Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza mediului extern

Principala concurentă a societății noastre este reprezentată de :


S.C. Ela Expert S.R.L. - societate specializată în servicii de consultanț ă pentru afaceri și management
care au drept obiectiv dezvoltarea afacerilor
S.C. Cont Consulting S.R.L. - societate specializată în consultanț ă juridică și financiară Aceste societăț
i comerciale și-au creat un renume pe plan local datorită succesului pe care l-au înregistrat ca furnizori de
servicii de consultanț ă pentru afaceri și management.
Clienții vizati de S.C. Ela Expert S.R.L. sunt întreprinzători care au demarat o afacere și al căror obiectiv
îl reprezintă dezvoltarea ei.
S.C. Cont Consulting S.R.L. ș i-a orientat atenția spre tineri întreprinzători al căror obiect
principal de activitate este în domeniul comerțului.
Avantajul competitiv major al acestor societăț i comerciale îl reprezintă experiența dobândită în
cei 7 ani, respectiv 5 ani, de existență. O altă sursă a avantajului competitiv este dată de parteneriatele
strategice încheiate cu instituț ii ș i organizaț ii publice și private cu activitate în domeniul antreprenorial.
Postura de lider local, precum ș i utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale de care
dispune societatea noastră ne permite să facem faț ă concurenței, iar prin stabilirea parteneriatului strategic
cu S.C. Manager Expert S.R.L. vizăm atingerea poziției de lider regional pentru activităț i de consultanț ă
pentru afaceri și management acordate tinerilor care doresc să își înființ eze sau să își dezvolte afacerea.
De asemenea, prin complexitatea ș i calitatea serviciilor pe care le oferim intenționăm să atragem
un număr cât mai mare dintre clienț ii concurenței.

III.ANALIZA SWOT

3
PLAN de MARKETING MBA Bacău-I

Marile provocări sau ameninț ări pentru viitorul activităților de marketing ale firmei sunt
prezentate prin analiza SWOT care prezintă puncte tari ș i puncte slabe ce aparț in strict firmei și mediului
intern al acesteia), respectiv oportunităț i ș i amenințări care provin din mediul extern.
Puncte tari:
-tehnologie avansată utilizată de firmă;
-atenţie deosebită oferită nevoilor consumatorilor;
-oferirea unui climat cât mai prielnic angajaţilor;
-costuri și cheltuieli mici;
-flexibilitate crescută;
-promptitudine în adoptarea deciziilor;
-comunicare directă cu clienții.
Puncte slabe:
-lipsa notorietăţii mărcii;
-grad scăzut de acoperire a pieţei;
-lipsa banilor;
-dificultăț i în obț inerea de credite din cauza condițiilor impuse de BNR în contextul crizei financiare.
Oportunități:
-ritmul rapid de dezvoltare a pieţei;
-potenţialul amplu al pieţei şi al segmentelor ţintă;
-existenţa unui potenţial nevalorificat pe anumite pieţe;
-mediul legislativ prielnic: din semestrul al II-lea 2009 societățile comerciale sunt scutite de plata
impozitului pe profitul reinvestit;
-existenţa forţei de muncă și mărirea ei prin reîntoarcerea persoanelor plecate la muncă în străinătate
cauzată de criza financiară mondială;
-aspecte sociale, competitive, tehnologie, economice, legislative, naturale
-este posibil ca un competitor să dea faliment lăsând o mulț ime de clienți în căutarea unui nou furnizor.
Amenințări:
-concurenţa formală (posibilitatea ca potenţialii consumatori să prefere alte produse în locul celor oferite
de agenţie);
-prezenţa unor concurenţi ce devin direcţi în cazul lansării pe piaţă a unui produs inovativ;
-vulnerabilitate faț ă de concurență;
-paralizarea activităț ii chiar ș i la o singură acț ionare în instanță a firmei;
-falimentul unui important client debitor;
-plecarea la concurență a unuia din personalul cheie al firmei