Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ORIGINALITATEA

CONŢINUTULUI REFERATULUI / ESEULUI / PROIECTULUI CU TITLUL

___________________________________________________________

Subsemnatul(a) ……………………… , student al Facultăţii ……………., din cadrul Universităţii


Creştine „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, programul de studii universitare de licenţă/master
…………………., anul de studiu …………, forma de învăţământ ……….., declar pe proprie
răspundere, că proiectul / referatul / eseul cu titlul ………………………………………………….
elaborat/elaborată la disciplina ………………………………….. în vederea susținerii/evaluării on-
line în sesiunea …………………… este o lucrare originală și este creație proprie.

Data,

Semnătura,