Sunteți pe pagina 1din 2

viaţa creştină !

,
publicaţie editată şi distribuită gratuit de parohia „sf. arh. mihail și gavriil” - poieniţa, com. vânători, jud. iaşi, protopopiatul paşcani
!( )

În lumina proniei lui Dumnezeu, niciuna dintre


grijile noastre, îngrijorările, ostenelile sau vreun
lucru asemenea nu va aduce ceva veșnic, ci toate
vor trece de-ndată.
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR

P
rima grijă menționată aici (în Evanghelie, n.n.)
este preocuparea excesivă a omului de a
strânge cât mai mulți bani și de a-i păstra Biserica i-a numit „Sfinți doctori
exclusiv pentru sine. Nu puteți să slujiți la doi domni: fără de arginți” pe fericiții,
lui Dumnezeu și lui Mamona, acesta din urmă fiind
zeul banului, al avariției, al egoismului, al posesiunilor bineplăcuții lui Dumnezeu și
materiale. Așadar, nu bogăția în sine e rea (printre făcătorii de minuni Cosma și
prietenii Mântuitorului s-au numărat și oameni bogați),
dar ea e primejdioasă prin aceea că poate deveni un Damian din Arabia, Cosma și
viciu. În acest caz, nu omul stăpânește banul, ci ba- Damian din Asia Mică, Chir și
nul îl stăpânește pe om, așa cum se întâmplă, de
pildă, cu alcoolul, cu fumatul sau, mai nou, cu consu- Ioan, Talaleu, Cosma și Damian
mul de droguri. Dumnezeu e bogat, dar e generos. din Roma, Ermolae, Pantelimon,
Iov era un om foarte bogat, dar I s-a asemănat lui
Dumnezeu tocmai prin aceea că era și foarte gene- Anichit și Fotie, Diomid, Luca,
ros: din avuția lui îi ajuta pe toți nevoiașii, fapt de care Arhiepiscopul Crimeii etc.
s-a ținut seama când, după încercările la care fusese
supus, și-a redobândit averile.
A doua grijă este aceea pentru hrană și îmbră-
căminte. În cele mai multe ediții românești ale Noului
Testament se spune: Nu vă îngrijiți pentru viața voas-
tră ce veți mânca și ce veți bea, sau cu ce vă veți

D
îmbrăca. Această expresie e moștenită din vremea espre viața, minunile, vindecările și păti-
când limba română încă nu cunoștea diferenţierile și mirile lor găsim relatări în sinaxare. Din
nuanțele de acum. Dacă am urma această poruncă în acestea citim că, după porunca Evan-
litera ei, ar însemna, pur și simplu, să nu muncim, să gheliei, unii dintre acești mari sfinți au cutreierat
nu facem nimic pentru noi înșine și să așteptăm că orașele și satele, propovăduind pe Hristos și
totul să ne vină pe de-a gata, cu atât mai mult cu cât vindecând pe cei bolnavi. Din iubire fierbinte
ni se dau ca exemple păsările cerului și crinii câmpu- faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, ei nu luau
lui! Aceasta însă ar fi în contradicție cu numeroasele niciodată plată pentru serviciile lor, respectând În timpul tratamentului, unii dintre acești sfinți
locuri din Sfânta Scriptură în care ni se spune că porunca Mântuitorului Hristos Care a spus: „În tămăduitori îi primeau pe cei atinși de felurite
omul trebuie să lucreze, adică să producă, atât pentru dar aţi luat, în dar să daţi” (Mt. 10, 8). Ca urma- boli în casa lor, cu toată dragostea, iar pe cei
el, cât și pentru obștea din care face parte. Munca și re a acestor minunate fapte, lumea i-a supranu- imobilizați la pat, ei înșiși îi purtau pe umerii lor,
capacitatea omului de a munci sunt un dar al lui Dum- mit „doctori fără de arginți”. căutând să le vindece toată neputința și dure-
nezeu. Știm, de asemenea, că Dreptul Iosif era dul- Deoarece vindecarea era dată nu atât de rea.
gher de meserie și că muncea pentru întreținerea medicamentele prescrise, cât de rugăciunea lor Alături de tratamentul și îngrijirea medicală,
casei. Ucenicii lui Iisus, cei mai mulți, aveau meseria fierbinte către Dumnezeu, singura lor plată Sfinții Doctori fără de arginți recomandau bolna-
de pescari și au exercitat-o nu numai înainte de che- modică era ca cel tămăduit să îmbrățișeze vilor să se nevoiască în rugăciune și în pocăin-
marea la apostolat, dar și după învierea Domnului. adevărata credință în Hristos Domnul. Pentru ță. Pe lângă consultațiile medicale, feluritele
Așadar, nici pe departe nu ni se interzice „să ne credința puternică și smerenia lor adâncă, dar vindecări și izgoniri de duhuri necurate, ei răs-
îngrijim" de trebuințele noastre firești. În realitate, și pentru modul în care au înțeles, au trăit și au pândeau mai ales învățătura lui Hristos și ve-
verbul nu este „a te îngriji", ci a purta grijă, cu sinoni- transpus în fapte învățătura evanghelică, Dum- gheau necontenit ca toți creștinii convertiți să
mul a te îngrijora. „A te îngriji" exprimă o activitate, pe nezeu i-a învrednicit de darul de a face minuni. calce drept, după cuvântul Evangheliei și să nu
când a te îngrijora anunță o stare de spirit care con- Cei ce-i întâlneau pe sfinții lui Dumnezeu se apostazieze. Această misiune le-a adus în cele
stă în neliniște, frământare, tulburare, preocupare converteau la creștinism, primind și tămăduirea din urmă și moarte martirică.
presantă, povară, stres. sufletului, alături de cea trupului. (continuare în pagina 2)
VIAŢA CREŞTINĂ • 28 iunie 2020 2
nar, încărcat de darurile Duhului Sfânt. Dialogul
a decurs astfel:

„— La Universitate predau cardiografia ca disci-


plină opțională. Deoarece cardiografia prezintă
un interes deosebit, fiind practicată de toți car-
diologii, nu sunt studenți care să nu vrea să
urmeze acest curs. Astfel, de cele mai multe
ori, amfiteatrul este plin de studenți. Le mai
spun glume, anecdote, râdem împreună, îi
iubesc, mă iubesc și ei – pe scurt, avem o rela-
ție cordială.

(continuare din pagina 1) Uriașa responsabilitate, greutatea misiei dar Astfel, de multe ori îmi venea în minte o idee
și cinstea și prețuirea de care se bucură cei pe care, în cele din urmă, i-am mărturisit-o
Din Viețile Sfinților aflăm că, atunci când săvâr- care au răspuns chemării lui Dumnezeu pentru părintelui Porfirie ca pe o dilemă de-a mea:
șeau tămăduiri, se adresau celor bolnavi: „Nu a îmbrățișa această artă au fost evocate suc- — Părinte, copiilor acestora le vorbesc ore
numai mâinile punem peste voi, căci cu pute- cint de către același Sfânt Părinte: „Toţi cei întregi despre cardiografie. Ei primesc orice-aș
rea noastră nimic nu putem face. Toate le lu- care vă îndeletniciţi cu medicina ştiţi că chema- spune eu. Și dacă-i iubesc și ei mă iubesc pe
crează prin noi tăria cea atotputernică a lui rea voastră înseamnă grija faţă de om. Şi mi se mine. În afară de cardiografie, pe care o vor
Hristos, Unul adevăratul Dumnezeu, în Care, pare că cel care pune ştiinţa aceasta înaintea folosi câți ani ... – douăzeci, treizeci, patruzeci,
de veți crede cu neîndoială, îndată veți fi sănă- tuturor celorlalte îndeletniciri, cărora îşi poate haide, cincizeci de ani de medicină – n-aș pu-
toși”. închina omul râvna, şi-a găsit judecata cuvenită tea să le vorbesc și despre ceva duhovnicesc,
şi nu s-a depărtat de ceea ce trebuie crezut; în ce durează o veșnicie? Să le spun să-L iubeas-
Mare e în fața lui Dumnezeu schimb e tot atât de adevărat că de lucrul cel că pe Hristos, să se mărturisească, să se îm-
medicul credincios, competent și mai preţios dintre toate, care este viaţa, îţi vine părtășească și să se ducă la biserică ... Desi-
iubitor de oameni greu să fugi ca de ceva dureros atunci când nu gur, pe mine Universitatea mă plătește să pre-
poţi reda cuiva sănătatea”. (Epistola 189, PSB, dau cardiografia, nu să propovăduiesc. Și la
Printre învățăturile sale mântuitoare pe care ni 12, p. 183).
le îmbie să ni le însușim și să le transpunem în urma urmei, poate că unii dintre studenți nu vor
În scrierile Spiritualității Ortodoxe mai să le vorbesc despre asemenea lucruri, sau
fapte, Sfânta Scriptură face referire și la vechi sau mai noi, ni se subliniază că este ma-
respectul pe care îl datorăm medicilor. Ast- poate chiar nu cred în Dumnezeu. Dar de ce
re în fața lui Dumnezeu medicul credincios, fără nu, vreodată, după ce voi termina lecțiile de
fel, în cartea Înțelepciunii lui Isus Sirah (cap. de arginți, cu inimă primitoare și iubitor de oa-
38, 1) stă scris: „Cinsteşte pe doctor cu cinstea cardiografie, pe care studenții le aplaudă, așa
meni. Astfel, marelui Avvă și eremit egiptean cum îi aplaud și eu pe ei, n-aș putea să le zic:
ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul”; „Şi Antonie cel Mare († 356) i s-a descoperit de la
doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul «faceți un pas și către Hristos» …
Dumnezeu în pustiu următorul lucru: „În oraș,
şi să nu se depărteze de la tine, căci şi de el ai există cineva asemenea ție, un medic care Ascultați ce mi-a răspuns părintele Porfirie:
trebuinţă. Că este vreme când şi în mâinile lui dăruiește din prisosul științei sale celor nevoiași — Și unde este dilema? Când te duci să pre-
este miros de bună mireasmă” (Is. Sir. 38, 12- și care cântă în fiecare zi Trisaghionul dai, ești împărtășit?
13). Este o misiune mare, de maximă impor- (cântarea «Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, — Da, părinte, sunt.
tanță, nobilă și sfântă aceea de a fi medic, de a Sfinte Fără de moarte, miluiește-ne pe noi» - — Te împărtășești duminica?
ajuta la menținerea vieții și la sporirea ei, de a n.n.) împreună cu îngerii”. (Patericul sau Apof- — Mă împărtășesc cu binecuvântarea sfinției
alina durerea și de a tămădui suferința. tegmele Părinților din pustiu, Trad. de Cristian voastre.
Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre marii Bădiliță, Edit. Polirom, Iași, 2007, p. 49). Se — Atunci, în amfiteatru intră Însuși Hristos. La
luminători ai Bisericii, numește medicina „artă”, prea poate ca de aici să fie inspirată și acea ce-ți mai trebuie cuvinte, dacă Îl ai pe Hristos în
care ni s-a dat de către Dumnezeu, spre ajutor, sintagmă prin care credincioșii noștri îi numesc tine când vorbești la catedră? Lasă-i în pace.
căci ea ajută, atât cât se poate, pe bol- pe medicii buni, de vocație, competenți, animați Să nu le spui nimic.
navi:„Fiecare artă ne-a fost dată de Dumnezeu de iubire, care știu să le asculte păsurile, să-i
ca ajutor pentru natura noastră slabă. Spre înțeleagă, să le explice limpede starea bolii și Klitos Ioannidis: Iată cum abordează lucrurile
exemplu: agricultura ne-a fost dată întrucât posibilitățile de vindecare, îngeri în halat alb și un om cu adevărat înduhovnicit, care trăiește
cele ce cresc de la sine din pământ nu sunt mesageri ai vieții, cărora nu se sfiesc a le săru- prezența lui Hristos ...
îndeajuns pentru satisfacerea nevoilor noastre; ta mâinile prin care Dumnezeu a lucrat vinde-
apoi, arta țesutului, fiindcă purtarea îmbrăcă- Medicul Gheorgos Papazahos: Iar prin cuvin-
carea. tele sale, practic m-a determinat să mă duc
mintei este necesară și pentru bună-cuviință și
pentru apărarea de influența dăunătoare a Frământările unui medic priceput, întotdeauna împărtășit la amfiteatru”.
aerului; și arhitectura (zidăria) la fel, și tot astfel devotat și misionar al lui Hristos
și arta medicală. Deoarece corpul nostru, din Fără îndoială că acest medic era mereu
cauza slăbiciunii lui, este supus la diferite influ- În volumul Patericul secolului XX (traducere pregătit sufletește să primească Sfânta Împăr-
enţe păgubitoare, parte venind din afară, parte de Daniela Filioreanu, Editura Cartea Ortodoxă, tășanie, de care se îndulcea cu dezlegarea și
născute dinăuntru, prin mâncăruri, şi suferă, Galați, s. a., p. 64-65) alcătuit de Klitos binecuvântarea duhovnicului său, care era un
când din cauza abundenţei, când din lipsă, de Ioannidis, ni se istorisesc frământările unui părinte harismatic. Dacă tot am adus în atenție
aceea ni s-a dat de către Dumnezeu, conducă- medic pătruns de credință și de dragoste crești- și această temă, subliniem că primirea Sfintei
torul vieţii noastre întregi, arta medicală, ca un nă, care, fiind un foarte bun specialist, medic Împărtășanii mai des sau mai rar este o proble-
model pentru vindecarea sufletului, pentru ca priceput și devotat, dorea să devină, printre mă nu foarte complicată; o rezolvă și Sfântul
prin ea să se taie ceea ce este de prisos şi să studenții săi, și un bun misionar al credinței Ioan Hrisostom și alți Părinți, al căror răspuns
se adauge ceea ce este de nevoie. Căci, pre- creștine. Astfel, medicul la care se face referire, dacă l-am rezuma, ar suna cam așa: Te pregă-
cum n-am fi avut nevoie de inventarea şi mun- Gheorgos Papazahos, era – așa cum am amin- tești des și cum cere Biserica pentru primirea
ca agriculturii, dacă am fi rămas în paradisul tit și mai sus – și profesor universitar la Faculta- Sfintei Împărtășanii? Atunci împărtășește-te
desfătării, la fel n-am avea nevoie de nici un tea de Medicină, Universitatea din Atena, Gre- des. Te pregătești rar? Împărtășește-te mai rar.
ajutor medical pentru înlăturarea durerilor, cia. În dialogul cu interlocutorul său, Klitos Deci, cu alte cuvinte Sfinții recomandă primi-
dacă am fi rămas liberi de orice durere, aşa Ioannidis, el îi menționează despre una din rea Sfintei Euharistii după o prealabilă și
cum ne era dat după creare, înainte de căde- convorbirile cu duhovnicul său – Părintelui completă pregătire.
re”. (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, Î. 55, R. Porfirie Bairaktaris († 1991) – părinte duhovni-
I, PSB, vol. 18, p. 296-297). cesc din Grecia, recunoscut și ca mare vizio- (continuarea în numărul viitor)

contact: pr. marius-ionuţ tabarcea, tel. 0745776456, mail: parohia.poienita@yahoo.ro, web: poienita.mmb.ro, facebook.com/parohiapoienita