Sunteți pe pagina 1din 13

ACADEMIA NAVALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN”

FACULTATEA DE NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL SISTEMELOR LOGISTICE

DISCIPLINA: METODE ȘI TEHNICI ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

INFIINTAREA, ADAPTAREA SI STANDARDIZAREA ETAPELOR DE


INFIINTARE A UNEI BARISTO-BIBLIOTECI

S.C. NOOB LIBRARY S.R.L.

MASTERAND: Ionela GOIA

Grupă: 681 C
Determinarea secvenţei de activităţi

1. INFI I NT
AREA SI STAND
ARDI ZAR
EA ETA
PELO RI NFI I N
TARI I U
NEI BA
RI STO -BI BLI OTECI 1. 1. ETAPE
LE I NFII NTARI CO MPANI EI 1. 1.1. ALEGEREA/ R
EZERVA
REA NUMELUI CO M PA
NI EI 1. 1.2. ALE
G EREAO BI EC
TULUI D
E ACTIVI TATEA( CO D
UL CAEN
)

St art : 1/14/ 19 I D: 1 St art : 1/1 4/ 19 I D: 2 St art : 1/14/ 19 I D: 3 St art : 1/16/ 19 I D: 4

Finis h
: 7/ 15
/ 19 Dur : 131 d
ays Finis h
: 7/ 15
/ 19 Dur : 131 d
a ys Finis h
: 1/ 15
/ 19 Dur : 2 days Finis h
: 1/ 16
/ 19 Dur : 1 day

Comp: 100
% Comp: 100
% Res: Res:

1. 1.3. ALE
G EREATI PULU
I DE COM PAN
I E ( SRL
, SA, ETC)

St art : 1/16/ 19 I D: 5

Finis h
: 1/ 16
/ 19 Dur : 1 day

Res:

1. 1.4. ALE
G EEA S
EDI ULU
I SO CIAL 1. 1.5. PRE
G ATI RE
A ACTU
LUI CONSTI TU
TI V 1. 1.6. DEP
UNDEREACAPI T
ALULUI SO CI A
L

St art : 1/16/ 19 I D: 6 St a rt : 1/3 0/ 19 I D: 7 St art : 2/1 / 19 I D: 8

Finis h
: 1/ 29
/ 19 Dur : 10 da
ys Finis h
: 1/ 31
/ 19 Dur : 2 days Finis h
: 2/ 1/1 9 Dur : 1 day

Res: TA
XA DE A
CHI ZI T
I ONARE A SPAT
I ULUI C
OM ERC
I AL[ $20
, 000. 0] Res : Res : CA
P I TAL S
OCI AL[$250. 00
]

1. 1.7. I NR
EG I STR
AREA C
O M PAN
I EI LAREG I S
TRUL C
O M ERT
ULUI

St art : 2/1 / 19 I D: 9

Finis h
: 2/ 21
/ 19 Dur : 15 da
ys

Res : TA
X A DE INREGI S
TRARE LA REGISTRUL C
OM ERT
ULUI [ $5
0 . 00]

1. 1.8. ALT
E AVI ZE 1. 1.8. 1. A
UTO RI Z
ATI E ISU 1. 1.8. 2. A
UTO RI Z
ATI E S
ANI TAR-VETERINARA

St art : 2/4/ 19 I D: 10 St art : 2/4/ 19 I D: 11 St a rt : 2/1 8/ 19 I D: 12

Finis h
: 2/ 22
/ 19 Dur : 15 da
ys Finis h
: 2/ 15
/ 19 Dur : 10 da
ys Finis h
: 2/ 20
/ 19 Dur : 3 days

Comp: 100
% Res: TA
XA DE E
LI BERA
RE A AV
I ZULUI I SU[ $1
00. 00] Res : TA
X A DE E
LI BERA
RE A AV
I ZULUI SANI TA
R VETE
RI NAR[ $
5 0. 00]

1. 1.8. 3. A
UTO RI Z
ATI E P
. S. I .

St a rt : 2/1 8/ 19 I D: 13

Finis h
: 2/ 22
/ 19 Dur : 5 days

Res :

1. 1.8. 5. A
VI ZUL D
E M ED
IU

St a rt : 2/1 8/ 19 I D: 15

Finis h
: 2/ 21
/ 19 Dur : 4 days

Res : TA
X A DE E
LI BERA
RE A AV
I ZULUI DE M E
DI U[ $2
5. 00]

1. 1.8. 4. A
UTO RI Z
ATI E P
RO TECT
I A- M U
NCI I

St a rt : 2/1 8/ 19 I D: 14

Finis h
: 2/ 18
/ 19 Dur : 1 day

Res :

1. 1.8. 6. D
ECLARAT
I E CER
TI FI CAT
ULU DECALSI F
I CARE

St a rt : 2/1 8/ 19 I D: 16

Finis h
: 2/ 19
/ 19 Dur : 2 days

Res :

1. . 2
. RENOVAREASPATI U
LUI COM ERCIAL 1. 2.1. SEMNAREAUNUI C
O NTRAC
T CU O CO MPANI ESPECI AL
I ZATAI N DO MENI ULAM ENJ
ARI LOR I NTER
I O1.AR
2.E
2. REA
LI ZAREALUCRA
RI LO RDE AMENAJAREI NTER
I O ARASI DERENO VA
RE A S
PATI ULU
I 1. 2.3. CONTRACTA
REA UN
EI FI ME SPEC
I ALE DECURAT
ENI E 1. 2.4. REA
LI ZAREALUCRA
RI LO RDE CUR
ATENI E 1. 3. ACHI Z
I TI O NA
REA DERESURS
E M AT
ERI ALE

St art : 2/25/ 19 I D: 17 St a rt : 2/2 5/ 19 I D: 18 St art : 2/2 6/ 19 I D: 19 St art : 4/8/ 19 I D: 20 St art : 4/1 5/ 19 I D: 21 St art : 4/22/ 19 I D: 22

Finis h
: 4/ 25
/ 19 Dur : 44 da
ys Finis h
: 2/ 25
/ 19 Dur : 1 day Finis h
: 4/ 1/1 9 Dur : 25 da
ys Finis h
: 4/ 8/19 Dur : 1 day Finis h
: 4/ 19
/ 19 Dur : 5 days Finis h
: 4/ 25
/ 19 Dur : 4 days

Comp: 100
% Res : Res : S.C. APRO
REX S.A. Res: Res : S.C. CLEA
R & CLEAN S. A
. Res: CA
LCUL ATO
R[ 5] , CASA DEM ARC
AT[ 2] , FRI GI D
ER[ 3] , ESPRES
SOR[ 4] , M ASA
[ 15] , S
CAUNE[80] , RA
FTURI LEM N[ 1
0] , NEC
ESAR B
I ROTI CA
[ 1] , N
ECESARM ATER
I ALE CU
RATENIE [ 1]

1. 3. FO RMAREA E
CHI PEI 1. 3.1. POSTAREAANUNTU
RI LO RDE ANGAJAREPE PLA
TFO RME WEB 1. 3.2. SEL
ECTAREAPO TE
NTI ALI L
O R CA
NDI DATI 1. 3.3. PROG RAMAREA INTERVI U
RI LO RCU POTENTI A
LI I CAN
DI DATI 1. 3.4. FORM AREASI I N
STRUI RE
A ECHIPEI DELUCRU

St art : 5/6/ 19 I D: 23 St art : 5/6 / 19 I D: 24 St art : 5/7/ 19 I D: 25 St a rt : 5/2 1/ 19 I D: 26 St a rt : 5/3 1/ 19 I D: 27

Finis h
: 6/ 3/19 Dur : 21 da
ys Finis h
: 5/ 6/1 9 Dur : 1 day Finis h
: 5/ 20
/ 19 Dur : 10 da
ys Finis h
: 5/ 30
/ 19 Dur : 8 days Finis h
: 6/ 3/1 9 Dur : 2 days

Comp: 100
% Res : TA
X A DE P
UBLI CA
RE A AN
UNTULU
I DE AN
GAJARE
[ $150. 0 ] Res: GO
I A I ONE
LA Res : GO
I A I ONE
LA , H
ELSI NGANASTA
SI A Res : GO
I A I ONE
LA , H
ELSI NGANASTA
SI A

1. 4. CERCE
TAREA S
I SELE
CTI A DEFURNIZO RI P
O TENT
I ALI

St art : 5/6/ 19 I D: 28

Finis h
: 5/ 14
/ 19 Dur : 7 days

Res: GO
I A I ONE
LA

1. 5. AM EN
AJAREAI NTERIO ARA ASPATIULUI COM ERC
I AL 1. 6. ARANJ
AREA CA
RTI LOR PE DOM ENI SI I NO RDINE ALFA
BETI CA

St art : 6/4/ 19 I D: 29 St art : 6/10/ 19 I D: 30

Finis h
: 6/ 7/19 Dur : 4 days Finis h
: 6/ 12
/ 19 Dur : 3 days

Res: GO
I A I ONE
LA , G
I OGA ELENA , TUTUN F
LORI N[50% ] , ANDREI ALI NA, ZDUMBA M AR
I AN, H
ELSI NGANASTA
Res: SI A,GO
I CR
AI INU
ONE
ILOA
AN,A A
NDREI A
LI NA, HELSI NGANAST
ASI A

St art : 6/24/ 19 I D: 31

Finis h
: 6/ 24
/ 19 Dur : 1 day

Res: S.C. GCOROM AN


I A S. R.L. [ $50
. 00]

1. 8. REALIZAREA C
AM PAN
I EI PUB
LI CI TA
RE 1. 8.1. ADA
UG AREADE AN
UNTURI PRI N R
ADI O 1. 8.2. REA
LI ZAREADE FL
YERE SI CARTI DE VI Z
I TA 1. 8.3. I MPARTI RE
A DE FLYERE

St art : 7/2/ 19 I D: 32 St art : 7/2/ 19 I D: 33 St a rt : 7/3 / 19 I D: 34 St art : 7/4 / 19 I D: 35

Finis h
: 7/ 15
/ 19 Dur : 10 da
ys Finis h
: 7/ 2/19 Dur : 1 day Finis h
: 7/ 3/1 9 Dur : 1 day Finis h
: 7/ 8/1 9 Dur : 3 days

Comp: 100
% Res: TA
XA DE P
UBLI CA
RE A AN
UNTULU
I RADI O
[ $100.00] Res : NE
CESAR B
I ROTI C
A[ 1] Res : GIOGA ELE
NA , H
ELSI NGANASTA
SI A, ZD
UM BAM ARI AN

1. 9. DESCH
I DEREAO FI CIALA NOO B LIBRARY

St art : 7/15/ 19 I D: 36

Finis h
: 7/ 15
/ 19 Dur : 1 day

Res:
Reprezentarea graficului Gantt
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
Resource Names

1 1. INFIINTAREA SI STANDARDIZAREA ETAPELOR INFIINTARII UNEI BARISTO-BIBLIOTECI 131 days Mon 1/14/19 Mon 7/15/19
2 1.1. ETAPELE INFIINTARII COMPANIEI 131 days Mon 1/14/19 Mon 7/15/19
3 1.1.1.ALEGEREA/REZERVAREA NUMELUI COMPANIEI 2 days Mon 1/14/19 Tue 1/15/19
4 1.1.2. ALEGEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATEA (CODUL CAEN) 1 day Wed 1/16/19 Wed 1/16/19 3
5 1.1.3. ALEGEREA TIPULUI DE COMPANIE (SRL, SA, ETC) 1 day Wed 1/16/19 Wed 1/16/19 3
6 1.1.4. ALEGEEA SEDIULUI SOCIAL 10 days Wed 1/16/19 Tue 1/29/19 3 TAXA DE ACHIZITIONARE A SPATIULUI COMERCIAL[$20,000.00]
7 1.1.5. PREGATIREA ACTULUI CONSTITUTIV 2 days Wed 1/30/19 Thu 1/31/19 6
8 1.1.6. DEPUNDEREA CAPITALULUI SOCIAL 1 day Fri 2/1/19 Fri 2/1/19 7 CAPITAL SOCIAL[$250.00]
9 1.1.7. INREGISTRAREA COMPANIEI LA REGISTRUL COMERTULUI 15 days Fri 2/1/19 Thu 2/21/19 7 TAXA DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI[$50.00]
10 1.1.8. ALTE AVIZE 15 days Mon 2/4/19 Fri 2/22/19
11 1.1.8.1. AUTORIZATIE ISU 10 days Mon 2/4/19 Fri 2/15/19 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI ISU[$100.00]
12 1.1.8.2. AUTORIZATIE SANITAR-VETERINARA 3 days Mon 2/18/19 Wed 2/20/19 11 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI SANITAR VETERINAR[$50.00]
13 1.1.8.3. AUTORIZATIE P.S.I. 5 days Mon 2/18/19 Fri 2/22/19 11
14 1.1.8.4. AUTORIZATIE PROTECTIA-MUNCII 1 day Mon 2/18/19 Mon 2/18/19 11
15 1.1.8.5. AVIZUL DE MEDIU 4 days Mon 2/18/19 Thu 2/21/19 11 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI DE MEDIU[$25.00]
16 1.1.8.6. DECLARATIE CERTIFICATULU DE CALSIFICARE 2 days Mon 2/18/19 Tue 2/19/19 11
17 1..2. RENOVAREA SPATIULUI COMERCIAL 44 days Mon 2/25/19 Thu 4/25/19 10
18 1.2.1. SEMNAREA UNUI CONTRACT CU O COMPANIE SPECIALIZATA IN DOMENIUL AMENJARILOR INTERIOARE 1 day Mon 2/25/19 Mon 2/25/19 10
19 1.2.2. REALIZAREA LUCRARILOR DE AMENAJARE INTERIOARA SI DE RENOVARE A SPATIULUI 25 days Tue 2/26/19 Mon 4/1/19 18 S.C. APROREX S.A.
20 1.2.3. CONTRACTAREA UNEI FIME SPECIALE DE CURATENIE 1 day Mon 4/8/19 Mon 4/8/19 19
21 1.2.4. REALIZAREA LUCRARILOR DE CURATENIE 5 days Mon 4/15/19 Fri 4/19/19 20 S.C. CLEAR & CLEAN S.A.
22 1.3. ACHIZITIONAREA DE RESURSE MATERIALE 4 days Mon 4/22/19 Thu 4/25/19 21 CALCULATOR[5],CASA DE MARCAT[2],FRIGIDER[3],ESPRESSOR[4],MASA[15],SCAUNE[80],RAFTURI LEM
23 1.3. FORMAREA ECHIPEI 21 days Mon 5/6/19 Mon 6/3/19
24 1.3.1. POSTAREA ANUNTURILOR DE ANGAJARE PE PLATFORME WEB 1 day Mon 5/6/19 Mon 5/6/19 22 TAXA DE PUBLICARE A ANUNTULUI DE ANGAJARE[$150.00]
25 1.3.2. SELECTAREA POTENTIALILOR CANDIDATI 10 days Tue 5/7/19 Mon 5/20/19 24 GOIA IONELA
26 1.3.3. PROGRAMAREA INTERVIURILOR CU POTENTIALII CANDIDATI 8 days Tue 5/21/19 Thu 5/30/19 25 GOIA IONELA ,HELSING ANASTASIA
27 1.3.4. FORMAREA SI INSTRUIREA ECHIPEI DE LUCRU 2 days Fri 5/31/19 Mon 6/3/19 26 GOIA IONELA ,HELSING ANASTASIA
28 1.4. CERCETAREA SI SELECTIA DE FURNIZORI POTENTIALI 7 days Mon 5/6/19 Tue 5/14/19 GOIA IONELA
29 1.5. AMENAJAREA INTERIOARA A SPATIULUI COMERCIAL 4 days Tue 6/4/19 Fri 6/7/19 27 GOIA IONELA ,GIOGA ELENA ,TUTUN FLORIN[50%],ANDREI ALINA,ZDUMBA MARIAN,HELSING ANASTASIA
30 1.6. ARANJAREA CARTILOR PE DOMENII SI IN ORDINE ALFABETICA 3 days Mon 6/10/19 Wed 6/12/19 29 GOIA IONELA ,ANDREI ALINA,HELSING ANASTASIA
31 1 day Mon 6/24/19 Mon 6/24/19 S.C. GCO ROMANIA S.R.L.[$50.00]
32 1.8. REALIZAREA CAMPANIEI PUBLICITARE 10 days Tue 7/2/19 Mon 7/15/19
33 1.8.1. ADAUGAREA DE ANUNTURI PRIN RADIO 1 day Tue 7/2/19 Tue 7/2/19 TAXA DE PUBLICARE A ANUNTULUI RADIO[$100.00]
34 1.8.2. REALIZAREA DE FLYERE SI CARTI DE VIZITA 1 day Wed 7/3/19 Wed 7/3/19 33 NECESAR BIROTICA[1]
35 1.8.3. IMPARTIREA DE FLYERE 3 days Thu 7/4/19 Mon 7/8/19 34 GIOGA ELENA ,HELSING ANASTASIA,ZDUMBA MARIAN
36 1.9. DESCHIDEREA OFICIALA NOOB LIBRARY 1 day Mon 7/15/19 Mon 7/15/19
Estimarea timpului necesar fiecărei activităţi în parte
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
Resource Names

1 1. INFIINTAREA SI STANDARDIZAREA ETAPELOR INFIINTARII UNEI BARISTO-BIBLIOTECI 131 days Mon 1/14/19 Mon 7/15/19
2 1.1. ETAPELE INFIINTARII COMPANIEI 131 days Mon 1/14/19 Mon 7/15/19
3 1.1.1.ALEGEREA/REZERVAREA NUMELUI COMPANIEI 2 days Mon 1/14/19 Tue 1/15/19
4 1.1.2. ALEGEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATEA (CODUL CAEN) 1 day Wed 1/16/19 Wed 1/16/19 3
5 1.1.3. ALEGEREA TIPULUI DE COMPANIE (SRL, SA, ETC) 1 day Wed 1/16/19 Wed 1/16/19 3
6 1.1.4. ALEGEEA SEDIULUI SOCIAL 10 days Wed 1/16/19 Tue 1/29/19 3 TAXA DE ACHIZITIONARE A SPATIULUI COMERCIAL[$20,000.00]
7 1.1.5. PREGATIREA ACTULUI CONSTITUTIV 2 days Wed 1/30/19 Thu 1/31/19 6
8 1.1.6. DEPUNDEREA CAPITALULUI SOCIAL 1 day Fri 2/1/19 Fri 2/1/19 7 CAPITAL SOCIAL[$250.00]
9 1.1.7. INREGISTRAREA COMPANIEI LA REGISTRUL COMERTULUI 15 days Fri 2/1/19 Thu 2/21/19 7 TAXA DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI[$50.00]
10 1.1.8. ALTE AVIZE 15 days Mon 2/4/19 Fri 2/22/19
11 1.1.8.1. AUTORIZATIE ISU 10 days Mon 2/4/19 Fri 2/15/19 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI ISU[$100.00]
12 1.1.8.2. AUTORIZATIE SANITAR-VETERINARA 3 days Mon 2/18/19 Wed 2/20/19 11 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI SANITAR VETERINAR[$50.00]
13 1.1.8.3. AUTORIZATIE P.S.I. 5 days Mon 2/18/19 Fri 2/22/19 11
14 1.1.8.4. AUTORIZATIE PROTECTIA-MUNCII 1 day Mon 2/18/19 Mon 2/18/19 11
15 1.1.8.5. AVIZUL DE MEDIU 4 days Mon 2/18/19 Thu 2/21/19 11 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI DE MEDIU[$25.00]
16 1.1.8.6. DECLARATIE CERTIFICATULU DE CALSIFICARE 2 days Mon 2/18/19 Tue 2/19/19 11
17 1..2. RENOVAREA SPATIULUI COMERCIAL 44 days Mon 2/25/19 Thu 4/25/19 10
18 1.2.1. SEMNAREA UNUI CONTRACT CU O COMPANIE SPECIALIZATA IN DOMENIUL AMENJARILOR INTERIOARE 1 day Mon 2/25/19 Mon 2/25/19 10
19 1.2.2. REALIZAREA LUCRARILOR DE AMENAJARE INTERIOARA SI DE RENOVARE A SPATIULUI 25 days Tue 2/26/19 Mon 4/1/19 18 S.C. APROREX S.A.
20 1.2.3. CONTRACTAREA UNEI FIME SPECIALE DE CURATENIE 1 day Mon 4/8/19 Mon 4/8/19 19
21 1.2.4. REALIZAREA LUCRARILOR DE CURATENIE 5 days Mon 4/15/19 Fri 4/19/19 20 S.C. CLEAR & CLEAN S.A.
22 1.3. ACHIZITIONAREA DE RESURSE MATERIALE 4 days Mon 4/22/19 Thu 4/25/19 21 CALCULATOR[5],CASA DE MARCAT[2],FRIGIDER[3],ESPRESSOR[4],MASA[15],SCAUNE[80],RAFTURI LEMN[10],NECESAR BIROTICA[1],NECESAR M
23 1.3. FORMAREA ECHIPEI 21 days Mon 5/6/19 Mon 6/3/19
24 1.3.1. POSTAREA ANUNTURILOR DE ANGAJARE PE PLATFORME WEB 1 day Mon 5/6/19 Mon 5/6/19 22 TAXA DE PUBLICARE A ANUNTULUI DE ANGAJARE[$150.00]
25 1.3.2. SELECTAREA POTENTIALILOR CANDIDATI 10 days Tue 5/7/19 Mon 5/20/19 24 GOIA IONELA
26 1.3.3. PROGRAMAREA INTERVIURILOR CU POTENTIALII CANDIDATI 8 days Tue 5/21/19 Thu 5/30/19 25 GOIA IONELA ,HELSING ANASTASIA
27 1.3.4. FORMAREA SI INSTRUIREA ECHIPEI DE LUCRU 2 days Fri 5/31/19 Mon 6/3/19 26 GOIA IONELA ,HELSING ANASTASIA
28 1.4. CERCETAREA SI SELECTIA DE FURNIZORI POTENTIALI 7 days Mon 5/6/19 Tue 5/14/19 GOIA IONELA
29 1.5. AMENAJAREA INTERIOARA A SPATIULUI COMERCIAL 4 days Tue 6/4/19 Fri 6/7/19 27 GOIA IONELA ,GIOGA ELENA ,TUTUN FLORIN[50%],ANDREI ALINA,ZDUMBA MARIAN,HELSING ANASTASIA,CRINU IOANA
30 1.6. ARANJAREA CARTILOR PE DOMENII SI IN ORDINE ALFABETICA 3 days Mon 6/10/19 Wed 6/12/19 29 GOIA IONELA ,ANDREI ALINA,HELSING ANASTASIA
31 1 day Mon 6/24/19 Mon 6/24/19 S.C. GCO ROMANIA S.R.L.[$50.00]
32 1.8. REALIZAREA CAMPANIEI PUBLICITARE 10 days Tue 7/2/19 Mon 7/15/19
33 1.8.1. ADAUGAREA DE ANUNTURI PRIN RADIO 1 day Tue 7/2/19 Tue 7/2/19 TAXA DE PUBLICARE A ANUNTULUI RADIO[$100.00]
34 1.8.2. REALIZAREA DE FLYERE SI CARTI DE VIZITA 1 day Wed 7/3/19 Wed 7/3/19 33 NECESAR BIROTICA[1]
35 1.8.3. IMPARTIREA DE FLYERE 3 days Thu 7/4/19 Mon 7/8/19 34 GIOGA ELENA ,HELSING ANASTASIA,ZDUMBA MARIAN
36 1.9. DESCHIDEREA OFICIALA NOOB LIBRARY 1 day Mon 7/15/19 Mon 7/15/19
Determinarea resurselor (umane, financiare, materiale)
ID Resource Name Type Material Label Initials Group Max. Units Standard Cost Per Cost Ovt. Rate Work Accrue At Code
Rate Use
10 CALCULATOR Material C ELECTRONICE $250.00 $0.00 $1,250.00 5 Prorated
11 CASA DE MARCAT Material C ELECTRONICE $200.00 $0.00 $400.00 2 Prorated
12 FRIGIDER Material F APARATE FRIGORIFICE $300.00 $0.00 $900.00 3 Prorated
13 ESPRESSOR Material E BARISTA $250.00 $0.00 $1,000.00 4 Prorated
14 MASA Material M MOBILA $50.00 $0.00 $750.00 15 Prorated
15 SCAUNE Material S MOBILA $20.00 $0.00 $1,600.00 80 Prorated
16 RAFTURI LEMN Material R MOBILA $150.00 $0.00 $1,500.00 10 Prorated
17 CAFEA Material C COFFEE $10.00 $0.00 $0.00 0 Prorated
18 NECESAR BIROTICA Material N BIROTICA $100.00 $0.00 $200.00 2 Prorated
19 NECESAR MATERIALE CURATENIE Material N CLEANING $100.00 $0.00 $100.00 1 Prorated
20 AVRAM LAURA Work A POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
21 BENGHIU ION Work B POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
22 CIRSTEA CLAUDIU Work C POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
23 S.C. GCO ROMANIA S.R.L. Cost S APROVIZIONARE $50.00 Prorated
24 CRINU IOANA Work C INGRIJITOR 100% $8.00/hr $0.00 $256.00 $0.00/hr 32 hrs Prorated
25 DOCA MIHAI Work D POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
26 CIOBANU RALUCA Work C POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
27 LAMA MINODORA Work L POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
28 CRISTINA ANCA BIANCA Work C POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
29 BOGDAN MARIA Work B POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
30 GIOGA ELENA Work G BARISTA 100% $10.00/hr $0.00 $560.00 $0.00/hr 56 hrs Prorated
31 TUTUN FLORIN Work T BARISTA 50% $10.00/hr $0.00 $160.00 $0.00/hr 16 hrs Prorated
32 ANDREI ALINA Work A WAITRESS 100% $15.00/hr $0.00 $840.00 $0.00/hr 56 hrs Prorated
33 ZDUMBA MARIAN Work Z WAITER 100% $15.00/hr $0.00 $840.00 $0.00/hr 56 hrs Prorated
34 MITA BIANCA Work M CONTABIL 100% $15.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
35 MIHALCIA FLORENTINA Work M SEF SALA 100% $20.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
36 TAXA DE PUBLICARE A ANUNTULUI DE ANGAJARE Cost T TAXE NECESARE RECRUTARII DE PERSONAL $150.00 Prorated
37 TAXA DE PUBLICARE A ANUNTULUI RADIO Cost T TAXE NECESARE RECRUTARII DE PERSONAL $100.00 Prorated
38 GOIA IONELA Work G CEO 400% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 272 hrs Prorated
39 HELSING ANASTASIA Work H ADMINISTRATOR 100% $25.00/hr $0.00 $4,000.00 $0.00/hr 160 hrs Prorated
Matricea cadrului logic

Elementele Indicatori
Logica Surse si mijloace PRESUPUNERI SI
principale ale verificabili in
intervenitiei de verificare RISCURI
proiectului mod obiectiv
DEFECTAREA UNUI
RENOVAREA ECHPAMENT
CRESTEREA AVIZE / FOI DE
Obiectiv general SPATIULUI
COSTURILOR LUCRU
DETERMINA
COMERCIAL SCADEREA
RANDAMENTULUI
DUPA DESCHIDERE
CHESTIONARE DE
INFIINTAREA SE POT MASURA
SATISFACTIE /
Obiectiv specific UNEI BARISTO- INDICII CALITATIVI
RATING-URI IN
 
BIBLIOTECI ALE PRODUSELOR
MEDIUL ONLINE
OFERITE

INFIINTAREA
CRESTEREA RAPOARTE DE
UNEI BARISTO-
Rezultate BIBLIOTECI DE
POULARITATII SI A GESTIUNE / FOI DE  
VANZARILOR LUCRU
SUCCES

S-ar putea să vă placă și