termenii şi
structură, în paralel cu structurile
noțiunile folosite se definesc după cum
m) RAP - Reacții Adverse abilitate deja existente.
urmează:
Postvaccinale;
Toate reacțiile adverse sunt
b) antigen-antigen vaccinal - substanță indezirabile.
Art. 3
biologic activă, care introdusă în organism
provoacă un răspuns imun specific din partea
organismului prin care se asigură o protecție
specifică față de o boală infecțioasă; b) antigen - antigen
vaccinal - substanță
biologic activă, despre
care se presupune că Niciun antigen vaccinal nu poate
d) colectivitate - grup de copii care, după caz,
odată introdusă în asigura în toate cazurile protecția
frecventează cursurile unei instituţii de specifică față de o boală
organism, provoacă un
învăţământ de stat, particular sau confesional infecțioasă.
răspuns imun specific din Este cunoscut faptul că
în România, inclusiv cele ale unei instituţii
partea organismului, prin aproximativ 10% din populație
163
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
din învăţământul special, precum şi orice care se asigură o NU produce anticorpi față de
instituţie/unitate de asistenţă socială în care se potențială protecție antigenele vaccinale.
asigură servicii sociale cu cazare, pe perioadă specifică față de o boală https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm
c/articles/PMC4962729/.
determinată sau nedeterminată, ori în servicii infecțioasă;
sociale fără cazare pentru copii şi familii cu Învățământul este garantat de
d) colectivitate - grup de
copii. Constituție și de Drepturile
copii care, după caz,
Internaționale ale Omului.
frecventează cursurile unei
instituţii de învăţământ de Grupurile de persoane
stat, particular sau sănătoase care nu vor să se
confesional în România, vaccineze pot constitui
inclusiv cele ale unei comunități de oameni sănătoși,
e) efecte adverse – efecte secundare efectului instituţii din învăţământul nevaccinați.
dorit in urma actului medical; special, precum şi orice
În acest fel li se respectă dreptul la
instituţie/unitate de alegere și nu li se încalcă dreptul
asistenţă socială în care se la învățătură.
i) reacție adversă postvaccinală indezirabilă – asigură servicii sociale cu
orice reacţie nedorită apărută în urma cazare, pe perioadă
vaccinării, care se poate datora vaccinului, determinată sau
actului medical sau particularităţilor nedeterminată, ori în
răspunsului persoanei vaccinate; o reacţie servicii sociale fără cazare
adversă nu este totdeauna un efect advers; pentru copii şi familii cu
copii.

O colectivitate este
164
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
formată din persoane
sănătoase vaccinate Litera i) (definiția reacției adverse
și/sau din persoane postvaccinale) trebuie să cuprindă
sănătoase nevaccinate; TOATE motivele pentru care se
n) vaccin – medicament imunologic care
produce: substanța inoculată,
conține virusuri sau bacterii vii atenuate sau e) efecte adverse – efecte adjuvanții, doza, modul de
inactivate, fragmente antigenice de virusuri, nocive, secundare administrare, modul de
bacterii, inclusiv cele obținute prin inginerie efectului dorit, rezultate transport sau alte condiții ce țin
genetică, care produc o reacţie de apărare a în urma actului medical; de actul medical sau de
organismului, fără să producă îmbolnăvirea; persoana căreia i s-a
i) reacție adversă administrat vaccinul, în
postvaccinală – orice conformitate cu definiția clasică a
reacției adverse din literatura
reacție nedorită apărută în
medicală de specialitate. În forma
urma vaccinării, care se actuală, definiția reacției adverse
poate datora vaccinului, lipsește practic de conținut
actului medical, obligația de despăgubire a
particularităților efectelor adverse postvaccinale.
răspunsului persoanei
vaccinate, substanței Litera n) - definiția vaccinului:
“Vaccinul este un produs bilogic
inoculate, adjuvanților, care conţine virusuri sau bacterii
dozei, modului de vii atenuate sau inactivate,
administrare, modului de fragmente antigenice de virusuri
transport sau altor sau bacterii obţinute prin inginerie
q) neglijarea medicală – refuzul repetat al
condiții ce țin de actul genetică precum și unul sau mai
părintelui de a face demersuri în vederea
medical sau de persoana mulți adjuvanți care sunt adăugați
administrării vaccinurilor obligatorii stabilite în compoziția serului cu intenția de
165
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
prin Calendarul Național de Vaccinare căreia i s-a administrat a genera în organismul vaccinat
pentru copii. vaccinul; un răspuns imun mai puternic
decât cel care ar fi fost generat
n) vaccin - produs doar prin injectarea fragmentelor
biologic care conține de virusuri/bacterii, existând
virusuri sau bacterii vii posibilitatea de a declanșa boala
atenuate sau inactivate, împotriva căreia se vaccinează,
dar, presupus, într-o formă mai
fragmente antigenice de
ușoară.”
virusuri sau bacterii,
inclusiv cele obţinute prin Prezența adjuvanților este
inginerie genetică, considerată a fi principalul
precum și unul sau mai motiv pentru producerea
mulți adjuvanți care sunt reacțiilor adverse.
adăugați în compoziția
Sursa din literatura de specialitate:
serului cu intenția de a https://www.viata-
genera în organismul medicala.ro/ars-medici/sindromul-
vaccinat un răspuns shoenfeld-o-noua-afectiune-
imun mai puternic decât autoimuna-8054.
cel care ar fi fost generat
doar prin injectarea Se elimină litera q), precum și
toate celelalte clauze din cuprinsul
fragmentelor de virusuri
proiectului de lege unde apare
sau bacterii, existând sintagma „neglijare medicală”,
posibilitatea de a „încălcarea dreptului la
declanșa boala împotriva sănătate”, „interesul superior al
copilului”.
166
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
căreia se vaccinează, dar, Nu se poate pune semnul
presupus, într-o formă egalității între alegerea sau
mai ușoară. nealegerea accesării unui
tratament/ medicament și
neglijarea copilului.
În cazul vaccinurilor, există
efectele adverse menționate deja
în prospectele vaccinurilor și
Se elimină. constatate în numeroasele cazuri
de copii afectați de vaccinare.
Există cazuistică de contrast în
cadrul familiilor cu mai mulți
copii (frați), în care unii au fost
vaccinați, iar alții, nu și unde s-a
constatat o stare de sănătate
înfloritoare la copiii nevaccinați
comparativ cu copiii vaccinați,
care au manifestat diverse
afecțiuni.
În acest context, solicităm ca
statul român, prin instituțiile
abilitate și în strânsă colaborare
cu organizațiile de părinți, să
realizeze de urgență, la nivel
național, un studiu comparativ
între copiii vaccinați și cei
nevaccinați, pe o populație
167
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
infantilă relevantă, astfel încât
să existe dovezi irefutabile
pentru starea de sănătate a
fiecărei categorii, precum și
pentru costurile asociate
îngrijirilor medicale și
despăgubirilor totale acordate
fiecărei categorii.
În interesul superior al copilului,
statul trebuie să asigure în primul
rând condiții adecvate de trai și
servicii medicale de bază. Toate
acestea sunt deficitare în multe
regiuni ale țării, iar în unele zone
defavorizate lipsesc cu
desăvârșire.
Vaccinarea se poate aplica doar
unor indivizi în perfectă stare de
sănătate, abia după ce se va
asigura o funcționalitate perfectă a
fazei 1, adică după ce sunt
asigurate complet nevoile primare
de viaţă și medicale: hrană
suficientă și de calitate, sisteme de
apă potabilă și canalizare
Se introduc literele q) și r) funcționale la standarde adecvate,
la art. 3: aer curat, igienă etc. Abia atunci
168
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
ar putea intra în discuție
q) situație posibilitatea vaccinării, iar
epidemiologică specială: metodele nu pot fi coercitive
infecție cauzată de un întrucât ar încălca drepturile
agent patogen, apărută menționate la pct. B. Vaccinarea
simultan în zone și nu poate înlocui rolul elementelor
comunități diferite și a de bază în menținerea sănătății,
cărei rată de mortalitate respectiv a nutriției adecvate, a
este ridicată, igienei și a condițiilor
proporțional cu rata fundamentale de trai.
numărului de infecții în
rândul populației.
Expresia „Situaţie
epidemiologică specială” este
Art.5 folosită de mai multe ori în textul
d) creşterea gradului de conştientizare a proiectului de lege, fără a fi
importanţei vaccinării în rândul populaţiei, definită. Deși este folosită și în
prin informarea corectă cu privire la acte normative anterioare (Ordinul
modalităţile de prevenţie prin vaccinare şi MS nr. 1002/2015 - modificarea
prin utilizarea unor instrumente şi metode anexei la Ordinul MS nr.
adaptate dezvoltării tehnologice. 1668/2011), nu există prevăzute
nicăieri în textele de lege
Art.6 anterioare care sunt criteriile
1) Vaccinarea copiilor, cu vaccinurile declarării unei astfel de situații
epidemiologice speciale.
prevăzute în Calendarul Național de
Completarea este în conformitate
Vaccinare, aprobat prin Ordin al ministrului cu definiția pandemiei, așa cum
sănătății, precum și cu cele administrate în este ea definită de Orgnizația
169
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
situații epidemiologice speciale întregii Mondială a Sănătății.
populații ori unor grupuri de populație este
obligatorie. Textul proiectului de lege este
superficial și incomplet cu privire
la ”situațiile epidemiologice
speciale”. În plus, denotă și o lipsă
de discernământ, prin faptul că nu
se precizează niciun fel de detaliu
despre procedura aplicabilă în
aceste situații, aceasta lăsând loc
posibilității de a se genera
multiple abuzuri. De exemplu,
câteva cazuri izolate de
îmbolnăviri nu pot fi folosite ca
pretext pentru vaccinarea
obligatorie a întregii populații.

Este bine cunoscut faptul că în


situații speciale, legile uzuale sunt
suspendate, statul putând să
impună tot ceea ce dorește. Din
acest motiv, această sintagmă
trebuie bine explicată în proiectul
de lege și clarificată,
r) Calendarul național de menționându-se o metodologie
vaccinare reprezintă clară, explicită și detaliată de
programarea aplicare, pentru a păstra un
administrării dozelor de echilibru între drepturile
170
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
vaccin, în funcție de țara fundamentale ale omului și
de rezidență. necesitățile acelei situații.
Așa cum este menționată sintagma
Art. 5 se modifică astfel: în proiectul de lege, este total
d) creșterea gradului de inadecvată, deoarece textul este
conștientizare în rândul superficial și incomplet. În acest
populației, a necesității fel, sintagma este complet
informării corecte și inaplicabilă și doar ar genera
complete cu privire la probleme juridice și
vaccinare și la riscurile administrative.
asociate acesteia.
Să ne amintim situația creată în
anul 2009 când, ca urmare a
Art. 6 se completează declarării epidemiei de gripă
astfel: porcină, Marea Britanie a
1) Vaccinarea copiilor cu cumpărat vaccinuri de peste 500
antigenele vaccinale milioane de lire sterline. Când
prevăzute la art. 26, realitatea a arătat că decesele în
precum și cu cele rândul celor infectați cu virusul
AH1N1 au fost de doar 0,026%,
administrate în situații
guvernul britanic a fost acuzat că
epidemiologice speciale
a reacționat exagerat, cheltuind
întregii populații sau unor inutil sume mari de bani.
grupuri, se realizează https://www.nhs.uk/news/cancer/s
opțional. Recomandarea wine-flu-deaths-examined/.
medicului pentru
vaccinare trebuie să se Expresia „Calendar național de
171
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
bazeze pe analize vaccinare” se folosește de mai
medicale complete și multe ori în proiectul de lege și
investigații de necesită clarificare.
specialitate pentru
testarea imunitară,
genetică și patologică,
efectuate la nivel
individual pentru fiecare
persoană în parte ce
2) Situațiile epidemiologice speciale și urmează a fi vaccinată,
grupurile de populație ce urmează să fie anterior vaccinării și
supuse vaccinărilor obligatorii în aceste raportat la rezultatele Efectuarea investigațiilor de
situații se stabilesc prin Ordin al ministrului investigațiilor efectuate. specialitate, anterior vaccinării,
este o măsură imperativă, fără de
sănătății, la propunerea GTCAV și/sau la Decontarea costurilor
care nu se poate face vaccinare în
recomandarea OMS. analizelor medicale și a masă. Trebuie să se țină cont că
investigațiilor de ființa umană este unică, cu
specialitate cade exclusiv particularități sub toate aspectele,
în sarcina statului, a respectiv biologice, psihologice,
autorităților competente patologice, emoțional-afective etc.
și a organelor și Fără a se face, anterior vaccinării,
investigațiile menționate în
organismelor care au
completarea art. 6, există riscul
declarat situații vătămării corporale și a stării de
epidemiologice speciale. sănătate a persoanelor care, la
momentul vaccinării, nu au
172
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
cunoștință de existența unor
afecțiuni pentru care vaccinarea
Art.10 este total interzisă, conform
studiilor publice de specialitate la
1) Statul român, prin Ministerul Sănătății,
nivel mondial.
asigură condițiile pentru diagnosticul și
tratamentul optim al oricăror reacții adverse Impunerea obligativității unui act
ale vaccinării precum și compensarea oricăror medical populației contravine
efecte de durată, dacă sunt dovedite relațiile prevederilor constituționale și a
de cauzalitate. legislației în domeniu.
Vaccinarea copiilor se poate
face numai în condițiile
recomandate de medicul de
familie și/sau de medicul
specialist, cu acordul părinților,
respectând următoarele:
- Art. 26, pct. 2 din Constituția
României, care prevede: Persoana
fizică are dreptul să dispună de
ea însăși, dacă nu încalcă
drepturile şi libertăţile altora,
ordinea publică sau bunele
moravuri;
- Art. 8 din Convenția Europeană a
Drepturilor Omului;
- Art. 5 din Convenția Europeană
pentru protecția drepturilor omului

173
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
şi a demnităţii fiinţei umane faţă de
aplicaţiile biologiei şi medicinei,
Convenţia privind drepturile
omului şi biomedicina, cunoscută
ca și Convenția de la Oviedo, pe
care România a ratificat-o,
precizează: O intervenție în
domeniul sănătății nu se poate
efectua decât după ce persoana
vizată şi-a dat consimţământul
2) Tipurile de reacții adverse postvaccinare și liber şi în cunoştinţă de cauză.
măsurile compensatorii se stabilesc prin Această persoană primeşte în
hotărâre a guvernului. prealabil informaţii adecvate în
privinţa scopului şi naturii
intervenţiei, precum şi în privinţa
2) Situațiile
consecinţelor şi riscurilor.
epidemiologice speciale șiPersoana vizată poate în orice
grupurile de populație moment să îşi retragă în mod liber
pentru care consimţământul. Art. 2 prevede:
se
recomandă vaccinarea se Interesul și binele ființei umane
stabilesc pe baza trebuie să primeze asupra
informațiilor centralizateinteresului unic al societății sau al
de CNSCBT (Centrul științei.
Național de - Art. 13 din Legea nr. 46/2003
Supraveghere şi Control privind drepturile pacientului:
174
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
al Bolilor Transmisibile), Pacientul are dreptul să refuze
pe baza raportărilor pe sau să oprească o intervenție
coduri de boală privind medicală asumându-și, în scris,
îmbolnăvirile, primite de răspunderea pentru decizia sa;
la medici sau instituții consecințele refuzului sau ale
sanitare, după opririi actelor medicale trebuie
explicate pacientului.
centralizarea acestora pe
zone de populație și - Dispozițiile din Codul de
grupe de vârstă, prin deontologie medicală, din 4
Ordonanță a noiembrie 2016 al Colegiului
Guvernului, la Medicilor din România, care
propunerea Ministrului prevede:
Sănătății, cu avizul Art. 11 - Acordarea și retragerea
Consiliului Suprem de consimțământului
3) Confirmarea reacțiilor adverse și a relației Apărare a Țării (CSAT). (1) Nicio intervenție în domeniul
de cauzalitate se face de către de Grupul sănătății nu se poate efectua
Tehnic de Coordonare a Activităților de Art. 10 se modifică decât după ce persoana vizată și-
Vaccinare. astfel: a dat consimțământul liber și în
1) În cazul apariției unui cunoștință de cauză.
efect advers, despre care (2) În aceleași condiții,
medicul consideră că este consimțământul se poate retrage
produs de vaccin, Statul în orice moment de persoana
Român, prin Ministerul vizată.
Sănătății, are obligația să (3) Dispozițiile privind retragerea
asigure condiții optime consimțământului sunt valabile și

175
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
pentru diagnosticare, în ceea ce privește
tratament la standarde consimțământul exprimat, în
internaționale și condițiile legii, de altă persoană
compensarea materială a sau instituție decât persoana
pacientului. respectivă.
Art. 12 - Consimțământul în
cazul minorilor
(1) Atunci când, conform legii, un
minor nu are capacitatea de a
4) În situația în care reacțiile adverse sunt consimți la o intervenție, aceasta
datorate unor deficiențe imputabile nu se poate efectua fără acordul
producătorului vaccinului, Ministerul reprezentantului său, autorizarea
Sănătății va urmări recuperarea contravalorii unei autorități sau a unei alte
persoane ori instanțe desemnate
plătită ca măsură compensatorie.
prin lege.
Textul proiectului de lege nu
prevede mecanismele tehnice de
apreciere a situațiilor
epidemiologice speciale, fiind
necesară explicitarea procedurii de
stabilire a acestora.
De asemenea, responsabilitatea
Art.11 declarării situațiilor
1) Societățile comerciale producătoare și cele epidemiologice speciale trebuie
distribuitoare de vaccinuri pot să deruleze asumată la nivel guvernamental,
campanii de informare a populației cu privire nu doar ministerial, deoarece
la efectele vaccinării, singure sau în necesită o analiză obiectivă a
176
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
parteneriat cu Ministerul Sănătății, în datelor furnizate de medicii și
condițiile legii. instituțiile sanitare, într-un context
mai larg, declararea unui ipotetic
pericol de pandemie având
(2) Reacțiile adverse implicații largi la nivel economic,
2) Campaniile organizate și derulate exclusiv postvaccinale sunt în social și financiar.
de către unul sau mai mulți producători de primul rând toate cele Dată fiind situația cu totul
vaccinuri se vor aviza în prealabil de către menționate în excepțională a declarării situației
Ministerul Sănătății. prospectele vaccinurilor. epidemiologice speciale și
Suplimentar, rolul de a amplele implicații sociale,
Art.12 stabili existența reacțiilor economice, financiare etc., este
1) Serviciul medical de vaccinare include: adverse revine medicului imperativ necesar ca Ordonanța
a) evaluarea contextului epidemiologic, după vaccinator, după ce Guvernului să primească avizul
caz; consultă pacientul sau, CSAT.
după caz, medicului
b) anamneza în vederea stabilirii situațiilor specialist (în cazul în
medicale care contraindică temporar sau care pacientul necesită Această măsură este necesară în
definitiv vaccinarea; consult interdisciplinar), mod simetric cu afirmația că
lor revenindu-le sarcina vaccinurile sunt „eficace și
de a decide existența sigure”, cetățenii având dreptul la
recțiilor adverse și „cea mai bună stare de sănătate”.
gravitatea lor. Ele se
stabilesc pentru fiecare Medicul trebuie să folosească și
pacient în parte, pe baza principiul plauzabilității, care
declarațiilor acestuia și a implică asocierea temporală între
consultului de vaccin și vătămare. Respectiv,
specialitate. dacă persoana vaccinată a fost
Pacientul are dreptul și
177
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
la o altă opinie medicală. sănătoasă înainte de vaccinare și
Pentru stabilirea și nu a avut între timp niciun alt
c) examenul obiectiv pe aparate și sisteme; consemnarea reacțiile motiv să se îmbolnăvească, iar
adverse postvaccinale, după vaccin starea sa de sănătate
medicul are obligația să s-a deteriorat, atunci această
d) informarea și consilierea părinților/ se raporteze la asociere temporală este suficientă.
reprezentantului legal cu privire la reacțiile prospectele vaccinurilor, Astfel, nu mai este nevoie să se
la reacțiile adverse dovedească nicio altă cauzalitate.
postvaccinale și atitudinea terapeutică în
raportate în RENV și la Există cazuri de vătămări
cazul apariției lor; informațiile din studiile postvaccinale pentru care
medicale de specialitate. CEDO a decis în favoarea
pacientului vătămat, motivând
doar prin această asociere
temporală.
e) inocularea;
Cauzalitatea este FOARTE
GREU DE DOVEDIT, pentru că
pe de o parte nu există
f) urmărirea apariției RAPI;
analize/probe medicale specifice
general acceptate, iar pe de altă
parte rezultatele probelor pot fi
g) înregistrarea inoculării și a eventualelor interpretate în moduri diferite. Iar
RAPI, în RENV. 3) Pentru despăgubirea cele mai multe probe pot fi
pacienților afectați de contestate. De exemplu, nu există
reacțiile adverse un protocol care să stabilească ce
postvaccinale, se probe ar trebui să facă medicul ca
constituie un fond să dovedească că sugarul a făcut
special, pe baza convulsii din cauza vaccinului.
178
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
contribuțiilor Sau că a început să aibă tulburare
producătorilor de de spectru autist din cauza
vaccinuri, a vaccinului.
distribuitorilor și a
Statului Român, prin În contextul în care inițiatorii
Ministerul Sănătății. acestui proiect de lege pornesc de
Măsura despăgubirii nu la premisa că vaccinurile sunt atât
limitează dreptul de sigure încât pot fi făcute
persoanelor care au obligatorii prin lege, fără nicio
suferit reacții adverse de reținere, nu există din start o
a se adresa instanțelor atitudine onestă pentru
judecătorești competente demonstrarea relației de
în vederea reparării cauzalitate.
integrale a prejudiciului,
fără plata taxelor Tipurile de reacții adverse
judiciare de timbru. postvaccinale sunt deja
Măsura despăgubirii nu menționate în prospectele
exclude și nu limitează vaccinurilor, nu este nevoie ca
răspunderea penală a Guvernul să emită o hotărâre în
tuturor persoanelor și acest sens. Reacțiile adverse
entităților implicate în trebuie stabilite de medicul
activitățile ce au condus specialist în urma consultului de
la situația declanșării specialitate, nu de către Guvern.
reacțiilor adverse
postvaccinale. Cei mai în măsura să recunoască și
2) Toate consultațiile acordate pentru să trateze prompt o reacție adversă
efectuarea serviciului medical de vaccinare 4) Răspunderea civilă și postvaccinare sunt: medicul
penală pentru vătămările vaccinator, care de obicei este
179
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
prevăzut la alin. (1) nu fac obiectul de orice tip apărute la medicul de familie al pacientului
contractelor de furnizare de servicii medicale persoanele vaccinate, ca sau medicul specialist, dacă
încheiate de furnizorii de servicii medicale cu urmare a vaccinărilor, pacientul a necesitat consult
revin, în funcție de culpa interdisciplinar după apariția unei
casele de asigurări de sănătate.
fiecăruia, următorilor: reacții adverse postvaccinale.
- Ministerului Medicul de familie este cel care
Sănătății; cunoaște antecedentele patologice
- producătorilor personale ale pacientului,
vaccinurilor; antecedentele heredo-colaterale și
- importatorilor și este cel mai în măsură să
distribuitorilor recunoască prompt reacțiile
vaccinurilor; adverse postvaccinale, cu atât mai
- oricăror persoane mult cu cât el este acela care le
fizice și/sau juridice care tratează în urgență, fără să aștepte
sunt implicate direct sau ca GTCAV să le confirme mai
întâi.
prin interpuși în actul
Deferirea confirmării existenței
vaccinării. reacțiilor adverse și a
contraindicațiilor la vaccinare
Art. 11 se completează către GTCAV reprezintă în primul
astfel: rând o încălcare a principiului
1) Societățile comerciale autonomiei profesionale a
Art.13 producătoare și cele medicului vaccinator, căruia i se
Categoriile de vaccinări obligatorii sunt distribuitoare de vaccinuri ia dreptul de a diagnostica el
următoarele: pot să deruleze campanii însuși reacțiile adverse
de informare a populației postvaccinale.
a) vaccinările stabilite prin Calendarul cu privire la efectele În al doilea rând, reprezintă o

180
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
Național de Vaccinare pentru copii potrivit pozitive și avantajele birocratizare inutilă și păguboasă,
prevederilor art. 6; vaccinării, cu informații care întârzie confirmarea reacțiilor
corecte și complete, adverse și stabilirea
b) vaccinările impuse de situații singure sau în parteneriat contraindicațiilor la vaccinare.
epidemiologice, care implică vaccinarea ca cu Ministerul Sănătății, în Aceasta prevedere conduce la
măsură de intervenție, în vederea limitării condițiile legii. îngreunarea procesului de obținere
bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;
a eventualelor despăgubiri bănești
Se elimină.
pentru vătămare postvaccinală.
c) vaccinările pentru personalul medico-
sanitar din unitățile sanitare publice și Într-un cuvânt este o birocratizare
private; în defavoarea evidentă a
Art. 12 se modifică pacientului vătămat.
d) vaccinările pentru alt personal din unitățile astfel: Din considerente de
publice și private care, prin natura atribuțiilor,
predictibilitate bugetară precum și
sunt expuse suplimentar la boli infecțioase nemodificat
în scopul întăririi încrederii
sau pot reprezenta surse de infecție care ar
putea pune în pericol sănătatea publică, b) anamneza și populației și al limitării
stabilite prin Hotărâre a Guvernului. investigațiile medicale impedimentelor procedurale, este
complete, efectuate în necesar ca măsurile compensatorii
vederea stabilirii situațiilor să fie de asemenea stabilite prin
medicale care contraindică prezentul act normativ.
temporar sau definitiv
vaccinarea, inclusiv în
conformitate cu
contraindicațiile
menționate în sumarul
caracteristicilor
produsului, inclusiv în
181
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
cazurile în care medicul
vaccinator apreciază
efectuarea de analize
alergologice, genetice,
imunologice, neurologice,
pentru dozarea
anticorpilor față de În condițiile în care legea civilă în
antigenul vaccinal etc., vigoare stipulează clar și fără
astfel încât să fie eliminat
echivoc mecanismele juridice ale
orice risc de reacții
răspunderii civile delictuale și ale
adverse;
acțiunii în regres, textul art. 10,
Art.16 pct. 4 în varianta Ministerului
Calendarul Național de Vaccinare pentru nemodificat Sănătății excede cadrului legal
copii și Calendarul Național de Vaccinare existent.
pentru adulți sunt elaborate și propuse de d) informarea și
GTCAV și se aprobă prin Ordin al ministrului consilierea părinților/
Se aplică dispozițiile art. 1382
sănătății. reprezentantului legal cu
Cod Civil privind răspunderea
privire la compoziția solidară și cele prevăzute de art.
Art.18 integrală și rolul 1384 Cod Civil privind dreptul de
1) RENV constituie unicul instrument de vaccinului, toate riscurile regres.
înregistrare a furnizorilor de servicii medicale asociate administrării
care furnizează servicii de vaccinare, a lui, reacțiile postvaccinale
serviciilor de vaccinare și vaccinurilor și atitudinea terapeutică în
furnizate, respectiv administrate persoanelor. cazul apariției lor, precum
și alternativele posibile la În campaniile de informare
2) Toți furnizorii de servicii medicale care procedura propusă; trebuie să se folosească numai
prestează servicii medicale de vaccinare sunt
182
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
obligați să se înregistreze ca furnizori de nemodificat informații corecte și complete.
servicii medicale de vaccinare în RENV și să Nu se pot folosi informații numai
înregistreze vaccinările și vaccinurile f) urmărirea apariției despre efectele pozitive ale
efectuate, precum și eventualele RAPI reacțiilor adverse vaccinurilor.
constatate. postvaccinale și
raportarea obligatorie la Informarea se face în mod corect
DSP; și complet, cu respectarea
prevederilor legislației incidente,
g) înregistrarea în RENV a în special Legea nr. 46/2003 a
inoculării și a eventualelor drepturilor pacientului.
3) Datele privind vaccinările și vaccinurile reacții adverse
administrate în România se centralizează în postvaccinale.
RENV.
4) Raportarea și validarea serviciilor de Se introduce litera h) la
vaccinare în vederea decontării acestora se va art. 12:
face exclusiv în mod electronic, folosind
h) Punerea la dispoziția
RENV și softurile furnizorilor de servicii
pacientului, cu cel puțin
medicale de vaccinare, compatibile cu acesta. 7 zile înainte de
vaccinare, a prospectului Între analizele obligatoriu de
5) Prin excepție de la alin. (2) și (3) în limba română al efectuat înainte de vaccinare
vaccinările efectuate conform art. 17 lit. c) nu vaccinului ce urmează a trebuie inclusă neapărat și dozarea
se vor raporta în RENV, urmând să fie fi inoculat. anticorpilor față de antigenul
înregistrate într-o bază de date proprie. vaccinal. Dacă persoana ce
urmeaza sa fie vaccinata are deja
anticorpi în titru protector, NU
TREBUIE VACCINATĂ. Aceasta
este una dintre cele mai clare
183
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
contraindicatii.
Nou-născuții pot avea anticorpi
protectori transmiși de la mama,
transplacentar și prin alăptare.
Copiii mai mari și adultii pot avea
anticorpi în titru protector de la o
vaccinare precedentă sau prin
contractarea bolii pe cale naturală.
Vaccinarea nu poate fi făcută după
aceeași schemă pentru toată
lumea.

La articolul 12 sunt necesare unele


reglementări
deosebit de importante. Maniera
Art.19 de reglementare propusă în proiect
Prin excepţie de la art.18, în situaţiile nu este satisfăcătoare, după cum
epidemiologice speciale, prin Ordin al vom detalia în continuare:
ministrului sănătăţii, se poate aproba şi alt  Obligaţia „furnizorilor de
sistem sau mod de raportare şi înregistrare a servicii medicale de vaccinare” de
vaccinărilor şi vaccinurilor efectuate. 2) Toate consultațiile a furniza persoanei care se
acordate pentru efectuarea vaccinează analize risc-beneficiu
Art.21 serviciului medical de pentru fiecare vaccin, precum și
1) Răspunderea privind prezentarea copilului vaccinare prevăzut la alin. de a informa persoana care se
la vaccinare revine părinților, (1), inclusiv analizele și vaccinează, în mod complet şi
reprezentantului legal sau după caz a toate investigațiile corect, pe baza studiilor științifice
solicitate de medic în primare, asupra tuturor
persoanei care se ocupă de creșterea și
scopul de a decide dacă informaţiilor relevante în ceea ce
184
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de recomandă sau nu priveşte procedura medicală
protecție specială, stabilită în condițiile legii, vaccinarea unei administrată, şi anume cel puţin
cu acordul reprezentantului legal. persoane, se suportă de cu privire la compoziţia integrală
la bugetul de stat, a vaccinului ce se doreşte a fi
urmând a face obiectul administrat şi cu privire la toate
2) Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de contractelor de furnizare riscurile asociate administrării,
servicii medicale de vaccinare, care are în de servicii medicale alternativele la procedura propusă,
evidența sa un copil, are obligația de a încheiate cu furnizorii de consecințele refuzului
informa conform art. 56 persoanele prevăzute servicii medicale și administrării;
la alin. (1) cu privire la Calendarul Național asigurări de sănătate.  Obligaţia „furnizorilor de
de Vaccinare. servicii medicale de vaccinare” de
Se introduce alin. (3) la a efectua o anamneză familială
art. 12, cu următorul detaliată, precum și o evaluare
cuprins: completă (inclusiv cu analize
specifice) a persoanei supuse
3) La solicitarea vaccinării, anterior efectuării
3) În cazul vaccinărilor obligatorii, pacientului sau a acestei proceduri, cel puţin din
consimțământul pentru vaccinare se prezumă reprezentantului său punct de vedere alergologic,
ca fiind dat. legal, precum și din imunologic şi genetic, inclusiv
proprie inițiativă, în referitor la familia acestuia; aceste
4) Constituie excepție de la alin.(3) situația în
cazul existenței unor proceduri și analize vor fi gratuite
care persoanele prevăzute la alin. (1) refuză
suspiciuni generate de pentru pacient (proiectul de lege
în scris vaccinarea copilului atunci când
istoricul medical al prevede în mod expres că aceste
medicul indică administrarea vaccinului.
pacientului sau al investigații nu sunt supuse
membrilor familiei, contractelor cu casele de sănătate,
Art.22
medicul care consultă deci ar fi suportate de pacient);
1) Părintele sau reprezentantul legal sau după
pacientul este obligat să  Asumarea în scris - înainte
caz, persoana care se ocupă de creșterea și recomande testele de efectuarea actului medical al
185
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de necesare și adecvate în vaccinării - de către medicul care
protecție specială, stabilită în condițiile legii, vederea depistării vaccinează, a obligaţiei de a
este scutit de obligația prezentării acestuia la contraindicațiilor la înregistra şi raporta toate efectele
vaccinare, inclusiv adverse ale vaccinului administrat,
vaccinare, dacă acesta are o contraindicație
diagnosticul de boală suportate și relatate de persoana
definitivă la un anumit vaccin sau la toate autoimună. vaccinată sau de aparținătorii
vaccinurile, în situația în care prezintă acesteia, indiferent de momentul
medicului care are în evidența sa copilul o Art. 13 se modifică survenirii în timp a acestui efect
certificare a situației invocate. astfel: faţă de momentul administrării
Categoriile de vaccinări vaccinului, în condiții de deplină
2) Certificarea contraindicației de vaccinare a recomandate populației confidențialitate și fără teama de
din România sunt consecințe punitive (precum cele
copilului se realizează de către Comisia
următoarele: de la art. 59);
Județeană de Vaccinare din județul de  Asumarea în scris a
domiciliu al copilului la solicitarea nemodificat răspunderii civile și penale de
persoanelor menționate la alin (1) și în baza către medicul vaccinator pentru
dovezilor medicale prezentate. b) vaccinările actul medical al vaccinării,
recomandate pentru inclusiv pentru acoperirea tuturor
Art.24 situații epidemiologice cheltuielilor ocazionate
care implică vaccinarea ca subiectului procedurii în cazul
1) În cazul în care vaccinările obligatorii nu
măsură de intervenție, în survenirii unor efecte adverse;
au fost efectuate până la data prevăzută de art. vederea limitării bolilor  Reglementarea răspunderii
23 părintele, reprezentantul legal, persoana care pot fi prevenite prin civile și penale a producătorilor de
care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui vaccinare; vaccinuri, importatorilor,
copil în baza unei măsuri de protecție distribuitorilor, decidenților și a
specială, stabilită în condițiile legii sau, după tuturor persoanelor și entităților
caz, persoana prevăzută la art. 69, are Se elimină.
implicate în activitatea de
vaccinare;
186
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
obligația prezentării, până la intrarea în Înființarea unui fond naţional de
colectivitatea unuia dintre următoarele despăgubire pentru vătămările
documente eliberate de către Comisia Se elimină. vaccinale, constituit din
contribuții procentuale din cifra de
Județeană de Vaccinare sau a Municipiului
afaceri realizată în România de
București: către firmele producătoare de
a) calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinuri;
vaccinale obligatorii.  Statul afirmă că pune la
b) adeverința contraindicațiilor medicale dispoziția populației vaccinuri
definitive pentru anumite vaccinări. sigure și eficiente și totodată că
2) În cazul prezentării unui calendar de scopul activității de vaccinare este
„asigurarea continuă a sănătății
recuperare a antigenelor vaccinale obligatorii,
publice” și a „dreptului la sănătate
schema de vaccinare propusă trebuie să fie individuală și colectivă”, ca atare
completată în termen de un an de la data trebuie, corelativ, să preia
admiterii în colectivitate. costurile măsurilor necesare
3) În cazul neprezentării unuia dintre atingerii și garantării acestor
documentele prevăzute la alin.(1) lit. a) sau lit. obiective.
b), reprezentantul legal al colectivității are
obligația de a sesiza Comisia Județeană de
Vaccinare sau a Municipiului București în
termen de maximum 30 de zile de la data
intrării în colectivitate.
4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică și în
cazul admiterii copiilor în colectivități

187
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
conform art. 2 lit. d).
Art. 16
Art.25 Calendarul Național de
1) În cazul copiilor pentru care a fost instituită Vaccinare pentru copii
o măsură de protecție specială în condițiile este elaborat și propus de
legii și care nu frecventează o unitate de Ministerul Sănătății și se
învățământ, documentul care atestă vaccinările aprobă prin Ordonanță de
Guvern.
obligatorii, calendarul de recuperare sau
adeverința contraindicațiilor medicale sunt Art. 18 se modifică Vaccinarea este și trebuie să
obținute de managerul de caz al copilului. astfel: rămână o procedură medicală
2) Obținerea documentului prevăzut la alin.(1) profilactică, la care cetățeanul
se va face în cel mai scurt timp de la admitere, nemodificat consimte în baza dreptului la
dar nu mai târziu de 3 luni de la instituirea informație, la viață, la integritate
măsurii de protecție specială. fizică și psihică, precum și în baza
dreptului la ocrotirea sănătații.
Art.26 2) Toți furnizorii de servicii Inclusiv în cazul personalului
1) Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea medicale care prestează medical, care poate opta dacă să se
servicii medicale de vaccineze sau nu.
în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva
vaccinare sunt obligați să se
difteriei, tetanosului, tusei convulsive, înregistreze ca furnizori de Este de notorietate negativă cazul
poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, servicii medicale de Franței, care după campania de
hepatitei B. vaccinare în RENV şi să vaccinare în masă a întregii
înregistreze vaccinările şi populații a țării cu vaccinul anti-
vaccinurile efectuate, hepatită B, din anii 1992-1995, a
precum și eventualele reacții cunoscut una din cele mai mari
adverse postvaccinale creșteri ale incidenței sclerozei
constatate. Înregistrarea multiple la populația vaccinată.
188
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
reacțiilor adverse Cea mai mare incidență a
postvaccinale se va face cu sclerozei multiple a fost
respectarea regulilor consemnată în rândul personalului
deontologice și medical, care a fost cel mai
profesionale, în condiții de vaccinat anti-hepatita B. Victimele
Art.28 confidențialitate și deplină acestei vaccinări au fost practic
impunitate. scoase din viața profesională, prin
Ministerul Sănătății, prin fonduri de la bugetul
invaliditate permanentă.
de stat și /sau veniturile proprii alocate nemodificat În felul acesta, Ministerul
Programului Național de Vaccinare, asigură: 4) Raportarea și validarea Sănătății francez care a decis
serviciilor de vaccinare în campania de vaccinare în scopul
a) sumele pentru achiziționarea vaccinurilor
vederea decontării evitării transmiterii hepatitei B în
din Calendarul Național de Vaccinare a acestora se va face în mod populație, a scos din viața activă
copiilor și din alte programe naționale de electronic, folosind RENV un număr semnificativ de
sănătate ale Ministerului Sănătății ori a celor și softurile furnizorilor profesioniști în domeniul sănătății,
necesare în cazul unor situații epidemiologice de servicii medicale de obținând prin aceasta rezultatul
speciale; vaccinare, compatibile cu invers al demersului inițial.
acesta. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2
b) sumele necesare asigurării continuității 5395338-evolution-of-multiple-
lanțului de frig de la preluarea vaccinurilor de sclerosis-in-france-since-the-
la producător, stocarea acestora, transportul nemodificat beginning-of-hepatitis-b-
vaccination/
până la furnizorul de servicii medicale de
vaccinare; După alin (5) al Art. 18 se Rămâne la latitudinea persoanelor
c) sumele aferente vaccinurilor la furnizorii introduce un nou alineat, care consideră că sunt expuse la
alineatul (6), care va avea risc să decidă dacă se vaccinează
de servicii medicale de vaccinare, care au în sau nu. Vaccinarea adulților nu
următorul cuprins:
structură personal nominalizat, și a serviciilor poate fi obligatorie și în niciun caz
189
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
de administrare a vaccinurilor pentru (6) În conformitate cu nu poate fi decisă prin Hotărâre de
persoanele cu boli cronice aflate la risc, cu prevederile legislației Guvern.
excepția celor menționate la art. 30 alin.(1) referitoare la datele cu Nu se precizează CU CE
caracter personal, VACCINURI va fi vaccinat
d) sumele necesare funcționării GTCAV și a
colectarea, transmiterea, obligatoriu personalul medical.
comisiilor județene de vaccinare precum și a stocarea și prelucrarea Mențiunea din proiectul de lege,
Comisiei de Vaccinare a Municipiului datelor medicale în în forma sa actuală, poate include
București; cadrul RENV se orice în vaccinarea personalului
e) sumele necesare pregătirii și desfășurării efectuează de către medical.
cursurilor pentru personalul furnizorilor de medicul care consultă
servicii medicale de vaccinare cu atribuții în pacientul, pe baza Este dovedit că vaccinarea NU
acordului prealabil și impiedică contractarea
activitatea de vaccinare;
expres al pacientului, anumitor boli infecțioase.
f) sumele necesare desfășurării studiilor de căruia i se vor explica Măsurile de asepsie și antisepsie,
seroprevalență, sociologice și campaniilor de motivele și consecințele pe care personalul medical este
informare; acordului, respectiv ale oricum obligat să le respecte,
g) sumele necesare dezvoltării, întreținerii și refuzului său. Acordul va constituie o protecție suficientă.
îmbunătățirii RENV. putea fi revocat oricând
de către pacient, moment S-a eliminat structura denumită
din care toate GTCAV – Grupul Tehnic de
înregistrările privitoare Coordonare a Activităților de
la datele pacientului se Vaccinare.
șterg imediat, prin
procedură automată, Nu se justifică o astfel de
completă şi ireversibilă. structură, în paralel cu structurile
abilitate deja existente.

Art. 19 se elimină.
190
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională

Art. 21 se modifică
astfel:
1) Decizia privind La ora actuală, raportarea de
Art.34 Pentru realizarea atribuțiilor GTCAV prezentarea copilului la efecte adverse în România este cu
şi a comisiilor județene de vaccinare/a vaccinare revine părinților, mult sub media europeană.
municipiului București, Ministerul Sănătății reprezentantului legal sau,
şi DSP pun în aplicare prevederile art.57 după caz, a persoanei care Față de prevederile proiectului de
alin.(6) din Legea nr.95/2006 privind reforma se ocupă de creșterea şi lege, se poate previziona o
în domeniul sănătății, republicată, cu îngrijirea unui copil în reticență din partea medicilor de a
modificările şi completările ulterioare, baza unei măsuri de efectua raportările, din teama de a
încheind în acest sens contracte individuale protecție specială, stabilită nu fi considerați vectori anti-
de muncă pe perioadă determinată, contracte în condițiile legii, cu vaccinare și a fi sancționați
de prestări servicii sau contracte de acordul reprezentantului profesional.
antrepriză, în temeiul Codului civil sau legal. În al treilea rând, raportarea
legislației privind achizițiile publice, după corectă și completă este și în
caz. 2) Vaccinările efectuate interesul producătorilor de
copiilor și adulților se fac produse farmaceutice, pentru
Art.35 doar în baza acordului evidențele și procedurile interne
Angajatorii, persoane fizice sau juridice, de voința liber exprimat, de farmacovigilență.
suportă, din bugetul propriu, costurile pentru neviciat, prealabil și
vaccinurile și administrarea acestora expres al persoanei, al
părintelui sau
personalului propriu care, prin natura
reprezentantului legal, Raportarea făcută exclusiv în
profesiei sau a formării pe care o urmează, dat în scris, numai după format electronic este o limitare
este expus la riscul de infectare sau poate informarea corectă și care nu se justifică și care nu este
reprezenta o sursă de infecție, care ar putea completă privind necesară.
191
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
pune în pericol sănătatea publică, ori a cărui vaccinul respectiv, Nu toate unitățile medicale au
vaccinare, potrivit legii este obligatorie. respectându-se internet.
prevederile Legii Este un fapt de notorietate că
drepturilor pacientului sistemele informatice au probleme
nr. 46/2003. foarte des.

Se elimină.

Se elimină.

Art. 22 se modifică
astfel: Trebuie respectate prevederile
1) Părintele sau imperative ale legislației
reprezentantul legal sau, referitoare la prelucrarea datelor
după caz, persoana care se cu caracter personal, în mod
ocupă de creșterea şi deosebit ale celor cu caracter
îngrijirea unui copil în special, cum sunt cele referitoare
baza unei măsuri de la starea de sănătate.
protecție specială, stabilită
în condițiile legii, are
dreptul să obțină o
adeverință de
contraindicație de
vaccinare a copilului, la
un anumit vaccin sau la
192
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
toate vaccinurile.

Art.37
1) Se înființează, se organizează și
2) Certificarea
funcționează GTCAV, comisie consultativă a
contraindicației la Datorită modificării art. 18 (4),
Ministerului Sănătății cu următoarea
vaccinare a copilului se prevederile art. 19 nu mai sunt
componență:
realizează de către necesare.
a) câte un medic din specialitățile
epidemiologie, microbiologie, pediatrie, boli medicul de familie,
medicul vaccinator sau
infecțioase, medicină de familie,
medicul specialist care
neonatologie, desemnați de comisiile de
specialitate ale CMR, cu o vechime consultă pacientul Înlocuirea termenului
vătămat, dacă acesta a „Răspunderea” cu „Decizia” este
profesională efectivă și neîntreruptă de cel
necesitat consult conformă cu dispozițiile instituției
puțin 7 ani înaintea desemnării;
interdisciplinar după drepturilor părintești, conform art.
b) un membru desemnat de către
apariția reacțiilor 487 și 488 Cod Civil. Nu se poate
OAMGMAMR ;
adverse. încălca responsabilitatea părintelui
c) un membru desemnat de către Ministerului
sau a reprezentantului legal în
Sănătății;
ceea ce privește asigurarea stării
d) un membru desemnat al Centrului Național
Art. 24 se elimină. de sănătate a copilului.
de Supraveghere și Control al Bolilor
Transmisibile, din cadrul INSP;
e) un membru desemnat de Autoritatea
Consimțământul pentru orice
Națională pentru Protecția Drepturilor
tratament medical nu poate fi
Copilului și Adopție;
f) un membru desemnat de Ministerul prezumat, ci trebuie să fie un
Educației Naționale; consimțământ informat,
g) un membru desemnat de Agenția Națională exprimat în prealabil, neviciat,
expres și neechivoc, supunându-
193
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
a Medicamentului și a Dispozitivelor se prevederilor legale
Medicale; referitoare la drepturile
h) un membru desemnat de INSP, care pacientului.
asigură secretariatul GTCAV: Necesitatea amendamentului este
i) Câte un membru desemnat de ministerele în concordanță cu art. 22, art. 23,
cu rețea sanitară proprie; art. 29 pct (1) și (6), art. 31, art. 34
2) Activitatea GTCAV este finanțată din și art. 48 din Constituția
fondurile alocate Programului Național de României.
Vaccinare.
3) Desemnarea membrilor titulari, precum și
a câte unui membru supleant în GTCAV se Eliminarea punctelor (3) și (4) se
face de către autoritățile și instituțiile datorează faptului că textul de
prevăzute la alin.(1) în termen de maximum 3 lege propus spre aprobare încalcă
luni de la data publicării prezentei legi în dispozițiile imperative ale
Monitorul Oficial al României, Partea I. Constituției României, așa cum au
4) Regulamentul de organizare și funcționare fost menționate mai sus.
a GTCAV, precum și a comisiilor prevăzute
la art. 39 se aprobă prin Ordin al ministrului
sănătății.
Art.38
GTCAV are următoarele atribuții: Prin modificarea articolului se
a) elaborează și participă la implementarea Art. 25 se elimină. asigură respectarea dreptului
strategiilor de vaccinare; constituțional la educație, dreptul
b) furnizează detaliile tehnice necesare special de protecție a unui copil ce
coordonatorilor naționali și județeni ai PNV prezintă anumite particularități,
pentru activitatea de vaccinare; precum şi protecția datelor cu
c) oferă consultanță Ministerului Sănătății cu caracter personal.
194
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
privire la Calendarul Național de Vaccinare,
precum și vaccinurile recomandate pentru
grupele populaționale la risc;
d) oferă consultanță Ministerului Sănătății
pentru actualizarea Calendarului Național de
Vaccinare pentru copii și a Calendarului
Național de Vaccinare pentru adulți în Art. 26 se modifică Vaccinarea este un act medical
vederea introducerii unor antigene noi, ținând astfel: confidențial care se desfășoară
cont de contextul epidemiologic și de 1) Antigenele vaccinale între medic și pacient. Medicul
recomandările naționale și internaționale; recomandate la intrarea în care consultă pacientul are toate
e) oferă consultanță Ministerului Sănătății cu colectivitate a copiilor suntinformațiile și concluzia lui este
privire la vaccinurile opționale și schemele de cele împotriva difteriei, suficientă pentru a stabili
vaccinare pentru copii și adulți, ținând cont tusei convulsive, contraindicația la vaccinare.
de contextul epidemiologic și de poliomielitei, rujeolei,Certificarea contraindicației la
recomandările naționale și internaționale; rubeolei, oreionului. vaccinare este competența
f) analizează politicile de sănătate naționale și exclusivă a medicului care
internaționale și recomandă politici naționale Art. 26 se completează consultă pacientul, nu a vreunei
de imunizare optime; prin introducerea alin. (2), instuții.
g) emite, la solicitarea Ministerului Sănătății, care are următorul
aviz consultativ referitor la conformitatea conținut:
cerințelor din caietul de sarcini al achiziției Niciun act medical, iar în acest
publice de vaccinuri cu specificațiile și 2) Lista antigenelor caz vaccinarea, nu este și nu poate
scopurile din Calendarul Național de vaccinale recomandate se deveni obligatoriu.
Vaccinare; poate modifica prin
h) recomandă Ministerului Sănătății metode Ordonanță a Guvernului,
de monitorizare a activității de vaccinare la recomandarea
astfel încât impactul să poată fi măsurat și Ministerului Sănătății.
cuantificat;
195
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
i) asigură suport Ministerului Sănătății și altor
instituții implicate în gestionarea situațiilor de
urgență, în cazul apariției unei situații Art. 28 se modifică
epidemiologice speciale; astfel:
j) identifică necesitatea obținerii de date
suplimentare pentru elaborarea de politici de nemodificat
vaccinare;
k) colaborează cu organismele similare din
alte țări pentru a elabora cele mai bune decizii
adaptate contextului epidemiologic regional;
l) coordonează funcționarea Comisiilor nemodificat
Județene de Vaccinare și celei a Municipiului
București;
m) avizează componența comisiilor județene
de vaccinare precum și Comisiei de
Vaccinare a Municipiului București, la nemodificat
propunerea DSP;
n) analizează activitatea comisiilor județene
de vaccinare precum și a Comisiei de
Vaccinare a Municipiului București și
propune soluții pentru buna funcționare a
acestora, adresate atât Ministerului Sănătății, nemodificat
cât și comisiilor analizate, după caz;
o) propune Ministerului Sănătății soluții
pentru buna funcționare a activității de
vaccinare;
p) contribuie la informarea populației privind Se elimină.
196
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
informațiile de interes public legate de
activitatea de vaccinare la nivel național și
măsurile de prevenire prin vaccinare; nemodificat
q) întocmește rapoarte trimestriale și anuale,
cu privire la activitatea depusă, și le transmite
Ministerului Sănătății; nemodificat
r) evaluează informațiile apărute în spațiul
public legat de activitatea de vaccinare și
colaborează cu mass-media pentru o corectă
informare a opiniei publice; nemodificat
s) propune Ministerului Sănătății campanii de Tetanosul este o boală care apare
După litera g) a art. 28, se după infectarea unei plăgi
informare, educare, comunicare referitoare la
vaccinare, precum și un pachet informațional
introduc două noi litere, profunde cu sporii bacilului
standardizat în vederea consilierii părinților
literele h) şi i), care au tetanic (Clostridium tetani). Nu
de către furnizorii de servicii medicale;următorul cuprins: este o boală contagioasă, deci nu
ș) analizează datele oficiale puse la dispoziție reprezintă un risc pentru
de către instituțiile statului român care sunt
h) sumele pentru colectivitate. Vaccinarea în sine
implicate în procesul de vaccinare; decontarea investigațiilor cu vaccinul antitetanic nu
t) sesizează organele competente în legătură
și analizelor medicale, garantează protecția împotriva
cu nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor
efectuate înainte de îmbolnăvirii.
prevăzute la art. 42- 49. vaccinare, în baza
ț) sesizează alte instituții abilitate cu privire la
solicitării medicului care Hepatita B este o boală care se
alte încălcări ale cadrului legislativ înconsultă pacientul; transmite prin contact cu sânge de
vigoare. la o persoană infectată sau prin
i) sumele necesare pentru contact sexual. Nu este o boală
despăgubirea persoanelor cu transmitere obișnuită într-o
Art. 39 vătămate de vaccinare, colectivitate.
1) Pe lângă fiecare direcție de sănătate pentru tratamentele Ca exemplu putem folosi situația
197
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
publică județeană, respectiv pe lângă Direcția medicale și internarea persoanelor infectate cu virusul
de Sănătate Publică a Municipiului București pacienților care necesită HIV, care se transmite pe aceleași
se înființează, se organizează și funcționează, aceasta. căi ca și hepatita B. Aceste
în coordonarea GTCAV, Comisia Județeană persoane nu au voie să fie
de Vaccinare, respectiv Comisia de Vaccinare discriminate și nu sunt excluse din
a Municipiului București, fără personalitate Art. 34 se elimină. colectivități.
juridică, cu următoarea componență:
a) câte un medic din specialitățile
epidemiologie, microbiologie, pediatrie, boli
infecțioase, medicină de familie,
neonatologie, desemnați de Colegiul
Medicilor Județean;
b) un epidemiolog desemnat de DSP;
c) un psiholog desemnat de Colegiul
Psihologilor din România;
d) un reprezentant desemnat de Art. 35 se elimină.
OAMGMAMR;
e) un reprezentant al direcțiilor generale de
asistență socială și protecția copilului de la
nivelul județului, respectiv, un reprezentant
de la nivelul direcțiilor generale de asistență
socială și protecția copilului de la nivelul
sectoarelor municipiului București;
f) un secretar, desemnat de către direcția de
sănătate publică respectivă;
g) un reprezentant al Inspectoratului Județean
Școlar, respectiv al Inspectoratului General al
Municipiului București.
198
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
2) Componența comisiei se aprobă prin
decizia conducerii direcției de sănătate
publică județene, respectiv a Direcției de S-a eliminat acest organism
Sănătătate Publică a Municipiului București, paralel.
pe baza propunerilor scrise făcute de
instituțiile prevăzute la alin. (1).
3) Prin excepție de la structura prevăzută la
alin. (1), în județele în care nu pot fi
desemnați medici din specialitățile
menționate sau psihologi, GTCAV va permite
funcționarea într-o altă formulă funcțională
cu cel puțin 5 membri.
4) Activitatea comisiilor de vaccinare
județene/a municipiului București este
finanțată, din fondurile alocate Programului
Național de Vaccinare.
Art.40
Comisiile județene de vaccinare precum și
Comisia de Vaccinare a Municipiului Este necesar ca aceste sume să fie
București au următoarele atribuții: previzionate, pentru realizarea
scopurilor declarate ale legii,
a) analizează la nivel județean activitatea de pentru predictibilitate bugetară și
vaccinare, identifică disfuncționalitățile întărirea încrederii populației.
întâlnite şi propune măsuri de remediere;
Art. 37 se elimină.
b) contribuie la informarea populației cu
privire la activitatea de vaccinare la nivel
199
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
județean și de măsurile de prevenire prin
vaccinare a răspândirii unor boli astfel
prevenibile;
S-a eliminat structura denumită
c) analizează cauzele de nevaccinare și GTCAV – Grupul Tehnic de
elaborează recomandări către furnizorii de Coordonare a Activităților de
servicii de vaccinare și DSP; Vaccinare. Nu se justifică o astfel
d) convoacă persoanele care răspund de de structură, în paralel cu
vaccinarea copilului și care nu se prezintă cu structurile abilitate deja existente.
copilul la vaccinare sau care refuză
vaccinarea copilului, în vederea consilierii.
Convocarea se face în baza sesizării
formulate de furnizorii de servicii medicale
de vaccinare, de către DSP sau colectivitățile
de învățământ, ori din sistemul de protecție a
drepturilor copilului;
e) înregistrează în evidența proprie copilul În condițiile în care angajatorii
nevaccinat, consiliază cel puțin o dată la 3 sunt obligați deja prin lege la plata
luni persoanele care răspund de vaccinarea contribuției privind asigurarea de
copiilor care trebuie vaccinați, până la sănătate, obligarea acestora la
acceptarea planului de recuperare; achitarea costurilor unei măsuri
preventive are caracterul unei
f) stabilesc un plan de recuperare pentru duble impuneri, fiind ilegală.
antigenele obligatorii posibil a fi administrate
în conformitate cu vârsta și monitorizează Obligativitatea achitării costurilor
cazul până la administrarea tuturor vaccinării de către angajator s-a
vaccinurilor corespunzătoare vârstei; dispus fără organizarea unor
consultări și dezbateri cu
200
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
g) informează furnizorii de servicii medicale organizațiile patronale, așa cum
de vaccinare privind acțiunile întreprinse prevede legea.
pentru persoanele de pe lista acestora; Nu poți obliga angajatorii să le
cumpere angajaților produse
h) analizează, investighează și certifică profilactice, cum ar fi: vitamine,
contraindicațiile medicale definitive prin suplimente alimentare etc. La fel
eliberarea unei adeverințe al cărei model va fi Art. 38 se elimină. și cu vaccinurile, care sunt
stabilit prin Ordin al Ministrului Sănătății; considerate tot produse
profilactice.
Aceste produse profilactice nu au
i) analizează și certifică cazurile de reacții legătură directă cu activitatea
adverse postvaccinale și le înaintează desfășurată la locul de muncă,
Ministerului Sănătății pentru dispunerea nefiind o utilitate fără de care nu
măsurilor compensatorii; se poate desfășura activitatea
profesională.
j) sesizează Inspecția de Stat din cadrul Prin textul proiectului de lege,
direcțiilor de sănătate publică privind datorită faptului că nu se disting în
nerespectarea de către părinți, sau de către mod concret și în detaliu
reprezentanții legali, a obligațiilor prevăzute obligațiile angajatorului, se
la art. 68 şi 69; generează conflicte de interese
k) sesizează asistentul medical comunitar între angajatori și angajați.
şi/sau mediatorul sanitar, sau în lipsa acestuia De exemplu, situația în care
Serviciul Public de Asistenţă Socială sau, angajatorii vor căuta să cumpere
după caz, Direcţia Generală de Asistenţă sau să deconteze vaccinuri cât mai
Socială şi Protecţia Copilului pentru a ieftine, ceea ce presupune în
identifica piedicile întâmpinate în calea general o calitate inferioară, iar
vaccinării şi a oferi consiliere în cazul angajații vor dori să li se
201
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
minorului care împlinește vârsta de 3 ani și achiziționeze produse de calitate
nu a început sau a întrerupt schema privind superioară, ceea ce presupune
vaccinurile obligatorii, precum și în cazul costuri mai ridicate, în caz contrar
copilului înscris într-o colectivitate de refuzând vaccinarea. Pe cale de
învățământ care nu a încheiat schema de consecință, nu poate fi îndeplinită
recuperare propusă în termen de un an; obligația ca angajatorul să
l) sesizează Direcţia Generală de Asistenţă plătească vaccinarea angajatului,
Socială şi Protecţia Copilului cu privire la în orice condiții.
existența unei suspiciuni de neglijare
medicală sau încălcare a dreptului copilului la Acesta este încă un exemplu prin
sănătate de către părinți sau reprezentanții care se evidențiază
legali, în cazul minorului care împlinește 18 superficialitatea redactării acestui
luni de la înscrierea într-o colectivitate și nu a proiect de lege.
început sau a întrerupt schema privind
vaccinurile obligatorii în conformitate cu S-a eliminat acest organism
prevederile literei f); paralel.

m) eliberează adeverința necesară înscrierii în


colectivitate conform art. 24 alin. (1) lit. b);

n) se autosesizează, răspunde la sesizări,


analizează și, atunci când este cazul,
sesizează CMR, CMDR, OAMGMAMR,
CFR, precum și alte organisme abilitate, dacă
202
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
se constată fapte săvârșite de către membri cu
drept de liberă practică, precum participarea
la acțiuni antivaccinare, transmiterea de
informații incorecte sau nedovedite științific,
acțiuni sau manifestări care pun în pericol
sănătatea publică;

o) analizează situația furnizorilor de servicii


medicale înregistrați în RENV, monitorizează
respectarea de către aceștia a condițiilor
necesare desfășurării activității ca furnizor de
servicii medicale de vaccinare, îi informează
privind expirarea documentelor necesare
înregistrării;
p) consultă și colaborează cu organizațiile
non-guvernamentale, în scopul informării
corecte a populației cu privire la beneficiile
vaccinării;
q) elaborează trimestrial, respectiv anual
rapoarte de activitate pe care le înaintează
către GTCAV; Este un organism care nu este
necesar.
r) sesizează GTCAV cu privire la
nerespectarea atribuţiilor prevăzute la art. 48.
203
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională

Art.41
În activitatea de vaccinare, au responsabilități Art. 39 se elimină.
şi obligații, autoritățile, instituțiile publice şi
persoanele implicate în activitatea de
vaccinare, astfel:
a) Ministerul Sănătății, în calitate de
autoritate competentă de decizie în domeniul
vaccinării;
b) Institutul Național de Sănătate Publică;
c) direcțiile de sănătate publică județene şi
cea a municipiului București;
d) Casa Națională de Asigurări de Sănătate;
e) Ministerul Educației Naționale;
f) inspectoratele școlare județene şi
unitățile de învățământ;
g) autoritățile administrației publice locale;
h) direcțiile generale de asistență socială şi
protecția copilului;
i) Colegiul Medicilor din România;
j) Ordinul Asistenților Medicali din
România;
k) Colegiul Farmaciștilor din România;
l) Colegiul Medicilor Dentiști din
România;
m) furnizorii de servicii medicale de
vaccinare;
n) părinții sau reprezentanții legali ai
204
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
minorilor, precum şi persoanele fizice cu
vârste mai mari de 18 ani, eligibile la
vaccinare;
o) comisiile de vaccinare județene şi,
respectiv, a municipiului București;
p) GTCAV;
q) ministerele cu rețele sanitare proprii.

Art.42
Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:
d) asigură şi menține permanent un stoc de
rezervă de vaccinuri şi consumabile cel puțin
egal cu necesarul anual, cu termen de
valabilitate de minimum 18 luni; în caz de Art. 40 se modifică
situații epidemiologice speciale, vaccinul astfel:
necesar se va folosi din stocul de rezervă cu
obligația reîntregirii acestuia în termen de 6
luni;
a) analizează la nivel
județean activitatea de
j) asigură dezvoltarea de programe de vaccinare, identifică
informare pentru promovarea vaccinării; disfuncționalitățile
întâlnite și le rezolvă;

b) contribuie la informarea
l) ia măsuri de evitare a schimbărilor populației cu privire la
frecvente a producătorilor de vaccinuri, în activitatea de vaccinare la
205
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
scopul facilitării monitorizării imunogenității nivel județean.
şi reactogenităţii fiecărui produs;

m) asigură, după aprobarea sa, implementarea nemodificat


Strategiei Naționale de Vaccinare propusă de
GTCAV;

r) asigură resursele financiare necesare pentru


funcționarea GTCAV şi a comisiilor județene
de vaccinare, respectiv a Comisiei de Se elimină.
Vaccinare a Municipiului București;

s) garantează respectarea standardelor impuse


pentru vaccinuri în vederea autorizării pentru
punere pe piață a eficacității acestora şi a unui
grad acceptabil de siguranță, prin Agenția
Națională a Medicamentului şi Dispozitivelor Se elimină.
Medicale;

t) asigură tipărirea pachetului informațional


standardizat propus de GTCAV şi Se elimină.
aprovizionarea furnizorilor de servicii medicale Este un organism care nu este
de vaccinare cu acesta. necesar.

Art.43
Ministerul Sănătăţii elaborează şi aprobă prin Se elimină.
Ordin al ministrului sănătăţii, în urma
consultării cu reprezentanţii furnizorilor de
206
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
servicii medicale de vaccinare prevăzuţi în Se elimină.
Calendarul Naţional de Vaccinare, normele
privind activitatea de vaccinare, potrivit
prezentei legi, cu privire la:
a) tipurile de reacţii adverse postvaccinale şi
măsurile compensatorii aplicabile;
i) centralizează cazurile
de reacții adverse
b) condiţiile necesare pentru contractarea postvaccinale și le
furnizorilor de servicii medicale de vaccinare; înaintează Direcției de
c) modelul adeverinţei ce atestă sănătate publică
contraindicaţiile medicale definitive ale județene/a municipiului
vaccinurilor; București pentru
dispunerea măsurilor
d) modelul adeverinţei ce atestă antecedentele
compensatorii;
vaccinale ale copilului, respectiv Fişa de
vaccinări; e) orice alte aspecte ce vizează
Se elimină.
aplicarea prezentei legi.
Art.44
1) Situațiile epidemiologice speciale se
declară prin ordin al ministrului sănătății;

Se elimină.

2) Prin ordinul ministrului sănătății de


declarare a situației epidemiologice speciale
se pot dispune măsurile necesare privind
207
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
contracararea efectelor negative și alocarea
resurselor financiare necesare, din bugelul
Ministerului Sănătății.

Art.46 Se elimină.
(1) Achiziția vaccinurilor din cadrul
Programului Național de vaccinare se
realizează centralizat de către Ministerul
Sănătății, conform prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 71/2012, aprobată
cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu
modificările ulterioare, privind desemnarea
Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții Se elimină.
publice centralizată, în vederea acoperirii
necesarului la nivel național ori teritorial, Informarea trebuie să fie corectă și
respectiv pentru una sau mai multe unități completă, ea incluzând și
administrativ teritoriale, în funcție de Planul informațiile despre răspândirea
Național de Vaccinare ori de situațiile și bolilor. Aceste detalii sunt
nevoile apărute. prezente oricum în informarea
Se elimină. despre vaccinuri și nu mai este
Art.47 necesar să fie menționate în lege.
Institutul National de Sănătate Publică are
următoarele atribuții:
a) desemnează un reprezentant al CNSCBT în
cadrul GTCAV şi pune la dispoziția acestuia
spațiul şi dotările necesare funcționării şi se
asigură de buna funcționare a GTCAV din
fondurile alocate de Ministerul Sănătății;
208
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională

j) asigură spațiul, secretariatul şi toate dotările


necesare organizării şi funcționării GTCAV;
nemodificat
k) elaborează metodologia de raportare în
RENV a cazurilor de RAPI şi publică un
raport anual al reacțiilor adverse observate.
p) consultă și colaborează
Art.48 cu organizațiile
Direcțiile de sănătate publică județene, nonguvernamentale, în Medicul care consultă pacientul
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului scopul informării corecte și este cel care decide o eventuală
București, prin Compartimentul de complete a populației cu recuperare a antigenelor
supraveghere şi control boli transmisibile, privire la vaccinare, vaccinale.
precum şi ministerele şi instituțiile cu rețea incluzând compoziția
sanitară proprie au următoarele atribuții: vaccinurilor și reacțiile
adverse postvaccinale; Comisiile județene de vaccinare
i) propune GTCAV componența nominală a Se elimină. nu au în sarcină să întreprindă
Comisiei Județene de Vaccinare şi Comisiei acțiuni împotriva persoanelor care
de Vaccinare a Municipiului București şi Se elimină. nu se vaccinează.
asigură funcționarea acestora cu finanțarea
din fondurile alocate programului; Adeverința de contraindicație la
Art. 41 se modifică vaccinare se eliberează de medicul
k) asigură informarea populației cu privire la astfel: care consultă pacientul, deoarece
activitățile de vaccinare realizate la nivel el are toate informațiile necesare
local; și concluzia lui este suficientă.
Aceasta este competența exclusivă
nemodificat a medicului care consultă
209
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
pacientul, nu a vreunei comisii.

Analiza și certificarea cazurilor de


reacții adverse postavccinale se
face de medicul care consultă
m) organizează la nivel local activitatea de Se elimină. pacientul. Comisia doar
vaccinare în situații epidemiologice speciale, Se elimină. centralizează datele și dispune
din proprie inițiativă şi/sau la recomandarea măsurile compensatorii.
INSP, cu informarea GTCAV și Ministerului Se elimină.
Sănătății;
Articolele 68 și 69 s-au eliminat.

q) sesizează comisia județeană în cazul


copiilor neînscriși la medicul de familie şi Recomandarea unei eventuale
nevaccinați mai mult de 3 luni de la vârsta recuperări a vaccinurilor se face
eligibilă; de către medicul care consultă
Se elimină. pacientul.

Copiii înscriși într-o colectivitate


de învățământ nu sunt obligați să
Se elimină. se vaccineze, deoarece
s) eliberează adeverința prevăzută la art. 40 colectivitățile sunt formate din
lit. h). copii sănătoși nevaccinați și din
copii sănătoși vaccinați.
Art. 42 se modifică atfel:

d) asigură şi menține Se elimină litera l) deoarece dacă


210
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
permanent un stoc de ar rămâne în textul de lege s-ar
rezervă de vaccinuri şi încălca dispozițiile imperative ale
Art.50 consumabile, cu termen de Art. 487 din Codul Civil care
Furnizorii de servicii medicale de vaccinare valabilitate de minimum spune: „Părinții au dreptul și
au următoarele obligații: 18 luni; în caz de situații îndatorirea de a crește copilul,
epidemiologice speciale, îngrijind de sănătatea și
vaccinul necesar se va dezvoltarea lui fizică, psihică și
a) să transmită, în procesul de comunicare cu
folosi din stocul de rezervă intelectuală, de educația,
populația privind activitatea de vaccinare, cu obligația reîntregirii învățătura și pregătirea
informații corecte și complete, dovedite acestuia în termen de 12 profesională a acestuia, potrivit
științific; luni; propriilor lor convingeri,
însușirilor și nevoilor copilului…”
j) asigură dezvoltarea de
b) să presteze servicii medicale de vaccinare programe de informare Nu se justifică o adeverință de
corectă și completă
înscriere în colectivitate deoarece
dacă au în structură personal medical cu
privind colectivitățile sunt formate din
vaccinarea,
atribuții în Calendarul Național de Vaccinare compoziția vaccinurilorcopii sănătoși nevaccinați și din
înregistrați în RENV de către Direcțiile de și reacțiile copii sănătoși vaccinați. Orice
adverse
Sănătate Publică și a Municipiului București; postvaccinale. limitare a accesului copilului
sănătos nevaccinat în colectivitate
c) asigură raportarea în RENV a tuturor l) monitorizează este un abuz și încalcă drepturile
cazurilor de RAPI, conform metodologiei imunogenitatea şi fundamentale și constituționale
reactogenitatea tuturor ale acestuia.
elaborate de INSP;
produselor folosite și
publică aceste informații Se elimină litera n) deoarece dacă
d) asigură păstrarea în condiții adecvate a periodic; ar rămâne în textul de lege s-ar
vaccinurilor; încălca art. 6 din Codul de
Se elimină. deontologie medicală al medicilor,
211
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
coroborat cu art. 29 alin. 1) din
Constituția României.
e) asigură dotarea cu medicamente şi Art. 6: „Medicul este dator să
r) asigură resursele stăruie și să-și apere independența
instrucțiuni pentru conduita adecvată în
financiare necesare pentru profesională, fiind interzisă orice
cazurile de reacții adverse postvaccinale funcționarea comisiilor determinare a actului medical ori a
imediate; județene de vaccinare, deciziei profesionale, de rațiuni de
respectiv a Comisiei de rentabilitate economică sau de
f) asigură informarea permanentă a Vaccinare a Municipiului ordin administrativ.”
persoanelor cărora li se acordă servicii București; Art. 29 alin 1) din Constituția
medicale cu privire la beneficiile şi riscurile României: „Nimeni nu poate fi
s) garantează respectarea constrâns să adopte o opinie…
vaccinării;
standardelor celor mai contrar convingerilor sale.”
înalte impuse pentru
vaccinuri, în vederea
g) furnizorul de servicii medicale de autorizării și punerii pe
vaccinare asigură acoperirea vaccinală piață, prin Agenția
optimală în rândul persoanelor cărora le Națională a
acordă servicii medicale cu excepția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale;
situațiilor justificate;
t) asigură tipărirea
h) trimit către Comisia Județeană de pachetului informațional
Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti, standardizat şi S-a eliminat structura denumită
pentru analiză și rezolvare, lista cazurilor care aprovizionarea furnizorilor GTCAV – Grupul Tehnic de
prezintă contraindicații definitive, lista de servicii medicale de Coordonare a Activităților de
vaccinare cu acesta. Vaccinare.
refuzurilor la vaccinare consemnate prin
212
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
semnarea formularului de refuz, precum și Art. 43 se modifică atfel: Nu se justifică o astfel de
lista copiilor care nu s-au prezentat la structură, în paralel cu structurile
vaccinare sau ai căror părinți au refuzat abilitate deja existente.
nemodificat
semnarea formularului de refuz, după
depășirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite
în calendar pentru fiecare vaccin.
a) măsurile compensatorii
Art.53 acordate persoanelor care
Personalul medico-sanitar al furnizorilor care au suferit reacții adverse
nu sunt înregistrați în RENV, dar care postvaccinale;
administrează vaccinuri în situații
epidemiologice speciale persoanelor care nu nemodificat
se află în lista proprie, are obligația să Se elimină aceste litere din art. 41
informeze medicul de familie al acestora prin deoarece dacă ar rămâne în textul
completarea adeverinței de vaccinare și prin nemodificat de lege ar crea o situație
transmiterea unei scrisori medicale inclusiv în discriminatorie față de persoanele
format electronic ori în altă modalitate nemodificat care refuză vaccinarea sau au
stabilită prin Ordin al ministrului sănătății. contraindicații. De asemenea, dacă
Art. 44 se modifică aceste prevederi ar rămâne, s-ar
Art.55 astfel: crea situații de represiune asupra
Medicii de familie au următoarele obligații: 1) Situațiile populației.
a) cu excepția situațiilor prevăzute de lege ori epidemiologice speciale se
declară prin Ordonanță a
dacă interesul copilului prevalează, să asigure
Guvernului, la
confidențialitatea datelor privind propunerea Ministrului
antecedentele vaccinale ale copilului, atât ale Sănătății, cu avizul
vaccinurilor efectuate în cabinet, cât și a Consiliului Suprem de
213
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
celor efectuate la alți furnizori de servicii Apărare a Țării (CSAT). În activitatea de vaccinare,
medicale de vaccinare; părinții, reprezentanții legali ai
2) Când se declară o minorilor sau persoanele fizice cu
situație epidemiologică vârste mai mari de 18 ani nu au
b) să pună la dispoziția pacientului sau, după
specială se pot dispune obligații.
caz, a persoanei responsabile cu creșterea și măsurile necesare privind
educarea copilului minor, la cerere, contracararea efectelor S-a eliminat acest organism
antecedentele vaccinale ale copilului, sub negative și alocarea paralel, deoarece nu este necesar.
forma unei adeverințe sau a unui alt resurselor financiare
document formalizat; necesare.

c) să informeze persoanele care răspund de


vaccinarea copilului, asupra drepturilor și Alin 1 al art. 46 se Necesarul de vaccinuri se
obligațiilor prevăzute la art. 67 şi 68 la elimină. estimează, neputând fi calculat
înscrierea copilului pe lista proprie; exact deoarece vaccinarea este
opțională.
d) la stabilirea calendarului de vaccinări, la
cererea părinților sau a reprezentantului legal, O dată instalate unele situații
epidemiologice speciale,
după caz, înregistrează persoana desemnată
vaccinurile nu se mai pot folosi.
să însoțească copilul la vaccinare conform art. Iar pentru alte astfel de situații
68; nici nu există vaccin.

e) să comunice Serviciului Public de


Asistență Socială, respectiv Direcției Este necesară o informare corectă
și completă asupra vaccinării,
Generale de Asistență Socială și Protecția
Art. 47 se modifică compoziției vaccinurilor și a
214
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
Copilului cazurile în care părinții sau astfel: reacțiilor adverse postvaccinale.
persoana responsabilă, după caz, nu
desemnează persoana care va însoți copilul la
vaccinare;
Se elimină.
f) să informeze gravida în ultimul trimestru
de sarcină privind vaccinările care urmează să
fie administrate nou-născutului în
maternitate; Se elimină.

k) elaborează metodologia
de raportare în RENV a
cazurilor de RAP şi
publică un raport lunar al
Art.56 reacțiilor adverse
1) La luarea în evidență a nou-născutului, observate.
medicul de familie are obligația să informeze
părinții sau, după caz, persoana responsabilă Art. 48 se modifică
despre utilitatea administrării vaccinurilor din astfel:
Calendarul Național de Vaccinare.
nemodificat
2) La examenul de bilanț de la vârsta de o
lună, medicul de familie stabilește calendarul
215
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
de vaccinare al copilului conform
Calendarului Național de Vaccinare pentru
copii și înmânează o copie părintelui sau Se elimină.
reprezentantului legal și informează despre
posibilitatea de a suplimenta schema
națională cu vaccinurile recomandate. Ministerul Sănătății nu poate
k) asigură informarea decide reacțiile adverse
Art.57 corectă și completă a postvaccinale. Acestea se constată
1) Eliberarea documentului necesar înscrierii populației cu privire la și se consemnează de către
copilului sau a adultului într-o colectivitate, activitățile de vaccinare medicul care consultă pacientul.
potrivit art. 23, se face de către medicul de realizate la nivel local,
familie în baza analizării antecedentelor compoziția vaccinurilor
vaccinale ale copilului pentru care se solicită și reacțiile adverse
înscrierea în colectivitate aflate în posesia sa postvaccinale.
ori în posesia altor furnizori de servicii
medicale. m) organizează la nivel
2) Obligația de a colecta și a pune la local activitatea de
dispoziția medicului de familie a dovezii vaccinare în situații
Dată fiind situația cu totul
efectuării unor vaccinuri de către alți epidemiologice speciale, excepțională a declarării situației
furnizori de servicii medicale revine din proprie inițiativă şi/sau epidemiologice speciale și
părintelui sau, după caz, persoanei la recomandarea INSP, cu amplele implicații sociale,
responsabile de creșterea și educarea informarea Ministerului economice, financiare etc., este
copilului. Sănătății; imperativ necesar ca Ordonanța
Guvernului să primească avizul
3) În raport de datele și informațiile deținute
CSAT.
216
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
sau puse la dispoziție potrivit alin.(2) medicul q) informează comisia
de familie va consemna în documentul județeană despre copiii
eliberat pentru înscrierea în colectivitate neînscriși la medicul de Se pot folosi resurse financiare
familie și nevaccinați; din bugetele tuturor instituțiilor
“antecedente vaccinale complete
care participă la contracararea
corespunzătoare vârstei” sau “antecedente efectelor negative ale situației
vaccinale incomplete corespunzător vârstei” epidemiologice speciale.
sau sintagma „nevaccinat”.

Art.58 Se elimină
1) Cu excepția situațiilor epidemiologice
Achizițiile de vaccinuri trebuie
speciale, declarate prin Ordinul ministrului
făcute în deplină transparență și cu
sănătății, este interzisă desfășurarea de respectarea strictă a procedurilor
servicii medicale de vaccinare de către cadre prescrise de legislația achizițiilor
medicale neorganizate ca furnizori de servicii publice, în condiții de totală
medicale de vaccinare conform prevederilor Art. 50 se modifică transparență și control.
legale. astfel:

a) să transmită, în procesul
Art.59 de comunicare cu
Personalul medico-sanitar și farmaceutic cu populația, în condiții etice
drept de liberă practică, indiferent de de neutralitate și
specialitate, are următoarele obligații: imparțialitate, informații
corecte și complete cu
a) să nu furnizeze informații eronate,
privire la actul medical al
217
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
nedovedite științific, părtinitoare legate de vaccinării, compoziția
vaccinuri și activitatea de vaccinare; vaccinurilor și efectele S-a eliminat structura denumită
adverse postvaccinale; GTCAV – Grupul Tehnic de
Coordonare a Activităților de
b) să prescrie vaccinarea pentru pacienții din
Vaccinare.
grupe de risc, dacă este cazul, care sunt în nemodificat
monitorizarea lor clinică. Nu se justifică o astfel de
structură, în paralel cu structurile
Art.60 abilitate deja existente.
CMR, OAMGMAMR, CMDR și CFR au c) asigură raportarea în
următoarele atribuții în funcție de domeniul RENV a tuturor cazurilor
de RAP;
propriu de activitate:
a) asigură acreditarea cursurilor de instruire a Raportarea lunară este necesară
personalului furnizorilor de servicii medicale nemodificat pentru a evidenția corect efectele
de vaccinare, organizate de către Institutul adverse ale unui vaccin și a se lua
Naţional de Sănătate Publică împreună alte măsuri urgente de încetare a
societăți profesionale medicale sau alți e) asigură dotarea cu vaccinării.
furnizori de educație medicală continuă; medicamente şi
instrucțiuni pentru
b) cercetează, se autosesisează şi
conduita adecvată în
sancţionează cazurile în care medicii, cazurile de reacții adverse
asistenții, farmaciștii și/sau medicii dentiști postvaccinale;
încalcă prevederile prezentei legi în sensul
celor prevăzute la art. 50 lit. a), art. 59 lit. a).
f) asigură informarea
Art.62 corectă și completă cu
privire la vaccinare, la S-a eliminat structura denumită
218
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
Unitățile de învățământ precum și alte compoziția vaccinurilor GTCAV – Grupul Tehnic de
instituții în care sunt colectivități de copii au și la reacțiile adverse Coordonare a Activităților de
următoarele obligații potrivit prezentei legi: postvacinale, a Vaccinare. Nu se justifică o astfel
persoanelor cărora li se de structură, în paralel cu
a) să efectueze informarea copiilor și
acordă servicii medicale; structurile abilitate deja existente.
părinților, după caz cu privire la vaccinare;
b) să solicite documentele prevăzute la art. 23 g) furnizorul de servicii
- 24 și art. 25 alin. (1); medicale de vaccinare Este necesar ca informarea să fie
c) să transmită Comisiei Județene de asigură acoperirea corectă și completă și să cuprindă
Vaccinare și celei a Municipiului București vaccinală optimală în inclusiv compoziția vaccinurilor și
din cadrul DSP o listă privind copiii care nu rândul persoanelor cărora reacțiile adverse postvaccinale.
le acordă servicii medicale
au fost vaccinați conform Calendarului
și care au consimțit în
Național de Vaccinare; mod liber și neviciat la
să ofere părinților sau altor reprezentanți actul medical al
legal, după caz, la cerere sau în mod public, o vaccinării; S-a eliminat structura denumită
statistică privind numărul de copii nevaccinați GTCAV – Grupul Tehnic de
din cadrul școlii. Coordonare a Activităților de
Vaccinare. Nu se justifică o astfel
Se elimină. de structură, în paralel cu
Art.63 structurile abilitate deja existente.
Informarea prevăzută la art. 62 lit. a) se va
efectua cu implicarea cadrelor medicale din
unitățile de învățământ sau din direcțiile de
sănătate publică în cadrul unor activități Deoarece vaccinarea este
curriculare și extracurriculare, în cadrul unor opțională, nu se face o sesizare, ci
o informare legată de copiii
discipline din planul de învățământ care
nevaccinați.
219
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
permit abordarea acestui subiect: biologie, Art. 53 se elimină. Vaccinarea, ca orice alt act
anatomie, cultură civică, educație pentru medical, nu poate fi obligatorie,
sănătate, dirigenție. ca atare nu sunt necesare
obligații și organisme cu
Art.64 atribuții de identificare și
1) Pe perioada existenței unor epidemii raportare a cazurilor de refuz
declarate potrivit prezentei legi în baza etc.
notificării transmise de către direcția de
Deoarece s-a eliminat art. 40 lit.
sănătate publică în raza teritorială a căreia h), se elimină și art. 48 lit. s),
funcționează instituția de învățământ Art. 55 se modifică pentru că nu se mai justifică.
suspendă participarea la cursuri sau la alte astfel: Medicul care consultă pacientul
forme de participare colectivă a copiilor care eliberează certificatul de
nu sunt vaccinați potrivit Calendarului a) cu excepția situațiilor contraindicație la vaccinare,
Național de Vaccinare. prevăzute de lege, să deoarece el are toate informațiile
asigure confidențialitatea necesare și concluzia lui este
2) Suspendarea se va face numai în cazul în suficientă. Aceasta este
care între epidemia declarată vizează boala datelor privind
competența exclusivă a medicului
pentru care copilul este neprotejat. antecedentele vaccinale care consultă pacientul, nu a
3) Instituțiile de învățământ vor stabili ale copilului, atât ale vreunei instuții.
modalitățile de recuperare a programei școlarevaccinurilor efectuate în
cabinet, cât și a celor
de către copiii a căror prezență la cursuri a fost
suspendată. efectuate la alți furnizori
de servicii medicale de
Art.65 Furnizorul de servicii medicale,
vaccinare;
Autoritățile administrației publice locale au conform eticii și deontologiei
profesionale, este obligat să
următoarele atribuții:
furnizeze beneficiarului actului
220
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
a) să solicite documentele prevazute la art. nemodificat medical toate informațiile pentru
23-24, art. 25 alin. (1), după caz, pentru ca beneficiarul să-și poată
copiii care nu frecventează o unitate de exprima consimțămâtul în mod
liber și neviciat.
învățământ, la admiterea și menținerea
copiilor într-unserviciu social fără cazare
pentru copii și familii cu copii ; c) să informeze persoanele
care răspund de vaccinarea
b) să comunice Comisiei Județene de copilului, asupra
Vaccinare și a Municipiului București din drepturilor și obligațiilor
cadrul Direcției de Sănătate Publică prevăzute la art. 67 la
Județeană și a Municipiului București lista înscrierea copilului pe lista Toate cazurile de reacții adverse
copiilor care nu au fost vaccinați conform proprie; postvaccinale (RAP) se raportează
Calendarului Național de Vaccinare; în RENV, în mod direct și fără a
exclude vreun detaliu.
c) evaluarea inițială a situațiilor de încălcare a
drepturilor copilului și de neglijare medicală nemodificat
cu privire la vaccinare;

d) să ofere servicii de consiliere pentru Reacțiile adverse postvaccinale se


familie precum și alte servicii sociale în pot manifesta imediat, pe termen
legătură cu vaccinarea în funcție de nevoile Se elimină. mediu sau lung.
identificate;

e) să colaboreze cu organizațiile civice


organizate legal, în vederea informării corecte

221
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
a populației privind beneficiile vaccinării; Se elimină.

Acoperirea vaccinală optimală se


Se introduce litera g) la poate realiza în rândul persoanelor
f) să asigure prin serviciilor publice de
art. 55: care au consimțit în mod liber și
asistență socială, decontarea cheltuielilor de neviciat la actul medical al
transport necesare prezentării copilului la g) Să pună la dispoziția vaccinării.
medic în vederea vaccinării, pentru familiile pacientului, cu cel puțin
fără venituri sau beneficiare de venit minim 7 zile înainte de
garantat. vaccinare, prospectul în
limba română al
vaccinului ce urmează a Vaccinarea este un act medical
fi inoculat. confidențial care se desfășoară
între medic și pacient. Toate
Art. 56 se modifică informațiile obținute în urma
g) să verifice și să soluționeze sesizările astfel: anamnezei, a analizelor și
primite conform prevederilor art. 40 lit. k); (1) La luarea în evidență a eventuala contraindicație la
nou-născutului, medicul de vaccinare sunt informații
Art.66
familie are obligația să confidențiale.
Direcțiile Generale de Asistență Socială și prezinte părinților sau, Datele personale din formularele
Protecția Copilului au următoarele atribuții: după caz, persoanei de refuz nu pot fi supuse
responsabile informații centralizării, deoarece folosirea
a) să ia măsurile necesare astfel încât dosarul corecte şi complete lor neadecvată duce la
copilului din sistemul de protecție specială să despre vaccinuri. discriminare.
conțină documentele prevăzute la 23-24, art. 25
alin. (1), după caz;

222
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
b) să ia măsurile necesare informării copiilor Se elimină. Vaccinarea în masă implică multe
din sistemul de protecție specială cu privire la riscuri și de aceea trebuie făcută
vaccinare, în colaborare cu Direcțiile de doar de medicul care consultă
pacientul.
Sănătate Publică;
Dacă aceste prevederi ar rămâne
c) să identifice, la solicitarea Comisiei s-ar crea situații de represiune
Județene de Vaccinare sau a Municipiului asupra populației.
București, piedicile întâmpinate de către
Art. 57 se elimină.
părinţi sau reprezentanţii legali în calea
vaccinării şi să ofere consiliere acestora;

d) să transmită trimestrial Comisiei Județene de


Vaccinare și Comisiei de Vaccinare a
Municipiului București din cadrul Direcției de Niciun act medical, iar în acest
Sănătate Publică Județeană și a Municipiului caz vaccinarea, nu este și nu poate
București situația copiilor din sistemul de deveni obligatoriu.
protecție specială, care nu frecventează o
unitate de învățământ și nu au fost vaccinați
conform Calendarului Național de Vaccinare.

e) să verifice și să soluționeze sesizările


primite conform prevederilor art. 40 lit.l)
privind posibila neglijare medicală a copilului;

Art.67
Părinții și reprezentanții legali, precum și
223
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
persoanele eligibile la vaccinare, cu vârste mai
mari de 18 ani, au următoarele drepturi:

a) să fie informați privind beneficiile Art. 58 se modifică


vaccinării, siguranța, calitatea și posibilele astfel:
reacțiile adverse în caz de vaccinare; 1) Cu excepția situațiilor
epidemiologice speciale,
declarate prin Ordonanță
a Guvernului, la
propunerea Ministrului
Sănătății, cu avizul
b) să fie informați la timp privind utilitatea
Consiliului Suprem de
administrării vaccinurilor din Calendarul Apărare a Țării (CSAT),
Național de Vaccinare, dar și despre este interzisă desfășurarea
posibilitatea de a suplimenta schema națională de servicii medicale de
cu vaccinurile recomandate, pentru a obține vaccinare de către cadre
maximul de beneficiu pentru starea de medicale neorganizate ca
furnizori de servicii
sănătate a copilului aflat în îngrijire;
medicale de vaccinare
c) să fie asistați de către instituțiile statului în conform prevederilor
caz de RAPI severe în condițiile art. 8 alin. legale.
(1).
Art. 59 se modifică
Art.68 astfel:
Părinții și celelalte persoane responsabile de
nemodificat
creșterea și educarea copilului au următoarele
a) să furnizeze informații
224
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
obligații: corecte și complete,
dovedite științific, legate
a) să asigure prezentarea copilului la medicul de vaccinuri și activitatea
de familie/furnizorul de servicii medicale de de vaccinare;
vaccinare pentru informarea privind Niciun act medical, iar în acest
vaccinările obligatorii; b) să recomande caz vaccinarea, nu este și nu poate
vaccinarea pentru pacienții deveni obligatoriu.
b) să asigure prezentarea copilului la medicul din grupe de risc, dacă este
de familie/furnizorul de servicii medicale de cazul, care sunt în
vaccinare pentru realizarea vaccinărilor monitorizarea lor clinică.
complete corespunzătoare vârstei în cazul
vaccinărilor obligatorii; Art. 60 se modifică
astfel:
c) să se prezinte în cazul în care sunt convocați de
Comisia Județeană de Vaccinare sau a cea a
Municipiului București.

Art.69 nemodificat
1) Persoana desemnată să asigure creșterea și
îngrijirea copiilor în cazul părinților care sunt
plecați din țară va asigura și însoțirea copilului Situaţia vaccinală nu poate
la vaccinare. condiţiona accesul copilului la
sistemul de învăţământ.
2) În acest sens, părinții sunt obligați să
notifice în scris medicului de familie numele Se elimină.
persoanei prevăzute la alin.(1), în termen de

225
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
15 zile de la data primirii informării din partea
medicului de familie, potrivit art. 55 lit. c) și
Art. 62 se elimină.
d).

3) În cazul copiilor aflați în sistemul de


protecție a statului, reprezentantul legal poate
desemna persoana care se ocupă de creșterea
și îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de
protecție specială, stabilită în condițiile legii în
vederea însoțirii copilului la vaccinare, caz în
care dispozițiile alin. (2) rămân aplicabile.

Art.70
Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, au
obligația prezentării în vederea consilierii
pentru vaccinare, pentru tipurile de vaccinări
stabilite în Calendarul național al adultului, în
cazul convocării acestora de către furnizorul
de servicii medicale de vaccinare. Art. 63 se elimină.
Dată fiind situația cu totul
Art.71 excepțională a declarării situației
epidemiologice speciale, și
1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. amplele implicații sociale,
59 constituie abatere disciplinară gravă și se economice, financiare etc., este
sancționează de către CMR, OAMGMAMR, imperativ necesar ca Ordonanța
CFR și CMDR. Guvernului să primească avizul
CSAT.
226
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
2) Nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor,
prevăzute de prezenta lege, de către
reprezentanţii legali ai autorităților şi
instituțiilor publice precum şi preşedinţi Art. 64 se elimină.
comisiilor, prevăzute la art.41, constituie
abatere disciplinară gravă și se sancționează
conform legii.

3) Constituie contravenţii, dacă nu au fost


săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit
legii, să fie considerate infracțiuni, și se
sancționează după cum urmează:
Trebuie respectat dreptul la
a) cu avertisment nerespectarea obligaţiilor informație al persoanelor conform
prevăzute la art. 50 lit. b)-e) și h), art 53., art. art. 31 din Constituția României.
54, art.55 lit. b)și e), art. 56, art 57 alin (1),
art.58 alin. (1), art. 62, art. 63, art.64 alin. (1),
art.65 lit a), b) și d) , art 66 precum și la art 68
Conform Codului de deontologie
lit. a) și c) la prima constatare a contraventiei; Art. 65 se modifică
medicală, medicii trebuie să fie
astfel: absolut liberi în exercitarea
profesiei și să recomande doar
b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, acele tratamente medicale care
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 50 Se elimină. slujesc cel mai bine interesului și
stării de sănătate a pacientului.
lit. b)-e)și h), art 53, art. 54, art. 55 lit. b)și e),
Trebuie eliminat orice articol din
art. 56, art 57 alin. (1), art. 58 alin. (1),art 63, prezentul proiect care ar sancționa
227
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
art 65 lit. d) precum şi la art. 66 lit. c) la a medicii pe motiv că își exprimă
doua constatare a contraventiei, efectuata in anumite rezerve față de procedura
termen de maxim 6 luni de la aplicarea vaccinării.
sanctiunii prevazute la lit a); Se elimină.
Medicii trebuie să fie absolut
liberi să își spună părerea
c) cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, despre vaccinuri, inclusiv să
nerespectarea obligatiilor prevazute la art 62, studieze, solicite și să primească
art. 64 alin (1), art. 65 lit a) și b), art. 66 lit d) informații, în conformitate
precum și art. 68 lit a) și c) incepand cu a doua Se elimină. exclusiv cu normele
constatare a contraventiei; deontologice profesionale și cu
propria conștiință.
d) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, d) să ofere servicii de
nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35, consiliere pentru familie,
Se elimină prevederile care
alin. (1), art. 62, art. 64 alin. (1), art 65 lit. a) precum și alte servicii reglementează raportarea copiilor
și b) incepand cu a doua constatare a sociale în legătură cu nevaccinaţi, prevederi care pot
contraventiei; vaccinarea; crea premiza discriminării
acestora în colectivități.
e) să colaboreze cu
e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, organizațiile civice Situaţia vaccinală nu poate
nerespectarea obligaţiilor prevăzute la: organizate legal, în condiţiona accesul copilului la
1. art. 35, alin. (1), art. 50 literele b)- e) și h), vederea informării corecte sistemul de învăţământ.
art. .53, art. 54, art.55 lit. b)și e), art. 56, art. și complete a populației
57 alin. (1) precum și la art. 58 alin (1) la a privind vaccinarea;
treia constatare a contraventiei, efectuata in
termen de maxim 6 luni de la aplicarea f) să asigure prin serviciile

228
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
sanctiunii prevazute la lit. b); publice de asistență
socială, decontarea
2. art. 35, alin. (1), art.57 alin (2) și art. 68 lit
cheltuielilor de transport
a)-c) la prima și următoarele constatări ale
necesare prezentării
contravenţiei, în cazul în care s-au aplicat
copilului la medic, în
măsurile prevăzute la art. 40 lit. e) și f).
vederea efectuării
4) Constatarea contravenţiilor și aplicarea consultului medical și a
sancţiunilor se face de către inspectorii analizelor necesare Se elimină prevederile care
sanitari de stat şi asistenţii inspectori sanitari pentru a se decide dacă reglementează raportarea copiilor
se recomandă sau nu nevaccinaţi, prevederi care pot
din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică
crea premiza discriminării
județene și a municipiului București, prin vaccinarea, eventual
acestora în colectivități.
consemnarea acestora într-un Registru special efectuarea ei, pentru
constituit în acest scop. familiile fără venituri sau Situaţia vaccinală nu poate
beneficiare de venit minim condiţiona accesul copilului la
garantat. sistemul de învăţământ.
5) GTCAV și Comisia de Vaccinare Județeană
Se elimină.
sau a Municipiului București sesizează
autoritățile publice competente cu privire la
modifică Se elimină prevederile care
nerespectarea prevederilor prezentei legi,
Art. 66 se
inclusiv pentru eventuale fapte de natură reglementează raportarea copiilor
astfel: nevaccinaţi, prevederi care pot
penală, în legătură cu nerespectarea
obligațiilor prevăzute în prezenta lege. crea premiza discriminării
acestora în colectivități.
Se elimină.
Situaţia vaccinală nu poate
229
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
condiţiona accesul copilului la
sistemul de învăţământ.

Art.73 Se elimină.
Nerespectarea prevederilor prezentei legi care
au drept de consecință punerea in primejdie a
sănătății, vătămarea corporala sau decesul Se elimină.
copilului, precum și favorizarea răspândirii
unor boli infectocontagioase prevenibile prin
vaccinare, se pedepsește conform legii.

Situația vaccinală nu poate


nemodificat condiţiona accesul copilului la
sistemul de învăţământ.

Vaccinarea, ca orice alt act


medical, nu este şi nu poate fi
Art.77 obligatorie.
Se elimină.
Furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligația să promoveze gratuit campaniile de
vaccinare ale Ministerului Sănătății.
Art. 67 se modifică
astfel:

nemodificat

230
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională

a) să fie informați corect


și complet despre
beneficiile și riscurile
vaccinării, contraindicații
evidențiate prin analizele
efectuale anterior
vaccinării, precum și
despre alternativele de
tratament existente, în
conformitate cu
prevederile Legii
drepturilor pacientului
nr. 46/2003;

Se elimină.

c) să fie asistați medical și


social de către instituțiile
abilitate ale statului, în
caz de reacții adverse
postvaccinale.

231
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
Art. 68 se elimină.
Situaţia vaccinală nu poate
condiţiona accesul copilului la
sistemul de învăţământ.

Se elimină. Vaccinarea, ca orice alt act


medical, nu este şi nu poate fi
obligatorie.

Se elimină.

Părinții sau reprezentanții legali


trebuie informați, deoarece ei iau
decizia eventualei vaccinări, la
Se elimină. recomandarea medicului care
consultă copilul.

Art. 69 se elimină.

232
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională

Părinții nu pot fi acuzați de


neglijare medicală dacă nu doresc
să-și vaccineze copilul.

Art. 70 se elimină.

Trebuie respectate prevederile


legii 46/2003 a drepturilor
pacientului.
Art. 71 se modifică
astfel:

Se elimină.

Autoritățile nu trebuie să facă


campanii de convingere în
Se elimină. vederea vaccinării, ci doar vor
oferi informațiile cerute de lege, la
233
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
cererea solicitanților.

(3) Constituie contravenții,


dacă nu au fost săvârșite în
astfel de condiții încât,
potrivit legii, să fie Asistarea trebuie acordată în orice
considerate infracțiuni, și caz de apariție a reacțiilor adverse
se sancționează după cum postvaccinale.
urmează:
a) cu avertisment,
nerespectarea obligațiilor
prevăzute la art. 50 lit. b)-
e) și h), art. 53, art. 54, art.
55 lit. b) și e), art. 56, art.
57 alin (1), art. 58 alin.
(1), art. 62, art. 63, art. 64
alin. (1), art. 65 lit. a), b) și
d), art. 66 la prima
constatare a contravenției;

b) cu amendă de la 50 lei
la 100 lei, nerespectarea
obligațiilor prevăzute la
art. 50 lit. b)-e) și h), art.
53, art. 54, art. 55 lit. b) și
e), art. 56, art. 57 alin. (1),
art. 58 alin. (1), art. 63, art.
65 lit. d), precum şi la art.
234
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
66 lit. c) la a doua
constatare a contravenției,
efectuată în termen de
maximum 6 luni de la
aplicarea sancțiunii
prevăzute la lit. a);

c) cu amendă de la 100 lei


la 250 lei, nerespectarea
obligațiilor prevăzute la
art. 62, art. 64 alin (1), art.
65 lit. a) și b), art. 66 lit. d)
începând cu a doua
constatare a contravenției;

d) cu amenda de la 250 lei


la 500 lei, nerespectarea
obligațiilor prevăzute la art.
62, art. 64 alin. (1), art. 65
lit. a) și b) începând cu a
doua constatare a Informarea corectă și completă a
contravenției; adultului se face de către medicul
de familie, direct sau prin
e) cu amendă de la 500 lei corespondență.
la 1000 lei, nerespectarea
obligațiilor prevăzute la:
1. art. 50 literele b)- e) și

235
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
h), art. 53, art. 54, art. 55
lit. b) și e), art. 56, art. 57
alin. (1) precum și la art. Aceste două aliniate nu sunt
necesare deoarece activitatea celor
58 alin. (1) la a treia
prevăzute la art. 71 (1) și (2) este
constatare a contravenției, reglementată de alte acte
efectuată în termen de normative.
maximum 6 luni de la
aplicarea sancțiunii
prevăzute la lit. b);

Se elimină.
Intenția legiuitorului este de a
motiva cetățenii să se prezinte la
(4) Constatarea sesiunile de informare, de a crea
un comportament pozitiv al
contravențiilor și aplicarea
acestora în direcția mai bunei
sancțiunilor se face de informări, și nu de a crea
către inspectorii sanitari de dezechilibre financiare în bugetele
stat şi de către asistenții acestora. Un nivel al amenzilor
inspectori sanitari din necorelat cu nivelul salariului
cadrul Direcțiilor de mediu ar avea ca rezultat afectarea
Sănătate Publică județene negativă a resurselor financiare de
care dispun cetățenii pentru
și a municipiului
asigurarea nevoilor de bază și ar
București, respectând crea un efect contrar celui avut în
236
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
prevederile legale în vedere de legiuitor.
vigoare ce reglementează
modul de consemnare al Amenzile aplicate părinților
pentru refuzul de a vaccina copilul
acestora.
sunt un atac flagrant și simultan
adus autorității părintești și
interesului superior al minorului.
Se elimină. A-l amenda pe părinte înseamnă,
în cele mai multe cazuri, a priva
întreaga familie și implicit pe
copii de mijloacele elementare de
existență. Oare acesta este scopul
Se introduce un nou alin. legii?
la art. 71, care devine
alin. (5), cu următorul În legea privind regimul juridic al
cuprins: contravențiilor se menționează
clar principiile conform cărora se
(5) Prevederile art. 71 aplică sancțiunile. Practic, orice
alin. (3) privind sancțiune trebuie să fie direct
stabilirea regimului proporțională cu vina pe care o are
sancționator nu sunt făptuitorul.
aplicabile atunci când
vaccinarea este refuzată În Legea nr. 180/2002 privind
în scris, în conformitate regimul juridic al contravențiilor
cu prevederile art. 21 se precizează:
alin (2). Art. 5 (5) - Sancțiunea stabilită
trebuie să fie proporțională cu
gradul de pericol social al faptei
237
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
săvârșite.
Se elimină. Art. 21 (3) Sancțiunea se aplică
în limitele prevăzute de actul
normativ și trebuie să fie
proporțională cu gradul de
pericol social al faptei săvârșite,
ținându-se seama de
împrejurările în care a fost
săvârșită fapta, de modul și
mijloacele de săvârșire a acesteia,
de scopul urmărit, de urmarea
produsă, precum și de
circumstanțele personale ale
contravenientului și de celelalte
Se elimină. date înscrise în procesul-verbal.

Dar, în acest proiect de lege sunt


prevăzute cuantumuri mari ale
amenzilor, care se pot aplica în
mod repetat. Se poate ajunge
astfel la amenzi cumulate de
milioane de lei! Aceasta înseamnă
o încălcare fragrantă a legii în
vigoare și a oricăror norme
constituționale și de drepturile
omului.

Care este fapta, vina și


238
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
consecințele, dacă persoana
nevaccinată este sănătoasă? Ea nu
a îmbolnăvit pe nimeni și nu a
făcut rău nimănui. Pentru ce i se
dă amendă?

Nu există nicio necesitate reală


care să justifice crearea și
cheltuirea de fonduri pentru un
sistem separat de consemnare, în
condițiile în care deja există unul
care funcționează.

Prin acest articol se creează o


nouă categorie de infractori:
239
Text Senat Text amendament Motivare amendament Cameră
decizională
părinții care optează să nu
vaccineze. Vaccinarea însăși
prezintă riscuri de îmbolnăvire sau
deces (detalii în prospecte),
menționate chiar și de prezenta
lege.
Refuzul de a vaccina, un act
medical cu potențial preventiv, nu
poate și nu trebuie să fie pedepsit
atâta timp cât nu pedepsim, de
exemplu, părinții care fumează și
pun în pericol sănătatea copilului
prin fumatul pasiv sau nu
pedepsim și nu sancționăm
părinții ai căror copii sunt obezi și
devin astfel predispuși la un
număr mare de boli.

Relația statului cu firmele private


trebuie să se realizeze prin
intermediul acordurilor
comerciale liber consimțite de
ambele părți. Mass-media nu
poate fi obligată în astfel de
cazuri.

240

S-ar putea să vă placă și