Sunteți pe pagina 1din 1

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY

Op e r a t o r d e d a t e c u c a r a c t e r p e r s o n a l î n r e g i s t r a t l a A N S P D C P c u n r . 2 0 4 25

REGULAMENT DE EXAMINARE EXAMINATION RULES

1) La sesiunile organizate pentru examinarea teoretică, 1) Rules for candidates at theoretical examination
solicitanţii au următoarele obligaţii: sittings:
a. să se prezinte cu 15 de minute înainte de începerea a. arrive 15 minutes before the start of the scheduled
sesiunii de examinare programată la ora şi în locul test sitting dressed accordingly;
stabilit pentru aceasta, având o ţinută vestimentară
decentă;
b. să prezinte secretarului comisiei de examinare b. show the identification documents (CI – identity
documentele nominale de calificare şi / sau de identitate card / passport / driving license, etc.) to the secretary
(CI / paşaport / carnet de conducere, etc.); of the examination committee;
c. să depoziteze obiectele personale, bagajele şi hainele c. store all personal belongings, luggage and clothing
în spaţiul / locul indicat de examinator / supraveghetor; in the spaces indicated by the examiner or invigilator;
d. să ţină telefoanele mobile închise şi depozitate în d. shut off all mobile phones and electronic devices
spaţiul / loc indicat de către examinator / supraveghetor and store them in the spaces indicated by the
pe tot parcursul examinării; examiner / invigilator during the examination;
e. să nu intre în sala de examinare cu înscrisuri e. do not enter the examination room with documents,
ajutătoare, dicţionare, manuale, orice mijloc electronic dictionaries, manuals, any electronic means of storing
de stocare a informaţiei, echipamente tehnice de information, audio / video recording equipment or any
înregistrare audio / video sau cu orice fel de alte obiecte other objects that could be used in the process of
care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor examination;
f. să nu coopereze sau să poarte discuţii cu alţi f. do not to cooperate or speak with other candidates
solicitanţi pentru rezolvarea subiectelor de examinare; during the examination;
g. este interzisă utilizarea calculatorului PC în scopul g. do not use the PC (personal computer) for other
efectuării altor tipuri de operaţiuni decât cele permise de types of operations than the ones allowed by the
aplicaţie (de ex.: schimbarea aplicaţiei, copierea, application (eg: changing the application, copying,
salvarea informaţiei de pe PC, etc.) acesta fiind utilizat saving information from the PC, etc.). The PC is used
exclusiv pentru susţinerea examenelor teoretice exclusively for the theoretical examination;
h. să nu facă niciun fel de însemnări pe testele de h. do not make any notes on the examination tests
examinare care au ataşate formulare de răspuns sau pe that have attached answer forms or on the annexes of
anexele testelor de examinare; the examination tests;
i. în cazul în care un candidat dorește să se adreseze i. if a candidate wishes to address the invigilator, the
supraveghetorului, candidatul va rămâne așezat și va candidate must remain seated and raise his hand;
ridica mâna
j. toate documentele puse la dispoziţie de către j. all documents made available by the invigilator
supraveghetor în timpul sesiunii de examinare vor fi during the examination session will be returned to the
înapoiate supraveghetorului la finalul fiecărui examen în invigilator at the end of each individual examination.
parte;
2) Încălcarea prevederilor menţionate la punctul (1) 2) Not complying with the provisions mentioned in
literele e); f); g); h) va duce la descalificarea point (1) (e); f); g); h) will lead to the disqualification of
candidatului de la sesiunea de examinare respectivă şi the candidate from the respective examination sitting
la anulare tuturor examenelor susţinute până în acel and to the cancellation of all examinations taken up to
moment. Candidatul va fi admis la o nouă examinare that moment. The candidate will be admitted to a new
după minimum 12 luni de la data finalizării sesiunii de examination after at least 12 months from the end of
examinare de la care a fost descalificat. Pentru a fi the examination sitting from which he was disqualified.
admis la o nouă sesiune candidatul va plăti integral In order to be admitted to a new sitting the candidate
tarifele în vigoare. will pay the entire examination fees.
3) Încălcările prevăzute la punctul (1) literele c); d); e); f) 3) Non-compliance with the provisions in point (1)
g) h) vor fi comunicate preşedintelui comisiei de letters c); d); e); f) g) h) will be communicated to the
examinare. chairman of the examination committee.

Prin semnătura mea, confirm că am citit, înţeleg, sunt de By my signature, I acknowledge that I have read,
acord şi voi respecta regulile de understand, agree and comply with the examination
examinare:_______________________________________ rules:_______________________________________

AACR CONTACT
Şos. Bu cu reş ti -Ploieş ti, nr.38-40, RO-013695 , Bu cureş ti, se cto r 1, România
Tel: +40.21.208. 15.08, Fax:+40.2 1.2 08.15.72/ 21.233.40.62,
Telex: LRBBYA YA, BU HT OYA, www.ca a.ro
e-mail: dir.gen@caa.ro