Sunteți pe pagina 1din 7

8/15/2019 1.3.

Planificare Pe Unitati Sem 1 8th Grade Reward New


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “I.C.Drăgusanu” Drăgu! "iză șe# catedră:
Disci$lina: Limba engleză
%ro#esor: Com!ia &imona'(aria
Clasa)*r. ore $e să$t. : a VIII-a/ 2 ore/ săptamȃnă
(anualul #olosit: Reward Intermediate
*r. de înregistrare din

%+,*I-IC,/ %/ U*I0,0I D/ I*",0,/


,*U+ ŞC1+, 2345'2346
&/(/&0U+ I

U*I0,0/, D/ 7*"89,/ *. 4 : /"I&I1*

D/0,+I/I ,+/ C1(%. /&U&/


,C0I"I089I
C1*9I*U0UI+1 U*I089II &%/CI' /",+U,/
D/ 7*"89,/ *.
(,0/I,+/ 1G,*I,/
D/ 7*"89,/ -IC/ 1/
0eme:
- copilul despre sine: însuşiri fizice şi
morale - e$erci"ii de răspuns la comenzi/
-aci!ită"i
copilul curente#
şi lumeaacti!ită"i
înconurătoare: întrebări
' e$ersarea unor formule simple de
pentru - acti!itate
timpul liber  comunicare în societate frontală
- !remea: caracteristici climaterice - acti!ită"i de confirmare a - acti!itate cu
4.4 4.2 - fişă de lucru
-uncţii comunicative: răspunsului correct )bifare# clasa ca o singură - obser!are
4.; 4.< - material audio
- a relata un e!eniment / e$perien"ă completare de tabel* grupă sistematică
trecută
2.4 2.2 - e$erci"ii de tip +ade!ărat+/ +fals+,
- imagini
- acti!itate pe - autoe!aluare
2.; ;.4 < - desene
- a compara lucruri ;.2 ;.; e$erci"ii cu alegere multiplă grupe - !erificare scrisă
- diagrame
- a e$prima moti!e ;.< <.4 - dialog# lectură pe roluri - acti!itate în în clasă
- dic"ionare
- a solicita# a da# a confirma informa"ii <.2 <.; - completare de te$t lacunar   perec.i - temă de casă
/lemente de construcţie a - potri!irea imaginii cu te$tul - acti!itate
comunicării: - discu"ii pe subiecte simple indi!iduală
- !erbul % &resent 'imple# &resent - redactări pornind de la întrebări de
(ontinuous# &ast 'imple# &resent spriin/suport !izual
&erfect - redactare de paragraf 
' !erbele modale
- adecti!ul: gradele de compara"ie

http://slidepdf.com/reader/full/13planificare-pe-unitati-sem-1-8th-grade-reward-new 1/7
8/15/2019 1.3.Planificare Pe Unitati Sem 1 8th Grade Reward New

U*I0,0/, D/ 7*"89,/ *. 2 : 0,&0/& ,*D =/>,"I1U 

D/0,+I/I ,+/ C1(%. /&U&/


,C0I"I089I
C1*9I*U0UI+1 U*I089II &%/CI' /",+U,/
D/ 7*"89,/ *.
D/ 7*"89,/ -IC/ 1/ (,0/I,+/ 1G,*I,/
0eme:
- uni!ersul personal: gusturi şi
 preferin"e
- copilul şi lumea înconurătoare:
!remea# .rană# locuri şi oameni
- completare de tabel, completare de
- miloace de comunicare şi informare - acti!itate
te$t lacunar 
în societatea modernă: tele!izorul frontală
- acti!ită"i de confirmare a receptării
- cultură şi ci!iliza"ie: acti!ită"i şi - acti!itate cu
4.4 4.2 )bifează# încercuieşte* - fişă de lucru - obser!are
m0ncăruri tradi"ionale clasa ca o singură
4.; 4.< - e$erci"ii cu alegere duală / multiplă - material audio sistematică
-uncţii comunicative: grupă
- a prezenta un punct de !edere / o
2.4 2.2 - e$erci"ii de tip ade!ărat/ fals - imagini
- acti!itate pe
- autoe!aluare
2.; ;.4 - e$erci"ii de identificare a 6 - desene - !erificare orală
opinie grupe
;.2 ;.; elementelor necunoscute pe baza - diagrame - !erificare scrisă
- a e$prima gusturi# preferin"e ;.< <.4 - acti!itate în
- a descrie o personalitate <.2 <.; celor cunoscute
- e$erci"ii de corelare a unor cu!inte - dic"ionare  perec.i în clasăde casă
- temă
- a relata e!enimente la trecut - acti!itate
cu defini"ia corespunzătoare
/lemente de construcţie a indi!iduală
- redactare de paragrafe şi te$te
comunicării:
scurte
- 'imple &ast
- construc"iile 1'o do/am I# 13eit.er
do/am I
- lo!e# li4e# don5t mind# can5t stand#
.ate 6 gerundul

http://slidepdf.com/reader/full/13planificare-pe-unitati-sem-1-8th-grade-reward-new 2/7
8/15/2019 1.3.Planificare Pe Unitati Sem 1 8th Grade Reward New
U*I0,0/, D/ 7*"89,/ *. ; : , =I0>D,? %,0?

D/0,+I/I ,+/ C1(%. /&U&/


,C0I"I089I
C1*9I*U0UI+1 U*I089II &%/CI' /",+U,/
D/ 7*"89,/ *.
D/ 7*"89,/ -IC/ 1/ (,0/I,+/ 1G,*I,/
0eme:
- uni!ersul personal: petreceri
- copilul şi lumea înconurătoare:
m0ncăruri - acti!ită"i de confirmare a receptării
- cultură şi ci!iliza"ie: acti!ită"i şi )bifează# încercuieşte* - acti!itate
m0ncăruri tradi"ionale - e$erci"ii cu alegere duală / multiplă frontală
-uncţii comunicative: - e$erci"ii de identificare a ordinii - acti!itate cu
4.4 4.2 - fişă de lucru - obser!are
- a formula şi a accepta / refuza o logice şi cronologice )ordona"i# clasa ca o singură
4.; 4.< - material audio sistematică
in!ita"ie elimina"i# grupa"i etc* grupă
- a descrie un proces
2.4 2.2 - luare de noti"e în timpul ascultării
- imagini
- acti!itate pe
- autoe!aluare
2.; ;.4 6 - desene - !erificare orală
- a e$prima mul"umire ;.2 ;.; - e$erci"ii de identificare a grupe
- diagrame - !erificare scrisă
/lemente de construcţie a ;.< <.4 elementelor necunoscute pe baza - acti!itate în
- dic"ionare în clasă
comunicării: <.2 <.; celor cunoscute  perec.i
- modale: s.ould )pentru in!ita"ie şi - dialog pe roluri - acti!itate - temă de casă
urare* - redactare de dialog pe baza unor indi!iduală
- &resent (ontinuous )pentru a criterii
e$prima !iitor*
- substanti!ul: numărabile şi
nenumărabile
- diateza pasi!ă - prezent

http://slidepdf.com/reader/full/13planificare-pe-unitati-sem-1-8th-grade-reward-new 3/7
8/15/2019 1.3.Planificare Pe Unitati Sem 1 8th Grade Reward New
U*I0,0/, D/ 7*"89,/ *. <: (U&/U(&

D/0,+I/I ,+/ C1(%. /&U&/


,C0I"I089I
C1*9I*U0UI+1 U*I089II &%/CI' /",+U,/
D/ 7*"89,/ *.
D/ 7*"89,/ -IC/ 1/ (,0/I,+/ 1G,*I,/
- completare de tabel, completare de
te$t lacunar 

0eme:
- copilul şi lumea înconurătoare:
-)bifează#
acti!ită"iîncercuieşte*
de confirmare a receptării
- acti!itate
muzeul# materiale - e$erci"ii cu alegere duală / multiplă frontală
-uncţii comunicative: - e$erci"ii de identificare a ordinii - acti!itate cu
4.4 4.2 - obser!are
- a cere şi a da indica"ii de orientare logice şi cronologice )ordona"i# clasa ca o singură
4.; 4.< - fişă de lucru sistematică
- a descrie locuri şi obiecte elimina"i# grupa"i etc* grupă
- a descrie şi compara oameni
2.4 2.2 - e$erci"ii de identificare a
- material audio
- acti!itate pe
- autoe!aluare
2.; ;.4 6 - diagrame - !erificare orală
- a e$prima anterioritatea fa"ă de o ;.2 ;.; elementelor necunoscute pe baza grupe
- dic"ionare - !erificare scrisă
ac"iune trecută ;.< <.4 celor cunoscute - acti!itate în
în clasă
/lemente de construcţie a <.2 <.; - e$erci"ii de corelare a unor cu!inte  perec.i
- temă de casă
comunicării: cu defini"ia corespunzătoare - acti!itate
- 'imple &ast - e$erci"ii de po!estire sau de indi!iduală
- &ast &erfect continuare a unei po!estiri
- comparati!ul 1asas# 1not asas - redactare de paragrafe şi te$te
scurte

http://slidepdf.com/reader/full/13planificare-pe-unitati-sem-1-8th-grade-reward-new 4/7
8/15/2019 1.3.Planificare Pe Unitati Sem 1 8th Grade Reward New

U*I0,0/, D/ 7*"89,/ *. 5 : C1+1U&

D/0,+I/I ,+/ C1(%. /&U&/


,C0I"I089I
C1*9I*U0UI+1 U*I089II &%/CI' /",+U,/
D/ 7*"89,/ *.
(,0/I,+/ 1G,*I,/
D/ 7*"89,/ -IC/ 1/

0eme:
- coplilul şi limea înconurătoare:
- completare de tabel, completare de
te$t lacunar 
culori# flori
- acti!ită"i de confirmare a receptării
- uni!ersul personal: gusturi şi - acti!itate
)bifează# încercuieşte*
 preferin"e frontală
- e$erci"ii cu alegere duală / multiplă
- cultură şi ci!iliza"ie: mesaul - acti!itate cu - obser!are
4.4 4.2 - e$erci"ii de identificare a ordinii - manual
colurilor în diferite culturi clasa ca o singură sistematică
4.; 4.< logice şi cronologice )ordona"i# - fişă de lucru
-uncţii comunicative: grupă - autoe!aluare
- a e$prima g0nduri şi sentimente
2.4 2.2 elimina"i# grupa"i etc* - material audio
- acti!itate pe - !erificare orală
2.; ;.4 - e$erci"ii de identificare a 6 - imagini
- a descrie sentimente şi personalită"i grupe - !erificare scrisă
;.2 ;.; elementelor necunoscute pe baza - obiecte
- a prezenta un punct de !edere / o ;.< <.4 - acti!itate în în clasă
opinie <.2 <.; celor cunoscute
- e$erci"ii de corelare a unor cu!inte -- dic"ionare
desene  perec.i - temă de casă
/lemente de construcţie a - acti!itate - portofoliu
cu defini"ia corespunzătoare
comunicării: indi!iduală
- e$erci"ii de po!estire sau de
- adecti!ul )1-is.*
continuare a unei po!estiri
- &ast 'imple şi &ast (ontinuous
- redactare de paragrafe şi te$te
- ad!erbul )1e$tremel9# 1uite# 1a
scurte
 bit etc*

http://slidepdf.com/reader/full/13planificare-pe-unitati-sem-1-8th-grade-reward-new 5/7
8/15/2019 1.3.Planificare Pe Unitati Sem 1 8th Grade Reward New

U*I0,0/, D/ 7*"89,/ *. 6 : -,(/

D/0,+I/I ,+/ C1(%. /&U&/


,C0I"I089I
C1*9I*U0UI+1 U*I089II &%/CI' /",+U,/
D/ 7*"89,/ *.
(,0/I,+/ 1G,*I,/
D/ 7*"89,/ -IC/ 1/

- completare de tabel, completare de


0eme:
te$t lacunar 
- coplilul şi lumea înconurătoare:
- acti!ită"i de confirmare a receptării
 personalitati# oameni faimosi# - acti!itate
)bifează# încercuieşte*
e!enimente importante frontală
- e$erci"ii cu alegere duală / multiplă
- cultură şi ci!iliza"ie: locuri renumite# - acti!itate cu - obser!are
4.4 4.2 - e$erci"ii de identificare a ordinii - manual
cele < minuni ale lumii clasa ca o singură sistematică
4.; 4.< logice şi cronologice )ordona"i# - fişă de lucru
-uncţii comunicative: grupă - autoe!aluare
- a da si a cere informatii
2.4 2.2 elimina"i# grupa"i etc* - material audio
- acti!itate pe - !erificare orală
2.; ;.4 - e$erci"ii de identificare a 6 - imagini
- a da informatii suplimentare grupe - !erificare scrisă
- a descrie tari/continente ;.2 <.4
;.< ;.; elementelor necunoscute pe baza
celor cunoscute -- obiecte
desene - acti!itate în în clasă
/lemente de construcţie a <.2 <.;  perec.i - temă de casă
- e$erci"ii de corelare a unor cu!inte - dic"ionare
comunicării: - acti!itate
cu defini"ia corespunzătoare
- propozitii introduse de pronume indi!iduală
- e$erci"ii de po!estire sau de
relati!e: w.o# w.ic.# w.om# w.ose
continuare a unei po!estiri
- articolul .otarat
- redactare de paragrafe şi te$te
scurte

http://slidepdf.com/reader/full/13planificare-pe-unitati-sem-1-8th-grade-reward-new 6/7
8/15/2019 1.3.Planificare Pe Unitati Sem 1 8th Grade Reward New
U*I0,0/, D/ 7*"89,/ *. @ : /"I&I1*

D/0,+I/I ,+/ C1(%. /&U&/


,C0I"I089I
C1*9I*U0UI+1 U*I089II D/ &%/CI' /",+U,/
D/ 7*"89,/ *.
7*"89,/ -IC/ 1/ (,0/I,+/ 1G,*I,/

0eme:
-- uni!ersul
copilul şi personal: gusturi şi preferin"e
lumea înconurătoare:
!remea# .rană# locuri şi oameni# muzeul#
materiale# culori# flori# petreceri
-uncţii comunicative:
- e$erci"ii de răspuns la comenzi/
-a prezenta un punct de !edere / o opinie
întrebări
- a e$prima gusturi# preferin"e - acti!itate
' e$ersarea unor formule simple
- a relata e!enimente la trecut frontală
de comunicare în societate
- a formula şi a accepta / refuza o - acti!itate cu - obser!are
4.4 4.2 - acti!ită"i de confirmare a - manual
in!ita"ie clasa ca o singură sistematică
4.; 4.< răspunsului correct )bifare# - fişă de lucru
- a descrie locuri şi obiecte grupă - autoe!aluare
- a descrie şi compara oameni 2.4
2.; 2.2
;.4 completare
- e$erci"ii dedetiptabel*
+ade!ărat+/ 2 -- imagini
material audio - acti!itate pe - !erificare orală
- a e$prima g0nduri şi sentimente grupe - !erificare scrisă
;.2 ;.; +fals+, e$erci"ii cu alegere - obiecte
/lemente de construcţie a ;.< <.4 - acti!itate în în clasă
multiplă - desene
comunicării: <.2 <.;  perec.i - temă de casă
- lectură pe roluri - dic"ionare
- lo!e# li4e# don5t mind# can5t stand# .ate - acti!itate - portofoliu
- completare de te$t lacunar 
6 gerunziul indi!iduală
- potri!irea imaginii cu te$tul
- modale: s.ould )pentru in!ita"ie şi - discu"ii pe subiecte simple
urare*
- &resent (ontinuous )pentru a e$prima
!iitor*
- substanti!ul: numărabile şi
nenumărabile
- &ast &erfect
- &ast 'imple şi &ast (ontinuous

<

http://slidepdf.com/reader/full/13planificare-pe-unitati-sem-1-8th-grade-reward-new 7/7

S-ar putea să vă placă și