Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIATIA DASCALII SCHIMBARII

CERERE DE ADEZIUNE

Subsemnatul(a).......................................................... cu domiciliul
în................................................ strada ....................................................., nr.........., bloc.......,
scara......., etaj......, ap......., sector........., posesor(are) a BI / CI seria ............,
nr.............................., eliberat(ă) la data de ................................de
către........................................, având cod numeric personal ........................................., vă rog
să aprobaţi înscrierea mea în rândul membrilor Asociației Dascălii Schimbării.

Mobil:..................... E-mail:..................................

Data:.......................... Semnătura.............................

ADEZIUNE

Subsemnatul(a)......................................................cu datele personale


menţionate mai sus, prin prezenta recunosc că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului
Asociației Dacălii Schimbării şi sunt de acord să îl respect.
Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin
activităţile acesteia, să respect normele de etică profesională şi conduită morală, să pun la
dispoziţia acesteia informaţiile de care dispun în vederea organizării, în beneficiul comun al
tuturor membrilor ei.
Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor
asociaţiei şi a membrilor ei.

Cotizația este în cuantumul de 5 lei pe lună, plătibilă semestrial sau anual.


Cont RO 14 BTRL RONCRT 0488375102 deschis la Banca Transilvania, pe numele
Asociația Dascălii Schimbării.

Data:.................... Semnătura.............................

Aprob:
Preşedinte,
ASOCIATIA DASCALII SCHIMBARII

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord in mod expres ca, prin completarea datelor mele personale în
prezenta cerere de adeziune pentru a deveni membru integrant al Asociației Dascălii
Schimbării denumită în continuare ADS, acestea să intre în baza de date a ADS și ca datele
mele personale să fie prelucrate de ADS conform prevederilor Legii nr. 679/2016 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulație a acestor date în scopul soluționării de către ADS a prezentei, precum și în
vederea imbunătățirii continue a activităților/serviciilor organizatorice și de voluntariat.
Conform cerinţelor Legii nr. 679/2016, ADS, are obligația de a administra în condiții de
siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre
dumneavoastră.
Datele nu vor fi dezvăluite decât terțelor părți agreate de ADS și care vor acționa în
calitate de împuterniciți, conform Legii nr. 679/2016 si exclusiv in scopurile mentionate prin
prezentul acord.
Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile
menționate în prezentul.
Conform Legii nr. 679/2016, beneficiati de:
(i) dreptul de informare cu privire la datele personale si la entitățile sau categoriile de
entități cărora le pot fi comunicate aceste date, precum și scopurile și metodele
prelucrării,
(ii) dreptul de a obține actualizarea, rectificarea, integrarea, ștergerea, anonimizarea
sau blocarea datelor cu caracter personal,
(iii)dreptul de a obține de la ADS, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an,
confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate de ADS
(iv) dreptul de a obiecta in totalitatea sau parțial, pe motive legitime, la procesarea
datelor cu caracter personal,
(v) dreptul de a obiecta în mod gratuit la prelucrarea datelor cu caracter personal
pentru transmiterea de materiale publicitare, in urma primirii fiecărui sau a
oricărui mesaj.
(vi) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră se vor schimba în timpul colaborării
cu ADS, va rugăm să ne informați cât mai curând posibil la adresa de e.mail
office@dascaliischimbarii.ro

Data:.......................... Semnătura.............................