Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți


Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității
lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Denumire Proiect: Creşterea ocupării prin susținerea şi dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud -
Muntenia

Aprobat,
Manager de proiect,
Costel Emil COTEŢ

Instrucțiune de lucru Desfășurarea achizițiilor de către start-


up-uri

COD: IL-19

Proiect BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 1 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Cuprins
1. Scopul instrucţiunii de lucru
2. Domeniul de aplicare al instrucţiunii de lucru
3. Documente de referință
4. Definiţii
5. Organizarea procesului de achiziţie
5.1. Planificarea achiziţiei
5.2. Fundamentarea achiziției și precizarea valorii estimate
5.3. Stabilirea specificațiilor tehnice ale produsului/serviciului/lucrării care constituie
obiectul achiziției
5.4. Solicitarea ofertelor
5.4.1. Achiziție directă – contractare directă
5.4.2. Cerere de ofertă
5.4.3. Achiziție de articole de pe raft
5.4.4. Studiu de piață
5.6. Arhivarea dosarului de achiziției
6. Responsabilități
7. Anexe
Anexa 1 – Model de Referat de necesitate
Anexa 2 – Model de Specificații tehnice
Formular nr. 1 – DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13,
14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și
completările ulterioare
Anexa 3 – Model de Notă justificativă de atribuire a contractului de furnizare
produse/lucrări/servicii
Anexa 4 – Model de Adresă depunere dosar de achiziție

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 2 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
1. Scopul instrucţiunii de lucru

Instrucţiunea de lucru IL-19 – Desfăşurarea achiziţiilor în cadrul start-up-urilor


stabileşte cadru unitar pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de achiziţie de produse,
servicii sau lucrări în start-up-urile finanțate în cadrul proiectului BIZZSMART -
POCU/82/3/7/105944 – Creşterea ocupării prin susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului
inovativ în regiunea Sud - Muntenia.

2. Domeniul de aplicare al instrucţiunii de lucru

Prevederile instrucţiunii de lucru IL-19 – Desfășurarea achizițiilor în cadrul start-


up-urilor se aplică activităților de achiziție derulate de start-up-uri pentru a asigura că acestea
se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Ghidul Solicitantului, cu respectarea
transparenţei, corectitudinii şi oportunităţilor egale pentru furnizori. De asemenea, instrucţiunea
asigură şi respectarea principiilor economiei şi eficienţei, respectiv folosirea sistemului
concurenţial şi a criteriilor economice, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

3. Documente de referință

• Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


• Ghidul Solicitantului condiții generale
• Ghidul Solicitantului condiții specifice “România Start-up Plus”
• Cererea de finanţare a proiectului BIZZSMART - POCU/82/3/7/105944
• Schema de ajutor de minimis “Romania Start Up Plus”
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
• IL-10 – Metodologie privind concursul de planuri de afacere
• Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică
acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 3 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
• Legislația disponibila pe www.anap.gov.ro aplicabila Legii nr. 98/2016 privind
achizițiile publice

4. Definiţii

Start-up (sau firmă) – firmă înfiinţată în proiectul BIZZSMART şi finanţată prin programul
“România Start-up Plus”;
Administrator (beneficiar) – persoană desemnată prin actul constitutiv al firmei ca având
atribuţii de reprezentant legal în relaţia cu terții şi care beneficiază de ajutorul de minimis
acordat prin proiect;
Administrator schemă de antreprenoriat – Universitatea POLITEHNICA din București,
beneficiarul finanțării nerambursabile, selectat în condițiile stabilite conform Ghidului
solicitantului în cadrul proiectului „România Start-up Plus”;
Buget de investiții – documentul, anexă la contractul de subvenție încheiat între administratorul
schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis, în care sunt estimate cheltuielile
ce urmează a fi realizate, din alocația financiară nerambursabilă și/sau contribuția proprie, în
perioada de implementare a planului de afacere contractat;
Consilier demarare și implementare afacere – persoana desemnată să acorde consiliere, sprijin
pentru inițierea afacerilor, activități de asistență și post-asistență în sprijinul inițierii afacerilor
și a ocupării pe cont propriu;
Ofertă – document prezentat de furnizorul unui produs, serviciu sau al unei lucrări prin care
acesta îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achiziție
publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică (Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice);
Specificaţii tehnice/caiet de sarcini – toate cerinţele şi/sau caracteristicile de natură tehnică care
permit descrierea unui produs, serviciu sau lucrare într-o manieră corespunzătoare şi
îndeplinesc necesităţile start-up-ului;
Referat de necesitate – document intern ce cuprinde necesităţile de produse, servicii şi lucrării
identificate, precum şi preţul unitar/total al necesităților (Hotărârea de Guvern nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 4 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
contractului de achiziție publică acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice);
Contract de achiziție publică – contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, încheiat în scris între start-up şi unul sau mai mulți operatori economici, care are
ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii (Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice);
Documentele achiziţiei – totalitatea documentelor elaborate pentru o achiziţie, inclusiv
documente justificative care atestă realitatea achiziţiei;
Valoarea estimată a achiziţiei – o determinare valorică a obiectului achiziţiei, exprimată în lei
fără TVA, care reprezintă valoarea actualizată în baza necesităților efective, conform
specificațiilor tehnice aprobate, precum și prețurilor curente practicate pe piață.

5. Organizarea procesului de achiziţie

Organizarea procesului de achiziţie presupune parcurgerea următoarelor etape:


• fundamentarea achiziției și precizarea valorii estimate conform Bugetului de
investii contractat;
• stabilirea specificațiilor tehnice ale produsului/serviciului/lucrării care constituie
obiectul achiziției;
• solicitarea ofertelor;
• stabilirea câștigătorului;
• contractarea furnizorului declarat câștigător;
• realizarea achiziției produsului/serviciului/lucrării care constituie obiectul
achiziției (comanda și recepția produsului/serviciului/lucrării).
Beneficiarul are obligația comunicării permanente cu consilierul demarare și
implementare afacere desemnat, cu privire la derularea efectivă a procedurilor de achiziții
realizate în cadrul activităţii start-up-ului.
Metodele de achiziţie aplicabile sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Produse -Cerere de oferte
- Achiziționare de articole de pe raft

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 5 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
- Contractare directă (doar în cazul în care este unic furnizor)
- Studiu de piață
Servicii, altele decât consultanță - Cerere de oferte
în managementul proiectului - Contractare directă (doar în cazul în care este unic furnizor)
Lucrări - Cerere de oferte
- Contractare directă (doar în cazul în care este unic furnizor)

5.1. Planificarea achiziţiei


Achizițiile din proiect se realizează în conformitate cu Bugetul de investiții contractat
și în conformitate cu perioada de implementare a activității (v. Graficul Gantt).
Bugetul de investiții poate fi actualizat în următoarele situaţii:
• se identifică necesitatea realizării de noi achiziții, care nu au fost prevăzute
inițial, necesare implementării planului de afacere contractat;
• se modifică valoarea estimată a achiziției, ca urmare a actualizării acesteia în
raport cu prețurile pieței, cu respectarea IL-10 – Metodologie privind concursul
de planuri de afacere;
• se identifică erori care trebuie corectate.
PRECIZĂRI: 1. Nici o achiziție nu se poate derula fără verificarea și aprobarea consilierului
demarare și implementare afacere desemnat.
2. Modificarea Bugetul de investiții se face doar prin act adițional.
3. Durata activităților (Graficul Gantt) poate fi modificată prin notificare.

5.2. Fundamentarea achiziției și precizarea valorii estimate


Fundamentarea achiziției și precizarea valorii estimate se realizează în conformitate cu
Bugetul de investiții contractat și cu perioada de implementare a activității (v. Graficul Gantt).
În această etapă se întocmește Referatul de necesitate (v. model Anexa 1), anterior demarării
procedurii de achiziție. Acesta se va transmite consilierului demarare și implementare afacere
desemnat în vederea verificării și aprobării.

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 6 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Valorile de referință ale prețurilor/cotațiilor utilizate pentru estimarea costurilor pot fi
primite de la diverși ofertanți, direct sau în urma unei solicitări, sau pot fi obținute prin analiza
pieței (cataloage, magazine online și orice bază de date disponibilă pe internet).
Valoarea estimată, menționată în Referatul de necesitate, trebuie să fie valabilă la
momentul efectiv al lansării procedurii de achiziție.

5.3. Stabilirea specificațiilor tehnice ale produsului/serviciului/lucrării care constituie


obiectul achiziției
Anterior demarării unei proceduri de achiziție, se elaborează specificațiile tehnice (v.
model Anexa 2) într-o manieră cât mai clară și cuprinzătoare, astfel încât să fie descrise toate
caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor necesare.
Specificațiile tehnice, permit tuturor ofertanților să elaboreze oferta tehnică pe baza
accesului egal la informații, includ toate cerințele, inclusiv caracteristicile de natură tehnică,
funcțională sau operațională care permit fiecărui produs/lucrare/serviciu să fie descris în mod
obiectiv în funcţie de necesitățile start-up-ului şi în concordanță cu Planul de afacere
contractat.
PRECIZĂRI: 1. Specificațiile tehnice, prevăzute în documentația pentru ofertanți, reprezintă
un minim de caracteristici în conformitate cu Planul de afacere contractat.
2. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un
produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o
licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a
tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi
considerate ca având mențiunea "sau echivalent".

5.4. Solicitarea ofertelor


Solicitarea ofertelor se poate face prin: email, direct la sediul furnizorului, studiu de
piață etc.

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 7 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
5.4.1. Achiziție directă – contractare directă
Metoda achiziției directe a produselor/lucrărilor/serviciilor fără parcurgerea procesului
de selecție competitivă, se poate aplica dacă există un singur furnizor, executant sau/și prestator,
adică atunci când obiectul achiziției nu pot fi obținut decât dintr-o singură sursă.
Aplicarea acestei metode de achiziție se verifică și se aprobă de către consilierul
demarare și implementare afacere alocat beneficiarului, în situații foarte bine justificate (v.
model Anexa 1 – Referat de necesitate).
PRECIZARE: 1. La recepția produselor se va întocmii PROCESUL VERBAL DE
RECEPȚIE, care va cuprinde informații relevante pentru identificarea
produselor/ serviciilor/lucrărilor achiziționate.
2. Pentru echipamente, la punerea în funcțiune, se va întocmii PROCESUL
VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE.

5.4.2. Cerere de ofertă


Cererea de oferte are în vedere selecția prin comparare a mai multor oferte obținute de
la diferiți furnizori, prestatori sau executanți, astfel încât să fie asigurată competiția.
Procedura are în vedere solicitarea a cel puțin 3 (trei) oferte din care cel puțin una
conformă, adică respectă toate specificațiile tehnice solicitate și se încadrează în bugetul estimat
pentru respectivul tip de cheltuială.
În cazul în care nu a fost primită nicio ofertă conformă, beneficiarul trebuie să reia
procesul de achiziție după revizuirea documentației de atribuire.
Atribuirea contractului de achiziție se face prin analiza ofertelor şi elaborarea unei note
justificative de atribuire (v. model Anexa 3).
PRECIZARE: 1. La recepția produselor se va întocmii PROCESUL VERBAL DE
RECEPȚIE, care va cuprinde informații relevante pentru identificarea
produselor/ serviciilor/lucrărilor achiziționate.
2. Pentru echipamente, la punerea în funcțiune, se va întocmii PROCESUL
VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE.

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 8 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
5.4.3. Achiziție de articole de pe raft
Metoda se aplică pentru achiziția bunurilor de tipul articolelor generale (de exemplu,
papetărie și birotică în cantități limitate) disponibile la diverși furnizori locali și presupune
colectarea de informații din piață privind articolele care urmează a fi achiziționate (preț și
calitate), compararea caracteristicilor acestora și selectarea furnizorului.

5.4.4. Studiu de piață


Metoda presupune elaborarea unui studiu de către achizitor având ca surse de informare:
site-uri de specialitate, cataloage, oferte de la furnizori etc.
PRECIZARE: 1. La recepția produselor se va întocmii PROCESUL VERBAL DE
RECEPȚIE, care va cuprinde informații relevante pentru identificarea
produselor/ serviciilor/lucrărilor achiziționate.
2. Pentru echipamente, la punerea în funcțiune, se va întocmii PROCESUL
VERBAL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE.
3. La întocmirea studiului de piață se va avea în vedere obținere de oferte din
cel puțin trei medii diferite.

5.6. Arhivarea dosarului de achiziției


Dosarul achiziției, însoțit de un opis, trebuie să cuprindă toate documentele elaborate
pentru achiziție, în original, în conformitate cu prezenta procedură.
O copie a dosarul de achiziție se va depune la sediul UPB însoțit de o adresă conform
modelului din Anexa 7.

6. Responsabilități

Administratorul start-up-ului are următoarele responsabilități:


• să respecte Bugetul de investiții contractat și, în cazul modificării acestuia, să
informeze consilierul demarare și implementare afacere cu privire la întocmirea
documentelor necesare actului adițional;

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 9 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
• să întocmească documentele necesare derulării achizițiilor în conformitate cu
modelele menționate în prezenta instrucțiune de lucru;
• întocmește Referatele de necesitate;
• întocmește Specificații tehnice ale achizițiilor;
• face analiza ofertelor/studiul de piață;
• semnează contractele/notele de comanda de achiziţie;
• depune în copie dosarul de achiziție la sediul UPB;
• să colaboreze cu consilierul desemnat, în toate activitățile corespunzătoare
procesului de achiziție și recepție a produselor/lucrărilor/serviciilor contractate.
Consilierul demarare și implementare afacere are următoarele responsabilități:
• să asigure consultanță în procesul de achiziție;
• să verifice documentele care justifică modificarea Bugetul de investiții contractat;
• să verifice concordanța dintre Bugetul de investiții contractat și graficul acestora;
• să aprobe în timp util și după o verificare atentă, toate documentele necesare
derulării achizițiilor.
PRECIZĂRI: Actul adițional referitor la modificarea Bugetul de investiții contractat se face
cu aprobarea expertului de monitorizare și raportare, a experților în domeniul
calității și a managerului de proiect.

7. Anexe

Anexa 1 – Model de Referat de necesitate


Anexa 2 – Model de Specificații tehnice
Formular nr. 1 – DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13,
14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și
completările ulterioare
Anexa 3 – Model de Notă justificativă de atribuire a contractului de furnizare
produse/lucrări/servicii

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 10 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Anexa 4 – Model de Adresă depunere dosar de achiziție

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 11 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Anexa 1
Denumire firmă:
CUI:
Nr. de ordine în registrul comerțului:
Sediu social:
Punct de lucru:
Verificat și aprobat,
Consilier demarare și implementare afacere,

Referat de necesitate
Nr. .................. din ..................

POCU/82/3/7/105944 - Creșterea ocupării prin


Titlul proiectului: susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în
regiunea Sud - Muntenia
Denumirea contractului de achiziție:
Durată contract:
Procedura de achiziție:
Obiectul contractului de achiziție:
Valoarea estimata a achiziției pentru .................... este de ........................ lei cu TVA, din care
................... lei TVA, valoare aprobata prin Contract de subvenție nr. ......... din ...........,
încheiat între UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI, în calitate de
administrator al schemei de antreprenoriat și ......................................................... SRL, în
calitate de beneficiar de ajutor de minimis, și confirmată de valorile obținute în sondarea pieței,
în perioada ............................

Justificarea alegerii criteriului de selecție:


Cel mai mic preț
Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic

În cazul selectării “Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economicˮ detaliați
criteriile pe baza cărora se va face selecția:
1. ...................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................etc.

Nr. Denumirea Cantitate/ Valoare Valoare Valoare Valoare


crt. achiziției/serviciului/lucrării durată unitară totală fără TVA, lei totală cu
fără TVA, TVA, lei TVA, lei
lei (2 x 3) (4 + 5)
0 1 2 3 4 5 6
1
2

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 12 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Modalitatea prin care se dorește efectuarea achiziției:
Cerere de oferte
Achiziționare de articole de pe raft
Contractare directă (doar în cazul în care este unic furnizor)
Studiu de piață
În cazul selectării “Contractare directăˮ și “Achiziționare de articole de pe raftˮ justificați
alegerea:........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Ca urmare a celor de mai sus, s-a întocmit prezentul referat de necesitate, în scopul inițierii
procedurii de achiziție.

Data: Nume și prenume,

Funcție

Semnătură

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 13 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Anexa 2
Denumire firmă:
CUI:
Nr. de ordine în registrul comerțului:
Sediu social:
Punct de lucru:
Verificat și aprobat,
Consilier demarare și implementare afacere,

Specificații tehnice

1. ADRESA ȘI PERSOANA DE CONTACT BENEFICIAR


Adresa:
Localitatea: Cod poștal: Tara:
Persoana de contact: Telefon:
E-mail:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Denumirea contractului
Furnizarea de ................................................ în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105944 -
Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud -
Muntenia – Contract de subvenție nr. ………/data…………..
2.2. Tipul contractului și locul de livrare
Furnizare de ………………………….
Locul de livrare a………………..: ……………………………
2.3. Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contractul prevede furnizarea următoarelor:
Denumire obiectiv de investiții Cod CPV UM Cant.

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 14 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea totală estimată a contractului de furnizare supusa achiziției este de:
..........................lei fără TVA.
Nr. Denumire produs UM Cant. Preț Valoare
crt. unitar estimată
fără TVA, fără TVA,
lei/buc lei
1.
2.
3.
4.
...
Total:
3.2. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante
Sursele de finanțare ale proiectului sunt:
- Surse proprii:.............................
- POCU/82/3/7/105944 - Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului
inovativ în regiunea Sud - Muntenia
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din
zona urbană, Schema de ajutor de stat - Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii
microîntreprinderilor în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

4. CERINȚE MINIME DE PARTICIPARE/DOCUMENTE DE CALIFICARE


Situația juridică a operatorilor economici
4.1.a) Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor
Ofertantul/ofertanții vor prezenta următoarele documentele:
1. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, 14, 15 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea
neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare
Modalitatea de îndeplinire: Declarație pe proprie răspundere (completare Formular nr. 1). În cazul
unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat este obligat să prezinte acest document. Lipsa
prezentării documentului duce automat la descalificarea ofertantului.
Pentru această declarație, persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul beneficiarului privat
în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire în sensul OUG
nr. 66/2011 sunt următoarele:
………………….. – Asociat …………%; Administrator/Reprezentant legal proiect.
………………….. – Asociat …………%

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 15 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
4.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
• Persoane juridice române:
- Certificat Constatator ORC – care sa cuprindă și obiectul de activitate al societății ofertante.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere
a ofertelor. Din certificatul constatator trebuie să rezulte că ofertantul este activ și este autorizat să
furnizeze/producă produsele solicitate (cod CAEN principal și/sau secundar corespunzător).
Certificatul poate fi depus în original sau copie legalizată sau copie semnată și stampilată cu
mențiunea “conform cu originalul” și trebuie să fie emis cu maxim 30 de zile înainte de data
depunerii ofertelor;
- Certificat de înregistrare (copie semnată și stampilată cu mențiunea “conform cu
originalul”).
• Persoane juridice străine:
- Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere
profesional în original sau copie, cu traducere autorizată. Informațiile cuprinse în acest document
trebuie să fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din document trebuie să reiasă
faptul că ofertantul are înregistrată activitatea ce urmează a fi realizată prin contractul de furnizare.
Ofertantul va depune documente din care să rezulte faptul că obiectul contractului de achiziție
trebuie să aibă corespondent în nomenclatorul/obiectul de activitate al ofertantului, emis de
autoritățile competente din țara respectivă (echivalent al Certificatului constatator emis de ONRC
în România).

5. CRITERIUL DE SELECȚIE:
Cel mai mic preț
Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic
În cazul selectării “Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economicˮ detaliați
criteriile pe baza cărora se va face selecția:
1. ...................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................etc.

6. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE


Nr. Denumire produs Nr. Caracteristici tehnice (minimale)
crt. bucăți obligatorii

1.

2.

Notă: în această secțiune se va detalia modul de:


1. Ambalare, livrarea, instalarea si punerea în funcțiune

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 16 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
2. Recepție a bunurilor
3. Perioada de garanție
4. Plata echipamentului
PRECIZARI:
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un produs special,
o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt
menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste
specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 17 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Formular nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC
................................................
(denumire/adresa sediu)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, 14 și 15 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a ........................................................., în calitate de .....................................,


referitor la achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare ............................., declar
pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art.
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că
nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13, 14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și
utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat ....................................
dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că ........................................ are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data:
................................................
(numele și prenumele, funcția persoanei autorizate)

......................................................
(semnătura persoanei autorizate)

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 18 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Anexa 4
Denumire firmă:
CUI:
Nr. de ordine în registrul comerțului:
Sediu social:
Punct de lucru:

Adresa privind depunerea dosarului de achiziție


Nr. .................. din ..................

Către Universitatea Politehnica din București


În atenția Domnului/Doamnei consilier.......................................……

Beneficiar:
Tipul contractului:
Denumirea achiziției:
Valoarea estimată a contractului (fără TVA):
Procedura aplicată:
Nr. și data contractului de achiziție:
Contractor:
Valoarea contractului (fără TVA):

Subsemnatul/a, ……………….., va transmit dosarul achiziției de ......... încheiat cu ................


Dosarul conține ….......... dosare/bibliorafturi, cu un număr de …............. pagini.
Persoana de contact pentru răspunsul la clarificări/completări este……………, date de contact
……………………

Numele și prenumele,

Funcția

Semnătura

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 19 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
Anexa 3
Denumire firmă:
CUI:
Nr. de ordine în registrul comerțului:
Sediu social:
Punct de lucru:
Verificat și aprobat,
Consilier demarare și implementare afacere,

Notă justificativă de atribuire a contractului de furnizare


produse/lucrări/servicii
Nr. .................. din ..................

1. Obiectul achiziției:
Obiectul achiziției îl constituie furnizarea de produse/lucrări/servicii după cum urmează:
Denumire obiectiv de investiții Cod CPV UM Cant.

2. Valoare totală estimată (fără TVA) : ........................

3. Procedura de atribuire este: .........................................

4. Operatori economici înscriși:


operator economic……………, oferta nr. ………….., data ………., metoda de obținere…….
operator economic……………, oferta nr. ………….., data ………., metoda de obținere…….
operator economic……………, oferta nr. ………….., data ………., metoda de obținere…….
etc.
Notă: Metoda de obținere poate fi de exemplu, email, vizitare site-uri, depunere la sediu etc.

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 20 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
5. Criterii de atribuire doar în cazul în care a fost selectată “Cea mai avantajoasă ofertă din
punct de vedere tehnico-economicˮ.

6. Verificarea propunerii tehnice


În urma verificării în detaliu a propunerii tehnice depuse de .............................., se constată
următoarele:
- oferta .............................. este declarata conformă cu cerințele precizate în Anexa 2 -
Specificații tehnice.

7. Verificarea propunerii financiare


S-a verificat în detaliu propunerea financiara a ofertantului și s-au constatat următoarele:
- propunerea financiară depusă de ............................ se încadrează în valoarea totală a
fondurilor alocate.

8. Stabilirea ofertelor inacceptabile/neconforme sau admisibile


Denumirea ofertantului Clasificarea Observații

9. Clasament
Aplicarea criteriului de selecție:
Cel mai mic preț
Prețul total ofertat, fără TVA Ofertant Loc clasament

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economic


Criterii Ofertant nr 1 Punctaj maxim / Pondere

Loc clasament
Criterii Ofertant nr 1 Punctaj maxim / Pondere

Loc clasament
Criterii Ofertant nr 1 Punctaj maxim / Pondere

Loc clasament
Având la bază procesul de evaluare desfășurat si prezentat în prezenta nota justificativa
de atribuire a contractului, se hotărăște că:

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 21 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019
oferta depusă de ........................ este declarată câștigătoare a procedurii de achiziție
“.................”, în vederea atribuirii contractului având ca obiect – ………………………
după cum urmează:

Denumire obiectiv de investiții Cod CPV UM Cant.

cu o propunere financiară de .................. lei fără TVA.

Drept pentru care s-a încheiat prezenta Notă justificativă de atribuire a contractului de
furnizare ..............................., astăzi, ............................., la sediul achizitorului.

Întocmit de,

Numele și prenumele,

..............................

Administrator

Semnătura

Desfășurarea achizițiilor de către start-up-uri Revizie: Data: Pag. 22 din 22


Bizzsmart IL-19, Ediția: 1 mai 2019

S-ar putea să vă placă și