Sunteți pe pagina 1din 18

UIMITOAREA DAISY

Uimitoarea Daisy
Această carte îi aparţine
Amazing Daisy!
Written by Nozizwe Herero
Illustrated by Siya Masuku
Designed by Leona Ingram
with the help of the Book Dash participants in Johannesburg on 27 June 2015. Uimitoarea Daisy
ISBN: 978-1-928318-32-3

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence


(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). You are free to share
(copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt
(remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose,
even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long
as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license,
and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner,
but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological


measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of
the material in the public domain or where your use is permitted by
an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions
necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity,
privacy, or moral rights may limit how you use the material.
Nozizwe Herero • Siya Masuku • Leona Ingram
Editori Ester Levinson & Melissa Davidson
Odată ca
niciodată, la o fermă trăia un puişor pe nume
din apropierea unui Daisy.
sătuc,
- Când cresc mare, vreau să zbor sus, sus Dar toţi ceilalţi pui
pe cer! spunea Daisy. râdeau de ea.
- Ce ciudată eşti! îi spuneau. Nu - Daisy, putem da din aripi, dar este
ne mai jucăm cu tine. foarte greu pentru un pui să zboare, îi
spuse mama.
Dar Daisy nu se lăsa.

Zilnic exersa de una


singură, fluturându-
şi aripile.

Flap, flap, flap, îşi


flutura aripile,
dar nu se putea ridica.
În timp ce exersa, se vedea
zburând sus pe cer, privind
în jos la ceilalţi pui.

Se vedea trecând în zbor pe


lângă vrăbii şi rândunele.

- Ia te uită! ar spune
păsările. Un pui care
zboară!
Se ridica puţin de la sol, dar
cădea imediat înapoi.

Aşa că … Flap, flap, flap, Daisy


îşi flutura aripile în fiecare zi.
- Niciodată nu voi putea zbura! se - Daisy, tu nu eşti ca ceilalţi pui.
văita ea mamei. Au dreptate Ei nu îşi doresc să zboare, dar tu
ceilalţi. îţi doreşti! Poţi să o faci! îi spuse
mama.
A doua zi, Daisy s-a suit pe coteţ şi
flap, flap, flap, şi-a fluturat aripile.

S-a ridicat în aer şi


şi-a fluturat aripile…

și şi-a fluturat aripile …

şi și-a fluturat aripile …

şi
Ceilalţi pui râdeau în
hohote.

- Ha, ha, ha! Ţi-am spus noi!


Puii nu pot zbura!
Dar în ziua următoare, Daisy
s-a cocoţat şi mai sus, pe un
hambar.

S-a ridicat în aer şi şi-a fluturat


Flap, flap, flap, Daisy
aripile… şi şi-a fluturat aripile …
şi-a fluturat aripile.
şi şi-a fluturat aripile…
Continua să zboare!

Vântul de sub aripi se înteţi


şi ea zbură tot mai sus!

Vrăbiile şi rândunele ziceau:


- Uimitor! Un pui care zboară!
Iar ceilalţi pui şi-ar fi
dorit să fie ca ea.

Au spus:
- O, Daisy, eşti uimitoare!