Sunteți pe pagina 1din 7
PLANGERE PENALA Nr. 2 din 14.02.2013 © sadsomnatui BORZA REMUS, fil hui Toan si Gheorghia, ndscut la 15.09.1952 in sat Mermezeu~ Vaileni — oras Geoagiu, jud. Hunedoara, domiciliat in Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 32, Jud. Hunedoara, posesor al C.I. seria HD nr. 227642, CNP: 1520915201021, eliberata de Politia Deva la data de 29.04.2004, telefon 0766750441, ‘ Vi aduc Ja cunostingl urmtoarele: {n data de 13.02.2010, in localitatea Deva, jud, Hunedoara, str. Aurel Viaicu nr. 32 unde locuiesc, simbat& seara in jurul orei 20.00 mi-a fost inchisé cdldura la caloriferul din camera in care locuiesc si de la baia aferenti de la robinetul de deasupra si cu cheie speciala si de la robinetul de jos. Accasti situafie s-a repetat de mai multe ori, chiar atunci cfind afar crau minus 10 - 15°C. Intrebnd-o pe mama soacra, Miku Ana, de ce a inchis cdldura, aceasta s-a revoliat $i a chemat-o pe sofia mea Borza Monica Angela si pe paznicul casei (care ere de serviciu intre orele 18.00-07.00), tofi 3 verind Ia mine in camera. Eu eram dezbricat gi chiar afipisem cénd ei au intrat cu scandal, injurituri si amenintiri cu moartea. Sotia mea, Borza Monica gi soacra mea, Mihu Ana i-au spus paznicului si ma bald, ceea ce acesta a gi fiicut atunci céind eu m-am ridicat din pat vrand s& merg Ja toaleti. Paznicul m-a imbréncit in pat, mi-a pus genunchiul pe git si m-a dat cu capul de lemnul de la pat, ameninfindu-mi cu moartea, spundnd ci urmeaza indicatiile sofiei si soacrei, deoarece ele sunt cele care il platese. Consider cf acesta a ficut un abuz. in @ serviciu, deoarece m-a agresat, in propriul domiciliu, unde locuiese legal, eu fiind in pijama. Dupi 10-15 minute, cand mi-am revenit dupa loviturile la cap si avind dureri foarte mari am sunat la 112. Un echipaj al polifiei a venit la fata locului gi a consemnat faptele. Stiu cd exista legi care prevad sanctiuni penale prevazute in Codul penal pentru astfel-de fapte legate de violenfa esupra unui membru al familiei, ameninfarea cu moartea si injurituri gi alte ameninfiri, conform art. 180, 181, 182 si 184. Cer despigubiri gi daune morale in sumi de 50.000 euro pentru suferinfa provocati, Mentionez ct sofia mea Borza Monica are sediul firmei si locuieste in Bucuresti, b-dul Ghencea nr. 13, ap. 58, sector 6 si locuieste gi in str. Dantelei nr. 9, Bucuresti sector 6, Mibu Ana are adresa de locuinié in Simeria, jud. Hunedoara, str. Aurel Viaion nr. 2 si locuieste si in Deva, jud. Hunedoara, str. Aurel Viaicu nr. 32, unde a devenit proprietari peste noapte. Anul trecut Borza Monica m-a ameninfat cu faptul cé va ripi in ziua de Criciun 2 minori, si anume: pe nepoata mea Hort Andrada, fiica Iui Hort Alina - fiica mea dintr-o cisitoric anteriaoard si a lui Hor} Gheorghe ~ ginerele meu si pe Petrescu Irina, fiica lui Petrescu Rodica gi Petrescu Mircea, Petrecu Rodica find contabila societsfii la care sunt administrator. La aceasta discujie au participat Ursalas Jon si Ursalag Ana, din Deva, jud. Hunedoara, str. 22 Decembric, BLO, se. A, ap.8, care pot confirma ci am fost ameninjat cu moartea pentru aceasta. Sofia mea a @ chemat-o acas% si pe Petrescu Rodica ameninjand-o cu moartea gi cu ripirea fiicei ei. Acest fapt poate fi confirmat si de Iacob Helga, contabila a societiti. Borza Monica m-a ameninjat si fn trecut de mai multe ori spundnd c& vine cu verigorii pentru ca acestia si ma batd gi a trecut si la fapte. Numitul Danila Nicolae din localitatea Daia Romani, jud. Alba, chiar a venit la mine si m-a tntrebat de ce mai locuiese la adresa mentionatai mai sus si de ce nu plec. Acesta a asistat si Ja amenintirile pe care le-a proliferat Borza Monica Ja adresa mea spundind apoi ci ea are bani, c& are justifia la dispozitia ei si cA mA va distrage in in anul 2009 am depus o plangere la politic deoarece eam ameninfat telefonic, primind ispuns cd persoana respectivi mia fost identificats. @ Comportamentul sojiei mele s-a schimbat de end are serviciu la Bucuresti $i de cand am judecator Moldovan Mircea cu diferite ooazit.zile de nastere, mese festive, si in diferte locati Ja strand la Curtici, jud. Arad, la Sarmisegetuza, la Geoagiu Bai, la cantina de la REVA Simeria, Ja cantina de fa Deva, la ferma de animale de la Simeria, la Azuga — partia Calenderu, la Predeal, if Bucuresti la restaurant sila 0 ferma de lang Bucwrogt (exe aparfine unui fermier pe nume seunbe, bijuterii foarte valoroase, tablouri, mobili scumpa ete, Nu ered 8 din muned cinstité s- au ficut toate acestea, ci prin escrocherii, prin sentinfe judecditoresti date in cauze de lichidari Judiciare cu bunuri de valori mari, dosare date lui Borsa Monica. Borza Monica a scumulat si ea Davee estimati la peste 10 milioane de euro, constand din east tip villi cu 22 de camere in eB chefuri cu persoane dubioase, cu muzica dati la maxim, cu scandaluti si consum mare de alcool, Jor care deranjeazi vecini, iar din parte acestora au fost cute man mulie sesiziti la politie, Ghiat in data de 13.02.2010 au sosit organele de polite la fata locului si au constatat starca avansati de ebrietate a celor prezenti. Mentionez cd mi-au fost furate de pe noptieri documente importante, documente de familie pe care ar trebui sé le defini ambii sofi $1 violatt Corespondenja postala gi ascunsi de Dacit considerafi nevesar vi stau la dispoziie cu documente, martori, dovezi Aceasti plangere nr. 2 din 14.02.2013 va fi timisd la toate organcle competente de ao Tezolva, inclusiv la Tribunatul Bucuresti, Curtea Suprema de Casati si Justitie si la CEDO Pentru. se putea constata felul in care justitia fi face datoria fafé de cetiteni, Anexez in xerocopie urmiitoarele documente probatori J. Plangere penala din 14.02.2010 depust la Politia Municipiului Deva 2. Pliingere penal din 14.02.2010 scrisd de mand cu nr. 1 3. Declaratie la solicitarea organclor de cereetare penalé cu completare la dosarul instanfei pe rol Cerere de solutionare cdtre Polifia Deva din 28.12.2010 Rezultat examinare CT nr. 167/17.02.2010 Chitanja de la Spitalul de urgenf& nr. 037253/23.02/2010 Scrisoare medical nr, 213/3/23.02.2010 Certificat medico-legal nr. 203/C/23.02.2010 9. Bilet iesire din spital nr. 1048/10.03.2010 10. Concediu: medical seria CCMAC nr. 0190381/03,03,2010 11. Biletiegire din spital nr. 2123/18.05.2010 12. Concediu medical seria CCMAC nt. 1090770/05.05.2010 15. Sentinjs penala nr. 1298/2012 la dosarul nr, 9649/221/2011 14. Decizia penal nr.13/R/2013 Ia dosarul nr. 9649/221/2011 (contestata) es precizati de mine nu eu fost audiati, iar Mihu Ana 2 declarat fals c& este bolnavii Ia datele de judecatt ale proceselor, ea fiind de fapt le odihn’ tn siafiune. Consider ei sentinfele au fost date pirtinitor, deoarece Borza Monies Iucreazi ca Hichidator judiciar pe lang Tribunalul Bucuresti si din aceasta caura presupun c& a influentat Judecttorul cazutui, care sa comportat neprofesional fefi de mine ¢i care ar achen tras la rispundere, Acesta imi este declaratia pe care 0 susjin si o semnez, azi 14.02.2013, la Deva, jud, Hunedoara. 14.02.2013 an” Ultima data cand am vzut-o pe sofia mea impreund cu judecttorul Mircea Moldovan a fost in data de 19.07.2013 cand Jjudecdtorul a intrat in domiciliul ei. In data de 13.04.2013 sotia mea si judecitorul Mircea Moldovan au fost impreund la restaurantul Sava” din Deva, jud. Hunedoara, unde in prezenta a circa 150 de invitafi i-au oferit fiului meu un BMW nou 4X4, ultimul tip, ca gi Qeadou pentru ziua onomastica. Nu detin inscrisuri sau inregistrari audio-video referitoare la faptele de coruptie sesizate de mine pentru perioada 2002-2009. Alte aspecte nu mai am de declarat. Aceasta imi este declaratia pe care o dau, o susfin si o semnez dupii ce am citit-o si am constatat cd aceasta corespunde realitatii si celor declarate de mine. Declaratia a fost consemnati la sediul D.N.A. intre orele 09:50 — 11:15. DECAL UT] cORESPINAC a . WK Cr. Che Peper R= CONF Cx CAUINT pg OF -20/2 089 ae 2 Phy DECLARATIE fobs be 0a om 22.07.2013 Fae azz Bobs oft ee Subsemnatul Borza Remus, CNP 1520915201021 — expert jurist, xcu an a @eomiciliul in Mun. Deva, jud. Hunedoara str. Aurel Viaicu, nr, 33: declar urmatoarele: ae Mentin declaratia olografa pe care am dat-o in 10.04.2012. _ Asa cum am ardtat, din anul 1993, sunt cAsitorit cu Borza Monica Angela. incepand cu anul 2002-2003 sofia mea s-a ocupat de activitatea de lichidator judiciar, infiintand in acest sens firma ACTIV LICHIDATOR S.RL. in urma cu aproximativ 11 ani sofia mea mi l-a prezentat pe judecdtorul Mircea Moldovan in biroul acestuia de la Tribunalul Bucuresti. Ultetior, am revazut pe acest judecitor la domiciliul meu din Deva str. Aurel Vlaicu nr. 32. © De c&teva ori magistratul, insotit de prietena lui Carmen Cojocaru, a si dormit in domiciliul meu din Deva. De asemenea, a participat alturi de familia mea la mai multe serbari cAmpenesti (Simeria, Reva, Arad,Curtici, zilele orasului Deva). incepand cu anul 2003 judecitorul si prietena sa ne-au insofit si la mai multe nunfi si zile onomastice atét in Bucuresti cat si in tara. Doresc s& arat cu aceasta cli intre judectitor si familia mea se stabilise o relatie de prietenie. in acest context, in perioada 2002-2009 am asistat la mai multe discufii intre sofia mea gi judec&torul Mircea Moldovan referitoare la sumele de bani pe © care acesta trebuia s& le primeascd in urma repartizArii cdtre firma sofiei mele ACTIV LICHIDATOR S.RL. si alte firme coordonate tot de cétre sotia mea a unor dosare de lichidare judiciar’ vizind agenti economici cu active importante din punct de vedere financiar. Din c&te retin, Mircea Moldovan primea de la ) sofia mea sume mari de bani reprezenténd circa 10% - 50% din sumele incasate \k de firma de lichidare judiciar’, Intotdeauna aceste sume erau date in numerar de @p_ “He sofia mea. Din cate refin, in cdteva ocazii totusi,o parte din sumele de bani eB au fost transmise si prin intermediul goferului Balan Dumitru. Astfel de foloase necuvenite au fost incasate de judecdtor in urma desemnirii ca lichidator {9 _judiciar a firmei sofiei mele ori a celor pe care aceasta le controle, a dosarelor de g e@ lichidare judiciara privind APACA, TRICODAVA, RODIPET, una din firmele lui Omar Haissam. fn acest ultim caz, firma sotiei mele a actionat ca lichidator judiciar Ja firma lui Haissam sau la mai multe firme care aveau ca obiect de activitate prelucrarea materialului lemnos, confectionare de mobilier etc. Retin c& impreund cu sofia mea am efectuat o viziti la domiciliul lui Mircea Moldovan, situat in comuna Voluntari, unde am vazut mai multe statuete de mai multe dimensiuni pe care le-am recunoscut ca fiind o parte din cele pe care sofia mea le-a primit de la Omar Haissam. imi amintesc c& sotia mea s-a ocupat de urgentarea procedurilor de lichidare judiciaré a firmelor lui Omar Haissam gi de la ea am aflat c& judectorul i-ar fi acordat si consultatii juridice omului de afaceri. Eu nu am asistat la nici o discutie intre sofia mea si Qmar Haissam sau 1 ae 4 intre acesta $i judecétorul Mircea Moldovan. De regulé, sofia mea se intdlnea cu omul de afaceri mentionat seara, intr-un imobil din zona Obor, insi nu imi amintesc locatia exact. Tot cea ce stiu despre legiturile dintre Omar Haissam, Mircea Moldovan si sotia mea le-am aflat de la aceasta din urmi. De asemenea, in afara de sumele de bani despre care am facut vorbire, jofia mea i-a mai remis lui Mircea Moldovan, in scopul mentionat, si ~contravaloarea cheltuielilor privind intretinerea autoturismelor folosite de judecator, precum si diverse produsc alimentare. De asemenea, unele materiale de constructii achizitionate de Mircea Moldovan, in scopul edificarii unor imobile, au fost inregistrate in evidentele contabile ale ACTIV LICHIDATOR S.R.L in scopul deducerii T.V.A.-ului. Aceste materiale au avut valori de ordinul miliardelor de lei vechi. $i in prezent, din cate am aflat eu, judec&torul Mircea Moldovan procedeaz in acelasi mod pentru a nu plati T.V.A. aferent bunurilor pe care le achizifioneaz ca persoan’ juridic’, documentele de achizitie fiind intocmite tot pe numele unor firme controlate de sofia mea, firmele fiind administrate de actuali angajafi ai sotiei mele. De asemenea, judecitorul ia dosarele de lichidare judiciara de la instant’ si le aduce la domiciliul sofiei mele din Bucuresti, str. Perdelufei, solufiile fiind concepute impreund cu aceasta. Tot impreuna hotirdsc si care din firmele intrate in insolvent extrase din evidenta instanfei vor fi atribuite de magistrat firmelor sofiei mele pentru lichidare judiciara. Sunt alese doar firmele care au active importante gi patrimoniu valoros. e Cu privire la sumele de bani pe care sofia mea le-a remis pani in prezent judecitorului Mircea Moldovan in scopul mentionat art c& nu cunose nici o ‘sum concreti. Despre aceste sume am aflat de la sofia mea. Ea punea banii in plicuri si i le remitea personal judecdtorului Mircea Moldovan. De la sofia mea am infeles c& ar fi fost vorba de sute de milioane de lei vechi sau chiar si miliarde de lei vechi. Singurele imprejurari in care eu personal i-am dat ceva lui Mircea Moldovan au fost situafiile in care i-am dus produse alimentare la domiciliul lui din Voluntari (cascaval, brénz, carne de vitel, miel, porc). fntotdeauna in preajma sirbatorilor de iarnd, pascale, zilelor de nastere si alte evenimente la cererea sotiei mele i-am dus judecatorului mentionat la domiciliul lui din Voluntari diverse produse din came si lactate. Aceste produse erau date de sofia mea preventiv (bonus), nu erau legate de un dosar de lichidare judiciars coneret, ci féceau parte din atenfiile pentru a menfine relatia apropiati cu judecttorul. in urm& cu aproximativ 7 ani a decedat mama judecitorului Mircea @ Moldovan. Tin minte c&, impreun’ cu sofia mea, m-am deplasat in localitatea Solovat, jud. Harghita si in prezenfa mea si a numitei Carmen Cojocaru, judecktorul a primit de la sofia mea un plic in care se afla, din cate am aflat de la sofia mea, o sumA important de bani, insi nu o pot preciza. Am dedus acest Incru si din faptul c& plicul era destul de voluminos. Eu am asistat la locuinta mea din Deva cand sofia mea a pus in plicul respectiv o suma de Gani, insi nu ony am asistat la numararea lor si nici nu am intrebat despre ce sumi era vorba. Sofia mi-a spus cd aceasti sumi este aferent& unor dosare pe care judecitorul i le-a repartizat. Mai retin ci am participat aléturi de sotia mea la mai multe petreceri que de 0 persoana cu prenumele Licd. Acesta are o ferma agricolf in localitatea Ganeasa. La aceste petreceri participa si judecdtorul Mircea Moldovan. imi amintesc o& am fost acolo de aproximativ 3 ori in perioada 2002- 2009, iar sofia mea i-a dat plicuri judecdtorului Mircea Moldovan in care se aflau sume de bani pe care nu pot si le precizez si nici si le corelez cu dosarele de lichidare judiciara repartizate firmelor controlate de sofia mea. Din agenda personala rezulté ci acest Licd folosea numerele de telefon 0723561161 si 0212412101. Acest Lic& a intermediat vanzarea unor terenuri gi bunuri ce se aflau in lichidare judiciara in care erau interesati sotia mea si judecdtorul, Aceste bunuri erau alese in urma discutiilor dintre sotia mea, Lic& si judecdtor. Pe »Lica” |-am intalnit si la Deva, la domiciliul meu, cand a venit impreuna cu Mircea Moldovan la mine, si la Curtici la baile termale unde am petrecut impreuni un week-end, dar si cu ocazia petrecerilor organizate de Mircea Moldovan. M-am mai intalnit cu Licd si cu Mircea Moldovan la o nunté la Orastioara de Sus, jud. Hunedoara la familia Gridan Traian. Acestea sunt toate aspectele pe care le cunosc despre faptele de coruptie slvargite de sofia mea, judecdtorul Mircea Moldovan si persoanele din anturajul acestora in perioada 2002-2009. Alte am&nunte nu mai cunosc. Faptele de corupfie au fost comise in imprejuririle descrise de mine, att sotia mea cat si judecatorul actiondnd cu prudenfa pentru a nu fi descoperifi (nu s-au virat banii prin conturi bancare, cu exceptia unor servicii vizind reparatia autoturismelor folosite de magistrat, a centralelor termice, achizitionarea de materiale de construcfii din Bucuresti si Deva, nu au fost alte persoane de fata la discutiile dintre magistrat si sofia mea vizand remiterea sumelor de bani). in urma cu aproximatiy 4 ani relatiile dintre mine gi sofia mea s-au ricit. Sunt convins ci acest lucru se datoreaz faptului ca judecitorul a stabilit cu sotia mea relafii apropiate. Personal am verificat si am vazut in anul 2013 cu ochii mei cum judeciitorul intra in casa sotiei mele din Bucuresti, str. Perdelutei nr. 14 si cum iesea din acest imobil. Am vizut, de asemenea, in parcarea Tribunalului Bucuresti cum judec&torul Mircea Moldovan punea dosare in portbagajul maginii sale i apoi se indrepta c&tre domiciliul sotiei mele. Pe fondul divergenfelor cu sofia mea, aceasta m-a agresat prin bodyguard- ul pe care I-a angajat si a incercat s& ma forfeze si parisesc domiciliul conjugal. De asemenea, m-a ameninfat ci mA va impusca cu pistolul pe care il detine legal. Pentru aceste motive, am formulat incepand cu luna februarie 2010 numeroase plangeri penale la politia Deva si Ministerul de Justitie. Predau aliturat, in copie, plangerea penala nr. 2 din 14.02.2013 inregistrat la M.J sub nr, 33719, Pana in prezent plangerile mele nu au fost solutionate. 3 wes