Sunteți pe pagina 1din 8
MONITORUL OFICIAL ROMANIEI PARTEAT ‘Anul 188 (XXXII) — Nr. 410 LEGI, DECRETE, HOTARARI $I ALTE ACTE Luni, 18 mai20z0 Pagina HOTARARI ALE GUYERNULU! ROMANIE! 304, — Hotérdre prvind deciararea stiri de alerts gi masunile care se aplca pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiel de covip-19 at 2 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEL PARTEA|, Ne. 410/18..2020 HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata aceste Pentru prevenirea $1 combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenté a Guvernului nr. 1/2020 privind stocurile de urgent medicala, precum siunele masuri aferente instituri carantinel, aprobata cu completa prin Legea nr. 20/2020, cu completarie ulterioare, precum si Ge prevederie Ordonanjel de urgenja a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masum, incepand cu data de 15 mai 2020, In contextul situatiei epidemiolagice determinate de raspandirea coronavirusulul SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea i completarea Legi nr. 227/2015 privind Codul fiscal, @ Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum $18 allo acte normative, luand in considerare prevederle art. 16 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatilor de Urgent, aprobata cu modificar si completari prin Legea rr. 15/2005, cu modificarie si completarile ulleroare, sale art. 11 alin, (3) din Hotararea Guvernului nr, §57/2016 privind managementultipurlor de risc, ‘avand In vedere ca -Analiza factorilr de rise privind management situaiei de urgenta gener de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Romanici la dala de 14.05.2020", document realizat la nivelul Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventei, in cuprinsul céruia se prezinia analiza faciorior de risc prevazuli la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 5512020 privind unele masun periru prevenirea si combaterea efectelor pandemici de COVID 19, indies necesitatea unui faapuns amplifeat i siuatia de urgenta determinata de raspandirea noului coronavirus, {inand seama de masunle adoptate prin Hotararea Comitetulul National pentru Situatli de Urgenta nr. 25 din 18 mai 2020 privind propunerea unor masur necesar a fi aplicate pe durata pe durata stani de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVIO-19, Th temeiul art. 108 din Constitutia Roméniel, republicata, si al art. 3, art. 4, art. 6 si art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemie! de COVID-19,, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ‘Act. 1. — (1) Incepand cu data de 18 mai 2020 se insttuie starea de alerta pe inreg teritoriul fri pe o durata de 30 de zie. (@) La data intra in vigoare @ prezentel hotaran Inceteaza apicabiltatea Hotarari Comitetulu! National pentru: Situatii de Urgenta nr. 24/2020 priving aprobarea insttuini stan de alerté la nivel najonal si a masurlor de prevenrre s1 control al infectilor, In context situate’ epidemiologice generate de vrusul SARS-CoV-2. (@) Actolo omise in temeiul Hotararii Comitetulul National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 rman aplicabile, in masura in care nu contravin prevederior prezentei hotaré, n Geea ce privaste masurile propuse, pana la adoptarea actelor jn temeiul Legii nr. 55/2020 privind unole masuri pentru Prevenirea si combaterea efactelor pandemiei de COVID-19. ‘Art. 2, ~ Masurile de prevenire gi control al infectiior, conditile concrete de aplicare si destinatarl acestor masuri Precum si insitutile si autortaile publice care pun in aplicare ‘sau urmaresc respectarea aplicarii masurilor pe durata star do alerté sunt prevazule in a) anexa nr. 1 — ,Masuri pentru cresterea capacitatii de raspuns’ b) anexa, nr. 2 — Masur pentru asiguarea reziientei comunttior eae — Masur pent cminuares pact pu Art. 3. — In aplicarea dispozitillor art. 7° din Ordonanta de urgenta'a Guvernulut nr 1/2020 prvind stceurle de urgent Imeial preci 3 Urea mist erent nts cara Sprobata cu compotat prin Legoa nr. 20/2020, cu complete tergare, sale Hotarani Guverultl re. 88772016. pvind managemieniul tpurior dese, Secretar de stat, se al Departamentulu penta ‘Situali “do” Urgent din’ tadeul MinitorulutAfacetlorIntome, pune, dn ‘olaborare cu Minister Sanat, pin ordinal comandaniull actunis mesure hocesare prevent si combaton! infectlor cu eoronavusul SARS Co\?2, Im oacrul aotunir de raspuns la nivel nana ‘it. 4." Regimulcontraventional-aplicabi pentru norespectarea masurlorprevacuto tn anaxole vr. +3 ete cel Stabila at. 64-70 din Legos. 5/2020 ait Si Anoxale n= fac prt ngranta in prezota PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemneaza: Ministrul afacoriior interne, Ministrul tineretulul gi sportutu Marcel ion Vela Marian lonut Stroo Ministrul sanatati, Ministrul culturi, ‘Nolu Tataru Bogdan Gheorghiu Ministru lucrailor publice, deavoltai i administrate, Ministrl transporturior,infrastructutl sl comunicatilor, lon Stefan Lucian Nicolae Bode Ministrul educate! 1 corcetai ‘Cristina Monica Anisie p. Ministul afacerilor externe, Cornel Feruta, secretar de stat p. Ministul munci gi protectel sociale, Tuder Polak, secretar de stat Ministral economiei, energiei si mediului de afaceri, Virgil-Daniel Popescu. Bucuresti 18 mai 2020. Nr 394 Ministrul mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe ‘Secretariatul de Stat pentru Culte, tor Opaschi, secretar de stat Ministrul finantelor publice, Vasile-Florin Citu . Ministrul agricultur gi dezvoltari rurale, Florian-Emil Oumitru, socretar de stat MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 410/18.V.2020 3 MASUR pentru eresterea capacitafii de raspuns Art. 1. — In conditile art. § alin. (1) lt. d) din Legea rrr. 55/2020 privind unele masuti pentru preveniea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se stabilesc urmatoarele masuri 1. Coordonarea_operationala_ a servicilor publice de ambulanfa gia servicilor voluntare pentru situalide urgent, n condijile art. 54 gi 55 din Ordonanta de urgenta a Guvernuiui rr. 7012020 privind reglementarea unor masuri, Incepand cu data de 15 mai 2020, In contextul situajiel epidemiologic determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, Pentru prelungirea unor termene, pentru modificares gi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legil ‘educatiei nationale nr. 1/2011, precum gia altor acte normative 2. Coordonarea operationala a poitei locale, in conditile ar. 0—52 din Ordonanta de urgent a Guvernului ne. 70/2020, ‘Art. 2. — In conditile art. 5 alin. (1) lt. e) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masur 1. Se insttuie oblgatia de a asigura masurile de continuitate @ activiti contrelor rezidentiale de Ingrire gi asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adult, cu si fra dizabiltali, precum gi pentru alle categori vulnerabile si de a stabili programul de lucru al angeiatiir, potrvit art. 19 din Legea nr. 55/2020. 2. Furnizorii de servicii sociale de tip rezidential isi organizeaza programul in functie de contextul epidemiologic existent a nivel local gi cu respectarea normelor th vigoare Privnd legisla n domeniul munci.Actitate la rivell acestor servci va fi organizaté gi desfasurata cu respectarea normelor de prevenire a réspandiri viusului SARS-CoV-2 instiuite de autontaile competent ‘Art. 3. — Tn conditile art. § alin. (1) lit.) din Legea nr. 55/2020, se stabileste destagurarea in regim permanent a actvitiituturor centrelor operative pentru stuati de urgenfa cu activate temporara, precum sia activi Centrulu National de Conducere si Coordonare alnterventii sia centrelrjudetena/a ‘municipiului Bucuresi de coordonare gi conducere ainterventia Ar. 4. — (1) Masura prevazuta la art. 1 pet. 1 se pune in aplcare de caire unitaie teritoriale pentru situa de urgent respectv de catre inspectorate pontry situati de urgent (2) Masura prevazuta la ar. pct. 2 se pune in aplicare de tre Poltia "Romana, prin Inspectoratele de poliie judelene/Directia Generala de Pole @ Municipivui Bucwrest (3) Respectarea aplcarii masurior prevazute la art. 2 se urmareste de catre Ministerul Munci si Protectei Sociale. (4) Masura prevazuta la art. 8 se pune in aplcare de cate institutile a nivelul cérora sunt organizate centrele operate poniru situa de urgent, respectv controle de coordorare si Conducere a interentiel. Respectarea aplicriacestei masuri ‘8 urmreste de care Ministerul facerlor Interne ANEXA Ne 2 MASURI pentru asigurarea rezilientel comunititilor Art, 1, — in conditille art. § alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masur: 1. In spatile publice inchise, spatile comerciale, mijjoacele de transport in comun si la locul de mune’ se instituie ‘obigativitatea purtart mastii de protectie, in conditile stabilite prin ordinul comun al ministrului s8natabi si ministrui afacenior interne, emis in temeiul art. 13 gi art. 71 alin, (2) din Legea rr, §512020, 2. Pentru toate persoanele care vin in Romania din stréindtate se institule masura carantinarifizolari la locuintal locatiadeclarat’ de persoana in cauza, Impreund cu colocatari, inclusiv familiaiaparinatori, dupa caz. 3. Prin exceptie de la prevederiie pct. 2, persoanele care nu au posibiltatea indeplinini conditilor pentru carantinalizolarea la locuintavalta locajie sau care solcité acest lucru pentru anu ‘si expune familia pot opta pentru. masura_ carantinel instituyjonalizate, In spati special destinate puse la dispozitie de autoritatile administratci publice locale. 4. Persoanele care nu respecta masurle de carantinalizolare la jocuinta/alta locatie sunt introduse in carantina institujionalizata pentru 0 perioada de 14 zile gi obligate 3 suporte contravaloarea cazatl si hranir pe perioada carantinel institugonalizate. 5, Persoanele afate in carantina institutionalizata la data intrari in vigoare a prezentei hotarari raman tn carantina In spalile respective pana la expirarea perioadel de 14 zile de la «ata intrar in carantina. 6. Sunt exceptate de Ia prevederile pct. 2 urmatoarele categoril de persoane care nu prezinta simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederiior legale in vigoare privind utiizarea_materialelor individuale de protectie impatriva COWID-18: a) conducatorii autovehiculelor de transport maria cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone; ) conducatoril autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul cconducatoruil, ©) conducatori auto prevazufj la lit a) si lit. b) care se doplaseaz’ in interesul destaguraril profesiel din statul de rezidenta al acestora int-un alt stat membru al Uniunii Europene ‘sau dint-un all stat al Uniunii Europene in statul de rezidenta, indiferent dacs depiasarea se face prin mifoace individuale sau In cont propri d) membri_ai Parlamentulul European, pariamentari_ si personal apartinand sistemului national de aparare, erdine publica gi securttate national; €) plot de aeronave §i personalul navigant; §), mecanici de locomotiva si personalul feroviar; 9) personalul navigant roman, maritim si fluvial care se repatiazé prin orice mijloc de transpori. care _prezinta autortailor competente .certficatu pentru lucratori gin sectorul transporturlor intemationale’, al carui model este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 | din 24 martie 2020; 1) personalul navigant martim si fluvial care efectueazé schimbul de echipa) la bordul navelor aflate in porturile romAnest,indiferent de pavilonul pe care Ml arboreaza, daca la intrarea in jara, precum gi la imbarcarealdebarcarea de pe nava prezinta autoritajlor competente ,certficatul pentru luratori din sectorul transporturilor internationale”, al carui model este 4 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 410/18.V.2020 publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 1 din 24 marie 2020; i) personalul navigant care debarca de la bordul navelor de navigate interioara, care arboreaza pavilion roman, ntr-un port fomanesc, cu conditia asigurarii de catre angajatori a certficatului pentru lucratori din transport international si a echipamentelorindividuale de protectie impotriva COVID-19, pe timpul deplasari de la nava la locatja unde poate fi contactat in perioada dintre voiajur }) ucrétori transtrontalieri care intré in Roménia din Ungar, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova; ) angajati ai operatorilor economic! din Romania care efectueaza lucrari, conform contractelor incheiate, in afara tertoriulul Roméniei, la intoarcerea in fara, daca dovedese raporturile contractuale cu beneficiarul din’ afara teritoriulu national; |) teprezentantii_ companilor straine care au_filiale/ sucursalelreprezentanje sau agenti pe teritoriul national, daca la intrarea pe teritoriul Roméniei dovedesc raporturle contractuale cu enttatile economice de pe tertoriul national ‘m) persoanele care intra in Romania pentru prestarea unor activitl de utlizare,instalare, punere in unctiune, mentenanta, service @ echipamentelor si tehnicii medicale, precum si a echipamentelor din domenille stintiic, economic, aparare, ‘ordine publica si securitate nationala, daca dovedese raporturle contractuale cu. beneficiarul/beneficiarii de pe _teritoriul Romaniei, precum si inspectori arganismelor internationale; 1) membriimisiunilordiplomatice, ofcilor consulare gi ai altor reprezentante diplomatice acrecitate la Bucuresti, posesori de agapoarte diplomatice, personalul_asimilat personalului diplomatic, precum si membrii Corpului Diplomat gi Consular al Roméiniei si posesorii de pagapoarte diplomatice gi de servciu, precum si membri famililor acestora; ©) angsjatj sistemului national de aparare, ordine publica si securitate najionala care se intorc in Romania din misiuni executate in afara tari ») elevilstudenti, cetateni romani sau cetateni al statelor vecine Romaniei, cu domicilul sau resedinja in afara Romaniei si inmatriculai in unttatilefinsttujile de Invajamant de pe {eritoriu fri noastre, care au de susiinut probe sau examene la ‘ncheterea ciclurlor de invatamant gimnazialliceal/invajamant superior 7, Pe durata masuril de izolare/carantina la domicilu sau carantina institujionalizata, persoanele care nu prezinta simplome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind utiizarea materialelor individuale de rotectie impotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de ‘nmormantare in cazul decesului sotulu/solei, uneirude/afin de gradul 1—3, cu acordul Directiei de Sandtate Public’ si avizul Centrelor Judetene/al Municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventii ‘Art. 2. — Respectarea aplcarii masurilor prevazute la art. 1 0 urmareste de catre Ministorul Sanat gi MinisterulAfacerilor Interne, MAsuRI pentru diminuarea impactului tipului de rise Att. 1,—in condijile art. 5 alin, (3) it. @) din Legea nr. §6/2020, se stabilesc urmitoarele measur 1. Peniru prevenirea raspandiri infectilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfagurarea de mitingus, ‘demonstrat, procesiuni, concerte sau a altortipuri de Inrunir ta spalii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum si a Intrunirlor de natura actvitlor cultural, stintice, artstice, sportve sau de divertisment In spatii Inchise 2. Activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor $i bazelor sportive, definite conform Legii educatiel fizice gi sportulul nr. 69/2000, cu modificérile gi completanile utericare, constand in cantonamente, antrenamente si competi sportive ‘organizate pe teritoriul Romaniei pot fi desfagurale numal In conijile stabilte prin ordinul comun al ministruluitineretulu gi sportului gi ministrulul santa, emis tn tomeiul art. 43 gi al art. 71 alin, (2) din Legea nr. 85/2020, 3. Activitatea insttuilor muzeale, a bibliotecilor, Mbréillor, cinematografelor, studiourlor de productie de fim si audiovizual, a institutilor de spectacole si/sau concerte, a centrelor s/sau a caminelor culturale gi alfor institufi de cultura, precum st evenimentele culturale in aer liber si festivalurile publice si Private poate fl desfagurata in conditile stabilite prin ordinul comun al ministrului eulturii $i ministrului sanatafi, emis tn temeiul art. 44 gal art. 71 alin, (2) din Legea nr. $5/2020. 4, Activitatea cultelorreligioase, inclusiv slujbele cu caracter, privat, se desfagoara cu respectarea regullor de protectic Ssanitara stabilte prin ordinul comun al ministrului sanatati si ministrulul afacerior interne, emis tn temeiul art 45 gi art. 71 alin, (2) din Legea nr. $512020. 5. Se interzic acivtajile recreative gi sportive desfagurate in aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea a ‘cel mult 3 persoane care nu locuiesc Impreuna, respectiv ciclismul, drumetile, alergarea, _canotajul, —alpinismul, vanatoarea, pescuitul gi alte activtati recreative si sportve desfagurate in aer liber stabilte prin ordin comun al ministului anata, dupa caz, cu ministultineretului si sportulu, ministrul mediului, apelor $i padurior sau ministrul agriculturi si ddezvoltaei rurale 6, Se Intorzice participarea la evenimente private tn spatii Inchise, cu exceptia color care se desfagoara cu partciparea a ‘cel mult 8 persoane si cu respectarea regulllor de distentare sociala Art. 2, — In conditille art, § alin. (3) lit. b) din Legea nr, 55/2020, se stabilese urmatoarele méisur 1. In interiorul localittilor se interzice crculatia persoanelor ‘In grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aoartin acelelagi famili, precum gi formarea unor asemenea grup 2. Se instituia interdictia deplaséiii persoanelor in afara localtati/zonei metropofitane, cu urmatcarele excepti 2) deplasarea In interes profesional, inclusiv intre locuintaigospodéire gi locullocurle de desfasurare a activa profesional si inapot; ») deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat; ©) deplasarea pentru realizarea de activitti agricole: d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatoriagricol ©) deplasarea pentru ingrijirea sau administrarea unei proprietaji din alta localitate sau eliberarea de documente nnecesare pentru obtinerea unor drepturi; £) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale; MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 410/18.V.2020 5 9) deplasarea din alte motive Ingilrearinsotirea copilomembrior de familie, ingriirea unei/unui rudefafin sau persoana affata in intrlinere asistenta persoanelorvarstnice, bolnave sau cu dizabilit, decesul unui membru de familie 1) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate f amanaainicl realizata de la distana i) deplasarea pentru actvitéti recreative sau sportve individuale destagurate in aer liber, respectivciclsm, drumeti, alergare, canota,apinism, vanatoare, pescuit sau ale activa recreative si sportve destagurate n ae Iber stabil pin orcin comun al ministrului sénatati, si al ministrului tineretutui sportului sau al ministrului mediului, apelor si padurior, dupa }) doplasarea pentru partciparea la evenimente familial; i) deplasarea pentu achizia, service-u efectuarea ITP sau alte operatiuni de inretinere a vehiculelor, activa care nu pat fiefectuate in localtatea de dort; 1) deplasarce pent asigurares e bunusi core acoperd necesitaie persoanelor si animalelor de comparieldomestice, precum si bunuti necesere desfésurai acivitai profesionae, care nu se pot achizitiona gin locaitatea de domiciivregedinia 3. La solcitarea personaluui instituilor abiitate cu exercitarea contolulu respect intercictoi prevazute la pct. 2, pentru justficares deplasari in afara locallati: perscenele prezinta legitimatia de servic sau adeverinta eliberata. do angajator oro deciarate pe propria réspundere cu privre la mativul deplasi, completa in prealabil 4. So interziceintrarea pe teritorul Romie, prin punctele de trecere a fontiorei de stat, a cetéfoilor strain’ si apatallor, defini potivit Ordonane de urgenté a Guvernului nr. 194/202 privind regimulstrinlor in Romania, aprovaté cu modifica si completa pnn Legea nr. 357/2003, republicata, cu modificanic $i completailo ullerioare, cu urmaloarele except 2) membri de familie i cetalenilor romani: b) membr de familie ai cetatenior alto state membre ale Uniuni Europene sau ale Spatului Economic European or ai Confederaii! Elveljone, cu rezidentd in Roma; «) persoane care poseda o vizé de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sodere eliberat de autora ori un document echivalent acestora emis 40 autortiie ator stat, potivit legislate! Uniunii Europene: 4) persoane care se deplaseaza in interes profesional doveait prin vizd, permis de gedere sau un alt document echivalent,respectv cadre medical, cercetator in domeniu medical, cadre medicale pentru ingijie geriatrcd, precum si transporttori sate categor de personal implicat in transportul de bunuri care asigurastel de transporturi necesare @) personal diplomatic sau consular, personal al organizatilor interationale, personal miltar sau personal care poate asigura ajulor umanitar; 1) petsoane’n tranzit, inclusiv cei repatiali ca urmare a cord protect consulare 4) pasageri care calatoresc din motive imperative 1) persoane care au nevoie de protectieintemnationalé sau din alte motive umanitare ‘Act. 3. — In conditile art. § alin (3) lit. 6) din Legea nr. 85/2020, se stabllesc urmatoarele masur 4, Mentinerea carantie’ in clacirie, localtajile sl zonele ‘seogratice stabilite prin ordne ale comancantului aciuni scare nu au fost revocate dna la data inrri In vigoare a prezentel hota 2. Insiturea carantinei in cladirie, localtatle si zonele ‘geografce care se stabilesc prin ordinal comandantuli acfiuni justificate, precum Ia solicitarea comitetelorjudetene pentru situa de urgenta, pe baza analizelorrealzate de catre decile de sanatate publica si avizate de cate Insitutl National de Sanatate Pubic, ‘Ar 4.— In condiile art. 5 alin. (3) It d) in Legea rr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masur: 1. Suspendarea zborutlorefectuate de operatotil economicl din aviatie spre Austra, Belgia, ConfederatiaElvejané, Franta Germania, ran, tala, Regatul Unit al Mari Britani gi landei de Nora, Regatul Tarlor de Jos, Spania, Stele Unite ale Americ si Turcia, i din aceste {ari catro Romania pentru toate Aeroportule din Romania, potivt art. 37 din Legea nr. 85/2020. 2 Sunt excepiate de la prevederile pct. 1 urmatoarele categor de zborur: a) efectuate cu aeronave de stat; ©) de transport marfa g'sau corespondenta ) umanitare sau care asigura servcii medicale de urgent 4) pentru cautare-salvare sau de intervente in sitvai de urgent, la solictarea unei autor publice din Romania } avand drept scop transporul echipslor de intervene tehnica, a soictarea operatonlor economic stilt in Romania f) atria terice necomerciale 4) de pozttionare a aeronavelor, far incdrcatura comecialé (terry: h) tehnice in scopul efectual unor lira a aeronave: i) efectuate de ransportatori cerieni detnatori de licenta de ‘opera in conformitate cu eglementaile Uniuni Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul ucrétorior sezonieri sau pentru repaitierea unor cetateni strain, din Romania catre ate state, cu avizul Autortati Aeronautice Civile Romane si al autor competente din statul de destinae; j) efectuate de transportatot aerienidetinator de lcenta de ‘operare in conformitate cu reglementaie Uniunl Europene, prin ‘curse neregulate (charter), cin ate stale catre Romania pentru repatrierea cetajenilor romani, cu avizul Autortai Aeronautice Civile Romane, in baza acordului MinisteruluiAfacellor Interne $l Ministeruu Afacenior Externe; i efectuate de transporiator aerieni detindtor de licen de ‘operare in confomnitate cu eglementaile Uniunl Europene, prin course neregulate (charter), pentru transportul luerdtorlor din sector transportuilor prevazuli in anexa rv. 3 la Comunicarea Prvind implementarea Culoarelor Verzi (,Green Lanes") in {ameiul Orientinlorprvind masurie de gestionare a frontierelor in vederea protejari sanatati si a asiguréni disponitiltai marfurlor si servicilor esenjiale — (2020) 1897, in 23.03.2020, din Romania cate alte state gi din alte state cre Romania, cu avizul Autortii Aeronautice Civile Romane, al Ministerului Afacerior Externe gi al autontati compatente din statul de destinate 3. Suspendarea transportului rut interatonal de persoare prin servicii regulate, servicit regulate speciale $i servici ‘cazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de calte, operator de transport spre Italia, Spenia, Franta, Germania, Ausia, Belgia, Confederatia Ehetians, Regatul Unit al Mari Britant¢ al Wdande! de Nord, Regatul Tarr de Jos si “Turia gi ain aceste tari calre Romania, povvit an. 37 din Legea rr 85/2020 4. Provederile pet. 3 nu se aplicé transportuli rutior international de persoane prin servici ocazionale, in cazul tn care sunt indepiiite urmatoarcle condi cumulative: 2) sunt transportate numai perscanele care au un contract do munca valai pe terior statului de destinaje, au dropt de sedere valabil in statul de destinatje sau se intore in Romania din statu in care au luerat sau au locut: 6 MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 410/18.V.2020 b) operatorul de transport rutier informeazd Autoritatea Rutiora Romana — ARR. din cadrul Ministerului Transporturior, infrastructurii si Comunicatilor, cu cel putin 24 de ore inainte de plecarea In cursa, cu privire la efectuarea Cursei, precum si toate celelalte date gi informati prevazute de legislatia specified tn vigoare, ) operatorul de transport rutier care efectueazai transportul Impreuna cu agentia de recrutare silsau perscanele care urmeaza a fi transportate, ia toate masurile necesare Pentru respectarea normelor gi recomandarilor autorittilor responsabile privind evitarea aglomerarii persoanelor, masurie de protecie si siguranta a pasagerilor gi conducatorlor auto. At 5. —In condile art. 5 alin, (3) Ite) din Legea m 85/2020, se mentine Inchiderea temporara, totalé sau partialé, a Uurmatoarelor puncte de trecere a frontiere| de stat 1. la frontiera roméno-ungara a) Turnu, judeful Arad (cu exceptia circulate lucratorilor transtrontaler); b) Salonta, judetul Bihor — feroviar gi rutier (cu exceptia circulate lucrétorilor transfrontalieri pe cale rutierd) ¢) Sacuieni,judetul Binor (cu excepiia circulatieilucrdtorior transfrontalien); 4) Valea lui Mihai, judelul Bihor — feroviar gi rutier (cu exceptia traficulul feroviar de marta); ©) Carei,judeful Satu Mare; 2, la frontiora romino-bulgar& a) Negru Vod8, judetul Constanta: ») Liprita, judetul Constanta ¢) Dobromir, judetul Constanta; d) Turnu Magurele, judetul Teleorman; @) Bechet, judetul Dol) (cu excepliatraficuli de marta); 3. la frontiora romno-ucrainean’ a) Sighetu Marmatie, judetul Maramures; b) Isaccea, judeful Tulcea; 4. la frontiora Romaniei cu Republica Moldova: a) Radauti-Prut, judetul Botosani; b) Oancea, judetul Galati 5. la frontiera romano-sarba) a) Portile de Fier I, judetul Mehedint: b) Drobeta-Turnu Severin, judeful Mehedinti (cu exceptia traficului de marfay; ©) Orgova, judetul Mehedini d) Moldova Noua, judetul Caras-Severin; ) Naidas, judeful Caras-Severin; f) Valeani,judetul Timis: g) Stamora-Moravita, judetul Timis — ferovier (cu exceptia traficului de marfaj; hy) Lunga, judetut Timi: 1) Foen, judetul Timi, }) Jimbotia, judetul Tims — feroviar (cu except traficului de ma, ‘Att. 6. — in conditile art. § alin. (3) lit. , art; 8 art, 9 in Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri 1. Se suspenda consumul produselor almentare gi bauturior alcoolice gi nealcoolice in spatile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atat tn interiorul, cat gla terasele din exteriorul acestora, 2. In spatile prevazute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei ¢1 comercializarea produselor alimentare gi bauturilor aleoolice care nu se consuma in spatile respective. ‘Art. 7.—In condile art. § alin. (3) tf), at. 8 $i art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri 1. Se suspenda activitaile de comercializare cu amanuntul a produselor gi servicilor in centrele comerciale in care igi desfasoara activitatea mai mult operatori economici. 2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmatoarele ccategori de activitati comerciale: ) actvitatea destagurata In centrele comerciale mici, de sub 18,000 mp, eu magazine individuale din incinta de sub 500 mp fiecare ) activitatea de vanzare a produselor electronice si lectrocasnice, doar daca operator economici asigura livrarea acestora la domicilulsediul cumparatorului ©) actvitatea desfagurata de operatarii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintel gi este intrerupté comunicarea cu restul complexulu 4d) activitatea destasuraté de catremagazinele agroalimentare, farmacli, cabinetele stomatologice, curatator de haine $i centrele de ingrijire personalé, precum si vanzarea roduselor $i servicilor de optics medicals. ‘Act 8 — in condiile art 5 alin, (3) It.) siart. 3326 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc urmatoarele masuri 1, Transportul aerian se desfasoara cu respectarea masurlor si restrictor referitoare la igiena si dezinfectia spatilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport si aeronavelor, procedurile si ‘protocoalele din interiorul aeroporturior i ‘aeronavelor regullle de conduité pentru personalul operatorilor ‘aeroportuar, aerieni si pentru pasageri, precum gi privtor la informarea personalului i pasageriior, in scopul prevenirii contamina pasagenlor si personalului ce activeaza in domeniul transportului aeran, stabilite prin ordinal ministrului transporturilor, infrastructuri gi comunicatilor, emis tn temeiul art, 32, at, 3351 art, 71 alin. (2) din Leges nr. 55/2020. 2. Transportul feroviar se desfasoara cu respectarea ‘maisurlor si estrctilor referitoare la igiona gi dezinfectia sratilor comune din g&ri, halte, staf sau puncte de oprire, a ‘echipamentelor si gamituriar de tren, procedurle si protocoalele din interiorul ganior, haltelor, stator sau punctelor de oprire, dar Sin interiorul vagoanelor gi gariturilor de tren, gradul gi modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduita pentru Personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privtor la informarea personalului si pasagerior, in scopul preveninit ‘contaminarii pasagerior si personalului ce activeaza in domeniul transportului feroviar, stabilte prin ordinal ministrului ‘ransporturlor, nfrastructurll gi comunicatilr, emis in temeiul art. 32, at, $4 gi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2020, 3. Transportul rutier se destésoara cu respectarea masurilor si restrclilor refertoare la igiona gi dezinfectia mijjoaceior de {ransport persoane, procedurile $1 protocosiele din interiorul mijjoacelor de transport, gradul si modul de ocupare a mijjoacelor de transport, reguille de conduita pentru personalul ‘operatorilor si pentru pasageri precum si privtor la informarea Personalului si pasagerior, In scopul prevenirii contaninaril asageriior ($1 (personalulul ce activeazd_ in domeniul ‘ransportuluirutier, stabilite prin ordinal ministrlui transporturior, Invrastructuri 1 eomuntcatlor, emis tm temelul art, $2, ar. 35 gi art. 71 alin. (2) din Legea nr. $512020. 4. Transportul naval se desfagoara cu respectarea masurilor i restrictor referitoare la igiena si dezinfectia navelor de transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul nnavelor de transport persoane, gradiul si modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulle de conduité pentru personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privtor la informarea personalului si pasagerior, in scopul preveniri contaminatii pasagerior si personaluilui ce activeaza in domeniu MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA|, Nr. 410/18.V.2020 7 transportului naval, prin ordin al ministrulul transporturor, infrastructuri si comunicatilor, emis In temeiul at. 32, art. 36 gi art.71 alin, (2) din Legea nr. 85/2020. '. Transportul inter ¢1 internafional de marfuri si persoane se desfasoara cu respectarea prevederilor din ordinul minis transporturilor, infrastructurii $i comunicatilor, la propunerea Comitetului Natonal pentru Situatii de Urgenta, emis in temeiu! art. 37 din Legea nr. 55/2020, ‘Att. 9. —Inconditle art. § alin. (3) It din Legea nr. 85/2020, se stabilese urmatoarele masuri 1. Se suspenda activitatea operatorilor economici care desfagoara actvitai in spati inchise In urmatoarele domenit Jocuri de noroc, activitai de fitness, activitati in piscine, activi} de tratament balnear, locuri de joaca si sal de jocur. 2. Se excepteaza de la masura de suspendare prevazuta la pet. 1 activitale de Ingriire personala care se destasoara In spaile special destinate gi care respecta conaitle de siguranta sanitara 3, Se instituie obligatia insttutllor gi autortsilor publice, ‘operatorilor economici ‘si profesionistlor de a organiza activitatea, astfel incdt $8 asigure, la intrarea in sediu, in mod ‘obligatorv, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, at pentru personalul propriu,c&t si pentru vizitator, in conditile stabil prin ordinul comun al ministrulul sAnatati gi al ministrulut afaceriior interne, emis in temoiul art. 13 gi art. 71 alin (2) din Legea nr. 5512020. 4, Se instituie obligatia destésuraril actviti la nivelul cabinetelor stomatologice 5i unitatior sanitare non-COVID de a ‘organiza activitatea, in condiile stabilte prin ordinul ministrului natal emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 5. Se instituie obligatia operatorilor economicl care desfagoara activist) de ingrijre personal, primire turstic’ cu funcliuni de cazare, precum gi activitati dé lucru in birouri cu ‘spatii comune in sistem deschis de a respecta normele de Prevenire stabilte prin ordinul comun al ministrului econom tenergiei si mediului de afaceri gi ministrului sanatati, emis In temeiul ar. 71 alin, 2) din Legea nr. 55/2020. 8. Se suspenda activitatea in spatile deschise pentru administrate plaje sau stranduripiscine exterioare ‘Ar. 10. —In condiile art. 5 alin, (3) it. f) si art. 38 din Legea. rr, §5/2020, se stabiless urmatoarele masur 1. Se’ mentine masura suspendarii temporare a cursurilor/actvitatiior din unitaile de nivel anteprescolar gi din toate unitjile si insttuile de Tnvatémant pnd la finalul anulul scolar/universitar, in conditile stabilite prin ordinul comun al ‘ministrului educatiei si cercetari i ministulul sAnatati, emis In temeiul at. 38 gi art. 74 alin. (2) din Legoa nr. 55/2020. 2. Se permite desféigurarea, Incepand cu data de 2 lunie 2020, a unor activtat) de pregatire, pe 0 perioada de doua saptémani, pentru elevii ciaselor terminale (a Villa, a Xll-a gi a Xill-a), precum i pentru organizarea examenelor nationale si de cercetare a competentelor profesionale, precum si activitatio specifice flecarel insttuti de invatamant superior, in conditile respectari masurilor de prevenire, stablte prin ordinul comun at ministrului educatiei si cercetéri gi ministrului nti, emis in temeiul art. 38 sir. 71 alin. (2) din Legea nv. 55/2020. Ad. 11. — (1) Respectarea aplicarii masuril prevazute la art. 1 pot. 1 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne. (2) Masura prevazut la art. 1 pct. 2 se pune in aplicare de catre Ministerul Sanataji 1 Ministerul Tineretului gi Sportului Respectarea aplicari acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne (3) Masura prevazuta la art. 1 pct. 3 se pune in aplicare de catre Ministerul Sénatafi si Ministerul Cutturi, Respectarea aplicéri acestel masuri se urmareste de cdtre Ministerul AacerilorInteme. (4) Masura prevazuta la art 1 pet. 4 se pune fn aplicare de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Inteme. Respectarea aplicaril acestel masuti se urmareste de care Ministerul Afacerilor Interne. (5) Masura prevazuta la art 1 pet. § se pune in aplicare de cctre Ministerul Sanatati gi, dupa caz, de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau Ministerul Agricuturi gi Dezvoltarii Rurale. Respectarea aplicarit acestei masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerlor Inteme, (6) Respectarea aplcarii msuri prevazute la art. 1 pet. 6 se rmaregte de catre Ministerul Afacerilor Inteme. (7) Respectarea aplicarii masuri prevazute la art. 2 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Inteme. (8) Respectarea aplicérii maisuril provazute la art. 3 se urmareste de care Ministerul Afacerilor Interne. (8) Respectarea aplicani masurii prevazute la art. 4 se urmareste de cdtre Ministerul Transporturilor, inrastructuri $1 CComunicatilor gi Ministerul Afaceriior Interne. (10) Masura prevazuta la art, § se pune in aplicare de cate Ministerul Afacerilor Interne, (11) Respectarea aplicari masurilor prevazute la art 6 $17 se urmaraste de catre Ministerul Muncil $i Protectiei Sociale gi Ministerul Afacerilor Interne. (12) Masurile pravazute la art. 8 se pun in aplicare de cate Ministerul Transportunior, Infrastucturii si Comunicafilor. Respectarea aplicarl acestor mésuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne, (13) Respectarea aplicari masurilor prevazute la art. 9pct. 1 $12.se urmareste de catre Ministerul Munci si Protectiei Sociale {31 Ministerul Afacerilor Interne. (14) Masunile prevazute la art 9 pct. 3 se pun in aplicare de catre Ministerul Sénatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea apliciri acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii g1 Protectiel Sociale gi Ministerul Afacerlor Interne. (15) Masurlle prevazute la art. 9 pot. 4 se pun tn aplicare de ‘atre Ministerul Sanatali. Respectarea aplicari acestor masuri 's0 urmareste de catre Ministerul Muncii gi Protectici Socale si Ministerul Afacerilor Inteme. (16) Masurile prevazute la att. 9 pct. 5 se pun in aplicare de ‘catre Ministerul Economiei, Energiei gi Mediului de Afaceri gi Ministerul Sandia, Respectarea aplicarl acestor masuri se lurmareste de cdtre Ministerul Munci $i Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne. (17) Masunie prevazute la art 9 pet. 6 se pun In aplicare de ‘ate Ministerul Muncii si Protectiei Sociale gi Ministerul Afacerilor Interne, Respectarea aplicarii acestor masuri se lurmareste de catre Ministerul Muncii $i Protectiei Sociale gi Ministerul Afacerilor Interne. (18) Masurile prevazute la art. 10 se pun in aplicare de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii gi Ministerul Sanatati Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii i Protectiei Sociale gi Ministerul Afacerior Inteme, ABONAMENTE LA PUBLICATIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC — Prefuri pentru anul 2020 — me enum pubes (WAS in) — hi ae 12 luni ‘Stun ‘Alun 7 Wonton Ofer Parra 73 360 7 2. |Monfora Ofeial Pare iba maghiara 7240 50 3. [Montord Ofc Pareaall-a 260 Zi 7, [Montorl Ofcal Partea ala 70 = | Monforal Ocal, Parea ava 7280 70 © | Monto Ofcal Paroa ara 7750 160 7._[Montoral Ofeal Pareaa Vira 0 S | Cole Leila Romdne 300 wo ©. [Cota Hot ale Govern Rona 300 NOTA Montorl Oia, Parea bis, se mulipica i se achizifoneaz& pe baza de comand ABONAMENTE LA PRODUSELE IN FORMAT ELECTRONIC — Preturi pentru anul 2020 — Arorarenta ERT (onto Ofc ana a’ art ae Monon Oi lege) vredon is o Onin | Rowe | Rae ] aco | Reiss | Onin] Revo | Ree | Rams | Rane onoseet] “a | "3s" | "io" | "ado" | oropcee| "3" | "ast | det | St Aateniano feo] 150] 60] 910] 2000 | 50] 1580 | 3450 | a2s0 | 1e00 Expenvo | 100} 250 | 690 | 4510 | 3.090 | 1.000 | 2500 | 6.250 | 15,000 | e000 Teoria COMPLET Contra Oi, Paral soe pr le Monon Oia a Tae wa ona] Rowe | Rave | Rai | Revs | onine’ | Roo | Rao | Rams | Rowe votre] Pare | Mage | Pitot | Pssst | aSropeee| Pa | Paes | Rese | Re Aiteniano | 70 | 180] 460] 1.080 | 2550 ] 650] 1680 | 4080 | a700 | PrN Expenwo | 120] 900 | 750] 000] 3.960 | 1200 | a000 | 7.500 | 18,000 | se00 (aie Motor ORT nTorrat secre care dre pare acostaa Tovar —] Prejurle sunt exprimate in le si contin TVA, Mai multe informafi pute! gasi pe site-ul wwwwexpert-monitorr0, unde pute aplica online comanda, EDITOR: PARLAMENTUL ROMAWIE] — CAMERA DEPUTATILOR BAN: ROSSRNCBO052006711100001 Banea Comerciala Romana — S.A.— Sucursala Urirea" Bucuresti silbaN RovzTRezToosbehoroN00| Oren ge Treareve Conabe Mblch a ane pul Sucre . learn personel unde Suge) on astm i ia eat adogeran ea npr “erm ponr pubitte Cer pon i x pote Seer yon Sanaa aL MONTFORUL bioe PE parte, econ O21 4080073, ox O21 c0¥ O07 wat ADH 00 72 OFTCIA “Tiparul: Moritorul Oficial RA. Monitor Ola al Romine Paes nr 4101842020 canine & pan Pret 1800 Is9n 14534095,