Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnica Instalaţiilor Tehnica Instalaţiilor

» După tipul de funcţionare - Introducere/Evacuare.


Programul va indica în mod automat în funcţie de
difuzorul dorit şi nivelul de zgomot impus, dimensiunea
minimă de racord şi numărul elementelor terminale.

3. Rezultatul selecţiei
Noua versiune DIMcomfort 2007 În funcţie de amplasarea difuzoarelor în încăpere, DI-
Mcomfort verifică condiţia ca viteza în zona de confort
– numai la standul Lindab nr.28, pavilion 18 din cadrul Romtherm 2007 să nu depăşească valoarea impusă, semnalând abate-
rea atât prin valoarea vitezei reale cât şi prin vizualiza-
rea în mod dinamic a curgerii aerului, şi implicit a zone-
Acolo unde timpul de lucru redus şi acurateţea rezultatelor reprezintă deziderate ale activităţii de proiectare, lor în care se formează curenţii de aer cu valori ridicate.
LINDAB vine în întâmpinarea dumneavoastră oferindu-vă permanent soluţii inovatoare pentru proiectarea sis- Aplicaţia permite amplasarea în încăpere a mobilierului
temelor de ventilaţii şi climatizare. (aflat în baza de date sau importat), astfel încât se poate
urmări exact influenţa curgerii aerului în zona în care îşi
desfăşoară activitatea oamenii şi corectarea în conse-
cinţă a poziţionării difuzoarelor. Acolo unde distanţa de
amplasare între două difuzoare sau un difuzor şi perete

O dată cu lansarea noii game COMFORT 2007, Lin-


dab lansează şi noua versiune a aplicaţiei DIM-
comfort.
Ajuns la versiunea nr. 4, programul confirmă că
este alături de CADvent instrumentul ideal pentru
proiectarea, selecţia şi dimensionarea sistemelor
de ventilaţie şi climatizare. Ştiind că timpul este un
factor important în realizarea proiectelor de ventila-
ţii, programul vine în sprijinul utilizatorilor reducând
semnificativ timpul de selecţie al elementelor de in-
troducere şi evacuare aer. În acelaşi timp oferă solu-
ţia cea mai sigură şi mai ales cea mai eficientă, eli-
minând astfel riscul de a alege difuzoarele şi grilele
pe alte considerente decât cele tehnico-economice.
Utilizarea programului implică parcurgerea a trei
etape distincte de la introducerea datelor iniţiale
până la obţinerea rezultatelor finale.

1. Cerinţe şi criterii de dimensionare


Pentru început sunt necesare a fi introduse în cal-
cul datele preliminare legate de încăperea climatiza-
tă, parametri doriţi şi sistemul de climatizare.
» Destinaţia încăperii. În funcţie de destinaţie există
valori presetate ale parametrilor (nivelul de zgomot
maxim admis, temperatura dorită în încăpere, tim-
pul de reverberaţie) însă aceste cerinţe pot fi modi-
ficate de către utilizator pentru fiecare cameră.
» Dimensiunile încăperii. Acestea pot fi introduse
prin valori numerice ale dimensiunilor, prin impor-
tarea direct dintr-un plan de arhitectura din Auto-
cad sau chiar prin desenarea spaţiului direct în DI-
Mcomfort.
» Zona de confort. Parametri pentru definirea zonei:
înălţimea şi distanţa de la perete a zonei de confort
precum şi viteza maximă admisă în acest spaţiu.
» Parametri instalaţiei. Debitul de aer şi temperatu-
ra aerului refulat în încăpere sau necesarul de căl-
dura şi temperatura aerului refulat.

2. Selecţia elementelor terminale


Utilizatorul poate selecta tipul de element termi-
nal dorit, astfel (având ca informaţii codul, imaginea,
modelul 3D şi descrierea produsului):
» În funcţie de amplasare – tavan, perete;
» În funcţie de forma produsului – circulară, pătrată;
» După tipul conectare – Verticală/Orizontală şi cu/
fără plenum;

Nr. 3(44)/2007 38
Tehnica Instalaţiilor Tehnica Instalaţiilor

este prea mică, aceasta va fi indicată ca şi „distanţă cri-


tică”. Amplasarea difuzoarelor poate fi modificată atât
în plan (x,y) cât şi pe înălţime, existând chiar posibilita-
tea de avea înălţimi variabile între difuzoare.
În vederea 3-D se poate vizualiza curgerea aerului
de la ieşirea din difuzor până la intersecţia cu interfa-
ţa zonei de confort, traiectoria particulelor fiind influ-
enţată de viteza de curgere şi de diferenţa de tempe-
ratura din camera şi temperatura aerului refulat.
Nivelul de zgomot rezultat este prezentat sub for-
ma unei amprente împărţită gradual în funcţie de va-
loarea în decibeli măsurată în fiecare punct şi obţinu-
tă prin însumarea nivelului de zgomot produs de toa-
te difuzoarele din încăpere.
Rezultatele detaliate (tipul produsului, diagrame,
calcule, schiţe etc.) obţinute cu ajutorul programului
pot fi imprimate pentru a putea fi inserate în proiect
şi mai mult de atât, rezultatele (inclusiv amplasarea
în încăpere şi valoare debitului) pot fi exportate di-
rect în CADvent uşurând astfel procesul de desenare
a difuzoarelor pe planul de arhitectura.
Prin cea de a patra versiune a programului, DIM-
comfort vine să completeze întreaga suită de aplica-
ţii pentru proiectarea sistemelor de ventilaţii pusă la
dispoziţie de Lindab în scopul de a uşura activitatea » DIMcomfort – Aplicaţie pentru alegerea elemen-
de proiectare şi de a oferi soluţii moderne de calcul telor de introducere şi evacuare a aerului. Vă aşteptăm pentru demonstraţii
adaptate zilelor noastre. » CADvent - Aplicaţie pentru desenarea şi dimensi-
» TEKNOsim – Aplicaţie pentru determinarea nece- onarea sistemelor de ventilaţie.
la standul Lindab nr. 28, pavilion 18
sarului şi aporturilor de căldură precum şi simula- » DIMsilencer – Aplicaţie pentru dimensionarea din cadrul Romtherm 2007.
rea sistemelor termodinamice. atenuatoarelor de zgomot.

39 Nr. 3(44)/2007