Sunteți pe pagina 1din 7

www.materialedeistorie.

com

Unitatea şcolară:
Aria curriculară: Om şi societate Aviz Director,
Profesor:

Aviz
Responsabil Comisie metodică

PLANIFICARE ANUALĂ 2020-2021


DISCIPLINA ISTORIE – CLASA A V-A
2h-săptămână
2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
SEMESTRUL I - 18 săptămâni
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
1.1.Utilizarea termenilor specifici cronologiei,
INTRODUCERE Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de Test predictiv
1. ÎN STUDIUL comunicare scrisă sau orală Prezentarea disciplinei şi a manualului 2 S1 14-18.IX
ISTORIEI 3.1.Identificarea şi clasificarea surselor istorice.

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a Izvoare istorice 2 S2 21-25 IX


Alfabetul istoriei – faptelor/proceselor istorice Perceperea timpului şi a spaţiului; cronologia
2. reconstituirea 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau istoriei; periodizare; spaţiul istoric
trecutului proceselor istorice 2 S3 28 IX-2 X
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Primii oameni 1 S4 05-09 X
proceselor istorice Revoluţia neolitică – viaţa oamenilor, 1
3. PREISTORIA 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea sedentarizare, economie.
unui eveniment/proces istoric Inventarea metalurgiei – tehnologie şi 2 S5 12-16 X
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru consecinţe asupra vieţii oamenilor
4. ORIENTUL 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
ANTIC proceselor istorice Mediul natural şi viaţa cotidiană: locuinţa, S6 19-23 X
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea hrana, familia, aşezări (sat şi oraş), economia,
unui eveniment/proces istoric practici sociale. 4
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Studii de caz: Oraşul-stat Babilon, S7 26-30 X
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse Temple şi piramide
diferite
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării
1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre
evenimente şi procese istorice
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului
unui eveniment/proces istoric Antic 2 S8 02-06 XI
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Studii de caz: Chinezii
utilizând informaţii din surse istorice Evreii
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Inventarea scriereii – de la pictograme la
proceselor istorice alfabet 2 S9 09 - 13 XI
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Studii de caz: Epopeea lui Ghilgameş
utilizând informaţii din surse istorice Codul lui Hammurabi
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în
www.materialedeistorie.com 3
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
desfăşurarea evenimentelor istorice
3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice Recapitulare şi evaluare
din Antichitate, pe baza surselor istorice. ORIENTUL ANTIC
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o Evaluare sumativă 2 S10 16-20 XI
sursă istorică, într-o expunere scrisă, sau orală.

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a Mediul natural şi ocupaţiile grecilor


faptelor/proceselor istorice Studiu de caz: Ceramica între utilitate şi artă 2 S11 23-27 XI
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric,
utilizând informaţii din surse istorice Adevăr şi legendă: Legendele Olimpului; 1 S12 02 - 04 XII
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea Războiul troian
sarcinilor de lucru

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau


CIVILIZAŢIA proceselor istorice Polis-ul: organizarea internă: Atena şi Sparta.
GREACĂ ŞI 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Procesul de colonizare S12 02 - 04 XII
5. SINTEZA unui eveniment/proces istoric 3
ELENISTICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Studiu de caz: Histria, Tomis şi Callatis S13 07- 11 XII
utilizând informaţii din surse istorice
4.1.Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
faptelor/proceselor istorice Războaiele medice: războaiele medice,
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, războiul peloponesiac 2 S14 14 -18 XII
utilizând informaţii din surse istorice
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul Studiu de caz: Bătălia de la Marathon
învăţării

www.materialedeistorie.com 4
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
CIVILIZAŢIA proceselor istorice Alexandru Macedon şi civilizaţia elenistică 2 S15 21-22 XII
5 GREACĂ ŞI 3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în
SINTEZA desfăşurarea evenimentelor istorice
ELENISTICĂ 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Frumos şi cunoaştere în lumea greacă
unui eveniment/proces istoric Studii de caz: Acropola ateniană S16 11- 15 I
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Moştenirea lumii greceşti (sculptura, teatrul, 4
utilizând informaţii din surse istorice cunoaşterea ştiinţifică) S17 18-22 I
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Jocurile Olimpice în Antichitate
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării
Recapitulare - Evaluare semestrială Civilizaţii ale antichităţii - ORIENTUL ANTIC 1 S18 25 I – 29 I
- CIVILIZAŢIA GREACĂ ŞI SINTEZA ELENISTICĂ 1

SEMESTRUL AL II-LEA – 17 Săptămâni

7. LUMEA 2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric,


ROMANĂ utilizând informaţii din surse istorice Fondarea Romei: istorie şi legendă 1 S19 08 – 12 II
4.1.Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre
evenimente şi procese istorice
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea S19 08 – 12 II
unui eveniment/proces istoric Statul roman: războaie şi expansiune 3
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, teritorială; decăderea. S20 15-19 II
utilizând informaţii din surse istorice
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Viaţa cotidiană în lumea romană: familia şi
proceselor istorice virtuţile romane; educaţia; jocurile S21 22 -26 II
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Studii de caz: Oraşul şi monumentele publice S22 01-05 III
unui eveniment/proces istoric (forul, apeducte, termele, etc) 5 S23 08 - 12 III
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Colosseum şi gladiatorii
utilizând informaţii din surse istorice Pompei. Armata romana
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Zeii romanilor.Templele

www.materialedeistorie.com 5
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării Creştinismul
1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre
evenimente şi procese istorice Romanizarea 1 S23 08 - 12 III
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea
unui eveniment/proces istoric
8. 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Geţii şi dacii. Rânduieli, obiceiuri, credinţe 2 S24 15 – 19 III
utilizând informaţii din surse istorice
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
GETO-DACII
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în Burebista şi Decebal; războaiele daco-romae
desfăşurarea evenimentelor istorice
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării
RECAPITULARE/EVALUARE / LUMEA ROMANĂ/ GETO-DACII 2 S25 22 – 26 III
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
CIVILIZAŢIA proceselor istorice Apariţia islamului; credinţa musulmană;
9.
ISLAMICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, expansiunea culturală şi militară a Islamului 2 S26
utilizând informaţii din surse istorice 29 III - 01 IV
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
“ŞCOALA Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S27
10. “Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun
ALTFEL” 12-16 IV
11. EUROPA 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
MEDIEVALĂ proceselor istorice Formarea popoarelor europene. Etnogeneza
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea românească 2 S28 19-23 IV
unui eveniment/proces istoric
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric,
utilizând informaţii din surse istorice Europa creştină în mileniul I S29
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Studii de caz: Creştinarea francilor 2 26 - 29 IV
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în Imperiul bizantin
desfăşurarea evenimentelor istorice
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Viaţa cotidiană în Evul Mediu: familia, S30
proceselor istorice aşezările, alimentaţia, sărbătorile, economia şi 10 - 14 V
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea tehnologia, credinţa şi biserica, proprietatea,
unui eveniment/proces istoric libertatea şi independenţa 6
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Studii de caz: Domeniul feudal
www.materialedeistorie.com 6
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
utilizând informaţii din surse istorice Oraşul medieval – spaţiu al libertăţii; oraşele S31
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru italiene şi oraşele germane 17 – 21 V
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării Cavalerism şi onoare
Cruciadele S32
Catedrale şi universităţi
24-28 V

EUROPA 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau


MEDIEVALĂ proceselor istorice Statele medievale: Franţa, Anglia, Imperiul
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Romano-German S33
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse Studii de caz: Lumea românească şi statele 4 31 V - 04 VI
diferite medievale în secolele XIV-XVI
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea Târgovişte, Suceava
S34 07- 11 VI
sarcinilor de lucru Diversitate culturală în lumea românească:
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul Braşov şi Cluj
învăţării

12. RECAPITULARE ŞI EVALUARE SEMESTRIALĂ 2 S35 14 - 18 VI

Vacanţă de vară

www.materialedeistorie.com 7