Sunteți pe pagina 1din 1

AGENT ECONOMIC/ OCOL SILVIC _______________________________________________

SEDIUL SOCIAL_______________________________________________________________

PUNCTE DE LUCRU___________________________________________________________

Nr________/__________________________

Tel__________________________________

CĂTRE
GARDA FORESTIERA ORADEA

Subsemnatul ______________________________________________reprezentant legal

în calitate de _____________________________al ____________________________________

prin prezenta solicităm a ni se elibera Acord distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special.
Specificăm faptul că activitatea pe care o desfăşurăm este de:
a) Exploatare forestieră
b) Debitare material lemnos
c) Prelucrare material lemnos
d) Comercializare material lemnos
Din tipurile de formulare specificate mai jos, cele solicitate sunt .
a) Avize de însoţire primare: _______blocuri.
b) Avize de însoţire secundare pentru materiale lemnaose altele decat cherestele:____ bloc
c) Avize de însoţire secundare pentru cherestele:_____blocuri
d )Registru de evidenţă intrări –ieşiri:_____blocuri
e) Registru evidenta a lemnului si produse din lemn care nu fac parte din categoria
materialelor lemnoase.___blocuri
Justificam numarul de avize primare AP prin :
1. Contract de masa lemnoasa pe picior nr.______din___________ cu un volum de ______mc; `
Contract de masa lemnoasa pe picior nr.______din___________ cu un volum de ______mc;
. Contract de masa lemnoasa pe picior nr.______din___________ cu un volum de ______mc;
2. Lista APV /Borderou APV aprobat nr.________din____________ cu un volum de ______mc:
3. Conform ultimului acord ni s-au alocat un nr. de __avize din care s-au consumat un nr de __..

Justificam numarul de avize secundare AA prin :


1. Numarul mediu lunar de avize emise pe ultimele 12 luni este de ___buc
2. Suntem operatori economici nou infiintati si pentru care, conform HG470/2014, se aloca
cate un bloc de formulare.
Justificam numarul de avize secundare AC prin
1.Numarul mediu lunar de avize emise pe ultimele 12 luni este de___buc
2. Suntem operatori economici nou infiintati si pentru care, conform HG470/2014, se aloca
cate un bloc de formulare.
Justificam numarul de registre de evidenta prin__________________________________
______________________________________________________________________________
Conform prevederilor R.E. nr.679/2016, cap.II-Principii, art.6, alin(1), lit.(a) , sunt de
acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea obtinerii Acordului de
distribuire si utilizare a documentelor cu regim special.

______________________________________________________________________________

( Numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă în mod oficial persoana juridică/fizică
autorizată, ştampila rotundă )