Sunteți pe pagina 1din 9

1 - Identificarea produsului

1.1 - Identificarea produsului

Tradenames: Superwool HT Board,

Produsele menţionate mai sus conţin varietăţi de vată de silicat alcalino-pământoase (varietăţi de vată AES)
Număr index: 650-016-00-2 Anexa VI
Număr CAS: 436083-99-7
Număr de înregistrare: 01-2119457644-32-0000
1.2 - Folosirea produsului

Aplicaţii precum izolaţie termică, scuturi termice, izolarea căldurii, garnituri şi rosturi de dilataţie în furnale industriale, cuptoare, cuptoare de
ars, cazane şi ale echipamente de proces, precum şi în domeniul aerospaţial, auto şi producţia de electrocasnice, precum şi la sisteme pasive
de protecţie la incendii şi parafocuri. (Consultaţi specificaţia tehnică pentru mai multe informaţii)
1.3 - Identificarea companiei
Polska Morgan Advanced Materials
Thermal Ceramics Polska Sp. z o. o.
Towarowa 9
44100 Gliwice
Poland
Tel. : +48 32 305 3113
Faks: +48 32 305 3115

Pagina web
www.morganthermalceramics.com
marketing.tc@morganplc.com
1.4 - Informații pentru urgențe
Tel: + 44 (0) 7931 963 973
Limbă: Engleză
Program de lucru: Disponibil numai în timpul programului de lucru

2 - Identificarea pericolului
2.1 - Clasificarea substanței / mixturii
2.1.1 CLASIFICARE CONFORM REGULAMENTULUI (CE) NR. 1272/2008
Nu este cazul

2.2 - Etichetarea elementelor

Nu este cazul
2.3 - Alte pericole care nu rezultă din clasificare
Expunerea poate duce la iritaţia mecanică slabă a pielii, ochilor şi a sistemului respirator superior.
De regulă, aceste efecte sunt temporare

1/9 415
3 - Compoziţie/Informaţii privind ingredientele

Acest produs este o placă realizată din vată AES cu liant de materiale organice şi anorganice.

Număr de Clasificare de
COMPONENTĂ % Număr CAS înregistrare pericol în
REACH conformitate cu CLP
Varietăţi de vată cu silicat 01-2119457644- Care nu sunt
60-90 436083-99-7 clasificate ca
alcalino-pământos 32
periculoase
Care nu sunt
Material anorganice inerte 0-50 Nu este cazul Încă indisponibil clasificate ca
periculoase
Care nu sunt
Amidon 0-10 9005-25-8 Încă indisponibil clasificate ca
periculoase

Compoziţie:
* Definiţie CAS: Silicat alcalino-pământos (AES) format din silice (50-82 wt%), calcia şi magnezie (18-43 wt%), alumină şi titan (sub 6
wt%) şi urme de oxizi.
Niciuna dintre componente nu este radioactivă în condiţiile Directivei europene Euratom 96/29.

4 - Măsuri de prim ajutor


4.1 - Descrierea măsurilor de prim ajutor.
Piele

Manipularea acestui material poate genera o uşoară iritaţie mecanică temporară a pielii. În acest caz, clătiţi zonele afectate cu apă şi spălaţi
uşor. Nu frecaţi şi nu zgâriaţi pielea expusă.
Ochi
În caz de contact cu ochii, clătiţi cu apă din abundenţă şi pregătiţi o baie de ochi. Nu frecaţi ochii. Dacă iritaţia persistă, solicitaţi asistenţă
medicală.
Ureche și gât
Dacă devin iritaţi, mutaţi-vă într-o zonă fără praf, beţi apă şi suflaţi-vă nasul. Dacă iritaţia persistă, solicitaţi asistenţă medicală.
Dacă simptomele persistă, solicitaţi asistenţă medicală.
4.2 - Cele mai importante simptome și efecte atât acute cât și întârziate

Nu se preconizează simptome sau efecte, acute sau întârziate


4.3 - Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu este necesar un tratament special, în cazul expunerii, spălaţi zonele expuse pentru a evita iritarea.

5 - Măsuri de combatere a incendiilor


5.1 - Mijloace de stingere
Folosiți agent potrivit pentru înconjurător materiale combustibile stingere.
5.2 - Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produse necombustibile. Însă, liantul de produs neutilizat poate arde şi poate produce gaze şi/sau fum.
5.3 - Recomandări destinate pompierilor

Ambalajele şi materialele înconjurătoare pot fi combustibile.

2/9 415
6 - Măsuri în caz de eliberare accidentală
6.1 - Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Când apar concentraţii de praf anormal de ridicate, furnizaţi lucrătorilor echipament de protecţie corespunzător, aşa cum se arată în secţiunea
8.
Restabiliţi situaţia normală în cel mai scurt timp.
6.2 - Precauții privind mediul înconjurător

Preveniţi dispersia suplimentară a prafului, de exemplu, prin umezirea materialelor.


Nu aruncaţi substanţa vărsată la canal şi preveniţi pătrunderea acesteia în cursurile naturale de apă.
Consultaţi reglementările locale aplicabile
6.3 - Metode și materiale pentru decontaminare și curățare

Strângeţi bucăţile mari şi utilizaţi un aspirator.


Dacă se utilizează perii, asiguraţi-vă că zona este mai întâi udată.
Nu utilizaţi aer comprimat pentru curăţare.
Nu permiteţi luarea materialelor de vânt.
6.4 - Referire către alte secțiuni

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunile 7 şi 8

7 - Manevrare şi depozitare
7.1 - Precauții pentru manipularea în siguranță
Manipularea poate constitui o sursă de emisii de praf, motiv pentru care procesele trebuie proiectate astfel încât să limiteze manipulările
necesare. Ori de câte ori este posibil, manipularea trebuie efectuată în condiţii controlate (respectiv, utilizând un sistem de evacuare a prafului).
O întreţinere sistematică adecvată va reduce la minimum dispersia secundară de praf.
7.2 - Condiții pentru depozitarea în siguranță

A se depozita în ambalajul original, într-o zonă uscată.


Utilizaţi întotdeauna recipiente etanşe şi clar etichetate.
Evitaţi deteriorarea recipientelor.
Reduceţi emisiile de praf în timpul despachetării.
7.3 - Specificații pentru utilizare finală
Principala aplicaţie a acestor produse este aceea de izolaţie termică. Consultaţi furnizorul dumneavoastră local’ Morgan Thermal Ceramics.

3/9 415
8 - Măsuri de management al riscurilor/Controlul expunerilor/Protecţie personală
8.1 - Parametri pentru control

Standardele de igienă industrială şi limitele de expunere ocupaţională variază între ţări şi jurisdicţii locale. Verificaţi ce niveluri de expunere se
aplică pentru unitatea dumneavoastră şi respectaţi reglementările locale. Dacă nu se aplică reglementări privind praful sau alte standarde, un
igienist industrial calificat poate ajuta cu o evaluare specifică a spaţiului de lucru, inclusiv recomandări pentru protecţie respiratorie. Exemple
de limite de expunere care se aplică (în noiembrie 2014) în diferite ţări sunt oferite mai jos:

Ţară MMVF Sursă


Austria 1 f/ml Grenzwerteverordnung
Valeurs limites d'exposition professionnelle – VLEP/
Belgia 10 mg/m3 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling –
GWBB
Republica Cehă 1 f/ml
Danemarca 1 f/ml Grænseværdier for stoffer og materialer
Finlanda 1 f/ml Ministerul Finlandez al Afacerilor Sociale şi Sănătăţii
Franţa 1 f/ml INRS
Germania* 1.25 mg/m3 TRGS900
Ungaria 1 f/ml EüM-SZCSM rendelet
Irlanda 1 f/ml HAS - Eire
Italia 1 f/ml
Luxemburg 1 f/ml Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002
Olanda 1 f/ml Consiliul Social şi Economic al Olandei
Norvegia 0,5 f/ml Veiledning om administrative normer for forurensning i
arbeidsatmosfære
Polonia 2 f/ml Dziennik Ustaw 2010
Spania 1 f/ml INSHT
Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot
Suedia 1 f/ml
luftföroreningar
Elveţia 1 f/ml SUVA
Marea Britanie 2 f/ml EH40/2005
Informații privind procedurile de monitorizare

Marea Britanie
MDHS 59 specific pentru MMVF: "Man-made mineral fibre - Airborne number concentration by phase-contrast light microscopy" (Fibră
minerală artificială - Concentraţie în aer prin microscopie luminoasă cu contrast de fază) şi
MDHS 14/4 "General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust" (Metode generale pentru eşantionare
şi analiză gravimetrică a prafului respirabil şi inhalabil);
NIOSH
NIOSH 0500 "Particulates not otherwise regulated, total" (Particule care altfel nu sunt reglementate, total)
NIOSH 0600 "Particulates not otherwise regulated, respirable" (Particule care altfel nu sunt reglementate, respirabil)
NIOSH 7400 "Asbestos and other fibres by PCM" (Asbest şi alte fibre prin PCM)
8.2 - Control pentru expunere

8.2.1 CONTROALE TEHNOLOGICE CORESPUNZĂTOARE


Examinaţi-vă aplicaţiile pentru identificarea surselor potenţiale de expunere la praf.
Se poate utiliza ventilaţia locală de evacuare, care colectează praful de la sursă. De exemplu, mesele de tiraj invers, instrumente de control al
emisiilor şi echipamente de manipulare a materialelor.
Păstraţi curăţenia spaţiului de lucru. Utilizaţi un aspirator prevăzut. Evitaţi perierea şi aerul comprimat.

Dacă este necesar, consultaţi un specialist în igienă pentru a proiecta controale şi practici pentru spaţiul de lucru.
Utilizarea de produse special adaptate pentru aplicaţiile dumneavoastră va permite controlul prafului. Unele produse pot fi livrate gata de
utilizare, pentru a evita operaţii suplimentare de tăiere sau prelucrare. Unele produse pot fi pre-tratate sau ambalate, pentru a reduce la
minimum sau evita degajarea de praf în timpul manipulării.
Consultaţi-vă furnizorul pentru detalii suplimentare.
8.2.2 - Echipament individual de protecție

Protecţia pielii:
Purtaţi mănuşi şi echipament de lucru lejere la gât şi încheieturi. Hainele murdare trebuie curăţate pentru eliminarea fibrelor în exces înainte de
scoaterea acestora (de ex., utilizaţi un aspirator, nu aer comprimat). Spălaţi hainele de lucru separat faţă de alte haine.

Protecţie oculară:
4/9 415
După necesităţi, purtaţi ochelari de protecţie sau de siguranţă cu elemente de protecţie laterale.

Protecţie respiratorie:
Pentru concentraţii de praf sub valoarea limită a expunerii, nu este necesar RPE, dar se pot utiliza, în mod voluntar, aparate de respirat FFP2.
Pentru operaţiuni pe termen scurt, unde expunerile sunt de mai puţin de zece ori mai mici decât valoarea limită, utilizaţi aparate de respirat
FFP2.
În caz de concentraţii mai ridicate sau când concentraţia nu este cunoscută, solicitaţi informaţii de la compania dumneavoastră sau de la
furnizorul local Thermal Ceramics.

Informaţii şi instruirea personalului


Lucrătorii trebuie să fie instruiţi cu privire la practicile de lucru recomandate şi informaţi referitor la reglementările locale aplicabile.
8.2.3 - Control pentru expunere în mediu

Consultaţi standardele de mediu locale, naţionale sau europene aplicabile pentru deversarea în aer, apă sau pe sol.
Pentru reziduuri, consultaţi secţiunea 13

5/9 415
9 - Proprietăţi fizice şi chimice

Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază Not applicable


Aspect Placă/profil alb sau colorat
Miros Nu sunt
Pragul de limită a mirosului Nu este cazul
pH Nu este cazul
Punctul de topire / punctul de îngheț > 1400°C
Punctul inițial de fierbere și interval de fierbere Nu este cazul
Punct de aprindere Nu este cazul
Viteza de evaporare Nu este cazul
Inflamabilitatea (solid, gaz) Nu este cazul
Limite superioare / inferioare de inflamabilitate sau de explozie Nu este cazul
Presiunea vaporilor Nu este cazul
Densitatea vaporilor Nu este cazul
Densitatea relativă 200 - 400 kg/m3
Solubilitatea (solubilități) Sub 1 mg/l
Coeficientul de partiție: n-octanol / apă Nu este cazul
Temperatură de autoaprindere Nu este cazul
Temperatura de descompunere Nu este cazul
Viscozitate Nu este cazul
Proprietăți de explozie Nu este cazul
Proprietăţi oxidante Nu este cazul
10 - Stabilitate şi reactivitate
10.1 - Reactivitate

AES este stabil şi non-reactiv


10.2 - Stabilitate chimică

AES este anorganic, stabil şi inert


10.3 - Posibilitatea de reacții periculoase

În timpul primei încălziri, produsele de oxidare provenite de la liantul organic pot fi emise la temperaturi de la 180°C la 600°C. Se recomandă
ventilarea camerei până la dispariţia gazelor şi a vaporilor. Evitaţi expunerea la concentraţii ridicate de gaz sau de vapori.
10.4 - Condiții de evitat

Consultaţi informaţiile de manipulare şi depozitare din secţiunea 7.


10.5 - Materiale incompatibile

Nu sunt
10.6 - Produse cu descompunere periculoase

La încălzirea la peste 900°C pentru perioade suficiente, acest material amorf începe să se transforme în amestecuri de faze cristaline. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi secţiunea 16.

6/9 415
11 - Informaţii toxicologice
Toxicochinetica, metabolism și distribuție

11.1.1 TOXICOCINETICĂ - NOŢIUNI DE BAZĂ


Expunerea se realizează în principal prin inhalare sau ingestie. Nu s-a demonstrat că fibrele vitroase artificiale de dimensiuni similare cu AES
migrează din plămân şi/sau intestin şi nu se localizează în alte organe ale corpului
Fibrele conţinute în produsele listate în titlu au fost proiectate pentru a fi eliminate rapid din ţesutul pulmonar. Această biopersistenţă redusă a
fost confirmată în numeroase studii privind AES utilizându-se protocolul EU ECB/TM/27 (rev. 7). Când sunt inhalate, chiar şi în doze foarte
ridicate, nu se acumulează la niveluri capabile să producă un efect biologic negativ grav.
11.1 - Informații despre efecte toxicologice

În studiile cronice efectuate pe durata vieţii, nu s-a constatat un efect corelat cu expunerea mai ridicat decât în cazul oricărui praf "inert".
Studiile subcronice efectuate cu dozele cele mai ridicate au demonstrat producerea, în cel mai rău caz, a unui răspuns inflamatoriu slab şi
tranzitoriu. Fibrele cu aceeaşi capacitate de persistenţă în ţesut nu produc tumori la injectarea în cavitatea peritoneală a şobolanilor.
Fibrele de Superwool sunt negative la testele utilizând metodele aprobate (Directiva 67/548/CEE, Anexa 5, metoda B4). Similar cu toate
fibrele minerale artificiale şi unele fibre naturale, fibrele conţinute în acest produs pot produce o iritaţie mecanică slabă, care are ca rezultat o
mâncărime temporară sau, la unii indivizi mai sensibili, o uşoară mâncărime temporară. Spre deosebire de alte reacţii iritante, aceasta nu
este rezultatul unor alergii sau al unor deteriorări chimice ale pielii, ci este provocată de efecte mecanice.

12 - Informaţii ecologice
12.1 - Toxicitate

Aceste produse sunt materiale insolubile, care rămân stabile în timp şi sunt identice chimic cu compuşii anorganici din sol şi sedimente; rămân
inerte în mediul natural.
Nu se anticipează efecte negative ale acestui material asupra mediului.
12.2 - Persistență și degradabilitate

Nu s-a stabilit
12.3 - Potenţial de bioacumulare

Nu s-a stabilit
12.4 - Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informaţii


12.5 - Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest amestec nu conţine substanţă considerată drept persistentă, bioacumulativă sau toxică (PBT).
Acest amestec nu conţine substanţă considerată drept foarte persistentă şi foarte bioacumulativă (vPvB).
12.6 - Alte reacții adverse

Nu sunt disponibile informaţii suplimentare

13 - Consideraţii privind eliminarea la deşeuri

Deşeurile de la aceste materiale pot fi, în general, eliminate într-o groapă de gunoi care dispune de licenţă în acest scop. Vă rugăm să
consultaţi lista europeană (decizia N° 2000/532/CE cu modificările ulterioare) pentru a identifica numărul corespunzător deşeului
dumneavoastră şi asiguraţi-vă că regulamentele naţionale şi/sau regionale sunt respectate.

Dacă nu sunt umezite,aceste deşeuri sunt, în mod normal,în stare prăfoasă, motiv pentru care trebuie etanşate corespunzător în recipiente, în
vederea eliminării. În unele locaţii de eliminare autorizate, este posibil ca deşeurile sub formă de praf să fie tratate în mod diferit, pentru a
asigura manipularea corespunzătoare a acestora, pentru a evita luarea acestora de vânt. Verificaţi dacă există regulamente naţionale şi/sau
regionale aplicabile.

7/9 415
14 - Informaţii privind transportul

14.1. Număr ONU


Nu este cazul
14.2. Denumirea corectă de transport ONU
Nu este cazul
14.3. Clasă(e) de pericole de transport
Nu este cazul
14.4. Grup de ambalare
Nu este cazul
14.5. Pericole ecologice
Nu este cazul
14.6. Precauţii speciale pentru utilizator
Nu este cazul
14.7. Transport în vrac în conformitate cu Anexa II a MARPOL73/78 şi Codul IBC
Nu este cazul

15 - Informaţii de reglementare
15.1 - Reglementările de mediu sănătate și siguranță / legislație specifică pentru substanțe sau amestecuri
Regulamente UE:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din data de 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH)
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 din data de 20 ianuarie 2009 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor
(OJ L 353)
- Annex Regulamentul (CE) nr. 2015/830
- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 790/2009 din 10 august 2009 care modifică, pentru adaptarea acesteia la progresul tehnic şi ştiinţific,
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 a Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor.
- Adaptarea nr. 1 la progresul tehnic (ATP) a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 intră în vigoare la data de 25 septembrie 2009. Aceasta
transferă ATP-urile nr. 30 şi nr. 31 ale Directivei nr. 67/548/CEE la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
PROTECŢIA LUCRĂTORILOR
Se va executa în conformitate cu numeroase directive europene, cu modificările respective, şi cu implementările acestora de către Statele
Membre:
a) Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE din data de 12 iunie 1989 "privind introducerea de măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirilor în
domeniul siguranţei şi al sănătăţii lucrătorilor în timpul lucrului" (JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene), L 183 din 29 iunie 1989, p.
1).
b) Directiva Consiliului nr. 98/24/CE din 7 aprilie 1998 "privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor aferente agenţilor chimici la locul
de muncă" (JOUE L 131 din 5 mai 1998, p. 11).

ALTE POSIBILE REGULAMENTE


Statele membre sunt responsabile de implementarea directivelor europene în propriile regulamente naţionale, într-un interval de timp
specificat în mod normal în Directivă. Statele membre pot impune regulamente mai restrictive. Vă rugăm să vă raportaţi întotdeauna la
orice reglementare naţională.
15.2 - Evaluarea securității chimice

S-a efectuat o evaluare a siguranţei chimice pentru AES şi CSR, care poate fi furnizată la cerere.

8/9 415
16 - Alte informaţii

(directivele citate trebuie luate în considerare în versiunea modificată)


- Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE din data de 12 iunie 1989 "privind introducerea de măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirilor în domeniul
siguranţei şi al sănătăţii lucrătorilor în timpul lucrului" (JOUE L 183 din 29 iunie 1989, p. 1).
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din data de 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor
chimice (REACH)
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 din data de 20 ianuarie 2009 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor
(OJ L 353)
- Directiva Comisiei nr. 97/69/CE din 5 decembrie 1997 de adaptare la progresul tehnic pentru a 23-a oară a Directivei Consiliului
67/548/CEE (JOUE din 13 decembrie 1997, L 343).
- Directiva Consiliului nr. 98/24/CE din 7 aprilie 1998 "privind protecţia siguranţei şi a sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor aferente agenţilor
chimici la locul de muncă" (JOUE L 131 din 5 mai 1998, p. 11).

Informaţii despre fibrele încălzite post-serviciu

În aproape toate aplicaţiile, produsele cu varietăţi de vată izolatoare la temperaturi ridicate (HTIW) sunt utilizate ca material izolator care
facilitează menţinerea unor temperaturi de 900°C sau mai ridicate într-un spaţiu închis. Deoarece numai un strat subţire al părţii fierbinţi a
izolaţiei este expus la temperaturi ridicate, praful respirabil generat în timpul operaţiunilor de eliminare nu conţine niveluri detectabile de silice
cristalină.

În aplicaţii în care materialul este „impregnat” cu căldură, durata expunerii la căldură este, în mod normal, una scurtă, iar o devitrificare
semnificativă care să permită acumularea de CS nu se produce. Acesta este cazul, de exemplu, la deşeurile provenite din turnarea în matriţe.

Evaluarea toxicologică a efectului prezenţei CS în materiale HTIW încălzite artificial nu a demonstrat nicio creştere a toxicităţii in vitro.
Rezultatele diferitelor combinaţii de factori, precum creşterea friabilităţii fibrelor, sau microcristalele înglobate în structura de sticlă a fibrei,
nefiind deci disponibil pe căi biologice, poate explica lipsa de efecte toxicologice.

Evaluarea IARC furnizată în Monografia 68, deoarece CS nu este disponibil biologic în HTIW post-serviciu, iar praful respirabil generat în
timpul operaţiilor de îndepărtare nu conţine niveluri detectabilă de silice cristalină. http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/index.php

Concentraţii ridicate de fibre şi alte prafuri pot fi generate când produsele post-serviciu sunt supuse la perturbaţii mecanice în timpul unor
operaţii precum sfărâmarea. În consecinţă, ECFIA recomandă următoarele:
a) luarea de măsuri de control pentru reducerea emisiilor de praf şi
b) întreg personalul direct implicat să poarte un aparat respirator corespunzător, pentru a reduce expunerea, şi să respecte limitele impuse de
regulamentele locale.

Asociaţia profesională din domeniul vatei minerale de izolaţie la temperaturi ridicate din Europa (ECFIA) a derulat un program extins de
igienă pentru vata minerală de izolaţie la temperaturi ridicate (HTIW). Obiectivele sunt în număr de două: (i) monitorizarea concentraţiilor de
praf în spaţiul de lucru atât la sediul producătorului, cât şi la cel al clientului şi (ii) documentarea fabricaţiei şi a utilizării produselor HTIW din
perspectiva igienei industriale, în vederea stabilirii unor recomandări adecvate pentru reducerea expunerilor. Au fost publicate rezultatele
iniţiale ale programului. Dacă doriţi să participaţi la programul CARE, contactaţi ECFIA sau furnizorul dumneavoastră Thermal Ceramics.
Pentru mai multe informaţii, conectaţi-vă la:
site-ul web Morgan Thermal Ceramics: (http://www.morganthermalceramics.com/)
Sau la site-ul web ECFIA: (http://www.ecfia.eu)
Rezumat pentru revizie
Actualizare la secţiunea 8

Fișă tehnică
Pentru mai multe informaţii despre produsele individuale, consultaţi datele tehnice relevante disponibil de la
http://www.morganthermalceramics.com/downloads/datasheets
NOTĂ:
Informaţiile prezentate în acest document sunt considerate ca fiind precise la data pregătirii acestei specificaţii de material de siguranţă.
Indiferent de nivelul de siguranţă prevăzut prin lege, nu se acordă nicio garanţie sau declaraţie, expresă sau implicită, cu privire la precizia sau
completitudinea datelor şi informaţiilor de siguranţă prezentate anterior şi nu este acordată sau implicată nicio autorizaţie de a practica o
invenţie patentată fără licenţă. De asemenea, vânzătorul nu îşi poate asuma nicio responsabilitate pentru nicio daună sau vătămare corporală
derivată din utilizarea anormală, din nerespectarea practicilor recomandate sau din orice pericol cuprins în natura intrinsecă a produsului
(totuşi, aceasta nu se va utiliza pentru limitarea responsabilităţii potenţiale a vânzătorului pentru neglijenţă sau sub efectul legii).

9/9 415

S-ar putea să vă placă și