Sunteți pe pagina 1din 12
Cod ECLI ECLIRO:TBILF:2016:016.000690 Dosar nr. 27918/4/2016 ROMANIA / ‘TRIBUNALUL ILFOV - SECTIA PENAL, A Tribunalul constituit din: _ PRESEDINTE ~ RAZVAN PASTILA GREFIER - VAS I VICTORIA ferul Public ~ Parchetul de pe Hinga inalta Curte de Casatie si Justitie — irectia National Anticoruptie a fost reprezentat de citre procuror Gina Bulat. Pe rol solutionarea cauzei penale avand ca obiect contestafie la liberarea conditionata formulati de contestatorul-petent Adamescu Grigore Dan impotriva sentinfei penale nr. 2847/23.11.2016 pronuntata de Judecdtoria Sectorului 4 Bucuresti Potrivit art. 369 alin. 1 Cod procedura penald, sedinta de judecata a fost mijloace tehnice audio. La apelul nominal facut in sedinta publicd a rispuns apiiratorul ales al contestatorul petent Adameseu Grigore Dan ~ av. Catalin Breazu, care depune imputernicirea avocatiala seria B nr. 3254784/2016 la fila 26 dosar, lipsind contestatorul - petent Adamescu Grigore Dan, registratd cu Procedura de citare este nelegal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedingi, care invedereaza c& Penitenciarul Jilava a depus o adres& prin care a aratat c& petentul — condamnat nu poate fi prezentat 1a instanfi, deoarece este internat in spital in vederea recuperarii postoperatorii, dupa care: La interpelarea instantei cu privire la acordarea unui nou termen de judecati fafa de imposibilitatea de prezentare a contestatorului, aparitorul ales al contestatorului ~ petent Adamescu Grigore Dan, avind cuvantul, apreciaza ci procedura de citare este legal indeplinita, deoarece petentul a fost citat, iar penitenciarul a ficut dovada imposibilitatii de prezentare a acestuia, in conformitate cu prevederile legale. Solicité acordarea cuvantului in dezbateri, ariténd ca la dosarul de fond petentul a depus personal 0 cerere semnata prin care a solicitat judecarea cauzei in lipsd. Sustine ci din actele dosarului rezultd cu exactitate faptul c& petentul — condamnat este internat in spital, iar acest lucru este cunoscut si de DNA. La interpelarea instan{ei cu privire la acordarea unui nou termen de judecati fata de imposibilitatea de prezentare a contestatorului, reprezentantul Ministerului Public, avand cuvantul, arati ci este de acord cu acordarea cuvantului in dezbateri, avand in vedere atit cele invederate de ap&ritorul ales al contestatorului — petent, cat si faptul ca imposibilitatea de prezentare se va mengine si la un eventual nou termen. Fafa de o atare imprejurare, Tribunalul constata cauza in stare de judecata. La interpelarea instanfei, apiritorul ales al contestatorului - petent solicit’ incuviintarea probei cu inscrisuri, sens in care depune in sedinja publica inscrisuri in circumstantiere, consténd in raport medical intermediar din 06.12.2016, care atesta afectiunile si slarea de stnatate la zi a petentului, precum si un extras de pe portal privind o liberare conditionata din dosarul in care a fost condamnat petentul Reprezentantul Ministerului Public, avand cuvantul, arati ci nu se opune administrarii probei cu inserisur, in temeiul art, 100 Cod procedura penala. f Tribunalul, deliberind, incuviinjeaza proba cu inserisur solictat, apreetind-o ila si| concludenti solujionarii cauzei X Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat sau probe de trat, Tribunalul acorda cuvantul in dezbaterea contestatiei. Aparatorul ales al contestatorului-petent Adamescu Grigore Dan, avand cuvantul, temeiul art. 425 alin 7 pet. 2 lit a Cod pr. pen., solicit admiterea contestatiei, desfiinjarea hotararii atacate gi, rejudecdnd, in baza art. $87 alin 1 rap. la art 59 si art. 60 alin 2 si 1 din VCP, admiterea cererii de liberare conditionaté a condamnatului Adamescu Dan Grigore si liberarea acestuia Apreciazi ca Judecitoria Sectorului 4 Bucuresti a respins cererea de liberare jonatd, avind 0 motivare netemeinica, care nu poate fi aplicati petentului ~ condamnat, deoarece, desi a refinut in cuprinsul motivarii starea evidenta de sindtate foarte degradata a petentului si faptul ci nua putut participa la munei lucrative din cauza sénatatii precare, a apreciat cd nu exist dovezi suficiente de indreptare, deoarece condamnatul trebuia si participe la mai multe programe educative. invedereazd ca petentul a indeplinit fractia de pedeapsi prevazutd de lege, iar din caracterizarea depusd la dosarul cauzei de penitenciar rezulta c& acesta a participat la un numar de aproximativ 10 cursuri educative si se face menjiunea ci a absentat la restul de activititi din motive justificate, respectiv consulturi medicale, instante, internari etc. Susfine ci la acest termen de judecata a depus un ultim raport medical intermediar, din care rezulté ca acesta sufera de un numar de aproximativ 16-17 afectiuni, dintre care 3-4 afectiuni aparute in timpul detentic, respect septembrie 2016- octombrie 2016, Apreciaza c& aceste afectiuni sunt cauzate de condifiile de detentie, avand in vedere atat istoricul medical anterior, precum si varsta de 68 de ani de ania petentului, Ia dosarul cauzei fiind depuse rapoarte medicale de dinainte de incarcerare, cAt $i de dupa inearcerare. Sustine ca in raportul medical depus la dosar se vorbeste de 0 stare mediocra de sinatate, despre 0 mobilizare dificilé cauzata de cAzaturile multiple suferite de petent, edeme gambiere importante, tegumente coloratiere, dispnee la eforturi mici cauzata de afectiunile cardiace, coroborate cu un diabet sever si se arata inclusiv ca petentul suferd de o diminuare musculara sever a masei musculare la nivelul membrelor inferioare si superioare. Solicita instanfei sa aiba in vedere cA petentul a participat la programele educative la care a putut in penitenciar, cu toate ca este distrus fizic din toate punctele de vedere. Susfine c& nu infelege motivarea instanfei privind participarea petentului — condamnat la programe, avaind in vedere c& acesta era internat in spital, iar la dosarul cauzei este un document din care rezulti exact intervalul de timp in care acesta a fost internat in Spitalul Penitenciar si cdind a fost internat sub pazi in afara sistemului penitenciar, deoarece gi astizi este internat sub pazzi in acest sens, solicitd instanjei si aibd in vedere cA este imposibil ca petentul sa participe la cursuri, cu toate cd-si doreste, fiind cunoscut faptul cA aceasta conditie foloseste la liberarea condifionata. Susfine c& la dosarul de fond se afl o declaratie semnata de detinut, in care descrie chinul sever prin care a trecut in aceste luni de detentie. in acest sens invedereaza ci de aproximativ 2 luni si jumétate petentul se afla internat intr-un spital in care a fost operat sia stat 0 perioada la compartimentul terapie intensiva. Susfine ca petentul considera ed o zi de detentie in penitenciar pentru un om invalid echivaleaza cu o lund pentru un om normal, iar 0 recompensa pentru el este si poat& ajunge la timp la toalet, deoarece nu se poate ridica din pat fara ajutor Mai mult decat atét, susfine cd, pentru a putea participa la cursuri, petentul trebuia si traverseze tot penitenciarul pana la centrul la care se {in cursurile si nu putea sa facd acest lucru. Sustine c& instanfa de fond vorbeste de o intrerupere a executarii pedepsei, insi petentul nu a formulat cerere de intrerupere a executirii pedepsei, ci a motivat in fala instanfei de ce acesta nu a putut si facd mai mult decét a facut. invedereaza cd legea ii permite unui detinut socialmente periculos, care a participat fizic la toate cursurile educative si a muncit s& i se deduc& din pedeapsa, ins& acest fapt este 0 discriminare fafa de petentul - condamnat, deoarece acestuia ar trebui sé-i fie apreciata buna credinf’, faptul ca a ficut tot ce a putut, a indeplinit fractia de pedeapsi in luna octombrie gi a trecut prin chinuri Solicita instanfei si aiba in vedere c& petentul — condamnat este pazit in permanenta de doi gardieni si este lipsit de unele facilitati pe care le-ar fi avut in peniteneiar, deoarece nu are acces la telefon, nu a fost vizitat decat de sora acestuia si are voie doar la 4 vizite pe lund, dat nd faptul cd detinutul internat intr-un spital din afara penitenciarului, iar acest fapt echivaleaza regimului inchis, de maxima sigurant’. De asemenea, solicit atasarea la dosar a concluziilor scrise formulate, araténd c& a facut referire stricta inclusiv la ce anume a motivat instan{a de fond, instanja de fond care in ‘mod paradoxal nu neagé starea precara de stinitate a petentului_ condamnat. in acest sens, solicita instantei si aiba in vedere c& la fila 7 din motivarea instantei de fond se mentioneaza ca desi are o stare precara de sandtate, aceasta nu-l Participe la activititile derulate in penitenciar, care nu implicé un efort care starea de sandtate”. Astfel, apardtorul ales arata cé petentul — condamnat nu poate participa la aceste cursuri, deoarece nu se afla in penitenciar si mai mult decat atat, acesta nu se poate ridica din pat singur nici macar pentru a ajunge la toaleta, Mai mult decat atat, sustine ca petentul se afla intr-o stare grava si nu se poate comunica cu acesta, deoarece delireaz din cauza sedativelor ce-i sunt administrate, ca urmare a durerilor si operajiilor avute. Sustine c& petentul — condamnat a fost transferat cu un echipaj SMURD Ia inceputul lunii septembrie in stare inconstienté, septic’ de la Jilava la Spitalul de Urgent Floreasca, avind infectii pe tot corpul, infectii cauzate atit de la lovituri, edt si de la c&zaturile primite. invedereaza c& din raportul medical reiese cA petentul sufera din septembrie 2016 de abces inghino -scrotal cu sepsis recent, motiv pentru care a fost internat la Spitalul Floreasca vreme de 10 zile, deoarece igi inghitise limba si a fost salvat de un coleg de celula, care intamplator s-a aflat in camera la acel moment. Apiratorul ales sustine ci nu infelege la ce indreptare se asteapta instanfa de la acest condamnat pana in februarie 2017, deoarece acesta ar putea urma cel mult dowd cursur cursuri care sunt cu mult sub pregatirea intelectuala a acestuia. Apreciaz ca aceasti perioada va fi o perioada de chin si suferinja, tortura fizicd si psihicd pentru acesta. Considera ca petentul condamnat poate fi liberat condifionat avand in vedere ca acesta a indeplinit conditiile cerute de lege, nu are antecedente penale, a executat fractia de pedeapsa, se afla in regim semideschis, si-a indeplinit obligatiile stabilite prin hotarari, nu are obligatii civile de indeplinit, a achitat in integralitate toate cheltuielile de judecata, inclusiv cele din dosarele asociate, la dosarul de fond fiind dovada platii acestor cheltuieli, Mai mult, invedereaza cA petentul a implinit 68 de ani, este invalid , in imposibilitate de a participa la munei sau cursuri si nu a fost niciodata sanctionat disciplinar. Mai mult decét atat, aparitorul ales soliciti instanfei s& aib& in vedere c& din caracterizarea penitenciarului reiese c& acesta a menjinut constant legitura cu mediul suport pe parcursul executirii pedepsei, are capacitatea de a evalua consecinjele faptelor sale, incearca si evite situafiile conflictuale, find orientat spre situafii care si-i asigure linistea, fapt ce denoti ci acesta a infeles scopul pedepsei. Pentru toate aceste considerente, aparatorul ales apreciaza c& existe reale posibilitai de reinsertie ale condamnatului. invedereaza c& petentul — condamnat este tratat cu o severitate dubla fafa de orice alt inculpat si este reevaluat psihic la doua — trei zile pentru a se constata daca poate fi transferat ‘napoi 1a penitenciar, ins nimeni nu-si poate asuma aceasta rspundere, deoarece a fost in pragul mortii in penitenciar. Arati ci a depus la dosar hotrdrea de liberare condijionaté a unei persoane condamnate prin aceeasi sentina prin care a fost condamnat inculpatul Adamescu Grigore Dan, respectiva persoand fiind un fost magistrat in varsta de 65 de ani, condamnat la 4 ani si 6 luni inchisoare. Sustine c& in cazul respectiv, prin indeplinirea acestor aceste criterii. si indeplinind fracjia de pedeapsd, s-a dispus liberarea, cu toate c& fapta magistratului, care a primit mita este mai grava decat a celui care a oferit mit, inclusiv prin incadrarea data faptei Pentru respectarea principiului egalitayii de tratament, aparatorul ales solicit liberarea conditionatd a contestatorului -condamnat. Depune la dosar concluzii scrise. Reprezentantul Ministerului Publie, avind cuvantul, solicita respingerea contestatie! si mentinerea sentinfei instanfei de fond. Susfine ci implinirea fracfiei executate prevazute de lege din pedeapsa aplicata nu indeplineste exigentele apte si atraga privilegiul liberdrii condifionate la acest moment, in ceea ce priveste persoana condamnatului, solicit instanfei si aiba in vedere procesul ~ verbal nr. 43 din care reiese c&, Comisia nu-si da acordul cu privire la liberarea conditionata, deoarece acesta nu a avut un comportament deosebit, cu adevarat merituos, ci a avut un comportament normal, previzibil, pe care orice persoana privat de libertate ar trebui -| aiba, cu atdt mai mult o persoana cu educafia condamnatului, intrucdét comportamentul se analizeaza la fiecare persoana condamnata in parte. in ceea ce priveste egalitatea de tratament invocati,reprezentantul Ministerului Public solicit instanfei si aiba in vedere ca liberarea conditionata se analizeazd de c&tre instant cu privire la fiecare persoan& condamnata in parte, evident persoane diferite si, prin urmare, nu se poate vorbi in procedura liberirii condifionate de egalitate de tratament trecdnd peste fractia de pedeapsa, avand in vedere aspecte ce {in strict de persoana condamnatului. Susjine c& reperele personale pozitive invocate in fata instanfei, respectiv lipsa antecedentelor penale ar fi trebuit s& constituie tot atdtea motive pentru ca acesta si nu ajunga in starea actual, iar desfigurarea unor activitai care reprezinta un mod distinct de a-si petrece perioada in detenjie nu trebuie si fie transformata intr-un comportament merituos. Fafi de fapta sivarsita, de faptul cA acesta a oferit bani judecatorilor pentru a objine solujii favorabile, cuantumul pedepsei de 4 ani si 4 luni inchisoare, precum $i in raport de perioada executaté pani in prezent de citre condamnat, reprezentantul Ministerului Public apreciazA cA aceasti perioada nu este suficienta pentru ca acesta si-si formeze o atitudine corectii fata de ordinea de drept, ceea ce practic s-a consemnat in procesul - verbal al Comisiei din Penitenciar, Comisie care, cunosc&nd toate problemele de sandtate invocate in fata instanjei de judecata, a apreciat c& nu este cazul ca fay de acesta si se dea acceptul pentru liberarea condifionata. in ceea ce priveste indeplinirea fractiei de pedeapsi, reprezentantul Ministerului Public solicitd instanjei sa aiba in vedere ca fraotia de 1/3 din pedeapsa este indeplinité in mod formal, deoarece din totalul fractiei de 530 de zile, aproximativ 383 de zile au fost executate in arest preventiv si arest la domiciliu, respectiv 1 an si o lund a fost in arest la domiciliu gi doar 147 de zile de inchisoare (4 luni), din care cea mai mare parte a petrecut-o fn spital. 4 acord cu Comisia din penitenciar, reprezentantul Ministerului Public apreciaz’ area unei perioade minime, respectiv 4 luni inchisoare din pedeapsa totala de 4 ani RIBS Sustine ci este adevarat ci acesta nu are antecedente penale si nu a fost sanetionat disciplinar, ins aceste aspecte sunt mai putin relevante, in condifiile in care respectarea normelor carcerale ar trebui sa fie 0 conduiti cat se poate de fireascai. Solicita instanjei si aprecieze in mod judicios pericada executata de condamnat, in conditiile in care in aceasta perioada de 383 de zile de arest la domiciliu, acesta nu a putut fi monitorizat si supravegheat pentru a aprecia cd se comport in asemenea maniera astfel incit instanja sé facd interpretarea corecté a acestei fractii. Considera c& perioada petrecuta in penitenciar ( 147 de zile) este insuficienta , avand in vedere restul rlimas neexecutat de aproximativ 3 ani (2 ani si 18 luni). Sustine ci multitudinea de afectiuni de care contestatorul — petent sufera sunt consemnate si in raportul medical incuviinjat la acest termen de judecata $i au fost avute in vedere de catre instanta de fond. Mai mult decat atit, susfine c& legiuitorul a inserat prin art. 60 alin 2 VCP conditia dovezilor temeinice c& acesta s-a indreptat, chiar dac& condamnatul este intr-adevir impiedicat din cauza stiri de sAndtate si participe la programe si la activititile ce se desfagoari in penitenciar, ins& procesul verbal al comisiei nu specifica acest lucru, ci se intelege ca timpul petrecut este insuficient pentru a se ajunge Ia o asemenea concluzie. Considera c toate aprecierile cu privire la starea de sdndtate a condamnatului au fost avute in vedere si de instanja de fond, iar instanta de fond a apreciat in mod corect ca ele se circumscriu unei alte instituii, respectiv celei a intreruperii executarii pedepsei. Pentru toate aceste considerente, solicit’ respingerea contestatiei. in replied eu privire Ia aspectele noi invocate, aparatorul ales arata cA nu intelege cum a ajuns reprezentantul Ministerului Public la aceste calcule, respectiv la cele 4 luni executate, deoarece daca se calculeazi momentul condamnarii , respectiv luna mai, fir a socoti perioada de arest preventiv si perioada arestului la domiciliu se ajunge la 7-8 luni, la care se adaugi 4 luni de arest preventiv, respectiv un efectiv executat in Penitenciarul Rahova de aproximativ I an de zile. Sustine cd, intr-adevar, petentul a stat in arest la domiciliu o perioada de 7 -8 luni, ins& legea stabileste c& aceasta perioada este asimilata unui arest care se deduce din perioada de executat si, prin urmare, nu se pot face aprecieri cu privire la faptul cd acea perioada nu este detentie, iar fractia este formala. Invedereaza ci DNA-ul nu face astfel de afirmatii si cu privire la alti detinuti care s-au aflat in aceeasi situafie cu cea a condamnatului Sustine c&, de la depunerea in penitenciar, petentului - condamnat nu i-a fost mai usor datorité faptului ci se numeste Adamescu, ci din contr’ a fost discriminat, acestuia i s-a controlat pachetul la gram fata de alti condamnati, capsulat. invedereaza cA in raportul medical se vorbeste de diet de 180 de grame de glucide, 100 de grame de proteine, ceea ce inseamna cd starea de sinatate a acestuia este grav trebuie asigurat un regim dietetic bine stabilit, pe care penitenciarul nu-! poate oferi, mot pentru care ii aplic& regulamentele mai strict decat oricdrui alt detinut. in plus, sustine c& nu injelege de ce se vorbeste de intreruperea executarii pedepse referirea cu privire la afectiunile medicale fiind ficutaé doar pentru a constata ci sunt aplicabile disp. art. 60 alin 1 VCP si pentru a se aprecia buna-credinta a detimutului si eforturile sale pentru indreptare Sustine ci nu se pot avea aceleasi pretentii de la un definut care poate munci, fa uunul cu o astfel de stare sintate, acesta fiind si motivul pentru care a depus la dosar speja respectiva si motivul pentru care a solicitat egalitatea de tratament. Aratii ci, intr-adevar, termenul de egalitate de tratament nu exist in legislatia noastra, ins a dorit si arate cd doamna Roventa, 0 persoandi aflata intr-o situafie similard cu cea a petentului Adamescu Grigore Dan, suferind de afectiuni renale si avand o sondé montata a fost eliberata datorita starii de sinatate precard. Solicité aplicarea unei egalitati de rationament juridic, deoarece o persoana cu sinatate precard, care nu are posibilitatea de a munci si care’a dat dovada c& a fost disciplinata si s-a conformat regulilor din penitenciar poate fi liberati conditionat. Nu infelege care ar fi rajionamentul respingerii cererii de liberare condifionata, deoarece, dupa termenul din 19.02.2016, petentul se va afla din nou in fafa instantei si nu inelege ce ar putea si faca diferit in acest timp, astfel incat instanta si aprecieze c& poate fi liberat conditionat, avaind in vedere c& acesta este imobilizat la pat si are multiple afectiuni Apreciazi ca fractia de pedeapsi este indeplinité conform legii si nu se poate interpreta legea in alta directie. Prin urmare, solicité instanfei si aprecieze cil argumentele avute in vedere de instanta de fond sunt criticate de aparare si urmeaza ca instanfa de control judiciar si analizeze cele invocate gi actele depuse la dosar, pentru a aprecia daca acest inculpat trebuie si mai stea in continuare detinut si ce va céstiga in perioada urmatoare. Apreciaza cd instanja ar trebui sd aiba in vedere reinsertia social a condamnatului si nu ceea ce se invocd la acest termen de judecata, deoarece acesta a fost deja condamnat Reprezentantul Ministerului Public depune la dosar practicd judiciard, prin care instanja a apreciat faptul cd, intr-adevar, legea vorbeste de indeplinirea fractici de 1/3, ins& instanja este cea care analizeaza institujia liberarii condifionate, inclusiv ce cuprinde aceasta facie de 1/3. Prin urmare, instanja are dreptul de a analiza indeplinirea acestei fractii de 1/3 in replica, reprezentantul Ministerului Public, avand cuvantul, invedereazd ci aceste susfineri legate de starea de sinditate sunt intr-adevar grave, ins din procesul - verbal al comisiei reiese cd aceste aspecte au fost cunoscute de comisie si, cu toate acestea Comisia nu a dat acceptul pentru liberare si exista si un raport medical, ins nu o expertiza medico-legala, realizati de specialisti Prin urmare, apreciazi c& agravarea starii de sindtate este ficuti doar de aparatorul contestatorului —petent, fara ca instanja s& poatd si studieze in coneret parerea unui specialist sub acest aspect. Tribunalul declara inchise dezbaterile si ramane in pronuntare. de TRIBUNALUL, Deliberdnd asupra contestatiei penale de fata, constatd urmitoarele: Prin sentinfa penala nr, 2847/23.11.2016 pronunjata in dosarul nr. 27918/4/2016, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, in temeiul art. 587 C.proc.pen. raportat la art. 59 Cod penal din 1969 si art. 5 C.pen., a respins cererea de liberare conditionati formulata de petentul condamnat Adamescu Grigore Dan, fiul lui Grigore si Eugenia, niscut Ia data de 20.09.1948, in prezent detinut in Penitenciarul Bucuresti Jilava, ea neintemeiati, in temeiul art. 587 alin. 2 C.pr.pen., a fixat termen de reinterare a cererii la data de 19.02.2017. in temeiul 275 alin, 2 C.pr.pen., a obligat petentul-condamnat la plata sumei de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare eatre stat Pentru a pronunta aceasta solufie, prima instan{a a refinut urmatoarele: 6 Prin cererea inregistrata pe rolul Judecdtoriei Sectorului 4 Bucuresti la data de 25.10.2016, sub nr. 27918/4/2016 petentul condamnat Adamescu Grigore Dan a contestat procesul verbal al comisiei de liberati din cadrul Penitenciarului Bucuresti Jilava prin care s-a propus aménarea liberarii conditionate, solicitdnd liberarea sa conditionata. La data de 25.10.2016 petentul condamnat a depus cerere de liberare condifionati din executarea pedepsei de 4 ani si 4 luni inchisoare aplicati prin sentinfa penala nr. 17/02.02.2015 pronunfata in dosarul nr.4153/2/2014 a Curtii de Apel Bucuresti, mentinuta prin decizia penal nr. 234/2016 din 27.05.2016 a inaltei Curti de Casatie gi Justitie. in motivare, petentul a ardtat, in esenfi, ci legea veche este mai favorabilé situ sale, raportat la data sivargirii faptei; execut pedeapsa in regim semideschis, a executat fractia de 1/3 din totalul pedepsei cu inchisoarea, respectiv 534 zile inchisoare dintr-un total de 1467 zile. Petentul a susfinut ci pe parcursul executirii pedepsei a avut 0 conduita buna si nu a fost sanefionat in decursul perioadei de detentiei. A precizat cd nu a avut posibilitatea de a participa la mai multe programe si activitai avand o stare de sdnatate extrem de precara, fiind imobilizat in scaunul cu rotile gi suferind de numeroase alte boli. A aritat ci 0 mare parte din pedeapsa a executat-o in spitalele penitenciar si in spitalele din sistemul public de sandtate. Petentul a subliniat_cé sunt indeplinite condifiile pentru acordarea liberatii condifionate, ardtind c& are 68 de ani si ci sufera de mai multe afectiuni, detaliind situatia sa medicala, anterioara incarceririi si ulterioara acestuia moment. Situafia medicala I-a pus in imposibilitatea de a se evidentia pe parcursul executarii pedepsei. Au fost atasate la dosarul cauzei caracterizarea petentului, procesul-verbal intocmit de comisia de propuneri de liberare condigionata. Pe durata judecirii cauzei, condamnatul a avut asigurata asistenfa juridied de catre apairatorul ales Catalin Breazu, conform delegatiei depusi la dosar. La termenul din data de 09.11.2016 au fost depuse la dosar de catre avocatul petentului inscrisuri medicale si chitanta nr. TS701 nr. 20100240716 din 08.11.2016 (filele 22-25). La termenul din data de 09.11.2016 nu s-a prezentat petentul si nici nu a fost depusd vreo cerere de judecata in lips, motiv pentru care instanta a aménat cauza pentru data de 23.11.2016. La dosarul cauzei s-au depus de citre Penitenciarul Bucuresti Jilava, la data de 09.11.2016, orele 12.00, dupa strigarea cauzei, inscrisuri din care rezultau imposibilitatea de prezentare a petentului din cauze medicale (filele 26-27). La dosarul cauzei s-au mai atasat urmatoarele: sentinfa penal nr. 17/2015 a Curtii de Apel Bucuresti (filele 30-64); inscrisuri medicale ({ilele 75-83). Pentru termenul din data de 23.11.2016 petentul a depus o cerere de judecare a cauzei a (fila 75), precum si concluzii scrise. Instanta a constat imposibilitatea audierii petentului prin videoconferinta avand in vedere c& acesta se afla internat intr-un spital din afara sistemului penitenciar, respectiv intr- un spital privat Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmitoarele: Jn fapt, prin sentinfa penala nr. 17/2015 a Curtii de Apel Bucuresti, definitiva prin decizia penal nr. 234/A/27.05.2016 a inaltei Curti de Casatie si Justifie, i s-a aplicat pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare pentru sivarsirea infractiunii prev. de Legea 78/2000, find emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 28/2016. Potrivit procesului-verbal nr.43 din 20.10.2016 intocmit de comisia de propuneri pentru punerea in libertate conditionata din cadrul Penitenciarului Bucuresti Jilava, petentul a inceput executarea pedepsei la data de 27.05.2016 si urmeaza si expire la data de 09.09.2019. (deoarece se scade arestul preventiv de 383 zile). Pedeapsa transformata in zile pedeapsa este in lip egal cu 1548 zile, iar pentru a deveni propozabil in vederea liberarii conditionate detinutul trebuie sa execute 1/3 din pedeapsa, respectiv 528 zile. Comisia a apreciat c& detinutul nu poate fi liberat conditionat i a propus amanarea pe © perioada de 4 Juni, intrucdt petentul nu a dat dovezi temeinice de indreptare, timpul petrecut in detentie fiind insuficient pentru realizarea scopului pedepsei. Petentul se afla la prima analiza. in drept, referitor la legea penal aplicabila, data fiind succesiunea de legi penale determinata de intrarea in vigoare la data de 01.02.2014, ulterior sivarsirii infractiunii de catre condamnatul Adamescu Grigore Dan, respectiv in anul 2013, a Legii 286/2009 privind Noul Cod Penal, care reglementeazA intr-un mod mai restrictiv, sub aspectul conditiilor de acordare obligatiilor ulterioare, institutia liberarii conditionate, instanta a avut in vedere ca potrivit art. 5 alin. 1 Nou! Cod penal “in cazul in care de la svarsirea infracfiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplicd legea mai favorabila”. in acest sens statueaza si Curtea Constitutionala in decizia 214/17.06.1997 potrivit careia ineidenja dispozitiilor Noului Cod Penal in raport cu faptele si cu persoanele, este guvernata de prevederile art. 15 alin. 2 din Constitujie care, consfinjind regula c& legea dispune numai pentru viitor, admit ca unica exceptie legea penala mai favorabili. Situatia tranzitorie in succesiunea legilor penale se iveste daca, de la data sivarsirii infractiunii, cand ia nastere raportul juridie penal de conflict, si pana la incetarea sau stingerea acestui raport prin executarea sau considerarea ca executatd a pedepsei aplicate, iar uneori pané la inkiturarea consecinjelor condamnatrii prin reabilitare, au intervenit una sau mai multe legi penale. Legea aplicabila este totdeauna legea cea mai favorabila. in cazul institutiei liberarii conditionate, situafia tranzitorie se creeaza, de asemenea, la data sdvarsirii infractiunii si dureazd pan’ la executarea sau considerarea ca executati a pedepsei detenjiunii pe via{ sau a pedepsei inchisorii. Interventia, in acest interval, a unei legi penale care modifica institutia liberari conditionate, cum este cazul Legii nr. 286/2009, face ca determinarea legii aplicabile sa se efectueze potrivit regulilor inscrise in art. 15 alin. 2 din Constitutia Romaniei gi in art. 5 din Noul Codul penal, independent de data la care sentinta de condamnare a rimas definitiva. Analizind condifiile impuse de cele doud legi penale succesive pentru acordarea iului liberarii conditionate instanfa a constatat c& legea penal mai favorabili este cea a Penal din anul 1969, aceasta lege cuprinzénd dispozitii mai permisive atat cu privire la cerinfele imperative pentru acordarea liberarii conditionate cat si cu privire la modul de supraveghere al petentului dupa ce acesta ar fi fost liberat conditionat. Ca atare, instanta a analizat situafia petentului condamnat prin prisma prevederilor vechiului Cod penal. Agadar, instanfa a retinut c4, potrivit art. 59 din vechiul Cod penal, poate fi liberat conditionat condamnatul care a executat fracjiunea de pedeapsa prevazuta in mod obligatoriu de lege, este disciplinat, staruitor in munca si da dovezi temeinice de indreptare, jindndu-se seama si de antecedentele sale penale. in cauza, avand in vedere varsta petentului condamnat, instanfa a refinut aplicabilitatea prevederilor art. 60 alin. 2 din vechiul C.pen. text de lege care statueaz: ,,cei condamnati in timpul minoritaii, cdind ajung la vérsta de 18 ani, precum si condamnagii trecuti de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, pot fi liberati conditionat, dupa executarea unei treimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei juméttaqi in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplinese celelalte conditii prevéizute in art. 59 alin. 1. Potrivit dispozitilor citate anterior, s-a refinut c&, pentru acordarea liberarii condifionate este necesar ca, pe Kinga execularea in concret a fractiei din pedeapsd, stabilita de lege, ca detinutul sé fi fost stdruitor in munca, disciplinat $i sii fi dat dovezi temeinice de indreptare, findndu-se seama si de antecedentele sale penale. Instanta aminteste c& executarea fractiei prevazute de lege confera petentului condamnat doar o vocatie Ia liberare conditionata. neexistind o obligafia instituita de legiuitor in acest sens. in ceea ce priveste executarea fractiei din pedeapsa prevéizutd de lege, instanja a rejinut, / din procesul-verbal nr. 43 din 20.10.2016, c& pedeapsa condamnatului este de 1584 zile, iat pentru a deveni propozabil in vederea liberarii conditionate, condamnatul trebuie s& execute fractia de 1/3 din pedeapsa, respectiv 528 zile de inchisoare. intrucat condamnatul a executat, de la data de 27.05.2016 pana la data de 20.10.2016, 147 de zile inchisoare, la care se adat 383 de zile executate in stare de arest preventiv, respectiv arest la domiciliu, rezultnd un fotal de 530 de zile inchisoare, instanja a constatat cd este indeplinita conditia privind executarea fractiei de pedeapst stabilité obligatoriu de legiuitor, ceea ce ii confer condamnatului vocatia liberarea condijionata. Imprejurarea c& petentul a executat fractia obligatorie prevazuta de legiuitor nu-i confera un drept, ci doar o voeafie la acordarea beneficiului liberarii conditionate, oportur acordarii liberirii conditionate fiind la latitudinea instangei de judecata, find necesar ca acesta si dea dovezi temeinice de indreptate pentru a se dispune liberarea conditionata. in acest sens, instanta a rejinut ca liberarea conditionatd reprezinté misura ce poate fi dispusa de instanta de judecaté constand in punerea in libertate a persoanei condamnate, inainte de executarea in intregime a pedepsei inchisorii sau a detenfiunii pe vial, daca sunt indeplinite conditiile strict si limitativ prevazute de lege. Masura are caracter facultativ, nereprezentind un drept, ci doar o vocatie general a condamnatului, in acelasi_ sens pronunfandu-se si Curtea European a Drepturilor Omului, care a statuat ea art. 5 par.1 lit, a) din Convenfie nu garanteaza dreptul unui detinut de a beneficia de o lege de amnistie sau de a fi eliberat, con: , inainte de executarea pedepsei (CEDO, cauza Kalan c. Tureiei, cererea nr.73561/01, decizia din 02.10.2001). Analizand celelalte criterii pe care condamnatul trebuie si le indeplineasea pentru a beneficia de liberare conditionata, instanta a apreciat c& acesta nu a dat dovezi temeinice de indreptare, neficnd dovada c& perioada petrecuta in detentie a condus la reeducarea sa si la injelegerea pe deplin a necesitatii respectirii valorilor sociale ocrotite de lege. Astfel, instanta a retinut, din caracterizarea depusa la dosar fila 5, cd de la depunerea in penitenciar petentul @ avut un comportament bun. Petentul nu a fost sancfionat disciplinar, dar nici nu a fost recompensat pe perioada detenfiei, aspecte care nu reprezinti, in opinia instantei. date rezonabile cum ci acesta a avut o atitudine care si confirme constientizarea scopului pedepsei aplicat, corelat si cu perioada rmasi de executat din pedeapsa aplicata, Totodata, instanta a constatat cd participarea la programe gi activititi educative la locul de detinere este una normala, nicidecum deosebita, in raport cu perioada efectiva de timp petrecuta in interiorul locului de detentie. Din caracterizarea depusa rezulté ca petentul a participat la un numar de 10 programe educafionale. Prin urmare, instanta a apreciat eforturile depuse de petent au fost minimale si nicidecum nu pot duce la concluzia existentei unor dovezi temeinice de indreptare. Astfel, instanfa a apreciat c& este evident ea petentul inca nu a reusit sa constientizeze gravitatea faptelor sale si si isi conformeze comportamentul dispozitiilor legale. Raportat la aceste aspecte, instanja a refinut c& nu a fost indeplinit scopul de reintegrare al pedepsei, condamnatul nedepunand eforturi constante in vederea reintegrarii sociale, ci adoptand o conduit conforma regulilor de detinere, Instanta, avand in vedere aspectele menionate mai sus, a constatat in acord cu comisia de propuneri din cadrul Penitenciarului Bucuresti Jilava ca timpul petrecut in penitenciar de tre petent nu este suficient pentru a-I libera conditionat pe acesta, nefiind indeplinite fafa de acesta functiile pedepsei prev. de art. 52 din vechiul C. pen. intr-adevar potrivit art. 60 alin.1 din vechiul C.pen. : .condamnatul care, din cauza Stari sanatatii sau din alte cauze, nu a fost niciodata folosit la munca ori nu mai este folosit, 9 Poate fi liberat conditionat dupa executarea fracjiunilor de pedeapsd ardtate in art. 59 sau, dupa caz, in art. 59!, daca dé dovezi temeinice de disciplind si de indreplare”. Instanja a apreciat c& dovezile temeinice de indreptare pot rezulta dintr-o implicare activa in cadrul activititilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenjé sociala, al instruirii scolare si al formarii profesionale derulate la nivelul penitenciarului, in cazul petentului condamnat care din cauza starii de sinatate nu poate fi folosit la munca, Instanja nu a negat starea de sindtate precara a petentului condamnat care rezult cu evidenfa din inscrisurile medicale depuse la dosar, ins apreciaz’ ci nu starea de sinatate trebuie s& constituie temei pentru acordarea liberarii condifionate, ci conduita petentului condamnat care trebuie sii convinga instanta ca acesta a infeles scopul pedepsei si consecintele conduite sale infractionale. in acest context, instanja a amintit c& starea de sdnatate a petentului condamnat ar putea justifica o eventuala intrerupere a pedepsei inchisorii, in misura in care sunt indeplinite condifiile prevazute de art. 592 rap. la art, 589 alin. 1 lit. a C-pr.pen., nicidecum o cererea de liberarea condifionaté, avand in vedere conditiile diferite ce trebuie analizate in cadrul celor doua institutii juridice. Instanfa a refinut cd simpla trecere a timpului in penitenciar nu poate duce in niciun caz automat la liberare condifionati, institutie juridica ce de altfel ar trebui s& garanteze cel puin teoretic ci petentul condamnat odaté pus in libertate nu igi va mai continua ‘comportamentul infractional, garanfie ce ar trebui si reiasa din faptul c& in penitenciar acesta a avut un comportament care sa genereze macar o prezumfie in acest sens. Or, asa cum s-a aritat, comportamentul petentului in penitenciar nu a fost in acest sens. Instanta a considerat c& petentul trebuie si dovedeascd cu mai mult certitudine sau claritate faptul c& scopul pedepsei este realizat fay de el, printr-un comportament care si iasd in evidenja. Chiar daca are 0 stare de sénatate precard aceasta nu il impiedicd si participe la activitiile derulate in penitenciar, care nu implica un efort care sa fi afecteze starea de sindtate. Prin urmare, instanja a apreciat cd la acest moment nu se impune liberarea condifionata a condamnatului, si, ca atare, fafa de aspectele refimute mai sus, a respins cererea sa de liberarea conditionata, ca neintemeii Instanta, in baza art. 587 alin. 2 C.pr.pen., a fixat termen de reiterare a cererii, pentru data de 902.2017, termen pe care instanja I-a considerat corespunzitor comportamentului manifestat de petent pana la acest moment, interval in care petentul poate reflecta asupra conduite sale si si depund eforturi care si justifice punerea sa in libertate, Contrar celor susfine de catre petent, instanfa a apreciat ca in acest interval acesta va putea depune eforturi pentru a participa la activitaji educative si culturale si si igi intensifice eforturile pentru reintegrarea sa in societate. Avand in vedere solufia ce s-a pronunjat in cauza, in baza art. 275 alin.2 C.pr.pen. penala petentul condamnat a fost obligat la plata sumei de 100 lei reprezentind cheltuieli judiciare avansate de stat. impotriva acestei sentinfe a formulat contestafie petentul Adamescu Grigore Dan, cale de atac inregistrati pe rolul Tribunalului Ilfov - Sectia Penala sub nr. 27918/4/2016 la data de 12.12.2016. Examinand sentinta contestati, fatd de motivele invocate si din oficiu, Tribunalul va respinge contestatia formulati de petentul Adamescu Grigore Dan, pentru urmitoarele considerente: Potrivit disp. art. 59 VCP, poate fi liberat conditionat condamnatul care a executat fractia de pedeapsi_ prevazuta in mod obligatoriu de lege, este staruitor in muned, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, jinandu-se seama si de antecedentele sale penale, 10 Fata de varsta contestatorului din prezenta cauza, Tribunalul refine incidenja in cauza a disp. art. 60 alin 2 VCP, potrivit carora condamnatii trecuti de varsta de 60 de ani pentru barbati pot fi liberati conditionat dupa executarea unei treimi din durata pedepsei in cazul /inchisorii care nu depaseste 10 ani, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in art. 59 alin 1 ver. in fine, conform art. 60 alin 1 VCP, alte cauze, nu a fost niciodati folosit la muni conditionat dupa executarea fracfiunilor de pedeaps temeinice de disciplina si indreptare. Pornind de la dispozitiile legale anterior mentionate, Tribunalul constata c& in cauzd este indeplinit’ conditia privind executarea fractiei de pedeapsi stabilita obligatoriu de legiuitor, astfel cum rezulta din cuprinsul procesului — verbal nr. 43/20.10.2016 (fila 3 dosar fond) condamnatul care, din cauza starii sinataii sau ori nu mai este folosit, poate fi liberat aratate in art. 59, daca di dovezi in cea ce priveste cea de a doua conditie stabilita de dispozitiile art. 59 alin 1 VCP. Tribunalul refine c, potrivit caracterizarii atasate procesului — verbal nr. 43/20.10.2016 (fila $ dosar fond), contestatorul nu a fost selectionat si desfisoare activititi productive din cauza problemelor medicale, imprejurare ce face operabile in cauzi dispozitiile art. 60 alin 1 VCP. De altfel, este de netagaduit starea de sindtate precari a contestatorului din prezenta cauzi, care rezulta cu evidenta din inscrisurile medicale depuse la dosar, atat in faza judecatii in fond, cat si in etapa procesuala a contestatici. Pe de alta parte ins, Tribunalul apreciaz ea in cauzi persoana condamnata nu a dat dovezi temeinice de indreptare, astfel cum cer imperativ dispozitiile art. 59 VCP. Astfel, Tribunalul retine din cuprinsul caracterizarii atasate la dosar (fila 5 dosar fond) c& pe parcursul executirii pedepsei petentul a avut un comportament bun. Acesta nu a fost sanefionat disciplinar, dar nu a fost nici recompensat pe pericada detentiei din cauza perioadei scurte privative de libertate, aspecte care nu echivaleazé cu o atitudine care s& confirme constientizarea scopului pedepsei aplicate. Pe de alta parte, Tribunalul refine ca participarea la programe si activitayi educ locul de definere este una normala, nicidecum deosebiti, in raport cu perioada efectiva de timp petrecuta in interiorul locului de detente. Prin urmare, Tribunalul apreciazd ci eforturile depuse de petent au fost minimale si nicidecum nu pot duce la concluzia existenfei unor dovezi temeinice de indreptare. De altfel, motivul principal invocat in susfinerea cererii de eatre condamnat, in spett starea de sndtate precard, ar putea justifica o eventuala cerere de intrerupere a executitii pedepsei inchisorii, in masura in care sunt indeplinite condifiile prev. de art. 592 rap. la art. 589 alin I lit. a Cod pr. pen., nicidecum 0 cerere de liberare condifionata, avand in vedere conditiile diferite ce trebuie analizate in cadrul celor dou’ institut juridice Prin urmare, Tribunalul apreciaza ci la acest moment nu se impune liberarea conditionata a condamnatului (cu atét mai mult cu cét acesta se afla la prima analiza, iar pana Ja expirarea duratei pedepsei aplicate de catre instanfa de judecat& au mai rimas mai mult de 2 ani), motiv pentru care va respinge contestatia ca nefondati, ficdnd si aplicarea disp. art. 275 alin. 2 Cod procedura penala. PENTRU ACESTE MOTIVE, iN NUMELE LEGIL DECIDE: in baza art. 425 ind. | alin. 7 pot. 1 lit. b) Cod procedura penal raportat la art. 587 alin. 3 Cod de procedura penala respinge ca nefondata contestatia formulati de contestatorul- WW petent ADAMESCU GRIGORE DAN (fiul lui Grigore si al lui Eugenia , naseut la 20 Septembrie 1948, in ptezent incarcerat in Penitenciarul Bucuresti Jilava). in baza art. 275 alin. 2 Cod procedura penala obliga contestatorul — petent la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in cuantum de 100 lei (care se vor achita in contul pentru Tribunalul Ilfov ~ RO16TREZ4225032XXX001018 deschis la Direcfia de Trezorerie Bufiea - Cod fiscal 29342362). Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi 21.12.2016. PRESEDINTE, GREFIER, RAZVAN PASTILA VASI VICTORIA Red. si tehnored. jud. R.P. /14.02.2017 Jud. Sectorului 4/jud. M.C 12