Sunteți pe pagina 1din 10

Nr.

2 din 20/07/2020

UPDATE JURIDIC
Noutăți juridice și informații pe înțelesul tuturor

Publicație săptămânală a blogului startlawyers.com

Noutăți legislative Conținut


Acte publicate în Monitorul Oficial în să ptă mâ na 13/07-
19/07.
➔ Noutăți legislative
Am selectat pentru dvs. cele mai importante acte normative
➔ Protecția datelor
cu impact în urmă toarele domenii:
 Primirea actelor de
• mediu;
identitate pe
• achiziții publice;
WhatsApp a fost
• combaterea spă lă rii banilor;
sancționată în baza
• semnă tură electronică ;
GDPR
• agricultură ;
• fiscal;
➔ Dreptul muncii
• educație;
 Contractul
• taxe de timbru;
individual de muncă
• COVID-19.
cu timp parțial
Mediu
➔ Dicționar juridic
LEGE nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și
 Pactul comisoriu
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
195/2005 privind protecția mediului
MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 iulie 2020

În urma modifică rilor aduse, Ministerul Mediului, Apelor și


Pă durilor este desemnat ca fiind autoritatea publică centrală
Nr. 2 din 20/07/2020

pentru protecția mediului. S-a precizat că în ◦ Autorită țile competente pentru


termen de maximum 180 de zile de la data protecția mediului responsabile cu
intră rii în vigoare a legii de modificare, se va emiterea actelor de reglementare din
stabili prin hotă râ re a Guvernului conținutul domeniul protecției mediului includ
planului de gestionare a disconfortului olfactiv condițiile impuse de autorită țile
pentru toate activită țile care-l pot crea. De prevă zute mai sus în respectivele
asemenea, în același termen de 180 de zile, se acte de reglementare.
va aproba, prin hotă râ re a Guvernului, • operatorii economici / titularii
Metodologia pentru stabilirea nivelului de activită ților care pot genera disconfort
disconfort olfactiv. olfactiv sunt obligați să elaboreze
„Planul de gestionare a disconfortului
Pe scurt, modifică rile reglementă rilor privind olfactiv”;
protecția mediului sunt urmă toarele: • se introduce pentru Autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului o
• sunt introduși și definiți noi termeni nouă atribuție: de a aproba, împreună
◦ disconfortul olfactiv - efectul cu Autoritatea publică centrală din
generat de o activitate care poate domeniul să nă tă ții, metodologii cu
avea impact asupra stă rii de să nă tate privire la prevenirea și reducerea
a populației și a mediului, care se disconfortului olfactiv;
percepe subiectiv pe diferite scale de • este clarificat modul în care Autoritatea
mirosuri sau se cuantifică obiectiv publică centrală pentru protecția
conform standardelor naționale, mediului, prin autorită țile publice din
europene și internaționale în subordinea sa, supraveghează și
vigoare; controlează aplicarea prevederilor
◦ planul de gestionare a legale, acestea fiind obligate să dispună
disconfortului olfactiv - plan de mă surile luate, în scris sau în actul de
mă suri cuprinzâ nd etapele care control;
trebuie parcurse în intervale de timp • sunt completate obligațiile pe care
precizate, în scopul identifică rii, persoanele fizice și juridice în domeniul
prevenirii și reducerii disconfortului protecției mediului prin introducerea a
olfactiv care se realizează atâ t în 6 noi articole – 64^1-64^6;
cazul unor instalații/activită ți noi • sunt completate obligațiile autorită ților
sau a instalațiilor/activită ților administrației publice locale, precum și,
existente, câ t și în cazul unor după caz, ale persoanelor fizice și
modifică ri substanțiale ale juridice;
instalațiilor/activită ților existente; • nerespectarea obligației operatorilor
• în cadrul proceduri de reglementare economici/titularilor activită ților de a
sunt precizate urmă toarele: elabora și de a respecta planul de
◦ Autoritatea publică centrală pentru gestionare a disconfortului olfactiv se
să nă tate, prin structurile sancționează cu amendă de la 3.000 lei
subordonate, impune, în cadrul (RON) la 6.000 lei (RON), pentru
procedurilor de reglementare pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei (RON)
proiectele sau activită țile care pot la 50.000 lei (RON), pentru persoane
crea disconfort olfactiv în zonele juridice.
rezidențiale, condițiile de
funcționare pentru respectarea Mai multe detalii puteți gă si pe blog.
normelor de igienă și să nă tate https://startlawyers.com/2020/07/14/legea-
publică privind mediul de viață al mirosurilor-fost-publicata/
populației;
Nr. 2 din 20/07/2020

Achiziții publice decembrie 2017, aprobată prin Legea nr.


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 186/2018, cu modifică rile și
iulie 2020 privind modificarea și completă rile ulterioare;
completarea unor acte normative cu impact • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
în domeniul achizițiilor publice 13/2015 privind înființarea,
MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie organizarea și funcționarea Agenției
2020 Naționale pentru Achiziții Publice,
aprobată prin Legea nr. 244/2015,
Modifică rile și completă rile sunt destul de publicată în Monitorul Oficial al
numeroase și vizează urmă toarele acte Româ niei, Partea I, nr. 362 din 26 mai
normative: 2015, aprobată prin Legea nr.
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 244/2015, cu modifică rile și
publice, publicată în Monitorul Oficial al completă rile ulterioare.
Româ niei, Partea I, nr. 390 din 23 mai
2016, cu modifică rile și completă rile Pe lâ ngă modifică rile actelor normative
ulterioare; indicate mai sus (care pot fi consultate în
• Legea nr. 99/2016 privind achizițiile detaliu aici –
sectoriale, publicată în Monitorul Oficial http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocume
al Româ niei, Partea I, nr. 391 din 23 mai nt/227790), Ordonanța de urgență nr.
2016, cu modifică rile și completă rile 114/2020 mai prevede că :
ulterioare; • procedurile de atribuire în curs de
• Legea nr. 100/2016 privind concesiunile desfă șurare la data intră rii în vigoare a
de lucră ri și concesiunile de servicii, acestei ordonanțe de urgență ră mâ n
publicată în Monitorul Oficial al supuse legislației în vigoare la data
Româ niei, Partea I, nr. 392 din 23 mai inițierii acestora;
2016, cu modifică rile și completă rile • contestațiile, procesele și cererile aflate
ulterioare; în curs de soluționare în fața Consiliului
• Legea nr. 101/2016 privind remediile și Național pentru Soluționarea
că ile de atac în materie de atribuire a Contestațiilor sau, după caz, a
contractelor de achiziție publică , a instanțelor judecă torești la data intră rii
contractelor sectoriale și a contractelor în vigoare a prezentei ordonanțe de
de concesiune de lucră ri și concesiune urgență continuă să se judece potrivit
de servicii, precum și pentru procedurii prevă zute de legislația în
organizarea și funcționarea Consiliului vigoare la data la care au fost începute;
Național de Soluționare a Contestațiilor, • termenul de exercitare a că ilor de atac
publicată în Monitorul Oficial al se supune legii în vigoare la momentul
Româ niei, Partea I, nr. 393 din 23 mai la care a fost depusă contestația pe cale
2016, cu modifică rile și completă rile administrativ-jurisdicțională sau pe cale
ulterioare; judiciară ;
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. • în termen de 30 de zile lucră toare de la
98/2017 privind funcția de control ex data intră rii în vigoare a prezentei
ante al procesului de atribuire a ordonanțe de urgență , operatorul
contractelor/acordurilor-cadru de Sistemului electronic de achiziții publice
achiziție publică , a (SEAP) are obligația de a lua mă surile
contractelor/acordurilor-cadru necesare pentru a adapta sistemul
sectoriale și a contractelor de electronic în vederea implementă rii
concesiune de lucră ri și concesiune de mă surilor necesare;
servicii, publicată în Monitorul Oficial al • în termen de 120 de zile de la intrarea în
Româ niei, Partea I, nr. 1004 din 18 vigoare a prezentei ordonanțe de
Nr. 2 din 20/07/2020

urgență , Autoritatea pentru Dintre modifică rile aduse, amintim:


Digitalizarea Româ niei are obligația de a • se instituie posibilitatea Oficiului de a
asigura operaționalizarea și utilizarea furniza informații suplimentare
mecanismului informatic pentru relevante altor state membre care
proceduri simplificate, precum și efectuează evaluarea riscului, dacă este
operaționalizarea secțiunii dedicate cazul. Un rezumat al evaluă rii riscului și
publică rii modifică rilor contractuale; actualiză ri ale acesteia, care nu conțin
• în termen de 120 de zile de la intrarea în informații clasificate, sunt puse la
vigoare a prezentei ordonanțe de dispoziția publicului, prin postarea pe
urgență , Autoritatea pentru site-ul Oficiului;
Digitalizarea Româ niei are obligația de a • este modificată definiția instituției
asigura operaționalizarea controlului ex financiare de la articolul 2 litera g),
ante digitalizat, astfel încâ t acest control punctul 1 din lege;
să se poată desfă șura integral, în toate • este modificată definiția furnizorilor și a
etapele sale, prin mijloace electronice; serviciilor de jocuri de noroc;
• la data intră rii în vigoare a prezentei • sunt definite urmă toarele noțiuni:
ordonanțe de urgență se abrogă moneda electronică, moneda virtuală
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. și furnizorul de portofel digital;
23/2020 pentru modificarea și • Agenția Națională de Integritate
completarea unor acte normative cu primește atribuția de a întocmi lista cu
impact asupra sistemului achizițiilor funcțiile publice importante prevă zute
publice, publicată în Monitorul Oficial al în legislația națională ;
Româ niei, Partea I, nr. 106 din 12 • este modificat art. 4 care definește
februarie 2020. noțiunea de beneficiar real;
• au fost fă cute modifică ri la unele
Combaterea spălării banilor entită ți raportoare - de exemplu, la
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 1 agenții și dezvoltatorii imobiliari, s-a
iulie 2020 privind modificarea și introdus limita de 10.000 euro sau
completarea Legii nr. 129/2019 pentru mai mult pentru tranzacțiile pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și care valoarea chiriei lunare este
finanțării terorismului, precum și pentru egală sau depășește acest prag;
modificarea și completarea unor acte • s-au adă ugat două entită ți raportoare:
normative, pentru completarea art. 218 din ◦ persoanele care comercializează
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. opere de artă sau care acționează ca
99/2006 privind instituțiile de credit și intermediari în comerțul de opere de
adecvarea capitalului, pentru modificarea artă , inclusiv atunci câ nd această
și completarea Legii nr. 207/2015 privind activitate este desfă șurată de galerii
Codul de procedură fiscală, precum și de artă și case de licitații, în cazul în
pentru completarea art. 12 alin. (5) din care valoarea tranzacției sau a unei
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și serii de tranzacții legate între ele
supravegherea activității de asigurare și reprezintă echivalentul în lei a
reasigurare 10.000 euro sau mai mult;
MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 15 iulie ◦ persoanele care depozitează sau
2020 comercializează opere de artă sau
care acționează ca intermediari în
Modifică rile Legii nr. 129/2019 pentru comerțul cu opere de artă , atunci
prevenirea și combaterea spă lă rii banilor și câ nd această activitate este
finanță rii terorismului desfă șurată în zone libere, în cazul în
care valoarea tranzacției sau a unei
Nr. 2 din 20/07/2020

serii de tranzacții legate între ele art. 2 alin. (1) pct. 1 și 2 din Directiva (UE)
reprezintă echivalentul în lei a 2015/849 a Parlamentului European și a
10.000 euro sau mai mult. Consiliului privind prevenirea utiliză rii
• sunt introduse mă suri suplimentare de sistemului financiar în scopul spă lă rii banilor
cunoaștere a clientelei pentru relațiile sau finanță rii terorismului, de modificare a
de afaceri sau tranzacțiile care implică Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
ță ri terțe cu grad înalt de risc; Parlamentului European și al Consiliului și de
• în termen de 12 luni de la data intră rii în abrogare a Directivei 2005/60/CE a
vigoare a hotă râ rii Guvernului privind Parlamentului European și a Consiliului și a
procedura de autorizare și/sau de Directivei 2006/70/CE a Comisiei pentru a
înregistrare, precum și procedura de asigura respectarea Directivei respective.
acordare și retragere a avizului tehnic,
pentru furnizorii de servicii de schimb Semnătură electronică
între monede virtuale și monede LEGE nr. 127 din 14 iulie 2020 privind
fiduciare și furnizorii de portofele aprobarea Ordonanței de urgență a
digitale, aceștia au obligația autoriză rii Guvernului nr. 39/2020 pentru
și/sau înregistră rii conform legii. completarea Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică
Modifică rile Ordonanței de urgență a MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de 2020
credit și adecvarea capitalului
Conform modifică rii, serviciile de certificare
În urma completă rii, Banca Națională a calificată destinate exclusiv personalului
Româ niei poate să schimbe informații și cu autorizat din cadrul instituțiilor și autorită ților
autorită țile din statele membre responsabile publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor
cu supravegherea entită ților raportoare funcționale, sunt furnizate, cu titlu gratuit,
enumerate la art. 2 alin. (1) pct. 1 și 2 din instituțiilor și autorită ților publice din
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului Româ nia, astfel cum acestea sunt definite în
European și a Consiliului, pentru a asigura Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
respectarea directivei respective. cu modifică rile și completă rile ulterioare.

Modifică rile Legii nr. 207/2015 privind Codul Agricultură


de procedură fiscală LEGE nr. 129 din 14 iulie 2020 pentru
modificarea Legii nr. 62/2018 privind
A fost modificat art. 61 privind obligația combaterea buruienii ambrozia
instituțiilor de credit de a furniza informații și MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie
s-a introdus un nou articol, 61^1, privind 2020
Registrul central electronic pentru conturi de
plă ți și conturi bancare S-a modificat amenda pentru nerespectarea
obligației de a desfă șura lucră ri de prevenire,
Modifică rile Legii nr. 237/2015 privind combatere și distrugere a buruienii ambrozia.
autorizarea și supravegherea activită ții de Cuantumul amenzii minime s-a modificat
asigurare și reasigurare astfel:
• de la 750 lei la 1000 lei pentru
În urma completă rii, A.S.F. poate efectua persoanele fizice;
schimb de informații cu autorită țile sau • de la 5000 lei la 10000 lei pentru
organismele naționale și din alte state membre persoanele juridice.
responsabile cu supravegherea instituțiilor de
credit și a instituțiilor financiare prevă zute la
Nr. 2 din 20/07/2020

Limitele maxime au ră mas 5.000 lei pentru Modifică rile și completă rile fă cute sunt
persoanele fizice și 20.000 lei pentru numeroase. În cele ce urmează , vom prezenta
persoanele juridice. unele dintre ele:
• este definit mai clar exportatorul în
Fiscal sensul TVA;
LEGE nr. 131 din 15 iulie 2020 pentru • termenul pentru prezentarea
completarea alin. (8) al art. 270 din Legea documentelor în scopul justifică rii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru scutirii de taxă este de maximum 150 de
modificarea Legii nr. 217/2016 privind zile calendaristice de la data la care a
diminuarea risipei alimentare intervenit faptul generator de taxă
MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie pentru operațiunea în cauză (anterior,
2020 termenul era de maximum 90 de zile
calendaristice);
Articolul 270 alineatul (8) din Legea nr. • sunt prevă zute documente noi care să
227/2015 privind Codul fiscal, este completat justifice scutirea de taxă prevă zută la
cu o nouă literă , litera d), în sensul că nu art. 294 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,
constituie livrare de bunuri: cum ar fi: declarația vamală de export
• d) transferul alimentelor destinate (pentru furnizorul nu este stabilit în
consumului uman, aflate aproape de Uniunea Europeană și nu poate avea
expirarea datei durabilită ții minimale, în calitatea de exportator din punct de
situația în care acesta este efectuat vedere vamal);
potrivit prevederilor legale privind • posibilitatea exportatorului de a dovedi
diminuarea risipei alimentare. ieșirea bunurilor de pe teritoriul Uniunii
Europene prin alte mijloace de probă ,
În ceea ce privește modificarea Legii nr. astfel cum s-a pronunțat Curtea de
217/2016 privind diminuarea risipei Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-
alimentare, în legea modificatoare este 275/18 Milan Vinš;
inserată prevederea conform că reia alimentele • sunt actualizate unele exemple de
transferate se consideră a face obiectul darului aplicare a scutirii.
manual în sensul art. 1.011 alin. (4) din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată , Mai multe detalii puteți gă si aici -
cu modifică rile ulterioare, indiferent de http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocume
valoare. nt/227936

Este actualizată definiția operatorilor receptori Educație


de la pct. 6 al Anexei LEGE nr. 133 din 15 iulie 2020 pentru
completarea art. 83 din Legea educației
naționale nr. 1/2011
ORDIN nr. 2.148 din 14 iulie 2020 privind MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie
modificarea și completarea Instrucțiunilor 2020
de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea
adăugată pentru operațiunile prevăzute la Conform completă rii aduse, începâ nd cu anul
art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și școlar 2021-2022, unui post de consilier școlar
art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind îi este alocat un numă r maxim de 600 de elevi,
Codul fiscal, aprobate prin Ordinul respectiv un numă r maxim de 300 de
ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 preșcolari, în cadrul unui cabinet de asistență
MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 17 iulie psihopedagogică , respectiv în cadrul unui
2020 cabinet interșcolar de asistență
psihopedagogică .
Nr. 2 din 20/07/2020

Taxe de timbru European și al Consiliului din 12


LEGE nr. 132 din 15 iulie 2020 pentru decembrie 2006 de instituire a unei
completarea Ordonanței de urgență a proceduri europene de somație de plată ;
Guvernului nr. 119/2006 privind unele • a fost introdusă taxa de 100 lei pentru
măsuri necesare pentru aplicarea unor poziția la somația europeană de plată
regulamente comunitare de la data aderării formulată potrivit art. 16 din
României la Uniunea Europeană, precum și Regulamentul (CE) nr. 1.896/2006 al
pentru modificarea și completarea Parlamentului European și al Consiliului
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. din 12 decembrie 2006 de instituire a
80/2013 privind taxele judiciare de timbru unei proceduri europene de somație de
MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie plată , cu modifică rile și completă rile
2020 ulterioare, precum și pentru cererea de
reexaminare formulată potrivit art. 18
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al
119/2006 privind unele mă suri necesare Parlamentului European și al Consiliului
pentru aplicarea unor regulamente comunitare din 11 iulie 2007 de stabilire a unei
de la data aderă rii Româ niei la Uniunea proceduri europene cu privire la cererile
Europeană cu valoare redusă .

• s-au introdus două noi articole, COVID-19


articolele (I^9 și I^10) care vizează HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2020
somația europeană de plată , introdusă privind prelungirea stării de alertă pe
potrivit Regulamentului nr. 1.896/2006 teritoriul României începând cu data de 17
iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. care se aplică pe durata acesteia pentru
80/2013 privind taxele judiciare de timbru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
• prevederile art. 6 au fost completate cu MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 16 iulie
menționarea cererilor introduse potrivit 2020
Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului S-a prelungit cu 30 de zile starea de alertă pe
din 11 iulie 2007 de stabilire a unei întreg teritoriul ță rii, instituită prin Hotă râ rea
proceduri europene cu privire la cererile Guvernului nr. 394/2020 privind declararea
cu valoare redusă și a cererilor privind stă rii de alertă și mă surile care se aplică pe
emiterea somației europene de plată durata acesteia pentru prevenirea și
formulate potrivit Regulamentului (CE) combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
nr. 1.896/2006 al Parlamentului

Primirea actelor de identitate pe


WhatsApp a fost sancționată în baza
GDPR

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucră rii Datelor cu


Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) a amendat Banca Comercială
Româ nă S.A. cu echivalentul sumei de 5000 EURO pentru că un
salariat a primit copii ale actelor de identitate ale clienților (persoane fizice) prin aplicația
WhatsApp instalată pe telefonul personal.
Nr. 2 din 20/07/2020

Pentru a evita sancționarea din cauza prelucră rii de date cu caracter personal prin intermediul
unor platforme sau aplicații neautorizate
• operatorul
◦ trebuie să -și instruiască salariații și să monitorizeze respectarea procedurilor
internare;
◦ are nevoie de o verificare permanentă a mă surilor tehnice și organizatorice
implementate pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunză tor riscului
prelucră rii;
• salariații
◦ trebuie să respecte procedurile interne și, dacă aceste proceduri interzic, să nu
utilizeze dispozitivele personale pentru a prelucra date cu caracter personal în interes
de serviciu;
◦ trebuie să acorde atenție sporită activită ților care implică prelucrarea de date cu
caracter personal.

În ceea ce privește persoanele vizate, ar trebui să fie mult mai atente cu datele lor cu caracter
personal și să refuze transmiterea acestora prin mijloace care nu le asigură un grad sporit de
securitate.

Salariatul part-time
Contractul individual de
muncă cu timp parțial Salariatul part-time este salariatul cu fracțiune
de normă al că rui numă r de ore normale de
În contextul actual, câ nd activitatea de lucru a lucru (calculate să ptă mâ nal sau ca medie
fost redusă în mai multe sectoare, este posibil lunară ) este inferior numă rului de ore normale
ca unii angajatori, în urma reorganiză rii de lucru al unui salariat cu normă întreagă din
activită ții, să propună salariaților sau viitorilor aceeași unitate, cu același tip de contract
salariați posturi cu fracțiune de normă . Prin individual de muncă (pe perioadă determinată
urmare, este bine să cunoaștem cum este sau nedeterminată ) și care prestează aceeași
reglementat acest tip de contract de legislația activitate sau una similară , avâ ndu-se în
muncii. vedere și alte considerente, cum ar fi vechimea
Nr. 2 din 20/07/2020

în muncă și calificarea/aptitudinile repartizarea și condițiile în care se poate


profesionale. modifica programul de lucru. Consideră m că
pentru a fi respectate prevederile legale,
Particularități ale contractului individual angajatorul trebuie să menționeze foarte clar
de muncă cu timp parțial în contract:
• durata muncii exprimată în nr. de ore pe
Acest tip de contract de muncă poate fi zi, respectiv nr. de ore pe să ptă mâ nă ;
încheiat numai în formă scrisă , pe durată • modul de repartizare a programului de
nedeterminată sau pe durată determinată , lucru și precizarea condițiilor în care se
fiind denumit de Codul muncii „contract poate modifica (de exemplu, prin act
individual de muncă cu timp parțial”. adițional la contract sau prin
modificarea regulamentului intern – a se
În ceea ce privește conținutul, acesta cuprinde, vedea speța menționată mai jos);
în afara elementelor prevă zute la art. 17 alin. • interdicția de a efectua ore
(3) din Codul muncii, urmă toarele elemente suplimentare.
obligatorii (art. 105 din Codul muncii):
• durata muncii și repartizarea Prevederi speciale privind drepturile
programului de lucru; salariaților
• condițiile în care se poate modifica
programul de lucru; Pentru salariații încadrați cu contracte de
• interdicția de a efectua ore muncă cu timp parțial legea prevede că aceștia
suplimentare, cu excepția cazurilor de
forță majoră sau pentru alte lucră ri • se bucură de drepturile salariaților cu
urgente destinate prevenirii producerii normă întreagă , în condițiile prevă zute
unor accidente ori înlă tură rii de lege și de contractele colective de
consecințelor acestora. muncă aplicabile;
• primesc drepturile salariale
Dacă elementele de mai sus nu sunt încadrate proporțional cu timpul efectiv lucrat,
în conținutul contractului individual de muncă raportat la drepturile stabilite pentru
cu timp parțial, contractul se consideră a fi programul normal de lucru.
încheiat pentru normă întreagă .
Mai multe detalii privind acest tip de contract
Clauzele obligatorii privind durata muncii, puteți gă si pe blog.
repartizarea programului și condițiile în
care se poate modifica programul de lucru https://startlawyers.com/2020/07/17/
contractul-individual-de-munca-cu-timp-
În cuprinsul Codului muncii nu se prevede partial/
detaliat cum și în ce formă se vor insera în
contract clauzele privind durata muncii,
Nr. 2 din 20/07/2020

S-ar putea să vă placă și