Sunteți pe pagina 1din 6

OPERATOR ECONOMIC FORMULAR nr.

1
ACE INTERNATIONAL BUSSINESS CORPORATION S.R.L

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

nr....... / ..........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către Judeţul Giurgiu, str. București, nr. 10, Giurgiu, CP 080045, România

Ca urmare a anuntului publicitar nr. 148082 din 18.12.2017 prin care suntem invitaţi să prezentăm
ofertă în scopul atribuirii contractului „Studiu privind dezvoltarea sustenabilă și durabilă a pescuitului în
județul Giurgiu” noi ACE INTERNATIONAL BUSSINESS CORPORATION S.R.L vă transmitem
alăturat următoarele:
a) Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate (principal și
secundar)
b) CUI-ul societății
c) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
d) Declarație art. 59-60 din Legea 98/2016
e) Propunere tehnică nr. 1 / 11.01.2018
f) Propunere financiară nr. 2 / 11.01.2018

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării 11.01.2018

Cu stimă,

Ofertant,
ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL

Andrei Stănică - Administrator


OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr.2
ACE INTERNATIONAL BUSSINESS CORPORATION S.R.L

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în nicio situaţie prevăzută la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind
achiziţiile publicesi asumarea respectariiinterdictiilorprevazute de actele normative ce
reglementeazaachizitiile publice

Subscrisa ACE INTERNATIONAL BUSSINESS CORPORATION S.R.L, în calitate de Ofertant la


procedura de cumpărări directe pentru achiziţia de Cod CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de
studii (rev. 2), la data de 18.12.2017, organizată de JUDEȚUL GIURGIU, declar pe proprie răspundere
urmatoarele:
a) nu sunt in stare de insolvență ori lichidare, in supraveghere judiciara, in caz contrar
voi face dovada ca am capacitatea de executare a contractual; nu am comis o abatere grava
care imi pune in discutie integritatea. De asemenea, nu sunt intr-o situate de conflict de
interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, nu mi-am incalcat in mod grav sau
repetat obligate in cadrul unui contract de achizitii publice, nu am incercat si nu voi incerca
sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, abateri conform
art. 167 (1) din Legea 98/2016;
b) mi-am indeplinit obligate de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat. in conformitate
cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in Jara in care sunt stabilit, pana la data
depunerii ofertei, conform art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotararea definitiva a unei instance judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infractiunile de
la art. 164 din Legea 98/2016.xonstituirea unui grup infractional organizat, infractiuni de
coruptie, infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spalare de bani,
traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, frauds.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt adevarate, in fiecare detaliu si infeleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita , in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatfei penale privind falsul in declaratii.

Data completării: 11.01.2018

Operator economic,
ACE INTERNATIONAL BUSSINESS
CORPORATION S.R.L

Andrei Stănică - Administrator


OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr.3
ACE INTERNATIONAL BUSSINESS CORPORATION S.R.L

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în nicio situaţie prevăzută la art. 59-60 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile
publicesi asumarea respectariiinterdictiilorprevazute de actele normative ce reglementeazaachizitiile
publice

Subscrisa ACE INTERNATIONAL BUSSINESS CORPORATION S.R.în calitate de Ofertant la


procedura de cumpărări directe pentru achiziţia de Cod CPV: 79311100-8 - Servicii de elaborare de studii
(rev. 2), la data de 18.12.2017, organizată de JUDEȚUL GIURGIU, declar pe proprie răspundere că:

1. Prin semnarea prezentei declaratii,subscrisul declarantîmi însuşesccunoaşterea prevederii legale


privind definireaCONFLICTULUI DE INTERESE ,asa cum rezultă din textul art. 59 din Legea
nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, astfel:
“ Art.59.În sensul prezentei legi, prin conflict de interese seînţelege orice situaţie în care membrii
personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele
autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa
rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în
contextul procedurii de atribuire.
2. Prin semnarea prezentei declaratiisubscrisul declarant ,cunoscând si luând act de
conţinutulDispozitieiPreşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu privind nominalizarea persoanelor cu
funcţiei de decizie în cadrul autorităţii contractante U.A.T. JUDEŢUL GIURGIU ( care face parte
integrantă din prezenta declaraţie), confirm că nu mă regăsesc în niciuna din situaţiile prevăzute de art.60
din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice astfel :
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul
de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori
subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct
ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură
să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare
şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea
inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se
află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului
de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care
exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi
conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şiînteleg
căautoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării: 11.01.2018

Operator economic,

ACE INTERNATIONAL BUSSINESS


CORPORATION S.R.L

Andrei Stănică - Administrator


Anexa
LISTA

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

 Marian Mina - Presedinte Consiliul Judetean Giurgiu


 Vasile Andronache - Vicepresedinte Consiliul Judetean Giurgiu
 Lucian Corozel - Vicepresedinte Consiliul Judetean Giurgiu
 Florian Dinu - Secretar al judetului Giurgiu
 Florentina Stanculescu - Director executiv
 Cioaca Daniela - Director executiv
 Daniel Popescu - Sef serviciu
 Vlad Cosmin Ciobanu - Sef serviciu
 Daniela Artemiza Burcea - Director executiv adj.
 Alin Mihaila - Sef serviciu
 Lidia Pană - Coordonator Compartiment Achizitii Publice
 Mirela Delea - Consilier judetean
 Cristian Stenghel - Consilier judetean
 Aurelia Dobre - Consilier judetean
 Daniela Bardan - Consilier judetean
 Gogu Motan - Consilier judetean
 Dumitru Grigore - Consilier judetean
 Mariana Corbea - Consilier judetean
 Ionut-Gabriel Preda - Consilier judetean
 Catalin-Marius Teitanu- Consilier judetean
 Ionel Geanta - Consilier judetean
 Stefan-Ciprian Marica - Consilier judetean
 Mihai-Catalin Georgescu - Consilier judetean
 Daniel Cosmin Lazar - Consilier judetean
 Liviu Gabriel Nita - Consilier judetean
 Georgeta Mihut - Consilier judetean
 Cristiana Daniela Neagu - Consilier judetean
 Dumitru Gavrila - Consilier judetean
 Florian Velicu - Consilier judetean
 Emil Nicolae Epure - Consilier judetean
 Pea Mariana - Consilier judetean
 Vasile Mustatea - Consilier judetean
 Constantin Basangeac - Consilier judetean
 Mihnea Mihai Boerescu - Consilier judetean
 Dan Cristescu - Consilier judetean
 Marius Ionut Radu - Consilier judetean
 Mircea Andrei - Consilier judetean
 Iacob Marin Nicusor - Consilier judetean
 Cosmin Simion - Consilier judetean

Data completării: 11.01.2018

Operator economic,

ACE INTERNATIONAL BUSSINESS


CORPORATION S.R.L

Andrei Stănică - Administrator

S-ar putea să vă placă și