Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL „ION CREANGĂ”


s. Teleşeu, raionul Orhei

MD 3550, s. Teleşeu, r-nul Orhei, Tel. + 373 (235) 54-2-31


E-mail: ipteleseu@gmail.com

FIŞA POSTULUI

Numele, prenumele: __________________________


Funcţia: Diriginte
În conformitate cu prevederile p.147, lit.(a-p), ordinul Ministerului Educaţiei al
Republicii Moldova nr.235 din 25.03.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului-tip
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi II
şi ordinul nr.861 din 07.09.2015 cu privire la Codul de etică al cadrului didactic, se
stabilesc următoarele obligaţii:

1. organizează orele de Management al clasei şi alte activităţi ce contribuie la


dezvoltarea personalităţii elevului;
2. oferă consiliere în carieră şi orientare profesională ale elevilor;
3. monitorizează frecvenţa elevilor, identifică şi analizează cauzele absenţelor
elevilor şi întreprinde acţiuni corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
4. analizează periodic situaţia şcolară a elevilor, insistînd la mobilizarea acestora în
vederea îndeplinirii optimale a obligaţiilor regulamentare;
5. colaborează cu toţi profesorii care predau la clasa în vederea eficientizării
procesului educaţional;
6. participă la educaţia igienico-sanitară a elevilor;
7. observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului,
neglijării, exploatării copilului şi raportării cazurilor suspecte sau confirmate de
abuz;
8. organizează şi conduce activitatea clasei, ţinînd cont de problemele pe care le
impune viaţa, precum şi de sarcinile educative ale Instituţiei;
9. contribuie, în parteneriat cu alte cadre didactice, la organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extraşcolare;
10. asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute
de elevi la învăţătură, despre absenţele nemotivate, alte forme de abatere de la
prevederile regulamentului Instituţiei;
11. organizează şedinţe cu părinţii de cel puţin patru ori pe durata anului şcolar;
1
12. este responsabil de crearea mediului favorabil de acomodare/ adaptare a elevilor
nou-veniţi în colectivul de elevi;
13. calculează media generală a fiecărui elev;
14. completează dosarele elevilor, catalogul clasei cu datele personale ale elevilor,
precum şi alte formulare şi acte de şcolarizare;
15. informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o
conduce;
16. răspunde de baza materială a cabinetului pus la dispoziţie;
17. comunică imediat directorului sau coordonatorului din Instituţie despre orice caz
suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din
partea semenilor sau a adulţilor;
18. intervine prin a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită
ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător;
19. în vederea asigurării unui învăţământ de calitate, cadrele didactice au obligaţia de
a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită stipulate în Codul de
etică al cadrului didactic. Acestea au în vedere: relaţiile cu elevii; relaţiile cu
părinţii / alţi reprezentanţi legali; relaţiile cu colegii; relaţiile cu Instituţiile şi
reprezentanţii comunităţii locale.

16.09.2019
DIRECTOR: _________________ /Sergiu OPAEŢ/
(semnătura)

DIRIGINTE: _______________ /__________________/


(semnătura) (numele, prenumele)

____________________________________________________________________