Sunteți pe pagina 1din 2

Bucuraţi

Bucuraţi--vă!
„Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi.” (Romani 12, 12)
Parohia „Înălţarea Domnului” Anul I (2020) ⦁ Nr. 1 ⦁ 29 Noiembrie
Str. Grădiniţei 1, Paşcani, jud. Iaşi
inaltareadomnului.pascani@gmail.com
Preot Pavel Postolachi 0745 644 256
Publicaţie editată şi distribuită gratuit de Parohia „Înălţarea Domnului” Paşcani, Protopopiatul Paşcani
Preot Marius Tabarcea 0745 776 456

Calea spre mântuire Păzeşte poruncile! Un nou proiect


Postul de mâncare trebuie însoţit de îndepărtarea de orice încărcat de bucurie:
păcat, de rugăciune şi de luptă duhovnicească. Postul ne
scoate din multe rele. foaia parohială
SFÂNTUL IOAN HRISOSTOM Preot Pavel Postolachi

Sfântul Apostol Andrei, călător de la


Marea Galileii la Marea Neagră S entimentul de bucurie este cel
care ne apropie de oameni,
dar şi cel care ne aproprie de
propria fiinţă. Acesta este cel ca-
Arhimandritul Mihail Daniliuc re ar trebui să ne ghideze viaţa în
fiecare zi, dar şi să ne străduim să
îl dăruim celor pe care îi întâl-
Î ncetate
Betsaida – „casa vânturilor” –, o mică
din nordul Țării Sfinte, în fami-
nim, în fiecare zi. Un simplu zâmbet poate oferi
celor din jur o parte din fericirea noastră,
lia pescarului Iona, a văzut lumina zilei arătându-le că ne pasă, că îi putem ajuta.
Sfântul Apostol Andrei, frate cu Simon- Un astfel de sentiment au experimentat şi
Petru, cel ce avea să devină, la rându-i, ucenicii Domnului după Înviere. Primele cuvin-
pescar de oameni la chemarea Mântui- te ale lui Iisus, adresate femeilor mironosiţe,
torului. Probabil că Hristos a preferat după Înviere: „Bucurați-vă” și „Nu vă temeți”-
cetatea săracă de pe malul Mării Galileii, (Matei 28, 9-10). Câtă încurajare! Bucuria i-a în-
de vreme ce de aici Și-a ales încă trei soţit pe Sfinţii Apostoli şi în ultimele zile pe-
discipoli, chemându-i la apostolat: pe trecute de Hristos printre oameni şi nu i-a
Ioan și Iacov, fiii lui Zevedei, și pe Filip. părăsit nici după despărţirea de Învăţătorul lor.
Pescuitul, se pare, a constituit o premisă Aflăm, spre exemplu, că, după Înălţarea Mântu-
favorabilă în alegerea Sa: în general, itorului Hristos la cer, toţi s-au întors în Ierusa-
pescarii se arată răbdători, învățați cu lim cu „bucurie mare” (Luca 24, 52). Din nou,
vremurile aspre, cu îndelunga așteptare, iată, fericirea devine o armă împotriva tristeţii
adeseori cu insuccesul sau primejdia. provocate de despărţirea de Cineva drag.
Poate că nu întâmplător acest fiu al lui devenit primul dintre cei doisprezece Un cuvânt de încurajare adresează mai târ-
Iona din Betsaida a purtat numele de ucenici apropiați al Domnului. Deși ziu şi Sfântul Apostol Pavel, când se adresează
Andrei, care înseamnă „curajosul”. Petru apare cel dintâi în toate enume- Filipenilor cu cuvintele: „Bucuraţi-vă totdeauna
Nu de puține ori, călătoria pe ape rările Apostolilor din Noul Testament, în Domnul!” (Filipeni 4, 4), iar celor din Tesalo-
sau răbdarea îi transformă pe unii totuși primul chemat a fost fratele lui, nic cu: „Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neînce-
„oameni ai mării” în niște contemplativi, Andrei. Când Botezătorul L-a arătat pe tat. Daţi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate,
ajutându-i să se despartă vremelnic de Iisus din Nazaret zicând „iată Mielul lui căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos
grijile și preocupările cotidiene și să se Dumnezeu”, el a înțeles că Iisus este Iisus, pentru voi.” (1 Tesaloniceni 5, 16-18). Ce
apropie de o lume mai înaltă, în care mai mare decât Sfântul Ioan, fiind Un- cuvinte frumoase, pline de profunzime!
supărările și durerile amorțesc. Fără sul lui Dumnezeu venit în lume să mân- Şi pe noi, ne pătrunde astăzi acest senti-
îndoială, Andrei ajunsese un contempla- tuiască pe cei ce vor crede în El. De ment al bucuriei, întrucât, cu ajutorul lui
tiv. Dacă fratele său, Petru, și-a înteme- aceea L-a urmat și a răspuns cu bucurie Dumnezeu, vom pune piatra de temelie unui
iat o familie, pe el îl preocupa cu precă- chemării de a deveni „pescar de oa- nou proiect, atât de drag nouă: o foaie paro-
dere grija pentru suflet. De aceea îl gă- meni”, participând alături de Mântuito- hială. Şi ce titlu mai potrivit îi puteam da aces-
sim ca ucenic al Sfântului Ioan Botezăto- rul la întreaga activitate prezentată în tei publicaţii decât „Bucuraţi-vă!”, încercând
rul, „prins” de „mrejele” propovăduirii cele patru Sfinte Evanghelii. Smerenia astfel să transmitem în aceste vremuri, o stare
sale care pregătea lumea să întâmpine Sfântului Andrei s-a vădit nu doar cât de bine, de încurajare, pentru că aşa ne vrea şi
pe Izbăvitorul lumii cu îndemnul: timp I-a stat alături Domnului, neevi- Dumnezeu: cu zâmbetul pe buze, cu nădejde în
„Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția dențiindu-se în nicio polemică, ci în suflet. De aceea, cuvintele Sfântului Apostol
Cerurilor”. toată existența sa. Deși prezent la atâ- Pavel: „Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi
Astfel, Andrei era oarecum pregătit tea minuni sau cuvântări ale Mântuito- răbdători; la rugăciune stăruiţi” (Romani 12, 12),
și dornic a-L întâlni pe Hristos. La puţin rului, nu a scris nimic. Rămâne o taină ne vor însoţi ca un motto, în fiecare săptămâ-
timp după ce L-a botezat în râul Iordan cum de Andrei nu a lăsat nici un cuvânt nă, atunci când vom primi aici, în biserică,
pe Mântuitorul, când a trecut Iisus prin scris. Cu siguranță, însă, a scrijelit cu acest cuvânt scris.
faţa lor, Sfântul Ioan a zis către Andrei, colțul inimii sale incandescente, aprinse Prin grija părintelui Marius Tabarcea, publi-
ucenicul său: „Iată Mielul lui Dumnezeu, de cuvintele și faptele Domnului, „pa- caţia va avea o apariţie săptămânală, şi nă-
Cel Ce ridică păcatul lumii”. Auzind gini” neuitate, care au „născut” în isto- dăjduim, prin aceasta să ducem la casele noas-
aceste cuvinte ȝi dându-ȝi seama că Iisus rie popoare creștine, așa cum s-a în- tre, ca o liturghie după litughie, sămânţa Evan-
era Cel pe Care Îl aȝtepta poporul de tâmplat în cazul neamului nostru. gheliei Domnului Hristos. Bucuraţi-vă!
secole, ca Mântuitor, Sfântul Andrei a (continuare în pagina 2)
Bucuraţi-vă!
„Sărbătorirea Zilei Naționale este o


românești și străine despre intenția româ-
nilor din Transilvania de a se uni cu „Patria

datorie, chiar una de căpetenie” Mamă”. [...] De la Iași a venit, așadar, ideea
Unirii. Episcopul Ioan Papp, după cum am
afirmat, a fost cel care a inițiat acest pro-
Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan ces al reîntregirii țării, ajutat de Vasile Gol-
diș, pe vremea aceea membru în consisto-
Cutremură Doamne, cenuȝa muce- cembrie 1918, Biserica s-a implicat prin riul Episcopiei de la Arad, iar Episcopul
nicilor de ieri ȝi alaltăieri - ȝi din ierarhii ei, prin profesorii de teologie, prin Miron Cristea, pe lângă implicarea activă, a
moaȝtele lor sfinte aprinde focul dragostei protopopii și preoții mireni, dar și prin alcătuit o rugăciune specială care a fost
în inimile tuturora. Ȝi lacrimile orfanilor ȝi simplii monahi și credincioși. A fost o acțiu- rostită în ziua de 1 decembrie, în cadrul
maicilor îndurerate, fă cu puterea Ta să se ne la care Biserica a luat parte într-un mod slujbei de Te-Deum, oficiată pe Câmpia de
prefacă toate în stele de bucurie pe tăria foarte consistent și esențial în același timp. la Alba Iulia [...]. De asemenea, cei doi ie-
ceriului, sub cari azi neamul românesc Dintre cei care au avut un rol foarte rarhi au făcut parte din diferite structuri
dela patru vânturi, cu genunchii plecaţi îţi important, l-aș aminti în primul rând pe care au luat ființă la acel moment; Ioan
joară din nou credinţă părinţilor noȝtri”. Episcopul Ioan Papp al Aradului, de la care Papp a fost ales în funcția de președinte al
Acestea au fost cuvintele, pline de înflăcă- a și pornit această inițiativă a Unirii, apoi manifestărilor, iar Episcopul Miron Elie
rarea credinței și de o aleasă simțire patri- pe Episcopul Miron Elie Cristea, care pe Cristea a făcut parte din delegația care, la
otică, rostite de episcopi, de preoți și de vremea aceea conducea eparhia Caranse- 14 decembrie 1918, a adus actul de Unire la
cei peste 100.000 de oameni adunați la beșului și care va ajunge ulterior mitropolit București.
Alba Iulia în data de 1 Decembrie 1918. primat și primul patriarh al Bisericii Orto- Un rol important l-au avut și publicațiile
Biserica, în general, și Biserica Ortodo- doxe Române, dar și pe episcopii greco- religioase ale vremii, cum ar fi ziarul
xă Română în special, s-a implicat activ și catolici din această perioadă, între care s-a „Biserica și școala” de la Arad, cunoscutul
determinant în toate marile evenimente remarcat Iuliu Hossu de la Gherla. Pe lângă „Telegraful Român”, „Gazeta poporului” de
din istoria poporului român. De aceea Bi- aceștia, nu putem să nu-l menționăm și pe la Sibiu etc., iar protopopii și preoții au
serica noastră Ortodoxă a și fost numită în profesorul Nicolae Bălan, Mitropolit al Ar- ajutat la constituirea acelor „comitete” pro
istorie ca fiind „Biserica neamului”, și de dealului începând cu anul 1920. El a fost Unire din toate orașele și satele țării. În
aici provine, probabil, și afirmația marelui delegatul ardelenilor la Iași, oraș în care s- concluzie, putem spune că Biserica a avut
poet Mihai Eminescu, anume că „Biserica a aflat pentru o perioadă scurtă Guvernul rolul decisiv în desfășurarea și înfăptuirea
este maica neamului românesc”. La 1 de- României, pentru a vorbi cu autoritățile marelui eveniment. (Sursa: Doxologia.ro)

Sfântul Apostol Andrei, călător de la Despre bucurie, ca


Marea Galileii la Marea Neagră rod al Sfântului Duh
Arhimandritul Mihail Daniliuc Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina

(continuare dîn pagina 1)

După Învierea și Înălțarea la Cer a Dom-


încât daco-geții de la țărmul Pontului
Euxin se aflau în plin proces de romani-
zare. De aceea am putea concluziona
B ucurie! Cuvânt drag, cuvânt
mult-dorit, cuvânt ce ai putinţă
de a mişca sufletele oamenilor, cu-
nului și după Pogorârea Duhului Sfânt, că predica Sfântului Andrei i-a vizat nu vânt ce arăţi veselie, ce însemni
Apostolul Andrei a predicat cu multă doar pe daco-geți, ci și pe romanii înstă- bucurie curată, desfătare şi plăcere
fervoare credința în Hristos, Mântuitorul pâniți aici. De altfel, tot ținutul balcanic duhovnicească. Bucurie! Cu ce cu-
lumii, în părţile Pontului, Bitiniei, Traciei L-a cunoscut pe Hristos și prin Andrei vinte aş putea descrie simţământul
ȝi Sciţiei, adică în Dobrogea de astăzi. Apostolul, căci nu departe de Dunăre, pe care mi-l deştepţi în inimă? Cu ce penel să-ţi
Există numeroase dovezi ce atestă pre- la Odessos, Varna de astăzi, el l-a hiro- zugrăvesc chipul şi în ce fel aş putea arăta
zența Sfântului Andrei în acest străvechi tonit episcop pe Sfântul Amplie, unul tainica ta însuşire? Nicio putere în mine nu
și arid pământ românesc, leagăn al creș- dintre cei 70 de ucenici ai Domnului. A poate descoperi taina ta [...].
tinismului nostru: mărturiile Sfântului propovăduit, de asemenea, în Tracia ȝi Bucuria îmbată sufletul că o băutură divină şi
Ipolit, Episcopul Romei, ale scriitorului la Bizanţ, unde l-a pus episcop pe Sfân- se face desfătare a sa mult-dorită. Bucuria face
bisericesc Origen, iar în secolul al IV-lea, tul Stahie, precum ȝi în Macedonia, ca limba celui ce se umple de ea să fie mai dulce
ale lui Eusebiu de Cezareea, apoi un Si- unde l-a rânduit episcop pe Sfântul ca mierea; ea face să răsune în inimă cânturi pe
naxar al Bisericii Constantinopolitane ca Urban. Toţi aceȝti trei ucenici ai Sfântu- care buzele sunt neputincioase a le cânta; inima
-re înfățișează mai pe larg viața și marti- lui Apostol Andrei se prăznuiesc în data vorbeşte şi buzele tac şi se slujeşte în chip tainic
riul Sfântul Apostol Andrei. Alături de de 31 octombrie. Având în vedere veci- ceea ce este mai presus de fire. Inima se bucură,
ele, misiunea de evanghelizare a sciţilor nătatea Dobrogei cu cetatea Odessos, fiindcă iubirea lui Dumnezeu s-a sălăşluit într-
de către Sfântul Andrei o prezintă ȝi alţi nu este exclus ca episcopul Amplie să fi ânsa. Inima se bucură, fiindcă se simte plină de
scriitori bisericeȝti de mai târziu. Astfel, fost primul episcop al daco-romanilor binele cel mult-dorit. Inima se bucură, fiindcă a
monahul Epifanie, din secolul al VIII-lea, din ținutul dobrogean. primit tainica încredinţare că Dumnezeu o iu-
face referire la faptul că sciţii au fost Călător de la Marea Galileii la Marea beşte. Inima se bucură, fiindcă pacea, liniştea şi
încreȝtinaţi de Sfântul Andrei. Istoricul Neagră, Sfântul Andrei rămâne pentru netulburarea domnesc într-ânsa. Inima se bucu-
bizantin Nichifor Calist (secolul al XIV- noi, românii, Încreștinătorul, Ocrotito- ră, fiindcă L-a cunoscut în credinţă pe Domnul.
lea) subliniază că Apostolul Andrei a rul României, deoarece a pus început Inima se bucură, fiindcă s-a încredinţat în nă-
predicat în „pustiurile scitice”, adică ȝi în creȝtinării strămoȝilor noȝtri daco-ro- dejde de bunurile viitoare. Inima se bucură, fi-
ţinutul Dobrogei. Lucrarea lui misionară mani. De aceea este considerat Aposto- indcă în iubire L-a cunoscut de Domnul, care
în Dobrogea îȝi găseȝte confirmarea ȝi în lul românilor, bucurându-se de o deo- locuieşte într-ânsa. O, bucurie sfântă! O, bucurie,
tradiţia populară, folclorul ȝi toponimia sebită cinstire nu doar la noi în țară, ci desfătare şi pregustare a Raiului! O, bucurie, ce
locului: peȝtera Sfântului Andrei, pârâul și în toată Ortodoxia răsăriteană. prevesteşti dulceaţa cea negrăită! Pe tine te do-
Sfântului Andrei, colindul Sfântului An- Să-l rugăm, așadar, să ne ocrotească resc, pe tine te caut şi, pe tine dobândindu-te
drei. În vremurile în care Sfântul Andrei și să vegheze ca neamul românesc să zălog aici pe pământ, să te cunosc şi în ceruri,
a ajuns în Dobrogea, Imperiul roman nu se depărteze de Hristos și de lumina acolo unde este plăcerea nespusă a celor ce văd
înglobase deja această regiune, astfel Evangheliei Sale. (Sursa: Doxologia.ro) negrăita frumuseţe a chipului lui Dumnezeu.

Puteţi citi publicaţia şi pe site-ul parohiei http://inaltareadomnuluipascani.mmb.ro sau pe Facebook @InaltareaDomnuluiPascani