Sunteți pe pagina 1din 1

HOTĂRÂRE nr.

882 din 1 august 2007 privind desemnarea


autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.
1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului
(CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi
2000/21/CE ale Comisiei
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Prezenta hotărâre creează cadrul instituţional pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei
76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale
Comisiei, denumit în continuare Regulamentul REACH.
Art. 2
(1)Se desemnează Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile ca autoritate competentă pentru
coordonarea măsurilor necesare aplicării Regulamentului REACH.
(2)Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene un raport în conformitate
cu art. 117 din Regulamentul REACH.
Art. 3
(1)Se desemnează Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase ca
autoritate competentă responsabilă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului REACH.
(2)În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se înfiinţează
biroul naţional de asistenţă tehnică pentru a asigura schimbul de informaţii cu Agenţia Europeană de
Chimicale, în conformitate cu prevederile art. 124 din Regulamentul REACH.
(3)Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului REACH, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi
Preparate Chimice Periculoase colaborează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Garda
Naţională de Mediu potrivit competenţelor care le revin în domeniul substanţelor şi preparatelor
periculoase.
-****-

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Viorel Palaşcă,
secretar de stat
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 10 august 2007

S-ar putea să vă placă și