Sunteți pe pagina 1din 4

AUTORITI\TEA N,,\IIONALA DE IN'TEGRITATE

A REPLBLICII MOLDOVA

HAUIIOHAJIbHbIfr OPIAH IIO


HEN OAKY IIHOCTI4 PECTTYEJTI{KI4 MOJIIIOIBA

INSPECTORI\TUL DE INTEGRITATE

26
MD-2005, mun. chiqindu, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni,
Tel.(373 22) 5"20 601. fax (373 22) 820 602,$[UW3111-md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
Nr. 134/08
18 iulie 2020
mun. Chiqiniu

Ion NICOLAEV, inspector supedor de integritate al Inspectoratului de integritate


al
privind respectarea
Autoritatii Na{ionale de Integritate. examinAnd rnaterialele dosarului de control
Angela' IDNP-
regimului juridic al conflictelor de intere:se. iniliat in privinla dnei Zaporojan

A CONSTATAT:
La 3I iulie 2019 in cancelaria ,\utoritalii Nalionale de Integritate a fost inregistrat[
-,domici1ia.ainI'primara1satuluiColoni1a,nrun.Chi;indu,
sesizarea m.C-2zll19 lacareaufbstcon(3xatesesizdrile Col-242119:;iC.ol-243l19din08august
l0le
privire
La 06 august 2019. in colfbnlitate cu prevederile ar1. 30 din Leg,la w.I32l2O16 cu
la Autoritatea Nalional6 cle lntegritate sesizarea a fbst repartizatdaleat,criu
prin sistemul electronic
de distribuire a sesizf,rilor.
Potrivit sesizdrii, dna Zaporojan Angela, primar al s. Coloni1a, mun ChiEindu' a emis
<lispozi1ianr.4-pdin03ianuarie2019princare;i-aangajatfii.u,E,innc!iade
bibliotecar la biblioteca din cadrul Centrului de Crea{ie 5i Agrement, F'rin ce ar fi admis
incdlcarea

regimului juridic al conf'lictelor de interese.


privire
La I6 august 20lg,in contbrrLitate cu prevederile ar1. 3 1 din Legea nr. 13212016 cu
la Autoritatea Nalionald de Integritate, prin procesul-verbal de iniliere a controlului
nr' 205/05. in
privin{a dnei Zaporojan Angela. primar al s. Colonila, mun. ChiEirrdu, a fost iniliat controlul
privind respectarea regimului jurridic al c,cnflictelor de interese la emiter:ea actelor aclministrative
in privinfa fiicei.
prin scrisoarea nr.04-0i;/17611 din 16 august 2019. care conflrrrn avizului de recep{ie nr.
DS2035610326A5 a tbst receplionatitla20 august 2019, dnaZaporojarr Angela a fcrst informatd
ciespre inilierea in privinja sa a controlului Ei clespre drepturile prev[:zul.e la art" 33 din
Legea nr'
13212016 cu privire la Autoritatea Nalionald de Integritate'
intemeiul art.20alin.(1)lit.b), art.32alin.(3);iart.37alin,(21)dinLegeanr.13212016
cu privire la Autoritatea Nalionald der Inregritate inspectorul de integritate a solicitat infbrmalii 5i
documente necesale deslisurarii cont.rolu.lui de la Primaria s. Colonila.

At*f .l D(.r*6*rtgl*"r1"* dr.t.{l', .*..1., p"*r*]. p*f a. op""torulinregistratinl{eg:istrul de eviden![ al operatorilor de

date cu caracter pcrsonal cu nr. 0000069.


".*t
prelucrareaulterioariiaacestor date poate fi el'cctr.ratdnumaiincondiliileprevdzute de

Legeaprivindprotec{iadatclor cu caracter personal nr. 133 din 08 07.201 I


Prin scrisoarea nr. 0211-24-196 din 1J2,09.2019, semnatd de dna Zaporojan Angela, primar
ai s. Colonila, inregistratA in cancelaria ANI la 05 septembne20Ig cu nr. 3980, au fost expediate
cererea de angajare a dreiI, coordonata cu directorul Centrului de Crealie gi Agrement,
acordul dlui I, rlt6l,tr.i I, dispozilia de angajare nr. 4-p din 03 ianuarie
21lg, fiEa postului. contractul inclividual de muncl nr. IlIg din 11 .0I.2019, cererea cle demisie,
dispozilia nr. 89-p din25.07.2019 ;i copia buletinului de identitate al dr:ei I
La 22 iulie 2020 dna Zaporojan r\ngela, primar al s. Coloniga, s-a prezentat la sediul
Autoritdlii gi a prezentat Regulamentul de organizare gi funclionare a Bibliotecii publice Colonila.
Analiz|nd, docurnentele prezentate inspectorul de integritate concluzioneazi cd sunt
relevante controlului doar dispctzrlra w.4-p din 03 ianuarie 2019, dispozilia nr' 89-p din
25.07 .2019 qi Regulamentul de organizare Ei funclionare a Bibliotecii publice Coloni{a.
Punctul de vedere al persoanei supusi controlului.
Prin scrisoarea nr. 04-0812524 din 02 iunie 2020. care conform avizului de receplie nr'
DS9350225380AS a fost receplionatd la 05 iunie 2020. dna Zaporojar:r ltngela a fost invitatd la
sediul Autoritalii Nationale de Integritale pentru a-gi prezenta punr:tul de vedere asupra
respectdrii/nerespectbrii regimului juridic al corrflictelor de interese, regllementat de prevederile
art. 12 qi ar1. 14 din Legea nr. 13312(lIT,privind declararea averii $i a intereselor personale, la
emiterea actelor administrative in privinfa flticei sale, atu I.
ExercitAndu-qi dre'ptul prevdzut in art. .i7 alin.(3') din Legea nr. 13212017 cu privire la
Autoritatea Nalionali de Integritate. dna Zaporojan Angela gi-a pre:zerrtat in scris punctul de
vedere, care a fost expecli atla23 iunie 2020 de la adresa de email primariacolonita2}l3@mail.ru
la adresa de email ion.nicolaev@rani.md, fiind inregistrat cu nt.4602.
Potrivit punctului cle vedere, dna Zitporo.jan Angela considerd cd prin emiterea dispoziliei
nr. 4-p din 03 ianuarie 2019 prin care $i-a angajat copilul, dtu I in funclia de bibliotecar
la biblioteca din cadrul Centruh-ri de Crealie pi Agrement. nu a inca.lcat regimul juridic al
conflictelor de interese deoarece dispozil.ia a emis-o la propunerea directorului Centrului de
Crealie qi Agrement cdruia se subordotreaza bibliotecara.
Aprecierea inspectorului de integritate.
Studiind materialele dosarului de cc,ntrol, prevederile legale ce g;uvemeazdspela gi punctul
de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate corLstata cd dna Zaporojan
Angela, fiind in exerciliul mandatului de primar al s. Col<lni1a, mun. Chi;indu, a incilcat regimul
juridic al conflictelor cle irLterese reglernentat de dispoziliile Legii nr.l-\312016 privind declararea
averii intereselor personale.
Ei a
Documentele obfirrute in cadrul controlului atestd cE dna Zaporojan Angela a exercitat
maridatul de primar al s. Colonila ca urmarrs a alegerilor locale generale organizale in anul 2015 Ei
continud sd exercite mandatul d,: prirnar al s. Colonila ca urmare a alegerilor locale generale
organizate 2019.
in conformitate cu clispoziiliile art. ii alin, (1) lit. a) din Legea 1:\312016 privind declararea
averii qi a intereselor personale, ca urmare a exercitarii a funcliei de primar, care este o funclie de
denrnitate public6. dna Zaporojan Angela are statut de subiect al declardrii averii gi intereselor
personale.
in coresputrdere cu prevederile art. l1 alin. (2) din Legea nr. 199 2010 cu privire la statutul
persoanelor cu funclii de demnilate publi,cd. dna Zaporcjan Angela. in calitate de primar, este
obligata sd respecte intocmai regirnul juridic al conflictuh.ri de interese.

Aten{ie! Documentulconline date cu caracter pcrsonal. Jrrelucratede operatorulinregistratinRel3istrul de evidenla al operatorilor de


dat: cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrare;lulterioariaacestor date poate fi ef-ectuatdnumaiincondiliileprevazute de
l.cgeaprir,indprotecliadatclor cu caraclcr pcrsonal nr. l:i3 din t)8.07.201 l.
In cadrul controlului inspectoruI de rintegritate a stabilit cd dna ZaporojanAngela, in calitate
de primar al s. Colonila. a emis dispozilia nr. 4-p din 03 ianuarie 2019 qi dispozilia nr. 89-p din
25.07 .2019.
Potrivit dispoziliei nr. 4-p din 03 ianuarie 2019. semnatd de dna Zaporojan Angela. in
calitate de primar, aru I a fost a'.ngajatdin funclia de bibliotecar la biblioteca din cadrul
Centrului de Crealie si Agrement, pe 0,5 unitali, incepdnd cu 10.01.2019'
Conform dispoziliei nr. 89t-p drn25.07.2019, semnatd de dna ZaporojanAngela, in calitate
de primar, d.u I a ft,st elibereLtd din funclia de bibliotecar la biblioteca din cadrul
Centrului de Crealie gi Agrement,
in conformitate cu dispoziliile art. 29 alin. (l) lit. c) din Le,gea nr. 43612006 privind
administralia publicd locald qi prevederile Regulamentului de orp;anizare gi funclionare a
Bibliotecii publice Colonila. aprobat la 20 decernbrie 2017, competenla de a angaja ir':L funclia de
bibliotecar la biblioteca din cadrul Centrultri de Crealie qi ,Agrement revine primarului r;. Colonila.
Potrivit informaliilor din declaraliile de avere Ei interese personale, capitolul informaiii
generale despre subiectul declariirii" s-a constatat cd dra I, IDNP- I ..t.
copilul dnei Zaporojan Angela, IDNP- I
lnspectorul de integritate remarcd cd dispozilia nr. 4-p din 03 ianuarie 2019 gi dispozilia
nr. 89-p din25.07 .2019 vizeaza un interese personal al dnei ZaporojanAng;ela ce rezultii din relalia
cu persoana apropiatd" copilul, aru I.
in conformitate cr-r dispo;ziliile afi. 12 alin. (3)-(4) lit. a)-b) r;i alin. (7) din Legea nr.
13312016 privind declararea averii qi a intr:reselor personale, dna Zap<>rojan Angela, in calitatea
de primar, era obligatd, inainte de: a ernite actele administrative, dispozitia nr, 4-p din lJ3 ianuarie
20i9 qi dispozilia nr. 89-p din25.07.2019. sa declare conflictul de interese real la,A.utoritatea
Na1ional6 de Integritate Ei sa nu emiti actt:le administratir,'e menlionale pAnd nu va fi solulionat
conflictul de interese.
in vederea verif-rcarii respectdrii dispoziliile afi.. 12 alin. (3)-(1) lit. a)-b) din Legea nr.
133120116 privind declararea averiLi ;i a intereselor personale inspectorul de inlegritate a consultat
Registrul declaraliilor privind conflicte de jnterese linut de Autoritatea Nalionald de Integritate.
Potrivit datelor din Registru. dna Zaporo.ian Angela nu a declarat la AutoritaterL Nalionald
de lntegritate conflictul de interese realL ap-rrut atunci cdnd a fost chemeLtd. in calitate de primar al
s. Colonila, sd emitd actele administrative, dispozilia nr. 4-p din 03 ianuarie 2019 gi dispozilia nr.
89-p din 25.07.2019, in privinla copilului, drei I, care face parle dinL categoria
persoanelor apropiate.
Inspectorul de integritate observd ca. dna Zaporojan Angela a emis ,lispozilia nr. 4-p din 03
ianuarie 2019 si dispozilia. nr. 89-p din25.07.2019 cu incdlcarea prevede'rilor art.72 alin. (4) lit.
a)-b) qi afi. l4 alin. (3) din Legea nr. n33/.2016 privind declararea averii Ei intereselor personale
deoarece nu a declara corLflictul de interer;e real la Autoritatea Nalionald de Integritate gi nu a
a$tepta solulionarea acestuia.
Referitor la punctul de vedere al persoanei supuse controlului irrspectorul de irLtegritate il
apreciazl. ca fiind lipsit de suporl legal deoarece dispoziliile ar1. 12 alin. (3)-(4) lit. a)-b) gi alin.
(7) din Legea nr. 13312016 privirrd declararea zrverii gi a intereselor personale stabilesc in mod
imperativ actiunile ce urmeazd a frL intreprinse de subiectul declararii ave:rii gi intereselor personale
aflat in situatie de conflict de interese re'al.
Potrivit prevederilor afi. 28 ahn. 2 din L,egea nr. 43612006 privind administralia pubiicd
locala mandatul primarulur. inceteazd inainte de termen in caz de stabilire, prin actul de constatare
rimas definitiv. a emiterii/adoptdrii de cdtre acesta a unui act administratirz. incheierii clirecte sau

i\tenlic! Documentulconline date cu caractcr pcrsonal. prelucratede operatorulinregistratinRegistrul de cviden{6 al operatorilor de


date cu caracter personal cu nr. 0000069, Prelur:rareaultcrioaraaacestor date poate li efectuatrinumrLiincondiliileprev[zute de
I-egeaprivindprotecliadatelor cu caracter personal nr. I3 I din 08.07,20 I 1.
prin intermediul urrei persoane terle a unui act juridic, lr"rdrii sau prlrticip[rii la luarea unei
decizii fbri solulionarea conflictului de irrterese real in conformitate cu prevederile legisla{iei
privind reglementarea conflictului de interese.
in conformitate cu dispoziliile afi.23 alin. (4) din Legea m. 13312016 privind declararea
averii gi a intereselor personale, fapta subier;tului declararii in privin{a cirruia s-a constatat cd acesta
a solulionat o cerere/un demers. a emis sau a adoptat un act administt'ativ, a incheiat, direct sau
prin intermediul unei persoane terle. un act juridic. a luat o decizie sau a pafticipat la luarea unei
decizii cu incdlcarea dispoziliilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru
rdspunderea contravenliorrala sau. penald gi pentru revocarea, destituirea rsau, dupi ca:2, incelatea
mandatului, a raporturilor de muncd ori de serviciu ale subiectului in czruz:d.
in coresp.,ndere cu prevederile art.39 alin. (2) din Legea nr. 13212016 ctr privire la
Autoritatea Na{iona15 de Illtegritate. din mc,mentul in care actul cle constataLre a incdlcarii regimului
juridic al conflictului de interese rdmdne dlefinitiv. Autoritatea sesizeazd in termen de cel mult 5
zile. conducerea organizaliei publice sau a autoritAlii responsabile de numirea irr funclie a
subiectului declararii in vederea declanqarii procedurii disciplinare sauL, dupd caz, in vederea
incetdrii mandatului. a rapofturilor de muncd sau de serviciu ale persloanei care a ernis/adoptat
actul administrativ sau a incheiat, direct ori prin persoane terle, acttil juridic, sau a luat ori a
panicipat la luarea unei decizii cr-r incdlcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese.
Din aceste rafionamente. in conformitate cu prer,'ederile art. 19 qi ar1. 37-39 din Legea
13212016 cu privire la Autoritatea. Nafionali de Integritate. ar1. 12,74.1 5 ;i 23 din Legea 13312016
prirrin6 declararea averii qi intererselor personale inspectorul de integritate"-

coN cLU zroNF, AzA gr uncrnn :

1. Se constatd cd dna Zaporojan,A,ng,:13, primar al s. Colonifa. mun. Chiqinau, prin emiterea


dispoziliilor 4-p din 03 ianuarie 2019;i 89-p din 25.07.2019 a inciLlcat regimuJ juridic al
conflictelor de interese reglementat de pre'vederile arl. 12 alin. (4) lit. a)-b) Ei afi. 14 alin. (3) din
Legea nr. 13312016 privirrd declararea averii qi a intereselor personak: deoarece nu er declara in
scris conflictul de interese real la Autoritatea Nalionala de Integritate qi n,u a aEteptat solulionarea
acestuia.
2. Se sesizeazd Judecdtoria Chiqina,u. in termen de 5 zile din rnomentul in
actul de catre
constatare va rimAne defirritiv. inL vederea incetdrii inainte de termen a mrandatului de primar al s.
Colonita, mun. ChiSindu, al dnei Zapor:ojan Angela.
3. Se decade. dna Zaporojan Angela.. din dreptul de a exercita funclii publice ;ri funclii de
demnitate public[, inclusiv funclia de primar, pe o perioadn de 3 ani, clin data incetdrii inainte de
terrnen a mandatului.
4. Se inscrie, dna 2',aporcjan Angela, dupi incetarea inainte de termen a mandatuiui, in
Registrul de stat al persoanelor care au inlerdicfie de a ocupa o func{i,e publica sau d,: demnitate
publicd.
5. Se aduce la cunoqtin{a drLei Zaporc>janAngela actul de constatare Ei se informeazd despre
dreptul de a-l contesta, in tennen de l5 :ztle de la primirea acestuia. in instanla de contencios
administrativ, Judecdtoria ChiEin[u. sediul Riqcani. amplasatd in mun. ChLiqinau, str. K.iev, 3.

Inspector superior de integritate Ion NICOLAEV

,it(-'ntieL Oocumcntulconlinc clate.o.o.1.I. personal. prelucriltcdc operatorulinregistratinRegistrul de evidenl6 al operatorilor de


iu
{atc cu caracter personal cu nr. 0000069. [)relLrcrareaulterioar[aaceslor date poate fi efectuatanunLaiincondiliileprevAzute de
l-egeaprivindprotecliadatelorcucaractcrp,irsonal nr. 1.13din08.07,2011.