Sunteți pe pagina 1din 13

Nr.

3 din 27/07/2020

UPDATE JURIDIC
Noutăți juridice și informații pe înțelesul tuturor

Publicație săptămânală a blogului startlawyers.com

Noutăți legislative Conținut


Acte publicate în Monitorul Oficial în să ptă mâ na 20/07-
➔ Noutăți legislative
26/07.
➔ Protecția datelor
Am selectat pentru dvs. cele mai importante acte normative
 Schrems II –
cu impact în urmă toarele domenii:
Invalidarea Scutului
de confidențialitate
UE-SUA
• Educație
• Achiziții publice
➔ Imobile
• Construcții
 Contravențiile și
• Fiscal
sancțiunile
• Dreptul muncii
aplicabile
• Securitate cibernetică
proprietarilor
• IMM
• Să nă tate
➔ Dicționar juridic
• COVID-19
 Bullyingul
• Mediu
• Protecție socială
• Diverse.
Nr. 3 din 27/07/2020

Educație c) modelele curriculare și de carieră


HOTĂRÂRE nr. 559 din 16 iulie 2020 didactică ;
privind funcționarea unităților de d) structura de personal și modalită țile de
învățământ preuniversitar cu statut de organizare a normei de muncă pentru
unități-pilot, experimentale și de aplicație personalul didactic și nedidactic;
MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie e) mecanismele de finanțare;
2020 f) mecanismul de monitorizare și evaluare;
g) alte reglementă ri necesare înființă rii și
Guvernul Româ niei a aprobat ca, începâ nd cu funcționă rii.
anul școlar 2020-2021, în sistemul de
învă ță mâ nt preuniversitar să funcționeze HOTĂRÂRE nr. 533 din 9 iulie 2020 pentru
unită ți de învă ță mâ nt cu statut de unită ți-pilot, aprobarea Metodologiei privind susținerea
experimentale și de aplicație. financiară a liceelor tehnologice cu profil
preponderent agricol de către Ministerul
Aceste unită ți pilot trebuie să pună în aplicare Agriculturii și Dezvoltării Rurale
și să evalueze proiecte de cercetare MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie
educațională , noi modele curriculare și de 2020
carieră didactică , în vederea fundamentă rii de
politici publice la nivel național. Metodologia are ca scop stabilirea
modalită ților și a condițiilor în care se
Calendarul acțiunilor stabilite prin H.G. nr. realizează finanțarea liceelor tehnologice cu
559/2020, este urmă torul: profil preponderent agricol de că tre Ministerul
• pâ nă la data de 1 august 2020 - Agriculturii și Dezvoltă rii Rurale.
Ministerul Educației și Cercetă rii
elaborează și aprobă Regulamentul de Susținerea financiară a liceelor constă în
organizare și funcționare a unită ților de finanțarea de investiții specifice în agricultură
învă ță mâ nt preuniversitar cu statut de și a cheltuielilor materiale necesare
unită ți-pilot, experimentale și de funcționă rii acestora, așa cum sunt definite la
aplicație; pct. 29^1 din anexa la legea educației:
• pâ nă cel tâ rziu la data de 15 august • 29^1. Investițiile specifice în agricultură și
2020 - trebuie aprobată lista unită ților cheltuielile materiale necesare funcționă rii
de învă ță mâ nt preuniversitar care vor liceelor tehnologice cu profil preponderent
funcționa ca unită ți-pilot, experimentale agricol sunt reprezentate de:
și de aplicație în anul școlar 2020-2021 a) construcțiile agricole și zootehnice,
(lista se aprobă prin ordin al inclusiv modernizarea acestora;
ministrului educației și cercetă rii) b) achiziționarea de combine, tractoare și
echipamentele de lucru specifice
Mai înainte de aprobarea listei cu unită țile de acestora, mijloace de transport,
învă ță mâ nt, ministrul educației și cercetă rii va echipamente pentru irigații, motoare și
aproba Metodologia de înființare și alte tipuri de echipamente pentru
funcționare a unită ților-pilot, experimentale și dotarea laboratoarelor didactice și a
de aplicație. Aceasta va cuprinde: atelierelor mecanice, animale vii și
a) modalitatea prin care unită țile de echipamente specifice activită ții în
învă ță mâ nt preuniversitar pot solicita zootehnie și medicină veterinară ,
dobâ ndirea statutului de unitate de echipamente de procesare;
învă ță mâ nt cu statut de unită ți-pilot, c) înființarea de plantații pomicole,
experimentale și de aplicație; viticole, sere, solare și ră sadnițe;
b) criteriile de selecție;
Nr. 3 din 27/07/2020

d) alte tipuri de construcții precum Autoritatea contractantă este obligată să


cantine, internate, să li de sport, inclusiv excludă din procedura de atribuire orice
modernizarea acestora; operator economic, organizat ca societate pe
e) întreținerea și repararea bunurilor acțiuni, al că rui capital social este reprezentat
cuprinse lalit. a)-d). prin acțiuni la purtă tor și care nu face dovada
identită ții dețină torilor/beneficiarilor reali ai
Textul integral al Metodologiei poate fi acțiunilor la purtă tor.
consultat aici - http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocumentAfis/227969 Construcții
LEGE nr. 149 din 23 iulie 2020 pentru
Achiziții publice modificarea și completarea Legii nr.
LEGE nr. 148 din 23 iulie 2020 pentru 50/1991 privind autorizarea executării
completarea Legii nr. 98/2016 privind lucrărilor de construcții
achizițiile publice MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020
2020
Noută țile sunt urmă toarele:
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, • cu acordul asociației de proprietari se
este completată după cum urmează : pot efectua lucră ri de închidere a
• autoritatea contractantă are dreptul de balcoanelor/logiilor aflate la parterul
a solicita, iar operatorul economic are clă dirilor de locuit multietajate dacă
obligația de a comunica datele de modifică rile aduse construcției se
identificare a efectuează din motive legate de
dețină torilor/beneficiarilor reali ai securitate, de atenuare a efectelor
acțiunilor la purtă tor, în situația în care noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum
forma de organizare a operatorului și pentru siguranța și să nă tatea celor
economic ofertant/candidat, terț care locuiesc în apartamentul respectiv;
susțină tor sau subcontractant la • acordul vecinilor menționat în anexele
procedură este de societate pe acțiuni, memoriului devine „Acordul asociației
cu capital social reprezentat prin acțiuni de proprietari conform prevederilor
la purtă tor; legale în vigoare, exprimat în formă
• reprezentantul legal al operatorului autentică , pentru construcțiile noi,
economic trebuie să depună o declarație amplasate adiacent construcțiilor
pe propria ră spundere cu privire la existente sau în imediata lor vecină tate -
dețină torii/beneficiarii reali ai și numai dacă sunt necesare mă suri de
acțiunilor la purtă tor, sub sancțiunile intervenție pentru protejarea acestora -,
prevă zute de art. 326 din Legea nr. pentru lucră ri de construcții necesare în
286/2009 privind Codul penal, cu vederea schimbă rii destinației în clă diri
modifică rile și completă rile ulterioare; existente, precum și în cazul amplasă rii
• situația în care ofertantul individual / de construcții cu altă destinație decâ t
ofertantul asociat / candidatul / cea a clă dirilor învecinate”;
subcontractantul propus / terțul • s-a introdus prevederea conform că reia
susțină tor organizat ca societate pe „Asociațiile de proprietari, care dețin
acțiuni cu capital social reprezentat prin titluri de proprietate asupra terenurilor
acțiuni la purtă tor nu respectă din jurul condominiilor, pot încheia
prevederile art. 53 alin. (2) și (3) contracte de locațiune, închiriere,
reprezintă situație potențial generatoare folosință sau concesiune asupra
de conflict de interese. acestora, precum și asupra terenului
aferent condominiului cu proprietarii
Nr. 3 din 27/07/2020

interesați, pentru extinderea spațiilor transmis organului fiscal titlul executoriu în


aflate la parter, cu acordul adună rii vederea recuperă rii trebuie să vireze la
generale exprimat prin hotă râ re bugetul Uniunii Europene, conform legii,
adoptată cu 2/3 din numă rul total al respectivele accesorii. În acest caz organul
proprietarilor și acordul exprimat în fiscal competent solicită instituției/autorită ții
scris al tuturor proprietarilor direct publice care a transmis titlul executoriu să
afectați.” confirme dacă sumele respective sunt de
natura celor pentru care nu se amâ nă la plată
Fiscal și nu se anulează accesoriile.
ORDIN nr. 2.100 din 8 iulie 2020 pentru
aprobarea Procedurii de anulare a Mai multe detalii privind procedura de anulare
obligațiilor de plată accesorii a obligațiilor de plată accesorii puteți gă si în
MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie textul integral al Procedurii care poate fi
2020 consultat aici: http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocumentAfis/227956
Prin intermediul acestui act normativ se
aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de ORDIN nr. 3.011 din 21 iulie 2020 privind
plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța modificarea anexei nr. 4 "Instrucțiuni de
de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru completare a formularului 100 «Declarație
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind obligațiile de plată la bugetul de
privind Codul fiscal, precum și pentru stat», cod 14.13.01.99/bs" la Ordinul
instituirea unor mă suri fiscale, prevă zută în președintelui Agenției Naționale de
anexa ordinului. Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru
aprobarea modelului și conținutului
Persoanele care pot beneficia de facilită țile formularelor utilizate pentru declararea
prevă zute în procedură fac parte din toate impozitelor și taxelor cu regim de stabilire
categoriile de debitori, cum ar fi persoane prin autoimpunere sau reținere la sursă
fizice sau juridice, indiferent de forma de MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 23 iulie
proprietate, asocieri și alte entită ți fă ră 2020
personalitate juridică , persoane fizice care
desfă șoară activită ți economice în mod Este modificat subpunctul 3.1.11 de la
independent sau exercită profesii libere, capitolul II „Completarea declarației“, după
unită ți administrativ-teritoriale sau cum urmează :
subdiviziuni administrativ-teritoriale ale • „3.1.11. Prin excepție de la subpunctele 3.1,
municipiului București ori instituții publice. 3.1.1, 3.1.2 și 3.1.3, contribuabilii care
îndeplinesc condiția prevă zută la art. 1 din
Facilită țile fiscale acordate sunt amâ narea la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
plată sau anularea obligațiilor de plată 33/2020 privind unele mă suri fiscale și
accesorii, cum ar fi: modificarea unor acte normative, aprobată cu
a) dobâ nzi/majoră ri de întâ rziere; completă ri prin Legea nr. 54/2020, cu
b) penalită ți de întâ rziere/penalită ți de modifică rile ulterioare, completează suma
nedeclarare/penalită ți; reprezentâ nd bonificația reglementată la art. 1
c) orice alte obligații de plată accesorii. din aceeași ordonanță , la râ ndul 1.2.
«Bonificație”
Sunt exceptate accesoriile aferente unor
obligații bugetare principale reprezentâ nd Condiția prevă zută la art. 1 din Ordonanța de
ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se urgență a Guvernului nr. 33/2020 privește
cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă contribuabilii plă titori de impozit pe profit
instituția sau autoritatea publică care a care plă tesc impozitul datorat pentru
Nr. 3 din 27/07/2020

trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru
plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, modificarea și completarea Legii nr.
pâ nă la termenul scadent de 25 aprilie 2020 53/2003 - Codul muncii
inclusiv. MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie
2020
LEGE nr. 153 din 24 iulie 2020 pentru
modificarea și completarea Legii nr. Modifică rile și completă rile vizează
227/2015 privind Codul fiscal, precum și reglementarea discrimină rii și hă rțuirii la locul
pentru completarea Legii nr. 170/2016 de muncă , după cum urmează :
privind impozitul specific unor activități • prevederile privind discriminarea au
MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 24 iulie fost actualizate;
2020 • s-au introdus definiții ale discrimină rii,
hă rțuirii și victimiză rii;
Modifică rile și completă rile vizează deducerea • s-a prevă zut expres ce nu constituie
cheltuielilor fă cute cu achiziționarea discriminare;
aparatelor de marcat electronice fiscale. • discriminarea se sancționează cu
amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.
Dreptul muncii
ORDIN nr. 1.140 din 13 iulie 2020 pentru Securitate cibernetică
aprobarea Metodologiei de întocmire și ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 119 din 22
transmitere a Registrului electronic de iulie 2020 pentru modificarea și
evidență a zilierilor, precum și completarea Legii nr. 362/2018 privind
înregistrările care se efectuează în acesta asigurarea unui nivel comun ridicat de
MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 23 iulie securitate a rețelelor și sistemelor
2020 informatice
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie
Ordinul intră în vigoare la data de 25 iulie 2020
2020 și aprobă Metodologia de întocmire și
transmitere a Registrului electronic de Se înființează Grupul de lucru
evidență a zilierilor, precum și înregistră rile interinstituțional pentru determinarea
care se efectuează în acesta, prevă zute în anexa valorilor de prag necesare pentru stabilirea
ordinului. efectului perturbator semnificativ al
incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor
Conform metodologiei, sunt obligați de a informatice ale operatorilor de servicii
înființa, completa și transmite Registrul esențiale-GdLINIS
electronic de evidență a zilierilor, beneficiarii
de lucră ri, definiți conform art. 1 alin. (1) lit. b) GdLINIS funcționează la nivelul și în
din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor coordonarea CERT-RO și are un rol consultativ,
activită ți cu caracter ocazional desfă șurate de fă ră personalitate juridică .
zilieri.
Metodologia cuprinde prevederi privind: Acesta sprijină CERT-RO, autoritatea
• modalitatea de înființare a registrului; competentă la nivel național, în ceea ce
• instalarea și autorizarea accesului la privește:
aplicația „Inspecția Muncii“; • determinarea și actualizarea
• conținutul și modalitatea de completare permanentă a valorilor de prag necesare
a Registrului; pentru stabilirea efectului perturbator
• termenele de completare și transmitere semnificativ al incidentelor la nivelul
a Registrului. rețelelor și sistemelor informatice ale
operatorilor de servicii esențiale;
Nr. 3 din 27/07/2020

• elaborarea și actualizarea permanentă a hand destinate beneficiarilor eligibili care


normelor tehnice de stabilire a respectă condițiile programului și se
impactului incidentelor. încadrează în normele și procedurile interne
ale finanțatorilor și beneficiază de garanții
GdLINIS este compus din câ te un emise/acordate de că tre F.N.G.C.I.M.M. în
expert/specialist din cadrul entită ților numele și în contul statului în calitate de
prevă zute la art. 15 alin. (2) și al autorită ților mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.
și entită ților de reglementare și administrare a
sectoarelor și subsectoarelor prevă zute în În termen de 30 de zile de la data intră rii în
anexă . vigoare a O.U.G., Ministerul Finanțelor Publice
va elabora și va supune aprobă rii Guvernului
Legea nr. 362/2018 se va republica dâ ndu-se normele metodologice de aplicare.
textelor o nouă numerotare. Mai multe
informații privind O.U.G. nr. 119/2020 puteți Sănătate
gă si aici - LEGE nr. 152 din 24 iulie 2020 privind
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocume organizarea și finanțarea serviciilor de
nt/228369 promovare a sănătății și prevenire a
îmbolnăvirilor
IMM MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 24 iulie
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 22 2020
iulie 2020 privind aprobarea Programului
de susținere a întreprinderilor mici și Legea reglementează cadrul legislativ referitor
mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI la desfă șurarea activită ților de promovare a
UTILAJE“ să nă tă ții și prevenire a îmbolnăvirilor în
MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 24 iulie rândul populației din Româ nia.
2020
Conform legii, activită țile de promovare a
Beneficiari ai programului pot fi operatorii să nă tă ții și prevenire a îmbolnăvirilor se
economici (societate sau societate cooperativă , realizează pe baza unui program multianual,
societate agricolă , cooperativă agricolă de care cuprinde subprograme anuale.
producție, persoană fizică autorizată ,
întreprinză tor titular al unei întreprinderi Sunt reglementate detaliat modurile în care se
individuale sau întreprindere familială ) realizează activită țile de promovare a să nă tă ții.
autorizați potrivit dispozițiilor legale în
vigoare, asociațiile sau fundațiile nonprofit Legea mai prevede că în termen de 90 de zile
care desfă șoară activită ți economice și care de la data intră rii în vigoare , Ministerul
îndeplinesc cumulativ condițiile de încadrare Să nă tă ții elaborează :
în categoria întreprinderilor mici și mijlocii • programul multianual, pentru o
prevă zute de Legea nr. 346/2004 privind perioadă de 4 ani, care va fi aprobat prin
stimularea înființă rii și dezvoltă rii hotă râ re a Guvernului;
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modifică rile • normele metodologice de punere în
și completă rile ulterioare, precum și aplicare a acesteia, care vor fi aprobate
întreprinderile afiliate care au un numă r egal prin hotă râ re a Guvernului.
sau mai mare de 250 de angajați, care are
calitatea de utilizator/locatar în contractul de Legea intră în vigoare la 30 de zile de la data
leasing financiar încheiat cu finanțatorul. publică rii în Monitorul Oficial al Româ niei,
Partea I.
Finanță rile prevă zute sunt destinate
achiziționă rii bunurilor mobile noi și second-
Nr. 3 din 27/07/2020

COVID-19 MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 iulie


HOTĂRÂRE nr. 570 din 21 iulie 2020 pentru 2020
modificarea și completarea anexelor nr. 2 și
3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 Ordinul reglementează :
privind prelungirea stării de alertă pe • carantinarea persoanelor;
teritoriul României începând cu data de 17 • carantinarea zonală ;
iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor • izolarea persoanelor;
care se aplică pe durata acesteia pentru • că ile de atac împotriva Deciziilor de
prevenirea și combaterea efectelor confirmare sau infirmare privind
pandemiei de COVID-19 mă surile de izolare, prelungire a izolă rii
MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 21 iulie sau carantinare;
2020 • concediul medical;
• modelul deciziei de confirmare sau
Prin adoptarea acestei hotă râ ri se modifică infirmare a carantină rii;
• Anexa nr. 2 • modelul Deciziei de confirmare sau
• prin introducerea unui nou articol, infirmare a mă surii de izolare sau de
articolul 1^1, cu urmă torul cuprins: „Se prelungire a izolă rii;
poate institui izolarea și carantina • abrogarea orică ror dispoziții contrare.
persoanelor în condițiile art. 7, 8 și 11
din Legea nr. 136/2020 privind LEGE nr. 146 din 23 iulie 2020 privind
instituirea unor mă suri în domeniul acordarea de măști pentru protecția
să nă tă ții publice în situații de risc cetățenilor români de virusul COVID-19
epidemiologic și biologic.” MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie
• prin modificarea articolului 2 care va 2020
avea urmă torul cuprins: „Respectarea
aplică rii mă surilor prevă zute la art. 1 și Persoanele care beneficiază gratuit un set de
1^1 se urmă rește de că tre Ministerul 30 de mă ști de protecție, lunar, sunt:
Să nă tă ții și Ministerul Afacerilor a) persoanele din familiile beneficiare
Interne.” ale ajutorului social acordat în baza Legii nr.
• Anexa 3 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
• prin introducerea unui nou articol, modifică rile și completă rile ulterioare;
articolul 2^1, cu urmă torul cuprins: „Se b) persoanele din familiile beneficiare
poate institui carantina zonală în de alocație pentru susținerea familiei acordată
condițiile art. 7 și 12 din Legea nr. în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația
136/2020 privind instituirea unor pentru susținerea familiei, republicată , cu
mă suri în domeniul să nă tă ții publice în modifică rile și completă rile ulterioare;
situații de risc epidemiologic și biologic.” c) pensionarii sistemului public de
• prin adă ugarea unui nou alineat, pensii ale că ror drepturi sunt de pâ nă la 1.000
alineatul (7^1), la articolul 10, cu lei inclusiv, reprezentâ nd nivelul indemnizației
urmă torul cuprins: „Respectarea sociale pentru pensionari prevă zute de
aplică rii mă surii prevă zute la art. 2^1 se Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009
urmă rește de că tre Ministerul Să nă tă ții privind instituirea pensiei sociale minime
și Ministerul Afacerilor Interne.” garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009,
cu modifică rile ulterioare;
ORDIN nr. 1.309 din 21 iulie 2020 privind d) persoanele încadrate în grad de
modalitatea de aplicare a măsurilor de handicap care realizează venituri exclusiv din
prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu prestațiile sociale prevă zute de art. 42 și 58
SARS-CoV-2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu
Nr. 3 din 27/07/2020

handicap, republicată , cu modifică rile și urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind


completă rile ulterioare. protecția mediului
MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie
Autorită țile publice locale asigură distribuirea 2020
mă știlor de protecție, în mod gratuit, că tre
fiecare beneficiar prevă zut mai sus. Modifică rile și completă rile sunt urmă toarele:
• este modificată definiția avizului de
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 120 din 22 mediu pentru produse de protecție a
iulie 2020 privind instituirea unor măsuri plantelor, respectiv pentru îngră șă minte
de sprijin destinate salariaților și - act administrativ emis de autoritatea
angajatorilor în contextul situației competentă de implementare pentru
epidemiologice determinate de protecția mediului, prin compartimentul
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 cu atribuții în domeniul respectiv,
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie necesar în procedura de omologare a
2020 produselor chimice de protecție a
plantelor și, respectiv, de autorizare a
Prin adoptarea acestui act normativ salariații îngră șă mintelor chimice;
angajatorilor a că ror activitate a fost • este modificată obligația privind
suspendată ca urmare a anchetei modalitatea de stocare a îngră șă mintele
epidemiologice efectuate de direcțiile de chimice și produselor de protecție a
să nă tate publică județene, respectiv a plantelor, obligație a persoanelor
municipiului București beneficiază de juridice care produc, stochează ,
acordarea indemnizației prevă zute la art. XI comercializează și/sau utilizează
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. îngră șă minte chimice și produse de
30/2020 pentru modificarea și completarea protecție a plantelor. În urma
unor acte normative, precum și pentru modifică rii, persoanele juridie în cauză
stabilirea unor mă suri în domeniul protecției pot să stocheze îngră șă mintele chimice
sociale în contextul situației epidemiologice și produsele de protecție a plantelor
determinate de ră spâ ndirea coronavirusului pentru o perioadă nedeterminată
SARS-CoV-2, aprobată cu modifică ri și conform fișei cu date de securitate
completă ri prin Legea nr. 59/2020, cu emisă de producă tor. Anterior
completă rile ulterioare. Prevederea se aplică modifică rii, produsele puteau fi stocate
pe toată perioada în care activitatea este temporar și numai ambalate și în locuri
suspendată , dar nu mai tâ rziu de data de 31 protejate, bine aerisite;
decembrie 2020. • este introdusă o nouă contravenție:
nerespectarea obligațiilor persoanelor
Indemnizația se calculează pentru numă rul de fizice și juridice de a supraveghea și
zile în care activitatea a fost suspendată . asigura depozitarea îngră șă mintelor
chimice potrivit fișei cu date de
Salariații aflați în concediu medical și care securitate emisă de producă tor; Aceasta
primesc indemnizația de asigură ri sociale se sancționează cu amendă de la 7.500
aferentă nu beneficiază de mă sura privind lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru
acordarea indemnizației. persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON)
la 100.000 lei (RON), pentru persoane
juridice.
Mediu
LEGE nr. 140 din 21 iulie 2020 pentru Protecție socială
modificarea și completarea Ordonanței de LEGE nr. 145 din 22 iulie 2020 pentru
modificarea și completarea Legii nr.
Nr. 3 din 27/07/2020

448/2006 privind protecția și promovarea conform legii, și aflat în proprietatea


drepturilor persoanelor cu handicap acestora, fă ră a depă și suma de 1.500 lei,
MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 22 iulie anual, pentru persoanele cu handicap
2020 grav, respectiv 750 lei, anual, pentru
persoanele cu handicap accentuat;
• sunt actualizate unele principii și modalitatea de decontare și indexare a
definiții; limitelor se va stabili prin hotă râ re a
• este introdusă o gratuitate pentru Guvernului.
persoanele care solicită încadrarea în • au crescut semnificativ amenzile pentru
grad de handicap. Aceste persoane vor nerespectarea dispozițiilor legii privind
beneficia de gratuitate pentru obținerea protecția și promovarea drepturilor
documentelor medicale și pentru persoanelor cu handicap.
evaluă rile medicale și psihologice Mai multe detalii puteți gă si aici -
solicitate în vederea întocmirii dosarului http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocume
de evaluare complexă , în baza alocă rilor nt/228037
din bugetul Fondului național unic de
asigură ri sociale de să nă tate; Diverse
• o altă noutate se referă la finanțarea ORDIN nr. 232 din 10 iulie 2020 privind
activită ților, evenimentelor și aprobarea Listei apelor minerale naturale
manifestă rilor educative destinate recunoscute în România
copiilor și tinerilor cu handicap integrați MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 21 iulie
în învă ță mâ ntul de masă /învă ță mâ ntul 2020
special integrat, organizate în
învă ță mâ ntul de masă /învă ță mâ ntul Prin acest act al președintelui Agenției
special integrat. Acestea se vor putea Naționale pentru Resurse Minerale, se aprobă
asigura inclusiv prin parteneriat public- Lista apelor minerale naturale recunoscute în
privat; Româ nia și se publică în anexa care face parte
• s-a introdus posibilitatea pentru integrantă din ordin.
persoanele cu handicap de a opta, la Anexa poate fi consultată aici:
cerere, pentru acordarea gratuită ții la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocume
transportul interurban sau pentru nt/227986
decontarea carburantului necesar
autoturismului adaptat handicapului,

Schrems II – Invalidarea Scutului de


confidențialitate UE-SUA

Scurt istoric
Hotă râ rea pronunțată în cauza Schrems II (C-113/18) de
că tre Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) are la
origine o plâ ngere a domnului Maximilian Schrems prin care
a solicitat autorită ții competente privind protecția datelor
(Data Protection Commissioner) dispunerea suspendă rii sau
interzicerea transferului datelor sale cu caracter personal efectuat de Facebook Ireland a că tre
Facebook Inc.
Nr. 3 din 27/07/2020

Ca urmare a plâ ngerii, Data Protection Commissioner a sesizat instanța din Irlanda (High Court),
pentru ca aceasta din urmă să sesizeze CJUE cu trimiterea preliminară .

Soluția trimiterii preliminare


În urma acestei hotă râ ri s-au stabilit, în principal, urmă toarele:
• invalidarea Deciziei 2016/1250 privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul
de confidențialitate UE-SUA (EU-US Privacy Shield) – documentul care permitea transferul
datelor cu caracter personal din UE că tre o societate din Statele Unite ale Americii;
• clauzele contractuale standard (SCC) sunt valabile doar dacă mențin un nivel de protecție
care este în esență echivalent cu cel garantat de GDPR în lumina Cartei UE.

Consecințele hotărârii Schrems II:


• invalidarea Scutului de confidențialitate are efect imediat – aceasta însemnâ nd că
operatorii nu se mai pot baza pe caracterul adecvat al nivelului de protecție a
confidențialită ții atunci câ nd transferă date cu caracter personal în SUA;
• în cazul utiliză rii clauzelor contractuale standard (SCC), mai înainte de a le folosi ca temei
pentru transferul datelor, operatorii și persoanele împuternicite, în colaborare cu
destinatarul datelor, trebuie să verifice, de la caz la caz dacă legea ță rii terțe de destinație
asigură o protecție adecvată , în conformitate cu legislația UE;
• autoritatea de supraveghere competentă este obligată să suspende sau să interzică un
transfer de date întemeiat pe clauze contractuale standard (SCC) că tre un stat terț atunci
câ nd consideră că acele clauze nu pot fi respectate în statul terț.

Comunicatul ANSPDCP referitor la Invalidarea Scutului de confidențialitate UE-SUA


Conform comunicatului ANSPDCP, „în absența unei decizii privind caracterul adecvat în temeiul
art. 45 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, transferul de date cu caracter personal către
Statele Unite poate fi efectuat în conformitate cu unul din următoarele instrumente prevăzute de
art. 46 din Regulamentul (UE) 2016/679:
• clauze standard de protecție a datelor,
• reguli corporatiste obligatorii,
• coduri de conduită și mecanisme de certificare,
De asemenea, transferul de date cu caracter personal către Statele Unite se poate realiza în temeiul
derogărilor prevăzute la art. 49 din Regulamentul (UE) 2016/679.”

Ce trebuie să facă operatorii care transferă date în SUA sau state terțe?
Pâ nă la identificarea unei alternative, operatorii ar trebui să oprească transferurile de date că tre
SUA și alte state terțe. Organizațiile trebuie să aibă în vedere posibila utilizare a clauzelor
contractuale standard (SCC) ca temei al transferului. Pentru utilizarea corectă a acestora, trebuie
efectuată o evaluare a caracterului adecvat al protecției oferite de statul terț. Dacă este aplicabil
art. 49 din GDPR, se poate invoca una dintre situațiile prevă zute acolo ca temei al transferului.

Urmează să vedem cum va soluționa instanța din Irlanda (High Court) procesul inițial și care va
fi soluția adoptată de autoritatea pentru protecția datelor (Data Protection Commissioner).
Nr. 3 din 27/07/2020

Contravențiile și sancțiunile aplicabile proprietarilor


conform Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înființarea,
organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și
administrarea condominiilor

Am pregă tit pentru dvs. un tabel cu ajutorul că ruia să identificați rapid faptele considerate
contravenții și sancțiunile aplicabile proprietarilor conform Legii nr. 196/2018.

Fapta sancționată Sancțiunea Cine aplică sancțiunea


- necomunicarea de că tre proprietar - amendă de la 200 lei la Primarii sau de împuterniciții
a modifică rii suprafeței utile că tre 1.000 lei; acestora sau de că tre Poliția
asociația de proprietari și Locală .
administrația financiară locală ; În cazul în care
Art. 102 alin. (1) lit. b) contravenientul se află
la prima încălcare a
obligației legale, organul
constatator poate să
aplice sancțiunea
avertismentului,
- nerespectarea de că tre proprietari a - amendă de la 500 lei la Primarii sau de împuterniciții
prevederilor privind permiterea 3.000 lei; acestora sau de că tre Poliția
accesului președintelui sau al unui Locală .
membru al comitetului executiv,
administratorului și al unei persoane
calificate în realizarea lucră rilor de
construcţii/reparaţii, după caz, în
Nr. 3 din 27/07/2020

proprietatea lor individuală , atunci


câ nd este necesar să se inspecteze, să
se repare ori să se înlocuiască
elemente din proprietatea comună , la
care se poate avea acces numai din
respectiva proprietate individuală .
Art. 102 alin. (1) lit. d)
- punerea în pericol de că tre - amendă de la 500 lei la Inspectoratul de Stat în
proprietari a integrită ții structurale a 3.000 lei; Construcții
condominiului sau a altor proprietă ți
individuale, precum şi a bunei
funcționă ri a instalațiilor aferente
acestora;
Art. 102 alin. (1) lit. f)
- schimbarea de că tre proprietar a - amendă de la 5.000 lei Inspectoratul de Stat în
destinației locuinței sau spațiului cu la 10.000 lei; Construcții
altă destinație decâ t aceea de
locuință fă ră autorizațiile şi
aprobă rile legale;
Art. 102 alin. (1) lit. g)
- neexecutarea de că tre proprietar a - amendă de la 5.000 lei Inspectoratul de Stat în
lucră rilor de întreținere, reparații sau la 10.000 lei; Construcții
de înlocuire a elementelor de
construcții aflate în proprietatea sa Amenda nu se aplică
individuală , dacă aceasta este de dacă proprietarii
natură să aducă prejudicii celorlalți respectivi au reparat
proprietari. stricăciunile sau au
Art. 102 alin. (1) lit. h) suportat cheltuielile
pentru lucrările de
reparații.
- modificarea aspectului proprietă ții - amendă de la 5.000 lei Primarii sau de împuterniciții
comune de că tre proprietari, precum la 10.000 lei; acestora sau de că tre Poliția
şi a elementelor constructive ale Locală .
condominiului fă ră respectarea
prevederilor legii;
Art. 102 alin. (1) lit. i)
- nefurnizarea sau refuzul - amendă de la 5.000 lei Primarii sau de împuterniciții
proprietarilor / dezvoltatorilor la 10.000 lei; acestora sau de că tre Poliția
ansamblurilor rezidențiale de a Locală .
furniza/presta serviciile de utilită ți
publice prin intermediul rețelelor
aflate în proprietatea acestora că tre
locuințele sau spatiile cu altă
destinație din respectivele
ansambluri rezidențiale;
Art. 102 alin. (1) lit. p)
Nr. 3 din 27/07/2020

S-ar putea să vă placă și