Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”

CATEDRA MILITARĂ

ELABORAREA METODICĂ
pentru petrecerea şedinţei la disciplina
„PREGĂTIREA DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ ”

TEMA 2
Comunicaţii prin fir

Aprobat la şedinţa catedrei militare


Proces verbal nr.___ din „__”____201__
Şef catedră general de brigadă (r)
__________________ V. Grosu

CHIŞINĂU 2017
Tema Nr.2 Comunicaţii prin fir
Şedinţa Nr.1
Durata: 2 ore
Loc de desfăşurare: sala de clasă
Forma de organizare: Prelegere
Asigurarea tehnico - materială: Manualul infanteristului – 2003, Manualul luptătorului de infanterie –
2005, Postere, Proiector, computer.
Scopurile de învățământ:
 Familiarizarea cu noţiunile de bază a echipamentelor telefonice
 Formarea cunoştinţelor referitor la proceduri de comunicare prin fir.

Probleme:
1. Destinaţia, componenţa şi caracteristicile tehnice ale echipamentelor telefonice
2. Cabluri
Problema 1 Destinaţia, componenţa şi caracteristicile tehnice
ale echipamentelor telefonice
Mijloace de comunicaţii cu fir
Mijloacele de comunicaţii cu fir asigură transmiterea şi recepţionarea sigură şi de calitate a
comunicărilor, conferind corespondenţilor certitudinea că sunt înţeleşi. Legăturile se pot realiza între doi
sau mai mulţi corespondenţi în acelaşi timp.
Mijloacele din înzestrare permit realizarea legăturilor la distanţe mari. Posibilitatea interceptării
legăturilor cu fir de către adversar este redusă.
Legăturile prin această categorie de mijloace sunt puţin influenţate de condiţiile atmosferice , de
timpul şi anotimpul în care se realizează. Legăturile realizate prin mijloace cu fir sunt supuse acţiunii
factorilor distructivi ai adversarului.
Din categoria mijloacelor de comunicaţii cu fir fac parte: cablurile telefonice de campanie, aparatele
telefonice, centralele telefonice şi alte materiale de linii.
Mijloace de comunicaţii telefonice
Mijloacele de comunicaţii telefonice asigură transmiterea directă a vorbirii la distanţă. Avantajele
acestor mijloace le fac indispensabile în desfăşurarea actului de conducere. Ele asigură transmiterea
rapidă, în timp real, a comunicărilor - ordine, dispoziţii, rapoarte ş.a. între corespondenţi. Pot fi
conectate la linii: cu fir, radio, radioreleu, laser, troposferice, satelit.
Pentru ca de la un singur aparat telefonic să se realizeze comunicări cu mai multe aparate,
consecutiv, s-au realizat centralele telefonice. La aceste mijloace se conectează mai multe aparate
telefonice care devin abonaţi ai centralei.

Aparatul telefonic de campanie AT-57.


În înzestrarea unităţilor şi subunităţilor sunt aparate telefonice de campanie, care lucrează în sistem
cu baterie locală şi apel de inductor.
Aparatele telefonice sunt destinate pentru organizarea staţiilor telefonice finale; pentru asigurarea
legăturilor telefonice pe direcţii de comunicaţii cu fir sau conectate la staţii telefonice centrale.
Posibilităţile aparatului telefonic:
- poate fi conectat pe linii telefonice din cablu;
- poate fi conectat ca abonat la centralele telefonice
care lucrează în sistem cu baterie locală, manuale, cu
apel de inductor şi în centrale telefonice care lucrează
în sistem cu baterie centrală, manuale sau automate,
analogice;
- poate prelua canalele telefonice ale staţiilor
radioreleu;
- poate acţiona de la distanţă staţiile radio;
- poate fi instalat ca staţie telefonică intermediară sau
post telefonic de control.

2
Caracteristicile tehnice:
Destinaţia şi caracteristicile tehnice ale AT-57.
Aparatul telefonic AT-57 este un aparat telefonic de companie portativ de tip universal şi este destinat
pentru asigurarea legăturii telefonice în subunităţi şi unităţile AN. AT-57 asigură lucrul în sistema de
alimentare BL, cu transmiterea apelului de la inductor şi de asemenea în sistema BC. AT-57 asigură
dirijarea de la distanţă a staţiilor radio care lucrează în diapazonul US u UUS şi întreţinerea
convorbirilor între ele. AT-57 acoperă o atenuare de 47,75 dB (5,5Np) ceea ce asigură legătura
telefonică directă (fără staţii intermediare) prin intermediul liniilor cu cablu de companie la următoarele
distanţe:
A. PRIN CABLU: P-275 15:20km
P-274 30:40km
P-271 120:150km
B. PRIN INTERMEDIUL LINIILOR PERMANENTE AERIENE (fir de oţel cu diametru de 3mm) –
150-170km
AT-57 permite mărirea distanţei de recepţie cu 30-35 prin conectarea amplificatorului de recepţie.
Alimentarea AT-57 se efectuiază de la bateria galvanică de tip GB-10-U-1,3 tensiunea 9V+_ 1,5V.
Curentul de consumare <6-7 uA. Bateria asigură lucrul aparatului fără schimbarea ei timp de 3-4 luni.
Timpul instalării şi conectării aparatului în linie este <2min. Greutatea aparatului cu bateria este de 2,75
kg.
Componenţa, construcţia şi ordinea de lucru a AT-57.
Aparatul telefonic AT-57 este compus din:
- cutia telefonului
- panoul de sus
- blocul flexibil
- microreceptor
Cutia telefonului este confecţionată din masă plastică şi constă din lada şi capacul flexibil (capacul).
Pe capac este montată o placă pentru înscrierea indicativelor cu creionul şi locaşe pentru instalarea
microreceptorului, două orificii pentru comutatoarele aparatului. În ladă este instalat un perete
despărţitor care formează locul pentru cordonul microreceptorului..
Panoul de sus serveşte ca capac pentru blocul flexibil şi pe el sînt distribuite: trei borne L1, L2 şi K –
pentru conectarea aparatului în linie, locaşul pentru baterie cu capac; pârghia comutatorului amplificării
“PU”, pârghia comutatorului de apel şi stingere “RP”, locaş pentru receptor orificiu pentru comutatorul
regimului de lucru “PRR” cu inscripţiile MВ (BL) şi ЦВ (BC). Blocul flexibil cu baza din getinax
serveşte pentru fixarea detaliilor şi distribuirea lor şi aplicarea cablajului implimant a schemei
aparatului. Folosirea cablajului implimant a schemei aduce la micşorarea dimensiunilor, greutăţii
aparatului şi micşorează costul lui.
Microreceptorul este compus din două semireceptoare din masă plastică, plata de getinax pe care este
montat prima treaptă de amplificare clapa de vorbire (RK). La plată se conectează cordonul cu 5 fire şi
fişe capsula microfonică ДЭМШ - + şi capsula telefonică ДЭМK – GA .
Schema aparatului AT- -57 asigură:
- transmiterea şi recepţia apelului în timpul lucrului în sistema BL şi BC;
- transmiterea şi recepţia convorbirilor;
- dirijarea de la distanţă a staţiilor radio;
Transmiterea apelului în regimul de lucru BL se efectuiază învîrtind mînerul iductorului.
Transmiterea apelului în regimul de lucru BC se efectuiază prin ridicarea microreceptorului din
locaşul de pe cutia aparatului.
Curentul frecvenţei de apel prin linia de legătură la soneria aparatului, care este conectată neîntrerupt
în linie cît în regimul de lucru BL atît şi BC.
Transmiterea convorbirilor se efectuiază prin apăsarea clapei de vorbire care conectează alimentarea
capsulei microfonice şi a amplificatorului (plusul bateriei).
Recepţia convorbirilor se efectuiază eliberînd clapa de vorbire, cînd este rea recepţia abonatului
apăsă butonul “У” conectînd astfel al 3 treaptă de amplificare adică îmbunătăţind calitatea recepţiei.
Trebuie de menţionat că în timpul transmiterii convorbirilor butonul “У” nu trebuie să fie apăsat.
Dirijarea de la distanţă a staţiei radio se efectuiază prin închiderea şi deschiderea sursei curentului
continuu a staţiei radio cu ajutorul clapei de vorbire.
3
În timpul pregătirii pentru lucru a aparatului este necesar de a petrece: verificarea vizuală, controlul
funcţionării şi conectarea la linie.
În timpul verificării vizuale se controlează starea cutiei, telefonului, completarea aparatului, prezenţa
bateriei, funcţionarea mecanică a închizătorului, butoanele “У” şi «ЦВ» (РП), absenţa gunoiului.
Controlul funţionării aparatului constă în verificarea circuitelor de apel, pentru ce este necesar de a
avea un AT-57 adăugător în stare bună care se conectează cu bornele liniare a aparatului care se verifică
la funcţionare. Transmiţînd şi recepţionînd apelul de la un aparat la altul se verifică funcţionarea cum a
inductorului cu sistema de şunţare, cît şi a soneriei.
Pentru controlul circuitului de vorbire este necesar de luat microreceptorul, de apăsat clapa de
vorbire, de a pronunţa un sunet în microfon. În capsula telefonică trebuie să se audă clar semnalul
nostru.
Conectarea AT în linie se efectuiază prin următoarele metode:
- la conectarea AT în circuitul legăturii la mare distanţă sau în linia de abonaţi a centralei telefonice
conductoarele liniare se conectează la bornele L1 şi L2.
- la conectarea paralelă AT în circuitele de legătură compacte de echipamentul de multiplexare
conductoarele liniare se conectează la bornele “L1” şi “L2” (prin filtrul liniar).
- la conectarea paralelă a AT în circuitele de legătură, conductoarele liniare se conectează la bornele
“L1” şi “K”.
- la conectarea AT pentriu efectuarea acţionării la distanţă cu staţia radio linia se conectează la
bornele L1 şi L2.
Instalarea telefonului. înainte de instalarea aparatului telefonic se va proceda la verificarea mecanică
şi electrică:
a) verificarea mecanică: se verifică existenţa, integritatea şi mobilitatea elementelor componente.
Toate să fie m bună stare, să se acţioneze uşor;
b) verificarea electrică: se verifică sursa de alimentare prin constatarea efectului local. Apoi se scurt
circuitează bornele de linie Ll şi L2 ale telefonului şi se învârteşte uşor manivela inductorului. Trebuie
să se învârtă mai greu, în trepte. Apăsând butonul de control, învârtind manivela inductorului, trebuie să
se mişte mai uşor iar soneria de apel trebuie să sune.
(c)Microreceptorul se scoate afară şi se închide capacul. Telefonul se aşează pe masă sau pe un
suport; în locaş;
niciodată pe pământ. Trebuie să fie ferit de apă, zăpadă, noroi.
(d) Transmiterile se fac cu o voce potrivită, normală. Telefonul nu asigură secretul comunicărilor.
Paza şi apărarea staţiilor telefonice o face militarul telefonist, cu armamentul din dotare. Pentru
protecţia personalului şi a aparatului se amenajează un locaş.
Pentru asigurarea funcţionării normale aparatul telefonic se întreţine zilnic. Lunar se face o
întreţinere, prevăzută în instrucţiuni, în situaţia că nu este folosit mai mult timp, se scot din aparat
bateriile şi se introduce microreceptorul în interior. Păstrarea aparatelor telefonice se face pe rafturi, în
încăperi curate, neîncălzite.

Centrala telefonică
Centrala telefonică este un mijloc de comunicaţii care asigură conectarea mai multor abonaţi
telefonici şi comutarea legăturilor între acestea pentru transmiterea şi recepţionarea datelor şi
informaţiilor.
În înzestrare sunt centrale telefonice manuale, de
campanie, care lucrează în sistem cu baterie locală şi
apel de inductor. Sunt destinate pentru organizarea
staţiilor telefonice centrale de capacitate mică.
Posibilităţile centralei:
- poate asigura legături pentru 10 abonaţi
telefonici, în sistem cu baterie locală şi apel de
inductor. Capacitatea staţiei telefonice centrale poate
fi extinsă la 20 abonaţi prin cuplarea a două centrale;
- poate conecta staţii radio pentru a fi acţionate de
la distanţă, , direct de la centrală sau de către abonaţii
centralei, la cerere;
4
- se poate interconecta cu alte centrale, care lucrează în sistem cu baterie locală, cu baterie centrală,
manuale sau automate, pe două trunchiuri;
- la defectarea echipamentului operator se poate conecta un telefon la bornele T.0.

Caracteristici tehnice:
- sursa de apel a centralei este constituită dintr-un inductor, identic cu cel de la telefonul de
companie;
- recepţia apelului de la abonaţi se realizează prin anunţătoare de apel cu clapă - şi acustică, cu o
sonerie. Semnalizarea apelului se anulează cînd operatorul a răspuns la apel sau cînd este apăsat butonul
de anulare;
- alimentarea electrică a centralei este asigurată de o baterie locală de 9 V.c.c. de tipul GB-10Y-1,3;
- autonomia de funcţionare, în condiţii normale de exploatare, este de minimum 150 ore;
- centrala poate conecta pentru alimentare şi alte surse de curent continuu, atipice, de 6-10 V.c.c.
avînd în acest scop borne de conectare;
- asigură zece legături simple sau circulare, între toţi abonaţii centralei, acţionarea de la distanţă a
staţiilor de radio şi legături cu abonaţii altor centrale telefonice cu care centrala este interconectată.

Destinaţia şi caracteristicile tactico-tehice a comutatorului P-193M.


Comutatorul telefonic militar de companie P-193M este destinat pentru organizarea staţiei de sistem
BL cu mică capacitate.
Capacitatea staţiei este de 10 abonaţi şi permite conectarea a 10 lini bifilare cablate cît şi liniilor
telefonice aeriene permanente. La comutatorul P-193M pot fi conectate de asemenea şi liniile de la
staţiile radio care au posibilitatea de a fi dirijate de la distanţă. La conectarea în paralel a două
comutatoare capacitatea staţiei poate fi mărită pînă la 20 abonaţi.
Schema şi construcţia comutatorului asigură:
- recepţia apelului de la abonat, recepţia abonatului, transmiterea apelului abonatului;
- interconectarea abonaţilor;
- controlul petrecerii convorbirilor;
- recepţia şi fixarea semnalizării de sfîrşit a convorbirii dintre abonaţi;
- conectarea circulară a abonaţilor;
- apărarea telefonistului şi a dispozitivelor comutatorului de curenţi tensiunilor înalte a descărcărilor
atmosferice şi a reţelei electrice de tensiune înaltă.

Comutatorul asigură recepţia semnalelor de


apel prin liniile de legătură cu cablu:
- P-275 – 10-12km
- P-274 – 20-25km
Greutatea comutatorului P-193M – 13kg.

Părţile componente, ordinea de lucru a P-


193M.
- Placa de masă plastică pentru înscrierea
indicativele abonaţilor;
- Butonul de întoarcere în poziţia iniţială a
butoanelor abonaţilor;
- Butoanele abonaţilor (pentru conectarea
abonatului);
- Clapele abonaţilor (pentru recepţia apelului);
- Placa de siguranţă pentru întărirea clapelor în timpul transportării comutatorului;
- Jacurile abonaţilor – pentru organizarea conexiunilor abonaţilor;
- Jacurile false care se folosesc pentru fixarea cordoanelor cu fişe ;
- Cordoanele cu fişe pentru efectuarea interconectărilor între abonaţi;
- Bornele liniare Lt --------L10 pentru conectarea liniilor abonaţilor;
- Bornele “C” pentru conectarea liniei de legătură între două comutatoare în timpul lucrului lor în
paralel;
5
- Borna “Zv” – pentru conectarea soneriei în serie cu obaterie de curent continuu (al doilea fir de la
baterie se conectează la borna “Zemlea”);
- Borna “Zemlea” – pentru conectarea cu pămîntul;
- Priza cu 5 contacte pentru conectarea microreceptorului;
- Priza multiplă (30 contacte) – pentru conectarea echipamentului liniar;
- Locaşul pentru bateria galvanică;
- Microreceptorul;
- Panoul liniar este destunat pentru trecerea de la liniile aparte bifilare la cablu multiplu cu 10
perechi TSKV – 10x2, lungimea căruia e de 25m;
- Inductorul semnalului de apel cu puterea de 2 Wt.
Liniile bifilare de la abonaţi se conectează la bornele liniare a comutatorului sau a panoului liniar
(prin intermediul cablului TSKV – 10x2).
Recepţia apelului abonatului:
Abonatul învîrtind manivela inductorului AT transmite apel. Curentul alternativ a inductorului
parcurge circuitul abonatului corespunzător a comutatorului în rezultatul căruia clapa de apel a acestui
abonat cade indicînd telefonistului despre primirea apelului. Dacă la bornele “Zv” este conectată o
sonerie, ea începe să funcţioneze pînă cînd telefonistul nu va ridica clapa de apel în poziţia iniţială.
Transmiterea apelului abonatului:
Telefonistul primind sarcina de a efectua legătura cu oarecare abonat apasă butonul de apel a
abonatului cerut şi învărteşte manivela inductorului.
Interconectarea abonaţilor şi controlul trecerii convorbirilor:
După primirea apelului de la abonat telefonistul apasă butonul abonatului cerut, ia fişa abonatului
care a solicitat convorbirea şi o conectează în jacul abonatului cerut, învîrteşte manivela inductorului
după ce asculta ca abonaţii să încapă convorbirea, dacă totul e în regulă telefonistul apasă butonul de
revenire.
Conectarea circulară a abonaţilor:
Telefonistul primind solicitarea convorbirii circulare de exemplu a abonatului N1 cu abonaţii
N2,3,4,5, ia fişa abonatului N1şi o conectează la jacul abonat. N2 iar fişa abonatului N2 o conectează la
jacul abonatului N3 ş.m.d., după ce învîrteşte manivela inductorului (se poate anunţa prealabil fiecare
abonat despre convorbirea circulară după ce conectează cordoanele).
Conectarea pentru dirijarea la distanţă a st. radio.
La conectarea liniei de la st. rad. este necesar de a respecta polarizarea + de la staţia radio se
conectează la L+- şi “-” bateriei “DU” la borna liniară L2. Dacă conectarea este efectuată greşit, staţia
radio se va comuta la emisie permanent (deci trebuie de schimbat cu locul firele lin.).

Problema 2 Cabluri
Cablul uşor de campanie
După destinaţie cablurile de campanie se împart:
- Cabluri de campanie uşoare (P-274M, P-275, P-274) care se utilizează la organizarea legăturilor la
distanţe comparativ mici;
- Cabluri de campanie la distanţă mare (P- 271, P-271M, P-270, P-296M ) care se utilizează la
organizarea legăturilor la distanţe mari;
- Cabluri de campanie de distribuire şi unire intre autospeciale (VSC- 5x2,
- TTVC –5x2, PTRC –5x2 , 10x2, 20x2). Sînt predestinate pentru asigurarea legăturii telefonice
interne la P.C. , intre elementele CT a PC;
- Cablurile enumerate mai sus comparativ cu staţionare sînt uşoare, desfăşurate şi strîse întru-n scurt
timp, , se utilizează de mai multe ori;
- Liniile desfăşurate din acest cablu se desfăşoară de fiecare dată pe un timp de obicei scurt. (P-270,
P-296 fac excepţie)Pentru asigurarea
legăturilor sigure cablurile de campanie trebuie corespundă următoarelor
cerinţe:
- Caracteristicile electrice să corespundă cerinţelor tehnice în vigoare;
- Şă fie protejate de influenţa deferitor factori de acţiune (mecanici, raze solare şi radiaţie) ;
- Şă fie comozi în exploatare şi deservire;

6
Datele tactico –tehnice şi destinaţia lui.
Cablu de tipul P-270 – se utilizează în spectrul de frcvenţe < 60Kgz, este pupinizat, din patru
fire purtătoare de curent, izolate cu polietilen . Firele constău din 7 sîrme de aramă cu grosimea de
0,49mm , răsucite între sine, cu grosimea de 3,47 mm. Patru fire purtătoare sînt răsucite între sine în
stea cu pasul de 80mm . Firele purtătoare răsucite între sine sînt isolate cu un strat de polietelenă de
formă rotundă Diametru exterior a cablului< 10,6mm , De asupra este un ecran din lentă de aluminiu cu
grosimea de 0,15mm , de asupra este suprapus un carcas împletit din sîrmă de oţel 24 fire cu D –
0,25mm. Toate acestea sînt suprapuse întru-n furtun exterior de protecţie din plasticat policlor vinil cu o
grosime de 1,3 mm Diametru general – 14,4mm Greutatea < 60kg/250m, Rezistenţa la rupere > 250 kg,
Lungimea porţiunilor –250m care se termină cu o mufă; Greutatea bobinei cu cablu –80kg. R- a
circuitului intensităţii continuu <9,0om/km, R- dintre fire după 3 ore în apă nu mai mică de 4000 Mom-
km. Legătura sigură pe FJ pe cablu întins pe sol 400 Km.
(6) Pentru întinderea şi strângerea liniilor din cablu uşor de
campanie, bobinele cu cablu sunt aşezate pe un derulator de spate.
(7) Derulatorul de spate este astfel realizat încât permite
desfăşurarea uşoară a cablului la întindere şi înfăşurarea sa pe timpul
strângerii liniei. Pentru strângerea cablului pe tambur, derulatorul se
aşează la pieptul militarului, care acţionează manivela pentru a
transmite o mişcare de rotaţie tamburului.
(8) Derulatorul de spate are o masă care nu depăşeşte 5,5 kg.

Cablu de tipul P-274 – din două fire purtătoare de curent, izolate cu polietilen sub tensiune înaltă
pigmentate cu grosimea de 0,4-0,5 mm pe de asupra o membrană din capron de 0,15mm. Firele răsucite
între sine constău din 4 sîrme de aramă şi 3 din oţel cu grosimea de 0,3mm . Diametru exterior a firelor
< 2,3mm , Greutatea < 16kg/km, Rezistenţa la rupere > 80 kg, Lungimea porţiunilor –500m; Greutatea
bobinei cu cablu –12-13kg. R- a circuitului intensităţii continuu
<125om/km, R- dintre fire după 3 ore în apă nu mai mică de 100
Mom-km. Legătura sigură pe FJ pe cablu întins pe sol 20-30 Km.
La Cablul P-274M spre deosebire de P-274 firele purtătoare de
curent sănt izolae cu o membrană masăplastică- polietelenă de
calitate înaltă sub tensiune joasă cun grosimea de 0,5-0,6mm. După
datele tehnice de exploatare P-274M este similar cu P-274.
După caracteristica de exploatare de siguranţă îl întrece cu mult.
(Cînd se desfăşoară prin sol bătaia se micşorează cu 15-20%, două cabluri alături 25-30%) . Bobina
TK-2 – masa 4,5kg

Cablu de tipul P-275 – din două fire purtătoare de curent, izolate cu


polihlorvenil plastic cu grosimea de 0,5-0,6 mm. Firele încrucişate între
sine au deferite culori . Fiecare fir este alcătuit din o sîmuliţă din cupru cu
D- 0,25-0,27 mm, şi şase din oţel cu D - -0,25-0,2 mm. Diametru exterior a
firelor < 2,15mm , Greutatea < 14kg/km, Rezistenţa la rupere > 50 kg,
Lungimea porţiunilor –600m; 750 m. Greutatea bobinei cu cablu –12-
13kg. R- a circuitului intensităţii continuu <500om/km, R- dintre fire după
3 ore în apă nu mai mică de 5 Mom/km. Legătura sigură pe FJ pe cablu
întins pe sol 10-12 Km. Pe sus – 14-16 km. În sol sa-u apă 8-10 km