Sunteți pe pagina 1din 4

Obligațiile a căror nerespectare constituie contravenție și

sancțiunile aplicate conform art. 6 din Norme.

OBLIGAȚII SANCȚIUNI
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), aplicate în conformitate cu prevederile H.G. nr.
g), h) și i), alin. (2), alin (3) lit. a) și b) din 984/2005
Normele din 29 mai 2020
Operatorii economici din sectorul alimentației Art. 4 lit. a) pct. 5, 8, 9,10
publice, înainte de reluarea activităților de lit. a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în
preparare, servire și consum al produselor cazul faptelor săvârșite de persoanele fizice,
alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei,
spațiile special amenajate din exteriorul în cazul faptelor săvârșite de persoanele
clădirilor unităților de alimentație publică, au juridice:
următoarele obligații:
pct. 5. nerespectarea normelor stabilite de
a) verificarea stării de întreținere a tuturor Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru
spațiilor, facilităților, echipamentelor, inclusiv Siguranța Alimentelor privind întreținerea
a ustensilelor ce se utilizează pentru recepția, spațiilor de prelucrare, depozitare și de
depozitarea, prepararea, gătirea și servirea valorificare a produselor alimentare, precum și a
alimentelor către consumatorul final; instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru
folosite;
b) revizuirea planurilor și procedurilor de
igienizare, dezinfecție și de autocontrol pct. 8. nerespectarea normelor sanitare
pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni veterinare și pentru siguranța alimentelor privind
și implementarea procedurilor de bune condițiile de depozitare a produselor
practici de igienă bazate pe principiile HACCP alimentare, a produselor de nutriție pentru
și, acolo unde este cazul, revizuirea planurilor animale și a produselor de uz veterinar;
HACCP;
pct. 9. transportul, depozitarea, păstrarea și
c) asigurarea de dispozitive și produse biocide expunerea la vânzare a peștelui,
avizate de Comisia Națională pentru Produse semiconservelor și a conservelor din pește în
Biocide necesare dezinfectării mâinilor afara spațiilor aprobate sanitar veterinar și
personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, pentru siguranța alimentelor și/sau fără
echipamentelor și ustensilelor utilizate; asigurarea lanțului frigorific;

d) verificarea stocurilor de alimente, materii pct. 10. depozitarea ouălor în condiții


prime existente în unitate și eliminarea celor necorespunzătoare de temperatură, nemarcate și/
pentru care nu se poate garanta siguranța sau comercializarea acestora în afara spațiilor
alimentară, cum ar fi alimentele ce prezintă aprobate sanitar veterinar și pentru siguranța
modificări organoleptice, care au fost păstrate în alimentelor;
condiții necorespunzătoare, cu data durabilității

https://startlawyers.com/blog-news-law-romania/
minimale/data-limită de consum depășită sau Art. 4 lit. b) pct. 4, 5, 6,10,11 și 12,
pentru care nu se poate realiza trasabilitatea, lit. b) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei:
astfel încât să fie preîntâmpinată apariția unor
cazuri de toxiinfecții alimentare; pct. 4. neîntreținerea în condiții de igienă și în
stare de funcționare a instalațiilor de apă rece
e) igienizarea și dezinfecția cu substanțe și caldă, de canalizare, ventilație și de iluminat
biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, din spațiile de producție, prelucrare, depozitare
echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru și valorificare a produselor alimentare și a celor
recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și de uz veterinar;
servirea alimentelor, curățarea zonelor unde sunt
servite alimentele către consumatorul final, a pct. 5. neîntreținerea în condiții de igienă și în
grupurilor sanitare utilizate de personalul stare de funcționare a spațiilor și instalațiilor
lucrător din cadrul unităților de alimentație frigorifice din unitățile care prelucrează,
publică și a celor utilizate de clienți; depozitează, transportă și valorifică produse
alimentare;
g) triajul observațional al angajaților la
intrarea în unitatea de alimentație în pct. 6. neasigurarea sau întreruperea lanțului
conformitate cu prevederile Ordinului frigorific, în cazul produselor refrigerate sau
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor congelate, ori din unitățile care produc,
interne nr. 874/81/2020 privind instituirea depozitează, transportă și comercializează
obligativității purtării măștii de protecție, a medicamente și produse biologice de uz
triajului epidemiologic și dezinfectarea veterinar;
obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata pct. 10. neîntocmirea și neaplicarea
stării de alertă și nepermiterea accesului la locul procedurilor privind controlul calității și
de muncă a personalului care prezintă siguranței alimentelor de către unitățile care
simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, procesează produse alimentare destinate
strănut, rinoree, febră, stare generală alterată); consumului uman și pentru hrana animalelor
sau, după caz, neasigurarea asistenței de către
h) asigurarea supravegherii stării de sănătate persoana responsabilă calificată în conformitate
a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii cu legislația specifică;
Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea
sănătății lucrătorilor, cu modificările și pct. 11. punerea în consum a produselor
completările ulterioare, prin încheierea de către alimentare și a produselor destinate nutriției
medicul de medicina muncii a fișelor de animalelor care nu corespund parametrilor
aptitudini pentru personalul lucrător și microbiologici, care conțin reziduuri și
interzicerea manipulării alimentelor de către contaminanți peste limita admisă, precum și
persoane ce nu dețin aceste documente; substanțe interzise, confirmate prin buletin de
analiză eliberat de un laborator autorizat;
i) revizuirea circuitelor funcționale de
producție și livrare, acolo unde este necesar, pct. 12. neasigurarea aparaturii de măsură,
astfel încât să se respecte măsurile de protecție control și înregistrare a parametrilor
sanitară pentru a împiedica posibila infecție cu tehnologici, neluarea măsurilor necesare pentru
virusul SARS-CoV-2 a personalului lucrător, dar funcționarea corespunzătoare a acestora și a
care să nu afecteze siguranța alimentelor; liniilor de fabricație sau neverificarea periodică
a acestora;
(2) La finalizarea măsurilor luate înainte de
demararea activității de preparare, servire și

https://startlawyers.com/blog-news-law-romania/
consum, operatorii economici sunt obligați să Art. 4 lit. c) pct. 1 și 2
păstreze la nivelul unității documente prin lit. c) cu amendă de la 10.000 lei (RON) la
care să se demonstreze că au fost 20.000 lei (RON):
implementate măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 1. nerespectarea fluxului tehnologic și
lit. a)-k). Aceste documente vor fi puse la nedelimitarea zonelor curate de cele murdare;
dispoziția organelor de control, ori de câte ori se
solicită. pct. 2. folosirea la prepararea produselor
alimentare destinate consumului uman sau
(3) După reluarea activității de preparare, servire hranei pentru animale a unor aditivi sau a altor
și consum al produselor alimentare, băuturilor substanțe chimice neavizate/ neautorizate ori
alcoolice și nealcoolice în spațiile special interzise, precum și depășirea concentrațiilor
amenajate din exteriorul clădirilor unităților de legal admise în cazul celor permise;
alimentație publică, în conformitate cu
prevederile art. 4 alin. (1) și (2), operatorii Art. 4 lit. d)
economici trebuie să realizeze: lit. d) cu amendă de la 45.000 lei la 50.000 lei
valorificarea produselor alimentare cu
a) respectarea planurilor și procedurilor termen de valabilitate expirat și a celor retrase
specifice și formularea unui plan intern de din consum de către autoritățile competente în
măsuri destinate prevenirii transmiterii acest sens.
virusului SARS-CoV-2, atât între lucrătorii
unității, cât și în relația cu clienții; Art. 7 lit. a pct. 3
lit. a) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei:
b) creșterea frecvenței operațiunilor de
curățenie și dezinfecție cu produse biocide pct. 3. folosirea în unitățile alimentare a
avizate, pe bază de proceduri documentate, a ambalajelor, ustensilelor, recipientelor și
tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și utilajelor în stare insalubră și utilizarea
ustensilelor utilizate pentru recepția, acestora pentru alimente dacă în prealabil au fost
depozitarea, prepararea, gătirea și servirea folosite în alte scopuri;
alimentelor, sălilor/zonelor unde sunt servite
alimentele către consumatorul final, a grupurilor Art. 7 lit. b pct. 3
sanitare din cadrul unităților de alimentație lit. b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:
publică utilizate de personalul lucrător și de pct. 3. neasigurarea spațiilor suficiente și cu
către clienți; destinație specială în unitățile de alimentație
publică, necesare desfășurării circuitelor
funcționale într-un singur sens, fără încrucișări
între fazele salubre și cele insalubre;

Art. 7 lit. c) pct. 1 și 3


lit. c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:
pct. 1. folosirea ustensilelor și a recipientelor
de lucru în stare deteriorată în activitatea de
alimentație publică și colectivă;
pct. 3. refolosirea în unitățile de alimentație
publică a veselei, paharelor și a tacâmurilor
de unică folosință.

https://startlawyers.com/blog-news-law-romania/
OBLIGAȚII SANCȚIUNI
prevăzute la art. 5 lit. h) și n) din Normele din aplicate în conformitate cu prevederile art. 30 lit.
29 mai 2020 h) din H.G. nr. 857/2011
Articolul 5 Articolul 30
Operatorii economici din sectorul alimentației Constituie contravenții și se sancționează cu
publice au următoarele obligații privind amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru
protecția clienților în spațiile în care aceștia au persoanele fizice, respectiv cu amendă de la
acces: 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele
juridice următoarele fapte:
h) se asigură că normele de distanțare fizică
sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe h) nerespectarea măsurilor speciale instituite
cât posibil interacțiunea fizică cu și între în situații epidemiologice deosebite;
clienți; se stabilește un număr de maximum 4
clienți care pot ocupa o masă, cu condiția
respectării unei distanțe de 1,5 m între persoane,
excepție de la această regulă fac membrii
aceleiași familii, care au același domiciliu;

n) asigură curățarea și dezinfecția cu


substanțe biocide avizate a tuturor
spațiilor/suprafețelor unde au acces clienții,
precum și a ustensilelor utilizate în timpul
servirii mesei;

https://startlawyers.com/blog-news-law-romania/

S-ar putea să vă placă și