Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE MANDAT

Nr.din data de 9578/06.07.2020

prin acest contract Mandantul va fi reprezentat de catre societatea comerciala STERGERE


BIROUL DE CREDIT S.R.L

Incheiat intre:
Dl./Dna Boboc Mihai Bogdan cetatean roman cu domiciliul in Jud. Mehedinti, Mun Drobeta Turnu
Severin, Str. Cpt. Romulus Lepri, Nr.17 , identificat cu C.I.seria MH nr 488056 , eliberat de
SPCLEP/SPCEP Dr.Tr.Severin la data de: 17.07.2015 , avand CNP: 1880130250012 telefon
0757271231 email:........................................., in calitate de Mandant si
STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti,
Str. Paul Greceanu, nr. 18, Cam. 1, Sector 2, CP 020107, înregistrata la Registrul Comerţului sub
numărul J40/429/15.01.2018, Cod Unic de Inregistrare 38689167, avand contul nr.
RO04RNCB0286157356660001 deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentata de Dl.
ALEXANDRU GABRIEL SANDU in calitate de reprezentant legal, in calitate de Mandatar,
inteleg sa incheie prezentul contract in urmatoarele conditii:
I. Obiectul contractului
Art. 1. Obiectul acestui contract il constituie mandatarea de catre Mandant a Mandatarului, in
numele si pentru Mandant, in ceea ce priveste raportarea datelor negative in Biroul de Credit S.A.,
fara respectarea etapelor procedural instituite de legislatia in vigoare.
In acest scop, Mandatarul va efectua in numele si pentru Mandant urmatoarele:
a) Intocmirea documentatiei aferente raportarii eronate a datelor Mandantului la Biroul de
Credit S.A. in vederea corectarii sau stergerii lor.
b) Reprezentarea Mandantului in fata institutiilor bancare si a Biroului de Credit S.A. pentru
obtinerea si corectarea sau stergerea datelor raportate eronat, cat si in fata institutiilor abilitate ale
statului.
Aceste demersuri si proceduri de corectare sau stergere a informatiilor din Biroul de Credit, nu
includ faza procesuala si reprezentarea Mandantului de catre Mandatar in instanta.
II. Obligatiile partilor
Art. 2. Mandatarul va putea sa indeplineasca orice acte de procedura fiscala, administrativa,
civila, sa indeplineasca orice formalitati de orice natura in fata oricarei institutii de stat, persoana
juridica de drept public si/sau privat care ar fi necesare in vederea indeplinirii mandatului primit,
acestea fiind recunoscute ca valide, utile si opozabile Mandantului.
Mandatarul este investit cu puteri depline să formuleze, să semneze, să depună şi să ia
în primire cereri, declaraţii, înştiinţări, reclamaţii sau contestaţii, precum şi orice alte
documente şi formulare în vederea îndeplinirii unor proceduri administrative, care sunt
necesare în legatura cu prezentul mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Totodata mandatarul este investit de catre mandant cu dreptul de a crea in numele acestuia din
urma, o adresa de posta electronica (e-mail) in vederea accesarii platformei online a BIROULUI DE
CREDIT S.A.
Adresa de e-mail va fi utilizata exclusiv de catre mandatar sau de catre managerul de caz desemnat
de mandatar in acest sens, pentru efectuarea demersurilor necesare catre participanti (institutiile
financiare bancare sau non-bancare) in scopul realizarii obiectului prezentului contract de mandat.
(accesarea platformei online a BIROULUI DE CREDIT S.A., se va face intr-un mod securizat in numele
persoanei mandantului, prin obtinerea de la acesta din urma a codului de inrolare emis de biroul de
credit) in conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 privind protectia datelor cu
caracter personal si legislatia conexa in materie.
STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L / CUI: 38689167 / Nr. Reg. Com J40/429/15.01.2018
Cont IBAN: RO04RNCB0286157356660001 / Banca Comerciala Romana
Strada: Paul Greceanu, nr. 18, Sector 2, Bucuresti M. 0752.491.189 / 0743.856.927 / 0748.955.138 T./F: 021 320 88 13
Pagina 1 din 4
Art. 3. Se recunoaste posibilitatea mandatarului de a substitui in vederea indeplinirii
mandatului orice persoana fizica si/sau juridica despre care considera ca are aptitudinile necesare in
vederea indeplinirii obiectului acestui mandat, inclusiv incheierea de contracte de asistenta juridica
conform Legii 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat. Mandantul declara prin prezenta ca
are capacitatea de a incheia un contract de asistenta juridica cu unul dintre avocatii colaboratori ai
Mandatarului, in vederea reprezentarii intereselor Mandantului in fata institutiilor de stat, persoane
juridice de drept public si/sau privat abilitate.
Art. 4. Mandantul declara prin prezenta faptul ca pe perioada de derulare a acestui contact:
a) nu are si nu va incheia o conventie similara avand acelasi obiect cu o alta persoana fizica
si/sau juridica, acordand exclusivitatea totala Mandatarului,
b) Mandantul se angajaza sa nu incheie nici un fel de tranzactie legata de obiectul
mandatului, fara acordul scris, preliminar si asistenta Mandatarului,
c) pune la dispozitia Mandatarului toate datele, informatiile si documentele necesare
indeplinirii obligatiilor contractuale
d) intelege ca prezentul contract genereaza in sarcina STERGERE BIROUL DE CREDIT
S.R.L. exclusiv obligatii de diligenta,
e) plateste sumele stabilite, in cuantumul, in conditiile si la termenele stabilite prin prezentul
contract.
f) intelege ca sumele cu titlu de taxe legale se achita distinct de onorariul stabilit prin prezentul
contract.
Art. 5. In indeplinirea obiectului acestui mandat, toate actele de corespondenta se vor
comunica pe coordonatele mandatarului:
Adresa postala: Bucuresti, str. Paul Greceanu nr. 18, sector 2;
Art. 6. Informarile se vor face la solicitarea scrisa a Mandantului transmisa la unul din
contactele de la art. 5 si se va face doar in scris la adresa de e-mail indicata de Mandant.
Art. 7. Mandantul isi asuma intreaga raspundere pentru corectitudinea, realitatea si
valabilitatea informatiilor si documentelor puse la dispozitia Mandatarului pentru realizarea obiectului
prezentului contract.
Art. 8. Mandantul se obliga sa puna la dispozitia Mandatarului toate inscrisurile, documentele
sau orice alte acte necesare indeplinirii mandatului acordat, pe care le detine sau care sunt cerute de
Mandatar, astfel incat in lipsa lor nu ar putea sa indeplineasca obiectul acestui contract de mandat.
De asemenea, Mandantul declara ca va raspunde la orice solicitare de informare din partea
Mandatarului si va sprijini orice demers facut de acesta pentru indeplinirea obiectului contractului de
mandat.
Art. 9. Mandatarul si managerul de caz desemnat de catre acesta, pot semna orice acte in
numele si pe seama Mandantului care tin si concura la realizarea obiectului prezentului contract de
mandat.
Art. 10. Toate documentele rezultate si intocmite de catre Mandatar in numele Mandantului in
cadrul procedurilor de corectare sau stergere a datelor raportate eronat la Biroul de Credit S.A. sunt
proprietatea exclusiva a Mandatarului. Mandantul intelege si este de acord ca toate documentele
rezultate si intocmite de catre Mandatar in numele Mandantului in cadrul procedurilor de corectare
sau stergere a datelor raportate eronat la Biroul de Credit S.A., raman proprietatea Mandatarului.
Exceptie de la prezenta clauza sunt documentele de identificare ale Mandantului (Carte de Identitate,
Buletin de Identitate, Pasaport, etc) si rapoartele cu privire la situatia Mandantului in Biroul de Credit
S.A.
III. Pretul contractului
Art. 11. Mandantul se obliga sa plateasca Mandatarului la data semnarii prezentului contract
in vederea demararii procedurilor de corectare sau stergere a informatiilor eronate din Biroul de
Credit un tarif operational de 600 RON, din care se suporta costurile cu intocmirea documentatiei si
transmiterea acesteia. Acest tarif nu se restituie.

STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L / CUI: 38689167 / Nr. Reg. Com J40/429/15.01.2018
Cont IBAN: RO04RNCB0286157356660001 / Banca Comerciala Romana
Strada: Paul Greceanu, nr. 18, Sector 2, Bucuresti M. 0752.491.189 / 0743.856.927 / 0748.955.138 T./F: 021 320 88 13
Pagina 2 din 4
Mandantul se obliga sa achite comisionul de succes in cuantum de 1200 RON, in termen de
7 zile calendaristice, fie de la momentul la care mandantul devine exigibil pentru obtinerea unei
refinantari sau a unui nou credit, indiferent de cuantumul potential acordat de catre orice institutie
financiar bancara sau nebancara, fie de la momentul primirii raspunsului de radiere a mentiunilor
negative ori eronate inregistrate la Biroul de Credit SA sau a raportului din Biroul de Credit SA privind
corectarea datelor, fie de la momentul la care datele cu caracter personal ale mandantului sunt uitate
potrivit art 17 din Regulamentul European nr. 679/2016.
Neplata sumelor prevazute in prezentul articol la termenele fixate potrivit alin. 1 dau dreptul
Mandatarului sa procedeze la rezilierea de plin drept a contractului de mandat, fara nicio alta
formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara.
IV. Durata contractului
Art. 12. Termenul prezentului mandat este de 6 luni de la data semnarii, termen care se
prelungeste automat pana la finalizarea procedurii de corectare sau stergere a informatiilor eronate
din Biroul de Credit. In cazul in care Beneficiarul doreste renuntarea/incetarea prezentului contract
inainte de termenul stipulat, va achita catre Prestator onorariul stabilit in conformitate art. 11 intrucat
se considera ca nu a lasat libertatea de actiune acestuia si prin aceasta a prejudiciat sansele de
indeplinire a obiectului contractual.
Art. 13. Mandatarul va fi exonerat de raspundere in fata Mandantului in cazul intervenirii unor
situatii de impreviziune, situatii deosebite create prin ivirea pe durata contractului a unor evenimente
ce se produc fara nici o culpa din partea Mandatarului, evenimente ce modifica esential datele si
elementele avute in vedere de Mandatar cu ocazia contractarii antrenand o sarcina excesiva pentru
acesta in exercitarea obligatiilor sale contractuale, creand consecinte atat de oneroase incat nu ar fi
echitabil ca Mandatarul sa le suporte, ori ca urmare a producerii acelor evenimente imprevizibile,
Mandatarul se afla in imposibilitatea de a-si exercita obligatiile sale contractuale.
V. Litigii
Art. 14. Acest Contract este guvernat de legea romana. Partile se vor stradui cu buna
credinta, sa solutioneze pe cale amiabila eventualele dispute, controverse sau litigii aparute intre ele
in legatura cu derularea prezentului contract. In situatia in care nu se ajunge la o solutie pe cale
amiabila, atunci orice litigiu decurgand din/sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la
incheierea, executarea incetarea ori rezilierea lui, se va solutiona de catre instantele judecatoresti
competente.
Prezentul contract genereaza in sarcina STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L
exclusiv obligatii de diligenta.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

MANDANTUL MANDATARUL
S.C STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L.
Semnatura dvs. aici Prin administrator ALEXANDRU GABRIEL SANDU

STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L / CUI: 38689167 / Nr. Reg. Com J40/429/15.01.2018
Cont IBAN: RO04RNCB0286157356660001 / Banca Comerciala Romana
Strada: Paul Greceanu, nr. 18, Sector 2, Bucuresti M. 0752.491.189 / 0743.856.927 / 0748.955.138 T./F: 021 320 88 13
Pagina 3 din 4
Anexa nr. 1 la Contractul de Mandat nr. ………../………………….

Subsemnatul/a ____________________________, cetatean roman cu domiciliul in


localitatea________________________________________________________________________
__, indentificat prin CI seria ____, nr. ____________, eliberat de ____________________, la data de
_____________________, avand CNP: ___________________________, telefon:
__________________, email: _____________________, declar: ca informatiile si documentele pe
care le voi prezenta Mandatarului sunt reale, complete, corecte, date cu buna credinta si in
concordanta cu legislatia romana.
In vederea realizarii prezentului mandat imi aleg domiciliul în vederea exercitării
drepturilor prevazute potrivit art. 97 Cod civil coroborate cu prevederile art. 148-151 si art. 158 Cod
Procedura Civila, la sediul mandatarului STERGERE BIROUL DE CREDIT SRL,
J40/429/15.01.2018, CUI 38689167, situat in Bucuresti, Str. Paul Greceanu nr. 18, sector 2, sau la
adresa electronica a mandatarului : contact@stergerebirouldecredit.ro .
De asemenea, imi exprim liber si neechivoc consimtamantul, ca STERGERE BIROUL DE
CREDIT SRL sa prelucreze si sa primeasca informatii cu caracter personal, care privesc
secretul bancar al subsemnatului/subsemnatei de la institutiile de credit financiar bancare,
sau, dupa caz, nebancare.

STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de


dumneavoastră prin acest document (nume, prenume, adresa, telefon, email, cod numeric personal,
numar si serie Carte de identitate, situatie financiara, etc.) în scopul intocmirii documentatiei
aferente raportarii eronate a datelor Mandantului la Biroul de Credit S.A. in vederea corectarii sau
stergerii acestora. Datele vor fi dezvăluite institutiilor bancare si Biroului de Credit S.A. pentru
obtinerea si corectarea sau stergerea datelor raportate eronat, cat si in fata institutiilor abilitate ale
statului. Pe viitor, aceste date (nume, prenume, adresa, telefon, email, cod numeric personal, numar
si serie Carte de identitate, situatie financiara, etc.) ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea
noastră.
Conform Regulamentului European nr. 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi
prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la STERGERE BIROUL DE
CREDIT S.R.L.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Subsemnatul/a _____________________________________________, cetatean roman cu


domiciliul________________________________________________________________________
____________________, indentificat prin CI seria ____, nr. ____________, eliberat de
____________________, la data de _____________________, avand CNP:
___________________________, inteleg cele descrise in prezentul articol si sunt de acord cu
prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L. in
vederea indeplinirii obiectului prezentului contract.

MANDANTUL DATA
______________________ _____________________
Semnatura dvs. aici

STERGERE BIROUL DE CREDIT S.R.L / CUI: 38689167 / Nr. Reg. Com J40/429/15.01.2018
Cont IBAN: RO04RNCB0286157356660001 / Banca Comerciala Romana
Strada: Paul Greceanu, nr. 18, Sector 2, Bucuresti M. 0752.491.189 / 0743.856.927 / 0748.955.138 T./F: 021 320 88 13
Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și