Sunteți pe pagina 1din 65

MINISTERUL SANATATII, MUNCII $I PRoTECTIEI SocIALE AL REPUBLICil MoLDoVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDTcTNA $I FARMACTE ,,NICOLAE TESTEMITANU'

APROBAT ,,APROB"
la qedinla Senatului Uniyersitar Rector, profesor univeristar,
al Republicii Moldova proces verbal *. /O/4 dr. hab. gt. med., affiemician al A$M

2019 din ,€8. 09. 2ors

PROGRAMUL FORMARII PROFESIONALE CONTI


A MEDICILOR $I FARMACI$TILOR W
ANUL DE STUDII2OZO
Instituţiile medico-sanitare și farmaceutice, publice și private, vor prezenta planul anual de formare profesională continuă a medicilor
și farmaciștilor pentru anul 2020 conform formularului de mai jos:

PLANUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A MEDICILOR ȘI FARMACIȘTILOR


____________________________________________________
Denumirea instituției
______________________________________________________
Adresa poștală completă a instituției, inclusiv codul poștal

1 2 3 4 5 6 7 8
Numele, Instituţia de învăţământ Specialitatea Data ultimei Data absolvirii Denumirea Perioada Număr telefon al
Prenumele absolvită, facultatea, atestări în ultimului curs EMC cursului desfășurării medicului/
medicului/ seria și nr. diplomei specialitatea solicitat cursului farmacistului
farmacistului deținută solicitat

Informația se va prezenta în Departamentul Educaţie Medicală Continuă al Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” pe suport de hârtie și, obligator, în format electronic la adresa de email demc@usmf.md

Adeverințele de confirmare a programării la cursurile de educație medicală continuă, atât pentru persoanele juridice, cât și pentru persoanele
fizice, se eliberează în incinta Departamentului Educație Medicală Continuă, MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 165.
Tel./fax: +373 22 242736
Șef departament +373 22 205905
Metodiști, inspectori +37322 205160; 205257; 205258; 205360

Pentru înscrierea la curs, persoanele programate se vor prezenta în Departamentul de Educație Medicală Continuă al USMF „Nicolae
Testemițanu” în data începerii cursului, între orele 8:00-12:00 sau 13:00-17:00.

Persoanele programate la cursurile intensive – 10 ore/zi, se vor prezenta în data începerii cursului, la ora 8:00, la catedră. Înregistrarea
la cursurile intensive se va face la sfârşitul primei zile a cursului, în intervalul orar 16:00-17:00!

Notă: 1 credit = 1 oră academică.

Programul include 42 de cursuri noi.

2
CUPRINS

1. Catedra de medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu” 5


2. Şcoala de management în sănătate publică 5
3. Catedra de psihologie și management 7
4. Departamentul Medicină internă. Disciplina de reumatologie şi nefrologie 8
5. Departamentul Medicină internă. Disciplina de pneumologie şi alergologie 10
6. Departamentul Medicină internă. Disciplina de gastroenterologie 11
7. Departamentul Medicină internă. Disciplina de geriatrie şi medicina muncii 11
8. Departamentul Medicină internă. Disciplina de cardiologie 12
9. Departamentul Medicină internă. Disciplina de sinteze clinice 14
10. Departamentul Medicină internă. Disciplina de hematologie 14
11. Catedra de endocrinologie 15
12. Catedra de medicina de familie 16
13. Catedra de pneumoftiziologie 18
14. Departamentul Pediatrie 19
15. Departamentul Pediatrie. Disciplina de neuropediatrie 21
16. Catedra de neurologie nr. 2 21
17. Catedra de medicină alternativă şi complementară 22
18. Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală 23
19. Catedra de urgențe medicale 25
20. Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală 26
21. Catedra de dermatovenerologie 27
22. Catedra de igienă 27
23. Catedra de boli infecţioase 28
24. Catedra de microbiologie, virusologie şi imunologie 29
25. Catedra de epidemiologie 29
26. Catedra de medicină de laborator 30
27. Catedra de radiologie şi imagistică 31
28. Cursul de sonografie 34
29. Catedra de farmacologie și farmacologie clinică 35
30. Catedra de biologie moleculară și genetică umană 36
31. Catedra de chirurgie nr. 4 37
32. Departamentul Obstetrică și ginecologie. Disciplina de obstetrică şi ginecologie 39
3
33. Catedra de ortopedie şi traumatologie 42
34. Catedra de chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică 43
35. Catedra de neurochirurgie 44
36. Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 44
37. Catedra de anesteziologie şi reanimatologie nr. 2 45
38. Catedra de oncologie 46
39. Catedra de urologie şi nefrologie chirurgicală 47
40. Catedra de otorinolaringologie 48
41. Catedra de oftalmologie și optometrie 48
42. Catedra de oftalmologie 50
43. Catedra de morfopatologie 50
44. Catedra de medicina legală 51
45. Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan” 52
46. Catedra de stomatologie terapeutică 54
47. Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi” 56
48. Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonţie „Ion Lupan” 57
49. Catedra de ortodonţie 57
50. Catedra de farmacologie şi farmacie clinică 59
51. Catedra de farmacie socială „Vasile Procopişin” 59
52. Catedra de tehnologia medicamentelor 60
53. Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică 60
54. Catedra de farmacognozie şi botanică farmaceutică 61

CENTRUL UNIVERSITAR DE SIMULARE ÎN INSTRUIREA MEDICALĂ 62

4
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA MEDICINĂ SOCIALĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR „NICOLAE TESTEMIŢANU”
şef catedră: Elena Raevschi, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: Alexei Rusu, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 205 230; 022 205 248
Managementul serviciilor de sănătate.
1. 13.01-31.01 100 30 2 4096
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul strategic.
2. 03.02-21.02 100 30 2 4096
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul serviciilor de sănătate.
3. 02.03-20.03 100 30 2 4096
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Etica, deontologia și comunicarea în sănătate.
4. 30.03-14.04 75 30 2 3072
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul strategic.
5. 04.05-22.05 100 30 2 4096
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul serviciilor de sănătate.
6. 25.05-12.06 100 30 2 4096
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul calității serviciilor medicale.
7. 15.06-30.06 75 30 2 3072
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul strategic.
8. 07.09-25.09 100 30 2 4096
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul serviciilor de sănătate.
9. 05.10-26.10 100 30 2 4096
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul strategic.
10. 02.11-20.11 100 30 2 4096
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Managementul calității serviciilor medicale.
11. 30.11-15.12 75 30 2 3072
PT – pentru manageri de toate nivelele și medici.
Total: 1782 330 22
ȘCOALA DE MANAGEMENT ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
director: O. Lozan, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Rodica Gramma, dr. şt. filosofice, conferențiar universitar, tel.: 022 205 205
Etică, integritate și legislație în activitatea lucrătorilor în sănătate.
1. PT – pentru medici, cadru managerial. 17.02-21.02 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Managementul organizațional și marketing în sănătate.
2. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal nonmedical implicat în managementul IMSP. 02.03-06.03 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
5
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Managementul calității în instituțiile medicale.
PT – pentru medici, cadru managerial, personal medical mediu şi personal nonmedical implicat în
3. managementul calităţii IMSP.
02.03-06.03 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Etică, integritate și legislație în activitatea lucrătorilor în sănătate.
4. PT – pentru medici, cadru managerial. 23.03-27.03 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Comunicare, imagine și pledorie în activitatea medicală.
5. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal medical mediu. 30.03-03.04 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Etică, comunicare și legislație medicală.
6. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal medical mediu. 06.04-10.04 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Etică, integritate și legislație în activitatea lucrătorilor în sănătate.
7. PT – pentru medici, cadru managerial. 13.04-17.04 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Economie și managementul resurselor umane în sănătate.
8. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal nonmedical implicat în managementul IMSP. 04.05-08.05 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Etică, integritate și legislație în activitatea lucrătorilor în sănătate.
9. PT – pentru medici, cadru managerial. 25.05-29.05 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Leadership și dezvoltare organizațională. Managementul proiectelor în sănătate.
10. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal nonmedical implicat în managementul IMSP. 08.06-12.06 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Managementul calității în instituțiile medicale.
PT – pentru medici, cadru managerial, personal medical mediu şi personal nonmedical implicat în
11. managementul calităţii IMSP.
08.06-12.06 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Managementul calității în instituțiile medicale.
PT – pentru medici, cadru managerial, personal medical mediu şi personal nonmedical implicat în
12. 05.10-09.10 50 24 1 2048
managementul calităţii IMSP.
Curs intensiv - 10 ore/zi

6
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Economie și managementul resurselor umane în sănătate.
13. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal nonmedical implicat în managementul IMSP. 05.10-09.10 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Etică, integritate și legislație în activitatea lucrătorilor în sănătate.
14. PT – pentru medici, cadru managerial. 19.10-23.10 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Comunicare, imagine și pledorie în activitatea medicală.
15. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal medical mediu. 19.10-23.10 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Leadership și dezvoltare organizațională. Managementul proiectelor în sănătate.
16. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal nonmedical implicat în managementul IMSP. 30.11-04.12 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Etică, integritate și legislație în activitatea lucrătorilor în sănătate.
17. PT – pentru medici, cadru managerial. 07.12-11.12 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Managementul organizațional și marketing în sănătate.
18. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal nonmedical implicat în managementul IMSP. 07.12-11.12 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Etică, comunicare și legislație medicală.
19. PT – pentru medici, cadru managerial şi personal medical mediu. 14.12-18.12 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Managementul calității în instituțiile medicale.
PT – pentru medici, cadru managerial, personal medical mediu şi personal nonmedical implicat în
20. managementul calităţii IMSP.
14.12-18.12 50 24 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Total: 1000 480 20
CATEDRA PSIHOLOGIE ȘI MANAGEMENT
șef catedră: Larisa Spinei, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Ludmila Goma, dr. șt. economice, conferențiar universitar, tel.: 022 205 215
Psihopedagogia învăţământului superior.
1. 02.03-20.03 100 15 1 4096
PT – pentru cadre didactice universitare.
Psihopedagogia învăţământului superior.
2. 05.10-26.10 100 15 1 4096
PT – pentru cadre didactice universitare.
Total: 200 30 2

7
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ. DISCIPLINA REUMATOLOGIE ŞI NEFROLOGIE
şef disciplină: Liliana Groppa, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Lealea Chiaburu, asistent universitar, tel.: 022 443 131
Probleme actuale de diagnostic şi tratament în medicina internă. Partea 1.
1. PT – pentru internişti, medici de familie, reumatologi, gastroenterologi, endocrinologi, nefrologi, 20.01-04.02 75 7 1 3072
cardiologi.
Diagnosticul şi tratamentul contemporan al pielonefritelor şi complicaţiilor lor.
2. PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, cardiologi, urologi, nefrologi, 20.01-04.02 75 7 1 3072
gastroenterologi, endocrinologi.
Maladiile autoimune în medicina internă: reumatice, hepatice, endocrine, respiratorii,
renale.
3. PT – pentru internişti, medici de familie, interniști, reumatologi, gastroenterologi, hepatologi,
03.02-18.02 75 7 1 3072
nefrologi, pneumologi, endocrinologi.
Sindromul febril în practica medicului internist.
4. PT – pentru medici de familie, internişti, nefrologi, endocrinologi, reumatologi, gastroenterologi.
03.02-18.02 75 7 1 3072
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul sindromului metabolic.
5. PT – pentru internişti, cardiologi, medici de familie, reumatologi, gastroenterologi, hepatologi, 17.02-03.03 75 7 1 3072
endocrinologi, nefrologi.
Probleme actuale de diagnostic şi tratament ale osteoporozei.
6. PT – pentru medici de familie, internişti, gastroenterologi, endocrinologi, nefrologi, cardiologi, 17.02-03.03 75 7 1 3072
reumatologi.
Patologia organelor interne şi sarcina.
7. PT – pentru medici de familie, internişti, cardiologi, gastroenterologi, nefrologi, endocrinologi, 02.03-17.03 75 7 1 3072
reumatologi.
Diagnosticul diferențial al bolilor difuze de colagen.
8. PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, cardiologi, gastroenterologi, 02.03-17.03 75 7 1 3072
endocrinologi.
Patologia renală în afecţiunile organelor interne.
9. PT – pentru medici de familie, internişti, nefrologi, reumatologi, cardiologi, gastroenterologi, 16.03-31.03 75 7 1 3072
endocrinologi.
Diagnosticul şi tratamentul bolilor inflamatorii şi degenerative ale coloanei vertebrale.
10. PT – pentru medici de familie, internişti, nefrologi, reumatologi, cardiologi, gastroenterologi, 16.03-31.03 75 7 1 3072
neurologi, endocrinologi.

8
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Sindromul febril în practica medicului internist.
11. PT – pentru medici de familie, internişti, neurologi, nefrologi, cardiologi, endocrinologi, 30.03-14.04 75 7 1 3072
reumatologi, gastroenterologi.
Probleme selectate ale diagnosticului diferenţial în medicina internă.
PT – pentru medici interniști, medici de familie, gastroenterologi, reumatologi, nefrologi,
12. endocrinologi, cardiologi.
30.03-14.04 75 7 1 3072
ÎN TERITORIU
Probleme actuale în reumatologie și nefrologie.
PT – pentru medici interniști, medici de familie, gastroenterologi, reumatologi, nefrologi,
13. endocrinologi, cardiologi.
11.05-26.06 75 7 1 3072
ÎN TERITORIU
Diagnosticul şi tratamentul contemporan al pielonefritelor şi complicaţiilor lor.
14. PT – pentru medici de familie, internişti, cardiologi, nefrologi, urologi, reumatologi, 14.09-29.09 75 7 1 3072
gastroenterologi, endocrinologi.
Probleme actuale de diagnostic şi tratament ale osteoporozei.
15. PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, endocrinologi, gastroenterologi, nefrologi, 14.09-29.09 75 7 1 3072
cardiologi.
Diagnosticul diferențial al bolilor difuze de colagen.
16. PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, cardiologi, gastroenterologi, 12.10-28.10 75 7 1 3072
endocrinologi.
Patologia organelor interne şi sarcina.
17. PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, cardiologi, gastroenterologi, 12.10-28.10 75 7 1 3072
endocrinologi.
Probleme actuale în reumatologie și nefrologie.
PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, cardiologi, gastroenterologi,
18. endocrinologi.
12.10-28.10 75 7 1 3072
ÎN TERITORIU
Sindromul febril în practica medicului internist.
PT – pentru medici de familie, internişti, reumatologi, nefrologi, cardiologi, gastroenterologi,
19. endocrinologi.
26.10-10.11 75 7 1 3072
ÎN TERITORIU
Probleme actuale de diagnostic şi tratament în medicina internă. Partea 2.
20. PT – pentru internişti şi medici de familie, reumatologi, gastroenterologi, endocrinologi, 26.10-10.11 75 7 1 3072
nefrologi, cardiologi.

9
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Maladiile autoimune în medicina internă: reumatice, hepatice, endocrine, respiratorii,
renale.
21. PT – pentru internişti, medici de familie, reumatologi, gastroenterologi, nefrologi, pneumologi,
09.11-24.11 75 7 1 3072
endocrinologi, hepatologi.
Probleme selectate ale diagnosticului diferenţial în medicina internă.
22. PT – pentru medici internişti, medici de familie, gastroenterologi, reumatologi, nefrologi, 09.11-24.11 75 7 1 3072
endocrinologi, cardiologi.
Diagnosticul şi tratamentul bolilor inflamatorii şi degenerative ale coloanei vertebrale.
23. PT – pentru internişti, medici de familie, reumatologi, gastroenterologi, nefrologi, cardiologi, 23.11-08.12 75 7 1 3072
endocrinologi.
Patologia renală în afecţiunile organelor interne.
24. PT – pentru internişti, medici de familie, reumatologi, gastroenterologi, nefrologi, cardiologi, 23.11-08.12 75 7 1 3072
endocrinologi.
Total: 1800 168 24
DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ. DISCIPLINA PNEUMOLOGIE ŞI ALERGOLOGIE
şef disciplină: V. Botnaru, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Oxana Munteanu, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 572 390
Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul bolilor pulmonare şi ale alergiilor. 75 3072
1. PT – pentru pneumologi, alergologi, internişti, medici de familie, medici de alte specialități. 20.01-04.02 +4 7 1 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3552
Diagnosticul diferențial în bolile aparatului respirator.
2. PT – pentru pneumologi, alergologi, internişti, medici de familie, oncologi, medici de alte 16.03-31.03 75 7 1 3072
specialități.
Esenţialul în tuberculoză.
3. 05.10-21.10 75 7 1 3072
PT – pentru pneumologi, internişti, medici de familie, medici de alte specialități.
Infecțiile în bolile aparatului respirator.
4. 16.11-01.12 75 7 1 3072
PT – pentru pneumologi, alergologi, internişti, medici de familie, medici de alte specialități.
300
Total: +4 28 4
CUSIM

10
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ. DISCIPLINA GASTROENTEROLOGIE
şef disciplină: E. Tcaciuc, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: Liudmila Tofan-Scutaru, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 510
Gastroenterologie clinică – probleme actuale.
1. 03.02-18.02 75 7 1 3072
PT – pentru medici de familie.
Actualități în patologia hepatică. 100 4096
2. PT – pentru interniști, gastroenterologi și hepatologi. 09.03-27.03 +4 7 1 +836
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4932
Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul hepatitelor cronice de etiologie virală B, C,
3. D. 06.04-15.04 50 7 1 2048
PT – pentru medici internişti, gastroenterologi şi hepatologi.
100 4096
Marile sindroame digestive.
4. 04.05-22.05 +4 7 1 +836
PT – pentru medici de familie. Cu instruire prin simulare la CUSIM
CUSIM 4932
Patologia gastroenterologică şi hepatică în timpul sarcinii.
5. 25.05-10.06 75 7 1 3072
PT – pentru medici de familie.
Probleme actuale în diagnosticul și tratamentul hepatitelor cronice și cirozelor hepatice de
6. etiologie non virală: etanolică, medicamentoasă, steatohepatita și steatoza hepatică. 07.09-16.09 50 7 1 2048
PT – pentru medici interniști, gastroenterologi și hepatologi.
Studii complementare pentru obținerea competențelor în nutriție și dietetică.
Modulul 3. Dietetică.
7. 21.09-16.11 280 7 1 11500
Pentru medici de familie, interniști, igieniști, medici specialiști din profilul internistic.
CURS NOU
Gastroenterologie clinică – probleme actuale.
8. 23.11-08.12 75 7 1 3072
PT – pentru medici interniști, gastroenterologi și hepatologi.
805
Total: +8 56 8
CUSIM
DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ. DISCIPLINA GERIATRIE ȘI MEDICINĂ A MUNCII
şef disciplină: N. Bodrug, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Irina Coşciug, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 267 017
Probleme actuale de diagnostic și tratament în medicina muncii.
1. 30.03-14.04 75 7 1 3072
PT – pentru internişti, medici de familie.
Total: 75 7 1

11
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
COMPARTIMENTUL GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE
Responsabil: A. Negară, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 267 059
Patologia cardiacă la vârstnici.
1. 20.01-04.02 75 14 2 3072
PT – pentru medici de familie, interniști, geriatri, cardiologi.
Patologia osteo-articulară la vârstnici.
2. 17.02-03.03 75 14 2 3072
PT – pentru medici de familie, interniști, geriatri, reumatologi.
Probleme actuale în geriatrie.
3. 16.03-31.03 75 14 2 3072
PT – pentru medici de familie, interniști, geriatri.
Patologia cardiacă la vârstnici.
4. 11.05-26.05 75 14 2 3072
PT – pentru medici de familie, interniști, geriatri, cardiologi.
Patologia osteo-articulară la vârstnici.
5. 07.09-22.09 75 14 2 3072
PT – pentru medici de familie, interniști, geriatri, reumatologi.
Probleme actuale în geriatrie.
6. 19.10-03.11 75 14 2 3072
PT – pentru medicii de familie, interniști, geriatri.
Diagnosticul şi tratamentul sindroamelor geriatrice.
7. 16.11-01.12 75 7 1 3072
PT – pentru medici de familie, interniști, geriatri.
Total compartiment: 855 91 13
Total disciplină: 930 98 14
DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ. DISCIPLINA CARDIOLOGIE
şef disciplină: V. Revenco, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Irina Cabac-Pogorevici, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 256 178
Probleme actuale în cardiopatia ischemică şi tulburările de ritm cardiac. 100 4096
1. PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi. 13.01-31.01 +4 7 1 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Ecocardiografia.
2. PT – pentru medici cardiologi şi funcţionalişti. 27.01-14.02 100 14 2 4096
Curs cu frecvenţă redusă
Electrocardiografia. 100 4096
3. PT – pentru medici cardiologi, funcţionalişti şi medici de familie. 10.02-28.02 +4 14 2 +480
Curs cu frecvenţă redusă. Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Probleme actuale în hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă. 100 4096
4. PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi. 02.03-20.03 +4 14 2 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576

12
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Probleme actuale în cardiopatia ischemică şi tulburările de ritm cardiac. 100 4096
5. PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi. 23.03-10.04 +4 14 2 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Hipertensiunea arterială și aritmiile în grupuri și condiții speciale.
50 2048
PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi.
6. 08.04-17.04 +4 7 1 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM
CUSIM 2528
CURS NOU
Probleme actuale în hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă. 100 4096
7. PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi. 28.04-19.05 +4 14 2 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Electrocardiografia. 100 4096
8. PT – pentru medici cardiologi, funcţionalişti şi medici de familie. 11.05-29.05 +4 14 2 +480
Curs cu frecvenţă redusă. Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Probleme actuale în cardiopatia ischemică şi tulburările de ritm cardiac. 100 4096
9. PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi. 02.06-22.06 +4 14 2 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Probleme actuale în hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă. 100 4096
10. PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi. 07.09-25.09 +4 7 1 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Probleme actuale în cardiopatia ischemică şi tulburările de ritm cardiac. 100 4096
11. PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi. 28.09-19.10 +4 14 2 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Diagnosticul funcţional – 1. 100 4096
12. PT – pentru medici funcţionalişti. 12.10-02.11 +4 7 1 +480
Curs cu frecvenţă redusă. Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
Actualități în diagnosticul și tratamentul sindroamelor coronariene acute și embolismului
75 3072
pulmonar acut.
13. 29.10-13.11 +4 7 1 +480
PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi.
CUSIM 3552
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Probleme actuale în hipertensiunea arterială şi insuficienţa cardiacă. 100 4096
14. PT – pentru medici cardiologi, internişti, medici de familie şi alte specialităţi. 16.11-04.12 +4 14 2 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576

13
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Diagnosticul funcţional – 2. 100 4096
15. PT – pentru medici funcţionalişti. 30.11-18.12 +4 7 1 +480
Curs cu frecvenţă redusă. Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4576
2091
Total: + 56 168 24
CUSIM
DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ. DISCIPLINA SINTEZE CLINICE
director departament: S. Matcovschi, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Tatiana Dumitraş, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 442 073; 022 205 730
Probleme de diagnostic şi tratament în medicină internă. 75 3072
1. PT – pentru medici de familie, internişti. 11.05-26.05 +4 7 1 +480
CUSIM 3552
75
Total: +4 7 1
CUSIM
DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ. DISCIPLINA HEMATOLOGIE
şef disciplină: Maria Robu, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: Larisa Musteață, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 532
Probleme actuale în hematologie.
1. 27.01-14.02 100 7 1 4096
PT – pentru hematologi și interniști.
Actualităţi în transfuziologie.
2. 09.03-27.03 100 7 1 4096
PT – pentru transfuziologi și hematologi.
Diagnosticul diferenţial și tratamentul anemiilor.
3. 30.03-14.04 75 7 1 3072
PT – pentru medici hematologi, internişti şi medici de familie.
Diagnosticul diferenţial al limfadenopatiilor şi splenomegaliilor.
4. PT – pentru medici hematologi, interniști, medici de familie şi pediatri. 11.05-15.05 50 7 1 2048
Curs intensiv - 10 ore/zi
Diagnosticul diferenţial și tratamentul anemiilor.
5. 07.09-22.09 75 7 1 3072
PT – pentru medici hematologi, internişti şi medici de familie.
Actualităţi în transfuziologie.
6. 19.10-06.11 100 7 1 4096
PT – pentru transfuziologi și hematologi.
Diagnosticul diferenţial și tratamentul anemiilor.
7. 09.11-24.11 75 7 1 3072
PT – pentru medici hematologi, internişti şi medici de familie.

14
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Diagnosticul diferenţial al leucemiilor acute și cronice.
8. 07.12-22.12 75 7 1 3072
PT – pentru medici hematologi, internişti, medici de familie și pediatri.
Total: 650 56 8
CATEDRA ENDOCRINOLOGIE
şef catedră: Lorina Vudu, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: D. Harea, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 205 538
Principii contemporane de diagnostic şi tratament ale patologiilor hipotalamo-hipofizare şi
1. suprarenale. 17.02-26.02 50 7 1 2048
PT – pentru endocrinologi, internişti, medici de familie.
Obezitatea şi alte dereglări de nutriţie.
2. 09.03-18.03 50 7 1 2048
PT – pentru endocrinologi, internişti, medici de familie.
Principii de acordare a asistenţei medicale pacienţilor endocrini în cadrul medicinei de
familie.
3. 30.03-08.04 75 14 2 3072
PT – pentru medici de familie.
Curs intensiv – 10 ore/zi
Bolile endocrine în practica medicului de familie.
4. PT – pentru medici de familie. ÎN TERITORIU
04.05-13.05 50 7 1 2048
Stări de urgenţă în endocrinologie.
5. PT – pentru endocrinologi, internişti, medici de familie.
08.06-12.06 25 7 1 1024
Actualităţi în tiroidologie.
6. PT – pentru endocrinologi, internişti, pentru medici de familie. 14.09-23.09 75 7 1 3072
Curs intensiv – 10 ore/zi
Actualităţi în diabetologie. 75 3072
7. PT – pentru endocrinologi, internişti, medici de familie. 12.10-22.10 +4 7 1 +480
Curs intensiv – 10 ore/zi CUSIM 3552
Tratamentul bolilor endocrine.
8. PT – pentru endocrinologi, internişti, medici de familie. 09.11-18.11 75 7 1 3072
Curs intensiv – 10 ore/zi
Școlarizarea pacienților cu diabet zaharat.
9. PT – pentru medici de familie.
07.12-11.12 25 7 1 1024
555
Total: +4 70 10
CUSIM

15
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA MEDICINA DE FAMILIE
şef catedră: Gh. Curocichin, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Galina Buta, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 226
Abordări contemporane ale problemelor prioritare în practica medicului de familie.
75 3072
Resuscitarea cardiopulmonară.
1. 20.01-04.02 + 16 14 2 +1688
PT – pentru medici de familie.
CUSIM 4760
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Pacientul cu probleme de sănătate mintală în practica medicului de familie. 75 3072
2. PT – pentru medici de familie. 03.02-18.02 +8 14 2 +792
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3864
Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini de bază pentru practica medicului de familie.
75 3072
PT – pentru medici de familie.
3. 17.02-03.03 + 16 14 2 +1688
Resuscitarea cardiopulmonară.
CUSIM 4760
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Îngrijiri paliative în asistența medicală primară. 75 3072
4. PT – pentru medici de familie, interniști. 02.03-17.03 +8 14 2 +792
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3864
Comunicarea cu pacienții de diferite vârste în practica medicului de familie.
75 3072
PT – pentru medici de familie.
5. 16.03-31.03 +8 14 2 +792
Cu instruire prin simulare la CUSIM
CUSIM 3864
CURS NOU
6. Conduita integrată a pacientului cu risc de boli cardiovasculare şi diabet zaharat.
PT – pentru medici de familie.
Modulul 1. Pachet intervențional esențial în maladiile non transmisibile. (50 de credite) 2048
75
(se va preda la catedra de Medicina de familie, IMSP CUAMP). 30.03-14.04
+4 14 2
Modulul 2. Abilități de examinare a analizatorului optic. (25 de credite) 1436
CUSIM
(se va preda la catedra Oftalmologie și optometrie SCM ”Sf. Treime”) +396
Cu instruire prin simulare la CUSIM 3880
CURS NOU
7. Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini de bază pentru practica medicului de familie.
75 3072
Resuscitarea cardiopulmonară.
04.05-19.05 + 16 14 2 +1688
PT – pentru medici de familie.
CUSIM 4760
Cu instruire prin simulare la CUSIM

16
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
8. Screening-ul cervical.
25 1024
PT – pentru medici de familie.
18.05-22.05 +4 7 1 +396
CUSIM 1420
Cu instruire prin simulare la CUSIM
9. Managementul practicii în medicina de familie.
25.05-10.06 75 14 2 3072
PT – pentru medici de familie
10. Expertiza medicală în practica medicului de familie.
PT – pentru medici de familie. 15.06-24.06 50 14 2 2048

Contracepţia în practica medicului de familie. 50 2048


02.09-11.09
11. PT – pentru medici de familie. +4 7 1 +396
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 2444
Abordări contemporane ale problemelor prioritare în practica medicului de familie.
75 3072
Resuscitarea cardiopulmonară.
12. 14.09-29.09 + 16 14 2 +1688
PT – pentru medici de familie.
CUSIM 4760
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Managementul practicii în medicina de familie.
13. PT – pentru medici de familie 28.09-13.10 75 14 2 3072

Conduita integrată a pacientului cu risc de boli cardiovasculare şi diabet zaharat.


PT – pentru medici de familie.
Modulul 1. Pachet intervențional esențial în maladiile non transmisibile. (50 de credite) 75 2048
14. (se va preda la catedra de Medicina de familie, IMSP CUAMP). 12.10-28.10 +4 14 2
Modulul 2. Abilități de examinare a analizatorului optic. (25 de credite) CUSIM 1436
(se va preda la catedra Oftalmologie și optometrie SCM ”Sf. Treime”) +396
Cu instruire prin simulare la CUSIM 3880
Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini de bază pentru practica medicului de familie.
75 3072
Resuscitarea cardiopulmonară.
15. 26.10-10.11 + 16 14 2 +1688
PT – pentru medici de familie.
CUSIM 4760
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Comunicarea cu pacienții de diferite vârste în practica medicului de familie. 75 3072
16. PT – pentru medici de familie. 09.11-24.11 +8 14 2 +792
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3864

17
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Îngrijiri paliative în asistența medicală primară. 75 3072
17. PT – pentru medici de familie, interniști. 23.11-08.12 +8 14 2 +792
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3864
Abordări contemporane ale problemelor prioritare în practica medicului de familie.
75 3072
Resuscitarea cardiopulmonară.
18. 07.12-22.12 + 16 14 2 +1688
PT – pentru medici de familie.
CUSIM 4760
Cu instruire prin simulare la CUSIM
2217
Total: + 152 238 34
CUSIM
CATEDRA PNEUMOFTIZIOLOGIE
şef catedră: C. Iavorschi, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Stela Kulcițkaia, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205871
Diagnosticul diferenţial ale bolilor aparatului respirator și a tuberculozei.
1. PT – pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie, infecționiști, medici de urgență, 13.01-31.01 100 7 1 4096
oncologi, reumatologi și ORL.
Ftiziopneumologie.
2. PT – pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie, infecționiști, medici de urgență, 10.02-28.02 100 7 1 4096
gastroenterologi, nefrologi, endocrinologi, epidemiologi.
Diagnosticul diferenţial ale bolilor aparatului respirator și a tuberculozei.
100 4096
3. PT – pentru ftiziopneumologi, internişti şi medici de familie, infecționiști, medici de urgență, 09.03-27.03 7 1
oncologi, reumatologi, ORL.
Tuberculoza la copii.
4. PT – pentru ftiziopneumologi, pediatri, neonatologi, medici de familie, infecționiști, reumatologi, 30.03-14.04 75 7 1 3072
ORL, endocrinologi.
Diagnosticul diferenţial ale bolilor aparatului respirator și a tuberculozei.
100 4096
PT – pentru ftiziopneumologi, internişti, medici de familie, infecționiști, medici de urgență,
5. 11.05-29.05 +12 7 1 +2508
oncologi, reumatologi și ORL.
CUSIM 6604
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Ftiziopneumologie.
6. PT – pentru ftiziopneumologi, internişti, medici de familie, infecționiști, medici de urgență, 08.06-26.06 100 7 1 4096
gastroenterologi, nefrologi, endocrinologi, epidemiologi.

18
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Ftiziopneumologie.
7. PT – pentru ftiziopneumologi, internişti, medici de familie, infecționiști, medici de urgență, 07.09-25.09 100 7 1 4096
gastroenterologi, nefrologi, endocrinologi, epidemiologi.
Ftiziopneumologie.
8. PT – pentru ftiziopneumologi, internişti, medici de familie, infecționiști, medici de urgență, 05.10-26.10 100 7 1 4096
gastroenterologi, nefrologi, endocrinologi, epidemiologi.
Diagnosticul diferenţial ale bolilor aparatului respirator și a tuberculozei.
100 4096
PT – pentru ftiziopneumologi, internişti, medici de familie, infecționiști, medici de urgență,
9. 09.11-27.11 +12 7 1 +2508
oncologi, reumatologi și ORL.
CUSIM 6604
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Probleme actuale în ftiziopneumologie.
10. PT – pentru ftiziopneumologi, internişti, medici de familie, neurologi, urologi, traumatologi, 30.11-15.12 75 7 1 3072
epidemiologi.
950
Total: + 24 70 10
CUSIM
DEPARTAMENTUL PEDIATRIE
director departament: Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Svetlana Beniş, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel. 022 558 816
Îngrijiri esenţiale neonatale bazate pe dovezi ştiinţifice. 100 4096
1. PT- pentru medici neonatologi, pediatri şi de familie. 13.01-31.01 +4 7 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
Urgenţe pediatrice. Simulare pe manechin. 100 4096
2. PT-pentru medici de familie. 13.01-31.01 +4 7 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
Patologia sistemului respirator şi maladii alergice. 100 4096
3. PT- pentru medici pediatri. 03.02-21.02 +4 14 2 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
Esenţialul în pediatria și neonatologia practică a medicilor de familie.
4. 17.02-06.03 100 7 1 4096
PT – pentru medici de familie.
Gastrologia pediatrică.
5. 09.03-27.03 100 14 2 4096
PT- pentru medici pediatri.
Pediatria bazată pe dovezi.
6. 16.03-03.04 100 7 1 4096
PT- pentru medici pediatri.

19
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Esenţialul în pediatria și neonatologia practică a medicilor de familie.
7. 11.05-29.05 100 7 1 4096
PT – pentru medici de familie.
Resuscitarea neonatală prin simulare.
8. 25.05-29.05 25 7 1 1024
PT- pentru neonatologi, pediatri.
Urgenţe pediatrice. Simulare pe manechin. 100 4096
9. PT- pentru medici pediatri. 25.05-15.06 +4 7 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
Managementul suportului respirator şi cardiac în patologia neonatală. 100 4096
10. PT- pentru neonatologi de nivelul 2 şi 3. 08.06-26.06 +4 7 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
Esenţialul în pediatria și neonatologia practică a medicilor de familie.
11. 08.06-26.06 100 7 1 4096
PT – pentru medici de familie.
Conduita stărilor patologice neonatale bazată pe dovezi ştiinţifice.
12. 07.09-25.09 100 7 1 4096
PT- pentru neonatologi, pediatri.
Urgenţe pediatrice. Simulare pe manechin. 100 4096
13. PT- pentru medici de familie. 07.09-25.09 +4 7 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
Urgenţe neonatale. 100 4096
14. PT- pentru neonatologi, pediatri. 28.09-19.10 +4 7 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
Esenţialul în pediatria și neonatologia practică a medicilor de familie.
15. 28.09-19.10 100 7 1 4096
PT – pentru medici de familie.
Gastrologia pediatrică.
16. 28.09-19.10 100 14 2 4096
PT- pentru medici de familie.
Resuscitarea neonatală prin simulare.
17. 12.10-19.10 25 7 1 1024
PT – pentru neonatologi, pediatri.
Esenţialul în pediatria și neonatologia practică a medicilor de familie.
18. 12.10-02.11 100 7 1 4096
PT – pentru medici de familie.
Patologia sistemului respirator şi maladii alergice. 100 4096
19. PT – pentru medici de familie. 26.10-13.11 +4 14 2 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
Managementul copilului prematur. 75 3072
20. PT – pentru neonatologi, pediatri. 02.11-17.11 +4 7 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3496

20
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Serviciul de intervenție timpurie în practica medicului de familie.
21. PT – pentru medici de familie. 09.11-27.11 100 7 1 4096
CURS NOU
Nefrologia pediatrică.
22. 23.11-11.12 100 14 2 4096
PT – pentru medici pediatri, medici de familie.
Urgenţe pediatrice. Simulare pe manechin. 100 4096
23. PT – pentru medici pediatri. 23.11-11.12 +4 7 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4520
2495
Total: + 40 196 28
CUSIM
DEPARTAMENTUL PEDIATRIE. DISCIPLINA NEUROPEDIATRIE
director departament: Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Svetlana Beniş, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 558 816
Tulburări din spectrul autist și sindromul autistic la copil.
1. PT – pentru neuropediatri, medici de familie, pediatri. 13.01-31.01 100 7 1 4096

Tulburări de cunoștință la copii.


2. 03.02-21.02 100 7 1 4096
PT – pentru neuropediatri, pediatri.
Tulburările de dezvoltare neuropsihică la copii.
3. 26.10-13.11 100 7 1 4096
PT – pentru neuropediatri, pediatri.
Sindroame neurologice patologice la copii în practica medicală.
4. 09.11-24.11 75 7 1 3072
PT – pentru neuropediatri, medici de familie, pediatri.
Tulburările de dezvoltare neuropsihică la copii.
5. 23.11-11.12 100 7 1 4096
PT – pentru medici de familie, pediatri.
Total: 475 35 5
CATEDRA NEUROLOGIE NR. 2
şef catedră: S. Groppa, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician al AȘM
şef studii: S. Plotnicu, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 205 314
Actualităţi în neurologie.
1. 13.01-31.01 100 7 1 4096
PT - pentru neurologi, neuropediatri.
Neurologie specială.
2. 03.02-21.02 100 7 1 4096
PT – pentru neurologi, neurochirurgi, neuropediatri.

21
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Urgenţe neurologice şi neurochirurgicale în practica medicului de familie.
3. 24.02-10.03 75 7 1 3072
PT – pentru medici de familie.
Patologia sistemului nervos vegetativ. Actualităţi.
4. 09.03-27.03 100 14 2 4096
PT – pentru neurologi.
Maladiile inflamatorii ale sistemului nervos. Actualităţi.
5. 30.03-17.04 100 14 2 4096
PT – pentru neurologi.
Dereglări de conştienţă în practica neurologică. Actualităţi.
6. 04.05-19.05 75 7 1 3072
PT – pentru neurologi, neuropediatri.
Metodele de investigaţii în patologia sistemului nervos.
7. 25.05-10.06 75 14 2 3072
PT – pentru neurologi, neurochirurgi, neuropediatri.
Patologia sistemului nervos periferic. Actualităţi.
8. 08.06-23.06 75 7 1 3072
PT – pentru neurologi.
Diagnosticul topografic în patologia sistemului nervos.
9. 07.09-25.09 100 7 1 4096
PT – pentru neurologi, neuropediatri.
Stări de urgenţă în neurologie.
10. 28.09-19.10 100 14 2 4096
PT – pentru neurologi, neurochirurgi, neuropediatri.
Patologia vasculară cerebrală şi medulară. Actualităţi.
11. 19.10-06.11 100 14 2 4096
PT – pentru neurologi.
Neurofiziologia clinică.
12. 09.11-24.11 75 7 1 3072
PT – pentru medici neurologi, neuropediatri, diagnostic funcțional în neurologie.
Epileptologia clinică.
13. PT – pentru neurologi, neuropediatri. 30.11-15.12 75 7 1 3072

Total:
1501 126 18
CATEDRA MEDICINA ALTERNATIVĂ ŞI COMPLEMENTARĂ
şef catedră: V. Lăcustă, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician al AȘM
şef studii: Irina Şincarenco, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 287 546
1. Acupunctura. Aspecte clinice.
Specializare pentru competenţă în activitate. 13.01-12.03 312 7 1 12800
Pentru medici acupunctori și absolvenții cursului de inițiere în medicina alternativă.
2. Homeopatia în pediatrie.
PT – pentru medici cu competență în homeopatie. 09.03-27.03 100 7 1 4096
CURS NOU

22
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
3. Acupunctura în patologia sistemului nervos.
30.03-17.04 100 7 1 4096
PT – pentru medici cu competență în acupunctură.
4. Acupunctura, fitoterapia și homeopatia în vertebroneurologie.
04.05-22.05 100 7 1 4096
PT – pentru medici și stomatologi.
5. Acupunctura, fitoterapia și homeopatia în tulburările sistemului uroexcretor și reproductiv.
07.09-25.09 100 7 1 4096
PT – pentru medici și stomatologi CURS NOU
6. Acupunctura în patologia organelor interne.
28.09-19.10 100 7 1 4096
PT – pentru medici cu competență în acupunctură.
7. Medicina alternativă: acupunctura, fitoterapia, homeopatia.
Specializare pentru competenţă în activitate - pentru medici și stomatologi. 19.10-17.12 312 7 1 12800
Curs de inițiere fără drept de a practica.
Total: 1124 49 7
CATEDRA REABILITARE MEDICALĂ, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI TERAPIE MANUALĂ
şef catedră: O. Pascal, dr. hab. șt. med., profesor universitar
sef studii: A.Vizdoagă, asistent universitar, tel.: 022 205 680
Managementul de reabilitare fiziofuncțională în afecțiunile osteo-articulare ale membrelor.
PT – pentru medici reabilitologi, traumatologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina
1. 13.01-28.01 75 7 1 3072
sportivă, medici profilaţi în reabilitare.
CURS NOU
Strategii de abordare a factorilor psiho-sociali în reabilitarea lombalgiilor cronice.
PT – pentru medici reabilitologi, medici de familie, fizioterapeuţi, kinetoterapeuți, medici în
2. 20.01-24.01 25 7 1 1024
medicina sportivă, medici profilaţi în reabilitare.
CURS NOU
Metodele de evaluare funcțională în reabilitarea medicală.
3. PT – pentru medici reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, 27.01-11.02 75 7 1 3072
medici profilaţi în reabilitare.
Reabilitarea medicală a leziunilor postraumatice de membre.
PT – pentru medici reabilitologi, traumatologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina
4. 10.02-28.02 100 7 1 4096
sportivă, medici profilaţi în reabilitare.
CURS NOU
Biostimularea LASER.
5. PT – pentru medici reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, 02.03-06.03 25 7 1 1024
medici profilaţi în reabilitare.

23
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Crioterapia în reabilitarea medicală.
Pentru medici reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, medici
6. 09.03-13.03 25 7 1 1024
profilaţi în reabilitare.
CURS NOU
Principii contemporane în reabilitarea medicală a persoanelor cu traumatism vertebro-
medular.
7. 09.03-24.03 75 7 1 3072
PT – pentru medici reabilitologi, neurologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina
sportivă, medici profilaţi în reabilitare.
Managementul modern al reabilitării medicale în sindromul metabolic.
8. PT - pentru medici reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, 50 7 1 2048
23.03-01.04
medici profilaţi în reabilitare.
Terapia manuală și masajul în afecțiunile osteo-articulare.
9. PT - pentru medici reabilitologi, specialiști în terapia manuală, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, 30.03-17.04 100 7 1 4096
medici în medicina sportivă, medici profilaţi în reabilitare.
Reabilitarea medicală în afecțiuni pediatrice.
10. PT - pentru medici pediatri, reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina 30.03-14.04 75 7 1 3072
sportivă, medici profilaţi în reabilitare.
Terapia cu unde scurte în reabilitarea medicală.
11. PT - pentru medici reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, 04.05-13.05 50 7 1 2048
medici profilaţi în reabilitare.
Abordări contemporane în reabilitarea medicală a afecțiunilor cardio-respiratorii.
12. PT – pentru medici cardiologi, reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina 11.05-26.05 75 7 1 3072
sportivă, medici profilaţi în reabilitare.
Mijloacele de kinetoterapie și kinetoprofilaxie în reabilitarea medicală.
13. PT – pentru medici de familie, reabilitologi, fizioterapeuţi, medici în medicina sportivă, medici 07.09-25.09 100 7 1 4096
profilaţi în reabilitare.
Electroterapia în reabilitarea medicală.
14. PT – pentru medici reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, 28.09-13.10 75 7 1 3072
medici profilaţi în reabilitare.
Terapia manuală în reabilitarea medicală a afecțiunilor coloanei vertebrale.
15. PT – pentru medici reabilitologi, specialiști în terapia manuală, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, 05.10-26.10 100 7 1 4096
medici în medicina sportivă, medici profilaţi în reabilitare.
Evaluarea funcțională a pacientului pediatric.
16. PT – pentru medici pediatri, reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina 26.10-04.11 50 7 1 2048
sportivă, medici profilaţi în reabilitare.

24
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Fizio-balneo-climatoterapia în reabilitarea medicală.
17. PT – pentru medici reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, 09.11-27.11 100 7 1 4096
medici profilaţi în reabilitare.
Managementul modern de reabilitare a persoanelor cu durere cronică.
18. PT – pentru medici reabilitologi, fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, medici în medicina sportivă, 30.11-15.12 75 7 1 3072
medici profilaţi în reabilitare.
Total: 1250 126 18
CATEDRA URGENŢE MEDICALE
şef catedră: Gh. Ciobanu, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Mariana Cebanu, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 205 304
ECG de urgenţă.
1. 13.01-22.01 50 21 3 2048
PT – pentru medici de urgenţă.
Suportul vital avansat în traumă. 75 3072
2. PT – pentru medici de urgenţă. 27.01-11.02 +4 21 3 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3552
Suportul vital avansat cardiovascular. 75 3072
3. PT – pentru medici de urgenţă. 17.02-03.03 +4 21 3 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3552
Suportul vital avansat pediatric.
4. 09.03-24.03 75 21 3 3072
PT – pentru medici de urgenţă.
Urgenţe medico-chirurgicale. Diagnosticul şi tratamentul la etapa de prespital.
5. 30.03-14.04 75 21 3 3072
PT – pentru medici de familie.
Farmacoterapia urgențelor medico-chirurgicale.
6. 04.05-19.05 75 21 3 3072
PT – pentru medici de urgență.
Manopere de terapie intensivă în medicina de urgenţă.
7. 25.05-10.06 75 21 3 3072
PT – pentru medici de urgenţă.
Suportul vital avansat cardiovascular. 75 3072
8. PT – pentru medici de urgenţă. 07.09-22.09 +4 21 3 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3552
Suportul vital avansat pediatric. 28.09-13.10
9. 75 21 3 3072
PT – pentru medici de urgenţă.
ECG de urgenţă.
10. 19.10-28.10 50 21 3 2048
PT – pentru medici de urgenţă.

25
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Suportul vital avansat în traumă. 75 3072
11. PT – pentru medici de urgenţă. 09.11-24.11 +4 21 3 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3552
Sisteme de monitorizare, de diagnostic şi tratament în medicina de urgenţă. 75 3072
12. PT – pentru medici de urgenţă. Instruire virtuală /simulare/ 30.11-15.12 +4 21 3 +480
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3552
2102
Total: + 20 252 36
CUSIM
CATEDRA PSIHIATRIE, NARCOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE MEDICALĂ
şef catedră: A. Nacu, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Inga Deliv, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 891
Tulburări psihice și de comportament datorate utilizării substanţelor psihoactive.
1. PT - pentru medici psihiatri, narcologi, medici de familie, psihoterapeuți, psihologi medicali, 20.01-07.02 100 7 1 4096
medici din serviciul de urgență, toxicologi.
Tulburări mentale organice.
2. 10.02-28.02 100 7 1 4096
PT - pentru medici psihiatri, narcologi, neurologi, medici de familie.
Actualități clinice și de tratament a bolilor mentale și de comportament.
3. 02.03-20.03 100 14 2 4096
PT – pentru medici psihiatri, narcologi, medici de familie, psihoterapeuți, psihologi.
Psihiatria comunitară.
4. 23.03-10.04 100 14 2 4096
PT – pentru medici psihiatri, medici de familie, narcologi, psihologi, psihoterapeuți.
Tulburări psihosomatice.
5. 04.05-22.05 100 14 2 4096
PT – pentru medici psihiatri, narcologi, psihoterapeuți și psihologi.
Gerontopsihiatria.
6. PT – pentru medici psihiatri, narcologi, medici de familie, narcologi, psihoterapeuți, psihologi 08.06-23.06 75 7 1 3072
medicali, gerontologi, medici din serviciul de îngrijiri paliative, medici din serviciul de urgență.
Psihiatria pediatrică.
7. PT – pentru medici psihiatri, pediatri, medici de familie, narcologi, psihologi, psihoterapeuți, 14.09-02.10 100 7 1 4096
neurologi.
Metode contemporane de tratament psihoterapeutic.
8. 05.10-26.10 100 14 2 4096
PT – pentru medici psihiatri, narcologi, psihoterapeuți, psihologi medicali.
Tulburări nevrotice, de personalitate şi comportament.
9. 02.11-20.11 100 14 2 4096
PT - pentru medici psihiatri şi narcologi, psihoterapeuți, psihologi, medici de familie.

26
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Terapia de urgență în psihiatrie.
10. PT – pentru medici psihiatri, narcologi, medici din serviciul de urgență. 30.11-15.12 75 7 1 3072
CURS NOU
Total: 1320 105 15
CATEDRA DERMATOVENEROLOGIE
şef catedră: M. Beţiu, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: Gr. Morcov, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 794 123
Studii complementare pentru obținerea competențelor în dermato-cosmetologie.
Partea II.
1. 13.01-03.03 261 7 1 10730
Exclusiv pentru personalul medical, care activează în domeniul dermatocosmetologiei și a fost
supus evaluării în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănatații nr. 608 din 20 iulie 2017.
Studii complementare pentru obținerea competențelor în dermato-cosmetologie.
2. Exclusiv pentru personalul medical, care activează în domeniul dermatocosmetologiei și a fost 09.03-26.06 511 7 1 21000
supus evaluării în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănatații nr. 608 din 20 iulie 2017.
Dermatoze imune, autoimune și alergice.
3. 11.05-29.05 100 7 1 4096
PT-pentru medici dermatologi.
Genodermatoze. Actualități.
4. 07.09-16.09 50 7 1 2048
PT-pentru medici dermatologi.
Actualități în dermatologie.
5. 21.09-09.10 100 7 1 4096
PT-pentru medici dermatologi.
Dermatologia estetică.
6. 12.10-02.11 100 7 1 4096
PT-pentru medici dermatologi.
Afecţiuni contagioase și parazitare în dermatologie.
7. 02.11-11.11 50 7 1 2048
PT-pentru medici dermatologi.
Total: 1172 49 7
CATEDRA IGIENĂ
şef catedră: S. Cebanu, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: Raisa Deleu, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 463
Metode de laborator în igienă.
1. 13.01-31.01 100 7 1 4096
PT – pentru medici laboranți.
Studii complementare pentru obținerea competențelor în nutriție și dietetică.
Modulul 2. Nutriție.
2. 03.02-27.03 280 7 1 11490
Pentru medici de familie, interniști, igieniști, medici specialiști din profilul internistic.
CURS NOU

27
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Promovarea sănătății și educație pentru sănătate.
3. 03.02-18.02 75 15 1 3072
PT – pentru medici din CSP.
Bolile netransmisibile: supraveghere şi control.
4. 09.03-27.03 100 15 1 4096
PT – pentru medicii ANSP.
Metode de laborator în igienă.
5. 14.09-02.10 100 7 1 4096
PT – pentru medici laboranți.
Supravegherea sănătății populației în relație cu factorii de mediu.
6. 05.10-26.10 100 15 1 4096
PT – pentru medici din ANSP.
Supravegherea de stat în sănătate publică.
7. 02.11-20.11 100 15 1 4096
PT – pentru funcționarii publici din ANSP.
Total: 855 81 7
CATEDRA BOLI INFECŢIOASE
şef catedră: Gh. Plăcintă, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: V. Cebotarescu, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 341
Probleme actuale în infecția HIV/SIDA.
1. 13.01-22.01 50 7 1 2048
PT – pentru infecţionişti, medici de familie.
Probleme actuale în patologia infecţioasă.
2. 03.02-21.02 100 7 1 4096
PT – pentru infecţionişti, medici de familie.
Maladiile infecţioase care evoluează cu sindromul eruptiv.
3. 09.03-27.03 100 7 1 4096
PT – pentru infecţionişti, medici de familie.
Probleme actuale în parazitologia medicală.
4. 06.04-15.04 50 7 1 2048
PT – pentru infecţionişti, medici de familie.
Medicina călătorului.
5. 11.05-29.05 100 7 1 4096
PT – pentru infecţionişti, medici de familie.
Probleme actuale în hepatologie.
6. 07.09-25.09 100 14 2 4096
PT – pentru infecţionişti, hepatologi, gastroenterologi, medici de familie.
Maladiile infecţioase cu afectarea tractului respirator.
7. 02.11-20.11 100 7 1 4096
PT – pentru infecţionişti, medici de familie.
Antibioticoterapia în patologia infecţioasă.
8. PT – pentru infecţionişti, medici de familie, medici ORL, chirurgi, pulmonologi, pediatri, urologi, 30.11-18.12 100 14 2 4096
medici ATI.
Total: 848 70 10

28
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA MICROBIOLOGIE, VIRUSOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE
şef catedră: V. Rudic, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician al AȘM
şef curs: V. Nahaba, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 461
Diagnosticul microbiologic al tuberculozei.
1. PT - pentru medici microbiologi. 13.01-31.01 100 7 1 4096
CURS NOU
Micologia medicală.
2. 03.02-12.02 50 7 1 2048
PT - pentru medici microbiologi.
Microbiologia infecţiilor sexual transmisibile.
3. 09.03-18.03 50 7 1 2048
PT - pentru medici microbiologi.
Microbiologia clinică și antibioticorezistența.
4. 11.05-29.05 100 7 1 4096
PT - pentru medici microbiologi, medici laboranți.
Metode imunologice şi molecular-genetice în microbiologia clinică.
5. 02.06-17.06 75 7 1 3072
PT – pentru medici microbiologi.
Microbiologia sanitară.
6. 02.09-22.09 100 7 1 4096
PT - pentru medici microbiologi.
Microbiologia medicală.
7. 05.10-26.10 100 7 1 4096
PT – pentru medici microbiologi.
Total: 575 49 7
CATEDRA EPIDEMIOLOGIE
şef catedră: Angela Paraschiv, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: Luminiţa Guţu, dr. șt. med., conferenţiar universitar, tel.: 022 205 148
1. Profilaxia specifică a bolilor infecţioase.
03.02-12.02 50 7 1 2048
PT – pentru medici de familie.
2. Profilaxia specifică a bolilor infecţioase.
23.03-01.04 50 7 1 2048
PT – pentru medici de familie.
3. Epidemiologia aplicativă.
04.05-22.05 100 15 1 4096
PT – pentru medici epidemiologi.
4. Epidemiologia de intervenţie.
28.09-19.10 100 15 1 4096
PT – pentru medici epidemiologi.
5. Profilaxia specifică a bolilor infecţioase.
26.10-04.11 50 15 1 2048
PT – pentru medici de familie.
6. Diagnosticul epidemiologic.
09.11-27.11 100 15 1 4096
PT – pentru medici epidemiologi.

29
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
7. Elemente cheie ale sistemului de control a infecţiilor în instituţiile medicale.
30.11-15.12 75 7 1 3072
PT – pentru medici epidemiologi.
Total: 525 81 7
CATEDRA MEDICINĂ DE LABORATOR
şef catedră: A. Vişnevschi, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Liliana Rotaru, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 205 426
Medicină de laborator.
1. Specializare pentru competenţă în activitate. Partea II. 13.01-12.03 312 14 2 12800
Pentru medici, biologi şi chimişti.
Probleme actuale în hematologia de laborator.
2. 20.01-07.02 100 14 2 4096
PT – pentru medici de laborator.
Diagnosticul de laborator al patologiei endocrine.
3. 17.02-03.03 75 14 2 3072
PT – pentru medici de laborator
Izoimunologie.
4. 02.03-26.03 125 14 2 5120
PT – pentru medici de laborator.
Managementul calităţii în laboratoarele medicale.
5. 30.03-14.04 75 14 2 3072
PT - pentru medici de laborator.
Biochimie clinică. Metabolismul lipidic.
6. PT - pentru medici de laborator. 11.05-26.05 75 14 2 3072
CURS NOU
Instruire postuniversitară în domeniul imunodeficiențelor primare.
7. 18.05-05.06 100 7 1 4096
PT – pentru medici de laborator. CURS NOU
Importanța Reacției de Polimerizare în Lanț PCR în diagnosticul patologiei infecțioase și
8. non-infecțioase. 07.09-22.09 75 7 1 3072
PT - pentru medici de laborator, biologi, chimiști.
Diagnosticul de laborator al tulburărilor metabolismului proteic.
9. PT – pentru medici de laborator. 28.09-13.10 75 14 2 3072
CURS NOU
Evaluarea funcţiei hepatice.
10. 19.10-03.11 75 14 2 3072
PT - pentru medici de laborator.
Medicină de laborator.
11. Specializare pentru competenţă in activitate. Partea I. 19.10-17.12 312 14 2 12800
Pentru medici, biologi, chimişti.

30
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Diagnosticul de laborator al patologiei imune.
12. 09.11-03.12 125 14 2 5120
PT - pentru medici de laborator.
Total: 2475 154 22
CATEDRA RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ
şef catedră: Natalia Rotaru, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: V. Pripa, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 781 987
Radiologia standard - tehnica examinării. 13.01-31.01
Specializare pentru competenţă în activitate. 10.02-28.02
1. 624 7 1 25600
Pentru asistente medicale. 02.03-25.03
Curs intensiv – 10 ore/zi, în module 30.03-17.04
Radiologia stomatologică. 13.01-24.01
Specializare pentru competenţă în activitate. 27.01-07.02
Pentru medici stomatologi, radiologi, imagiști. frecv. redusă
2. 10.02-21.02 468 7 1 19200
Curs intensiv – 10 ore/zi, în module, cu frecvență redusă 24.02-06.03
frecv. redusă
09.03-17.03
Radiologia pediatrică. 13.01-24.01
Specializare pentru competenţă în activitate. 27.01-07.02
Pentru medici radiologi, imagiști, pediatri. frecv. redusă
3. 10.02-21.02 468 7 1 19200
Curs intensiv – 10 ore/zi, în module, cu frecvență redusă 24.02-06.03
frecv. redusă
09.03-17.03
Tomografia computerizată. 13.01-24.01
Specializare pentru competenţă în activitate. 27.01-07.02
Pentru medici radiologi, imagiști: care activează în medicina nucleară și radiologia standard cu frecv. redusă
4. stagiu mai mare de 5 ani. 10.02-21.02 468 7 1 19200
24.02-06.03
Curs intensiv – 10 ore/zi, în module, cu frecvență redusă frecv. redusă
CURS NOU 09.03-17.03

31
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Tehnici de explorare de radiologie intervențională în traumatologie și vertebrologie. 13.01-24.01
Specializare pentru competenţă în activitate. 27.01-07.02
Pentru medici traumatologi, vertebrologi, ortopezi. frecv. redusă
5. 10.02-21.02 468 7 1 19200
Curs intensiv – 10 ore/zi, în module, cu frecvență redusă 24.02-06.03
frecv. redusă
CURS NOU 09.03-17.03
Neuroradiologia intervențională. 13.01-24.01
Specializare pentru competenţă în activitate. 27.01-07.02
Pentru medici neurologi, neurochirurgi. frecv. redusă
10.02-21.02
24.02-06.03
6. 624 7 1 25600
Curs intensiv – 10 ore/zi, în module, cu frecvență redusă frecv. redusă
09.03-20.03
CURS NOU 23.03-27.03
frecv. redusă
30.03-08.04
Diagnosticul imagistic diferențial în patologia sistemului respirator.
PG – pentru medici radiologi, imagiști.
7. 27.01-07.02 100 7 1 4096
Curs intensiv – 10 ore/zi
CURS NOU
Tehnici radiologice de explorare în radiologia pediatrică.
8. PG – pentru radiotehnicieni. 27.01-07.02 100 7 1 4096
Curs intensiv – 10 ore/zi
Tehnici radiologice de explorare în radiologia standard.
9. PG – pentru radiotehnicieni cu vechimea în muncă pînă la 10 ani. 27.01-07.02 100 7 1 4096
Curs intensiv – 10 ore/zi
Tehnici radiologice de explorare în radiologia standard în ORL.
PT – pentru radiotehnicieni. 2048
10. 24.02-28.02 50 7 1
Curs intensiv – 10 ore/zi
CURS NOU
Radioprotecția.
11. 24.02-10.03 75 7 1 3072
PT – pentru personalul medical mediu în radiologia intervențională, tehnicieni radiologi.
Tehnici radiologice de explorare în radiologia stomatologică.
12. 02.03-31.03 156 7 1 6400
PG – pentru radiotehnicieni.

32
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Diagnosticul imagistic prin CT a sistemului respirator.
13. PG – pentru medici radiologi, imagiști. Curs intensiv – 10 ore/zi 02.03-23.03 156 7 1 6400
CURS NOU
Radioprotecția.
14. 16.03-31.03 75 7 1 3072
PT – pentru medici tehnicieni radiologi, fizicieni medicali.
Radioprotecția. Manualul calității.
PT – pentru resposabili de radioprotecție, șefi secții de radiologie.
15. 30.03-08.04 75 7 1 3072
Curs intensiv – 10 ore/zi
CURS NOU
Metodele de examinare în medicina nucleară.
PT – pentru medici radiologi, imagiști.
16. 30.03-08.04 75 7 1 3072
Curs intensiv – 10 ore/zi
CURS NOU
Radioprotecția.
17. 30.03-14.04 75 7 1 3072
PT – pentru radiotehnicieni antrenați în radiologia standrard.
Radioprotecția.
18. 30.03-14.04 75 7 1 3072
PT – pentru medici radiologi în radiologia standrard.
Diagnosticul imagistic complex al patologiei pulmonare.
19. PT – pentru medici din alte specialități. 30.03-14.04 75 7 1 3072
CURS NOU
Imagistica patologiei sistemului osteoarticular.
20. PT – pentru medici radiologi. 30.03-08.04 75 7 1 3072
Curs intensiv – 10 ore/zi
Diagnosticul diferențiat al tuberculozei.
21. 30.03-14.04 75 7 1 3072
PT – pentru medici radiologi.
Metodele imagistice de examinare de înaltă performanță. Indicații, contraindicații.
2048
22. PT – pentru medici din alte specialități. 13.04-17.04 50 7 1
Curs intensiv – 10 ore/zi
Tehnici radiologice de explorare în CT.
23. PG – pentru radiotehnicieni antrenați în CT. 04.05-22.05 100 7 1 4096
CURS NOU
Tehnici radiologice de explorare în IRM.
24. PG – pentru radiotehnicieni antrenați în IRM. 04.05-22.05 100 7 1 4096
CURS NOU

33
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Tehnici radiologice de explorare în medicina nucleară.
25. PG – pentru radiotehnicieni antrenați în medicina nucleară. 04.05-22.05 100 7 1 4096
CURS NOU
Diagnosticul imagistic complex în patologia ORL.
PT – pentru medici radiologi, imagiști. 2048
26. 11.05-15.05 50 7 1
Curs intensiv – 10 ore/zi
CURS NOU
Total: 4857 182 26
CURSUL SONOGRAFIE
şef curs: A.Testemiţanu, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: A. Creţu, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 888 321
Ultrasonografia sistemului reno-ureteral.
1. 13.01-22.01 50 7 1 2048
PT – pentru medici ecografiști, urologi, nefrologi.
Ultrasonografia vezicii urinare și organelor genitale masculine. 50 2048
2. PT – pentru medici ultrasonografiști. 27.01-05.02 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 2744
Ultrasonografia glandei tiroide, glandei salivare și zonele regionale de circulație limfatică. 75 3072
3. PT – pentru medici ultrasonografiști. 10.02-25.02 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3768
Ultrasonografia glandelor mamare. 50 2048
4. PT – pentru medici ultrasonografiști, mamologi. 02.03-11.03 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 2744
Ultrasonografia în ginecologie. 75 3072
5. PT – pentru medici ultrasonografiști. 16.03-31.03 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3768
Ultrasonografia în obstetrică. 75 3072
6. PT – pentru medici ultrasonografiști. 30.03-14.04 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3768
Ultrasonografia sistemului hepato-biliar. 50 2048
7. PT – pentru medici ultrasonografiști. 11.05-20.05 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 2744

34
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Ultrasonografia în urgențe medicale. 50 2048
8.
PT – pentru medici ultrasonografiști. 25.05-04.06 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 2744
Tehnica – ecografică FAST. 50 2048
9. PT – pentru medici ultrasonografiști. 07.09-16.09 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 2744
Ultrasonografia glandei tiroide, glandei salivare și zonele regionale de circulație limfatică. 75 3072
10. PT – pentru medici ultrasonografiști. 14.09-29.09 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3768
Ultrasonografia glandelor mamare. 50 2048
11. PT – pentru medici ultrasonografiști, mamologi. 05.10-15.10 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 2744
Ultrasonografia sistemului hepato-biliar. 50 2048
12. PT – pentru medici ultrasonografiști. 19.10-28.10 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 2744
Ultrasonografia sistemului reno-ureteral. 50 2048
13. 02.11-11.11 7 1
PT – pentru medici ecografiști, urologi, nefrologi.
Ultrasonografia în ginecologie 75 3072
14. PT – pentru medici ultrasonografiști. 16.11-01.12 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3768
Ultrasonografia în obstetrică 75 3072
15. PT – pentru medici ultrasonografiști. 07.12-22.12 +4 7 1 +696
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3768
900
Total: + 52 105 15
CUSIM
CATEDRA FARMACOLOGIE ȘI FARMACOLOGIE CLINICĂ
şef catedră: N. Bacinschi, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Lilia Podgurschi, dr. șt. med., conferențiar universitar
Actualităţi în farmacologia clinică.
1. 20.01-29.01 50 7 1 2048
PT – pentru medici neurologi.
Actualităţi în farmacologia clinică.
2. 24.02-04.03 50 7 1 2048
PT – pentru medici internişti.

35
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Actualităţi în farmacologia clinică.
3. 06.04-15.04 50 7 1 2048
PT – pentru medici chirurgi.
Actualităţi în farmacologia clinică.
4. 11.05-20.05 50 7 1 2048
PT – pentru medici de familie.
Actualități în farmacologia clinică.
5. 08.06-26.06 100 7 1 4096
PT – pentru farmacologi clinicieni.
Total: 300 35 5
CATEDRA BIOLOGIE MOLECULARĂ ȘI GENETICĂ UMANĂ
șef catedră: I. Cemortan, dr. șt. biologice, conferențiar universitar
șef studii: Mariana Sprincean, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 660 777
Probleme actuale în diagnosticul, profilaxia și tratamentul patologiilor genetice.
1. 23.03-07.04 75 7 1 3072
PT – pentru medici de familie, geneticieni, ginecologi, pediatri, neurologi, medici de laborator.
Probleme actuale în diagnosticul, profilaxia și tratamentul patologiilor genetice.
2. 05.10-21.10 75 7 1 3072
PT – pentru medici de familie, geneticieni, ginecologi, pediatri, neurologi, medici de laborator.
Total: 150 14 2

36
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA CHIRURGIE NR. 4
şef catedră: S. Ungureanu, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Natalia Șipitco, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 521
Chirurgia plastică şi reconstructivă a peretelui abdominal.
1. 13.01-22.01 50 5 1 2872
PT – pentru medici chirurgi.
Endoscopia intervențională gastrointestinală. 50 2872
2. PT – pentru medici endoscopişti. 13.01-22.01 +8 10 2 +1672
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4544
Tehnici chirurgicale de bază în patologiile abdominale. 100 5744
3. PG – pentru chirurgi cu vechimea în muncă până la 10 ani. 27.01-14.02 +8 5 1 +1920
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7664
Endoscopia diagnostică și terapeutică. 100 5744
4. PT – pentru medici edoscopiști. 27.01-14.02 +8 10 2 +1672
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7416
Endoscopie generală.
312 17950
Specializare pentru competenţă în activitate. Modulul B.
5. 17.02-16.04 +20 5 1 +4180
Pentru medici chirurgi şi gastroenterologi.
CUSIM 22130
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Curs de inițiere în chirurgia laparoscopică. 100 5744
6. PG – pentru medici chirurgi, ginecologi. 17.02-06.03 +8 5 1 +1920
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7664
Chirurgia septică.
7. 09.03-27.03 100 10 2 5744
PT – pentru chirurgi generaliști și de urgență.
Chirurgia joncțiunii esogastrice și a stomacului. 75 4308
8. PT – pentru chirurgi, endocscopiști. 30.03-14.04 +8 5 1 +1920
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6228
Bronhoscopie diagnostică, curativă şi operatorie. 75 4308
9. PT – pentru medici endoscopişti, anesteziologi-reanimatologi, ftiziopulmonologi. 30.03-14.04 +8 5 1 +1672
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 5980
Malformații cardiace congenitale cianogene.
10. PT – pentru chirurgi generaliști, cardiochirurgi, cardiologi. 30.03-14.04 75 5 1 4308
CURS NOU

37
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Chirurgia tractului digestiv cu elemente de chirurgie miniinvazivă laparoscopică și 50 2872
11. endoscopică. 06.04-15.04 +8 10 2 +1920
PT – pentru chirurgi generaliști. Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4792
Endoscopia biliopancreatică. 50 2872
12. PT – pentru medici edoscopiști. Curs teoretico-practic. 04.05-13.05 +8 5 1 +1672
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4544
Chirurgia ficatului şi a căilor biliare extrahepatice.
13. 04.05-22.05 100 10 2 5744
PT – pentru chirurgi.
Endoscopia diagnostică și terapeutică a tractului digestiv. 100 5744
14. PT – pentru medici edoscopiști. 18.05-08.06 +8 10 2 +1672
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7416
Chirurgia colorectală cu elemente de chirurgie miniinvazivă laparoscopică și endoscopică. 50 2872
15. PT – pentru chirurgi. 18.05-27.05 +8 10 2 +1920
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4792
Abdomenul acut chirurgical.
16. 25.05-04.06 50 10 2 2872
PT – pentru chirurgi, medici de familie, traumatologi, ginecologi, medici de urgență.
Valvulopatiile dobândite în chirurgia cardiacă.
17. PT – pentru chirurgi generaliști, cardiochirurgi, cardiologi. 25.05-10.06 75 5 1 4308
CURS NOU
Chirurgia vasculară.
18. 02.06-22.06 100 5 1 5744
PT – pentru chirurgi.
Endoscopie generală.
312 17950
Specializare pentru competenţă în activitate. Modulul A.
19. 07.09-06.11 + 20 5 1 +4180
Pentru medici chirurgi şi gastroenterologi.
CUSIM 22130
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Chirurgia joncțiunii esofago-gastrice și a stomacului. 75 4308
20. PT – pentru chirurgi. 07.09-22.09 +8 5 1 +1920
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6228
Chirurgia flebologică.
21. 14.09-23.09 50 5 1 2872
PT – pentru chirurgi.
Chirurgia hepatobiliară cu elemente de chirurgie miniinvazivă.
22. 28.09-07.10 50 5 1 2872
PT – pentru chirurgi.
Chirurgie endovasculară.
23. 28.09-07.10 50 5 1 2872
PT – pentru medici chirurgi și endovasculari.

38
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Chirurgia endocrină.
24. 05.10-15.10 50 5 1 2872
PT – pentru chirurgi, urologi.
Traumatismele toracopulmonare şi cardiovasculare.
25. 12.10-22.10 50 10 2 2872
PT- pentru chirurgi, traumatologi.
Bronhoscopie diagnostică, curativă şi operatorie. 75 4308
26. PT – pentru medici endoscopişti, anesteziologi-reanimatologi, ftiziopulmonologi. 19.10-03.11 +8 10 2 +1672
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 5980
Curs de inițiere în chirurgia laparoscopică. 100 5744
27. PG – pentru medici chirurgi, ginecologi. 26.10-13.11 +8 5 1 +1920
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7664
Endoscopia diagnostică și terapeutică a tractului digestiv. 100 5744
28. PT – pentru medici endoscopiști. 02.11-20.11 +8 10 2 +1672
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7416
Chirurgia obezităţii morbide.
50 2872
PT – pentru chirurgi.
29. 09.11-13.11 +4 5 1 +960
Curs intensiv – 10 ore/zi
CUSIM 3832
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Actualităţi în tratamentul chirurgical al ”piciorului diabetic”.
30. 16.11-25.11 50 10 2 2872
PT – pentru chirurgi.
Chirurgia colorectală cu elemente de chirurgie miniinvazivă laparoscopică şi endoscopică. 50 2872
31. PT – pentru chirurgi. 23.11-02.12 +8 10 2 +1920
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4792
Traumatismele abdominale.
32. 07.12-16.12 50 10 2 2872
PT – pentru chirurgi.
3453
Total: +164 230 46
CUSIM
DEPARTAMENTUL OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE. DISCIPLINA OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE
şef disciplină: Olga Cerneţchi, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Zinaida Sârbu, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 523 916
Patologia extragenitală şi sarcina.
1. 13.01-28.01 75 15 3 4308
PT- pentru obstetricieni-ginecologi și medici de familie.
Curs primar de colposcopie. Modulul A. 75 4308
2. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 27.01-11.02 +4 5 1 +572
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4880

39
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Endoscopia diagnostică și curativă în obstetrică și ginecologie. 100 5744
3. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 27.01-14.02 +8 5 1 +1760
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7504
Ginecologie endocrinologică. 100 5744
4. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 27.01-14.02 +8 5 1 +1144
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6888
Asistenţa de urgenţă în obstetrică şi ginecologie. 75 4308
5. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 17.02-03.03 +4 15 3 +572
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4880
Curs primar de colposcopie. Modulul A. 75 4308
6. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 09.03-24.03 +4 5 1 +572
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4880
Patologia ginecologică în diferite perioade de vârstă.
7. 09.03-24.03 75 15 3 4308
PT- pentru obstetricieni-ginecologi.
Problemele prematurității și infecției în perinatologie.
8. 23.03-07.04 75 15 3 4308
PT- pentru obstetricieni-ginecologi.
Actualități în conduita nașterii.
50 2872
PT- pentru medici obstetricieni-ginecologi din maternități.
9. 06.04-15.04 +4 10 2 +572
Cu instruire prin simulare la CUSIM
CUSIM 3444
CURS NOU
Curs primar de ecografie în obstetrică și ginecologie. 100 5744
10. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 28.04-19.05 +8 5 1 +1392
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7136
Curs avansat de colposcopie. Modulul B.
234 13462
Specializare pentru competenţă în activitate.
11. 04.05-19.06 +4 3 1 +572
Pentru obstetricieni-ginecologi. Cu instruire prin simulare la CUSIM
CUSIM 14034
CURS NOU
Stări de urgenţă în obstetrică. 75 4308
12. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 04.05-19.05 +4 5 1 +572
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4880
Patologia extragenitală şi sarcina.
13. 02.06-17.06 75 15 3 4308
PT- pentru obstetricieni-ginecologi și medici de familie.

40
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Actualități în conduita pacientelor cu complicații septico-purulente.
14. PT- pentru medici de familie și obstetricieni-ginecologi. 15.06-24.06 50 10 2 2872
CURS NOU
Curs primar de colposcopie. Modulul A. 75 4308
15. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 07.09-22.09 +4 5 1 +572
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4880
Obstetrică şi ginecologie operatorie.
16. 07.09-25.09 100 5 1 5744
PT- pentru obstetricieni-ginecologi.
Asistența sănătății adolescenților.
17. 07.09-16.09 50 15 3 2872
PT- pentru medici, psihologi și asistenți sociali din CPT și medici din alte IMSP.
Planificarea familiei. Pachetul inițial minim de servicii (PIMS) pentru sănătatea
100 5744
reproducerii în situații de criză.
18. 21.09-09.10 +4 10 2 +572
PT- pentru medici de familie, obstetricieni-ginecologi.
CUSIM 6316
Cu instruire prin simulare la CUSIM
Endoscopia diagnostică și curativă în obstetrică și ginecologie. 100 5744
19. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 21.09-09.10 +8 5 1 +1760
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7504
Curs avansat de colposcopie. Modulul B.
234 13462
Specializare pentru competenţă în activitate.
20. 19.10-03.12 +4 3 1 +572
Pentru obstetricieni-ginecologi. Cu instruire prin simulare la CUSIM
CUSIM 14034
CURS NOU
Actualități în conduita pacientelor cu complicații septico-purulente.
21. 19.10-28.10 50 10 2 2872
PT- pentru medici de familie și obstetricieni-ginecologi.
Stări de urgenţă în obstetrică. 75 4308
22. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 26.10-10.11 +4 5 1 +572
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4880
Curs primar de ecografie în obstetrică și ginecologie. 100 5744
23. PT- pentru obstetricieni-ginecologi. 23.11-11.12 +8 5 1 +1392
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7136
2620
Total: +76 190 38
CUSIM

41
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE
şef catedră: N. Caproş, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: N. Erhan, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel. 022 205 332
Tratamentul contemporan al bolnavilor cu fracturi deschise şi leziuni prin arma de foc.
1. 13.01-31.01 100 5 1 5744
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Aspectul contemporan al patogeniei şi tratamentului combustiilor.
2. 20.01-07.02 100 5 1 5744
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Probleme actuale ale ortopediei membrului toracic și coloanei vertebrale.
3. 27.01-11.02 75 5 1 4308
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Probleme actuale ale ortopediei membrului pelvin și bazinului.
4. 17.02-06.03 100 5 1 5744
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Particularitatea ortopediei-traumatologiei ambulatorii.
5. 16.03-25.03 50 5 1 2872
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Tratamentul contemporan al bolnavilor cu leziuni osteo-articulare ale membrului toracic şi
6. coloanei vertebrale. 11.05-26.05 75 5 1 4308
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Tratamentul contemporan al bolnavilor cu leziuni osteo-articulare ale membrului pelvin şi
7. bazinului. 25.05-15.06 100 5 1 5744
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Maladii degenerativ-distrofice a locomotorului: principii actuale diagnostic-curative.
8. 08.06-17.06 50 5 1 2872
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Tratamentul polifracturilor locomotorului.
9. 07.09-25.09 100 5 1 5744
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Microchirurgia în patologiile osteoarticulare.
10. PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi. 14.09-23.09 50 5 1 2872
CURS NOU
Aspectul contemporan al patogeniei şi tratamentului combustiilor.
11. 21.09-09.10 100 5 1 5744
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Artroplastia în tratamentul fracturilor şi afecţiunilor locomotorului.
12. 19.10-28.10 50 5 1 2872
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Maladiile şi leziunile piciorului.
13. 02.11-17.11 75 5 1 4308
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.

42
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Diagnosticul şi tratamentul maladiilor şi leziunilor coloanei vertebrale.
14. 09.11-27.11 100 5 1 5744
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Principii de osteosinteză minimal-invazivă în ortopedie și traumatologie.
15. 16.11-01.12 75 5 1 4308
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Artroscopia articulaţiilor mari.
16. 30.11.09.12 50 5 1 2872
PT – pentru ortopezi-traumatologi, chirurgi.
Total: 1250 80 16
CATEDRA CHIRURGIE, ORTOPEDIE ŞI ANESTEZIOLOGIE PEDIATRICĂ
şef catedră: G. Boian, dr. hab. șt. med., conferențiar cercetător
şef studii: Iu. Nepaliuc, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 527 236
Particularităţile anesteziei generale la copii.
1. 13.01-31.01 100 5 1 5744
PT -pentru anesteziologi-pediatri, anesteziologi-reanimatologi.
Chirurgia septică pediatrică. 100 5744
2. PT - pentru chirurgi pediatri, chirurgi generalişti cu vechimea în muncă până la 10 ani. 13.01-31.01 +4 5 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6168
Actualităţi în traumatologia pediatrică.
3. 13.01-31.01 100 5 1 5744
PT- pentru ortopezi-traumatologi cu vechimea în muncă până la 5 ani.
Urgenţele chirurgicale pediatrice. 100 5744
4. PT – pentru chirurgi pediatri, chirurgi generalişti cu vechime în mună de 10 ani și mai mult. 09.03-27.03 +4 5 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6168
Terapia intensivă a copilului critic. 75 4308
5. PT– pentru anesteziologi pediatri, anesteziologi – reanimatologi. 09.03-24.03 +4 5 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4732
Ortopedie pediatrică la policlinică.
6. 09.03-24.03 75 5 1 4308
PT – p entru ortopezi-traumatologi cu vechimea în muncă până la 10 ani.
Actualităţi în urologia pediatrică.
7. 11.05-26.05 75 5 1 4308
PT – pentru urologi pediatri, urologi.
Particularităţile anesteziei generale la copii.
8. 11.05-29.05 100 5 1 5744
PT– pentru anesteziologi pediatri, anesteziologi-reanimatologi.
Urgenţele chirurgicale pediatrice. 100 5744
9. PT- pentru chirurgi pediatri, chirurgi generalişti. 05.10-26.10 +4 5 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6168
Aspecte contemporane ale asistenței anesteziologice pediatrice.
10. 05.10-26.10 100 5 1 5744
PT - pentru anesteziologi-reanimatologi.

43
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Actualităţi în chirurgia pediatrică.
11. 09.11-27.11 100 5 1 5744
PT-pentru chirurgi pediatri, chirurgi generaliști.
Traumatologie şi ortopedie pediatrică.
12. 09.11-27.11 100 5 1 5744
PT - pentru şefi secţii de profil.
Situaţii critice în ATI pediatrică. 75 4308
13. PT - pentru anesteziologi – reanimatologi. 07.12-22.12 +4 5 1 +424
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 4732
1200
Total: + 20 65 13
CUSIM
CATEDRA NEUROCHIRURGIE
şef catedră: Gr. Zapuhlîh, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: I. Gherman, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 514
Stări de urgenţă şi actualităţi în neurochirurgie.
1. 20.01-04.02 75 5 1 4308
PG –pentru neurochirurgi.
Tumorile sistemului nervos central şi periferic. Parazitozele cerebrale.
2. 09.03-27.03 100 5 1 5744
PT –pentru neurochirurgi.
Traumatismele craniocerebrale, clinica, diagnosticul, tratamentul, complicaţiile şi
3. consecinţele lor. 21.09-09.10 100 5 1 5744
PT –pentru neurochirurgi, otorinolaringologi, traumatologi.
Traumatismele vertebromedulare şi ale nervilor periferici. Clinica, diagnosticul,
4. tratamentul, complicațiile și consecinţele lor. 16.11-04.12 100 5 1 5744
PT –pentru medici neurochirurgi, traumatologi.
Total: 375 20 4
CATEDRA ANESTEZIOLOGIE ŞI REANIMATOLOGIE nr. 1 ”Valeriu Ghereg”
şef catedră: S. Șandru, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: R. Baltaga, dr. șt. med., conferențiar universitar
Managementul hemoragiilor masive. 25 1436
1. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 13.01-17.01 +2 5 1 +240
CURS NOU CUSIM 1676
Căi aeriene dificile. 25 1436
2. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 03.02-07.02 +4 5 1 +480
CURS NOU CUSIM 1916
Anestezia loco-regională.
3. 02.03-11.03 50 5 1 2872
PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi.
44
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
25 1436
Managementul hemoragiilor masive.
4. 19.10-23.10 +2 5 1 +240
PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi.
CUSIM 1676
Anestezia loco-regională.
5. 09.11-18.11 50 5 1 2872
PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi.
175
Total: +8 25 5
CUSIM
CATEDRA ANESTEZIOLOGIE ŞI REANIMATOLOGIE nr. 2
şef catedră: V. Cojocaru, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: A. Cornogolub, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 495 595
Terapia intensivă în patologia inflamatorie severă. 100 5744
1. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 13.01-31.01 +4 15 3 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344
Riscuri şi erori în anestezie. 100 5744
2. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 03.02-21.02 +4 10 2 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344
Terapia intensivă în sepsis. 50 2872
3. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 24.02-04.03 +2 10 2 +300
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3172
Anestezia în chirurgia ambulatorie şi extraspitalicească. 100 5744
4. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 09.03-27.03 +4 10 2 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344
Terapia intensivă în intoxicaţiile acute exogene. 50 2872
5. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi, toxicologi. 06.04.15.04 +2 10 2 +300
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3172
Stări patologice critice, însoţite de disfuncţie-insuficienţe poliorganice. 100 5744
6. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 04.05-22.05 +4 10 2 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344
Riscul anestezic şi evaluarea perioperatorie în diverse domenii ale chirurgiei. 100 5744
7. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 25.05-15.06 +4 10 2 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344
Dereglările homeostaziei la bolnavul critic şi corecţia lor. 100 5744
8. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 07.09-25.09 +4 10 2 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344

45
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Monitoringul şi securitatea pacientului în anestezie-terapie intensivă. 100 5744
9. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 28.09-19.10 +4 10 2 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344
Anestezia la pacienții cu stări critice: șoc, hemoragii, politraumatism, sepsis, etc. 100 5744
10. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 26.10-13.11 +4 10 2 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344
Evaluarea perioperatorie şi metodele contemporane de anestezie în obstetrică şi ginecologie. 100 5744
11. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 16.11-04.12 +4 10 2 +600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 6344
Utilizarea metodelor extracorporale în complexul tratamentului intensiv. 50 2872
12. PT – pentru medici anesteziologi-reanimatologi. 07.12-16.12 +2 10 2 +300
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 3172
1904
Total: +42 125 25
CUSIM
CATEDRA ONCOLOGIE
şef catedră: D. Sofroni, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: V. Martalog, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 569
Metodele contemporane de diagnostic și tratament al cancerului gastric.
1. 20.01-07.02 100 5 1 5744
PT – pentru medici oncologi, chirurgi, medici de familie.
Cancerul bronhopulmonar. Diagnosticul şi tratamentul.
2. PT – pentru medici oncologi, chirurgi toracici, ftiziopneumologi, internişti, medici de familie, 27.01-14.02 100 5 1 5744
chimioterapeuți, radioterapeuți.
Diagnosticul precoce şi tratamentul cancerului organelor genitale feminine.
3. 03.02-21.02 100 5 1 5744
PT – pentru medici oncologi, obstetricieni-ginecologi.
Urgențe medico-chirurgicale în proctologia oncologică.
4. 10.02-28.02 100 5 1 5744
PT – pentru medici chirurgi, proctologi, oncologi, medici de familie.
Diagnosticul şi tratamentul tumorilor pielii şi ţesuturilor moi.
5. 09.03-27.03 100 5 1 5744
PT – pentru medici de familie, dermatovenerologi, oncologi.
Metode moderne de diagnostic şi tratament în oncourologie.
6. 16.03-03.04 100 5 1 5744
PT – pentru medici oncologi, urologi, obstetricieni-ginecologi şi medici de familie.
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul cancerului mamar.
7. 06.04-15.04 50 5 1 2872
PT – pentru medici oncologi, obstetricieni-ginecologi şi medici de familie.
Actualităţi în oncologia medicală.
8. 28.09-19.10 100 5 1 5744
PT – pentru medici oncologi, chimioterapeuţi.

46
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Reabilitarea şi tratamentul paliativ în oncologie.
9. PT – pentru medici oncologi, medici de familie, reabilitologi, medici sanatoriali, medici din 12.10-02.11 100 5 1 5744
hospisuri.
Actualități în diagnosticul clinico-morfologic și conduita pacienților cu stări precanceroase
10. ale colului uterin. 02.11-20.11 100 5 1 5744
PT – pentru medici ginecologi medici de familie, citologi.
Total: 950 50 10
CATEDRA UROLOGIE ŞI NEFROLOGIE CHIRURGICALĂ
şef catedră: E.Ceban, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: I. Dumbrăveanu, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 403 689
Urologia urgentă.
1. 20.01-04.02 75 5 1 4308
PT – pentru medici urologi, chirurgi.
Diagnosticul şi tratamentul conservator al patologiilor prostatei.
2. 10.02-25.02 75 5 1 4308
PT – pentru medici urologi, andrologi.
Probleme actuale în nefrologia chirurgicală.
3. 02.03-17.03 75 5 1 4308
PT – pentru medici urologi, nefrologi, interniști.
Endourologia înaltă. 100 5744
4. PT – pentru medici urologi. 30.03-17.04 +8 5 1 +1600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7344
Infecții urologice. Infecțiile nespecifice și specifice ale tractului uro-genital.
5. 04.05-19.05 75 5 1 4308
PT – pentru urologi, nefrologi, medici de familie.
Diagnosticul diferențiat și tratamentul LUTS.
6. 14.09-29.09 75 5 1 4308
PT – pentru medici urologi, andrologi, ginecologi, medici de familie.
Endourologia joasă. 100 5744
7. PT – pentru medici urologi. 05.10-26.10 +8 5 1 +1600
Cu instruire prin simulare la CUSIM CUSIM 7344
Terapia de substituţie în insuficienţa renală acută şi cronică.
8. 26.10-10.11 75 5 1 4308
PT – pentru medici urologi, nefrologi.
Urolitiaza.
9. 16.11-01.12 75 5 1 4308
PT – pentru medici urologi, nefrologi.
Noțiuni de sexologie.
10. 07.12-16.12 50 5 1 2872
PT – pentru medici urologi, andrologi, ginecologi, medici de familie.
775
Total: + 16 50 10
CUSIM

47
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA OTORINOLARINGOLOGIE
şef catedră: I. Ababii, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician AȘM
şef curs: A. Sandu, dr. hab. șt. med., profesor universitar, tel.: 022 445 160
Probleme actuale în ORL.
1. 13.01-31.01 100 5 1 5744
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Urgenţe ORL.
2. 10.02-19.02 50 5 1 2872
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Patologia urechii şi principiile de tratament.
3. 02.03-17.03 75 5 1 4308
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Probleme actuale în ORL.
4. 30.03-17.04 100 5 1 5744
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Probleme actuale în ORL.
5. 11.05-29.05 100 5 1 5744
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Probleme actuale în ORL.
6. 07.09-25.09 100 5 1 5744
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Urgenţe ORL.
7. 05.10-15.10 50 5 1 2872
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Patologia urechii şi principiile de tratament.
8. 26.10-10.11 75 5 1 4308
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Probleme actuale în ORL.
9. 16.11-04.12 100 5 1 5744
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Urgenţe ORL.
10. 07.12-16.12 50 5 1 2872
PT – pentru medici otorinolaringologi.
Total: 800 50 10
CATEDRA OFTALMOLOGIE ȘI OPTOMETRIE
şef catedră: V. Cuşnir, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef de studii: Lilia Dumbrăveanu, dr. șt. med., conferenţiar universitar
Urgențe în oftalmologie.
1. 13.01-31.01 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.
Medicaţia intravitreană a patologiilor oculare.
2. 27.01-05.02 50 5 1 2872
PT – pentru oftalmologi şi oftalmochirurgi.

48
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Curs de optometrie.
PT – pentru oftalmologi.
3. Modulul I. 27.01-14.02 100 5 1 11488
Modulul II. 09.03-18.03 50
Modulul III. 11.05-20.05 50
Glaucomul.
4. 10.02-28.02 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.
Afecţiunile virale în oftalmologie, metode moderne de diagnostic şi tratament.
5. 09.03-27.03 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.
Actualități în chirurgia refractivă.
6. 16.03-31.03 75 5 1 4308
PT – pentru oftalmologi.
Managementul traumatismelor oculare.
7. 30.03-14.04 75 5 1 4308
PT – pentru oftalmologi.
Actualități în diagnosticul și tratamentul oftalmopatologiei infantile congenitale și
8. dobândite. 11.05-29.05 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.
Aspecte contemporane de tratament ale patologiilor fulminante ale corneei.
9. 02.06-17.06 75 5 1 4308
PT – pentru oftalmologi.
Curs de optometrie.
PT – pentru oftalmologi.
10. Modulul I. 07.09-25.09 100 5 1 11488
Modulul II. 26.10-04.11 50
Modulul III. 07.12-16.12 50
Urgențe în oftalmologie.
11. 14.09-02.10 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.
Probleme actuale de tratament a retinopatiei diabetice.
12. 12.10-02.11 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.
Medicaţia intravitreană a patologiilor oculare.
13. 19.10-28.10 50 5 1 2872
PT – pentru oftalmologi şi oftalmochirurgi.
Patologia vasculară a analizatorului optic.
14. 02.11-20.11 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.
Probleme actuale de diagnostic şi tratament în oftalmologie.
15. 23.11-11.12 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.

49
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Managementul traumatismelor oculare.
16. PT – pentru oftalmologi. 07.12-22.12 75 5 1 4308

Total: 1600 80 16
CATEDRA OFTALMOLOGIE
şef catedră: E. Bendelic, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Ala Paduca, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 528
Oftalmopediatria.
1. 24.02-13.03 100 5 1 5744
PT – pentru oftalmologi.
Complicaţiile oculare ale diabetului zaharat.
2. 11.05-26.05 75 5 1 4308
PT – pentru oftalmologi.
Strabismele la copii şi adulţi.
3. 08.06-23.06 75 5 1 4308
PT – pentru oftalmologi.
Traumatismele oculare – abord diagnostic şi curativ.
4. 14.09-29.09 75 5 1 4308
PT – pentru oftalmologi.
Total: 325 20 4
CATEDRA MORFOPATOLOGIE
şef catedră: E. Melnic, dr. hab.șt. med., conferențiar universitar
şef studii: V. Vataman, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 425
Morfopatologia generală şi oncomorfologia.
1. 10.02-28.02 100 5 1 5744
PT – pentru medici anatomopatologi.
Morfopatologia sistemului genito-urinar masculin și feminin.
2. 23.03-07.04 75 5 1 4308
PT – pentru medici anatomopatologi.
Probleme actuale în citologie.
3. 11.05-26.05 75 5 1 4308
PT – pentru medici citologi și anatomopatologi.
Morfopatologia generală şi pediatrică.
4. 14.09-02.10 100 5 1 5744
PT – pentru medici anatomopatologi.
Total: 350 20 4

50
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA MEDICINĂ LEGALĂ
şef catedră: A. Pădure, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: V. Șarpe, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 515
Violența în familie și în bază de gen.
1. 06.04-15.04 50 5 1 2872
PT – pentru medici clinicieni.
Bazele procesuale ale expertizei judiciare. Actualități și provocări.
2. 18.05-27.05 50 5 1 2872
PT – pentru experții judiciari.
Bazele procesuale ale expertizei judiciare. Actualități și provocări.
3. 19.10-28.10 50 5 1 2872
PT – pentru experții judiciari.
Bazele procesuale ale expertizei judiciare. Actualități și provocări.
4. 23.11-02.12 50 5 1 2872
PT – pentru experții judiciari.
Total: 200 20 4

51
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ ȘI IMPLANTOLOGIE ORALĂ “ARSENIE GUŢAN”
şef catedră: N. Chele, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: D. Sîrbu, dr. șt. med., conferențiar universitar
5744
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul proceselor inflamatorii odontogene.
1. 13.01-31.01 100 5 1 +173
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
5917
1436
Intervenţiile chirurgicale de ambulatoriu la pacienţii aflaţi sub medicaţie antitrombotică.
2. 20.01-24.01 25 5 1 +43
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
1479
2872
Indicaţii şi contraindicaţii pentru inserarea implantelor dentare endoosoase.
3. 03.02-12.02 50 5 1 +305
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
3177
5744
Particularităţile extracţiei dentare la pacienţi cu diverse patologii concomitente.
4. 10.02-28.02 100 5 1 +173
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
5917
Chirurgia ghidată în reabilitarea implanto-protetică a pacienților edentați. 2872
5. PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti. 17.02-26.02 50 5 1 +305
CURS NOU 3177
Actualităţi în profilaxia, diagnosticul şi tratamentul chisturilor și tumorilor benigne în 5744
6. regiunea OMF. 02.03-20.03 100 5 1 +173
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti. 5917
2872
Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul erupţiei dificile a molarului de minte.
7. 09.03-18.03 50 5 1 +87
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
2959
2872
Actualităţi în implantologia orală (compartimentul chirurgie).
8. 23.03-01.04 50 5 1 +305
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
3177
2872
Actualităţi în chirurgia parodontală și periimplantară.
9. 06.04-15.04 50 5 1 +305
PT – pentru medici stomatologi toate profilurile.
3177
2872
Urgențele medicale în practica stomatologică.
10. 04.05-13.05 50 5 1 +87
PT – pentru medici stomatologi toate profilurile.
2959

52
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
2872
Particularităţile tratamentului implanto-protetic în atrofiile maxilarelor.
11. 18.05-27.05 50 5 1 +305
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
3177
2872
Actualităţi în implantologia orală (compartimentul chirurgie).
12. 07.09-16.09 50 5 1 +305
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
3177
2872
Urgențele medicale în practica stomatologică.
13. 21.09-30.09 50 5 1 +87
PT – pentru medici stomatologi toate profilurile.
2959
5744
Probleme actuale în diagnosticul şi tratamentul fracturilor scheletului facial.
14. 12.10-02.11 100 5 1 +173
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
5917
2872
Tratamentul chirurgical preprotetic.
15. 19.10-28.10 50 5 1 +87
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
2959
5744
Particularităţile extracției dentare la pacienți cu diverse patologii concomitente.
16. 02.11-20.11 100 5 1 +173
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
5917
2872
Indicaţii şi contraindicaţii pentru inserarea implantelor dentare endoosoase.
17. 09.11-18.11 50 5 1 +305
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
3177
2872
Particularităţile tratamentului implanto-protetic în atrofiile maxilarelor.
18. 23.11-02.12 50 5 1 +305
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
3177
Chirurgia ghidată în reabilitarea implanto-protetică a pacienților edentați. 2872
19. PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti. 07.12-16.12 50 5 1 +305
CURS NOU 3177
2872
Complicații locale în tratamentul implantologic.
20. 14.12-23.12 50 5 1 +305
PT – pentru chirurgi stomatologi şi stomatologi generalişti.
3177
Total: 1225 100 20

53
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA STOMATOLOGIE TERAPEUTICĂ
şef catedră: V. Fala, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: Ala Ojovan, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 528 130
Metodologia endodontologiei clinice. 2872
1. PT – pentru medici stomatologi. 13.01-17.01 50 5 1 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069
4308
Mase de obturaţie şi restaurări dentare moderne directe.
2. 20.01-04.02 75 20 4 +296
PT – pentru medici stomatologi.
4604
Actualități în carie şi complicaţii. Distrofii dentare. Diagnoză, clinică, tratament. 5744
3. PT – pentru medici stomatologi. 10.02-21.02 100 20 4 +395
Curs intensiv – 10 ore/zi 6139
Tehnologii moderne de diagnosticare şi metode de tratament complex a afecţiunilor
2872
parodontale.
4. 24.02-28.02 50 5 1 +197
PT – pentru medici stomatologi.
3069
Curs intensiv – 10 ore/zi
Actualități în endodonție și terapia restaurativă directă a dinților. 2872
5. PT – pentru medici stomatologi. 02.03-06.03 50 20 4 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069
Aspecte clinice în funcţia bioestetică. 2872
6. PT – pentru medici stomatologi. 09.03-13.03 50 5 1 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069
Aspecte contemporane în afecţiunile mucoasei bucale. 5744
7. PT – pentru medici stomatologi. 16.03-27.03 100 20 4 +395
Curs intensiv – 10 ore/zi 6139
Tehnologii moderne în planificarea şi realizarea terapiei restaurative (metoda directă). 2872
8. PT – pentru medici stomatologi. 30.03-03.04 50 5 1 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069
2872
Actualități în tratamentul afecţiunilor parodontale.
9. 06.04-15.04 50 5 1 +197
PT – pentru medici stomatologi.
3069

54
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Funcțiile și disfuncțiile sistemului stomatognat. Prevenţia şi reabilitarea orală complexă în
2872
aspect multidisciplinar.
10. 04.05-08.05 50 5 1 +197
PT – pentru medici stomatologi.
3069
Curs intensiv – 10 ore/zi
5744
Actualități în endodonţie clinică.
11. 11.05-29.05 100 20 4 +395
PT – pentru medici stomatologi.
6139
Metodologia endodontologiei clinice. 2872
12. PT – pentru medici stomatologi. 08.06-12.06 50 5 1 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069
Actualități în endodonție și terapia restaurativă directă a dinților. 2872
13. PT – pentru medici stomatologi. 15.06-19.06 50 20 4 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069
Aspecte clinice în funcţia bioestetică. 2872
14. PT – pentru medici stomatologi. 07.09-11.09 50 5 1 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069
2872
Actualități în tratamentul afecţiunilor parodontale.
15. 14.09-23.09 50 20 4 +197
PT – pentru medici stomatologi.
3069
5744
Actualități în endodonţie clinică.
16. 28.09-19.10 100 20 4 +395
PT – pentru medici stomatologi.
6139
Tehnologii moderne de diagnosticare şi metode de tratament complex a afecţiunilor
2872
parodontale.
17. 19.10-23.10 50 5 1 +197
PT – pentru medici stomatologi.
3069
Curs intensiv – 10 ore/zi
4308
Mase de obturaţie şi restaurări dentare moderne directe.
18. 26.10-10.11 75 20 4 +296
PT – pentru medici stomatologi.
4604
Tehnologii moderne în planificarea şi realizarea terapiei restaurative (metoda directă). 2872
19. PT – pentru medici stomatologi. 16.11-20.11 50 5 1 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069

55
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Actualități în carie şi complicaţii. Distrofii dentare. Diagnoză, clinică, tratament. 5744
20. PT – pentru medici stomatologi. 23.11-04.12 100 20 4 +395
Curs intensiv – 10 ore/zi 6139
Funcțiile și disfuncțiile sistemului stomatognat. Prevenţia şi reabilitarea orală complexă în
2872
aspect multidisciplinar.
21. 07.12-11.12 50 5 1 +197
PT – pentru medici stomatologi.
3069
Curs intensiv – 10 ore/zi
Actualități în tratamentul afecţiunilor parodontale. 2872
22. PT – pentru medici stomatologi. 14.12-18.12 50 20 4 +197
Curs intensiv – 10 ore/zi 3069
Total: 3296 275 55
CATEDRA STOMATOLOGIE ORTOPEDICĂ “ILARION POSTOLACHI”
şef catedră: O. Solomon, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: A. Gumeniuc, dr. șt. med., asistent universitar, tel.: 022 544 305
5744
Protezarea pe implante dentare endoosoase.
1. 13.01-31.01 100 5 1 +609
PT – pentru proteticieni şi stomatologi generalişti.
6353
Actualităţi în organizarea şi programarea asistenței stomatologice.
2. 03.02-12.02 50 5 1 2872
PT – pentru stomatologi de toate profilurile.
Actualităţi în organizarea şi programarea asistenței stomatologice.
3. 24.02-04.03 50 5 1 2872
PT – pentru stomatologi de toate profilurile.
5744
Tratamentul edentaţiilor cu proteze parţiale mobilizabile şi totale.
4. 09.03-27.03 100 5 1 +201
PT – pentru proteticieni şi stomatologi generalişti.
5945
Actualităţi în organizarea şi programarea asistenței stomatologice.
5. 06.04-15.04 50 5 1 2872
PT – pentru stomatologi de toate profilurile.
5744
Protezarea pe implante dentare endoosoase.
6. 04.05-22.05 100 5 1 +609
PT – pentru proteticieni şi stomatologi generalişti.
6353
Actualităţi în organizarea şi programarea asistenței stomatologice.
7. 08.06-17.06 50 5 1 2872
PT – pentru stomatologi de toate profilurile.
Actualităţi în organizarea şi programarea asistenței stomatologice.
8. 07.09-16.09 50 5 1 2872
PT – pentru stomatologi de toate profilurile.

56
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
5744
Protezarea pe implante dentare endoosoase.
9. 21.09-09.10 100 5 1 +609
PT – pentru proteticieni şi stomatologi generalişti.
6353
Actualităţi în organizarea şi programarea asistenței stomatologice.
10. 12.10-22.10 50 5 1 2872
PT – pentru stomatologi de toate profilurile.
5744
Actualităţi în protezarea cu proteze fixe.
11. 26.10-13.11 100 5 1 +173
PT – pentru proteticieni şi stomatologi generalişti.
5917
5744
Protezarea pe implante dentare endoosoase.
12. 16.11-04.12 100 5 1 +609
PT – pentru proteticieni şi stomatologi generalişti.
6353
4308
Implicații clinice în funcția ocluzală.
13. 07.12-22.12 75 5 1 +457
PT – pentru proteticieni şi stomatologi generalişti.
4765
Total: 975 65 13
CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ PEDIATRICĂ ȘI PEDODONŢIE „ION LUPAN”
şef catedră: Silvia Railean, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: V. Siminovici, dr. șt. med., conferențiar universitar
Chirurgie OMF pediatrică.
1. 13.01-31.01 100 5 1 5744
PT – pentru medici stomatologi specialişti.
Profilaxia afecţiunilor stomatologice.
2. 05.10-15.10 50 5 1 2872
PT – pentru medici stomatologi specialişti.
Actualități în pedodonție.
3. 02.11-20.11 100 5 1 5744
PT – pentru medici stomatologi specialişti.
Total: 250 15 3
CATEDRA ORTODONȚIE
şef catedră: Valentina Trifan, dr. șt. med., conferențiar universitar
şef studii: I. Bușmachiu, dr. șt. med., conferențiar universitar
Diagnosticul, clinica și principii de tratament în anomaliile dento-maxilare.
1. PT – pentru medici stomatologi specialişti. 17.02-26.02 50 5 1 2872
CURS NOU
Aparatele ortodontice și tehnicile utilizate în ortodonție. Eșecurile și perioada de contenție.
2. PT – pentru medici stomatologi specialişti. 04.05-22.05 100 5 1 5744
CURS NOU

57
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Particularitățile investigației în ortodonție și profilaxia anomaliilor dento-maxilare.
3. PT – pentru medici stomatologi specialişti. 07.09-16.09 50 5 1 2872
CURS NOU
Total: 200 15 3

58
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
CATEDRA FARMACOLOGIE ŞI FARMACIE CLINICĂ
şef catedră: V. Gonciar, dr. hab. șt. med., profesor universitar
şef studii: Corina Scutari, dr. șt. med., conferențiar universitar, tel.: 022 205 435
Medicația afecțiunilor specifice și nespecifice.
1. 10.02-28.02 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Farmaco-şi fitoterapia afecţiunilor și sistemelor de necesitate vitală a organismului.
2. 30.03-17.04 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Medicația afecțiunilor specifice și nespecifice.
3. 14.09-02.10 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Farmaco-şi fitoterapia afecţiunilor și sistemelor de necesitate vitală a organismului.
4. 09.11-27.11 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Total: 360 60 4
CATEDRA FARMACIE SOCIALĂ „VASILE PROCOPIŞIN”
şef catedră: Stela Adauji, dr. șt. farm., conferențiar universitar
şef studii: Liliana Dogotari, dr. șt. farm., conferențiar universitar, tel.: 022 205 492
Activitate farmaceutică – aspecte manageriale şi de marketing.
1. 27.01-14.02 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Actualități legislative în activitatea farmaceutică.
2. 17.02-06.03 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Managementul asistenței farmaceutice în activitatea farmacistului comunitar.
3. 09.03-27.03 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Activitate farmaceutică – aspecte manageriale şi de marketing.
4. 30.03-17.04 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Actualități legislative în activitatea farmaceutică.
5. 04.05-22.05 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Activitate farmaceutică – aspecte manageriale şi de marketing.
6. 07.09-25.09 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Actualități legislative în activitatea farmaceutică.
7. 28.09-19.10 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Managementul asistenței farmaceutice în activitatea farmacistului comunitar.
8. 19.10-06.11 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Activitate farmaceutică – aspecte manageriale şi de marketing.
9. 09.11-27.11 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.

59
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Actualități legislative în activitatea farmaceutică.
10. 30.11-18.12 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti-diriginţi, şefi de filiale şi farmacişti.
Total: 900 150 10
CATEDRA TEHNOLOGIA MEDICAMENTELOR
şef catedră: E. Diug, dr. hab. șt. farm., profesor universitar
şef studii: Diana Guranda, dr. șt. farm., conferențiar universitar, tel.: 022 205 466
Actualităţi în tehnologia farmaceutică. Biofarmacie. Forme farmaceutice moderne.
1. 27.01-14.02 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Actualităţi în tehnologia farmaceutică. Biofarmacie. Forme farmaceutice moderne.
2. 17.02-06.03 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Actualităţi în tehnologia farmaceutică. Biofarmacie. Forme farmaceutice moderne.
3. 09.03-27.03 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Tehnologia produselor homeopate și cosmetice.
4. 30.03-17.04 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Actualităţi în tehnologia farmaceutică. Biofarmacie. Forme farmaceutice moderne.
5. 28.09-19.10 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Actualităţi în tehnologia farmaceutică. Biofarmacie. Forme farmaceutice moderne.
6. 19.10-06.11 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Tehnologia produselor homeopate și cosmetice.
7. 16.11-04.12 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Total: 630 105 7
CATEDRA CHIMIE FARMACEUTICĂ ŞI TOXICOLOGICĂ
şef catedră: V. Valica, dr. hab. șt. farm., profesor universitar
şef studii: Livia Uncu, dr. șt. farm., conferențiar universitar, tel.: 022 205 455; 205 457
Actualităţi în analiza, controlul şi standardizarea medicamentelor.
1. 13.01-31.01 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Relaţii structură - activitate a medicamentelor. Analiza biofarmaceutică.
2. 10.02-28.02 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Aditivi alimentari – beneficii și daune. Controlul calității aditivilor alimentari.
3. 09.03-27.03 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Curs de bază privind regulile de bună practică de fabricaţie a medicamentelor.
4. PT – pentru farmacişti. 04.05-22.05 90 15 1 1725

60
Perioada Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea
Nr. Denumirea cursului și specialitățile cu drept de acces
desfășurării credite cursanţi grupe taxei, lei
Actualităţi în analiza, controlul şi standardizarea medicamentelor.
5. 14.09-02.10 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Controlul calității și bioechivalența medicamentelor.
6. 12.10-02.11 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Particularităţile toxicologice ale medicamentelor.
7. 09.11-27.11 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Total: 630 105 7
CATEDRA FARMACOGNOZIE ŞI BOTANICĂ FARMACEUTICĂ
şef catedră: Tatiana Calalb, dr. hab. șt. biologice, conferențiar universitar
șef studii: Cojocaru-Toma Maria, dr. șt. farm., conferențiar universitar, tel.: 022 205 495
Actualități în domeniul plantelor medicinale şi fitopreparatelor.
1. 10.02-28.02 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Actualități în domeniul plantelor medicinale şi fitopreparatelor.
2. 09.03-27.03 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Actualități în domeniul plantelor medicinale şi fitopreparatelor.
3. 21.09-09.10 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Actualități în domeniul plantelor medicinale şi fitopreparatelor.
4. 19.10-06.11 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Actualități în domeniul plantelor medicinale şi fitopreparatelor.
5. 16.11-04.12 90 15 1 1725
PT – pentru farmacişti.
Total: 450 75 5

61
CENTRUL UNIVERSITAR DE SIMULARE ÎN INSTRUIREA MEDICALĂ
Director Andrei ROMANCENCO – tel.: 022 205-695
Anticamera CUSIM - tel.: 022 205-694, 022 205 632
Director adjunct Iurie SARATILA – tel.: 022 205-627

CURSURI DE GRUP

Nr. de Nr. de Nr. de Mărimea


№ Denumire curs Perioada
credite cursanţi grupe taxei, lei
Șoc anafilactic
1. 20.01 4 6 1 480
pentru medici profile terapeutic, chirurgical și stomatologic
Examinarea ecografica FAST
2. 21.01 12 6 1 2088
pentru medici profile terapeutic și chirurgical
Resuscitare cardio-pulmonară în practica stomatologică
3. 22.01-24.01 24 6 1 2720
pentru medici și asistenți medicali profil stomatologic
Suport vital de bază (Resuscitare cardio-pulmonară, nivel de bază)
4. 30.01-31.01 16 6 1 1792
pentru medici profile terapeutic, chirurgical și stomatologic
Urgențe obstetricale
5. 04.03-05.03 20 8 1 2860
pentru medici de familie și medici de urgență
Managementul căilor aeriene
6. 18.05 4 5 1 480
pentru medici profile terapeutic și chirurgical
Suport vital de bază (Resuscitare cardio-pulmonară, nivel de bază)
7. 10.09-11.09 16 6 1 1792
pentru medici profile terapeutic, chirurgical și stomatologic
Examinarea ecografica FAST
8. 03.11 12 6 1 2088
pentru medici profile terapeutic și chirurgical
Curs interdisciplinar de management al urgențelor obstetricale
9. pentru medici obstetricieni ginecologi, anesteziologi, neonatologi, moașe și asistenți 25.11-26.11 20 5 1 2860
medicali
Șoc anafilactic
10. 30.11 4 6 1 480
pentru medici profile terapeutic, chirurgical și stomatologic
Suport vital avansat (Resuscitare cardio-pulmonară, nivel avansat)
11. 07.12-08.12 20 6 1 2400
pentru medici profile terapeutic, chirurgical și stomatologic
Situații de criză în sala de operații
12. 14.12 8 5 1 1200
pentru medici profil chirurgical și asistenți medicali

62
CURSURI INDIVIDUALE

Nr. ore Nr. zile de Total nr. TOTAL


Nr. Denumire modul tematic
acad. / zi instruire ore / modul credite EMC
INSTRUIRE PRIN SIMULARE VIRTUALĂ ÎN CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ
1. Modul de dexterități laparoscopice de bază 4 2 8 8
2. Modul de dexterități laparoscopice esențiale 4 2 8 8
3. Modul de suturi de bază 4 2 8 8
4. Modul de suturi avansat 4 2 8 8
5. Modul de sarcini de bază pentru colecistectomie laparoscopică 4 2 8 8
6. Modul complet de colecistectomie laparoscopică 4 2 8 8
7. Modul de apendicectomie 4 2 8 8
8. Modul de hernie postoperatorie 4 2 8 8
9. Modul de bypass gastric 4 2 8 8
10. Modul de sigmoidectomie 4 2 8 8
11. Modul de ginecologie esențială 4 2 8 8
12. Modul de nefrectomie 4 2 8 8
13. Modul de histerectomie 4 2 8 8
Taxa: 1 persoană/oră – 240.00 MDL
INSTRUIRE PRIN SIMULARE VIRTUALĂ ÎN ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ
1. Modul de abilități și sarcini de bază 3 2 6 6
2. Modul de endoscopie digestivă superioară I 4 2 8 8
3. Modul de endoscopie digestivă superioară II 4 2 8 8
4. Modul de hemoragii digestive superioare 2 2 4 4
5. Modul endoscopie digestivă inferioară I 4 2 8 8
6. Modul endoscopie digestivă inferioară II 4 2 8 8
7. Modul de sigmoidoscopie flexibilă 3 1 3 3
8. Modul de colangiopancreatografie retrogradă endoscopică I 4 3 12 12
9. Modul de colangiopancreatografie retrogradă endoscopică II 4 3 12 12
10. Modul de endoultrasonografie 4 3 12 12
Taxa 1 persoană/oră – 209.00 MDL
INSTRUIRE PRIN SIMULARE VIRTUALĂ ÎN BRONHOSCOPIE
1. Modul de abilități și sarcini de bază 3 2 6 6
2. Modul de bronhoscopie diagnostică 3 2 6 6
3. Modul de bronhoscopie urgentă 3 2 6 6
4. Modul de ultrasonografie endobronșică 4 2 8 8
Taxa 1 persoană/oră – 209.00 MDL
63
INSTRUIRE PRIN SIMULARE VIRTUALĂ ÎN ULTRASONOGRAFIE
1. Medicină internă 4 12 48 48
2. Cardiologie 4 10 40 40
3. Obstetrică 4 3 12 12
4. Ecografia endovaginală 4 1 4 4
5. Cordul fetal 3 2 6 6
6. Boala inflamatorie intestinală 4 1 4 4
7. Glanda mamară 4 1 4 4
8. Glanda tiroidă 4 1 4 4
Taxa 1 persoană/oră – 174.00 MDL
INSTRUIRE PRIN SIMULARE VIRTUALĂ ÎN HISTEROSCOPIE
1. Modul de dexterități esențiale 4 2 8 8
2. Modul diagnostic 4 3 12 12
3. Modul de polipectomie 4 2 8 8
4. Modul de miomectomie 4 2 8 8
5. Modul de ablație a endometrului 4 2 8 8
6. Modul de rezecție, avansat 4 2 8 8
7. Modul Essure® 4 2 8 8
Taxa 1 persoană / oră – 200.00 MDL
INSTRUIRE PRIN SIMULARE VIRTUALĂ ÎN UROLOGIE ENDOSCOPICĂ
1. Modul de dexterități TURP (Rezecție transuretrală a prostatei) de bază 4 2 8 8
2. Modul complet de procedee TURP 4 2 8 8
3. Modul de tratament laser a HBP (Hiperplazie benignă a prostatei) 4 2 8 8
4. Modul TURB (Rezecție transuretrală a vezicii urinare) 4 2 8 8
Taxa 1 persoană / oră – 200.00 MDL

Note explicative pentru CURSURI INDIVIDUALE:

1. Componența nominală a modulelor, se selectează de către fiecare beneficiar în mod individual, după consultare prealabilă cu instructorul de profil și este în
strictă corelație cu așteptările solicitantului de la această instruire.

Exemple de curs:
Ex.1
• Modul de dexterități laparoscopice de bază (2 zile - 8 ore);
• Modul de dexterități laparoscopice esențiale (2 zile - 8 ore).
Durata totală: 4 zile/16 ore (16 credite EMC).
sau:
64
Ex.2
• Modul de dexterități laparoscopice de bază (2 zile - 8 ore);
• Modul de dexterități laparoscopice esențiale (2 zile - 8 ore);
• Modul de sarcini de bază pentru colecistectomie laparoscopică (2 zile - 8 ore);
• Modul complet de colecistectomie laparoscopică (2 zile - 8 ore);
Durata totală: 8 zile/ 32 ore (32 credite EMC).

2. Durata modulelor indicată în tabelul de mai sus (numărul de ore pe zi și numărul de zile ale modulului), poate fi modificată la solicitarea beneficiarului,
prin decizie comună cu instructorul responsabil de curs. Criteriile care vor fi luate în calcul sunt: capacitățile, abilitățile și nivelul inițial de pregătire ale
beneficiarului, precum și rezultatele așteptate.

3. Pentru beneficiarii fără experiență sau cu experiență minimă profesională în domeniu, modulele de dexterități și abilități de bază și esențiale sunt obligatorii
(excepție fac doar solicitanții de curs în domeniul ultrasonografiei).

4. Orarul calendaristic al instruirilor va fi stabilit în corespundere cu disponibilitatea solicitantului cît și în conformitate cu programul de rezervări al CUSIM.

Notă:

1. PT – perfecţionare tematică. Creditele obţinute la cursurile de perfecţionare tematică sunt obligatorii pentru atestarea în domeniul de specialitate.
Fiecare medic și farmacist este obligat să participe la programele de Educație Medicală Continuă și să acumuleze cel puțin numărul de credite stabilit, în
conformitate cu actele normative în vigoare. Participarea la activitățile de EMC trebuie să fie preponderent în domeniul de specialitate. Efectuarea cursurilor de
perfecţionare tematică în altă specialitate nu implică evaluarea profesională periodică în specialitatea respectivă. De exemplu, efectuarea cursului de ortopedie
pediatrică de către medicii de familie nu prevede evaluarea profesională periodică în specialitatea ortopedie și traumatologie, însă se va lua în calcul pentru
evaluarea profesională periodică în specialitatea medicina de familie.

2. Specializarea pentru competenţă în activitate/studii complementare – formă de educaţie medicală continuă, care are ca scop dobândirea de noi
cunoștințe teoretice și abilități practice şi oferă dreptul de activitate în specialitatea complementară. Activitatea profesională este permisă în exclusivitate prin
cumul, concomitent cu specialitatea de bază.

65