Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA nr.

3: CERERE de finanțare nerambursabilă

Nr. de înregistrare/Instalatorul validat 268164/ROMSIR IMPEX SRL


(1)
I. Date de identificare a solicitantului
Numele și prenumele solicitantului (conform actului de identitate): ANDREICA CORINA-ADRIANA
Numărul și seria actului de identitate: BI/CI: Seria ZV nr. 053382
Valabilitatea actului de identitate: 05.11.2015 – 11.10.2025
Codul numeric personal: 2681011080048
Adresa completă a solicitantului: MUN. BRAȘOV, STR. DEFILEULUI, NR. 10
județul/sectorul BRAȘOV
Telefon fix: prefix județ ………………………………., nr. telefon ……………………………..
Telefon mobil: 0745754940
Fax: …………………………………………………. e-mail: cleoo2007@gmail.com
Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul: STR. DEFILEULUI, NR. 10
Nr. cărții funciare: 102372, nr. cadastral : 102372, 102372-C1, 102372-C2
Localitatea (oraș/municipiu/comună, sat) BRAȘOV
Județul/sectorul BRAȘOV

Sistemul de panouri fotovoltaice se va monta: [X] pe imobilul construcție [-] pe imobilul teren

II. Finanțare solicitată


Subsemnatul/Subsemnata, ANDREICA CORINA-ADRIANA, cu datele de identificare sus-menționate, solicit
o finanțare nerambursabilă în sumă de 20.000 lei, reprezentând cofinanțare în procent de până la 90% din
valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică, în vederea
acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională de distribuție a energiei
electrice, putere instalată de minimum 3kWp, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanțare.

Valoarea cheltuielilor eligibile este: 22.223 lei.


Cheltuielile eligibile sunt următoarele:
Nr. crt. Denumirea cheltuielii Valoarea
inclusiv
TVA (lei)
1 Sistem panouri fotovoltaice cu putere instalată de minimum 3KWp 19.324 lei
(panouri fotovoltaice, invertor/invertoare; materiale conexiuni;
structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contor
inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de
panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor
relevante de la distanță, în format electronic; tablou electric curent
continuu/curent alternative)
2 Montaj și punere în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice 2.899 lei
TOTAL 22.223 lei
III. Declarație pe propria răspundere

Subsemnatul, ANDREICA CORINA-ADRIANA, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals în declaraţii, următoarele:
a) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice
sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepţia ipotecii imobiliare; nu face obiectul
unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale
sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
b)sunt de acord ca reprezentanţii AFM sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru
protecţia mediului sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice
folosirea finanţării nerambursabile primite;
c)cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri
fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării
surplusului în reţeaua naţională, nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
d)nu am fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
e)[textul din alin. (1), subpunctul III.., punctul 1., litera E. din anexa 3 a fost abrogat la 12-mar-2019 de Art.
I, punctul 13. din Ordinul 232/2019]
f) voi aduce la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se
implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și voi depune diligențele în vederea
preluării de către aceștia, a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea, pe toată
perioada de valabilitate a acestuia;
g)sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate şi instalatorul validat a tuturor datelor şi
informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către Autoritate, către terţe
instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în
Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
h)mă angajez să permit accesul reprezentanţilor Autorităţii, precum și a altor organisme abilitate de lege,
pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;
i)mă angajez că voi asigura contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile pentru realizarea proiectului;
j)sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanţarea va respecta toate criteriile tehnice de
eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
k)am depus o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru imobilul situat la adresa din prezenta
cerere;
l)mă angajez, în situaţia aprobării proiectului, să permit înscrierea în cartea funciară a contractului de
finanţare pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare;
m)mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de
sistemul de panouri fotovoltaice;
n)proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi
tip de activităţi realizate asupra aceloraşi imobile (teren şi clădire) şi nu beneficiază de fonduri publice din
alte surse de finanţare;
o)mă oblig să nu înstrăinez și să nu grevez cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, imobilul pe care este
implementat proiectul, către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, până la
semnarea și pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare.
(2)
Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor
conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus,
garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
[textul din alin. (1), subpunctul III.., punctul 2. din anexa 3 a fost abrogat la 12-mar-2019 de Art. I, punctul
16. din Ordinul 232/2019]
Am luat cunoştinţă că neprezentarea documentelor la instalatorul validat aşa cum sunt solicitate prin ghidul
de finanţare, neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori
prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la neînscrierea mea în program sau,
ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.
Prin semnarea prezentei cereri de finanţare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul
acesteia.
Numele și prenumele solicitantului: ANDREICA CORINA-ADRIANA
Semnătura ………………………………………
CONVENTIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
NR. ______________ DIN DATA DE _______________

Subsemnata/Subsemnatul, ANDREICA CORINA-ADRIANA, domiciliat in MUN. BRAȘOV, STR. DEFILEULUI,


NR. 10, jud BRAȘOV, identificat cu CI seria ZV nr 053382, in calitate de solicitant/imputernicit al
solicitantului

SI
ROMSIR IMPEX SRL, cu sediul in Str. Nufarului 50, Bals, Jud.Olt, inregistrată la ONRC sub nr J28/843/1994,
CUI RO6218870, tel 0249-452354, email: office@energie-verde.ro, reprezentată de dl. Marius Vlădoi are
calitatea de PARTENER CONTRACTUAL al AUTORITATII, denumit in continuare si INSTALATOR VALIDAT

Preambul
1. Avand in vedere incidenta prevederilor ORDIN Nr. 1.287 din 5 decembrie 2018 cu modificarile la zi
privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri
fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi
livrării surplusului în reţeaua naţională. Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi
instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante. Scopul programului îl
reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
2. Avand in vedere ca societatea ROMSIR IMPEX SRL are calitatea de instalator autorizat si contractant al
autoritatii (Administratia Fondului de Mediu, prescurtat A.F.M), conform ordinului sus indicat;
3. Avand in vedere ca instalatorul validat are obligatia legala de a inscrie solicitantul prin preluarea de
inscrisuri, informatii si date cu caracter personal mentionate expres de legiuitor (Ord. 1287/2018);
4. Avand in vedere obligatia legala a instalatorului validat - partener contractant al A.F.M. de a prelua
documentatia din partea solicitantului si de a o inainta autoritatii publice, respectiv de a o incarca in
aplicatia dedicata a acestei autoritati, precum si de a prelua si incarca in aplicatie eventuale contestatii
ale solicitantului formulate impotriva deciziei autoritatii;
5. Avand in vedere ca solicitantul intelege si cunoaste ca procedura de inscriere si de depunere, respectiv
de transmitere a documentatiei se realizeaza de instalatorul validat;
6. Avand in vedere ca solicitantul intelege si cunoaste ca eventuala contestatie impotriva deciziei
autoritatii se depune tot la nivelul instalatorului validat, acesta avand obligatia legala de a o prelua si
incarca in aplicatia autoritatii publice

Au incheiat prezenta conventie, astfel:


1. Instalatorul validat, partener contractual al autoritatii, va procesa urmatoarele date cu caracter
personal ale solicitantului si ale imputernicitului: numele şi prenumele solicitantului, numărul şi seria
actului de identitate, valabilitatea actului de identitate, codul numeric personal, semnatura, adresa
completă a solicitantului (strada, numar, bloc, scara, etc., numar carte funciara, numar topo, localitatea
-oraş/municipiu/comună, sat, judeţul/sectorul), numar telefon fix, numar telefon mobil, numar fax,
adresa e-mail, adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul (strada, numar, bloc,
scara, etaj, apartament, etc., numar carte funciara, numar cadastral şi numar topo, localitatea -
oraş/municipiu/comună, sat), debitul/creditul fiscal, sarcinile si/sau notarile asupra imobilului, orice
alte date personale ale tertilor care beneficiaza de anumite drepturi care afecteaza dreptul de
proprietate al solicitantului, puterea instalata, absorbita si evolutia acesteia, puterea prevăzuta a fi
consumata si evoluţia acesteia, suma solicitată prin cererea de finanţare, valoarea contribuţiei proprii,
puterea sistemului de panouri fotovoltaice solicitat. Datele cu caracter personal ale imputernicitului
sunt: nume si prenume, adresa, serie si numar act de identitate, CNP, copia CI, semnatura.
2. Scopurile prelucrarii datelor personale sus indicate sunt: de a gestiona dosarele solicitantilor (de la
preluare solicitari, la incarcarea informatiilor si actele acestora in aplicatia autoritatii publice, pana la
realizarea montajului sistemului tehnic si inchiderea dosarului de finantare si management al
eventualelor reclamatii). De asemenea, se prelucreaza date cu caracter personal pentru preluarea
contestatiei impotriva deciziei autoritatii precum si pentru stabilirea eligibilitatii solicitantului.
3. Temeiurile procesarii sunt:
a. Legal: conferit de dispozitiile Ord 1287/2018 cu modificarile la zi;
b. Legitim: instalatorul validat, partener contractual al autoritatii, are un interes legitim de a
procesa datele personale ale solicitantului in vederea obtinerii
informatiilor/datelor/inscrisurilor, incarcarea lor in aplicatie, primirea contestatiei, respectiv
realizarii montajului
4. Solicitantul, ANDREICA CORINA-ADRIANA in legatura cu prelucrarea datelor personale in scopuri de
marketing, respectiv pentru primirea de oferte privind sistemele tehnice nou aparute compatibile cu
imobilul detinut sau de contactarea pentru instalarea unor noi sisteme, isi exprima urmatorul
consimtamant expres:

DE ACORD NU SUNT DE ACORD

5. Instalatorul validat, parte contractanta cu A.F.M, aplica si respecta principiile mentionate de


Regulamentul General privind Protectia Datelor nr 679/2016, incidente fiecarei operatiuni de
prelucrare/procesare date cu caracter personal: (i) principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si
transparentei, (ii) principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele, (iii) principiul reducerii
la minim a datelor prelucrate, (iv) principiul exactitatii, date actuale, (v) principiul pastrarii datelor pe o
perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, (vi) principiul integritatii si
confidentialitatii.
6. De asemenea, instalatorul validat, parte contractanta cu A.F.M, informeaza solicitantul ca beneficiaza
de un numar de 8 drepturi recunoscute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr
679/2016, astfel: (i) dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm; (ii)
dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate; (iii) dreptul la rectificarea datelor
prelucrate și/sau administrate; (iv) dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai
sunt necesare, sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc; (v) dreptul la
restricționarea datelor personale; (vi) dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată; (vii) dreptul la
portabilitatea datelor către alt Operator; (viii) dreptul la opoziție și procesul decizional individual
automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale. Solicitantul beneficiaza de
dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336,
București) precum si de a se adresa instanțelor de judecată competente.
7. În ceea ce priveşte obiectul prezentei conventii, solicitantul intelege ca la nivelul Politicii de
Confidentialitate existente pe website-ului - www.energie-verde.ro, gaseste informaţii legate de modul
în care societatea prelucrează datele cu caracter personal în contextul încheierii şi derulării
contractelor. De asemenea, intelege ca secţiunea Politica de Confidentialitate, poate fi modificată din
timp în timp, aceasta considerându-se drept nota de informare.

Prezent s-a incheiat azi ________________ in 2 exemplare, cate un original pentru fiecare parte.

Solicitant/Imputernicit Instalator validat


INSTRUCȚIUNI ÎNTOCMIRE DOSAR
PANOURI FOTOVOLTAICE
Vă mulțumim pentru interesul acordat acestui program. În vederea înscrierii și obținerii finanțării de 20.000
lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice este nevoie să ne transmiteți următoarele documente în
original și să respectați întocmai instrucțiunile de mai jos.

Documente necesare
1. Cererea de finanțare semnată de către solicitant (trimisă de noi completată în documentele
descărcate). NU O PRINTAȚI FAȚĂ-VERSO ci pe 2 pagini.
Dacă observați o eroare în completarea documentului pe prima pagină, vă rugăm să o încercuiți. O
vom modifica atunci când ne sosesc documentele și vom tipări din nou prima pagină. Astfel
economisim timp pentru procesarea dosarului dumneavoastră.
2. Copie act de identitate solicitant
Copia actul de identitate va fi pe o pagină A4 întreagă și separat față de copia actului de identitate
a co-proprietarilor. Nu acceptăm dosare cu jumătăți de pagină.
3. Copie act de identitate co-proprietari
Copia actului de identitate a co-proprietarilor va fi pe pagini A4 întregi. Nu acceptăm dosare cu
jumătăți de pagină.
4. Extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe
care se va implementa proiectul
5. Declarația coproprietarilor dacă este cazul (trimisă de noi completată în documentele
descărcate)
Dacă observați o eroare în completarea acestui document, vă rog sa ne trimiteți mail la:
birou@romsir.ro si vă trimitem înapoi documentul modificat.
6. Certificat fiscal că nu aveți datorii la ANAF
Verificați dacă suma de plată este 0 sau scrie “fără datorii”. Dacă apare o sumă de plată dosarul va
fi respins. Mergeți și achitați suma la ANAF și scoateți un alt certificat.
7. Certificat fiscal că nu aveți datorii la Primăria din localitatea de domiciliu
Verificați dacă suma de plată este 0 sau scrie “fără datorii”. Dacă apare o sumă de plată dosarul va
fi respins. Mergeți și achitați suma și scoateți un alt certificat.
8. Dacă imobilul pe care se implementează proiectul este în altă localitate față de localitatea de
domiciliu este necesar și un certificat fiscal că nu aveți datorii la Primăria din localitatea unde se
implementează
Verificați dacă suma de plată este 0 sau scrie “fără datorii”. Dacă apare o sumă de plată dosarul va
fi respins. Mergeți și achitați suma și scoateți un alt certificat.
9. Dacă în extrasul de carte funciară nu este menționată adresă cu stradă și număr, dar primăria a
denumit străzile trebuie și o adeverință de nomenclator stradal de la Primărie care să facă legătura
între numele străzii și cartea funciară. Modelul se gaseste pe
www.energie-verde.ro/model
10. Convenția de prelucrare a datelor cu caracter personal (trimisă de noi completată în documentele
descărcate)

Înscriem DOAR dosarele corecte și complete, iar acestea au prioritate la procesare!!!


Expediere documente
Vă rugăm să expediați documentele în plic, fără a le capsa, la următoarea adresa:

SC ROMSIR IMPEX SRL


Str. N. Titulescu Nr.15, Balș, Jud. Olt, cod poștal 235100
Tel: 0249-452354

Vă rugăm să folosiți o firmă de curierat rapid: URGENT CARGUS sau FAN CURIER. Plicurile transmise prin
Poșta Română ajung cu întârziere. Puteți de asemenea să aduceți personal documentele la această adresă
în intervalul orar 8:00-17:00.

Vă vom confirma primirea plicului in termen de 3 zile prin SMS la nr de telefon indicat pe cerere. Vă
rugăm să nu sunați pentru confirmare decât dacă nu primiți acest SMS în termen de minim 4 zile după
expediere.

Verificare
Vă rugăm să verificați cu atenție documentele și să mai parcurgeți o dată lista de verificare a acestora. Dacă
este ceva greșit poate dura mult timp să remediați greșeala.

Vă recomandăm să tipăriți următoarea listă de verificare și să bifați


fiecare punct.
Nr. crt Întrebare Verificat
1. Toate datele din cererea de finanțare le-am verificat și sunt corecte?
2. Cererea de finanțare este semnată cu pix albastru pe pagina 2 de către solicitant?
3. Declarația coproprietarilor (dacă există) este semnată de aceștia cu pix albastru?
4. Convenția privind prelucrare a datelor cu caracter personal este semnată?
5. Copia actului de identitate a solicitantului este pe o pagină întreagă?
6. Actul de identitate este valabil? Atât pentru solicitant cât și pentru coproprietari
7. Copia actului/actelor de identitate ale co-proprietarilor este/sunt pe pagini
separate si întregi?
8. Extrasul de carte funciară este în original? Este menționată construcția pe extras?
9. Certificatul fiscal că nu aveți datorii la ANAF are sumă 0 sau “fără datorii”?
10. Certificatul fiscal că nu aveți datorii la Primăria din localitatea de domiciliu are
sumă 0 sau “fără datorii”?
11. Certificatul fiscal că nu aveți datorii la Primăria din localitatea unde implementați
(dacă e diferită de cea de domiciliu) are sumă 0 sau “fără datorii”?
12. Am inclus și o adeverință de nomenclator stradal, dacă Primăria a dat nume străzii
unde implementez proiectul și aceasta stradă nu apare în extrasul de carte
funciară?
13. Documentele sunt introduse într-un plic sigilat?
14. Adresa destinatarului este scrisă corect?
15. Le voi expedia prin curier rapid sau le voi aduce personal la sediul din Balş?

www.energie-verde.ro

S-ar putea să vă placă și