Sunteți pe pagina 1din 17

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 1 of 17

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A


SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Numărul materialului : 1061012

Denumirea comercială : 13 1233-D


Decorating Colour
Safran Yellow

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Utilizarea : Manufacture of ceramic coatings and decorating preparations
substanţei/amestecului suited for firing, for glass and ceramics.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate


Societatea : Ferro GmbH
Gutleutstraße 215
60327 Frankfurt am Main
Telefon : +4969271160

Fax : +496927116333
Adresa electronică (e-mail) : sdb@ferro.com
Persoana
responsabilă/emitentă

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă


CHEMTREC Număr internaţional : +(1)-703-527-3887apel fără taxă

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)


Cancerogenitatea, Categoria 2 H351: Susceptibil de a provoca cancer.

Toxicitatea pentru reproducere, Categoria H360Df: Poate dăuna fătului. Susceptibil de a


1A dăuna fertilităţii.

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de
- expunere repetată, Categoria 1 expunere prelungită sau repetată.

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic, H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Categoria 1

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic, H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 2 of 17

Categoria 2 termen lung.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)


Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare : Pericol

Fraze de pericol : H351 Susceptibil de a provoca cancer.


H360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a
dăuna fertilităţii.
H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz
de expunere prelungită sau repetată.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu
efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie : Prevenire:


P201 Procuraţi instrucţiuni speciale
înainte de utilizare.
P260 Nu inspiraţi praful/ fumul/ gazul/
ceaţa/ vaporii/ spray-ul.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/
îmbrăcăminte de protecţie/
echipament de protecţie a ochilor/
echipament de protecţie a feţei.
Răspuns:
P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de
posibilă expunere: consultaţi
medicul.
P391 Colectaţi scurgerile de produs.

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:


pyrochlore, antimony lead yellow

Etichetare adiţională:
Numai pentru utilizatori profesionişti.
2.3 Alte pericole
Aceasă substanţă/mix nu conţine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi
toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 3 of 17

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.2 Amestecuri
Natură chimică : pigment anorganic
Sticla / frite

Componente potenţial periculoase


Denumire chimică Nr. CAS Clasificare Concentraţie (%)
Nr.CE (REGULAMENTUL (CE)
Număr de înregistrare NR. 1272/2008)
pyrochlore, antimony 8012-00-8 Carc. 2; H351 >= 20 - < 25
lead yellow 232-382-1 Repr. 1A; H360Df
01-2119582859-15- STOT RE 1; H372
0001 Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Pentru explicaţii referitoare la abrevieri se va vedea secţiunea 16.

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor


Indicaţii generale : Se va ieşi din zona periculoasă.
Se va consulta un medic.
Se va arăta acestă fişă tehnică de securitate medicului.
Nu se va lăsa victima nesupraveghiată.

Dacă se inhalează : Se va consulta un medic după o expunere prelungită.


În caz de inconştienţă, se va culca persoana în poziţie laterală
stabilă şi se va consulta un medic.

În caz de contact cu pielea : Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate.


Se va spăla cu săpun şi foarte multă apă.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

În caz de contact cu ochii : Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.
Se va îndepăra lentila de contact.
Se va proteja ochiul intact.
Se vor ţine ochii larg deschişi în timpul clătirii.
Dacă persistă iritaţia oculară, se va consulta un medic
specialist.

Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă.
Se vor provoca imediat vărsături şi se va chema un medic.
Se va ţine tractul respirator curat.
Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 4 of 17

Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană


inconştientă să înghită.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
Pacientul va fi dus de urgenţă la spital.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Simptome : Necunoscut.
Riscuri : Susceptibil de a provoca cancer.
Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilităţii.
Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită
sau repetată.

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Tratament : Modul de acordare al primului-ajutor trebuie stabilit în acord
cu medicul specialist în medicina muncii.

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor


Mijloace de stingere : Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi
corespunzătoare mediului înconjurător.

Mijloace de stingere : Jet de apă puternic


necorespunzătoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză


Riscuri specifice în timpul : Se va evita ca apa de extincţie contaminată să intre în
luptei împotriva incendiilor sistemul de canalizare şi în apele curgătoare.

Produşi de combustie : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase


periculoşi

5.3 Recomandări destinate pompierilor


echipamentelor speciale de : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator
protecţie pentru pompieri autonom.

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost


contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul
de canalizare.
Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu
reglementările locale.
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 5 of 17

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă


Măsurile de precauţie pentru : Se va folosi echipament de protecţie individual.
protecţia personală Se va evita formarea de praf.
Se va evita inhalarea de praf.
Se va asigura ventilaţie adecvată.
Se va evacua personalul în zone sigure.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător


Precauţii pentru mediul : Se va preveni deversarea produsului în sistemul de
înconjurător canalizare.
Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur
să se procedeze astfel.
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu
dispoziţiile legale în vigoare.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie


Metodele de curăţare : Se va evacua fără să se creeze praf, la fel ca un gunoi
menajer.
Se va păstra in containere închise şi adecvate pentru
eliminare.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni


Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

SECŢIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate


Sfaturi de manipulare în : Se va evita formarea de particule ce pot fi inhalate.
condiţii de securitate Nu se vor inhala vapori/praf.
A se evita expunerea - a se procura instrucţiuni speciale
înainte de utilizare.
Evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de
utilizare.
Se va prevedea o reîmprospătare a aerului şi/sau o ventilaţie
corespunzătoare la locul de muncă.
Se va evacua apa de clătire în concordanţă cu reglementările
locale şi naţionale.
Evitaţi dispersarea în mediu.
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 6 of 17

Măsuri de protecţie împotriva : Se va evita formarea de praf. Se va prevedea o ventilaţie prin


incendiului şi a exploziei evacuare corespunzătoare în locurile unde se formează praf.

Măsuri de igienă : Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. A nu


mânca sau bea în timpul utilizării. Fumatul interzis în timpul
utilizării. Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după
manipularea produsului.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi


Cerinţe pentru spaţiile de : Interzis accesul neautorizat. Se va păstra containerul ermetic
depozitare şi containere închis, într-un loc uscat şi bine ventilat. Containerele care sunt
deschise vor închise cu grije şi vor fi depozitate vertical pentru
a preveni scurgerile. Instalaţiile electrice / materialele electrice
trebuie să fie conforme cu normele actuale de tehnica şi
securitatea muncii.

Alte informaţii : Se va păstra într-un loc uscat. Produsul nu se descompune


dacă este depozitat şi folosit conform normelor.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)


Utilizare (utilizări) specifică : Se vor consulta îndrumările tehnice de folosire a acestei
(specifice) substanţe/amestec.

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Concentrație maximă de lucru


Componente Nr. CAS Tipul valorii Parametri de Exprimat Bază
(Formă de control ca
expunere)
pyrochlore, 8012-00-8 TWA 0,05 mg/m3 Plumb RO OEL
antimony lead (Plumb)
yellow
STEL 0,1 mg/m3 Plumb RO OEL
(Plumb)
TWA 0,15 mg/m3 Plumb 98/24/EC I
(Plumb)
Informaţii OBLIGATORII
suplimentare
Limite de expunere profesională biologică
Numele substanţei Nr. CAS Parametri de control Timp de prelevare a Bază
probei
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 7 of 17

pyrochlore, antimony lead 8012-00-8 Plumb (Plumb): 0,7 98/24/EC II


yellow mg/l
(Sânge)
8.2 Controale ale expunerii

Măsuri de ordin tehnic


Nu există date
Echipamentul individual de protecţie
Protecţia ochilor : Flacon pentru clătirea ochilor, conţinând apă pură
Ochelari de protecţie perfect adecvaţi

Protecţia mâinilor : Mănuşi din cauciuc de alcool polivinilic sau nitril-butil


Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă
specificaţiile Directivei UE 89/686/EEC şi standardului EN 374
derivat din aceasta.
Înainte de a le scoate, mănuşile se vor spăla cu săpun şi cu
apă.
Se va discuta cu producătorii de mănuşi de protecţie dacă
locul anume de lucru este convenabil.

Protecţia pielii şi a corpului : Îmbrăcăminte de protecţie etanşă la praf


Se va alege modul de protecţie a corpului în funcţie de
cantitatea şi concentraţia substanţelor periculoase prezente la
locul de muncă.

Protecţia respiraţiei : In cazul formării de praf sau aerosoli se va folosi un aparat


respirator prevăzut cu un filtru aprobat.
Dacă concentraţia totală de praf este mai mare decât 10
mg/m3, sunt recomandate măşti de protecţie împotriva
prafului.

Măsuri de protecţie : Se va purta echipament de protecţie corespunzător.


Se va evita contactul cu pielea.
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii.

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază


Aspect : pulbere

Culoare : galben

Miros : inodor

Pragul de acceptare a : Nu există date


mirosului
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 8 of 17

pH : Nu se aplică

punctul de topire/intervalul de : Nu există date


temperatură de topire

Temperatură de : Nu se aplică
fierbere/interval de
temperatură de fierbere

Punctul de aprindere : Nu se aplică

Viteza de evaporare : Nu se aplică

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Nu există date

Viteză de ardere : Nu există date

Temperatura de : Nu există date


autoaprindere

Limită superioară de explozie : Nu există date

Limită inferioară de explozie : Nu se aplică

Presiunea de vapori : Nu există date

Densitatea de vapori relativă : Nu se aplică

Densitatea relativă : Nu există date

Greutate volumetrică : Nu există date

Solubilitatea (solubilităţile)
Solubilitate în apă: : Nu există date

Solubilitate in alţi solvenţi : Nu există date

Coeficientul de partiţie: n- : Nu există date


octanol/apă

Temperatura de : Nu există date


descompunere

Vâscozitatea
Vâscozitate cinematică : Nu se aplică

Proprietăţi explozive : Nu există date

Proprietăţi oxidante : Nu se aplică


FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 9 of 17

9.2 Alte informaţii


Indicelui de refracţie : Nu se aplică

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate
Stabil în condiţiile de depozitare recomandate.
10.2 Stabilitate chimică
Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit conform normelor.
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase
Reacţii potenţial periculoase : Stabil în condiţiile de depozitare recomandate.
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform
normelor.
Nu există riscuri particulere de semnalat.

10.4 Condiţii de evitat


Condiţii de evitat : Nu există date

10.5 Materiale incompatibile


Materiale de evitat : Nu există date

10.6 Produşi de descompunere periculoşi


Stabil în condiţii normale.

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută
Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.
Produs:
Toxicitate acută orală : Observaţii: Nu există date

Toxicitate acută prin inhalare : Observaţii: Nu există date

Toxicitate acută dermică : Observaţii: Nu există date

Componente:
pyrochlore, antimony lead yellow:
Toxicitate acută orală : Estimarea toxicităţii acute: 500 mg/kg
Metodă: Estimarea convertită a punctului de toxicitate acută
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 10 of 17

Corodarea/iritarea pielii
Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.
Lezarea gravă/iritarea ochilor
Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii
Sensibilizarea pielii: Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.
Sensibilizare respiratorie: Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.
Produs:
Observaţii: Nu există date

Mutagenitatea celulelor germinative


Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.
Cancerogenitatea
Susceptibil de a provoca cancer.
Componente:
pyrochlore, antimony lead yellow:
Cancerogenitatea - Evaluare : Suspect drept cancerigen uman

Toxicitatea pentru reproducere


Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilităţii.
Componente:
pyrochlore, antimony lead yellow:
Toxicitatea pentru : Dovada pozitivă a efectelor adverse asupra dezvoltării pe
reproducere - Evaluare baza studiilor epidemiologice umane., Unele dovezi referitoare
la efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilităţii, pe
baza experimentelor pe animale.

STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică


Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.
STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată
Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
Componente:
pyrochlore, antimony lead yellow:
Evaluare: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Toxicitate referitoare la aspiraţie


Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.
Informaţii suplimentare

Produs:
Observaţii: Nu există date
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 11 of 17

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Produs:
Evaluarea ecotoxicităţii
Toxicitatea acută pentru : Nu există date
mediul acvatic

Toxicitatea cronică pentru : Nu există date


mediul acvatic

Componente:
pyrochlore, antimony lead yellow:
Factor M (Toxicitatea acută : 10
pentru mediul acvatic)

Factor M (Toxicitatea cronică : 1


pentru mediul acvatic)

Evaluarea ecotoxicităţii
Toxicitatea acută pentru :
mediul acvatic

Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Toxicitatea cronică pentru : Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
mediul acvatic

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

Produs:
Biodegradare : Observaţii: Nu există date

Componente:
pyrochlore, antimony lead yellow:
Biodegradare : Observaţii: Nu există date

12.3 Potenţial de bioacumulare

Produs:
Biocumulare : Observaţii: Nu există date
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 12 of 17

Componente:
pyrochlore, antimony lead yellow:
Biocumulare : Observaţii: Nu există date

12.4 Mobilitate în sol

Produs:
Dstribuţia în compartimentele : Observaţii: Nu există date
de mediu

Componente:
pyrochlore, antimony lead yellow:
Dstribuţia în compartimentele : Observaţii: Nu există date
de mediu

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Produs:
Evaluare : Aceasă substanţă/mix nu conţine componente considerate a fi
fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte
persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1%
sau mai mari..

12.6 Alte efecte adverse

Produs:
Informaţii ecologice : Observaţii: Nu poate fi exclus pericolul pentru mediu, în cazul
adiţionale unei manipulări neprofesionale sau eliminări.
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca
efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deşeurilor


Produs : Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare,
cursurile de apă sau în pământ.
Nu se vor contamina eleşteele, căile navigabile sau fosele cu
produsul sau cu recipiente folosite.
Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei
firme acreditată de eliminare a deşeurilor.
Se va trimite la o firmă agreată de administrare a deşeurilor.

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conţinutului.


FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 13 of 17

Se va elimina drept produs nefolosit.


NU se vor refolosi containerele goale.

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 Numărul ONU

ADN : UN 3077
ADR : UN 3077
RID : UN 3077
IMDG : UN 3077
IATA : UN 3077
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie

ADN : SUBSTANŢA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL


MEDIULUI, SOLIDA, N.S.A.
(pyrochlore, antimony lead yellow)
ADR : SUBSTANŢA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, SOLIDA, N.S.A.
(pyrochlore, antimony lead yellow)
RID : SUBSTANŢA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL
MEDIULUI, SOLIDA, N.S.A.
(pyrochlore, antimony lead yellow)
IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(pyrochlore, antimony lead yellow)
IATA : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(pyrochlore, antimony lead yellow)
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADN : 9
ADR : 9
RID : 9
IMDG : 9
IATA : 9
14.4 Grupul de ambalare

ADN
Grupul de ambalare : III
Cod de clasificare : M7
Nr.de identificare a : 90
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 14 of 17

pericolului
Etichete : 9
ADR
Grupul de ambalare : III
Cod de clasificare : M7
Nr.de identificare a : 90
pericolului
Etichete : 9
Cod de restricţionare în : (-)
tuneluri
RID
Grupul de ambalare : III
Cod de clasificare : M7
Nr.de identificare a : 90
pericolului
Etichete : 9
IMDG
Grupul de ambalare : III
Etichete : 9
EmS Cod : F-A, S-F
IATA
Instrucţiuni de ambalare : 956
(avioane cargo)
Instrucţiuni de ambalare : 956
(avioane de pasageri)
Instrucţiuni de ambalare (LQ) : Y956
Grupul de ambalare : III
Etichete : 9
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADN
Periculos pentru mediul : da
înconjurător
ADR
Periculos pentru mediul : da
înconjurător
RID
Periculos pentru mediul : da
înconjurător
IMDG
Poluanţii marini : da
14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori
Nu se aplică
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL şi cu Codul IBC
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 15 of 17

Tipul ambarcaţiei/vaporului : N/A


Categorie de poluare : N/A

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică)


pentru substanţa sau amestecul în cauză
Convenţia Internaţională a Armelor Chimice (CWC) : Nu este interzis şi/sau nu are
Programul Produselor Toxice şi a precursorilor lor restricţii

REACH - Restricţiile la producerea, introducerea pe : pyrochlore, antimony lead yellow


piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, preparate şi
articole periculoase (Anexa XVII)

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului : Nu este interzis şi/sau nu are


European şi al Consiliului privind exportul şi importul de restricţii
produse chimice periculoase

REACH - Lista substanţelor candidate care prezintă : pyrochlore, antimony lead yellow
motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării
(Articolul 59).

REACH - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării : Nu este interzis şi/sau nu are
(Anexa XIV) restricţii

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele : Nu este interzis şi/sau nu are
care diminuează stratul de ozon restricţii

Regulamentul (CE) NR. 850/2004 privind poluanţii : Nu este interzis şi/sau nu are
organici persistenţi restricţii

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul


pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.
Cantitate 1 Cantitate 2
E1 PERICOLE PENTRU 100 t 200 t
MEDIU

Alte reglementări : HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor


de ambalaje
HG nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
la introducerea pe piata a preparatelor periculoase
HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si
etichetarea substantelor periculoase
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca
HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de
securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 16 of 17

Componentele acestui produs sunt raportate în următoarele liste de inventar:


EINECS (European Union) : In sau în conformitate cu inventarul

SWISS (Switzerland) : In sau în conformitate cu inventarul

TSCA (United States) : Este în inventarul TSCA.

DSL/NDSL (Canada) : Toate componentele acestui produs apar pe lista canadiană


DSL.

AICS (Australia) : In sau în conformitate cu inventarul

NZioC (New Zealand) : Nu este în conformitate cu inventarul

ENCS (Japan) : In sau în conformitate cu inventarul

ISHL (Japan) : Nu este în conformitate cu inventarul

KECI (Korea) : In sau în conformitate cu inventarul

PICCS (Philippines) : In sau în conformitate cu inventarul

IECSC (China) : In sau în conformitate cu inventarul

TCSI (Taiwan) : In sau în conformitate cu inventarul

CICR (Turkey) : Nu este în conformitate cu inventarul

INSQ (Mexico) : Nu este în conformitate cu inventarul

15.2 Evaluarea securităţii chimice


Nu se aplică
FIŞA CU DATE DE SECURITATE

(EC) No. 1907/2006, astfel cum a fost modificat

13 1233-D Decorating Colour


Specificaţia produsului RS_FP_300563 Revizia (data): 02.10.2018
Versiune 3.2 Data tipăririi 17.02.2020
Numărul materialului 1061012 Pagină Page 17 of 17

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

Text complet al declaraţiilor H


H351 : Susceptibil de a provoca cancer.
H360Df : Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilităţii.
H372 : Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită
sau repetată.
H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 : Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Text complet al altor abrevieri
Aquatic Acute : Toxicitatea acută pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic : Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic
Carc. : Cancerogenitatea
Repr. : Toxicitatea pentru reproducere
STOT RE : Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza conoştiinţelor,
informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document.

S-ar putea să vă placă și