Sunteți pe pagina 1din 18

s prezentului inscris DUBLICAT

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


''COCA-COLA LIDL ELECTRIC CASTLE''

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara "COCA-COLA LIDL ELECTRIC CASTLE" ("Campania") este


organizata si desfasurata de catre Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare
"Organizatorul")o o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua
Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul J231230012009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.
L2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament
oficial al Campaniei ("Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul").
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania,
pe www.coca-cola.ro, de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui
consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09.00 -
18.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-
mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise
prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai
sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
1.4. Organizatorul isi rezewa dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand
ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor
respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost
facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca
modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
1.5. Mecanismul Campaniei,baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor
vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul YES COMMUNICATION S.R.L. cu
sediul in Valea Oltului, nr 6, bloc 44, scara F, apartamentT9, sector 6, Bucuresti, inregistratala
Registrul Comertului cu nr. J401925012005, Cod unic de inregistrare ROl7611432, denumita in
continuare "Agentiaot.

SECTIUNEAZ. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in locatiile LIDL (detinute
de LIDL DISCOLINT SRL, cu sediul in Sat Nedelea, Comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. 1291321212007, Cod Unic de
Inregistrare 22891860) la nivel national, denumite in continuare ,,Magazine Participante" (detaliate
in Anexa 1 la prezentul Regulament).

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 10.06.2019 -30.06.2019, incepand cu ora 00:00 inclusiv,
pana la ora23:59 (denumita in continuare "Perioada Campaniei").
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia,
dar nu inainte de a anunta public acest lucru.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (SORTIMENTELE SI AMBALAJELE


PARTICIPANTE)

I
(
t
?
4.1. Sortimentele si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare ,,,produ
Participante", sunt urmatoarele:
- Coca-Cola Gust Original, Coca-Cola Zero Zahar, Fanta Orange sau Sprite, Coca-Cola Lamate (t
Verde Zero Zahar;
- 330 ml CAN, 500 ml PET.
4.2. ,,Coca-Cola Gust original", ,,Coca-Cola zero zahar",,,Fanta,, ,,Sprite', sunt marci inregistrate ale
societatii The Coca-Cola Company.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 16 ani, impliniti la data
inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau
resedinta, chiar temporata, in Romania. Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la d,ata
inceperii Campaniei.
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatil) Organizatorului;
b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Coca-Cola Romania SRL;
c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;
d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;
e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Magazinelor Participante;
f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de iervicii de leasing de
personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti
prepusi;
g. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai
Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de
lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi
desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care
angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile
in cadrul carora organizatroul isi desfasoara activitatea;
h. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. - g. de mai sus (insemnand copii,
parinti, sot/sotie, frate/sora) ;
i. persoanele a caror varsta este mai mica de 16 ani impliniti la data inceperii Campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a prev-ni inscrieiea in
Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

6.1 In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii

a. 50 (cincizeci) de aparate foto analog Fujifilm Instax Mini 9 (Polaroid, distanta focala 60 mm,
material carcasa - plastic), cu valoare estimata unitara de 390 lei, TVA inclus;
b. 25 (douazeci si cinci) de invitatii duble la Electric Castle (invitatie dubla la festivalul de muzica
Electric Castle in perioada 17 - 2I Iulie 2019, Comuna Botinda, Cluj cu valoare estimata unitara
),
de 798 lei, TVA inclusiv;
c. 200 (douasute) de console portabile Atari Flashback 7 (cu baterie reincarcabila ce se incarca
prin cablu USB, ecran LCD 3.2 inch), cu valoare estimata unitara de 250 lei, TVA inclus.

6.2. In cadrul prezentei Campanii se vor oferi in total2TS premii.


6.3. Valoarea totala estimata a acestor premii este de 89.450 lei, inclusiv TVA qi impozitul aferent
veniturilor din premii aplicabil dupa caz.

2
de la art. 6.1 litera b) nu includ cheltuielile costuri aferente cazarTi, transportului pana la
sau orice alte costuri reahzate de castigator si insotitorul sau in vederea utilizarii
or acordate ca premiu
* q
Y
ile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora
L
in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta
descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI - INSCRIERE PRIN SMS. VALIDARE PREMII

fiscal

7.I Pentru aparicipa la Campanie, parlicipantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:


a. Sa indeplineasca conditiile de participare stipulate in sectiunea 5 a prezentului Regulament
Oficial;
b. Sa achizitioneze din Magazinele Participante mentionate in Sectiunea 2 a prezentului
Regulament, minimum 1 (un) Produs Participant;
c. Sa se inscrie in Campanie prin SMS la numarul 1814.
d. Inscriere prin SMS, in conditiile prezentului Regulament, la numarul 1814 (numar valabil in
retelele Vodafone, Telekom Mobile si Orange, cu tarif normal, cu textul "LIDL, insotit de
numarul bonului fiscal ( ex. mesaj: LIDL, bon nr ...).
e. Pentru fiecare SMS trimis, participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, care va avea,
dupacaz, unul dintre continuturile de mai jos:
i.Mesaje SMS - inainte de Campanie (pana pe 09 Iunie 2019): ,,Campania Coca-Cola
LIDL ELECTRIC CASTLE incepe pe 10 Iunie 2019. Pentru detalii si prelucrare date
personale, accesati www.coca-cola.ro, Regulament sect. 1 1."
ii.Mesaj SMS de invalidare dupa Campanie: Dupa 30 Iunie 2019: ,,Campania Coca-Cola
LIDL ELECTRIC CASTLE in magazinele Lidl s-a incheiat pe 30 Iunie 2019. Va
aqteptam sa participati in urmatoarele Campanii Coca - Cola! Pentru informatii prelucrare
date personale, accesati www.coca-cola.ro, sect. 11 Regulament."
iii. Mesaj invalid SMS in timpul Campaniei:
1. Daca nu trimit datele complete: Mesaj incorect. "Pentru a te inscrie trebuie sa introduci
numele retelei de magazine din care ai cumparat produsul si nr. bonului fiscal. Detalii pe
www.coca-cola.ro. Pentru informatii prelucrare date personale accesati www.coca-
cola.ro, sect. 11 Regulament."
2. Daca s-a mai inscris cu acelasi bon (din acelasi magazin si oras si din aceeasi zi):,,Ya
rugam sa introduceti un alt bon. Cu acesta ati mai participat la Campania ,,CAMPANIE
LIDL ELECTRIC CASTLE'. Detalii pe www.coca-cola.ro. Pentru informatii prelucrare
date personale, accesati www.coca-cola.ro, sect. 11 Regulament."
iv.Daca depaseste un numar de 10 bonuri fiscale/ zi: "Multumim! Astazi ati depasit numarul
maxim de bonuri, cu care va puteti inscrie intr-o zi. Va rugam sa
reveniti maine. Pentru detalii prelucrare date personale, accesati www.coca-cola.ro, sect.
11 Regulament.
v.Mesaj valid SMS - nu se regaseste in niciunul din cazurile de mai sus: ,,Pentru a finaliza
inscrierea trimite "DA" la 1814 pentru a-ti da acordul cu privire la prelucrarea datelor
personale si a confirma ca ai luat la cunostinta Regulamentul oficial al Campaniei.
C onsulta r e gulamentul pe www.coca-cola.ro. "
vi.Mesaj confirmare inscriere - daca participantul trimite "DA" la 1814 conform celor
mentionate la punctul anterior: "Felicitari, te-ai inscris in tragerea Ia sorti pentru
premiile oferite in cadrul Campaniei COCA-COLA LIDL Electric Castle. Pastreaza
bonul fiscal pentru validare."
a
J
vii. Daca trimite SMS in perioadal0 Iunie - 30 Iunie 2019 insa e cu alt nu
LIDL (sau daca achizitra nu s-a reahzat dintr-o locatie LIDL ): ,,In aceasta
Campania Coca-Cola ,, LIDL ELECTRIC CASTLE' se desfasoara doar in \

f.
LIDL. Detalii pe www.coca-cola.ro. Pentru informatii prelucrare date personale,
www.coca-cola.ro, sect. 1 1 Regulament."
accesati

Un participant unic definit de acelasi numar de telefon are dreptul sa inscrie maximum 10 bonuri
k
l8r
fiscale pe zi.
g. Bonurile fiscale inscrise in Campanie trebuie sa fie emise in Perioada Campaniei, respectiv
r0.06.20t9 - 30.06.2019.
h. Participantii trebuie sa pastreze bonul/ bonurile fiscal/e in original sau copie conform cu
originalul ce include si stampila magazinului de unde a fost achizitionat Produsul Participant,
necesare pentru validare.
i. Daca exista un Participant care detine mai multe bonuri fiscale, cu acelasi numar si emise in
aceeasi data, dar de Magazine Participante diferite, acesta poate contacta Organizatorul.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, urmand ca in functie de
rezultatul verificarilor sa ii ofere Participantului posibilitatea de inscriere multipla in Campanie.
j. Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu pe toata durata de desfasurare a
Campaniei, indiferent daca s-a inregistrat de pe numere de telefon diferite.
k. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica mesajele Campaniei pe parcursul desfasurarii
acesteia, faraa fi necesara intocmirea vreunui act aditional in acest sens.

Validarea castigatorilor si predarea premiilor:

7.2 In momentul contactarii telefonice, participantii desemnati castigatori vor fi rugati sa furnizeze
datele personale constand in nume, prenume, adresa completa, varsta, adresa de email, pentru a fi
validati. Datele sunt colectate pentru expedierea premiilor castigate.
7.3 In plus, Castigatorii trebuie sa trimita in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii
castigului o fotografie a bonului fiscal inscris in campanie, prin modalitatea transmisa telefonic in
timpul anuntarii castigului de catre Agentie, in calitate de reprezentant al Organizatorului.
7.4 Pentru validarea premiului castigatorul trebuie sa trimita, in maximum 3 zile lucratoare, copia
bonului fiscal prin incarcarea acestuia in link-ul ce va fi trimis catre acesta in urma finalizarii
apelului.
7.5 Documentul incarcat trebuie sa fie de maxim 4MB, in format'png' sau'pdf, 'jpg' sau'jpeg' sau'gif
sau 'bmp'. Pe bon trebuie sa se vada produsul/ele participante, magazinul, data bonului si numarul
bonului inscris de catre potentialul castigator.
7.6 Link-ul va fi transmis prin modalitatea aleasa de catre potentialul castigator: e-mail sau sms.
Nerespectarea termenului de 3 zile lucratoare pentru a transmite copia bonului fiscal ce contine
numarul de bon declarat castigator duce la invalidarea premiului.
7.7 Atat numarul bonului fiscal, cat si Magazinul Participant emitent trebuie sa coincida cu cele inscrise
in Campanie si desemnate castigatoare. Daca documentele nu respecta regulile de validare,
participantii vor fi invalidati si se va apela larezerve.
7.8 Participantii care din orice motiv nu trimit documentele de validare in conditiile descrise de
Regulament, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la momentul in care au fost contactati de
catre Agentie in calitate de reprezentant al Organizatorului, sau se constata existenta unor
neconcordante intre datele comunicate prin mesajul validat castigator si cele prezentate Agentiei,
acestia vor fi invalidati si se vor apela rezewele, in ordinea extragerii lor, urmand ca si acestea sa
parcurga procesul de validare, fiecare etapa avand un numar de zile egal cu cel de validare a
castigatorilor extrasi.
7.9 Premiile mentionate in Sectiunea 6 de mai sus vor fi expediate prin curier de catre Agentie in calitate
de reprezentant al Organizatorului, in termen de 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
La inmanarea premiilor Campaniei, castigatorii vor semna un proces - verbal de predare - primire,
prin care se vor colecta urmatoarele date: nume, prenume, serie si numar BU CII pasaport. Pentru
premiile cu o valoare unitara mai mare de 600 lei se va semna in plus si o declaratie de castigator.

4
Tragerea la sorti va fi electronica si va avea loc in data de 03.01.2019Ia sediul Agentiei, in prezenta
a
reprezentant al Agentiei si a unui notar public. Se va extrage cate un castigator pentru fiecare
u acordat. Pentru fiecare castigator se vor extrage cate2tezerve.
o.
* premiilor:
.,R
U Premiile se vor expedia prin curier in termen de 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
La inmanarea Premiilor Campaniei, castigatorii vor semna un proces-verbal de predare - primire, in
cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei, prin care se vor colecta urmatoarele date: nume si
prenume, CNP, seria carte de identitate.
7.12 Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice
numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor mentionate la art. 7.2 de
mai sus si acordul in vederea prelucrarii lor in scopul acordarii premiului sunt conditii esentiale de
validare a castigatorilor. Lista castigatorilor si a premiilor acordate va fi publicata, dupa validarea
castigatorilor, pe site-ul www.coca-cola.ro in maxim 30 zile lucratoare de la validarea castigatorilor.
7.13 Prin semnarea de catre castigator a procesului - verbal de predare primire, Organizatorul este
eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial.
7.14 Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravalorea in bani a premiilor sau schimbarea acestora
cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
7.15 Pentru a beneficia de premiile de la art. 6.1 litera b) constand in invitatii pentru 2 persoane la
festivalul Electric Castel, castigatorul minor (16-18 ani) trebuie sa fie insotit de catre parinte sau
reprezentant legal sau sa obtina acordul parintelui sau a reprezentantului legal si sa faca dovada acestui fapt.
Organizatorul nu este obligat sub niciun aspect sa ofere acces la evenimente insotitorilor sau
reprezentantilor legali, castigatorul avand obligatia sa ofere locul disponibil din cadrul abonamentului
pentru 2 persoane, chiar parintelui sau reprezentantului legal.Organizatorul nu va oferi premiul daca
conditiile prezentului regulamentul nu sunt indeplinite si nici nu are obligatia de a oferi contravaloarea
premiului sau alt premiu in 1oc.7.16 Persoanele partenere alese de catre castigatori sa beneficieze de
accesul la festivalul Electric Castel prin invitatia pentru 2 persoane, pot beneficia de accesul la eveniment
doar daca il insotesc pe castigator, accesul acestora facandu-se simultan. Din motive organizatorice,
numele si prenumele persoanelor care insotesc castigatorii vor fi solicitate la momentului accesului in
locatia unde se desfasoara evenimentele.

SECTIUNEA 8. ERORIO BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

8.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pebaza unor bonuri fiscale care fac parte din alte
campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de
printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale bonurilor
fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost
transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic in afara
Perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
8.2 The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agentia si vanzatoii cu amanuntul ai Produselor
Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori
privind bonurile fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/ LIMITAREA RASPUNDERII

9.r Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma
nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra
bonurilor fsicale castigatoare aferente Produselor Participante. Existenta vreunui litigiu referitor la
dreptul de proprietate asupra capacelor/etichetelor Produselor Promotionale castigatoare nu va
influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de
revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.

5
9.2 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga
respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organrzator prin
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva F
participantilor si eventualilor castigatori.
9.3 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezerrtei Campanii, nu au nici
obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior
acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul
Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata
in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.4 Organrzatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organtzarea prezentei Campanii, nu
isi asuma raspunderea, rncluzand dar fara a se limita la, pentru:
o Numerele de bonuri fiscale inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un
alt numar de telefon (prin SMS);
o Mesajele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin SMS;
o Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere inprezenta Campanie cu numere
de bonuri fiscale din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;
. Pierderile/ intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate
de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice
independente de vo inta Or ganizatorului ;
. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi
identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in
aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la
inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare
Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
o Cazurile in care adresa de e-mail completata la momentul inscrierii in Campanie nu poate fi
identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc). In acest caz, Organizatorul nu va putea
raspunde sau contacta Participantul la Campanie;
. Situatiile in care numarul de telefon fumizat de participant nu poate fi apelat in timpul
precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive
independente de vointa Or ganizatorului;
o Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de bon fiscal care a statlabaza
alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada
cumulativa ca:
a) detine bonul fiscal in original continand numarul care a stat la baza alocarii premiului; si
b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de
inscriere pentru participarile prin SMS, al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de
telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie;
o Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
o Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de
providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa
se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;
o Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea
accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
o Situatiile in care consumatorii achizitioneazainPerioada Campaniei oricare dintre produsele
Or ganizatorului neparticipante la Campanie.
9.5 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde)
serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
9.6 Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre
mecanismul promotional.
9.7 Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/formularele de participare care
contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la cod gresit) si care nu
indeplinesc conditiile de validare.

6
cipantii vor supotta costurile pentru fiecare SMS trimis la numarul de SMS din acest
a Oficial. De asemenea, participantii vor supofia costurile de folosire a Internetului in
in care vor inscrie numarul de bon fiscal online.
isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in
* In caztil in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi
UFi
11. ganizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
9.11 Prin participarea la Campanie, parlicipantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara
pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:
a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i)
pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu sufera de
afectiuni frzice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;
c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale
de utilizare apremiilor si participantul poate faceuz de acestea faraa constitui o amenintare la
adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
d. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor
personale ale participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in
scopul declarat prin acest Regulament Oficial.
9.t2 Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda
termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul
preluarii lor de catre castigator;
c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare
laprezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in
legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor
prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii,
respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
e. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in
legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE


s
10. 1
Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate
de premiile oferite. Agentia va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor
acordate, conform Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal. Documentele suport (facturile de achizitie
a premiilor, declaratiile de predare-primire a premiilor catre castigatori, copia cartii de identitate a
castigatorilor) si dovada platii impozitului vor fi puse la dispozitia Organizatorului imediat dupa
achitarea acestuia la Bugetul de Stat. Daca este cazul, orice alte taxe sau cheltuieli sunt in sarcina
participantilor.
SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate inorganizarea
Campaniei se obliga sa respecte preverile legislafiei privind protecfia datelor cu caracter personal
inclusiv, in mod special, prevederileRegulamentului (UE) 20161679 al Parlamentului European qi al
Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice in ceea ce priveqte
prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circulalie a acestor date qi de abrogare a
Directivei 9 5 I 46 I CE (,,GDPR").
I1.2. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenfia a fost desemnatd de Organizator
sd prelucreze datele cu caracter personal in contextul organizdrii qi desfr;urdrii Campaniei, in
calitate de persoand imputernicitd.

7
Categoriile de persoane vizate
i:.

Organrzatorul va prelucra datele cu caracter personal ale urmdtoarelor categorii e persoane


b) Participanlii;
b) parinlii I reprezentanlii autoritdlii tutelare a Participanlilor (in cazul in care Participantul are
intre 1 6- 1 8 ani). [Se elimina in cazul in care nu avem participanti minori la Campanie. n At

Scopurile prelucrdrii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmdtoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrdrii a
fost addugat intre paranteze atunci cdnd se detaliazl, scopul prelucrdrii datelor cu caracter personal:
consim{dmdnt in conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligalia legal6, a operatorului in conformitate cu
art. 6 (1) (c) din GDPR qi interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a) organizarca Ei desfdEurarea Campaniei qi acordarea premiilor cdqtigdtorilor, utilizarea datelor cu
caracter personal ale cdqtigdtorilor in scopuri promofionale qi publicitare in legdturd cu selec{ia qi
anunlarea c6qtigdtorilor, transmiterea de comunicdri comerciale cum ar fi oferte cu privire la
produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare
sau sondaje ;i alte comunicdri similare (consimfimintul persoanelor vizate);
b) plata impozitelor qi a contribufiilor relevante qi raportarea cdtre autoritdlile publice competente,
publicarea numelui c6qtigdtorilor qi a premiilor acordate, verificarea consimfdmdntului pentru
prelucrarea datelor minorilor atunci cdnd prelucrdm aceste date pe baz6, de consimfdmdnt; sau
prelucrarea datelor pdrinlilor I reprezentanlilor autoritdlii tutelare in cazul premiilor acordate
persoanelor cu capacitate de exerciliu restrdnsd (obliga{ia legali a Organuatorului);
c) solulionarea oricdror pldngeri in legdturd cu organizarea ;i desfb;urarea Campaniei si acordarea
premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apdrarea in instanfd qi/sau
alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incdlcdri, realizarea
diverselor raportdri, analize Ei studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate Ei
succesul acestora; de asemenea, atunci cAnd inregistra convorbirile telefonice. inregistrarea
convorbirilor ajutd Organizatorul sd gestioneze activitatea sa internd in departamentul relevant.
De asemenea, aceste inregistrdri pot fi folosite pentru a verifica modul in care au fost solulionate
cererile adresate de petenli sau in cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de
gestiune a activitdlii de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar dacd
Organizatorul va avea acordul interlocutorului (interesul legitim al Organizatorului);
d) activitdli de arhivare, dacd sunt cerute de legislajie (obliga{ia legali a Organuatorului).
In cazul in care consimfdm6ntul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-qi retrage acest consimfdm6nt in
orice moment. Dacd castigatorii isi retrag consimldm6ntul pentru scop de marketing,
Organizatorul nu va mai putea transmite ofertele qi invita{iile sale sau castigatorii nu vor putea
participa la loteriile promofionale, sondajele Ei chestionarele Organizatorului. De asemenea, in
cazul in care c6qtigdtorii i;i retrag consimldmdntul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter
Personal in scopuri promofionale qi publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fdrd
a afecta insd alte operaliuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in bazaaltor
temeiuri juridice. Participanlii care refuzl sd comunice sau iqi retrag consimfdmdntul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi
eligibili sd participe qi sd primeascd premiile oferite.

Sursa ;i destinatarii datelor cu caructer personal,Informatii pentru Participanti:


Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care i le furnizeazaParticipantii in mod
direct, inclusiv prin intermediul Website-ului Campaniei.

Organizatorul poate dezvdlui datele cu caracter personal ale Participantilor cdtre:


. reptezentanlii legali sau pdrinlii Participanfilor minori;
' partenerii Organizatorului, acfionAnd fie ca operatori (cum ar fi Agenlia), fre ca persoane
imputernicite (cum ar fi Agenlia), implicali in desfbqurarea qi organizarca Campaniei qi

8
acordarea premiilor, notarilor publici / avocafilor desemnali sd acorde asistenld pentru
or ganizar ea i des fb;u r arca C ampaniei ;
E
o
:)
. furnizori ai serviciilor aferente activitdlilor de marketing - agenlii de marketing, societdli de
o. furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
Q
. furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilS;
{
A
. furnizorii de servicii de dezvoltare ;i mentenanfd a paginilor web (cum ar fi Agenlia);
. furnizorii de servici de hosting web qi centre de date etc.;
. autoritdli publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societali din grupul the Coca-
Cola Company, dacd dezvdluirea are la bazd un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligalie
legald, consimldmAntul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal


Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decdt in state apa(in6nd
Spaliului Economic European (SEE).

Durata pdstrare a datelor


de
Datele cu caracter personal sunt pastrate cdt este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenlia datelor, inclusiv a
regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe
durata acesteia, plus o perioadd suplimentard de minim 60 zile. Cu privire la datele cAqtigdtorilor
pentru care Organizatorul are diverse obligafii de raportare Ei platd a taxelor ;i impozitelor,
acestea vor fi pdstrate pentru intreaga perioadd de arhivare conform regulilor financiar contabile,
de minim 6 ani.
De asemenea, datele personale ale castigatorilor care se inscriu in baza de marketing a
Organizatorului (e.g. se aboneaza sa primeasca comunicdri comerciale din partea CCHBC) vor fi
pdstrate timp de 5 ani de la data ultimei interacfiuni cu consumatorul (e.g. ultima datd cdnd s-a
inscris intr-o promolie organizatd. de Organizator), cu exceplia cazului in care isi retrage
consimfdmdntul mai devreme / se opun prelucrdrii pentru scop de marketing.

D r ept urile p ers o anelo r vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoandvizatd.


IncepAnd cu data intrdrii in vigoare a GDPR, benefrciaza de urmdtoarele drepturi:
a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obline de la Operator confirmarea cd
prelucreazd datele lor cu caracter personal, precum gi informalii privind specificul prelucrdrii
cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada
pentru care datele sunt pdstrate, existenla dreptului de rectificare, qtergere sau restricfionare a
prelucrdrii. Acest drept le permite sd oblina gratuit o copie a datelor cu caracter personal
prelucrate, precum ;i contracost orice copii suplimentare;
b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor
cu caracter personal incorecte ori, dupd caz, completarea datele care sunt incomplete;
c) Dreptul la qtergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita qtergerea datelor lor cu caracter
personal atunci cdnd:
o acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate Ei sunt
prelucrate;
o si-au retras consimldmAntul pentru prelucrarea datelor cll caracter personal qi
Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
o datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
o datele cu caracter personal trebuie qterse conform legislafiei relevante.
d) Retragerea consimfdmdntului Ei dreptul de opozilie: persoanel e vizate au dreptul de a-si retrage
oricdnd consimldmdntul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bazd,
de consimfdm6nt. De asemenea se pot opune oricdnd prelucririlor pentru scop de marketing,

9
inclusiv profildrilor efectuate in acest scop, precum ;i prelucrdrilor bazate pe interesul legitim
operatorului, din motive care lin de situalia dvs. specificd. I

e) Restricfionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restriclionarea prelucrdrii


urmdtoarele situatii:
o in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o peri
care permite Organizatorului sd verifice exactitatea datelor in cauzd;
o in cazulin care prelucrarea este ilegald, iar persoanele vizate se opun qtergerii datelor cu
caracter personal, solicit6nd in schimb restriclionarea utilizdrii lor;
o in cazulin care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucr6rii, dar persoanele vizate le solicita pentru o acliune in instanfd;
o in cazulin care persoanelevizate s-au opus prelucrdrii, pentru intervalul de timp in care
se verificd dacd drepturile legitime ale operatorului prevaleazd asupra drepturilor lor in
calitate de persoand, vizatd,.
f)Dreptul la portabilitate: in mdsura in care Organrzatorul prelucreaza datele cu caracter personal
prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sd solicite Organizatorului sd fumizeze
datele lor cu caracter personal intr-o formd structuratd, utrhzatl, frecvent qi care poate fi cititd in
mod automatizat (spre exemplu in format CSV). Dacd persoanele vizate solicita acest lucru,
Organizatorul poate sd transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitdli, dacd
este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menlionate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimitre
o solicitare prin accesarea linkului de mai jos:
onetrust 1d-9be8-31d1 1

In situatia in care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, persoanele
uizate pot contactaOrganizatorul utilizand urmatoarele date de contact:
In atenfia: Responsabilului cu Protecfia Datelor (DPO)
Adresa de Coresponden{i: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Clddirea O23, Global City Business Park,
Voluntari, Ilfov (recepfie parter Coca-Cola HBC Romania SRL)
Email : DataProtectionOffi ce@cchellenic. com
De asemenea, persoanele vizate pot s6-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de
opozi{ie, de retragere a consimfdmAntului) pentru prelucrdrile efectuate prin Website utilizdnd
setdrile relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile in
Website.

g) Dreptul de a depune o plAngere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a


depune o plAngere la autoritatea de supraveghere a prelucrdrii datelor in cazul in care considera
cd le-au fost incdlcate drepturile:
Autoritatea Nafional5 pentru B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Supravegherea Prelucririi Datelor cu Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti,
Caracter Personal Romania
anspdcp@dataprotection. ro

SECTIUNEA 12.INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

l2.I Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de
vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta
publica prin publicarea pe www.coca-cola.ro.

10
S 13. LITIGII

j litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in
in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane
din Bucuresti.
)
IT
14. FORTA MAJORA

l4.I Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
14.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului
Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va
invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta
acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele
evenimente:
- pierdereabazelor de date care contin codurile alfanumerice promotionale;
- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
- erori in tiparirea codurilor alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;
- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si
care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
I4.3 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 15. MINORII

15.1 Minorii (persoanele frzice cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu
acordul parintelui/reprezentatului legal.
15.2 Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, deci
minori, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie
realizate in asa fel incat aceste actelfapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv
pentru care, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE"
IN MOD OBLIGATORIU" CU ACORDUL. IN PREZENTA SI CU ASISTENTA
ITEPREZENTANTULUI LEGAL, RESPECTIV A PARINTELUI/TUTORELUI
MINORULUI. Orgarizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au
respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit
prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea 1or.

SECTIUNEA 16. SESIZARI

16.1 In vederea sesizarilor de orice natuta, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la
adresa de e-mail Ro.Contact@cchellenic.com sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800,
numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 - 18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

11
SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
*
17.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz,reprezentantii legali ai acestora,
de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor
Regulament Oficial.
17.2 Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.coca-cola.ro., sau poate R
solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 -
18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau poate fi
obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al
acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.
17.3 Prezentul Regulament Oficial a fost rcdactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor
Ordonantei de Guvern nr. 9912000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum
a fost ulterior modificata prin Legea nr. 65012002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui
Notar Public in intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITA,S, astazi data autentificarii,


intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial ;i 4 (patru) duplicate, din care unul va
ramdne in arhiva biroului notarial, ;i 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.


prin reprezentant
TOMESCU LAVINIA - AMELIA - CARMEN

S.S

I2
+
,/
.;t!
!li
6 Anexa 1
,1it
f 'ri :) Magazine Participante
a.
jt q
'I) v
:,1
:il.pds Oras Adresa
Lidl Adiud Str. Republicii, nr. 2 A
Lidl Aiud Str. Transilvaniei, nr. 99-101-103
Lidt Alba Iulia Str. Lalelelor, nr. 58
Lidt Arad Str. TimiEorii,nr.l-4
Lidl Arad Str. Banu Mdrdcine, nr. 7
Lidl Arad Calea A. Vlaicu, nr.139-152
Lidl Arad Calea Radnei, nr.220 - 24I
Lidl Arad Calea Aurel Vlaicu, nr.4l-43
Lidl Avrig Str. Saqilor,nr.2 A
Lidl Bacdu Str. Vadul Bistrilei, nr. 15
Lidl Bacdu Str. I. L. Caragiale, nr. 6
Lidl Bacdu Str. Miori1ei,w.4l
Lidl Bac6u Str. Narciselor, nr. 5
Lidl Baia Mare Str. Cosmonaufilor, nr. 3
Lidl Baia Mare Str. Grdnicerilor, nr. 88 H
Lidl Baia Mare Bld. Bucuregti, nr. 40 B
Lidl Baia Sprie Str. Gutinului, nr. 9 A
Lidt Balotesti CaleaBucuresti, nr.2A
Lidl Balq Str. Nicolae Bdlcescu, nr. 191
Lidl Bdrlad Str. Cetatea de PdmAnt, nr. 1
Lidl BArlad Str. Republicii, nr. 3
Lidl BArlad Bld. Republicii, nr. 316
Lidl Bistrita Calea Moldovei, nr. 38
Lidl Bistrita Str. Vasile Conta, nr. 9
Lidl Blaj Str. Clulului, nr. 7 B
Lidl Botoqani Bld. Mihai Eminescu, nr. 2
Lidt Brad Str. Avram Iancu, ttt.2-5
Lidl Bragadiru Sos. Alexan driei, nr. 229
Lidl Brdila Str. Calea Gala{i, nr.346A
Lidl Brdila Bld. Dorobanfilor, nr. 3D
Lidt Brasov Str. Al. Ioan Cuza, nr. 3
Lidl Bragov Str. Turnului, nr. 1
Lidl Braqov Str. Carpa{ilor, nr.44
Lidl Brapov Str. Saturn, nr. 35A
Lidl Braqov Str. Harmanului, nr. 47B
Lidl Braqov Str. Zizinului, nr. 140
Lidl Bucuresti Str. Turnu Magurele, nr.16-24
Lidl Bucuresti Str. Ziduri intre vii, nr.24
Lidl Bucuresti Str. Moinesti, nr. 63
Lidl Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. l9
Lidl Bucuresti Str. Morarilor, nr. 4
Lidl Bucuresti Str. Doina, nr. 8
15
Lidl Bucuresti Sos. Pantelimon, nr. 111 A (
Lidl Bucuresti Str. Valea Cascadelor, ff. 3 $
Lidl Bucuresti Str. Uverturii, nr. 202 - 204 (:)
Lidl Bucuresti Bld. Timisoara,nr.42C
Lidl o
Bucuresti Str. Sergent Nutu Ion, nr. 8-12
Lidt Bucuresti Bd. Bucurestii Noi, nr. 111 -t
Lidl Bucuresti Bd. Theodor Pallady, nr. 30
Lidl Bucuresti Str. Ramnicu Valcea, mer 10-12A
Lidl Bucuresti Prelungirea Ghencea, nr. 88-92
Lidt Bucuresti Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 58A
Lidl Bucuresti Prelungirea Ghencea, nr. 158-15D
Lidt Bucuresti Str. Savinesti, nr. 2
Lidl Bucuresti Sos. Fundeni 17-19
Lidl Bucuresti Str. Berceni, nr. 8
Lidl Bucuresti Str. Teius, nr. 2
Lidl Bucuresti Drumul Binelui, nr. 51
Lidt Bucuresti Bd. Iuliu Maniu, nr. 88
Lidl Bucuresti Str. Sergent Stefan Crisan, nr. 31
Lidl Bucuresti Str. Turnu Magurele, nr.230-232
r,idl Bucuresti Str. Valea Oltului, nr.93-107
Lidl Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 15b
Lidt Bucuresti Str. Drumul Gazarului, tr. 1
Lidl Bucuresti Str. Intrarea Tarcau, nr. 13 A
Lidl Buftea Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 295 B
Lidt Buhuqi Str. Voioaga,nr.I
Lidl Busteni B-dul Libertatii 1 59-161
Lidl Buzdu Aleea Sporturilor, w. l2A
Str. Eroilor Revolutiei 22Decembrie 1989 , nr.
Lidt Calarasi
49A
Lidt Cdmpia Turzii Str. Laminoriqtilor, nr. 94
Lidl Campina Str. Nicolae Balcescu ,nr.46
CAmpulung
Lidl Str. Calea Bucovinei, nr. 50
Moldovenesc
Lidl Cdmpulung Muscel Str. Traian,w.44
Lidl Caracal Str. 1 Decembrie 1918,nr.74
Lidl Caransebeg Str. Ardealului, nr. 128
Lidl Chitila Sos. Banatului, nr. 14
Lidl Cluj Napoca Str. Aurel Vlaicu, nr.182
Lidl CluiNapoca Alexandu Vaida Voievod nr.59
Lidl CluiNapoca Str. Frunzisului 87-89
Lidl Cluj Napoca Str. Eroilor,m.l-7
Lidl Cluj Napoca Str. Republicii, nr.109
Lidl Clui Napoca Str. Bund Ziua,nr.57
Lidl CluiNapoca Calea Baciului, nr.47 A
Lidl Cluj Napoca Str. 2l Decembrie, nr. 95-97
Lidl Codlea Str. Lung[, m.32
Lidl Constanta Str. BabaNovac, nr. 195
Lidl Constanta Str. Soveja, nr. 35-35,{
Lidl Constanta Bld. I. C. Bratianu, nr. 140

t6
Lidl Constanta Str. Soveja, nr 15C
Lidl \ , Constanta Str. Industriei Mici, nr. I
Lidl \; ponstanta Sos. Mangaliei, nr. 165
t
Lidl *,l; praiova Str. George Enescu, nr.72 B, C, D
LrdLiYvq lCrarova Str. Maramureq, nr. 4
L({I*Y Craiova Calea Bucureqti, nr. 116
rfrT Craiova Str. Caracal, nr. 150 A
Lidl Cristuru Secuiesc Str. Kriza Janos, nr.29
Lidl Cugir Str. Victoriei, nr. 66
Lidl Curtea de Argeg Str. Barajului, nr. 10
Lidl Deva Calea Zarandului, nr. 109
Lidl Deva Str. Beian, m.2 A
Lidl Dorohoi Str. C-tin Dobr. Gherea, nr.25
Lidl Drdgdsani Str. Tudor Vladimirescu, nr. 355
Lidl Drobeta Bld. Tudor Vladimires cu, nr. 147
Lidl Drobeta Splaiul Mihai Viteazu, nr.148
Lidl Dumbrdvi!a Str. Petofi Sandor, nr. 151
Lidl Eforie Nord Str. Traian, nr. 18
Lidl FS.gdraq Str. T. Vladimirescu, nr. 80
Lidl Fdlticeni Str. Plugari, nr. 3
Lidl Focqani Str. Piala Victoriei, nr. 1
Lidt Focsani Str. Cuza Voda, nr. 35
Lidl Gaesti Str. N. Titulescu, nr.46
Lidl Galati Str. Victor Valcovici, nr. 13
Lidl Gala{i Str. General Ion Dragalina, nr. 1
Lidl Galati Str. Oltului, tr. 3
Lidt Gala{i Str. Nicolae Mantu, nr.67
Lidl Gherla Str. Hasdatii, nr. I
Lidl Giroc Str. Timiqoarei, nr. 11
Lidl Giurgiu Str. Mihai Yiteazu, nr. 14
Lidl Hateg Str. Tudor Vladimirescu, nr. 13
Lidl Hunedoara Str. Mihai Viteazu, nr. 3
Lidl Huqi Str. A.I. Cuza,nr.4A
Lidl Iasi Str. Pantelimon Halipa, nr. 3C
Lidl Iasi Str. Vasile Lupu, nr. 78
Lidl Iasi Str. Nicolina,nr.2
Lidl Iasi Bld. Chimiei, rc.2A
Lidl Iasi Str.Poitiers Nr.6
Lidl Iasi Str. Tabacului, nr. 7A
Lidl Iasi Blvd. Primaveriinr.2
Lidl Iasi Str. Niceman,nr.2
Lidl Iasi Str. Poitiers, 6
Lidl Ilfov Sos. Cemica, nr 6
Lidl Ilfov Rezervelor nr.7l
Lidl Luduq Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13
Lidl Lugoj Str. Caransebegului, nr.2 A
Lidl Lupeni Str. T. Vladimirescu, 28
Lidl Mangalia Str. Constantei,rr.62
Lidl Medeidia Str. Independentei, nr. 12
t7
Lidl str. sibiului, nr. 70
Lidl Miercurea Ciuc Str. Lunca Mare, m.26
(
Lidl Mioveni Bld. Dacia, nr. 11
t
Lidl Mizrl Str. Mihai Bravu, nr. 110 E
Lidl MoineEti Str. Cdpitan Zd,gdnescu
.t

Lidl MoldovaNoud Str. N. Titulescu, nr. 9


Lidl Moreni Str.22 Decembrie 1989, nr. 6
Lidl Motru Str. Macului,nt.14
Lidl Ndsdud Str. Gdrii, ff. 2
Lidl Navodari Str. Constantei,nt.2D
Lidl Odorheiu Secuiesc Str. Bethlen G., 108
Lidt Oltenita Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 35c
Lidl Oneqti Str. Ciregoaia, nr. 20 bis
Lidl Onegti Str. Libertdfii, nr. 86 A
Lidl Oradea Bld. T. Vladimirescu, nr. 88
Lidl Oradea Str. Fabricilor, nr. 3
Lidl Oradea Oradea, Nuftrului, nr. 28J
Lidl Oradea Calea Borsului, nr. 6C
Lidl Ordptie Bld. Eroilor,nr.20
Lidl Oravila Str. Clo;ca,nr.42
Lidl Olelu Roqu Str. Rozelor, nr. 1 A
Lidl Otopeni Calea Bucurestilor, nr. 50B - 52
Lidl Paqcani Str. Moldovei,nr.IT
Lidl Pecica Str. 1, nr.94
Lidt Petroqani Str. Oituz, nr.2 A
Lidl Piatra Neamt Str. I Decembrie 1918, nr. 44 bis
Lidl Piatra Neamt Bld. Decebal , nr.98
Lidl Piatra Neamt Str. Dascalescunr2-2a
Lidl Piatra Neamt Str. BistriJei, nr. 1
Lidl Pitesti Str. Razboieni, nr. I
Lidl Piteqti Bld. Nicolae Bdlcescu, nr. 165
Lidl Piteqti Str. Petrochimiqtilor, nr. 2-ll9
Lidl Ploiesti Bld. Republicir, nr. 29 I
Lidl Ploieqti str. Libertdlii,2A
Lidl Ploieqti Str. Grddinari,nr.42
Lidl Popesti Leordeni Sos. Oltenitei,t:r.T
Lidl Radauti Str. Stefan cel Mare, nr.77-81
Lidl Reghin Str. Apalinei, nr. 1
Lidl Reqi{a Str. Toamnei,w.2
Lidl Resita Bd., Revolutia din Decembrie, nr 1A
Lidl Rm. Vdlcea Str. Dem Rddulescu, nr. 18
Lidl Rm. VAlcea Str. Cogbuc,ffi.2
Lidl Roman Str. Sucedava, nr. 31
Lidt Roman Str. Mihai Yiteazu, nr. 11
Lidl Rosiorii de Vede Str. Dunarii, nr. 103-105
Lidl Salonta Str. Regele Ferdinand, nr. 3
Lidl Satu Mare str. Rodnei, nr. 54-57
Lidl Satu Mare Str. Lalelei, tr. 3
Lidl Scheia Str. Humorului, nr. 1
18
Lidl Se Str. Augustin Bena, nr.19-24
Lidl Selimbar Bld. Mihai Viteazu, nr. 3
Lidl Sf. Gheorghe Str. Ldcrdmroarei, nr. 2
Lidl ,\ Sibiu $os. Alba Iulia,nr.47 A
Lidl ;li Sibiu $tr. Rusciorului, nr.48 A
Lidt/;l Sighetu Marma{iei Str. Bogdan Vod5, nr.78-84
LKsy Sighisoara str. Gheorghe Lazar, Nr.6
Slatina Str. A1. Ioan Cuza, nr. 154
Lidl Slatina Str. Drdgdnegti, nr. 2l A
Lidl Slobozia Str. Gdrii, m. 2
Lidl Slobozia $os. Buc. - Constanfa, km. 109
Str. Bethlen Gabor, nr
Lidl Iernut
108
Lidl Suceava CaleaUnirii nr.24
Lidl Suceava Str. Zamca nr. 15
Lidl Suceava 2 Cuza Voda, nr. 59
Lidl T6rgoviqte Str. Arh. Pintea Gheorghe, nr. 5
Lidl Tdrgoviqte Bld. I. C. Bratianu, nr. 13E,
Lidl Tdrgu LdpuS Str. Florilor, nr.2
Lidt Targu Mures Str. Livezeni, m. 6
Lidl Targu Mures Str. Sinaia nr. 3
Lidl Targu Mures str. Gheorghe Doja, rtr.62
Lidl Targu Neamt Bld. Mihai Eminescu, nr.14
Lidl Tdrgu Secuiesc Bld. 1 Decembrie 1918,nr.44
Lidl Tdrndveni Str. Victoriei, nr. 20-22
Lidl Tdqnad str. Lacramioarei, nr. 56
Lidl Tecuci Str. I Decembrie 1918, nr. 109
Lidl Tg. Jiu Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 112
Lidl Tg. Jiu B-dul Victoriei, nr. 189 A
Lidl Timipoara Str. Budai Deleanu, nr. 48
Lidt Timiqoara Str. Simion Bdrnutiu 29
Lidl Timipoara Calea Martirilor, nr. 99
Lidl Timigoara Bld. I. Bulbuca, nr. 38
Lidl Timigoara Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15 A
Lidl Timigoara Str. Miresei,nr.2
Lidl Titu Str. Pictor N. Grigorescu, nr. 50-52
Lidl Toplita Str. Sportivilor, nr. 6
Lidl Topoloveni Calea Bucuregti, nr. 50-52
Lidl Tulcea Str. Victoriei,nr.99
Lidl Tulcea Str. Babadag, nr. 183
Lidl Tunari Calea Bucuresti 98B
Lidl Turda Str. Victoriei, nr. 33
Lidl Tuzla Aviatorilor; 1 A
Lidl Urziceni Calea Bucureqti, nr. 108
Lidl Vdlenii de Munte Str. Nicolae Iorga, nr.4I
Lidl Vaslui Str. Decebal,nr.2A
Lidl Victoria Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13 bis
Lidl Voluntari Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 88
Lidl Voluntari Bd. Voluntari,nr.T6

I9
Lidl Voluntari Sos Bucuresti Nord nr 14
Lidl Zaldu Bld. Mihai Viteazul, nr. 63
Lidl Zdmeqti Str. Ciucag, nr. 11
Lidl Brasov Str. Spicului

20