Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Oferta educaţională 2020- 2021

Studii universitare de master în Domeniul Teologie


Nr. Domeniul Specializarea acreditată (A) Forma Număr Capacitatea Număr locuri Condiţii de admitere
crt. de de de solicitate Criterii de departajare
învăţământ credite şcolarizare 2020-2021
IF aprobată de
Buget Taxă
ARACIS
1 TEOLOGIE Teologie şi cultură (A) 2 ani, 120 75 25 50 I. Pentru admiterea pe locurile
de la buget: Examen scris la
Cu Teologie şi cultură: 100%
frecvență II. Pentru admiterea pe locurile
cu taxă: Examen oral la Teologie și
cultură: 100%

Criteriul de departajare a
candidatilor cu aceeaşi medie pe
ultimul loc va fi Nota obţinută la
Învăţătura de credinţă ortodoxă din
cadrul examenului de licenţă.

Calendar de admitere:
1. Sesiunea Iulie 2020
Perioada de înscriere: 01-14 iulie 2020
Proba de concurs: 15 iulie 2020
Afişarea rezultatelor parţiale: 16 iulie 2020
Confirmarea locurilor şi depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 17-21 iulie 2020
Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor finale: 21 iulie 2020
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retragerea dosarelor: 22-24 iulie 2020
Taxa de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii: 27-28 iulie 2020

2. Sesiunea Septembrie 2020


Perioada de înscriere: 01-18 septembrie 2020
Proba de concurs: 21 septembrie 2020
Afişarea rezultatelor parţiale: 22 septembrie 2020
Confirmarea locurilor şi depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 22-24 septembrie 2020
Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor finale: 25 septembrie 2020
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retragerea dosarelor: 25-26 septembrie 2020
Taxa de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii: 25-26 septembrie 2020
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

TEMATICA PENTRU EXAMENUL SCRIS/ORAL DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE MASTER: „TEOLOGIE ŞI CULTURĂ”,


SESIUNILE IULIE/SEPTEMBRIE 2020

1. Sfânta Treime. Dumnezeu Unul în fiinţă şi întreit în Persoane


2. Creaţia – operă a Preasfintei Treimi
3. Întruparea Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră
4. Consecinţele Unirii Ipostatice
5. Învăţătura despre Sfântul Duh în teologia ortodoxă
6. Biserica – Trup tainic al Mântuitorului Hristos
7. Tainele Bisericii
8. Eshatologia

BIBLIOGRAFIE:

• Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea si cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cu
aprobarea n Sfântului Sinod, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989.
• Bria, pr. prof. Ioan, Tratat de teologie dogmatică şi ecumenică, vol. I, Ed. Andreiana, Sibiu 2009.
• Chiţescu, pr. prof. dr. Nicolae, Teologia dogmatică şi simbolică, vol.I-II, Bucureşti, 1958.
• Matsoukas, Nikos, Teologie Dogmatică şi simbolică, vol. II, traducere Nicuşor Deciu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006.
• Popa, IPS Irineu Ion, Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi, şi în veac, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010.
• Idem, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, Ed.România Creştină, f.a.
• Popescu, pr. prof. dr. Dumitru, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005.
• Stăniloae, pr. prof. Dumitru, Teologia Dogmatică, vol. I-II, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997.
ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

1. Fişa de înscriere (se eliberează de la Secretariat);


2. Diploma de Bacalaureat şi Foaia matricolă de liceu (în original)
3. Adeverinţa de Licenţă (pt absolvenţii promoţiei de Licenţă 2020), în original sau Diploma de Licenţă, în original şi
Suplimentul la Diplomă, în original (pt absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2020);
4. Certificat de botez (copie);
5. Binecuvântarea ierarhului de care aparţineţi (pentru obținerea acesteia, se depune la comisia de înscriere, în același timp
cu dosarul cuprinzând actele originale, o copie a acestuia, în conformitate cu precizările atașate)*;
6. Carte de Identitate (copie);
7. Certificat de naştere (copie legalizată);
8. Adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele şcolare, dispensarele teritoriale sau medicul de familie, din care să
reiasă că sunteţi apt pt înscrierea la facultate şi nu sunteţi luat în evidenţă cu boli cronice.
Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi
profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora,
conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.428/1989.
9. Declaraţie pe proprie răspundere că nu sunteţi bolnav de epilepsie, boli psihice şi că adeverinţele medicale sunt complete;
10.Trei fotografii tip buletin;
11. Un dosar plic;
12. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere – 100 lei (se achită la comisia de înscriere).
13.Taxa de înmatriculare la studii – 150 lei (se achită la comisia de înmatriculare în perioada 27-28 iulie 2020 pentru
candidații admiși în sesiunea iulie 2020 și 25-26 septembrie 2020 pentru candidații admiși în sesiunea septembrie 2020).
14. Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă – 3000 lei/an (în 3 rate).
* Acordarea Binecuvântării / Avizului chiriarhului pentru Învățământul Teologic Ortodox Universitar:
Studenți și Masteranzi

Art. 1 - Înscrierea candidaților la Facultățile de Teologie Ortodoxă se face în acord cu prevederile legale și cu avizul
scris al chiriarhului (conform cu art. 13, alin. 3 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie - cultul ortodox în
învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar).
Art. 2 - Solicitanții vor depune la comisia de înscriere la examenul de admitere dosarul cu actele în original, cât și o
copie a acestuia, în baza căruia se va acorda avizul scris al chiriarhului.

Opisul dosarului pentru obţinerea Avizului de cult necesar înscrierii la concursul de admitere la studii de licență și master la
Facultatea de Teologie Ortodoxă

a. Cerere tip, disponibilă online pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă, în care candidatul precizează că va respecta
prevederile statutare, canoanele și regulamentele bisericești, precum și hotărârile autorităților bisericești, normative pentru
desfășurarea activităților didactice;
b. Copie după certificatul de naștere;
c. Copie după actul de identitate;
d. Copie după certificatul de Botez;
e. Copie după diploma de Bacalaureatului sau Adeverință în cazul absolvenților din promoția anului curent;
f. Copie după diploma de licență și foaia matricolă (pentru candidații licențiați) sau Adeverință în cazul absolvenților
din promoția anului curent;
g. Copie după adeverința medicală;
h. Copie după declaraţia pe proprie răspundere că nu sunteţi bolnav de epilepsie, boli psihice şi că adeverinţele
medicale sunt complete
i. Recomandarea preotului duhovnic sau a preotului paroh;
j. Adeverință de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).