Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de ameliorare a rezultatelor,

centrat pe dobândirea / exersarea de competenţe specifice care au fost descoperite ca fiind deficitare, în
urma testării iniţiale

Greşeli frecvente:
- cele mai frecvente greşeli ale elevilor sunt legate de faptul că nu pot anticipa elementele de conţinut ale unui text
( selectarea cuvântului potrivit în contextul respectiv)
- unii elevi întâmpină dificultăţi în utilizarea unui limbaj variat
- au probleme cu înţelegerea mesajului scris, iar unii elevi nu selectează răspunsul corect
Observaţii şi măsuri :
- voi pune la dispoziţia elevilor seturi de exerciţii de utilizare corectă structurilor argumentative, exerciţii de realizare a
expresivităţii; exerciţii morfo-sintactice de exprimare scrisă corectă
- voi utiliza în timpul orelor fişe de lucru cu exerciţii ce vizează înţelegerea textului, alegerea variantei corecte
- voi insista asupra unor norme de „ parler-lire-écrire”, însoţite de explicaţii; voi încerca să corectez sistematic temele şi lucrările
individuale ale elevilor, explicându-le, de fiecare dată, unde au greşit, cu scopul consolidării unor competenţe solide de folosire
corectă a structurilor ortografice tipice limbii franceze
NR. COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE ACTIVITĂŢI INTERVAL DE
CRT. TIMP
1. Identificarea, prin citire rapidă, de Domeniul personal ● Cochez la bonne réponse
informaţii / detalii specifice dintr-un Educatie, şcoală, alegerea carierei ● Cochez la collone
text mai lung, în vederea rezolvării Familie Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse en citant Oct. 2017
unei sarcini de lucru Relatii interpersonale şi sociale une phrase ou une expression du texte
Mediul înconjurător ● Continuez la phrase

1
2. Anticiparea elementelor de continut Domeniul personal ● Cochez la bonne réponse Oct.-Nov. 2017
ale unui text pe baza unei game largi Educație ● Cochez la collone Vrai ou Faux. Justifiez
de deprinderi –lexicale, gramaticale, Familie votre réponse en citant une phrase ou une
de coeziune, contextuale si Relații interpersonale şi sociale expression du texte
predictive Mediul înconjurător ● Continuez la phrase