Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de activitate didactică

Instituția de învăţământ: Școala Internațională Baia Mare


Data: 11 noiembrie 2020
Profesor: Niculina Rusu
Clasa: a VI-a
Disciplina : Istorie
Unitatea de învăţare: Renașterea și umanismul
Lecția: Renașterea în Italia
Tipul lecţiei: mixtă
Timp alocat : 50 min.
Locul de desfăşurare: lecție on-line

Competențe generale:
o 2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a suselor istorice;
o 3 . Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice;
o 4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățarii permanente;
Competențe specifice:
o 2.1. Utilizarea termenilor istorici specifici Evului Mediu în diferite situații de comunicare scrisă sau orală;
o 3.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor istorice de la sfârșitul Evului Mediu și din Epoca Modernă, pe baza surselor
istorice;
o 4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării.
Valori și atitudini:
o Coerență și rigoare în gândire și acțiune;
o Gândire critică și flexibilă;
Mijloace didactice: catalog electonic, caietele elevilor, manualul de istorie, documentarul didactic, prezentare ppt, platforma Adservio,
Platforma mozaweb, Platforma ASQ.
Metode de predare -învățare: conversația frontală, conversația profesor-elev, explicația, conversația catehetică, problematizarea, analiza unui
documentar istoric, analiza unor scurte imagini, ;

Bibliografie:
 Programa școlară.
 1. Manual de istorie clasa a VI-a, autori: Magda Stan, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2017.
 Platforma mozaweb.
 Platforma ASQ.
 Aplicația chatterpix
 Jean Delumeau, Civilizația Renașterii, volumul I, București, 1995
Desfăşurarea lecţiei

Etapele Durata Conținutul informațional formativ Strategia didactică


activității Observații
metode mijloace
Activitatea Activitatea elevilor
profesorului
1.Momentul 5 minute Le facilitează elevilor -semnalează -conversația - catalog -se urmărește crearea unei
organizatoric accesul pe platforma eventualele situații profesor-elev; electronic atmosfere plăcute, propice
Adservio . speciale; desfășurării optime a orei de
Face conversație curs, dar se are în vedere și
introductivă, prezența; rezolvarea problemelor
tehnice;
2.Reactuali- 5 minute -solicită elevilor să -elaborează -conversaţia - catalogul - se urmărește evaluarea
zarea prezinte consecințele răspunsuri; profesor-elev; electronic cunoștințelor dobândite de
cunoştinţelor marilor descoperiri elevi și reactualizarea pentru
însuşite geografice; întreaga clasă a informațiilor
anterior deja predate.
-solicită definirea -își formulează -observarea
termenilor de imperiu discursul adecvat sistematică;
colonial și întrebărilor
conchistador; profesorului;
- solicită elevilor
răspuns la întrebările : -răspunde
,,Cine a descoperit întrebărilor
America?,, ajutătoare ale
,,Cine a întreprins profesorului; - conversația
prima călătorie în jurul Catehetică;
lumii?,, -toți elevii se pot
-să prezinte aztecii și implica cu
incașii. răspunsuri;

3. Captarea 3 minute Anunță subiectul și Elevii receptează -explicaţia -tabla -se urmărește sensibilizarea
atenției și obiectivele lecției în mesajul; electronică; elevilor în vederea unei mai
introducerea curs de desfășurare: bune receptări a informației;
temei Renașterea și Adresează posibile -conversaţia -caietele
umanismul; întrebări; frontală elevilor;
-O1: definirea
conceptelor renaștere, Elevii își pregătesc
umanism; caietele și notează - manualul de
-O2:identificarea titlul activității, pot istorie.
principalelor deschide și manualul
personalități ale la lecția aferentă
renașterii în Italia;
-O3:prezentarea
principalelor opere ale
artiștilor italieni.

Îi îndeamnă pe elevi să
noteze în caiete titlul
lecției;

Pornește prezentarea -prezentarea


power-point cu ppt;
imagini emblematice
pentru discuția în curs;

4. 25 minute Asigură: Elevii sunt atenți la -conversația -prezentare -în această etapă a lecției se
Dirijarea a)cunoașterea/ explicațiile euristică; ppt; va urmări nu doar achiziția de
învăţării receptarea – definește profesorului cunoștințe, ci și dezvoltarea
termenii renaștere și capacităților și aptitudinilor
umanism; elevilor, precum și
-identifică spațiul de stabilirea unor conexiuni cu
apariție a acestui Elevii ascultă şi -prelegerea; existența noastră.
fenomen și cauzele notează în caiete
care l-au determinat schema lecţiei.
- prezintă principalele
personalități ale -prezentare
renașterii italiene pe Elevii urmăresc ppt;
domenii- identifică imaginile derulate de -explicaţia;
principalele opere a profesor
acestora și
caracteristicile lor cu
ajutorul prezentării Se implică activ în -elevul este principalul
ppt. lecție . -tabla actor al activității din clasa
electronică; virtuală, implicându-se activ
b) înțelegerea noilor -Investighează -explicația; și învățând prin descoperire și
conținuturi -explică sursele și identifică cu ajutorul conexiunilor
importanța apariției cauzele care au dus logice;
acestui fenomen la apariția renașterii.
pentru cultură, istorie -laptop
și societate; -investighează
sursele istorice.

c)analiza Elevii urmăresc


-compară prin analiză filmulețul, imaginile
sursei istorice unele
opere renascentiste cu -Corelează cu
opere anterioare achizițiile anterioare
fenomenului. și compară arta
medievală cu cea
renascentistă – se Observarea
d)sinteza formulează opinii, se sistematică
-formulează aprecieri argumentează.
cu privire la
importanța creațiilor
renascentiste pentru
evoluția ulterioară a La final pot să
societății. adreseze posibile
întrebări.
5. Fixarea şi 10 -fixarea și verificarea - elevii se -conversația -platforma -se urmărește dezvoltarea
sistematizarea minute se realizează cu conectează; profesor-elev; ASQ capacității elevilor de a
cunoştinţelor ajutorul unui test . realiza conexiuni între
-elevii răspund la informațiile dobândite în
Profesorul ajută elevii întrebări; lecția de zi;
să se conecteze la test.

-profesorul anunță -elevii sunt atenți și -se urmărește dezvoltarea


tema de casă – elevii adresează posibilele -explicația competențelor multimedia.
trebuie să realizeze o întrebări; -aplicația
prezentare a unui artist chatterpix
din perioada renașterii,
folosind aplicația
chatterpix.
- profesorul explică ce
anume presupune
această aplicație.
6. 2 minute Apreciază în mod -în măsura în care -conversația -profesorul îi poate lăuda
Încheierea pozitiv activitatea doresc, pot furniza, frontală; direct pe unii elevi, dacă
activității. elevilor și gradul lor în mod voluntar, un -caietele aceștia s-au remarcat în mod
Aprecierea şi de implicare în feed-back al elevilor; deosebit.
notarea desfășurarea lecției; activității;
elevilor.
Punctează aspectele pe
care elevii trebuie să le
rețină în vederea bunei -conversația -platforma
desfășurări și a profesor-elev; Adservio.
continuității
procesului de predare-
învățare în cadrul
următoarei ore de
curs;
Le comunică și le
trimite pe Adservio
elevilor schița lecției
și prezentarea ppt.
Renașterea în Italia
schița lecției

Renașterea reprezintă o epocă nouă de strălucire și de efervescență culturală, care a apărut în Europa, la sfârșitul Evului Mediu, în secolele al
XIV-lea și al XV- lea.
Umanismul curent cultural – ideologic specific epocii renașterii , care aduce în centrul atenției omul ca o ființă complexă, ale cărei calități pot
fi puse în valoare prin educație și cunoaștere.

Cauze:
- descoperirile geografice;
- progresele în știință și tehnică;
- schimbările religioase și politice;
- dezvoltarea economică a orașelor .
Scopul umaniștilor:
- Crearea unui om mai bun.
- Erau adepții progresului.
- Doreau drepturi egale.
- Asigurarea fericirii tuturor.
- Reînvierea gândirii greco-romane.
Personalități:
- Literatură:
Dante Alighierii-“Divina comedie”
Francesco Petrarca-“Canţonierul”
Giovanni Boccaccio-“Decameronul”
- Pictură:
Leonardo Da Vinci, Giotto di Bondone, Tiziano Vecellio
- Sculptură şi arhitectură:
Michelangelo Buonarotti, Fillipo Brunelleschi, Donatello

Caracteristici:
Artiștii își semnează operele.
Redau frumusețea corpului uman
Inovații in arhitectură :bolta și cupola