Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA

MINISTERUl AFACERILOR INTERNE


DEPARTAMENTUl PENTRU SITUATII DE URGENTA

UIRECTIA DE SANATATE PUBLICA


AJUD.I*,I
INTRARE Nr 'iJ./.:..I. . VAZUT

£11~-MINI
Ziua ...... . una .... .(2,,2... Anul2020

ION·MARCEl VELA

ORDINUl
COMANDANTUlUI AqlUNIl
Secretar de stat, ~ef al Departamentului pentru Situatii de Urgenla
nr. '1-f522... din 17.03.2020
privind stabilirea unor masuri pentru folosirea in cadrul sistemului sanltar a elevilor,
studentilor ~i medidlor rezldenti in contextul raspandirii infeqiilor cu coronavirusul
SARS-CoV-2

tuand Tn considerare situatia epidemlologtca la nivel european generate de


coronavirusul SARS-CoV-2,precum ~ievolutia infectiilor pe teritoriul Rornaniei,
Avand in vedere necesitatea asigurarii unei capacitati medicale adecvate pentru
gestionareacazurilor de infectie cu coronavirusul SARS-CoV-2la nivelul unltatilor sanitare,
In temeiul art. 14 din H.G. nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor
de rise coroborat cu art. 5 alin. 1, din Decretul Presedlntelui Romaniei nr. 195 din
16.03.2020 privind instltuirea stiirii de urgentii,
Secretaru/ de stat, 1e/ al Departamentulu; pentru Situatii de Urgenta emite urrnatorul

ORDIN:

Art. 1 Incepand cu data de 18.03.2020 rezidentll in specialitatile medicina de


urgen1a, boll infeqioase $i anestezie terapie lntenslva vor intrerupe stagiile de pregatire
din toate celelalte sectii unde sunt in prezent repartizati, cu exceptla stagiilor care se
desfa~oara in se~iile/unitali1e enumerate mai sus ~i se vor prezenta pana ta ora 1200jla

Tel. 021 312.25.47 - Fax 021 31371 55 - e-mail: dsu@mai.gov.ro


sucuresn, Piata Revo!utiei Nr. lA, Sector 1, Cod postal 010086
centrale de Indrumare in vederea includerii In planificarea turelor/garzilor din cadru!
• sectitlor/unltatilor a direr spectalitate 0 urmeaza.

Art. 2 Rezidentii In specialltatile medicina de familie ~i medicina tnterna vor


intrerupe stagiile de pregatire din toate sectule unde sunt in prezent repartizati ?i 5e vor
prezenta pana la data de 18.03.2020 ora 1200,la Dlrectiile de Sanatate Publica 'in vederea
repartizarf la serviciile de ambulanta [udetene, camerele de garde, unitatile
/compartimentele de primiri urgente sau sectiile spitalicestl, In functie de necesitatlle
existente.

Art. 3 Rezidentii din celelalte specialitali medicale, cu exceptla celor prevazute la


art. 1 ~i 2 din prezentul ordin, vor fi luat; in evidenta la nivelul Directiilor de Sanatate
Publicain vederea repartizaril acestora in caz de necesitate.

Art. 4 Rezldentll aflatl in alte centre decat cele de Indrumare se vor prezenta la
responsabitii de rezidentlat din localitatea in care se afla In vederea luar;i in evidenta ~i
repartizaril dupa speclalitatea medlcala ~iln baza necesitatilor,

Art. 5 Tn localitatile unde exlsta mai multe spitale, rezidentii vor fi repartizati in
functie de nevoile acestora, in colaborare cu Directiile de Sanatate Publica.

Art. 6 Programul de pregatire pentru obtinerea atestatului in asistenta medicala


de urgenta prespitalieeasca se suspenda, iar participan~ij se Intore la serviciile de
ambulanta judetene, camerele de garda, unitatile/compartimentele de primiri urgente,
sau sectiile spitalice~ti de unde provin.

Art. 7 La nivelul fiedirui centru universitar facultatile de medicina recruteaza, pe


baza de voluntariat, pana la data de 20.03.2020, studentii din cadrul faeultatilor de
medicina, Incepand cu anul 4 care se planifica In ture/schimburi, in vederea sprijinirii
activitatilor In cadrul camerelor de garda, unitatilor/compartimentelor de primiri
urgente, in functie de evolutia infectii10r cu noul eoronavirus ~i necesita~ile de la nivetul
structurilor medicale. Studentii recrutati desfa~oara aetivitatea de sprijin doar in situatia
depa~irii capacitatii structurilor existente, fiind stabilite persoane de contact ?i numere
de telefon pentru fiecare dintre eei recrutati.

Art. 8 La nivelul fiedirui judet unde exista facultiiti de aSistenta medicala sau ~coli
postliceale sanitare, Directiile de Sanatate Publica recruteaza, pe baza de voluntariat,
elevii/studentii din cadrul acestora, Tncepandcu anul 2 $i se planifica in ture/sehimburi,
in vederea SprtJlnlrII activitatilor In cadrul camerelor de garda,
unitati1or!compartimentelor de primiri urgente, in functie de evolutia infectiilor cu noul
coronavirus $i necesitatile de la nivelul structurilor medicate. Studentii ~i elevii recrutati
desfa~oara activitatea de sprijin doar in situatia depa$irii capacitatii structurilor
existente, fiind stabilite persoane de contact ~i numere de telefon pentru fiecare dintre
eei recrutati.

Tel. 021 312.25.47 - Fax 021 313 71 55 - e-mail: dsu@maLgov.ro


Bucure~ti,Plata Revolutiei Nr. lA, Sector 1, Cod po}ta! 010066
Art. 9 La nivetul comitetelor judstene/locale pentru situatii de urgenta se
.. Ihtreprind toate masurile necesare In vederea asigurarii cazari! ~i hranirii studentilor,
elevilor ~j voluntariJor care urrneaza sa activeze in unitatile sanitare.

Art. 10 Prezentul ordin se transmite catre toti membrii ?i invltatli Comitetului


National pentru Situatii de Urgenta, care vor asigura diseminarea dare toate structurile
aflate in subordine/coordonare.

COMANDANTULUI AqlUNIl
SECRETAR DE STAT,
$EF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA

Tel. 021 312.25.47 - Fax 021 313 71 55 - e-mail: dsu@rnaLgov.ro


6ucur~ti, Piata Revolutfel Nr. lA, Sector I, Cod po~tal 010086