Sunteți pe pagina 1din 27

RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA STRATEGIEI NAȚIONALE DE

COMPETITIVITATE

Octombrie 2015 – Octombrie 2016

CUPRINS

1. Guvernanța

2. Sistemul de monitorizare

3. Stadiul implementării

4. Recomandări

5. Referințe

Anexe

1
1. Guvernanța

În baza prevederilor HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru


competitivitate 2015-2020 (SNC) a fost constituit Comitetului Interministerial pentru
Competitivitate (CIC). Prin HG nr.236/2016 au fost stabilite atribuţíile și componența acestui
comitet.
CIC are rolul de a evalua politicile pentru competitivitate, monitoriza evoluţiile sectoriale şi
formula direcţii strategice și acțiuni pentru îmbunătăţirea potenţialului de competitivitate.
Obiectivele CIC sunt:
 Implementarea, monitorizarea şi evaluarea SNC, avînd în vedere inclusiv conexiunile cu
strategii complementare (Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, Strategia
Naţională pentru Export, Strategia Națională pentru ocuparea forței de muncă, Strategia
naționala pentru învățământ terțiar, etc.).
 Formularea unor opinii cu privire la politicile economice cu impact asupra competitivităţii.
 Elaborarea unor studii de piaţă cu privire la:
- Identificarea şi monitorizarea tendinţelor de orientare industrială de pe plan european
şi internaţional în beneficiul actorilor privaţi, dar şi al autorităţilor centrale şi locale,
constituie ca grupuri de interese faţă de direcţiile strategice în domeniu.
- Evaluarea potenţialului de dezvoltare al sectoarelor industriale.
Activitatea CIC este sprijinită de următoarele grupuri de lucru:
- grup de lucru Îmbunătățirea Mediului de Reglementare
- grup de lucru Cercetare Dezvoltare Inovare
- grup pentru Promovarea celor 10 sectoare de viitor identificate prin SNC.

2. Sistemul de Monitorizare a Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020

Monitorizarea continuă a implementării strategiei de competitivitate asigură implementarea


corelată a politicilor și strategiilor care contribuie la realizarea viziunii și priorităților acesteia.
Mecanismul de monitorizare va urmări permanent modul de realizare a indicatorilor definiți
în strategie și va institui un sistem de avertizare timpurie (early warning) în cazul în care apar
devieri în implementare. Activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare ale
strategiilor/restructurare/alocări suplimentare de fonduri, prin care să se asigure cele mai
eficiente și raționale soluții de remediere pentru a se asigura astfel impactul așteptat.
Sistemul de monitorizare propus în cadrul Comitetului Interministerial pentru Competitivitate,
cuprinde două paliere, unul la nivel național și unul la nivel regional.
Sistemul de monitorizare la nivel național va fi organizat la nivelul administrației centrale și
va asigura coordonarea cu implementarea celorlalte strategii (anexa 1) care contribuie la
realizarea priorităților identificate în SNC.
Pentru monitorizarea implementării SNC în sinergie cu alte strategii, se prevede o legătură
strânsă cu entitățile care coordonează monitorizarea acestora. Spre ex. pentru monitorizarea
SNC în sinergie cu SNCDI au fost înființate următoarele grupuri de lucru:

2
 Grupul de lucru pentru industrii culturale și creative, creat și susținut de Cancelaria
Guvernului și MECRMA;
 Consiliul Național pentru Inovare și Antreprenoriat, creat prin Ordinul MENCS nr. 4463 /
06.07.2016 (http://www.research.ro/ro/categorie/3356/consiliului-na-ional-pentru-
inovare-i-antreprenoriat-cnia), cu misiunea de a sprijini MENCS - ANCSI în îndeplinirea
atribuțiilor sale privind implementarea SNCDI și implicit a procesului de descoperire
antreprenoriala.
 Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare, cu rolul de a stabili necesitățile de
investiții în domeniul CD&I și de a elabora planul multianual pentru prioritizarea
investiţiilor de la bugetul de stat, care funcționează în cadrul MENCS-ANCSI
 Grupul de lucru la nivel înalt pentru facilități CDI (HLEG-FIRDI) creat prin Ordinul MENCS
nr. 3802/2016.

Sistemul de monitorizare la nivel regional se va baza pe Agențiile de Dezvoltare Regională și


pe sistemul de observatori regionali organizați în cadrul procesului de descoperire
antreprenoriala parte a sistemului de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale pentru
CDI. Observatorii regionali vor asigura scanarea/investigarea dinamicii mediului economic și
de inovare la nivel regional și identificarea domeniilor și nișelor cu potențial de dezvoltare
competitivă/amart specialization.
Secretariatul permanent instituit la nivelul Ministerului Economiei în cadrul Direcției
Generale de Politică Industrială va centralizarea raportările semestriale atât la nivel național
cât și regional și va organiza reuniunile CIC.
Sistemul de indicatori care vor fi utilizați pentru monitorizarea strategiei se bazează pe
indicatorii propuși în cadrul SNC (capitolul 6.2 Monitorizare). Lista finală de indicatori
(cantitativi și calitativi) care conține și sursele de colectare va fi analizată și apropbată în
cadrul CIC și va constitui baza pentru realizarea sistemului de early warning.
Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile în care
monitorizarea activează și un sistem de avertizare timpurie şi punctează probleme sau
domenii care au nevoie de soluții rapide.

3. Stadiul implementării

Comitetului Interministerial pentru Competitivitate s-a înființat în aprilie 2016 și prima


reuniune a avut loc în luna mai. În acest context, elaborarea primului Raport de monitorizare
s-a axat pe identificarea clară a sinergiilor între SN pentru Competitivitate și celelalte strategii,
precum și a acțiunilor și rezultatelor deja întreprinse, urmând ca următorul raport să facă și o
analiză cantitativă bazată pe o listăm de indicatori.

Viziunea strategică de dezvoltare a României stabilită prin SNC vizează Dezvoltarea unui
ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe
antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficienţă și
excelenţă și să plaseze România în primele 10 economii la nivel european.

3
Pentru realizarea acestei viziuni strategice au fost identificate prioritățile strategice și
obiectivele corespunzătoare, precum și principalele acțiuni ce trebuie întreprinse.
Raportul de monitorizare cuprinde acțiunile avute în vedere în scopul atingerii viziunii
strategice, dar și stadiul implementării acestora.

PRIORITATEA 1: Îmbunătăţirea mediului de reglementare


SNC a identificat principalele acțiuni care pot contribui la îmbunătățirea mediului de
reglementare specific, respectiv îmbunătăţirea cadrului legislativ, reducerea nivelului de
birocraţie al administraţiei publice, reducerea poverii fiscalităţii și a parafiscalităţii asupra
companiilor, dar și îmbunătățirea accesului la finanțare a IMM-urilor.

Referitor la îmbunătăţirea cadrului legislativ care poate afecta mediul de afaceri și


competitivitatea întreprinderilor:
– continuă implementarea testului IMM - prin care orice lege trebuie să țină cont de
impactul posibil asupra IMM-urilor. Testul IMM este aplicat în procesul de elaborare a
actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a se
asigura în acest fel un mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor iar rezultatele
testului vor ajuta apoi la identificarea corecţiilor necesare la definitivarea proiectului de
act normativ.
– a fost finalizată Strategia pentru o Reglementare Mai Bună 2014 – 2020 (aprobată prin
HG nr.1076/2014), ale cărei obiective se subsumează Strategiei pentru consolidarea
administrației publice. Implementarea Strategiei pentru o Reglementare Mai Bună 2014
- 2020 este monitorizată în procesul mai larg coordonat de Comitetul Național pentru
Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-
2020, prin anexarea rapoartelor de monitorizare periodice la raportul general
consolidat. În acest context se au în vedere acțiuni specifice pentru îmbunătățirea
procesului decizional și a calității reglementărilor:
 Îmbunătățirea capacității Guvernului în domeniul evaluării impactului
reglementărilor:
 Îmbunătățirea capacității Parlamentului de a fundamenta inițiativele legislative
 Creșterea calității proceselor de monitorizare și evaluare a politicilor publice
guvernamentale:
 Sistematizarea legislației
 Consolidarea procesului de consultare publică în stabilirea priorităților
guvernamentale și în elaborarea documentelor strategice guvernamentale.

Pentru reducerea nivelului de birocraţie al administraţiei publice s-au întreprins deja unele
măsuri care vor fi continuate și extinse cu alte activități:
– Pentru unele domenii au fost măsurate costurile administrative și elaborate planuri de
simplificare, contribuind astfel la debirocratizarea și simplificarea mediului de afaceri.
– Acțiuni specifice care vor contribui la creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare prin
consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor
de e‐guvernare tip 2.0, centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor,

4
vor fi finanțate prin Programul Operațional Competitivitate, axa prioritară II, Tehnologia
Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
- Strategia pentru consolidarea administrației publice susține eforturile permanente de
îmbunătăţire şi modernizare a sistemelor de colectare a taxelor şi impozitelor, cu accent
pe ameliorarea serviciilor destinate contribuabililor şi utilizarea pe larg a soluţiilor de e-
guvernare

Au fost luate măsuri de reducerea poverii fiscalităţii și a parafiscalităţii asupra companiilor,


în special în domeniul cercetării:
– OUG 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu scopul scutirii de impozit pentru
persoanele fizice pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a
desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare
tehnologică.
– Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
nr.899/2016, Ministrului Finanțelor Publice nr.2018/2016, al Ministrului Educației
Naționale și Cercetării Științifice nr.4947/2016, Ministrului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vîrstnice 1840/2016 și Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
nr.906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare aplicativă și dezvoltare
tehnologică. Reglementarea se referă la măsuri în favoarea intreprinderilor, pentru a
stimula domeniul cercetării-dezvoltării şi a încuraja persoanele fizice să desfăşoare
activităţi de cercetare, dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică.
– Ordinul comun al Ministrului Finanțelor Publice nr.1056/2016 și al Ministrului Educației
Naționale și Cercetării Științifice nr. 4435/2016 privind deducerile pentru cheltuielile de
cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal. Reglementarea se referă la deducerea
suplimentară de 50% a cheltuielilor CD din baza de calcul a impozitului pe profit.

Îmbunătăţirea accesului la finanţare al companiilor și în special al IMM-urilor, este una


dintre cele mai importante acțiuni care pot conduce la creșterea competitivității economice a
intreprinderilor. Pornind de la acest deziderat, a fost elaborată Strategia guvernamentală
pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii si îmbunătățirea mediului de
afaceri - Orizont 2020, aprobată prin HG nr.859/2014.
Una din direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea IMM-urilor este sprijinirea creării,
operaţionalizării şi dezvoltării de mecanisme şi instrumente pentru finanţarea IMM-urilor
(inclusiv intermediari financiari şi vehicule investiţionale). Pentru realizarea acestei direcții s-
au elaborat și sunt în curs de implementare programe destinate sprijinirii IMM-urilor
(înfiinţare, dezvoltare, acces la finantare).
– Prin Programele Operaționale finanțate din Fonduri Europene Structurale și de
Investiții (FESI) vor fi susținute investițiile în IMM-uri după cum urmează:
Programul Operațional Regional sprijină accesul la finanțare a IMM-urilor prin:
 Axa 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Finanțările
alocate au ca scop consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și

5
mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de
Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare. S-a lansat deja spre
finanțare componenta referitoare la microîntreprinderi.
 Axa1 Promovarea transferului tehnologic. Investiţiile care se vor realiza în CDI
au ca scop creşterea competitivităţii economice, prin intermediul transferului
tehnologic în vederea majorării ponderii IMM-urilor inovative care
colaborează cu alții. Aceasta se poate realiza prin crearea şi dezvoltarea
entităților suport pentru inovare şi transfer tehnologic, publice și private, în
regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în concordanță cu principiul
specializării inteligente. Centrele de transfer tehnologic (CTT) constituie una
dintre noutățile absolute ale noului program, ca tip de investiții care
stimulează inovarea, pentru a introduce în circuitul economic rezultatele
cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.
Astfel, potențialii beneficiari ai fondurilor europene vor fi toate acele entități
juridice care fac transfer tehnologic, conform legislației în vigoare, respectiv
OUG 57/2002 și HG 406/2003. De asemenea, pe lângă sprijinul oferit direct
companiilor, se vor acorda facilități pentru companii nou înfiinţate prin
intermediul incubatoarelor de afaceri.
Programul Operațional Competitivitate sprijină creșterea investiţiilor private în CD
prin axa 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor. Prin aceste investiții se
urmărește stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice
care prezintă potențial de creștere.
Au fost elaborate documentele necesare competițiilor (ghidurile solicitantului) și
au fost elaborate schemele de ajutor de stat și de minimis pentru finanțare, fiind
publicate apelurile pentru:
 întreprinderi inovatoare de tip “start-up” și “spin-off” – sprijin pentru crearea
“spin-off”-urilor şi dezvoltării “start-up”-urilor inovatoare (întreprinderi
înființate de maximum 3 ani), bazate pe transferul rezultatelor cercetării-
dezvoltării obţinute în universităţi sau institute, sau pe idei brevetate, în
vederea realizării de produse şi servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe
care să le lanseze pe piață;
 întreprinderi nou-înființate inovatoare – cu scopul de a stimula dezvoltarea de
produse şi/sau procese noi sau substanțial îmbunătățite în scopul producției și
comercializării, care valorifică rezultatele de cercetare-dezvoltare sau idei
brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor produse (bunuri,
servicii, sau procese tehnologice) identificate de aplicant ca fiind cerute de
piață pe bază de pre-contracte ferme deținute de solicitant.

– În vederea sprijinirii accesului la finanțare prin instrumente financiare a fost realizată


”Evaluarea ex-ante a instrumentelor financiare pentru IMM-uri” solicitată de

6
Regulamentul (CE) nr.1303/2016, în care au fost identificate principalele instrumente
financiare pe baza analizei nevoilor de piață și stadiul de dezvoltare a afacerii. Pentru
implementarea instrumentelor financiare finanțate din FESI a fost semnat acordul de
finanțare între MFE și FEI pentru PO Competitivitate și a fost elaborat și aprobat
Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri, gestionat de MDRAP.

– Programe naționale pentru sprijinirea IMM-urilor au fost inițiate și se derulează, astfel:


 Programul UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării IMM este
destinat încurajării şi stimulării înfiinţării şi dezvoltării IMM - susţine dezvoltarea
IMM, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de IMM capabile să facă
faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.
 Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii în mediul rural - program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural (schema de minimis)
urmăreşte stimularea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor economice
private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al
IMM-urilor în mediul rural, facilitarea accesului IMM înfiinţate în mediul rural la
sursele de finanţare.
 Programul naţional multianual de micro-industrializare - program de încurajare şi
de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare
(schema de minimis) urmăreşte susţinerea investiţiilor în sectoarele economice
prioritare identificate, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM
din aceste sectoare.
 Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi
mijlocii este un program multianual, pe o perioadă de 36 luni, de încurajare şi de
stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii prin
acordarea de linii de credit pentru capital de lucru, de către finanțatori, cu garanție
de stat, implementat de FNGCIMM

PRIORITATEA 2: Acţiuni parteneriale între mediul public şi mediul privat


– Programul Operațional Competitivitate sprijină în cadrul axei I - Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor,
acțiunile parteneriale între mediul public și mediul privat. Au fost elaborate documentele
necesare competițiilor (ghidurile solicitantului) și au fost elaborate schemele de ajutor
de stat și de minimis pentru finanțarea activităților CD&I și a investițiilor în CD&I și au
fost publicat apelurile pentru:
 proiectele de tip parteneriate de transfer de cunoștințe: constituire de consorții
între organizații de cercetare de drept public și întreprinderi, prin finanțarea
accesului întreprinderilor la competența extinsă și la facilitățile organizațiilor de
cercetare, în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile
care își dezvoltă afaceri cerute de piață.
 clusterele de inovare - structuri sau grupuri organizate de părți independente (cum
ar fi întreprinderi nou-înființate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și

7
întreprinderi mari, precum și organizații de cercetare și diseminare a
cunoștințelor, organizații non-profit, alți operatori economici afiliați și alte
autorități și instituții publice care pot asigura suport de specialitate în cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare sau în asigurarea mediului de testare a
produsului inovativ în condiții cât mai apropiate de cele reale), concepute pentru a
stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a
echipamentelor și a schimbului de cunoștințe de specialitate și prin contribuții
efective la transferul de cunoștințe, stabilirea de contacte, diseminarea
informațiilor și colaborarea între întreprinderi și alte organizații din cluster.
 Prin PO Competitivitate axa 2 sunt sprijinite, de asemenea, structurile de tip
cluster care oferă nu doar un mediu propice dezvoltării antreprenoriale și inovării
în TIC, ci și un cadru fertil pentru generarea de consorții care să promoveze oferta
de produse și servicii TIC cu o forță pe care individual firmele nu o au (mai ales
când este vorba de IMM). (Contribuție MCSI sau AM POC -stadiu)

– Planul Național de CDI, prin care se implementează o parte a Strategiei Naționale de CDI,
prevede investiții în activități de CD ale sectorului privat, pentru care au fost deja
implementate schemele de ajutor de stat, după cum urmează:
 Programul 2 - “Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare,
dezvoltare şi inovare”, subprogram 2.1 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare
şi inovare pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI şi prin
personal cu înaltă calificare”, pentru instrumentele: proiecte experimental-
demonstrative (20 mil. lei),- proiecte de transfer la operatorul economic (13 mil.
lei), - cecuri de inovare (4,5 mil. lei), “Bridge Grant”( 7,5 mil. lei) pentru
parteneriate universități-întreprinderi pentru transfer tehnologic și desfășurarea
activități CDI.
 Programul 3 – „Cooperare Europeană şi internaţională” , subprogramul 3.1
„Bilateral/Multilateral” ( 2,4 mil. lei), subprogramul 3.2 „Orizont 2020” ( 40,4 mil.
lei) subprogramul 3.3 „Joint Programming Initiative”( 0,7 mil. lei)

PRIORITATEA 3: Factori şi servicii support


Competenţele şi educaţia reprezintă calităţi-cheie ale forţei de muncă şi pot determina
atractivitatea unei pieţe, iar România prezintă încă dezavantaje în ceea ce priveşte acest
aspect.
Au fost promovate o serie de documente strategice și planuri de măsuri pentru dezvoltarea
resurselor umane şi educaţie în scopul îmbunătăţiri calităţii sistemului de educaţie şi formare
astfel încât să asigure corelarea cu piaţa muncii.

Strategia Națională pentru ocuparea forței de muncă, prevede dezvoltarea unei resurse
umane cu un nivel înalt de calificare și competenţe adaptate la cerințele pieței muncii,
cuprinzând următoarele direcții de acțiune:
 Sprijinirea adaptabilităţii şi dezvoltării permanente a forţei de muncă corelate cu
schimbările structurale ale pieței muncii.

8
 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al persoanelor șomere și inactive apte de
muncă pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii.
Monitorizarea şi evaluarea modului de implementare a strategiei, va fi asigurată de două
organisme de lucru: un Comitet interministerial, entitate în care vor fi numiţi şi
reprezentanţi ai partenerilor sociali, şi un Grup de lucru format la nivelul Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Strategia vizează formarea profesională pe tot parcursul vieţii, calificarea și recalificarea
forței de muncă pentru a facilita adaptarea acestora la noile procese tehnologice şi
ocuparea în sectoare cu potențial de creștere economică. Stabilirea unei legături strânse
între formarea profesională și cariera lucrătorilor poate fi realizată prin investiţii în
recunoașterea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale,
dezvoltarea sistemului partenerial de formare iniţială şi continuă care să contribuie la
asigurarea forței de muncă necesară la nivel regional şi local. Identificarea cerinţelor de
restructurare şi/sau adaptare în vederea gestionării tranziţiei la ”economia verde” poate
contribui la creşterea calităţii locurilor de muncă şi a competitivităţii întreprinderilor, în
special a IMM-uri.
Strategia Națională pentru învățământ terțiar identifică la rândul ei direcții de acțiune
pentru asigurarea unui sistem de educație adecvat cerințelor pieței și dezvoltarea
competențelor:
 Implicarea angajatorilor în proiectarea și furnizarea programelor de studii, sprijinirea
schimburilor de personal și includerea mai largă a experienței practice în curriculă.
 Elaborarea programelor de masterat cu scopul promovării cercetării și dezvoltării
competențelor specifice domeniului de activitate

Prin Programele Operaționale finanțate din FESI va fi susținută dezvoltarea resurselor


umane, în special în domeniile competitive identificate în SNC și în domeniile SMART
identificate în SNCDI după cum urmează:
 Programul Operațional Capital Uman, va finanța următoarele tipuri de proiecte, în
conformitate cu obiectivele stabilite în AP 2014-2020, Strategia Națională pentru
Competitivitate, Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-
2020, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, Strategia
Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții :
- Proiectele finanțate în cadrul axei 3-Locuri de muncă pentru toți, prioritatea de
investiții 10.3, vor sprijini îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/
aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC
şi SNCDI ale angajaților. Vor fi susținute din FSE acţiuni care vizează atât angajații
(programe de formare profesională: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform
Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și
perfecționare etc. precum și servicii de evaluare/ validare și certificare pentru
recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă) cât și
angajatorii pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă.
- Proiectele finanțate în cadrul axei 3-Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de
investiții 10.3, vor sprijini creșterea numărului de angajați care beneficiază de

9
instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane
și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica
sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/
domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. Vor fi susținute din FSE
acţiuni de tip coaching/ formare profesională pentru managerii și antreprenorii din
întreprinderi pentru a-și îmbunătăți abilitățile antreprenoriale și manageriale,
sprijin pentru îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în
companii, introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii,
productive și "verzi" în întreprinderi, practici care să asigure sănătatea și
securitatea la locul de muncă, care îmbunătățesc statutul profesional și de
sănătate al angajaților.
- Proiectele finanțate în cadrul axei 6 – Educație și competențe, prioritatea 10.4 vor
sprijini creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-
universitare, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile,
implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-
universitar pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii, îmbunătățirea
nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce priveşte conţinutul
educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile, diversificarea
ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic
corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate
prin SNC şi SNCDI.

Sinergia dintre prioritățile din SNC cu SNCDI este asigurată prin investiții în resursele pentru
competențe în cercetare (instituții, personal, bază materială), sunt susținute atât de Planul
National CDI, cât și prin prin Programul Operațional Competitivitate, după cum urmează:

Planul National CDI:


 Programul 1 – „Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare”,
subprogram 1.1” Resurse Umane”, pentru proiecte de mobilităţi, burse de
cercetare, proiecte de mobilitate pentru cercetători tineri și cercetători cu
experiență din diaspora, premieri de articole ştiinţifice publicate (16 mil. lei )
 Programul 3 – „Cooperare Europeană şi internaţională” ( 10 mil. lei) din care 9,3
mil. lei pentru subprogramul 3.5 „Alte inițiative” și 0,4 mil. lei pentru
subprogramul 3.6 „Suport”.

Programul Operațional Competitivitate, axa 1, sprijină la rândul său acest competențele CDI
prin:
 Acțiunea 1.1.4 – Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate.
Această acțiune a fost lansată și au fost deja 53 de proiecte selectate (valoare
asistenţă financiară nerambursabilă din FEDR - cca. 427 mil. lei), din totalul de 208
de proiecte depuse.
 Acțiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu acţiunile de CD&I ale programului-cadru
Orizont 2020 al UE şi alte programe CD&I internaţionale

10
Măsurile sunt completate prin Progamele nucleu destinate INCD, în valoare de aproximativ
350 mil. lei.

Asigurarea unei finanţări publice echivalente de 1% din PIB pentru activitatea de cercetare,
dezvoltare şi inovare trebuie canalizată în scopul ar permite efectul de antrenare asupra
cererii de cercetare în sectorul privat.
Politica CD&I actuală este definită de Strategia Națională CD&I 2014-2020 (SNCDI), cu
orientare spre predictibilitate, inovare şi antreprenoriat, fără a neglija resursa umană tânără şi
cercetarea de excelenţă, capabile să atragă resurse private și fonduri din străinătate, prin:
• Capacitatea şi performanţa sistemului CD&I (instituții, personal, bază materială);
• Stimularea investiţiilor private în CD&I;
• Participarea României în cadrul “Spațiului European al Cercetării (European Research
Area)”.

Particularitatea politicii actuale este dată de specializarea inteligentă – un concept al cărui


element cheie îl reprezintă procesul de descoperire antreprenorială, cu rolul de a maximiza
rolul CD&I pe lanțurile de valoare. CD&I asigură avantajul competitiv sustenabil al firmei, cu
influență pozitivă asupra competitivității economice sectoriale și naționale.

Instrumentele principale de implementare ale SNCDI sunt:


 Planul Național CD&I 2015-2020 (PNCDI III) – structura detaliată este dată în Anexa 1.
- Programul 1: Dezvoltarea sistemului naţional de Cercetare Dezvoltare.
- Programul 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare,
dezvoltare și inovare.
- Programul 3: Cooperare europeană și internațională.
- Programul 4: Cercetare fundamentală și de frontieră.
- Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic.
 Programul Operațional de Competitivitate - Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare
tehnologică şi inovare pentru susţinerea afacerilor şi competitivitate (POC-Axa 1, a se
vedea structura detaliată în Anexa 2).
 Programele nucleu destinate institutelor naționale de cercetare-dezvoltare; Facilități
fiscale pentru CD&I.
 Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 1 Promovarea transferului
tehnologic.
 Programele Academiei Române.

Creativitatea este o modalitate de creștere a competitivității prin stimularea


antreprenoriatului în industrii creative prin crearea de incubatoare/clustere/acceleratoare
şi prin susţinerea dezvoltării şi înfiinţării de firme în domeniul cultural şi creativ.
 Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului - program
multianual (schema de minimis) urmăreşte stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a
micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își

11
desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor
organizații, protejarea meseriilor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de
aceștia, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.
Obiectivul general al acestui program este reprezentat de stimularea dezvoltării
meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și
artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul
asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane,
protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în
practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a
celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea
acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale. S-a organizat Târgul
National pentru Meșteșuguri și Artizanat “MestesugarFEST-România Creativă”
 Prin PO Capital Uman, axa 3 - Locuri de muncă pentru toți vor putea fi înființate și
devoltate inclusiv IMM-urile în industrii creative. Apelurile au fost lansate.

Accesul la infrastructura de comunicații în bandă largă, contribuie în mod esențial la


competitivitatea întreprinderilor
Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România și Planul Naţional de
Dezvoltare a Infrastructurii – NGN prevăd ca domeniu de acțiune dezvoltarea broadband şi
infrastructura de servicii digitale.

 Prin PO Competitivitate, axa prioritară II, Tehnologia Informației si Comunicațiilor


(TIC) pentru o economie digitală competitivă se vor realiza investiţii pentru dezvoltarea
infrastructurii în bandă largă de tip NGA/NGN (alocare FEDR de aprox. 55 milioane
euro), în conformitate cu Planul Naţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN și
Strategia Națională Agenda Digitală pentru România. În perioada următoare de
programare se vor finanţa intervenţii în zonele albe NGN/NGA care să dezvolte aria de
acoperire naţională a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor
(backbone şi backhaul), prin lansarea de noi scheme de ajutor de stat și prin luarea de
măsuri suplimentare pentru încurajarea investițiilor private în infrastructura în bandă
largă de mare viteză.
 Prin PNDR, masura Leader, este alocată finanțarea dezvoltării infrastructurii în bandă
largă, în măsura în care această nevoie este identificată la nivelul strategiilor de
dezvoltare locală (alocare FEADR de aprox. 25 milioane euro).

Antreprenoriatul (densitate IMM-uri raportată la populaţie) necesită o îmbunatăţire


sustanțială. Dezvoltarea activității de înființare de noi întreprinderi se poate realiza atât
prin măsuri de educație cât și prin sprijin direct acordat înfințării de IMM-uri - finanțare,
consilier, mentoral.
Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
şi îmbunătățirea mediului de afaceri - Orizont 2020, prevede la rândul ei măsuri de
Sprijinirea dezvoltării educaţiei antreprenoriale la toate nivelurile de învăţământ și
programe de sprijin antreprenorial.

12
 În acest context, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri şi Academia de Studii Economice din Bucureşti au lansat în parteneriat un
curs facultativ de educaţie antreprenorială la Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale, în cadrul căruia seminarele sunt susţinute de antreprenor. Un
număr de 25 de întreprinzători îi învață pe studenții a 8 universități de stat și
private să își creeze planuri de afaceri în cadrul ”Primul meu business plan”, un
program de educație antreprenorială lansat anul acesta de Ministerul Economiei,
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.
Dezvoltarea spiritului antreprenorial este sprijinită prin programe naționale și prin
programele operaționale finanțate din FESI:
 Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, urmăreşte încurajarea şi stimularea
înfiinţării şi dezvoltării IMM (schema de minimis) urmăreşte stimularea înfiinţării
de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de
finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorii debutanţi
în afaceri.
 Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi
facilitarea accesului acestora la finanţare – START - program de încurajare şi de
stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM (schema de minimis) urmăreşte stimularea
înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor
economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de
finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor.
 Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul
femeilor din sectorul IMM (schema de minimis) urmăreşte stimularea şi sprijinirea
demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin
facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a
surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de
finanţare.
 Prin POCU axa prioritară 3- locuri de munca pentru toți, prioritatea de investiții
8.3 este acordat sprijin financiar persoanelor fizice pentru înființarea de afaceri –
sumă nerambursabilă care poate fi completată de posibilitatea apelării la produse
financiare. Vor fi furnizate servicii personalizate de consiliere/ consultanță (ex.
elaborare plan de afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing,
îmbunătățirea practicilor și dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională
antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat), atât în faza de
înființare a afacerii, cât și post înființare. Apelul pentru acest tip de proiecte este
deja lansat.
 Prin Programul Operațional Competitivitate va fi sprijinită înclusiv înființarea de
întreprinderi noi inovative prin instrumentul financiar de equity.
 Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, prin submăsurile 6.2 şi 6.4 este
acordat sprijin financiar pentru stimularea mediului de afaceri din mediul rural,
prin crearea de noi activități non-agricole sau prin dezvoltarea activităţilor non-
agricole desfăşurate în zonele rurale, pentru fermierii sau membrii familiilor lor

13
precum și pentru întreprinderile mici şi mijlocii din mediul rural, acordându-se
prioritate sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare identificate în Acordul de
Parteneriat, în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate. Astfel, se
pot finanţa investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole,
investiții pentru activități meșteșugărești, investiții legate de furnizarea de servicii,
investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic,
servicii turistice de agrement.

PRIORITATEA 4: PROMOVAREA CELOR 10 SECTOARE DE VIITOR


Strategia Națională de Competitivitate a identificat 10 sectoare cu potențial mare de creștere,
domenii unde România poate avea o contribuție semnificativă la nivel mondial.
- Turism şi ecoturism
- Textile şi pielărie
- Lemn şi mobilă
- Industrii creative
- Industria auto şi componente
- Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
- Procesarea alimentelor şi a băuturilor
- Sănătate şi produse farmaceutice
- Energie şi management de mediu
- Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi
biotehnologii

Dezvoltarea acestor sectoare poate contribui în mod semnificativ la Îmbunătăţirea poziţiei de


exportator a României.
Există o corelare direct a SN Competitivitate și SN export 2014-2020 care susține, printre
altele dezvoltarea exporturilor cu valoare adaugata ridicata bazate pe design, inovaţie şi
active intangibile.
Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii si
îmbunătățirea mediului de afaceri - Orizont 2020 , susține la rândul său accesul la pieţe şi
internaţionalizarea IMM-urilor.
Pentru susținerea exporturilor s-au organizat târguri și expoziții și s-a facilitat participarea
firmelor românești la asemenea manifestări internaționale

Creșterea atractivităţii investiţiilor în cele 10 sectoare de viitor și sprijin pentru finanțările


aferente.
Analizele efectuate au identificat corelarea dintre cele zece sectoare economice cu potenţial
competitiv cu domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI (a se vedea tabelul
următor).

Domenii de specializare inteligentă din Tehnologia Energie, Eco-


Bioeconomia Sănătate
Strategia CDI 2014-2020  informaţiilor şi mediu şi nanotehnologii

14
a comunica- schimbări şi materiale
Sectoare economice cu potenţial competitiv
ţiilor, spaţiu şi climatice avansate

securitate

Rol Turism şi
√ √ √
economic ecoturism
important şi Textile şi pielărie √
cu influenţă
Lemn şi mobilă √
asupra
ocupării Industrii creative √ √ √
Industria auto şi
√ √
componente
Tehnologia
Dinamica informaţiei şi √
competitivă comunicaţiilor
Procesarea
alimentelor şi a √ √ √
băuturilor
Sănătate şi
produse √ √ √
farmaceutice
Energie şi
Inovare,
management de √ √ √
dezvoltare
mediu
tehnologică
şi valoare Bioeconomie
adăugată (agricul-tură,
silvicultură, pescuit
√ √ √ √
şi acvacultură),
biofarmaceutică şi
biotehnologii
Sursa: SNC

Aceste sectoare sunt promovate prin introducerea de criterii de eligibilitate specifice în


următoarele programe operaționale.
 PO Regional , axa 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 PO Capital Uman – axa 3-locuri de muncă pentru toți, prioritățile de investiții 8.5 și
10.6, și axa 6 Educație și competențe, prioritatea 10.4.
 PO Competitivitate - Pentru toate tipurile de proiecte din POC-Axa 1 din se aplică
criteriul de eligibilitate referitor la domeniile proiectelor, care trebuie să se încadreze
în domeniile și subdomeniile prioritare de specializare inteligentă sau “Sănătate”
(domeniu de interes public), care au fost identificate ca atare de către SNCDI, în
conformitate cu metodologia aprobată de Comisia Europeană. În plus, în vederea
asigurării unei mai bune corelări cu Strategia Națională de Competitivitate, se acorda
un bonus, la punctajele de la evaluare, pentru proiectele propuse de întreprinderi ale
căror rezultate de tip produs, proces tehnologic, sau serviciu se adresează unui sector
economic competitiv, sau cu potențial de creștere, astfel cum au fost identificate în
Strategia de Națională de Competitivitate 2014-2020.

15
 Planul Național de CDI III: Includerea domeniilor menționate ca eligibile în cadrul
apelurilor susținute prin Programul 2 - “Creşterea competitivităţii economiei
româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare”, subprogram 2.1 „Competitivitate prin
cercetare, dezvoltare şi inovare pentru creşterea productivităţii la nivelul
întreprinderilor prin CDI şi prin personal cu înaltă calificare” precum și Programul 5 –
„Cercetare in domenii de interes strategic”, anume la subprogramul 5.3 “Program
cercetare spaţială STAR”. Programul STAR vizează creșterea competitivității entităților
de cercetare, industriale și academice, pentru participarea la activitățile Agenției
Spațiale Europene1 (ESA).
 Instrumentele financiare finanțate din POC și POR au ca și criterii de eligibilitate
apartenența IMM-urilor sectoarelor din SNC și domeniilor SMART din SNCDI.

Prioritatea 5: Pregătirea Generaţiei 2050 şi provocări societale


Sinergic cu SNC, SNCDI are ca priorități de importanță națională:
– Patrimoniu și identitate culturală
– Tehnologii noi şi emergente.
În prezent sunt în desfășurare două proiecte mari de investiții: “Extreme Light Infrastructure –
Nuclear Physics” (ELI-NP) unde au fost finalizate lucrările de construcţie a clădirilor civile, şi
Centrul internaţional de studii avansate pentru sisteme fluvii-delte-mări „Danubius-RI”, unde a
fost aprobată solicitarea pentru includerea sa pe lista infrastructurilor de interes pan-
european, urmând a fi finanţat din FEDR.
A fost finalizată competiţia internaţională de idei Laser Valley – Lands of Lights, pentru
identificarea de proiecte de dezvoltare urbană inteligentă a zonei București-Măgurele.
Măsuri prin PNCDI - alocările bugetare în 2016 pentru programele PNCDI sunt:
• Program 1- subprogram 1.1.4. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetatori din
diaspora (0,5 mil.lei);
 Programul 4 – „Cercetare fundamentală şi de frontieră”, din care:
- 30 mil. lei pentru proiecte de cercetare fundamentală,
- 12,7 mil. lei pentru proiecte complexe de cercetare de frontieră.
• Programul 5 – „Cercetare in domenii de interes strategic”, din care:
- 1,8 mil. lei pentru subprogramul 5.1 „ELI-RO”,
- 17,2 mil. lei pentru subprogramul 5.2 „Program atomic și subatomic”.
Măsurile sunt completate prin Progamele nucleu ale INCD.

6. Recomandări

Recomandările sunt structurate pe două paliere:


1. Pentru operaționalizarea mecanismului de monitorizare a SNC
- Finalizarea și aprobarea Listei de indicatori aferent Strategiei Naționale de
Competitivitate
- Stabilirea fluxului de informații necesare monitorizării

1
Legea nr. 262/2011 privind aderarea României la Convenția ESA.

16
- Elaborarea sistemului de early warning
- Implicarea activă a factorilor de decizie de la nivel regional
- Identificarea lecțiilor învățate și a poveștilor de succes și diseminarea acestora
- Utilizarea rezultatelor proiectului pilot „Regiuni mai putin dezvoltate" implementat de
MDRAP și finanțat direct de către Comisia Europeană (prin care regiunile avand un PIB
sub 50% din media UE vor fi sprijinite sa identifice si sa depaseasca blocajele cu care se
confruntă).

2. Propuneri de noi acțiuni care pot contribui la realizarea viziunii SNC

 Simplificare, implicarea și informarea din fazele de analiză și fundamentare a deciziilor a


tuturor celor interesați pentru ameliorarea predictibilității deciziilor guvernului,
extinderea bunelor practice de constituire de grupuri de lucru la nivel înalt pentru
elaborate de analize de impact a reglemntării și publicarea și utilizarea acestora.
- Constituirea platformei informatice integrate a cercetării și interconectarea ei cu cea a
infrastructurilor naţionale de cercetare (interconectarea registrelor informatice privind
cercetătorii, rezultatele CD&I, experţii pentru evaluarea activităţilor CD&I, a
programelor şi proiectelor CD&I, agenții economici contractori), care să asigure baza
factuală pentru decidentul politic și transparenţa sistemului CD&I naţional față de
societate.
- Reducerea poverii fiscalității asupra companiilor corelată cu un sistem de monitorizare
care să determine impactul și beneficiile facilităților fiscal și financiare asupra
companiei și salariaților .
- Finalizarea cadrului de reglementare pentru facilitățile fiscale, prin constituirea
Registrului Expertilor pe domenii CD&I.
- Odată cu orientarea finanțării spre întreprinderi inovative prin POC-Axa1, PNCDI,
programe ale MECRMA în sprijinul IMM trebuie identificate măsuri pentru
îmbunătățirea accesului la finanţare al companiilor, în special al IMM-urilor, cu
precădere a oportunităţilor de finanţare in faza iniţială - fonduri cu capital de risc
concomitent cu asigurarea unui mechanism de garantare funcțional .
- Orientarea finanțării către identificarea și maturizarea unor proiecte inovative bazate
pe rezultate ale cercetării românești care să fie eligibile și selectate pentru finanțare
din Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI).
 Creșterea alocărilor bugetare pentru CD&I (GBAORD). Pornind de la alocarea de 0,27%
PIB în 2015, este necesară o creștere de 30% în fiecare an pentru a putea fi atinsă
ținta de 1% din PIB în anul 2020

17
6. Referințe
 HG 236/2016 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate.
 HG 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-
2020.
 HG 929/2014 privind aprobarea aprobarea Strategiei naţionale de cercetare,
dezvoltare şi inovare 2014 – 2020.
 HG 583/ 2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III).
 OUG 77/2015 Procedurile Naționale în Domeniul Ajutorului de Stat și pt modificarea și
completarea Legii Concurenței nr. 21/1996
 Planul Național de Reformă 2016.
 Ordinul comun al Ministrului Finanțelor Publice nr.1056/2016 și al Ministrului
Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4435/2016.
 Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
nr.899/2016, Ministrului Finanțelor Publice nr.2018/2016, al Ministrului Educației
Naționale și Cercetării Științifice nr.4947/2016, Ministrului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vîrstnice 1840/2016 și Ministrului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale nr.906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare aplicativă și
dezvoltare tehnologică.
 OUG 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
 Decizia ANCSI nr. 9311/2016 pentru înființarea CRIC.
 Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România
 Planul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN
 Planul Național de Acțiune privind energia regenerabilă
 Strategie pentru serviciile de ocupare si masurile active
 Strategia Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 Strategie Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, conform conceptului
de schimbare
 Strategia națională pentru ocuparea forței de munca
 Strategia naționala pentru persoanele vârstnice şi promovarea îmbătrânirii active
 Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii
si îmbunătățirea mediului de afaceri - Orizont 2020
 Strategia naționala pentru învățământ terțiar
 Strategia Naţională privind învățarea pe tot parcursul vieții
 Strategia Educației și Formării profesionale din România
 Strategia pentru consolidarea administrație publice

18
Anexa 1
Strategii naționale sinergice cu SNC
Instituția Domeniu sectorial/
Denumire strategie Link către textul integral
inițiatoare intersectorial
Strategia Națională de
MENCS– https://www.edu.ro/sites/default/files/_f
Cercetare- Cercetare, Dezvoltare si Inovare
ANCSI i%C8%99iere/Minister/2016/strategii/str
inovare 2014-2020
ategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf
HG nr.929/2014
Strategia Națională privind
Dezvoltare Agenda Digitală pentru România http://www.mcsi.ro/Transparenta-
MCSI
digitală 2020 decizionala/Proiecte-2015
HG nr. 245/2015
Strategia naţională de
http://www.mmediu.ro/beta/wp-
Gestionarea gestionare a deşeurilor (SNGD)
MMAP content/uploads/2014/01/2014-01-
deșeurilor 2014-2020
28_SNGD_HG_870_2013.pdf
HG nr. 870 /2013
http://mt.gov.ro/web14/strategia-in-
Master Planul General de
MT Transporturi transporturi/master-plan-general-
Transport 2014-2020
transport/documente-master-plan
Activități Strategia națională pentru
www.mmuncii.ro/j33/.../Munca/2014.../
independente, ocuparea forței de munca 2014-
MMFPSPV 2014-01-
spirit 2020
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare
antreprenorial HG nr. 1071/2013
Strategia naționala pentru
persoanele vârstnice şi http://www.mmuncii.ro/j33/images/Doc
Îmbătrânire
MMFPSPV promovarea îmbătrânirii active umente/Familie/2015-DSS/2015-09-21-
activă
2014-2020 sn-ia-2020-HG_MO.pdf
HG nr. 566/2015
www.aippimm.ro/files/articles_files/83/6
Adaptarea la Strategia guvernamentală
143/sgimmma-26-mai-2014.doc
schimbări a pentru dezvoltarea sectorului
http://www.economie.gov.ro/strategia-
lucrătorilor, întreprinderilor mici si mijlocii si
MECRMA guvernamentala-pentru-dezvoltarea-
întreprinderilor îmbunătățirea mediului de
sectorului-intreprinderilor-mici-si-mijlocii-
și afaceri - Orizont 2020 HG
si-imbunatatirea-mediului-de-afaceri-din-
antreprenorilor 859/2014
romania-orizont-2020
http://www.economie.gov.ro/strategia-
Strategia națională de export
MECRMA Export nationala-de-export-a-romaniei-pentru-
2014-2020
perioada-2014-2020
Incluziune Strategia naţională privind http://www.mmuncii.ro/j33/images/Doc
socială şi incluziunea socială şi reducerea umente/Familie/DGAS/Acreditare/2015-
MMFPSPV
Reducerea sărăciei 2015-2020 HG nr. 07-
sărăciei 383/2015 28_HG_Strategie_incluziune_sociala.pdf
http://ms.gov.ro/upload/HG%201.02820
Strategia naţională de sănătate
14%20-
MS Sănătate 2014-2020
%20Strategia%20Nationala%20de%20San
HG nr. 1028/2014
atate%202014-2020.pdf
Strategia naționala pentru https://www.edu.ro/sites/default/files/_f
Învățământ
MENCS învățământ terțiar 2015-2020 i%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Str
superior
HG nr. 565/2015 ategie_inv_tertiar_2015_2020(1).pdf
Strategia Naţională privind
https://www.edu.ro/sites/default/files/_f
învățarea pe tot învățarea pe tot parcursul vieții
MENCS i%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Str
parcursul vieții 2015-2020
ategie%20LLL%20(1).pdf
HG nr. 418/2015

19
Instituția Domeniu sectorial/
Denumire strategie Link către textul integral
inițiatoare intersectorial
Strategia Educației și Formării https://www.edu.ro/sites/default/files/_f
Formare
MENCS profesionale din România 2016– i%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Str
profesională
2020 HG nr. 317/2016 ategia_VET%2027%2004%202016.pdf
MDRAP, http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/s
Reforma Strategia pentru consolidarea
CPM, trategia_administratiei_publice/Strategia
administrației administrație publice 2014-2020
ANFP, _pentru_consolidarea_administratiei_pu
CNCISCAP publice HG nr. 909/2014
blice_2014-2020.pdf

20
Anexa 2
Structura Planului Național de CDI 2015-2020
Program 1: Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare
 Subprogramul 1.1. Resurse umane
o 1.1.1. Bursa Tânărului Cercetător
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţie deschisă în perioadele: 03 - 31 mai 2016 pt
absolvenţi 2015; iulie-august 2016 pt absolvenţi 2016;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 31
martie 2016;
 Link conducător program
o 1.1.2. Premierea rezultatelor cercetării - articole
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţie deschisă în perioada: 15 iunie - 24 noiembrie 2016
ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 31
martie 2016;
 Link conducător program
o 1.1.3. Proiecte de mobilitate pentru cercetatori cu experienta din diaspora
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţie deschisă în perioada: 03 mai - 31 octombrie 2016
ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 31
martie 2016;
 Link conducător program
o 1.1.4. Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetatori din diaspora
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţie deschisă în perioada: 03 mai - 31 octombrie 2016
ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 31
martie 2016;
 Link conducător program
o 1.1.5. Burse de cercetare "Stefan Odobleja"
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte;
 Perioada depunerii: 30 mai - 24 iunie 2016 ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 21
aprilie 2016;
 Link conducător program
o 1.1.6. Burse de cercetare "Spiru Haret"
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte;
 Perioada depunerii: 30 mai - 24 iunie 2016 ora 16:00;

21
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică în perioada 5 aprilie -
4 mai 2016;
 Link conducător program
Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi
inovare
 Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare
o 2.1.1. Cecuri de inovare
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data
de 31 martie 2016;
 Data estimată de lansare a competiţiei: aprilie 2016;
 Link conducător program
o 2.1.2. Proiect transfer de cunoaştere la agentul economic - Bridge Grant
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Contractarea proiectelor evaluate cuprinse în lista aprobată;
 Perioada depunerii: 10 mai - 10 iunie 2016 ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 31
martie 2016;
 Link conducător program
o 2.1.3. Proiect experimental – demonstrativ (demonstrare concept)
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte;
 Perioada depunerii: 10 mai - 17 iunie 2016 ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 10
aprilie 2016;
 Link conducător program
o 2.1.4. Proiect de transfer la operatorul economic
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Contractarea proiectelor evaluate cuprinse în lista aprobată;
 Perioada depunerii: 17 mai - 24 iunie 2016 ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 16
aprilie 2016;
 Link conducător program
Programul 3: Cooperare europeană şi internaţională
 Subprogramul 3.1. Bilateral/Multilateral (în funcţie de acordurile bilaterale încheiate
de ANCSI)
o 3.1.1. România - Moldova
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţie în derulare. Perioada depunerii: 01 - 31 martie 2016
ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică în perioada 22
decembrie 2015 - 21 ianuarie 2016;
 Link conducător program

22
o 3.1.2. România - Belgia(Comunitatea Valonă)
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte;
 Perioada depunerii: 03 mai - 30 iunie 2016 ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică în perioada 22
decembrie 2015 - 21 ianuarie 2016;
 Link conducător program
o 3.1.3. România - Agenția Universitară a Francofoniei (RO-AUF)
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Contractare proiecte: 01 - 15 august 2016;
 Perioada depunerii: 12 mai - 13 iunie 2016 ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică în perioada 01-31
aprilie 2016;
 Link conducător program
o 3.1.4. România - Franţa (Programul de Acţiuni Integrate Brâncuşi)
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Evaluarea științifică a propunerilor de proiecte: 02 august - 30
septembrie 2016;
 Perioada depunerii: 12 iunie - 25 iulie 2016 ora 16:00;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică în perioada 22
decembrie 2015 - 21 ianuarie 2016;
 Link conducător program
 Subprogramul 3.2. Orizont 2020
o 3.2.1. Proiecte ERA-NET / ERA-NET Cofund
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţii deschise (link);
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică în perioada 7
decembrie 2015 - 6 ianuarie 2016;
 Link conducător program
 Subprogramul 3.5. Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale
o 3.5.1. Proiecte EUREKA Traditional (Network), EUREKA-Cluster, Eurostars
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţie deschisă începând cu data de: 14 martie 2016
(depunere continuă);
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică în perioada 15
decembrie 2015 - 14 ianuarie 2016;
 Link conducător program
 Subprogramul 3.6. Suport
o 3.6.1. Premierea participării la ORIZONT 2020
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţie deschisă începând cu data de: 1 iunie 2016
(depunere continuă);

23
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 31
martie 2016;
 Link conducător program
o 3.6.2. Proiecte-suport REPREZENTARE şi ORGANIZARE
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Consultare publică;
 Pachetul de informaţii este în consultare publică în perioada: 25 august
- 25 septembrie 2016;
 Comentariile pot fi transmise pe adresa de e-mail:
dezbateripublice@ancs.ro
Programul 4: Cercetare fundamentală şi de frontieră
 4.1. Proiecte Complexe de Cercetare de Frontiera
o Informaţii despre proiect;
o Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte Etapa I
o Perioada depunerii: Etapa1: 15 iunie - 15 iulie 2016 ora 16:00; Etapa2: după 30
iunie - 15 noiembrie 2016 ora 16:00;
o Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 2 aprilie
2016;
o Link conducător program
 4.2. Proiecte de Cercetare Exploratorie
o Informaţii despre proiect;
o Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte Etapa I
o Perioada depunerii: 06 - 31 iunie 2016 ora 16:00;
o Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 20 aprilie
2016;
o Link conducător program
 4.3. Proiecte de Cercetare "ERC-like"
o Informaţii despre proiect;
o Stadiu: Contractarea proiectelor evaluate cuprinse în lista aprobată;
o Perioada depunerii: 03 - 31 mai 2016 ora 16:00;
o Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 31 martie
2016;
o Link conducător program
Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic
 Subprogramul 5.1. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologii în
domeniul laserilor de ultra-înaltă putere - ELI-RO
o 5.1.1. Proiecte ELI-RO
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Derulare contracte: din 01 septembrie 2016;
 Perioada depunerii: 29 aprilie – 27 mai 2016;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 15
aprilie 2016;
 Link conducător program

24
 Subprogramul 5.2. Participare la organismele şi programele internaţionale de
cercetare în domeniul atomic şi subatomic
o 5.2.1. Proiecte EURATOM-RO FUZIUNE
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Derulare contracte: din 01 iulie 2016;
 Perioada depunerii: 25 aprilie – 20 mai 2016;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 8
aprilie 2016;
 Link conducător program
o 5.2.2. Proiecte F4E
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Competiţie deschisă începând cu data de: 13 aprilie 2016
(depunere continuă);
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 29
martie 2016;
 Link conducător program
o 5.2.3. Proiecte CEA-RO
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Derulare contracte: din 29 iulie 2016;
 Perioada depunerii: 12 aprilie – 30 mai 2016;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 08
aprilie 2016;
 Link conducător program
o 5.2.4. Proiecte FAIR
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Derulare contracte: din 16 septembrie 2016;
 Evaluarea propunerilor de proiecte;
 Perioada depunerii: 04 mai - 03 iunie 2016;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 25
aprilie 2016;
 Link conducător program
o 5.2.5. Proiecte CERN
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Derulare contracte: din 16 martie 2016;
 Perioada depunerii: 01 - 04 martie 2016; apelul rămâne deschis pentru
noi propuneri de proiecte care vor fi evaluate o dată pe an;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 8
februarie 2016;
 Link conducător program
 Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie
spaţială şi cercetare avansată - STAR
o 5.3.1. Proiecte tip „Cercetare-Dezvoltare-Inovare” (CDI)
 Informaţii despre proiect;

25
 Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte;
 Publicarea rezultatelor preliminare privind eligibiltatea în perioada 30
mai - 03 iunie 2016;
 Depunerea propunerilor de proiecte a fost în data de 27 mai 2016;
 Competiţie lansată în data de 10 martie 2016;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 18
octombrie 2015;
 Link conducător program
o 5.3.2. Proiecte tip „Centre de Competențe în Tehnologii Spațiale” (CCTS)
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte;
 Publicarea rezultatelor preliminare privind eligibiltatea în perioada 30
mai - 03 iunie 2016;
 Depunerea propunerilor de proiecte a fost În data de 27 mai 2016;
 Competiţie lansată în data de 10 martie 2016;
 Pachetul de informaţii a fost în consultare publică până la data de 18
octombrie 2015;
 Link conducător program
o 5.3.3. Proiecte tip „STRATEGIC” (PS)
 Informaţii despre proiect;
 Stadiu: Evaluarea propunerilor de proiecte;
 Publicarea rezultatelor preliminare privind eligibiltatea în perioada 30
mai - 03 iunie 2016;
 Depunerea propunerilor de proiecte a fost În data de 27 mai 2016;
 Competiţie lansată în data de 10 martie 2016;

26
Anexa 3
Structura POC – Axa 1

27

S-ar putea să vă placă și