Sunteți pe pagina 1din 7

Nr.

Activităţi de învăţare ,
Unități de Unități de competență Tema lecției lecți- Data evaluare şi produse Suges-
învățar ilor recomandate tii
Identitatea 1.1. Stabilirea relației dintre Imaginea de sine Evaluarea resurselor perso-
personală și schimbările specifice vârstei și și stima de sine 1 nale: puncte tari, puncte
relaționarea oportunitățile formării unei slabe sub diferite forme:
armonioasă imagini de sine autentice; desen, colaj, eseu.
5 lecții 1.2. Analiza factorilor con-
structivi și distructivi în relațiile
cu semenii și adulții în vederea
prevenirii intimidărilor;
1.3. Modelarea unui Emoțiile, Proiecte individuale sau în
comportament tolerant și sentimentele și 1 echipă pentru identificarea
nondiscriminatoriu în relațiile voința de a face provocărilor vârstei.
reale și virtuale față acestora
1.4. Identificarea elementelor Arta comunicării Elaborarea afişelor,
specifice comunicării eficiente reale și virtuale 1 posterelor, pliantelor cu
şi integrarea lor în contextul tematica „Cum îmi
real şi virtual. controlez emoţiile?”
Prezentarea Proiect de grup:
produsului 1 Relaționez cu ceilalți
Privire generală 1 Masa rotundă
Asigurarea Sursele de Crearea unor ştiri despre
calității informare: 1 manifestarea demnităţii şi
vieții 2.1. Descrierea caracteristicilor avantaje și respectului; adolescenţii
demnității și comportamentului dezavantaje care au comis fapte ilicite.
7 lecții demn, demonstrate în raport cu
sine și cu cei din jur; 1 Realizarea unor scurte
interviuri adresate colegilor
Demnitate și
de clasă sau părinţilor
respect
despre integritate
Traiul decent Sondaje de opinie cu privire
1 la identificarea problemelor
2.2. Analiza condițiilor și comunităţii.
modalităților de realizare a Impactul deciziilor Autoprezentare cu
traiului decent; asupra viitorului 1 genericul: ”A fi stăpânul
propriei vieţi/propriului
destin”.
Realizarea unei hărţi a
viitorului.
2.3. Argumentarea rolului
implicării personale și a Problemele Discuţii frontale pe baza
deciziei corecte în soluționarea comunității – 1 unor proverbe şi zicători
problemelor. probleme care reflectă
personale comportamente şi destine;

Prezentarea Dialog cu caracter


produsului 1 prospectiv, în care doi elevi
să simuleze întâlnirea lor
de peste 10 ani și să
relateze despre
corectitudinea deciziilor
luate

Privire generală 1 Discuția ghidată în baza


unui film educativ
Discuţie: Sănătatea corpului
Mod sănătos de 1 depinde de sănătatea
viaţă fiecărui organ.
3.1. Descrierea schimbărilor Schimbările Eu cercetez: Bioritmurile
fiziologice în perioada organismului în 1 organismului meu.
Modul de adolescenței, din perspectiva de perioada
viață gen; adolescenței
sănătos 3.2. Analiza posibilităților de Vestimentația Formularea părerilor proprii
7 lecții prevenire a riscului pen- tru 1 referitor la igiena
sănătate, prin utiliza- rea vestimentaţiei în baza
corectă a produselor și imaginilor proiectate.
serviciilor cosmetice,
vestimentației adecvate, Produse și servicii Studiu de caz:O faţă curată
renunțării la droguri; cosmetice 1 şi îngrijită necesită atenţie
zilnică;
3.3. Aprecierea riscului aso-
ciat comportamentului sexual în Sexualitate și Interviu pe trepte:Mit sau
preadolescență, din perspectiva mituri 1 realitate legate de
posibile- lor consecințe de ordin sexualitate.
social și fiziologic.
Spune NU Spune NU drogurilor şi a
3.4. Acceptarea modului sănătos drogurilor și altor 1 altor substanţe periculoase.
de viaţă, argumentând substanțe
importanţa lui pentru periculoase
menţinerea sănătăţii. Prezentarea Plan de idei: Moda
produsului 1 vestimentară și produsele
cosmetice în raport cu
sănătatea adolescentului
Trasee Identificarea persoanelor din
4.1. Autoevaluarea potențialului profesionale și 1 comunitate care au mai multe
trasee profesionale: de exemplu
individual din perspectiva școlare
– profesoara de matematică –
proiec- tării carierei școlare și meşter în croşetare; inginer –
profesionale; dansator în ansamblu popular
etc.
Proiectarea Interviuri cu persoane de
carierei 4.2. Formularea inițiativelor Temperamentul și
1 succes din comunitate în
profesionale personale și/sau a activităților profesia
baza unui set de întrebări.
și de an- treprenoriat, în baza Realizarea testului pentru
dezvoltarea oportunitățile oferite de Interesele și 1 stabilirea tipului de temperament
spiritului comunitatea școlară și locală; preferințele şi în baza lui identificarea
profesionale profesiilor potrivite diferitor
antreprenor
tipuri de temperament.
ial 4.3. Argumentarea deciziei
7 lecții privind profesia potrivită în Istorii de succes în 1 Cercetarea resurselor
baza cercetării lumii profesiilor carieră comunitare din perspectiva
și a sistemului de atitudini și elaborării ideilor de afaceri.
valori. Ideea mea de 1 Redactarea scrisorilor de
afaceri intenţie, de exemplu, pentru
a participa la o şcoală de
vară cu subiectul ”Cariera
mea”
Obiective şi Formularea obiectivelor şi
acţiuni pentru 1 acţiunilor pentru proiectul
proiectul de de carieră.
carieră
Prezentarea Proiect de carieră.
produsului 1 Obiective, acțiuni, termeni
și rezultate ale realizării
scopului final
Situațiile de risc 1 Descrieri, analiză a
de origine situaţiilor de risc de origine
naturală naturală în baza vizionării
5.1. Expunerea descriptivă a secvenţe vidio, imagini.
conţinuturilor tematice privind Recomandările 1 Vizite în instituţiile publice
situaţiile de risc de origine instituțiilor publice care asigură protecţia;
naturală şi a regulilor de privind acțiunile dialog cu reprezentanţii
circulaţie, folosind noţiuni şi populației în instituţiilor respective;
definiţii specifice. situații
excepționale
5.2. Aplicarea experimentală a 1 Discuţii: Reguli de
regulilor protecţiei împotriva deplasare a pietonilor;
incendiilor, manifestând Reguli de Reguli de traversare a
Securitatea
responsabilitate personală. circulaţie rutieră. intersecţiilor; Reguli de
personală
8 lecții circulaţie pe teritoriile
5.3. Respectarea regulilor de adiacente etc.
circulaţie rutieră în cotidian, Primul ajutor în 1 Activităţi practice: Trusa
demonstrând respect pentru caz de traume și medicală, Chem ambulanţa.
sine, lege şi pentru cei din jur. înec Acord primul ajutor
Drepturile 1 Evaluarea situaţiilor de risc
5.4. Comunicarea eficientă şi
utilizatorilor la o în spaţiul on-line.
sigură în reţele internet,
experiență online
respectând drepturile prevăzute
sigură
pentru toate persoanele Siguranța în 1 Galeria: Securitatea personală
implicate. utilizarea şi semnele/ simbolurile.
dispozitivelor elec- (recunosc, descriu, acţionez
trice. conform semnelor,
Produs simbolurilor)
Privire generală 1 Joc de rol: imitarea unei situații

S-ar putea să vă placă și