Sunteți pe pagina 1din 2

'"'''i:'-

y1r,N
f{) ''i
DECLARATIE DE INTERESE
SutrsemnatuVSubsemnata, AVRAMESCU GABRIEL IOAN , avind func{ia
de Sef Serviciu la DGRFP Galati
CNP , domiciliul Buziu, jude{ul Buziu

cunoscdnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaralii, declar pe propria rlspundere:

Valoarea totald a
pd4ilor sociale
i/sau a actiunilor

Valoarea beneficiilor
p€nnrrclddflnnfuea $i aft€sa onftacftEt: capaft$ oorft:actnui ndteiqii srn:dunui tctuha
dounircagi hcredin@ cuttrad.nui cotuctului
ad€sa mrfiadtl
TrUh Setedie
AVRAMESCU GABRIU, IOAII AJPIS Civil 25.432014 10 zle 23ORON
wectali{i
4140 RON
(slaiul de
bau lurur
bnr
UnivesiH€a nnxinra!
DmaeadeJc afcerfurui
CcnFdt
&ledie aifbn"norar
Cla4 idividual 8.11n14 1l tuni
forrdori &45hlora"
*Dorrreasca, dem.nca
nr4l,.luo (flfil corditionade
n"maulde
orernaxim
poTile-
oonfmn
CIMaprA)
Sds0qe...............

Rude degmdul I'/ alednrlaufui

Soci@i canecialdPss@dfi
"ici
artuizdlAsci4ii fu niliald Cabinde
individualq cabilnde asoc@ said{i
civilegofesionalesausoci@icivile
pofaionale cu @mdoe limia6 care
desgpdepofobdeavoca/Organizalii
rreguvfflarnflhle/Ftnd{i/AsocidF,

" Prin rude de gradul I se in{elege pdrinli pe linie ascendent5 $i copii pe linie descendentii.
-/ Se vor declara numele, denumirea qi
adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deiinuta, titularul,
solul/solia $i rudele de gradul I oblin contracte, aga cum sunt definite la pct. 5. Nu se declard contractele societAtrilor
comerciale pe acliuni la care declarantul impreund cu sotul/so{ia qi rudele de gradul I delin mai pulin de 5% din
capitalul social al societd{ii, indiferent de modul de dobdndire a ac{iunilor.

Prezenta declarafie constituie act public qi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate,

Data completirii Semnitura