Sunteți pe pagina 1din 6
DECLARATIE DE AVERE Subsemnata CORBU CORINA ALINA, avand functia de judecttor, presedinte al INALTEI CURTI DE CASATIE $I JUSTITIE, domiciliul in Bucuresti, cunoseaind prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria rispundere, c& impreund cu familia! detin urmatoarele: I, Bunuri imobile 1, Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele alate in alte piri ‘Adresa sau zona | Categoria® ] Anul | Suprafaja | Cota-parte | Modul de Titnlaru? dobandirii dobindire * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacd se aflé in circuitul civil. 2. Cladiri NOTA: ‘Se vor declarainclusiv cole alate in ale iri ‘Adresa sau zona | Categoria* | Anul | Suprafaja | Cota-parte | Modul de Titularu dobandirii dobindire Bucuresti T 2007 36mp vi Cumpirare | CORBU ALINA L CORINA * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casi de locuit; (3) casi de vacanta; (4) spatii comerciale/de produce. Ul, Bunuti mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legit Natura Marca ‘Nr. de buetfi_| Anul de fabricatie [ Modul de dobandire AUTOTURISM NISSAN JUKE 1 2018 CUMPARARE. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, objecte de arti si de cult, colecfii de arti $i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare insumati depageste 5.000 de euro NOTA: Se ver menfiona toate bunurile aflate in proprietat, indiferent dacé ele se afli sau nu pe teitoriul Romaniei la momentul oolartei. * Prin familie se tngelege sojul/sotia si copit afi tn intretinerea zcestora * La Titular” se mentioneaz’, in cazul bunurilor proprif, numele proprietarului (itularul, sotul/sotia, copilu), iar in cazal bunurilor ‘In coproprietate,cota-parte si numele coproprietarilor. Descriere sumara ‘Anul dobandirit Valoare estimaté BIJUTERI, CEASURI, OBIECTE DE | 2010-2019 30.000 EURO ARTA $I DE CULT IM, Bunuri mobile, a céror valoare depaseste 3000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 Toni Natura bunului | Data instriinirii [~Persoana ciitre care s-a Forma ‘Valoarea instrainat instrainat instraindrii IV. Active financiare 1.Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumati a tuturor acestora depageste 5.000 de euro NOTA: Se vor declarainclusiv cele aflate in binei sau institut financiare din trindtate, Institufia care administreaz& si adresa Tipal* Valuta_| Deschis in Sold/valoare Ia zi acesteia anul BANCA TRANSILVANIA 2 EURO [2019 30.000 BANCA TRANSILVANIA 2 EURO [2019 15.222 ANCA TRANSILVANIA 2 EURO | 2019 15.000 BANCA TRANSILVANIA T RON [2007 30.000 BANCA TRANSILVANIA 1 RON [2020 20.000 * Categoriile indicate sui cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depoit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiti sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme de acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. Plasamente, investifii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piaji insumati a tuturor acestora depageste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv invesifiile gi participarile tn strainatate, Emitent titlu/societatea in care persoana | _ ‘Tipul* Numi de tithuri7 ‘Valoare total a 23 este actionar sau asociat/beneficiar de Cota de participare ‘mprumut indicate sunt: (1) hartit de valoare definute (Gitluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiunt in societ}i comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal 3. Alte active producdtoare de venituri nete, care insumate depaigesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: : Se vor declara inclusiv cele aflate in str&initate, V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tery, bunuti achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, dacd valoarea insumati a tuturor acestora depageste 5.000 de euro. NOTA: Se vor declra inlusiv pasivelefinanciare acumulte in strindtate Creditor Contractat in anul Scadent Ja ‘Valoare VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fajé de valoarea de piafi din partea unor persoane, organizafii, societafi comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice roménesti sau strkine, inclusiv burse, credite, garangii, decontéri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a ciror valoare individuala depageste 500 de curo* Cine a realizat venitul Sursa venituluis Serviciul presta/Obiectul | Veni anual incasat nume, adresa generator de venit 1.1. Titular 1.2. Soysoie 1.3. Copii * Se excepteaz de la declarare cadourile si tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al II-lea. VIL. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art, 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completitile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din staingtate. Cine a realizat venitul ‘Sursa venitulul: Servieiul prestai/ Obiectul | Venit anual incasat ume, adresa generator de venit 1, Venituri din salarit 1.1. Titular CORBU CORINA _ | fNALTA CURTE DE activitate salariala 273,557 lei ALINA CASATIE $I JUSTITIE 12. Soysotie 2. Venituri din activitati independent 2.1, Titular 2.2. Soy/sotie 3, Venituri din cedarea folosinjei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Sovsotie 4. Venituri din investi 4.1. Titular 4.2. Sov/sotie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2, Sol/sotie. 6. Venituri din activitati agricole 6.1, Titular 6.2. Soysotie 7. Venituri din premii $i din jocuri de noroc. 7.1. Titular 7.2. Soysotie 73. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 1 | CORBU CORINA | INALTA CURTE DE drepturi salarale stabilite prin | 108.657 let ALINA CASATIE $I JUSTITIE hotirari judecatoresti | | dobanzi drepturisalariale | 113.497 lei 2014-2018 CONSILIUL SUPERIOR AL | indemnizatie de membru 25.190 lei MAGISTRATURIL plata cu ora 31.696 lei INSTITUTUL NATIONAL | activitate didactica 4.524 lei AL MAGISTRATURIL TRIBUNALUL BUCURESTI | drepiuri salariale stabilite prin | 7.367 lei hotarari judecatoresti 8.2. Soysojie 8.3. Copit Prezenta declarajie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completa 12 iunie 2020 DECLARATIE DE INTERESE Subsemnata CORBU CORINA ALINA, avind funcfia de judecitor, presedinte al [NALTE] CURTI DE CASATIE $1 JUSTITIE, domiciliul in Bucuresti, cunoscéind prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe propria raspundere: 1. Asociat sau aclionar la societafi comerciale, companivsoctetaji najionele, institujii de credit, grupuri de interes economic, precumn $1 membru in asociafi funda sau alte organiza neguvernamentale: Unitatea CCalittea deinati | Nr. de pli sociale sau de | Valoarea total a por = denumirca si aresa actiuni sociale si/sau a aciunilor NU ESTE CAZUL trol ale societifilor comercial, ale regiilor autonome, ale 2, Calitatea de membru i organcle de conducere, administare lor sau fundafilor ox ale altor companiilor/societitilor nationale, ale instituiiler de credit, ale prupmrilor de interes ecemamic, ale aso | organizatii neguvernamentale: Unitatea = denumirea i advesa ~ Calitatea definutt Valoarea beneficiilor ‘NUESTE CAZUL. a 3, Calitatea de membru in cadrul as 3.1 ‘NU ESTE CAZUL jor profesionale si/sau sindicale: “ Calitatea de membru fa organele de conducere, administrare si contral, revibulte sau neretribuite, definate i cadral partidelor police, functia detinuta si denumirea partidului politic: a. ‘NU ESTE CAZUL 5. Contracte, inclusiv cele de asistenfé juridied, consultanfa juridics, consultanjé gi civile, objinute orf aflate fn derulare in timpul ‘exercitiri functilor, mandatelor sau dernnititilor publice finanate de la bugetul de stat, ical si din fonduri externe ori incheiate cu sovietifi comerciale cu capital de stat sau unde stalul este actionar majoritar/minoritar: 5.1 Beneficiarul de contract: numele, Tnstitutia Procedure | Tipul Data Tacheleri’ | Durata | Valoarea tota prenumele/ denumirea si adresa contractants: | princarea | contractul | contractului | contractul | 1a denumirea gi fost | ui ui contractului adres ineredinfat contractul Titular NUESTE AZUL. Sovsofie NU ESTE CAZUL, Rude de gradul Tale titularalur NU ESTE a CAZUL Societiti comerciale/ Persoani fizick | NU ESTE autorizati/ Asociafii familiale/ Cabinete | CAZUL individuale, cabinete asociate, societii civile profesionale sau societiti civile profesionale cu raspundere limitati care desfaisoard profesia de avocal/Organizatii neguvernamentale/Fundafii/ Asociatil? "Pan rade prada seg Pn po Tle Seen cpl pe ke Seceen Se vor dels numele, denunites aifesabenefcaruli de contact nde, prin calitata dein, uae, soso roel de ral objin contract ag chm sunt define lapet 5. Nuse dela contatcle sci comers x acun i cave decal impreunca sulfa dee degra dm na pin de 9% din ‘copia oval soit inefeent de dal de dobinde each. Prezenta declaratie constituie act public si rspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datclor menfionate. Data completarii 12 iunie 2020

S-ar putea să vă placă și