Sunteți pe pagina 1din 2

viaţa creştină ! , !

(
publicaţie editată şi distribuită gratuit de parohia „sf. arh. mihail și gavriil” - poieniţa, com. vânători, jud. iaşi, protopopiatul paşcani
)

Mergeţi pe calea sfintelor femei spre Hristos, mer-


geţi după sfintele femei mironosiţe — şi veţi ajun-
ge acolo unde se bucură şi ele cu bucurie veşnică
fără sfârşit!
SFÂNTUL LUCA AL CRIMEEI

1
Vocația femeilor creștine de astăzi este de a
mărturisi credința în Hristos Cel răstignit și
înviat, de a da viață și a proteja viața copiilor, de a
promova iubirea milostivă față de semeni, de a
aduce pace și comuniune, prin prezența și lucra-
rea lor în Biserică și în societate.

2 Biserica conștientizează rolul pe care îl are


femeia în actul educațional și formativ al copii-
lor și tinerilor, în sânul familiei.

3 Femeile Mironosiţe sunt icoana tuturor femei-


lor credincioase din Biserică.

4 Mamele și bunicile creștine rugătoare, prin


evlavia, bunătatea, smerenia și înțelepciunea
lor, sunt o binecuvântare pentru familie și Biserică. Ca să ne dăm seama cât de adânc a – Fraţilor, Hristos a

5
Pentru femeia creştină, modelul consacrat
este cel conferit de Maica Domnului, de femei-
le mironosiţe, prăznuite în chip deosebit în Biseri-
C pătruns în oameni faptul Învierii lui
Iisus e de ajuns să pomenim o în-
tâmplare:
înviat!

Şi toată sala răspunse:


ca Ortodoxă în Duminica a treia după Sfintele
Paşti, şi de toate sfintele femei din Calendarul Un alt Iacov, însărcinat cu „lichidarea treburi- – Adevărat a înviat!
Creştin Ortodox. lor” lui Dumnezeu pe pământ, ţine în faţa
unei foarte numeroase adunări o strălucită Ce a urmat nu mai
6 Femeile și mai ales mamele creștine de astăzi
trebuie să vadă în femeile mironosițe adevăra-
cuvântare de câteva ceasuri, „dovedind” –
chipurile! – că nu există Dumnezeu. Şi fiind
interesează. Faptul dovedeşte însă esenţia-
lul: în străfundurile omului este o reacţiune
te modele care le inspiră să ducă o viață de sfințe- încântat de cuvântarea sa şi de temeiurile esenţială faţă de negaţie, faţă de moarte.
nie și dăruire de sine în cadrul Familiei, Bisericii și „dovezilor”, vru să mai dea o dovadă. Drept
Societății. aceea, dete îngăduinţă ca acela care se va „Hristos a înviat!” înseamnă: Într-adevăr
simţi în stare să-l contrazică are cinci minute Dumnezeu există!
7
Evlavia, bunătatea şi smerenia mamelor şi
bunicilor creştine rugătoare sunt o binecuvân- liber s-o facă în faţa adunării. Din mulţime se
tare pentru familie şi Biserică, mai ales în vremuri desprinde un preot umilit la chip, dar cunos- „Hristos a înviat!” înseamnă: Într-adevăr exis-
de tulburare şi descumpănire. cător de oameni şi cu flacăra credinţei în tă lumea cerească, ca lume reală şi fără de
inimă. moarte!
8 femei care au devenit, prin lacrimi de pocăinţă
Femeile mironosiţe reprezintă şi pe acele
– Ai grijă, n-ai decât cinci minute! „Hristos a înviat!” înseamnă: Toate nădejdile
şi prin multă rugăciune, prin nevoinţă şi prin slujbe bune ale omenirii sunt îndreptăţite!
dis-de-dimineaţă în biserică, maici, monahii sau – E şi prea mult, răspunse preotul.
călugăriţe născătoare de virtuţi sfinte ale credinţei Toate problemele principale şi grele sunt
creştine: evlavia, smerenia, ascultarea, bunătatea Ajuns în faţa mulţimii, se produse un freamăt lămurite, cătuşele întunericului şi ale tristeţii
inimii. şi începu cea mai scurtă cuvântare aşa: sunt sfărâmate fiindcă: „Hristos a înviat!”.
Sursa: Basilica.ro
VIAŢA CREŞTINĂ • 3 mai 2020 2

P
enticostarul este perioada dintre Învie-
rea Mântuitorului nostru Iisus Hristos
şi Duminica tuturor Sfinţilor (duminica
de după Cincizecime), adică perioada de bucu-
rie a Bisericii pentru Învierea, Înălţarea la cer a
Domnului Hristos şi pentru Pogorârea Duhului
Sfânt. Tot Penticostar se numeşte şi cartea de
slujbă care cuprinde toate rânduielile litur-
gice din aceasta perioadă. Numele Penticos-
tarului (de la grecescul Pentikostarion,
πεντηκοσταριον), i se trage tocmai de la peri-
oada de cincizeci de zile ale cărei cântări le
cuprinde, numită Cincizecime (gr. penticosti,
πεντηκοστή). El conține „cântările de veselie
ale Învierii lui Hristos în care se vădește pre-
tutindenea bucuria cea mare a creștinului”.

Dacă Triodului îi este specifică pocăința, efortul


omului în căutarea lui Dumnezeu, Penticostarul care și le poate însuși conlucrând cu În Duminica a șaptea după Paști, comemo-
încununează acest efort, prezentându-L pe Dumnezeu. Se arată astfel o egală prețuire atât răm pe Sfinții Părinți de la Sinodul întâi ecu-
Dumnezeu în ipostaza în care El se pleacă față de mamă cat și de monahie sau fecioară, menic.
spre om pentru a-l face pe acesta părtaș da- căi binecuvântate de Biserica Creștină.
rurilor Sale. În perioada Postului Mare, omul se Pogorârea Duhului Sfânt (Cincizecimea sau
supune unui îndelungat efort ascetic, dar în- A patra duminică este dedicată însănătoșirii Rusaliile) este a treia sărbătoare din Perioada
treaga pocăință pe care el o face în tot acest de către Hristos a slăbănogului, după cum Penticostarului şi reprezintă împlinirea misiunii
timp este însoțită de nădejde, de speranța că spune evanghelia lui Ioan. Biserica ne aduce lui Hristos și începutul erei mesianice a
efortul lui va fi încununat, și această bucurie a aminte de adevărul că prin botezul în biserică și Împărăției lui Dumnezeu care este prezent în
încununării învăluie de-a dreptul creștinătatea noi am fost însănătoșiți și mântuiți de Hristos, lume în mod mistic în Biserica lui Hristos. Cea
în noaptea de Paști, când Penticostarul vesteș- spre viața veșnică. de-a cincizecea zi reprezintă un început al
te lumii Învierea lui Hristos, chemând întregul veacului care este dincolo de limitele acestei
univers să se împărtășească de bucuria cea Joia celei de-a patra săptămâni este numită lumi, cincizeci fiind acel număr care înseamnă
mare a Învierii Domnului. înjumătățirea praznicului, în care Iisus îi etern și împlinire cerească în limba ebraică.
învață pe ucenicii săi despre misiunea Sa și le
Penticostarul începe cu rânduiala de slujbă cere să ducă mai departe învățătura Lui. Din Duminica ce urmează după Cincizecime este
pentru ziua de Paști, cu Liturghia Paștilor, care nou ni se amintește adevărul prezenței Stăpâ- dedicată tuturor Sfinților, atât celor cunoscuți
este aceeași pentru fiecare zi a Săptămânii nului și a promisiunii Lui: „Dacă e cineva însetat nouă, cât și celor pe care-i cunoaște numai
luminate. lăsați-l să vină la Mine și să bea” (Ioan 7,37). Dumnezeu. Sfinții au existat în toate timpurile,
și au apărut din toate colțurile lumii. Aceștia au
A doua săptămână după Paști este a opta zi A cincea duminică de după Paști este a unei fost Apostoli, Martiri, Profeți, Ierarhi, Monahi și
a celebrării pascale și ultima zi a săptămânii femei din Samaria cu care Hristos a vorbit la Drepți, diferiți și totuși toți au fost insuflați de
luminate. Această duminică este celebrată în fântâna lui Iacob (Ioan, cap. 4). Tema este același Duh Sfânt. Pogorârea Sfântului Duh ne
memoria întâlnirii lui Iisus cu Apostolul To- „apa vieții” și recunoașterea lui Iisus ca Mesia. ajută pe noi să ne ridicăm deasupra stării de
ma. În această zi, Biserica reamintește celor (Ioan 4,1-10; 25-26) păcătoșenie și să atingem starea de sfințenie,
care nu l-au văzut pe Hristos cu ochii (și nici nu împlinind astfel îndemnul lui Dumnezeu: "fiți
s-au atins de trupul înviat al Domnului), că A șasea duminică comemorează însănătoși- sfinți, pentru că și Eu sunt sfânt" (Lev. 11,44, 1
ating și gustă pe Domnul în Sfânta Împărtă- rea orbului din naștere. Evanghelia Sfântului Petru 1,16 etc.). De aceea, Biserica a rânduit
șanie și în Cuvântul lui dătător de viață. Ioan (cap. 9) ne spune cum Iisus a folosit lut ca să-i comemorăm pe toți Sfinții în prima Du-
din salivă și i-a spus omului să se spele în ape- minică după Cincizecime.
A treia duminică după Paști este dedicată le Siloamului.
femeilor mironosițe care s-au îngrijit de trupul Semnificaţia acestei duminici se prelungeşte şi
lui Hristos la moartea Lui și care au fost Încheierea (odovania) praznicului Paștilor se opt zile mai târziu, în a doua Duminică după
primele înștiințate de Învierea Lui. În Biserica face în a 39-a zi, în miercurea din a șasea Cincizecime, când bisericile ortodoxe îi come-
Ortodoxă Duminica Mironosițelor este și ziua săptămână după Paști. În această zi Sfântul morează pe toți sfinții, cunoscuți și necunoscuți,
dedicată special cinstirii tuturor femeilor. Epitaf este te luat de pe sfânta masă (unde a care au strălucit în teritoriile lor. Sfinții din toate
Pentru creștini se dorește evidențierea valorii și fost aşezat la Denia Prohodului Domnului) și timpurile, și din toate neamurile sunt văzuți ca o
aprecierii femeii în general, în calitatea ei fie de pus la locul său, de obicei în Sfântul Altar. îndeplinire a promisiunii lui Dumnezeu de a
soră, mamă, bunică, soție, fiică ori prietenă. mântui omenirea căzută. Exemplul lor ne în-
Prin intermediul acestei sărbători stabilite, în- A doua mare sărbătoare a acestei perioade curajează să „lăsăm grijile deoparte și păcatul
treaga Biserică își manifestă recunoștința și este Înălţarea Domnului. După 40 de zile de la care ne copleșește cu atâta ușurință" și să
prețuirea față de „cea prin care este adusă Paști, Iisus s-a înălțat la cer pentru a fi preamă- „alergăm cu răbdare în cursa care ne este pusă
viața”. Prin aceasta înțelegându-se cinstirea rit la dreapta Tatălui. Înălțarea lui Hristos este înainte". (Evrei 12, 1). Astfel, în această du-
acordată atât față de menirea firească a unei plecarea Sa fizică din această lume după Învi- minică, Biserica Ortodoxă Română îi
femei de a naște, dar și cea duhovnicească, ere. Este întoarcerea glorioasă la Tatăl care L- prăznuiește pe sfinții români, conform
prin care poate lumina și conduce suflete spre a trimis în lume să îndeplinească lucrarea pe hotărârii din 20 iunie 1992 a Sfântului Sinod al
Dumnezeu. Şi aceasta cu ajutorul virtuților pe care I-o încredințase (Ioan 17, 4-5). Bisericii Ortodoxe Române.

contact: pr. marius-ionuţ tabarcea, tel. 0745776456, mail: parohia.poienita@yahoo.ro, web: poienita.mmb.ro, facebook.com/parohiapoienita